فهرست مطالب

 • پیاپی 15 (زمستان 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/10/12
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رزگار محمدی*، محمود گودرزی، سید نصرالله سجادی، مجید جلالی فراهانی صفحات 9-21

  هدف از تحقیق حاضر، طراحی مدل مدیریتی هویت شرکتی باشگاه های فوتبال لیگ برتر ایران بود. روش تحقیق آمیخته و از نوع اکتشافی متوالی بود. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل استادان دانشگاهی با تخصص بازاریابی ورزش، اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال و مدیران باشگاه های فوتبال لیگ برتر کشور و در بخش کمی شامل دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته مدیریت ورزشی دانشگاه های کشور بود. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت نظری بود و مصاحبه با خبرگان تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت. نمونه گیری از جامعه آماری دانشجویان مدیریت ورزشی به صورت خوشه ای چندمرحله ای بود. ابزار تحقیق در بخش کیفی مصاحبه بود و در بخش کمی پرسشنامه ای مطابق با عوامل شناسایی شده طراحی شد. روایی و پایایی پرسشنامه پیش از استفاده بررسی و تایید شد. از تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی سازه پرسشنامه و از مدل یابی معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل، برای ارایه مدل استفاده شد. نتایج آزمون مدل تحقیق در مطالعه دانشجویان نشان داد که برازش مدل با داده ها مناسب است و ضریب تاثیر هفت عامل بر هویت شرکتی باشگاه های حرفه ای فوتبال معنا دار بودند.

  کلیدواژگان: شخصیت، فرهنگ، نمادگرایی، هواداران باشگاه، هویت شرکتی
 • مرتضی فتاح پور مرندی*، سید محمد کاشف، میرحسن سیدعامری، رضا شجیع صفحات 23-38

  هدف از تحقیق حاضر شناسایی و تبیین الگوی شایستگی مدیران ادارات کل ورزش و جوانان ایران بود. روش تحقیق کاربردی است و به صورت کیفی انجام گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل افراد صاحب نظر در امور انتخاب و انتصاب مدیران اجرایی کشور بود. نمونه گیری به صورت ترکیبی از روش نمونه گیری نظری[1] و گلوله برفی[2] انتخاب شد. شیوه گردآوری اطلاعات،  بررسی اسناد و مدارک در طی مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه با خبرگان، مسیولان، متخصصان و مدیران حوزه ورزش بود. در این تحقیق از نرم افزار اطلس تی[3] برای دسته بندی و کدگذاری های باز، محوری و مفهومی استفاده شد. پس از کدگذاری اطلاعات به دست آمده الگوی شایستگی مدیران در 91 مفهوم، 11 مقوله و 3 طبقه تبیین شد. در نهایت پس از تجزیه وتحلیل نهایی قالب الگوی شایستگی مدیران کل ورزش و جوانان ارایه شد. مفاهیم و مولفه های شایستگی به دست آمده برای مدیران در زمینه هایی همچون استخدام، آموزش، توسعه نیروی انسانی، تربیت مدیران، افزایش بهره وری، توسعه عملکرد سازمانی کاربرد دارد. همچنین از این مفاهیم و مولفه ها می توان در ارزیابی مدیران کل ورزش و جوانان کشور استفاده کرد تا ضمن بررسی وضعیت موجود گام هایی در جهت رسیدن به وضعیت مطلوب برداشت.

  کلیدواژگان: داده بنیاد، شایستگی گزینی، شایسته سالاری، مدیران ورزشی، مدیریت شایستگی
 • فروغ محمدی*، معصومه کلاته سیفری، ابوالفضل فراهانی، حمید قاسمی صفحات 39-53

  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل ارتباطی بین مدیریت دانش و کارآفرینی سازمانی با سرمایه اجتماعی در وزارت ورزش و جوانان است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان با تحصیلات لیسانس به بالا بود. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. بر این اساس حداقل 160 نفر با شیوه نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار پژوهش سه پرسشنامه فرایندهای مدیریت دانش فانک وچویی (2009)، کارآفرینی سازمانی و سرمایه اجتماعی آشنا (1384) بود. به منظور بررسی پایایی درونی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ، برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار Spss-22 و AMOS18 در دو سطح آمار توصیفی و برای تحلیل آماری داده ها از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون یک متغیره و تحلیل مسیر و معادلات ساختاری استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد ارتباط معناداری بین مدیریت دانش با کارآفرینی سازمانی و سرمایه اجتماعی کارکنان وجود دارد. همچنین مقدار واریانس ارایه شده نشان می دهد که مسیر سرمایه اجتماعی به مدیریت دانش، 35 درصد از مقدار واریانس مدیریت دانش و دو مسیر مدیریت دانش و سرمایه اجتماعی به کارآفرینی سازمانی، 70 درصد از مقدار واریانس کارآفرینی سازمانی را تبیین می کنند. در نهایت مشخص شد مدل ارتباطی آنها از برازش مطلوبی برخوردار است.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، کارآفرینی سازمانی، مدیریت دانش، نوآوری، وزارت ورزش و جوانان
 • فریبا عسکریان، محمدرسول خدادادی، مریم فریدفتحی* صفحات 55-67

