فهرست مطالب

 • پیاپی 14 (پاییز 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/07/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فاطمه حیدری، مهدی طالب پور*، محمد کشتی دار صفحات 9-21

  هدف از این مقاله ارزیابی کارایی شرکت های تولیدی ورزشی با رویکرد چابکی سازمانی بود. جامعه آماری تحقیق شامل شرکت های تولیدی ورزشی شهر مشهد به تعداد 26 مورد بود که به صورت روش تمام شمار به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش تحقیق حاضر، توصیفی - تحلیلی و از نظر شیوه گردآوری داده‏ ها، میدانی - پیمایشی بود. ابزار جمع آوری داده‏ ها پرسشنامه چابکی سازمانی ویسی (1393) و دارای 70 سوال براساس مقیاس 5 ارزشی لیکرت بود .در این پژوهش از مدل ورودی محور به منظور ارزیابی کارایی استفاده شد و برای تجزیه وتحلیل داده ها نرم افزارهای SPSS، GAMS و DEA Frontier به کار گرفته شد. نتایج نشان داد که تنها یازده شرکت براساس رویکرد چابکی کارا بودند. همچنین نتایج آزمون تی تک نمونه ای با سطح خطای 5 درصد بیانگر وضعیت مطلوب چابکی در دو بعد پاسخگویی و شایستگی و وضعیت نامطلوب در ابعاد انعطاف پذیری و سرعت بود؛ به علاوه مشخص شد که توانمندسازها در هر دو بعد ساختاری و محتوایی وضعیت مطلوبی نداشتند. در پایان با توجه به عدم کارایی چابکی بیش از نیمی از تولیدکنندگان، دلایل ناکارایی، بررسی و راهکارهای بهبود برای ورودی‏‏‏ ها و خروجی ‏‏‏ها در قالب ابعاد چابکی سازمانی و توانمندسازها ارایه شد.

  کلیدواژگان: ارزیابی، تحلیل پوششی داده ها، چابکی، شرکت های تولیدی، شهر مشهد، کارایی، ورزش
 • سید عماد حسینی، سعید امیرنژاد، مرضیه سادات سرکشیک* صفحات 23-35

  هدف این پژوهش بررسی عوامل موثر بر رفتار خرید مشتریان اماکن ورزشی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مشتریان و مسیولان اماکن ورزشی منطقه 2 تهران، استادان مدیریت ورزشی و کارکنان اداره ورزش و جوانان شمال غرب تهران بود. برای جمع آوری داده ها پرسشنامه ای طراحی شد که روایی سازه آن از طریق تحلیل عاملی  و پایایی آن به روش کرونباخ (آلفا 0.81) تایید شد. پرسشنامه این پژوهش دارای 30 سوال بود؛ 10 سوال آن به ویژگی جمعیت شناسی پاسخگویان تعلق داشت و 20 سوال دیگر بر مبنای طیف پنج درجه ای برای سنجش عوامل موثر بر رفتار خرید مشتریان استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده های تحقیق با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی و مدل آماری تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی انجام گرفت. بر مبنای یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی، 5 عامل امکانات و تجهیزات، دسترسی، عوامل فرهنگی، عوامل اجتماعی و خدمات ویژه به عنوان عوامل موثر بر رفتار خرید مشتریان اماکن ورزشی شناسایی شدند. براساس نتایج آزمون دوجمله ای مشتریان اماکن ورزشی منطقه 2 تهران، امکانات و تجهیزات (94 درصد)، عامل دسترسی (90 درصد)، عوامل فرهنگی (98 درصد)، عوامل اجتماعی (86 درصد) و عامل تجهیزات ویژه (20 درصد) را مناسب ارزیابی می کنند (0.01>P).

