فهرست مطالب

 • پیاپی 19 (زمستان 1396)
 • تاریخ انتشار: 1396/10/11
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید نصرالله سجادی، حسین رجبی، اصغر نجفی، مهرزاد حمیدی صفحات 9-21

  هدف از پژوهش حاضر، تدوین منظرها و نقشه راهبردی معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی با رویکرد کارت امتیازی متوازن بود. جامعه آماری شامل مدیران ارشد، مسیولان تربیت بدنی استان ها، استادان و دانشجویان دکتری بودند (91=n) که از بین نمونه ها در بخش کیفی 12 نفر و در بخش کمی 79 نفر به صورت کل شمار برگزیده شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات در بخش کمی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد، که روایی آن توسط متخصصان مدیریت ورزش و پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ (0/87=α) به تایید رسید. در بخش کیفی از مصاحبه و جلسات شورای راهبردی استفاده شد. برای تحلیل اطلاعات در بخش کمی از آزمون مجذور کای، کولموگروف اسمیرنوف و آلفای کرونباخ و در بخش کیفی از مصاحبه و جلسات شورای راهبردی استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که معاونت ورزش دارای چهار منظر مالی، مشتری، فرایندهای داخلی، یادگیری و رشد، 27 هدف راهبردی، 63 سنجه و 238 اقدام است. همچنین در نقشه راهبردی تدوین شده روابط علت و معلولی بین منظرها و اهداف راهبردی وجود دارد و نهایت اینکه منظرها، راهبردها و نقشه راهبردی ترسیم شده قابلیت اجرای راهبردهای معاونت ورزش دانشگاه آزاد اسلامی را دارند.

  کلیدواژگان: استراتژی، دانشگاه آزاد اسلامی، کارت امتیازی متوازن، مدیریت ورزشی، منظر، نقشه راهبردی
 • سیمین اسگندری دستگیری، علی محمد امیرتاش*، علی محمد صفانیا صفحات 23-36

  ارزیابی عملکرد مهم ترین عامل شناسایی وضع موجود و نیروی محرکه ای برای بهبود فعالیت هاست. هدف این تحقیق، ارزیابی عملکرد منتخبی از فدراسیون های ورزشی ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده ها با رویکرد به سیستم های فازی بود. تحلیل پوششی داده ها ابزاری قدرتمند در محاسبه کارایی سیستم هاست که این امکان را به سازمان ها می دهد با مقایسه عملکردشان با سایر سازمان ها، تصمیمات بهتری اتخاذ کنند. همچنین به علت عدم اطمینان محیطی موجود در قضاوت و تفکر انسانی، مدل های فازی می توانند موثر واقع شوند. جامعه آماری 14 فدراسیون منتخب ورزشی جمهوری اسلامی ایران (با توجه به اینکه جزء رشته های ورزشی مادر بوده، از فدراسیون های ورزشی مهم کشور تلقی می شوند و مدال آورند) به ترتیب اولویت انتخاب شدند. با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با ضریب پایایی 81 درصد به جمع آوری داده ها پرداخته شد. با به کارگیری مدل ریاضی (برنامه ریزی خطی - فازی پیشنهادی)، نتایج نشان داد که فدراسیون های ورزشی فوتبال، والیبال، کشتی، وزنه برداری، تکواندو، کاراته، بوکس، دوومیدانی در یک دوره زمانی چهار ساله (1394 - 1390) عملکرد کارا داشتند و فدراسیون های بسکتبال، تیراندازی، ژیمناستیک، ووشو، جودو و شنا ناکارا ارزیابی شدند.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده ها، سیستم های فازی، فدراسیون های ورزشی
 • حسن غلامی قاجاری، معصومه کلاته سیفری*، میثم شیرخدایی صفحات 37-51