  هدف پژوهش حاضر تحلیل عوامل موثر بر ترجیح برند کالاهای ورزشی با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی بود. این تحقیق از لحاظ روش و هدف، پیمایشی و کاربردی است. جامعه آماری تحقیق مشتریان فروشگاه های کالای ورزشی شهر تبریز است. با توجه به نامحدود بودن جامعه، 384 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار تحقیق پرسشنامه ترجیح برند سمیعی نصر و همکاران (1390)، با تایید روایی و پایایی بود. به منظور شناسایی عوامل ترجیح از روش تحلیل عاملی تاییدی و برای اولویت بندی مولفه ها از فرایند تحلیل سلسله مراتبی و از نرم افزارهای expert choice 11 و Lisrel  استفاده شد. نتایج نشان داد مولفه های خلاقیت، متمایز بودن، کیفیت ادراک شده، معروفیت، اصل حقیقت گویی، تداعی و جلب توجه کردن برند با بارهای عاملی بالاتر از 0/6 جزو عوامل موثر بر ترجیح برند کالای ورزشی اند. همچنین نتایج تحلیل سلسله مراتبی نشان داد که تفاوت معناداری بین اولویت بندی و وزن دهی عوامل ترجیح وجود دارد؛ کیفیت ادراک شده، متمایز بودن و خلاقیت برند به ترتیب با وزن های 0/225، 0/218 و 0/177 مهم ترین عوامل اثرگذار بر ترجیح برند هستند. در نتیجه توجه به عوامل موثر ترجیح برند می تواند تولید کنندگان را در تولید کالای ورزشی متناسب با نیازهای و علایق مصرف کنندگان یاری رساند.

  کلیدواژگان: بازاریابی، برند، ترجیح، کالای ورزشی، مصرف کننده
 • سید عماد حسینی، محمد پورکیانی، علی افروزه* صفحات 69-80

  هدف مطالعه حاضر بررسی تاثیر بازاریابی حسی بر توسعه خدمت جدید در باشگاه های بدنسازی است. این پژوهش کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش مشتریان باشگاه های بدنسازی در شهر تهران تشکیل بودند. نمونه گیری به صورت خوشه ای انجام گرفت و حجم نمونه 200 نفر در نظر گرفته شد. ابزار اصلی گردآوری پرسشنامه محقق ساخته ای بود که روایی و پایایی آن توسط آلفای کرونباخ و تحلیل اکتشافی تایید شد. به منظور تجزیه وتحلیل آماری از آمار توصیفی و روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد حس شنوایی مهم ترین حس در درک توسعه خدمت جدید توسط مشتریان است، و پس از آن حواس بویایی، لامسه، چشایی و بینایی قرار گرفتند. نتایج نشان داد به طور کلی بازاریابی حسی تاثیر معنا داری بر توسعه خدمت جدید دارد. براساس نتایج پژوهش پیشنهاد می شود مدیران باشگاه های بدنسازی برای توسعه خدمت جدید و به تبع آن افزایش رضایت مندی و وفاداری مشتریان از تمام حواس در بازاریابی استفاده کنند.

  کلیدواژگان: بازاریابی حسی، باشگاه های بدنسازی، تحلیل عاملی، توسعه خدمت جدید، خدمات
 • قاسم مهرابی، محمدابراهیم رزاقی، شهره بابازاده* صفحات 81-92