  کلیدواژگان: اجتماعی، امکانات و تجهیزات ورزشی، خدمات ویژه، عامل دسترسی، فرهنگی
 • محسن اسمعیلی*، مهدی رسولی، جواد مرادی، نازنین راسخ صفحات 37-49

  هدف تحقیق حاضر، طراحی مدل تاثیر گرایش به بازار بر وفاداری مشتریان با توجه به متغیر میانجی کیفیت خدمات بود. تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و روش گردآوری داده ها توصیفی و پیمایشی است. جامعه آماری، مشتریان و کارکنان پارک های آبی کشور بودند که با نمونه گیری تصادفی طبقه ای 230 نفر از کارکنان و 250 نفر از مشتریان از شش پارک آبی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه ای با روایی محتوایی و صوری تاییدشده و پایایی 0/79، مصاحبه، مشاهده و مطالعه کتابخانه ای بود. روش تحلیل داده ها استفاده از معادلات ساختاریSEM از طریق نرم افزار AMOS نسخه 18 و SPSS نسخه 20 بود. یافته ها نشان داد تمامی ارزش های شاخص های برازش مدل در حد قابل قبول است و برازش مدل تایید می شود. یافته ها بیانگر آن بود که بازارگرایی بر وفاداری مشتریان به طور مستقیم تاثیر معنا داری ندارد، ولی بر کیفیت خدمات تاثیر معنا داری دارد. کیفیت خدمات نیز می تواند نقش واسطه را در ارتباط گرایش به بازار و رفتار مصرف کننده ایفا کند. به مدیران پارک های آبی پیشنهاد می شود ضمن تدوین راهبردهای بازاریابی در راستای اهداف به متغیر کیفیت خدمات و ارتقای آن توجه ویژه ای داشته باشند.

  کلیدواژگان: پارک های آبی، فرهنگ بازار، کیفیت خدمات، گرایش به بازار، مشتریان، وفاداری
 • شهرام شفیعی*، صلاح دستوم، حسن عبدالی، حکیمه افروزه صفحات 51-67

  هدف از این پژوهش تحلیل و مدل سازی رویه های زمینه ساز و پیشگیر پرخاشگری تماشاگران در استادیوم های فوتبال کشور است. رویکرد غالب روش تحقیق از نوع همبستگی بود. از 5955 تماشاگر از تمامی تیم های لیگ برتری نظرخواهی شد (در اواسط نیم فصل دوم 94-93). ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه محقق ساخته شامل چهار متغیر اصلی مدیریتی، عملکردی، زمینه ای و پرخاشگری بود (64 سوال) بود. ساخت پرسشنامه براساس مطالعه کتابخانه ای و مصاحبه با متخصصان صورت گرفت. روایی آن نیز از طریق نظر متخصصان (12 نفر) و تحلیل عاملی (شاخص برازش) و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (0/91) مطلوب ارزیابی شد. به منظور تحلیل یافته ها از آزمون فریدمن (نرم افزار SPSS)، مدل سازی معادلات ساختاری (نرم افزار Amos) و تحلیل مفهومی (الگو سیستمی) استفاده شد. تحلیل مسیر روابط بین متغیرها نشان داد که رویه مدیریتی به ترتیب با ضرایب 0/74، 0/66 و 0/55 بر رویه عملکردی، رویه زمینه ای و بروز پرخاشگری اثر معنا داری دارد. همچنین اثر رویه زمینه ای بر رویه عملکرد و بروز پرخاشگری به ترتیب با ضرایب 0/88 و 0/71 معنا دار به دست آمد. با توجه به یافته ها، پیشنهاد می شود سیستم های کنترل پرخاشگری تماشاگران در رویدادهای فوتبال نسبت به زمینه های رفتاری توجه پیامدنگر، به زمینه عملکردی توجه فرایندنگر و به زمینه مدیریتی توجه پیشایندنگر داشته باشند.

