فهرست مطالب

 • پیاپی 22 (پاییز 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/07/09
 • تعداد عناوین: 8
|
 • قاسم مهرابی*، سید نصرالله سجادی، مجید جلالی فراهانی صفحات 9-24

  این پژوهش با هدف مقایسه مدل حکمرانی در فدراسیون های ورزشی رشته های تیمی و انفرادی انجام گرفت. پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بود و از «رویه کورس» به منظور ساخت پرسشنامه استفاده شد. یازده تن از متخصصان در خصوص روایی محتوایی پرسشنامه با فرم های CVR و CVI اظهارنظر کردند و پایایی آن به روش پایایی اشتراکی تایید شد. جامعه آماری تحقیق را ذی نفعان 8 فدراسیون فوتبال، والیبال، بسکتبال، هندبال، کشتی، تکواندو، وزنه برداری و جودو تشکیل می داد که از میان آنها 305 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. از نرم افزار اس پی اس اس 23 و اسمارت پی ال اس 3 برای تحلیل داده ها استفاده شد. براساس یافته ها، مدل حکمرانی در فدراسیون های ورزشی رشته های تیمی و انفرادی از کیفیت مناسبی برخوردار بود. هرچند ضریب مسیر تاثیر عامل ها بر مفهوم حکمرانی در مدل حکمرانی در فدراسیون های ورزشی رشته های تیمی و انفرادی با هم اختلاف داشت، این اختلاف از لحاظ آماری معنادار نبود. بنابراین با توجه به شرایط محیطی (اقتصادی، اجتماعی و...) حاکم بر بدنه فدراسیون ها در کشور ما، به نظر می رسد مدل حکمرانی در فدراسیون ها تفاوت چندانی باهم ندارد.

  کلیدواژگان: حکمرانی، رویه کورس، فدراسیون، ورزش انفرادی، ورزش تیمی
 • رسول نظری*، سامان بهادرانی، سعید تابش صفحات 25-36

  هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر تفکر تاملی بر سبک مدیریتی، چابکی عملکردی و کارامدی سازمانی مدیران ورزشی و ارایه الگوست. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- همبستگی است و به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، مدیران ورزشی آموزش و پرورش استان اصفهان در سال 1395 بود که از میان 786 نفر جامعه آماری، 258 نفر به عنوان نمونه آماری تحقیق به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های تفکر تاملی کمبر و همکاران (2000)، پرسشنامه سبک مدیریتی باس و آولیو (1996)، پرسشنامه چابکی سازمانی شریفی و ژانگ (1999) و پرسشنامه کارامدی سازمانی هسو (2002) استفاده شد که روایی صوری، محتوایی و پایایی تایید شد. تجزیه وتحلیل داده های پژوهش در دو سطح توصیفی و استنباطی به وسیله نرم افزار spss و lisrel صورت گرفت. نتایج نشان داد که بین تفکر تاملی و الگوی مدیریتی مدیران ورزشی، همچنین بین الگوی مدیریتی با چابکی سازمانی و کارامدی سازمانی همبستگی وجود دارد. به طور کلی مدل اثر تفکر تاملی بر کارامدی سازمانی مدیران ورزشی با توجه به نقش میانجی گری سبک مدیریتی و چابکی سازمانی برازش شایان توجهی به دست آورد.

  کلیدواژگان: الگوی مدیریتی، تفکر تاملی، چابکی سازمانی، کارامدی سازمانی، مدیران ورزشی
 • حمیدرضا میرصفیان*، آزاده محمدی نژاد صفحات 37-52

  هدف پژوهش حاضر سنجش نگرش، دانش و عملکرد داوران رشته های ورزشی پربرخورد در ارتباط با مسایل قانونی مرتبط با حرفه داوری است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه داوران مرد رشته های ورزشی تکواندو، کاراته، جودو، کشتی، بوکس در شهر اصفهان در سال 1395 است که از میان آنها 183 داور به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. همچنین کلیه مسیولان هیات های ورزشی و اعضای کمیته های داوری رشته های ورزشی مذکور در شهر اصفهان به منظور سنجش عملکرد داوران در ارتباط با اجرای وظایف قانونی خود در میادین رقابتی در انجام این پژوهش مشارکت داشتند. از سه ابزار محقق ساخته به منظور سنجش نگرش، دانش و عملکرد داوران در این پژوهش استفاده شد. نتایج نشان داد که نگرش داوران ورزش های پربرخورد نسبت به حقوق ورزشی و مباحث حقوقی مرتبط با حرفه داوری نگرشی منفی است و آنها دانش مناسبی در خصوص مسایل قانونی مرتبط با حرفه داوری ندارند. همچنین عملکرد آنها در زمینه اجرای وظایف قانونی مرتبط با حرفه داوری در محیط رقابت مناسب ارزیابی نشده است.

