فهرست مطالب

 • پیاپی 16 (بهار 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/01/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • ابوالفضل درویشی، معصومه کلاته سیفری* صفحات 9-19

  هدف از این تحقیق تعیین اثر نشاط سازمانی بر بهره وری کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران بود. مطالعه حاضر به روش توصیفی - تحلیلی انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان اداره ورزش و جوانان استان مازندران (127 نفر) بود و نمونه آماری تحقیق براساس جدول مورگان 97 نفر در نظر گرفته شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه نشاط سازمانی و پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی و برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون، مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای آماری SPSS20 و AMOS23، استفاده شد. نتایج نشان داد که نشاط به صورت مستقیم با ضریب مسیر 0/42 بر بهره وری نیروی انسانی، اثرگذار است. در اثرگذاری نشاط سازمانی به ترتیب خودگشودگی با بار عاملی 0/79، مثبت اندیشی با بار عاملی 0/63، مشارکت، معنادار بودن، علاقه به کار با بار عاملی 0/57 و یادگیری با بار عاملی 0/53، بیشترین نقش را دارند. نشاط سازمانی در بهره وری کارکنان اثر مثبتی دارد و پیشنهاد می شود مدیران برای ایجاد نشاط سازمانی مناسب در سازمان تحت مدیریت خود، تلاش کنند تا از این طریق علاوه بر ایجاد رضایت شغلی در کارکنان، سبب افزایش و بهبود بهره وری کارکنان و سازمان شوند.

  کلیدواژگان: بهره وری، مازندران، مثبت اندیشی، معادلات ساختاری، نشاط سازمانی
 • ابوالفضل نشاطی*، میر حسن سیدعامری، حمید جنانی، کمال کوهی صفحات 21-34

  هدف این پژوهش ساخت و بررسی روایی و پایایی ابزار رفتار مصرف کننده ورزشی در ورزش همگانی بود. 560 نفر از مشارکت کنندگان ورزش همگانی با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند. با مطالعه و گردآوری متون و مقالات مرتبط با رفتار مصرف کننده ورزشی، 21 سوال استخراج شد. برای بررسی روایی پرسشنامه از روایی محتوای نسبی و سازه و همچنین برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی سه بعد"فراوانی شرکت"، "نیات خرید" و "مصرف رسانه" را مشخص کرد. با توجه به نتایج تحلیل عاملی تاییدی و حذف یکی از سوالات دارای بار عاملی کمتر از میزان مطلوب، نتایج بیانگر آن بود که تمام سوالات از بار عاملی مطلوبی برخوردار بودند. آزمون مدل نشان داد که شاخص های لازم برای برازش مدل اندازه گیری در محدوده مطلوبی قرار دارند (5/21 =CMIN/DF ، GFI=0/893، 0/868=TLI، 1/0=CFI ، 0/73=PNFI و 0/078=RMSEA). مقدار آزمون آلفای کرونباخ برای کل ابزار و خرده مقیاس های فراوانی شرکت، نیات خرید و مصرف رسانه به ترتیب عبارت بودند از 0/89، 0/851، 0/847، و 0/774. این مطالعه ابزار مناسبی که دارای روایی و پایایی مطلوبی برای ارزیابی رفتار مصرف کننده ورزشی باشد، فراهم کرد تا جامعه علمی و پژوهشی بازاریابی ورزشی از آن در سنجش صنعت ورزش بهره جویند.