  کلیدواژگان: تماشاگران فوتبال، چارچوب مفهومی، علل پرخاشگری، کنترل پرخاشگری، مدیریت جمعیت
 • لقمان کشاورز*، زهرا روزبهانی صفحات 69-81

  هدف از پژوهش حاضر تبیین الگوی ارتباطی بین هوش هیجانی، هوش اجتماعی و هوش شناختی مدیران تربیت بدنی دانشگاه های ایران بود. جامعه آماری تحقیق مدیران تربیت بدنی دانشگاه های دولتی کشور به تعداد 90  نفر بود که همه آنها به طور کل شمار برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. به منظور دستیابی به اهداف تحقیق از سه پرسشنامه هوش هیجانی شرینگ، هوش شناختی ریون و هوش اجتماعی سیلورا استفاده شد. روایی هر سه پرسشنامه به تایید ده تن از متخصصان رسید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ به ترتیب 0.89، 0.91 و 0.90 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی مانند کولموگروف -اسمیرنوف، تی استودنت تک نمونه ای و معادلات ساختاری با کمک نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. یافته ها نشان داد بین هوش هیجانی و هوش شناختی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین هوش هیجانی و هوش اجتماعی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها ارتباط معناداری وجود دارد. بین هوش شناختی و هوش اجتماعی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین بین هوش هیجانی و هوش اجتماعی با هوش شناختی مدیران تربیت بدنی دانشگاه ها رابطه معناداری مشاهده شد و مدل ارتباطی آنها از برازش مطلوبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: دانشگاه، مدیر تربیت بدنی، هوش اجتماعی، هوش شناختی، هوش هیجانی
 • الهام نسترن بروجنی*، ایمان نسترن بروجنی، حبیب هنری صفحات 83-94

  تحقیق حاضر با هدف شناسایی مشکلات موجود درس تربیت بدنی در مدارس شهر اصفهان و مقایسه دیدگاه مدیران، معلمان و کارشناسان انجام گرفته است. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی است و به شیوه میدانی به مرحله اجرا در آمده است. جامعه پژوهش تمامی معلمان تربیت بدنی و مدیران و کارشناسان تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش کلیه مناطق شهر اصفهان بودند. گویه های تحقیق به وسیله تحلیل عاملی تاییدی و اکتشافی مشخص شده است. پایایی پرسشنامه به وسیله ضریب آلفای کرونباخ و به مقدار 0.863 محاسبه شده است. تجزیه وتحلیل داده ها نشان داد که بین دیدگاه مدیران، کارشناسان و معلمان تربیت بدنی درباره کیفیت درس تربیت بدنی مدارس تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد که مشکلات مربوط به برنامه ریزی ناصحیح در درس تربیت بدنی مدارس، از جمله مهم ترین مشکلات درس تربیت بدنی و ورزش مدارس هستند. وزارت آموزش و پرورش باید با برنامه ریزی منظم و توجه به واقعیت ها و کمبودهای موجود، برنامه ای بلندمدت برای توسعه درس تربیت بدنی در مدارس داشته باشد.

  کلیدواژگان: اصفهان، تربیت بدنی، مدارس، معلمان تربیت بدنی، موانع
 • غلامرضا شعبانی بهار، مژده شکری، وحید خدابنده لو* صفحات 95-105

  هدف از این پژوهش بررسی رابطه شادی سازمانی با فرسودگی شغلی در کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان همدان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری تحقیق کلیه کارکنان رسمی و غیررسمی ادارات ورزش و جوانان بود که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 105 نفر نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. در این پژوهش از پرسشنامه شادمانی آکسفورد که توسط هیل و آرگیل (2002) منتشر شده و شامل 29 سوال با مقیاس پاسخگویی 5 گزینه ای لیکرت است و نیز پرسشنامه استاندارد فرسودگی شغلی مسلش و جاکسون (1981) ((MBI که شامل22 سوال است، استفاده شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب آلفای کرونباخ هر یک از پرسشنامه های شادی سازمانی و فرسودگی شغلی به ترتیب معادل 0.81 و 0.90 است. تجزیه وتحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی (میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، آزمون رگرسیون، تحلیل واریانس یکراهه و آزمون t مستقل) با استفاده از نرم افزار spss 20 انجام گرفت. توجه به شادی سازمانی و عوامل پدیدآورنده آن می تواند به جلوگیری از فرسودگی شغلی کارکنان کمک کند.