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت ارتباط با مشتری با تصویر برند باشگاه های فوتبال با نقش میانجی ارزش ویژه برند بود. روش پژوهش توصیفی، پیمایشی و از نوع همبستگی بود و جامعه آماری آن هواداران باشگاه های لیگ برتر فوتبال دور پانزدهم تشکیل بود. با توجه به جدول مورگان 385 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه استاندارد (سان، هان و دلگادو و همکاران) استفاده شد. داده های تحقیق پس از جمع آوری با استفاده از نرم افزارهای آماری اس پی اس اس و لیزرل تحلیل شد. نتایج معادلات ساختاری نشان داد بین مدیریت ارتباط با مشتری با تصویر برند رابطه مستقیم وجود دارد. بین مدیریت ارتباط با مشتری با ارزش ویژه برند و همچنین ارزش ویژه برند با تصویر برند رابطه معنا داری وجود دارد. در نهایت، بین مدیریت ارتباط با مشتری با تصویر برند باشگاه فوتبال های با نقش میانجی ارزش ویژه برند رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، باشگاه های فوتبال، تصویر برند، لیگ برتر، مدیریت ارتباط با مشتری
 • سید محمدجواد رضوی، سید مرتضی عظیم زاده* صفحات 93-104

  هدف از این مطالعه ارایه مدلی به منظور ارزیابی ارتقای ارزش ویژه برند براساس تبلیغ توصیه ای و وفاداری به برند با تاکید بر نقش میانجی گری رفتار شهروندی برند بود. با استناد به اطلاعات کارگزینی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی در سال 1394، جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 123 نفر از کارکنان بود. حجم نمونه نیز به همین تعداد در نظر گرفته شد. این پژوهش از نوع کاربردی است و به شیوه پیمایشی اجرا شد. ابزار اندازه گیری آزمودنی ها پرسشنامه های محقق ساخته تبلیغ توصیه ای، وفاداری برند و رفتار شهروندی برند و پرسشنامه استاندارد ارزش ویژه برند بود که پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 0/84، 0/79، 0/82 و 0/80 برآورد شد. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی با کمک نرم افزار آماری AMOS استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد تبلیغ توصیه ای برند بر ارزش ویژه برند و تبلیغ توصیه ای برند بر رفتار شهروندی برند تاثیر معناداری ندارند؛ درصورتی که وفاداری به برند بر ارزش ویژه برند و وفاداری به برند بر رفتار شهروندی برند تاثیر معناداری دارند. به نظر می رسد شیوه تبلیغ، رفتار و وفاداری کارکنان نسبت به برند سازمان عاملی موثر در ارتقای ارزش ویژه برند سازمان است.

  کلیدواژگان: برند، تبلیغ توصیه ای، رفتار شهروندی، ورزش، وفاداری
|
 • Pages 9-21

  The aim of this study was to design corporate identity management model in Iran premier league football clubs. Method of this study was mixed and sequential exploratory. The statistical population in the qualitative section consisted of university professors in sport marketing, marketing committee members of Football Federation and Iran premier league football club managers. Quantitative statistical population also included postgraduates majoring in sport management. Qualitative sampling was theoretical and interviews continued to reach theoretical saturation. Sampling from sport management students was conducted by multistage cluster sampling method. The instrument in qualitative section was interview and in quantitative section a questionnaire was designed based on recognized factors. Validity and reliability of this questionnaire were investigated and confirmed. Confirmatory factor analysis was used to examine construct validity of the questionnaire and structural equations modeling with Lisrel software was applied to present the model. Results of testing the model in students indicated that fitness of the model with data was suitable and the impact factor of seven factors on corporate identity of professional football clubs was significant.

  Keywords: club fans, corporate identity, culture, personality, symbolism
 • Pages 23-38

  The aim of this study was to identify and explain competency pattern of managers in Iran Sport and Youth general offices. The method of this study was application and qualitative. The population consisted of those experts who selected and appointed executive managers in Iran. A combination of theoretical sampling and snowball sampling methods were used to select the sample. The data were collected by a review of documents during a literature review and interviews with sport experts, officials, professionals and managers. Atlas ti software was used to classify and code open, axial and conceptual codes. After coding the data, managers’ competency pattern was explained in 91 concepts, 11 items and 3 categories. After final analysis, competency pattern of Sport and Youth general managers was offered. Concepts and components of the obtained competency were useful for managers in areas such as recruitment, education, human resource development, managers’ education, increased productivity and development of organizational performance. Also, these concepts and components can be used to evaluate Sport and Youth general managers so that the current situation can be examined and steps can be taken to achieve a desirable situation.