  کلیدواژگان: بازاریابی ورزشی، پایایی، رفتار مصرف کننده ورزشی، روایی، مصرف ورزشی
 • جواد فسنقری*، علی بنسبردی، پروین شوشی نسب صفحات 35-47

  هدف از تحقیق حاضر بررسی ارتباط هویت برند با هویت تیمی هواداران در تیم های لیگ برتر فوتبال ایران بود. روش این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی هواداران تیم های لیگ برتر فوتبال ایران است. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی استفاده شد، به این صورت که کشور به مناطق پنج گانه تقسیم و سپس اطلاعات مورد نیاز تحقیق جمع آوری شد. ابزار مورد استفاده پرسشنامه ای شامل چهار بخش برای جمع آوری اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق بود. روایی و پایایی پرسشنامه پیش از استفاده بررسی و تایید شد. از تحلیل عاملی تاییدی برای بررسی روایی سازه پرسشنامه و از ضریب همبستگی پیرسون برای بررسی ارتباط متغیرهای تحقیق با یکدیگر و از مدلسازی معادلات ساختاری با نرم لیزرل، برای ارایه مدل تحقیق استفاده شد. نتایج نشان داد که تمایز، اعتبار و تشابه هویت برند به ترتیب با ضریب اثر 0/48، 0/39 و 0/22، بیشترین و کمترین تاثیر را بر روی جذاب کردن هویت برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران دارند و جذابیت هویت برند با ضریب اثر 0/82، بیشترین تاثیر را در ایجاد هویت تیمی هواداران داشته است.

  کلیدواژگان: اعتبار هویت برند، تشابه هویت برند، تمایز هویت برند، جذابیت هویت برند، هویت تیمی هواداران
 • رسول نظری*، احمد صالحی صفحات 49-60

  شناخت و آگاهی از مهارت های ارتباطی، مهارت های داوری و کارامدی داوران لیگ برتر و تبیین روابط بین آنها، هدف عمده این تحقیق است. پژوهش حاضر از نوع تحقیق کاربردی و از نظر راهبرد توصیفی و از نظر اجرا پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه 96 داور و کمک داور لیگ برتر فوتبال ایران در فصل 95-94 بودند. نمونه پژوهش به صورت هدفمند مدنظر قرار گرفت، ازاین رو جامعه و نمونه آماری یکسان در نظر گرفته شدند. ابزار اندازه گیری پژوهش شامل پرسشنامه های مهارت های ارتباطی، مهارت های داوری و کارامدی به ترتیب با پایایی 0/81، 0/88، 0/90 استفاده شد. روش های آماری شامل تجزیه وتحلیل اطلاعات در دو سطح توصیفی و استنباطی بود. براساس نتایج رابطه معناداری بین مهارت های ارتباطی، مهارت های داوری و کارامدی داوران وجود دارد. نتایج اجرای مدل های اندازه گیری تحلیل مسیر مهارت های ارتباطی، مهارت های داوری داوران و کارامدی داوران نشان دهنده برازش بالای مدل مذکور و تایید مدل های مفهومی تحقیق است. بنابراین پیشنهاد می شود در فرایند انتخاب داوران لیگ برتر فوتبال ایران مدل ارایه شده در این پژوهش به عنوان یکی از الگوهای فرایند انتخاب ها و انتصاب های داوران مدنظرقرارگیرد.

  کلیدواژگان: داوران، فوتبال، کارامدی، مهارت های ارتباطی، مهارت های داوری
 • ابوالفضل فراهانی، امین عادل خانی*، فاطمه موسوی نسب صفحات 61-75

  برنامه ریزی و کنترل دو تیغه قیچی توصیف شده اند. ازاین رو شناخت وضعیت اجتماعی- اقتصادی شرکت کنندگان به منظور برنامه ریزی علمی و تعیین شاخص های ارزیابی عملکرد برای کنترل مناسب ضرورت می یابد. هدف، شناخت وضعیت اجتماعی- اقتصادی شرکت کنندگان در ورزش همگانی، روش تحقیق توصیفی- زمینه یابی و جامعه آماری تمامی شرکت کنندگان در ورزش های همگانی شهر تهران بودند. در این پژوهش، وضعیت اجتماعی- اقتصادی را مولفه های مسکن، شغل، درآمد، تحصیلات شرکت کننده، همسر و فرزند، میزان مطالعه، تعداد مسافرت داخلی و خارجی، شغل همسر، امکانات شخصی و رفاهی تشکیل می دادند. ابزار تحقیق چک لیست محقق ساخته بود که پس از تایید روایی محتوا و تعیین پایایی استفاده شد (0/84=α). داده ها با استفاده از شیوه های آمار توصیفی و آمار استنباطی (تی دو گروه مستقل) تجزیه وتحلیل شد. نتایج درباره متغیر مورد بررسی نشان داد بیشترین شرکت کنندگان در طبقه پایین (53/8 درصد) و متوسط (43/2 درصد) قرار دارند و کمترین (3 درصد) آمار متعلق به افراد در طبقه بالاست. همچنین تفاوت معنا داری بین وضعیت اجتماعی- اقتصادی زنان با مردان مشاهده نشد. برای تحلیل نتایج و استخراج سیاست ها و راهکارهای مبتنی بر واقعیات از تحلیل سوات[1] استفاده شده و سپس پیشنهادهای کاربردی به همراه شاخص های ارزیابی عملکرد از پیش تعیین شده ارایه می شود.