  کلیدواژگان: شادی سازمانی، عوامل پدیدآورنده، فرسودگی شغلی، کارکنان اداره ورزش و جوانان، مسخ شخصیتی
|
 • Pages 9-21

  The aim of this study was to evaluate the efficiency of sports manufacturing companies with an organizational agility approach. The statistical population consisted of 26 sports manufacturing companies in Mashhad city that were selected as the sample by census method. The research method was descriptive-analytic and field-survey in terms of data collection. Data were collected by Veisi Organizational Agility Questionnaire (2014) including 70 items based on 5-point Likert Scale. In this study, input-based model was used to evaluate efficiency. SPSS, GAMS and DEA Frontier were used for data analysis. The results showed that only 11 companies were efficient in terms of agility approach. Moreover, the results of single-sample t test with an error level of 5% indicated a favorable situation of agility in terms of accountability and competence, and an unfavorable situation in terms of flexibility and speed. In addition, it was found out that enablers had an unfavorable situation in both structure and content aspects. Due to a lack of agility efficiency of more than half of the producers, causes of inefficiency, review and improving strategies for inputs and outputs in the form of organizational agility and enablers were presented.

  Keywords: Agility, data envelopment analysis, efficiency, evaluation, manufacturing companies, Mashhad city, sport
 • Pages 23-35

  The aim of this study was to investigate those factors influencing purchasing behavior of customers of sport facilities. The population included all customers and authorities of sport facilities in region 2 of Tehran, sport management professors and staff of Sport and Youth Department of the northwest of Tehran. To collect data, a questionnaire was designed; its construct validity was confirmed by factor analysis and its reliability was approved by Cronbach alpha (α=0.81). The questionnaire included 30 items: 10 items belonged to demographic characteristics and the other 20 items were used based on a 5-point Likert scale to measure those factors influencing customers' purchasing behavior. The data were analyzed using descriptive and inferential statistics, and exploratory and confirmatory factor analysis. Based on the findings of exploratory factor analysis, 5 factors influencing customers' purchasing behaviors were identified: facilities and equipment, availability, culture factors, social factors and specific services. The findings of binomial test suggested that the customers of sport facilities in region 2 of Tehran evaluated the facilities and equipment (94%), availability (90%), cultural factors (98%), social factors (86%) and specific services (20%) as appropriate (P˂0.01).

  Keywords: availability, cultural, social, specific services, sport facilities, equipment
 • Pages 37-49

  The aim of this study was to design a model of the effect of market orientation on customer loyalty given service quality mediating variable. The study was application in terms of aims and data collection was descriptive survey. The statistical population consisted of customers and staff of water parks in Iran. 230 staff and 250 customers of 6 water parks in Iran were selected by stratified random sampling method. A questionnaire with confirmed content and face validity and reliability=0.79, interviews, observations and library study were used to collect data. For data analysis, SEM method with AMOS 18 and SPSS 22 were used. Findings showed that all values of fit indexes in the model were accepted and the model fit was confirmed. Result showed that market orientation had no direct and significant effect on customer loyalty, but it had a significant effect on service quality. In addition, service quality can play a mediating role in the relationship between market orientation and customer loyalty. Water parks managers are recommended to design marketing strategies in accordance with the goals and pay specific attention to service quality and its improvement.

  Keywords: customers, loyalty, market culture, market orientation, service quality, water parks
 • Pages 51-67