  هدف از تحقیق حاضر شناسایی راهکارهای موفقیت استراتژی تقلید در شرکت های کارآفرین ورزشی بود که در دو گام انجام پذیرفت. نخست توسط تکنیک دلفی راهکارها شناسایی شد و سپس با مدلسازی ساختاری تفسیری مدلی برای آن تدوین شد. بنابراین شش خبره از استادان مدیریت ورزشی به روش هدفمند انتخاب شدند و دورهای دلفی تا برقراری توافق نظری میان آنها ادامه یافت. در گام دوم نیز 15 نفر خبره از نمایندگان فروش برند بتا به شیوه هدفمند انتخاب شدند و پرسشنامه مقایسه زوجی برای تدوین مدل در اختیار آنان قرار گرفت. تحلیل داده ها در گام اول توسط نرم افزار SPSS22 انجام گرفت و محاسبات گام دوم با نرم افزار MATLAB2014 صورت پذیرفت. روش دلفی تقلید نام برند پیشرو، تقلید شکل ظاهری برند پیشرو، تقلید هویت برند پیشرو، تقلید تصویر برند پیشرو، ارتقای ارزش درک شده برند مقلد، ترویج حمایت از تولید ملی، فروشگاه عرضه کننده برند مقلد و موفقیت استراتژی تقلید را به عنوان راهکارها شناسایی کرد و مدلسازی ساختاری تفسیری مدلی در چهار سطح برای راهکارهای شناسایی شده ترسیم کرد. براساس نتایج، استراتژی تقلید با ایجاد هویتی مشابه برندهای پیشرو می تواند تصویر و ارزش درک شده از تقلید را ارتقا دهد و موجب موفقیت کارآفرینان ورزشی در بازار شود.

  کلیدواژگان: استراتژی تقلید، برند بتا، تقلید از برند پیشرو، شرکت های کارآفرین ورزشی، موفقیت در بازار
 • سید مرتضی عظیم زاده*، سید محمدجواد رضوی صفحات 53-66

  هدف از این مطالعه تداعیات برند و هویت برند با تاکید بر نقش میانجیگری رفتار شهروندی برند بود که از دیدگاه کارشناسان اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی و ارایه مدل ساختاری توسعه ارزش ویژه برند بررسی شد. این پژوهش از نوع کاربردی است و به شیوه پیمایشی اجرا شد. ابزار اندازه گیری پرسشنامه های محقق ساخته تداعیات برند و رفتار شهروندی برند و پرسشنامه های استاندارد هویت برند و ارزش ویژه برند بود؛ که پایایی پرسشنامه ها به ترتیب 0/85، 0/82، 0/79 و 0/81 برآورد شد. با استناد به اطلاعات کارگزینی اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی، در سال 1395 جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 123 نفر بود. حجم نمونه نیز به همین تعداد در نظر گرفته شد. برای آزمون مدل مفهومی پژوهش از مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی استفاده شد. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد تداعیات برند بر ارزش ویژه برند و رفتار شهروندی برند تاثیر معناداری داشت؛ همچنین هویت برند بر ارزش ویژه برند و رفتار شهروندی برند تاثیر معناداری داشت؛ بنابراین توجه به حفظ و توسعه هویت برند و ایجاد تداعیات برند مطلوب در ذهن کارکنان عاملی موثر در ارتقای ارزش ویژه برند سازمان بود.

  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند، تداعیات، رفتار شهروندی برند، ورزش، هویت برند
 • اکبر فریدفتحی*، رضا حیدری صفحات 67-78

  هدف از این پژوهش تحلیل راهبرد توسعه و موقعیت یابی راهبردی در حوزه ورزش های رزمی بود. این پژوهش، از نوع مطالعات راهبردی و توصیفی و از لحاظ هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران و تصمیم گیران سبک کونگ فو توآ شامل رییس، نایب رییس، مشاور عالی، دبیر، روسای دو دوره قبل، روسای هیات استان ها شامل اعضای شورای راهبردی، روسای کمیته ها، اعضای کمیته فنی (در مجموع 72 نفر) بودند. نمونه ها به صورت تمام شمار انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها ترکیبی از روش های کیفی (مصاحبه عمیق) و روش های کمی (پرسشنامه محقق ساخته) بود. در بخش کیفی روایی از طریق فن بررسی همکار، فن کثرت گرایی و پایایی آن نیز از طریق تهیه و به کارگیری چارچوبی مدون (SWOT) برای مصاحبه کنترل شد و در بخش کمی تعدادی از اساتادان و کارشناسان صاحب نظر مدیریت ورزشی که با فعالیت های سبک کونگ فو توآ آشنا بودند، روایی پرسشنامه را تایید کردند و پایایی آن نیز از طریق روش آلفای کرونباخ (0/915=α) تایید شد. با بهره مندی از تحلیل SWOT، 17 قوت، 20 ضعف، 17 فرصت و 14 تهدید شناسایی شد که با تکیه بر آنها تعداد 5 استراتژی SO، 3 استراتژی WO، 3 استراتژی ST و 2 استراتژی WT ارایه شد.