  کلیدواژگان: حرفه داوری، دعاوی قضایی، غفلت، مسئولیت مدنی، ورزش های پربرخورد
 • سعیده ططری، مریم مختاری دینانی* صفحات 53-63

  هدف تحقیق حاضر مدلسازی ارتباط بین سواد اطلاعاتی با خلاقیت و قابلیت کارآفرینی دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی دانشگاه های دولتی تهران بود. جامعه آماری تحقیق، کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی تربیت بدنی دانشگاه های دولتی تهران (N=1000) بود که با استناد به جدول کرجسی و مورگان، از بین آنها 270 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم و تصادفی انتخاب شد. برای طراحی مدل نیز از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) استفاده شد. نتایج نشان داد سواد اطلاعاتی با ضریب مسیر (pc=0/19) بر قابلیت کارآفرینی و با ضریب مسیر (pc=0/44) بر خلاقیت دارای اثر مستقیم است. در اثرگذاری سواد اطلاعاتی بر قابلیت کارآفرینی و خلاقیت، توانایی دسترسی به اطلاعات با بار عاملی 0/81، توانایی کاربرد هدفمند اطلاعات (0/76)، توانایی درک موارد حقوقی و اقتصادی اطلاعات (0/33)، توانایی ارزیابی نقادانه اطلاعات (0/31) و توانایی درک وسعت و ماهیت اطلاعات (0/16) به ترتیب بیشترین نقش را داشتند. همچنین، خلاقیت با ضریب مسیر (pc=0/28) بر قابلیت کارآفرینی اثر مستقیم داشت. با توجه به نتایج به دست آمده لازم است به منظور توسعه قابلیت های کارآفرینی و نیز خلاقیت دانشجویان تربیت بدنی، به تدوین محتوای آموزشی مناسب و نیز آموزش موثر و مرتبط با بهبود سواد اطلاعاتی در برنامه درسی دانشجویان تربیت بدنی اقدام شود.

  کلیدواژگان: تربیت بدنی، خلاقیت، دانشجو، سواد اطلاعاتی، کارآفرینی
 • ابوالفضل درویشی، مرتضی دوستی*، سید محمدحسین رضوی، فرزام فرزان صفحات 65-79

  هدف از پژوهش حاضر ارزیابی کیفیت سیستم توسعه استعداد فوتبال ایران بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل مربیان، بازیکنان، استادان دانشگاه (فعال در حوزه فوتبال)، پیشکسوتان، مدیران و داوران فوتبال ایران و نمونه آماری شامل 253 نفر بود که به روش هدفمند و در دسترس انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ارزیابی سیستم توسعه استعداد روجر و همکاران (2010) استفاده شد که پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ 0/87 به دست آمد و روایی صوری آن توسط استادان مدیریت ورزشی تایید و روایی سازه آن از طریق تحلیل عاملی بررسی شد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی در قالب نرم افزارهای AMOS23 و SPSS22 استفاده شد. یافته ها نشان داد که در بین ابعاد سیستم استعدادیابی فوتبال، به ترتیب، ساختار، فرایند و نتایج بیشترین نقش را داشته اند و هر سه بعد با میزان مطلوب فاصله داشتند. با توجه به نتایج پیشنهاد می شود که مدیران و مسیولان برای بهبود وضعیت استعدادیابی فوتبال ایران، هدف گذاری، داشتن چشم انداز و برنامه هایی برای رسیدن به اهداف را مدنظر قرار دهند.

  کلیدواژگان: ارزیابی، استعدادیابی، ساختار، فوتبال، کیفیت
 • دری دولت خواه لائین، وحید ساعتچیان، محمد کشتی دار* صفحات 81-92