  [1].strength,weakness, opportunity, threat

  کلیدواژگان: راهکارها، سیاست ها، شاخص های کنترل، ورزش همگانی، وضعیت اجتماعی - اقتصادی
 • همیلا تکلی*، مهرزاد حمیدی، محمد خبیری، سید نصرالله سجادی صفحات 77-88

  تصویر برند قلب فعالیت های تبلیغاتی یک سازمان است. پژوهش حاضر به منظور ارایه مدلی برای تصویر برند کمیته ملی المپیک ایران شکل گرفته است. مربیان، بازیکنان، سرپرستان، خبرنگاران، روسای فدراسیون های اعزامی به بازی های آسیایی به همراه کارکنان کمیته ملی المپیک جامعه آماری این پژوهش را تشکیل می دهند. همه آزمودنی ها به پرسشنامه های محقق ساخته، حاوی 45 پرسش، پاسخ دادند. با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی هفت عامل موثر بر ارزش برند شامل ویژگی های نامرتبط به کارکرد اصلی، ویژگی های مرتبط به کارکرد اصلی، فواید کارکردی، فواید نمادین، مدیریت مالی و قانونی، مدیریت تصویر، مدیریت طراحی سازمانی به دست آمد. با ارایه مدل چگونگی ارتباط عوامل و میزان نقش آنها بر مدیریت تصویر برند کمیته ملی المپیک بررسی شد. نتایج نشان داد که فواید کارکردی و نمادین کمیته ملی المپیک بر تصویر برند این کمیته تاثیر دارد. همچنین ویژگی های مرتبط و نامرتبط به کارکرد اصلی (دو متغیر حاصل از تحلیل) و مدیریت مالی در عامل فواید کارکردی نقش دارند و از این طریق بر تصویر برند کمیته ملی اثر می گذارند.

  کلیدواژگان: بازی های آسیایی، برند سازمان ورزشی، تحلیل عاملی، تصویر برند، کمیته ملی المپیک
 • مهدی شریعتی*، محمود گودرزی صفحات 89-104

  هدف از پژوهش حاضر مدلسازی مولفه های دیپلماسی ورزش در توسعه روابط بین الملل جمهوری اسلامی ایران بود. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. نمونه مورد مطالعه برابر با جامعه و برابر با 325 نفر از متخصصان داخلی و خارجی در زمینه دیپلماسی ورزش بودند که به لحاظ اجرایی یا علمی در حوزه روابط دیپلماتیک ورزش صاحب نظر و کرسی ملی و بین المللی بودند. ابزار پژوهش پرسشنامه ای 60 سوالی بود که پس از تحلیل عاملی اکتشافی 59 سوال آن در 10 مولفه (برندینگ و پرستیژ بین المللی، توسعه فرهنگی، توسعه سیاسی، توسعه اقتصادی، مبارزه با انزوا و تحریم، برون رفت از بعد تاریک، صلح و دوستی، وحدت و همگرایی ملی، تعاملات رسانه ای و توسعه قدرت هوشمندانه) باقی ماندند. آزمون های آلفای کرونباخ و p دیلون گلدشتاین پایایی ابزار و مولفه های آن را تایید کردند. علاوه بر آن از بین مولفه های دیپلماسی ورزش، توسعه قدرت هوشمندانه بیشترین سهم را در تبیین واریانس مجموعه داشت. از سوی دیگر، روش حداقل مربعات جزیی علاوه بر ارایه و تایید مدل نهایی پژوهش، روایی واگرا و همگرای ابزار مورد استفاده را نیز تایید کرد.

