فهرست مطالب

 • پیاپی 18 (پاییز 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/07/09
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدی گودرزی*، مجید جلالی فراهانی، حسین رجبی، مهرزاد حمیدی صفحات 9-21

  هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی توسعه مهارت های کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی کشور بود. تحقیق حاضر توصیفی- تحلیلی و از نوع اکتشافی است که به صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل 2761 نفر از دانشجویان مدیریت ورزشی بود که براساس جدول مورگان 338 نفر به صورت تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه 28 سوالی محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن به تایید 15 تن از متخصصان مدیریت ورزشی رسید. پایایی آن نیز در مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی و با آلفای کرونباخ 0/94 محاسبه شد. روایی سازه آن نیز در تحلیل عاملی تایید شد. برای تحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و استنباطی از جمله تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. یافته های تحقیق نشان داد مهارت های محیطی، تخصصی، تجاری و مدیریتی در ارتقای کارآفرینی دانشجویان مدیریت کشور نقش دارند. همچنین شاخص های برازش مدل توسعه مهارت های کارآفرینی دانشجویان مدیریت ورزشی، همگی مطلوب و تاییدکننده مدل پژوهش هستند.

  کلیدواژگان: الگوی توسعه، کارآفرین، کارآفرینی، مدیریت ورزشی، مهارت
 • نوید اسدی*، محمود گودرزی، سید نصرالله سجادی، ابراهیم علی دوست قهفرخی صفحات 23-32

  تحقیق حاضر با هدف بررسی موانع استعدادیابی در ورزش ایران انجام گرفته است. روش پژوهش حاضر آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود و فرایند جمع آوری اطلاعات تحقیق در سه مرحله، مطالعات کتابخانه ای، 26 مورد مصاحبه و توزیع پرسشنامه محقق ساخته که حاصل مطالعات کتابخانه ای و سپس مصاحبه های انجام گرفته توسط محقق بود، صورت گرفت. نمونه پژوهش 145 نفر بود که از شش گروه روسای فدراسیون ها، مسیولان کمیته استعدادیابی آن فدراسیون ها، افراد شاغل در دفتر استعدادیابی وزارت ورزش و جوانان، استادان دانشگاه، مربیان استعدادیاب و مسیولان استعدادیابی باشگاه ها، تشکیل شده بودند. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها علاوه بر آمار توصیفی از آزمون های آمار استنباطی مانند تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی در نرم افزار پی ال اس و آزمون فریدمن استفاده شد. در نهایت تعداد 70 مانع در استعدادیابی ورزش ایران شناسایی شد که در هفت فاکتور دسته بندی شدند و موانع انسانی با میانگین 5/47 به عنوان مهم ترین فاکتور شناسایی شد. نتایج پژوهش حاضر نشان دهنده وجود موانع بسیاری در ساختار استعدادیابی ورزش کشور بود که نیاز به توجه مدیران و سیاستگذاران عرصه ورزش دارد تا با برطرف شدن آنها، ورزش کشور به آنچه برای آن هدف گزینی شده است، دست یابد.

  کلیدواژگان: استعدادیابی، ایران، موانع، ورزش، ورزش قهرمانی
 • مهتاب خان محمدی*، عبدالرحمن مهدی پور، صدیقه حیدری نژاد، امین خطیبی صفحات 33-46

  هدف از این پژوهش ارایه راهکارهایی به منظور توسعه برند باشگاه فوتبال فولاد خوزستان بود. جامعه آماری تحقیق کلیه مدیران ارشد باشگاه به تعداد 15 نفر بودند که به علت محدود بودن جامعه آماری تحقیق نمونه برابر با جامعه در نظر گرفته شد و از روش نمونه گیری تمام شمار استفاده شد. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه با نظر 10 تن از استادان مدیریت ورزشی تایید شد و پایایی آن با روش آلفای کرونباخ 0/85 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون دوجمله ای و فریدمن استفاده شد. پرسشنامه مشتمل بر 53 گویه در زمینه بررسی قوت ها، ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها برند باشگاه فولاد خوزستان بود. پس از تجزیه وتحلیل قوت ها، ضعف ها، فرصت ها، تهدیدها و تشکیل ماتریس ارزیابی هر یک از عوامل داخلی و خارجی برند باشگاه فولاد خوزستان، محرز شد که باشگاه فولاد خوزستان در زمینه برند در موقعیت SO قرار دارد که بهترین موقعیت برای یک سازمان محسوب می شود و باید از راهبرد (رشد و ساخت) استفاده کند.