  کلیدواژگان: برنامه راهبردی، تحلیل SWOT، کونگ فو، موقعیت استراتژیک، ورزش های رزمی
 • مهدی طالب پور*، کیانوش شجیع، محمد کشتی دار، عمر علیزایی صفحات 79-93

  پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل اندازه گیری آسیب های رفتاری در مربیان لیگ برتر فوتبال ایران با استفاده از مدل معادلات ساختاری انجام گرفته است. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است که به شکل میدانی انجام گرفت. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را منتخبی از مربیان خبره فوتبال ایران که حایز شرایط شاخص های مورد نظر تحقیق بودند، تشکیل دادند که با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار و...)، استنباطی (مدل معادلات ساختاری) و از نمودار Q-Q plot برای تشخیص وضعیت توزیع نرمالیته متغیرها استفاده شد. با توجه به یافته های پژوهش مولفه های ارتباطات غیررسمی، مهارت های عمومی، شخصیت، دانش تخصصی، نگرش و مولفه اخلاق فردی تاثیر مثبت و معناداری بر آسیب شناسی رفتاری مربیان دارد. به طور کلی فدراسیون فوتبال می تواند با ایجاد ساختار نظام مند و ایجاد ساختارهای قوی نظارتی و ممیزی در باشگاه ها و نظارت دقیق، فرهنگ سازی و آموزش به مربیان و تشخیص اینکه مربیان در ابتدای ورود به جرگه مربیگری از انعطاف پذیری لازم با محیط، سازگاری شخصیت یا سرسختی ذهنی در برخورد با موقعیت های متفاوت در فوتبال برخوردارند، جلوی بروز بسیاری از مشکلات و آسیب های رفتاری را در ایشان بگیرد.

  کلیدواژگان: آسیب های رفتاری، ایران، لیگ برتر فوتبال، مربیان، معادلات ساختاری
 • زهره موسوی*، محمد سلطان حسینی صفحات 95-109

  این پژوهش با هدف تدوین مدل شایستگی برای مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان انجام گرفت. جامعه آماری تحقیق، مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان بودند (82 نفر) و برای شناسایی ابعاد و مولفه های شایستگی مدیران مذکور، مصاحبه هایی نیمه ساختاریافته با مدیران برتر اداره انجام گرفت و پس از تحلیل محتوای مصاحبه ها و بهره گیری از نظر خبرگان، مدل جامع شایستگی مدیران استخراج و تایید شد. چارچوب تفصیلی شایستگی های مدیران مذکور در سه بعد (دانش و آگاهی، مهارت و توانایی، ویژگی های شخصی)، در قالب هفت مولفه و سی وپنج شاخص تایید شد و تعاریف هر یک از شاخص ها براساس ادبیات علمی تدوین و همه مورد تایید خبرگان قرار گرفت. در مورد چارچوب تفصیلی شایستگی های مدیران اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان باید گفت که مدل ارایه شده شامل شایستگی های تمامی ابعاد دانش، آگاهی ها، مهارت-توانایی و مشخصه های فردی و نشان دهنده جامعیت مدل است.