  کلیدواژگان: توسعه، دیپلماسی ورزشی، روابط بین الملل، رویدادهای ورزشی، ورزش
|
 • Pages 9-19

  The aim of this study was to determine the effect of organizational exhilaration on productivity of employees in Sport and Youth general office of Mazandaran province. The present study was conducted with descriptive - analytical method. The statistical population included all employees of Sport and Youth general office of Mazandaran province (N=127) and the statistical sample was selected based on Morgan Table (n=97). For data collection, Organizational Exhilaration Questionnaire and Manpower Productivity Questionnaire were used. For data analysis, descriptive statistics, Pearson correlation coefficient, structural equation modeling and statistical software of SPSS20 and AMOS23 were used. The results showed that organizational exhilaration directly affected manpower productivity (path coefficient=0.42). Self-disclosure (factor loading 0.79), positive thinking (factor loading 0.63), participation, meaningfulness, interest to work (factor loading 0.57) and learning (factor loading 0.53) respectively had the greatest roles in affecting exhilaration. Organizational exhilaration had a positive effect on employees’ productivity and it is suggested that managers should attempt to create appropriate organizational exhilaration in their organizations to create job satisfaction in their employees and to increase and improve employees’ and organization’s productivity.

  Keywords: Mazandaran, organizational exhilaration, positive thinking, productivity, structural equation
 • Pages 21-34

  The aim of this study was to construct and determine the validity and reliability of sport consumer behavior instrument in sport for all. 560 participants in sport for all were selected through stratified random sampling method as the sample. 21 items were extracted by studying and collecting texts and articles related to sport consumer behavior. Content ratio and construct validity were respectively used to check the validity of the questionnaire. Cronbach's alpha was used to test the reliability. The results of exploratory factor analysis revealed three dimensions named as "frequency of participation", "purchase intentions" and "media consumption". Based on confirmatory factor analysis and by eliminating one of the items with factor loading lower than the desired level, the results showed that all the items had the optimum factor loading. The results showed those indexes necessary for model fit were desirable (CMIN/DF=5.21, GFI=0.893, TLI=0.868, CFI=1.0, PNFI=0.73, RMSEA=0.078). Cronbach's alpha for the whole instrument and subscales of frequency of participation, purchase intentions and media consumption were respectively 0.89, 0.851, 0.847, 0.774. The current study provided a suitable instrument with desirable reliability and validity to assess sport consumer behavior so that the scientific and research community of sport marketing could benefit from it to evaluate the sports industry.

  Keywords: reliability, sport consumer behavior, sport consumption, sport marketing, validity
 • Pages 35-47

  The aim of the present study was to investigate the relationship between brand identity and team identity of fans of Iran football premier league teams. This study was descriptive correlation that was conducted as field. The population included all fans of Iran football premier league teams. In this study, cluster random sampling method was used: Iran was divided into 5 regions, and then needed information of the study were collected. This study used a questionnaire that included 4 parts to collect data related to the study variables. Validity and reliability of the questionnaire were investigated and confirmed before it was used in the study. Confirmatory factor analysis was used to investigate construct validity. Pearson correlation coefficient was used to investigate the relationship among the study variables and structural equations modeling by LISREL software was used to provide the study model. The results showed that differentiation, validity and similarity of brand identity (impact factor of 0.48, 0.39 and 0.22) respectively had the maximum and minimum effects on brand identity attractiveness of Iran football premier league clubs and the brand identity attractiveness (impact factor of 0.82) had the maximum effect on creating the team identity of fans.