  کلیدواژگان: باشگاه فولاد خوزستان، برنامه راهبردی، بیانیه رسالت، تحلیل SWOT، تداعیات برند
 • مسعود فریدونی*، محمدحسین رضوی صفحات 47-57

  این پژوهش با هدف ارایه مدل تاثیر هوش اخلاقی بر سلامت سازمانی با تاکید بر نقش واسط اعتماد سازمانی صورت گرفت. پژوهش حاضر از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کارشناسان وزارت ورزش بود که 281 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. با بررسی پیشینه پژوهش، متغیرها شناسایی شدند، سپس مدل اولیه پژوهش طراحی و پرسشنامه ای ساخته شد که روایی آن را جمعی از صاحب نظران از طریق تکنیک تحلیل عاملی تایید کردند. پایایی درونی نیز برای پرسشنامه های هوش اخلاقی، اعتماد سازمانی و سلامت سازمانی با استفاده از روش آلفای کرونباخ به ترتیب 0/825، 0/810 و 0/855 محاسبه شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی و روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج نشان داد که هوش اخلاقی دارای ضریب اثر 0/44 بر اعتماد سازمانی و اثر 0/61 بر سلامت سازمانی است. همچنین ضریب اثر اعتماد سازمانی بر سلامت سازمانی 0/64 به دست آمد. مدل ارایه شده در این پژوهش تاثیر هوش اخلاقی بر سلامت سازمانی را از طریق اعتماد سازمانی تایید کرد. در نتیجه مدیران و برنامه ریزان با فراهم کردن زمینه ایجاد هوش اخلاقی و اعتماد سازمانی احتمالا می توانند توسعه سلامت سازمانی در وزارت ورزش را فراهم آورند.

  کلیدواژگان: اعتماد سازمانی، سلامت سازمانی، مدل یابی، مدیریت ورزشی، هوش اخلاقی
 • علی قائدی، سردار محمدی* صفحات 59-71

  با توجه به افزایش تعداد کاربران تلفن همراه، فناوری تلفن همراه به عنوان ابزاری قوی و مفید برای بازاریابی و برقراری ارتباط با مصرف کنندگان استفاده می شود. یکی از روش های برقراری ارتباط، کدهای پاسخ سریع است. بدین منظور تحقیق حاضر با هدف ارایه عوامل موثر بر استفاده از کدهای پاسخ سریع در محصولات ورزشی با انتخاب 280 نفر از دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه کردستان به صورت سرشماری، با روش همبستگی و با استفاده معادلات ساختاری انجام پذیرفت. در مجموع 139 نفر از دانشجویان از این کدها استفاده کرده بودند. با بررسی پیشینه، پرسشنامه مناسب با اهداف تحقیق استفاده شد که روایی صوری و محتوایی آن توسط متخصصان و روایی سازه آن با استفاده از تحلیل عاملی تاییدی و همسانی درونی آن از طریق آلفای کرونباخ تایید شد. به منظور تحلیل داده ها، آمار توصیفی و استنباطی (مدل معادلات ساختاری) با استفاده از نرم افزارهای آماری 22 spss و Amos 22 به کار گرفته شد. یافته ها نشان دادند مدل ارایه شده برازش مناسبی دارد؛ بنابراین مدل و مولفه های آن می تواند مدل مناسبی در جهت ارایه عوامل موثر بر استفاده از کدهای پاسخ سریع در محصولات ورزشی باشد و مورد توجه بازاریابان ورزشی قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اعتماد درک شده، تلفن همراه، کدهای پاسخ سریع، محصولات ورزشی، مدل پذیرش فناوری
 • غلامرضا شعبانی بهار، لقمان کشاورز، ابوالفضل فراهانی، اکبر فریدفتحی* صفحات 73-87

  هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر محیط قانونی بر اثربخشی مدیریت راهبردی در وزارت ورزش و جوانان بود. جامعه آماری تحقیق اعضای هیات علمی دانشگاه ها با سابقه مدیریت در ورزش، مدیران وزارت ورزش و جوانان و کارشناسان خبره در واحدهای ستادی و تابعه و مدیران فدراسیون های ورزشی به تعداد 300 نفر بودند که همه آنها به صورت کل شمار برای نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه های استاندارد محیط قانونی نیک نژاد (1394) و اثربخشی مدیریت راهبردی نیک نژاد (1394) استفاده شد. روایی هر دو پرسشنامه به تایید یازده تن از متخصصان رسید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی با 30 آزمودنی به ترتیب 0/84 و 0/86 محاسبه شد. برای تحلیل اطلاعات جمع آوری شده از روش های آمار توصیفی و استنباطی از جمله ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون و معادلات ساختاری با کمک دو نرم افزار SPSS و AMOS استفاده شد. نتایج نشان داد که بین محیط قانونی و تمامی ابعاد آن با اثربخشی مدیریت راهبردی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شد محیط قانونی می تواند تاثیر مثبت، معنادار و قابل قبولی برابر با 0/557 بر اثربخشی مدیریت راهبردی داشته باشد. همچنین ضریب تعیین به دست آمده نشان می دهد که محیط قانونی 31 درصد از واریانس اثربخشی مدیریت راهبردی را تبیین می کند. بدون توجه به آیین نامه ها و دستورالعمل ها و قوانین و تدوین آنها براساس راهبردها، راهبردها اثربخشی لازم را نخواهند داشت.

  کلیدواژگان: اثربخشی، محیط حقوقی، محیط قانونی، مدیریت راهبردی، وزارت ورزش و جوانان
 • علی محمد امیرتاش* صفحات 89-103

  هدف پژوهش حاضر جست وجو در مبانی نظری و عملی آزمون فرضیه، خطاهای تجربی و تصمیم گیری آماری، راه های کاهش این خطاها، تاکید بر تفاوت بین معناداری آماری با ارزشمندی یافته ها و اهمیت برآورد پارامترهای جامعه بود. نتایج نشان داد که استنباط های آماری ممکن است با خطاهای تصمیم گیری آماری نوع اول، آلفا، و نوع دوم، بتا، و اشتباهات تجربی همراه شوند. احتمال خطاهای نوع اول و دوم را پژوهشگر تعیین می کند، ولی اشتباهات تجربی، ریشه های انسانی، محیطی و روشی دارند و مقدار آن از طریق انحراف استاندارد معلوم می شود. از مقایسه عدد پی مربوط به آماره و عدد آلفا معناداری آماره معلوم می شود. ارزشمندی آماره از طریق مقدار واریانس های مشترک بین متغیرها ارزشیابی می شود. بروز خطای نوع اول جامعه را از اطلاعات مفید محروم می سازد، ولی بروز خطای نوع دوم اطلاعات غیرمفید را در ادبیات جاری می کند. اشتباهات تجربی شایان ملاحظه نیز، که می تواند کل اعتبار یافته ها را کاهش دهد، از طریق مقدار انحراف نشان داده می شود. ارایه ندادن برآورد پارامترهای جامعه نیز وضعیت متغیر مورد نظر را در جامعه مبهم می گذارد. پژوهش حاضر تلاشی است به منظور ارایه پیشنهادهایی برای کاهش اشتباهات در تفسیر و نتیجه گیری از پژوهش های تجربی، بالا بردن ارزشمندی یافته های تجربی و برآورد پارامترهای جامعه.