  Keywords: competency management, competency selection, grounded theory, meritocracy, sports managers
 • Pages 39-53

  The aim of this study was to develop the relationship model between knowledge management and organizational entrepreneurship with social capital in the Ministry of Sport and Youth. The population consisted of all employees in the Ministry of Sport and Youth with a university degree (bachelor and higher). Cochran formula was used to determine the sample size and at least 160 subjects were selected by simple random sampling method. Funk and Choi (2009) Knowledge Management Processes Scale, Organizational Entrepreneurship Questionnaire and Social Capital Questionnaire of Ashena (2005). Cronbach's alpha coefficient was used to determine the internal consistency of these questionnaires. For data analysis, Spss-22 and AMOS18 in two levels of descriptive and inferential statistics were used. For statistical analysis of data, Pearson correlation test, univariate regression analysis, path analysis and structural equation modeling were used. The findings showed a significant relationship between knowledge management and organizational entrepreneurship and social capital of employees. The amount of the variance showed that the path of social capital to knowledge management explained 35% of the variance in knowledge management and two paths of knowledge management and social capital to organizational entrepreneurship explained 70% of variance of organizational entrepreneurship. Eventually, their relationship model was in a good fit.

  Keywords: innovation, knowledge management, Ministry of Sport, Youth, organizational entrepreneurship, social capital
 • Pages 55-67

  The aim of this study was to analyze the factors affecting brand preferences of sporting goods by AHP. This study was survey and application in terms of methodology and aim. The statistical population consisted of the customers of sporting goods stores in Tabriz city. Because of the unlimited population, 384 subjects were selected by simple random sampling method. For data collection, brand preference questionnaire of Samie Nasr et al. (2011) with a confirmed reliability and validity was used. In order to identify preference factors, confirmatory factor analysis was applied and to prioritize those factors, AHP was used by Expert Choice11 and Lisrel software. Results showed that innovation, differentiation, perceived quality, reputation, honesty, association and brand attraction with factor loads higher than 0.6 were factors affecting brand preference in sporting goods. Also, AHP results showed a significant difference between prioritization and weighing of preference factors. Brand perceived quality, brand differentiation and brand innovation with a weight of 0.225, 0.218 and 0.177 respectively were the most important factors affecting brand preference. Consequently, attention to these effective factors can help sporting goods manufacturers produce sporting goods tailored to the needs and interests of consumers.

  Keywords: brand, consumer, marketing, preference, sporting goods
 • Pages 69-80

  The aim of this study was to investigate the effect of sensory marketing on new service development in gym clubs. This study was applied and descriptive-correlation in terms of data collection. Population included gym club customers in Tehran city. 200 customers were selected as the sample by cluster sampling method. A researcher-made questionnaire was used to collect data. Its reliability and validity was confirmed by Cronbach's alpha test and exploratory factor analysis. For data analysis, descriptive statistics and structural equation modeling in LISREL were used. Results showed that audition was the most important sense in understanding new service development by customers and dimensions of olfaction, haptic, taste, and vision were placed respectively. The results showed that sensory marketing generally has a significant effect on new service development. So it is suggested that gym club managers should use all senses in marketing to develop new services and hence to increase customers’ satisfaction and loyalty.

  Keywords: factor analysis, gym clubs, new service development, sensory marketing, services
 • Pages 81-92

  The aim of the present study was to investigate the relationship between customer relationship management and brand image of football clubs with the mediating role of brand equity. Research method was descriptive, survey and correlation and statistical population included fans of football premier league clubs (15th round). 385 subjects were selected as the sample using Morgan Table. Data were collected with three standard questionnaires (Sun, Han & Delgado et al.). The collected data were analyzed by SPSS and LISREL. Results of structural equation modeling showed a direct relationship between CRM and brand image. There was a significant relationship between CRM and brand equity and also between brand equity and brand image. Finally, there was a positive and significant relationship between CRM and brand image of football clubs with the mediating role of brand equity.

  Keywords: brand equity, brand image, customer relationship management, football clubs, premier league
 • Pages 93-104

  This study aimed at designing a model to assess the improvement of brand equity based on advice advertisement and brand loyalty with an emphasis on the mediating role of brand citizenship behavior. According to the information department of Sport and Youth general office in Khorasan Razavi in 2014, statistical population consisted of 123 employees. The sample size was equal to the population. This study was application and survey. Researcher-made questionnaires of advice advertisement, brand loyalty and brand citizenship behavior and standard questionnaire of brand equity were used to collect data. The reliability of these questionnaires was 0.84, 0.79, 0.82 and 0.80 respectively. To test the research model, structural equation modeling based on partial least squares method using AMOS statistical software was used. The results showed no significant effects of brand advice advertisement on brand equity and brand advice advertisement on brand citizenship behavior. But brand loyalty had a significant effect on brand equity and also on brand citizenship behavior. It seems that method of advertisement, employees’ behavior and loyalty to the organization brand affected the improvement of organization brand equity.

  Keywords: advice advertising, brand, citizenship behavior, loyalty, sport