  Keywords: brand identity attractiveness, brand identity differentiation, brand identity similarity, brand identity validity, team identity of fans
 • Pages 49-60

  The main aim of this study was to recognize communication skills, referee skills and efficiency of referees in premier league and to explain their relationships. The present study was applied and descriptive in terms of strategy and survey in terms of methodology. The statistical population consisted of all 96 referees and assistant referees of Iran football premier league in 2015-2016 season. The sample was purposively considered so the population and sample were identical. Communication Skills, Referee Skills and Efficiency Questionnaires with the reliability (0.81, 0.88, 0.90 respectively) were used in this study. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics. Results showed a significant relationship between communication skills, referee skills and efficiency of referees. The results of measuring models of path analysis of communication skills, referee skills and efficiency of referees showed a high fit of this model and confirmed the conceptual models of this study. Therefore, it is suggested that this model should be considered as one of the selection patterns of referees when Iran football premier league referees are being selected.

  Keywords: communication skills, efficiency, football, referees, referee skills
 • Pages 61-75

  Planning and control are described as two blades of scissors. Therefore, it is necessary to identify the socioeconomic status of participants in order to scientifically plan and determine the performance evaluation indicators for proper control. The aim of this study was to identify the socioeconomic status of participants in sport for all. The research method was descriptive – survey and the population consisted of all participants in the sport for all in Tehran city. In this study, socioeconomic status comprised of the components: housing, job, income, education of participants, their spouse and children, the amount of study, domestic and foreign travels, spouse’s job, personal and recreational facilities. A researcher-made checklist was used after confirming its content validity and determining its reliability (α=0.84). Data were analyzed using descriptive and inferential statistics (independent 2-sample t test). Results showed that most participants belonged to the lower (53.8%) and middle (43.2%) classes and lowest percentage (3%) belonged to the upper class. Also, no significant differences were observed in socioeconomic status between men and women. SWOT analysis was used to analyze the results and to extract policies and strategies based on the facts. Then, practical suggestions along with predetermined performance evaluation indicators were provided.

  Keywords: indicators of control, policies, socioeconomic status, sport for all, strategies
 • Pages 77-88

  Brand image is at the heart of an organization's promotional activities. This study aimed at providing a model for the brand image of Iran National Olympic Committee. The statistical population composed of coaches, players, supervisors, reporters, heads of federations who were dispatched to the Asian Games, and the employees of National Olympic Committee. All the participants responded to researcher-made questionnaires (containing 45 items). Exploratory factor analysis was used to obtain 7 factors affecting brand equity including non-functional related attributes, functional related attributes, functional benefits, symbolic benefits, financial and legal management, image management, and organizational design management. Based on the model, the relationship of these factors and their roles on managing brand image of financial committee of NOC were investigated. The results showed that the functional benefits and symbolic benefits of the National Olympic Committee affected brand image of this committee. Also, functional and non-functional attributes (two variables from the analysis) and financial management played a role in the functional benefits and so affected the brand image of National Olympic Committee.

  Keywords: Asian Games, brand image, factor analysis, National Olympic Committee, sport organization brand
 • Pages 89-104

  The aim of the present study was to model the components of sport diplomacy in the development of international relations of the Islamic Republic of Iran. The present study was applied in terms of aims and mixed sequential exploratory in terms of data collection. The sample was equal to population (325 Iranian and foreign experts of sport diplomacy who executively or scientifically had national and international positions in sport diplomatic relations). A questionnaire with 60 items was used to collect data. Confirmatory factor analysis decreased the number of items to 59 and 10 components: international branding and prestige, cultural development, political development, economic development, fight isolation and sanction, leave the dark side, peace and friendship, national unity, media communication and soft power development. Cronbach’s alpha and Dillon-Goldstein P tests confirmed the validity of the questionnaire and its components. In addition, soft power development was the most important factor to explain the variance. On the other hand, partial least squares (PLS) confirmed the final model of the study and also divergent and convergent validity of the questionnaire.

  Keywords: development, international relations, sport, sport diplomacy, sport events