  The aim of the present study was to analyze and model the underlying and preventive procedures of aggression among football spectators in Iran football stadiums. Method of this study was correlation and 5955 spectators of all premier league teams were included in the survey (in the midst of the second half-season 2014-2015). A researcher-made questionnaire including four main variables (managerial, performance, context and aggression) (64 items) was used. The questionnaire was designed based on the review of the related literature and interview with experts. Its validity was evaluated by 12 experts and factor analysis (fit index) and it reliability was considered as appropriate by Cronbach’s alpha (0.91). To analyze data, Friedman test (SPSS), structural equations modeling (Amos) and conceptual analysis (systematic pattern) were used. The path analysis of the relationships among the variables showed that the managerial procedure had significant effects on the performance, context and outbreak of aggression procedures (coefficients of 0.74, 0.66 and 0.55 respectively).  Also, the effect of context procedure was significant on the performance and outbreak of aggression procedures (coefficients of 0.88 and 0.71 respectively). Based on the results, it is suggested that controlling systems of spectators' aggression should pay consequence-oriented attention towards behavioral contexts, process-oriented attention towards performance contexts, and predictive-oriented attention towards managerial contexts in football events.

  Keywords: causes of aggression, conceptual framework, control of aggression, football fans, population management
 • Pages 69-81

  The aim of this study was to design a model of the relationship of emotional intelligence, social intelligence and cognitive intelligence in physical education managers of universities in Iran. The statistical population included physical education managers of state universities in Iran (N=90) and all of them were selected by census sampling method as the study sample. The Shrink Questionnaire of Emotional Intelligence, the Rayon Questionnaire of Cognitive Intelligence and the Silvera Questionnaire of Social Intelligence were used to achieve the study objectives. The validity of the three questionnaires was confirmed by 10 experts and their reliability was calculated in a pilot study with 30 subjects and Cronbach alpha (0.89, 0.91 and 0.90 respectively). The data were analyzed by descriptive and inferential statistics including K-S, one-sample t test and structural equation modeling with SPSS and AMOS software. Results showed a significant and positive relationship between emotional intelligence and cognitive intelligence of physical education managers of universities. There was a significant relationship between emotional intelligence and social intelligence of physical education managers of universities. There was a significant relationship between cognitive and social intelligence of physical education managers of universities. There was a significant relationship between emotional and social intelligence and cognitive intelligence of physical education managers of universities. Also, the model of their relationship had a desirable fit.

  Keywords: cognitive intelligence, emotional intelligence, physical education manager, social intelligence, university
 • Pages 83-94

  This study aimed at identifying the existing problems of physical education course in schools of Isfahan city and comparing the viewpoints of managers, teachers and experts. This study was applied and field. The study population consisted of all physical education teachers, managers and experts of Education offices in all areas of Isfahan city. Study items were specified by confirmatory and exploratory factor analysis. The reliability of the questionnaire was calculated by Cronbach's alpha coefficient (0.863). Data analysis showed a significant difference among the viewpoints of physical education managers, experts and teachers in the quality of physical education course in schools. The results showed that problem related to a lack of proper planning for physical education course in schools was one of the most important problems of physical education course in schools. The Ministry of Education should have a long-term program to develop physical education in schools with a regular planning and attention to the existing realities and shortcomings.

  Keywords: barriers, Isfahan, physical education, physical education teachers, schools
 • Pages 95-105

  The aim of the present study was to investigate the relationship between organizational happiness and job burnout in staff of Sport and Youth offices in Hamedan province. A descriptive-correlation methodology was adopted. The population comprised of all official and unofficial staff employed in Sport and Youth offices. 105 subjects were selected as the sample by stratified random sampling method appropriate to the size using Morgan and Krejcie Table. In the present study, Oxford Happiness Questionnaire by Hill and Argil (2002), which included 29 items in 5-point Likert scale and Job Burnout Inventory by Maslash and Jackson (1981) (MBI), (with 22 items) were utilized. To check the reliability of these questionnaires, Cronbach alpha coefficient was used (α=0.81 for Happiness Questionnaire and α=0.90 for Job Burnout Inventory). The data were analyzed by descriptive (mean and standard deviation) and inferential (Pearson correlation coefficient, regression test, one-way ANOVA and independent t test) statistics using SPSS 20 software. The results indicated that attention to organizational happiness and those factors creating this happiness can be good a contributor to job burnout prevention in staff.

  Keywords: creating factors, depersonalization, job burnout, organizational happiness, staff of Sport, Youth office