  کلیدواژگان: ارزشمندی، اشتباه، آماره، انحراف استاندارد، برآورد آماری، معناداری
|
 • Mahdi Goudarzi*, Majid Jalali Farahani, Hoseyn Rajabi, Mehrzad Hamidi Pages 9-21

  The aim of this study was to design the development model of entrepreneurship skills for sport management students of Iran. This descriptive-analytical study was of exploratory nature which was conducted as a field. The statistical population included 2761 sport management students. According to Morgan table, 338 subjects were selected as the sample by simple random sampling method. For the purposes of this study, a researcher-made questionnaire with 28 items was used; its face and content validity was confirmed by 15 sport management professors and its reliability was calculated in a pilot study with 30 subjects and Cronbach’s alpha coefficient (α=0.94). Construct validity of the questionnaire was confirmed by factor analysis. For data analysis, descriptive and inferential statistical methods such as exploratory and confirmatory factor analyses were used. The findings showed that environmental, technical, commercial and management factors played a role in developing entrepreneurship of sport management students. Also, all fit indexes of development model of entrepreneurial skills in sport management students were favorable and confirmed this model.

  Keywords: development model, entrepreneur, entrepreneurship, skill, sport management
 • Navid Asadi*, Mahmood Goudarzi, Seyed Nasrollah Sajadi, Ebrahim Alidoust Ghahfarrokhi Pages 23-32

  The present study aimed at investigating the obstacles to talent identification in sports in Iran. The research method was mixed and consecutive exploratory type and the data were collected in 3 stages: library studies, 26 interviews, and distribution of a researcher-made questionnaire. The questionnaire was designed by library studies and the interviews. The sample consisted of 145 subjects of 6 groups: heads of federations, authorities of talent identification committee of those federations, staff in the talent identification office of the Ministry of Sport and Youth, university professors, talent identification coaches and authorities of sport clubs. To analyze the data, descriptive and inferential statistics such as exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis through PLS software and Friedman test were used. Finally, 70 obstacles to talent identification of Iran sport were identified which were classified into 7 factors and human obstacles (average=5.47) was identified as the most important factor. The results indicated many obstacles to the structure of the talent identification of Iran sport to which sport managers and policy makers should pay special attention so that Iran sport can achieve what it aimed to achieve through the elimination of these obstacles.

  Keywords: championship, Iran, obstacles, sports, talent identification
 • Mahtab Khanmohammadi*, Abdolrahman Mehdipour, Sedighe Heydarinejad, Amin Khatibi Pages 33-46

  The aim of this study was to offer strategies to develop brand for Foolad Khouzestan football club. The population consisted of all senior managers of this club (N=15). Due to the limited number of population, all of them were considered as the sample and the census sampling method was applied. A researcher-made questionnaire was used to collect the data. The validity of the questionnaire was confirmed by 10 sport management professors and using Cronbach's alpha, the reliability was determined to be 0.85. The Friedman and Binomial tests were used to analyze the data. The questionnaire consisted of 53 items of strengths, weaknesses, opportunities, and threats of brand in Foolad Khouzestan football club. Strengths, weaknesses, opportunities, and threats were analyzed, evaluation matrix of internal and external factors of brand in Foolad Khouzestan football club was created and it was determined that the brand of Foolad Khouzestan football club was in SO position; this is the best position for an organization and it should use growth and development strategy.

  Keywords: brand association, Foolad Khouzestan club, mission statement, strategic plan, SWOT analysis
 • Masoud Freydoni*, Mohammad Hossein Razavi Pages 47-57

  The aim of this study was to present a model of the effect of moral intelligence on organizational health with an emphasis on the mediating role of organizational trust. This study was descriptive correlation in terms of data collection. The population consisted of employees of the Ministry of Sport and Youth. 281 subjects were selected as the sample. With a survey of the research literature, the variables were identified; then, the primary model of the study was designed and a questionnaire was prepared. The validity of this questionnaire was confirmed by some of academic experts with factor analysis technique. Internal reliability of Moral Intelligence, Organizational Trust and Organizational Health Questionnaires was calculated (0.825, 0.810, and 0.855) using Cronbach's alpha method. Correlation coefficients and SEM were used to analyze data. The results showed that moral intelligence had the effect size of 0.44 on organizational trust and effect size of 0.61 on organizational health. In addition, the effect size of organizational trust on organizational health was 0.64. The presented model of this study confirmed the effect of moral intelligence on organizational health through organizational trust. Finally, the managers and planners can possibly develop organizational health in the Ministry of Sport and Youth by providing the ground for moral intelligence and organizational trust.