  کلیدواژگان: دانش و آگاهی، مدل شایستگی، مدیران ورزشی، مهارت و توانایی، ویژگی های شخصی
|
 • Asghar Najafi, Seyed Nasrollah Sajadi, Hossein Rajabi, *, Mehrzad Hamidi Pages 9-21

  The aim of this study was to codify perspectives and strategic plan of Sport Department of Islamic Azad University using balanced scorecard (BSC) approach. The statistical population included chief officers, physical education authorities in provinces, professors and doctorate students (n=91). 12 subjects in qualitative section and 79 subjects in quantitative section were selected by census sampling method. In order to collect data in quantitative section, a researcher-made questionnaire was used; the validity was confirmed by sport management experts and the reliability was confirmed by Cronbach’s alpha (α=0.87). Also, in qualitative section, interviews and strategic meetings were used. For data analysis, the Chi Square test, Kolmogorov-Smirnov test and Cronbach’s alpha in quantitative section and the interviews and strategic meetings in qualitative section were used. The results showed that the Sport Department had 4 financial perspectives, customer, internal processes, learning and growth, 27 strategic plans, 63 measurements, and 238 actions. Also, there were cause and effect relationships between perspectives and strategic plans and finally codified perspectives, strategies and strategic plan can implement strategies of Sport Department in Islamic Azad University.

  Keywords: Balanced scorecard, Islamic Azad University, perspective, sport management, strategic plan, strategy
 • Simin Skandari Dastgiri, Ali Mohammad Amirtash*, Ali Mohammad Safania Pages 23-36

  Performance measurement is the most important factor to recognize the current situation and a driving force to improve activities. The aim of this study was to measure performance in selected Iranian sport federations using data envelopment analysis by an approach to fuzzy systems. Data envelopment analysis is a powerful method to calculate system efficiency that allows organizations to compare their performance with other organizations and then to make better decisions. Also, fuzzy models are more effective due to an environmental uncertainty about human thinking and judgment. The statistical population consisted of 14 selected Iranian federations (as they were main sport fields and important and medalists). The data were collected by a researcher-made questionnaire (reliability coefficient=%81). Using the math model (suggested fuzzy-liner programming), the results showed that football, volleyball, wrestling, weightlifting, taekwondo, karate, boxing, track and field federations were efficient during 4 years (2011-2015) and basketball, shooting, gymnastics, wushu, judo and swimming federations were inefficient.

  Keywords: Data envelopment analysis, efficiency, fuzzy systems, performance measurement, sport federations
 • Hasan Gholami Ghajari, Masoumeh Kalateh Seifari*, Meisam Shirkhodaei Pages 37-51

  The aim of this study was to identify the ways to successful imitation strategy in sport entrepreneurship companies which was conducted in two steps. Firstly, the ways were identified by Delphi technique and then a model was developed by interpretive structural modeling. So, 6 experts were selected from sport management professors by purposive sampling method and the Delphi rounds continued until a theoretical agreement was reached. In the second step, 15 experts from the Beta brand sales agents were selected by purposive sampling method and paired comparison questionnaire were distributed among them to develop the model. Data were analyzed by SPSS22 software in the first step and the calculations of the second step were conducted with the MATLAB2014 software. Delphi method identified ‘imitating the leading brand name’, ‘imitating the leading brand appearance’, ‘imitating the leading brand identity’, ‘imitating the leading brand image’, ‘promoting the perceived value of the imitation brand’, ‘promoting national production support’, ‘imitation brand store’ and ‘the success of the imitation strategy’ as the ways and interpretive structural modeling developed a model in 4 levels for identified ways. Based on the results, the imitation strategy can promote the image and perceived value of imitation and provide the success of sport entrepreneurs in the market by creating an identity similar to leading brands.

  Keywords: Beta brand, imitating the leading brand, imitation strategy, sport entrepreneurship companies, success in market
 • Seyed Morteza Azimzadeh*, Seyed Mohammad Javad Razavi Pages 53-66

  This study aimed at brand associations and brand identity with an emphasis on the mediating role of brand citizenship behavior and providing a structural model of brand equity enhancement from the viewpoint of staff in Sport and Youth general office of Khorasan Razavi. This study was applied and survey. Researcher-made questionnaires of brand associations and brand citizenship behavior and standard questionnaires of brand identity and brand equity were used. Their reliability was 0.85, 0.82, 0.79 and 0.81 respectively. According to the information of Personnel Department of Sport and Youth general office in Khorasan Razavi, the population consisted of 123 employees in 2016. The sample equaled the population. To test the research model, structural equation modeling based on partial least squares method was used. The results showed that brand associations had a significant effect on brand equity and brand citizenship behavior. Also, brand identity had a significant effect on brand equity and brand citizenship behavior. Therefore, attention to maintain and develop brand identity and favorable brand associations in staff is a factor which influences brand equity enhancement in the organization.