  Keywords: modeling, moral intelligence, organizational health, organizational trust, sport management
 • Ali Ghaedi, Sardar Mohammadi* Pages 59-71

  Given the increasing number of mobile users, mobile technology is used as a powerful and useful tool for marketing and communication with consumers. One of these communication methods is Quick Response Codes. The aim of this study was to investigate those factors influencing the use of Quick Response Codes in sport products. 280 physical education students of University of Kurdistan were selected by census method with a correlation method using SEM. 139 participants used these codes. With a review of literature, a questionnaire in line with the goals of this study was designed. Face and content validity of this questionnaire was confirmed by experts and construct validity was confirmed by confirmatory factor analysis. The internal reliability was confirmed by Cronbach’s alpha. Data were analyzed through descriptive and inferential statistics (SEM) by SPSS22 and Amos22 software. Findings showed that the final model had a good fit; therefore, it and its components can be suitable to deliver those factors influencing the use of Quick Response Codes in sport products and can receive the attention of sport marketers.

  Keywords: mobile, perceived trust, Quick Response Codes, sport products, technology acceptance model
 • Loghman Keshavarz, Abolfazl Farahani, Gholamreza Shabani Bahar, Akbar Farid Fathi* Pages 73-87

  The aim of this study was to investigate the effect of the regulatory environment on the effectiveness of strategic management in Ministry of Sport and Youth. The study population consisted of faculty members with sport management experience, managers of the Ministry of Sport and Youth, experts in staff units and subsidiaries and directors of sports federations (N=300) who were selected as the sample by census sampling method. To achieve the research goals, the Regulatory Environment Standard Questionnaire of Niknezhad (2015) and Strategic Management Effectiveness Questionnaire of Niknezhad (2015) were used. The validity of both questionnaires was confirmed by 11 experts and their reliability was calculated as 0.84 and 0.86 respectively in a pilot study with 30 subjects. For data analysis, descriptive and inferential statistical methods including Pearson correlation coefficient, regression and structural equations with SPSS23 and AMOS23 software were used. The results showed a significant positive relationship between the regulatory environment and its all aspects and the effectiveness of strategic management. Also, the results showed that the regulatory environment could have a positive, significant and acceptable effect (0.557) on the effectiveness of strategic management. The obtained coefficient of determination showed that the regulatory environment explained 31% of the variance in the effectiveness of the strategic management. The strategies will not have the required effectiveness with no statements, instructions, rules and regulations and their compilation based on strategies.

  Keywords: effectiveness, legal environment, Ministry of Sport, Youth, regulatory environment, strategic management
 • Ali Mohammad Amirtash* Pages 89-103

  The aim of this study was to search the theoretical and practical aspects of hypothesis testing, experimental errors and statistical decisions, ways to decrease these errors, stressing the difference between statistical significance and meaningfulness of findings and the importance of population parameters. Results showed that statistical inferences could be affected by errors of statistical decision of type one, alpha, and type two, beta and experimental errors. The researcher determines the probability of errors of type one and two whereas experimental errors are rooted in human, environmental and methodological procedures and their value is determined by standard deviation. The comparison of statistic-related P value and alpha indicates statistical significance. Meaningfulness of statistic is calculated by shared variances among variables. Type one error deprives the population of useful information while type two error flows false information into the literature. Considerable experimental errors which can decrease the validity of findings are characterized by standard deviation. Failure in the estimation of population parameters obscures the status of the variable of interest in the population. This study was an attempt to provide some suggestions to reduce errors of interpretation and conclusion of experimental studies, to boost the meaningfulness of experimental findings and to estimate population parameters.

  Keywords: error, statistical estimation, meaningfulness, significance, standard deviation, statistic