  Keywords: Associations, brand citizenship behavior, brand equity, brand identity, sport
 • Akbar Farid Fathi*, Reza Heydari Pages 67-78

  The aim of this study was to analyze development strategy and strategic positioning in martial arts. This study was strategic and descriptive and application in terms of its aims. The statistical population consisted of the managers and decision makers of Kung Fu TO’A including chairman, vice chairman, senior adviser, secretary, presidents of the two previous periods, chairmen of the provincial councils including members of the strategic council, chairmen of the committees, and the members of the technical committee (N=72). The sample was selected by census sampling method. The data were collected by a combination of qualitative methods (deep interview) and quantitative methods (researcher-made questionnaire). In the qualitative section, the reliability was controlled by peer review method and its plurality and reliability were also controlled by the preparation and implementation of a codified framework (SWOT) for the interview. In the quantitative section, some of the professors and experts in sport management who were familiar with Kung Fu TOA's confirmed the validity of the questionnaire and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha (α=0.915). Using SWOT analysis, 17 strengths, 20 weaknesses, 17 opportunities and 14 threats were identified. Based on these items, 5 SO strategies, 3 WO strategies, 3 ST strategies and 2 WT strategies were provided.

  Keywords: Kung Fu, martial arts, strategic plan, strategic position, SWOT analysis
 • Mahdi Talebpour*, Kianoosh Shajie, Mohammad Kashtidar, Omar Alizaie Pages 79-93

  The aim of this study was to develop a model to measure behavioral problems in coaches of Iran football premier league using a structural equation model. The study was descriptive - analytical conducted as a field. In order to achieve the research goals, we used a researcher-made questionnaire. To achieve the aims of the study, a researcher-made questionnaire was used. The statistical populations consisted of selected Iranian certified football coaches who were eligible to participate in the study who were selected using snowball sampling method. For data analysis, descriptive (mean, standard deviation, etc.) and inferential statistics (structural equation model) were used and Q-Q plot was applied to determine if the variables were normally distributed. According to the findings, the components of informal communications, general skills, personality, specialized knowledge, attitude and personal ethics had a positive and significant effect on behavioral pathology in coaches. Generally, Football Federation is able to prevent many behavioral problems in coaches through the development of a systematic structure and strong monitoring and auditing structures in the clubs, strict monitoring, the development of culture and training of coaches and the ability to recognize if coaches have the necessary flexibility with the environment, personality compatibility or mental subtlety in various situations in football at the beginning of their coaching.

  Keywords: Behavioral problems, coaches, football premier league, Iran, SEM
 • Zohreh Mousavi*, Mohammad Soltan Hosseini Pages 95-109

  The aim of this study was to codify the competency model of managers of Sport and Youth general office of Isfahan province. The statistical population included the managers of Sport and Youth general office in Isfahan province (N=82). To identify the perspectives and criteria of competency in the mentioned managers, semi-structural interviews were conducted with senior managers. After content analysis of interviews and using elites’ viewpoints, the comprehensive competency model of managers was extracted and confirmed. The elaborative frame of competency of the mentioned managers was confirmed in 3 perspectives (knowledge and awareness, skill and capability, personal properties), 7 criteria, and 35 indexes. The definition of each index was codified according to the literature and confirmed by elites. It should be noted about the elaborative frame of competency of managers in Sport and Youth general office of Isfahan province that the provided model included all perspectives (knowledge and awareness, skill and capability, personal properties) which indicated the comprehensiveness of the model.

  Keywords: Competency model, knowledge, awareness, personal properties, skill, capability, sport managers