  هدف از تحقیق حاضر تحلیل آمیخته بازاریابی سبز در ترویج فرهنگ استفاده از دوچرخه با رویکرد ورزشی-تفریحی بود. روش تحقیق توصیفی-همبستگی بود. 170 نفر از مصرف کنندگان روزانه دوچرخه های عمومی با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند (300 N =). پرسشنامه برگرفته شده از پیشینه تحقیقات 17 سوال در طیف 5 گزینه ای لیکرت، آمیخته بازاریابی سبز را در مورد دوچرخه عمومی ارزیابی می کند. اطلاعات با استفاده از نرم افزارهای 19 SPSS و 8/8 LISREL در سطح معنا داری 0/05 ≥ P تحلیل شدند. نتایج نشان داد که محصول سبز، قیمت سبز، تبلیغ سبز و مکان سبز به ترتیب از بالاترین اولویت نزد استفاده کنندگان از دوچرخه عمومی برخوردار بودند. با عنایت به تحلیل یافته ها، اهمیت بسیار آمیخته بازاریابی سبز به خصوص محصول سبز نشان دهنده ضرورت توجه به ابزارهای حمل ونقل سبز است که می توانند جایگزینی مناسب در جهت تقویت فرهنگ شهری باشند. دوچرخه می تواند به عنوان محصولی سبز که به کاهش آلودگی هوا منجر می شود و در کنار آن ارتقای آمادگی جسمانی را به همراه دارد، به طور ویژه مورد استقبال عموم قرار گیرد. همچنین اطلاع رسانی و ایجاد نگرش های زیست محیطی در زمینه فواید دوچرخه عمومی سبب ترویج فرهنگ استفاده از آن در بین شهروندان شد.

  کلیدواژگان: آمیخته بازاریابی سبز، حمل ونقل پایدار، دوچرخه عمومی، رویکرد ورزشی-تفریحی، فرهنگ دوچرخه سواری
 • ابوالفضل فراهانی*، سارا سراج، لقمان کشاورز صفحات 93-103

  هدف تحقیق حاضر تحلیل وضعیت و مقایسه اشتغال زایی مدیران باشگاه های ورزشی با تحصیلات تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع علی - مقایسه ای بود. جامعه آماری، کلیه مدیران باشگاه های ورزشی شهر تهران بودند که 65 نفر از آنها براساس نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. از پرسشنامه محقق ساخته پس از تایید روایی و پایایی برای گردآوری اطلاعات استفاده شد. این پرسشنامه دارای 28 گویه است که وضعیت اشتغال زایی را اندازه می گیرد. از آزمون توزیع دوجمله ای برای تعیین وضعیت اشتغال زایی و از آزمون یومن ویتنی برای مقایسه اشتغال زایی مدیران استفاده شد. یافته ها نشان داد میانگین اشتغال زایی مدیران باشگاه های ورزشی شهر تهران با تحصیلات تربیت بدنی به شکل معنا داری از حد متوسط بالاتر است، درحالی که وضعیت اشتغال زایی مدیران فاقد تحصیلات دانشگاهی باشگاه های ورزشی استان تهران در وضعیت متوسط قرار دارد. نتایج آزمون یومن ویتنی نشان داد که بین اشتغال زایی مدیران باشگاه ها با تحصیلات تربیت بدنی و غیر تربیت بدنی تفاوت معناداری وجود ندارد (P=0.834, Z= -0.209). براساس یافته های پژوهش، توجه به مهارت های اشتغال زایی در تربیت دانشجویان تربیت بدنی غفلت شده که ضروری است به این موارد توجه شود.

  کلیدواژگان: اشتغال زایی، باشگاه های ورزشی، تحصیلات، تربیت بدنی، علوم ورزشی، مدیران
 • انوشیروان آریامنش، سارا کشکر*، حمید قاسمی، حبیب هنری صفحات 105-117

  هدف از این پژوهش تدوین برنامه راهبردی برنامه های ورزشی سازمان صداوسیما بود. روش اجرای تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر استراتژی ترکیبی بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه متخصصان، سردبیران و مدیران ارشد برنامه های ورزشی صداوسیما و نیز کلیه برنامه سازان ورزشی سیما بود که با توجه به روش تحقیق، نمونه تحقیق در بخش کیفی شامل مدیران برنامه های ورزشی صداوسیما، سردبیران و متخصصان حوزه رسانه ورزشی (N=20) بود که به طور هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انتخاب شدند. به منظور جمع آوری داده ها از مصاحبه عمیق با خبرگان در بخش کیفی، و در بخش کمی، از پرسشنامه حاصل از بخش کیفی استفاده شد. با استفاده از آزمون K-S  توزیع طبیعی داده ها بررسی شد. سپس به منظور رتبه بندی نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدهای شناسایی شده از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد. برای سایر موارد مندرج در برنامه ریزی استراتژیک، برحسب موضوع از تحلیل های استراتژیک به ویژه تحلیل SWOT استفاده شد. نتایج نشان داد موقعیت برنامه های ورزشی سازمان صداوسیما در منطقه رقابتی (ST) قرار دارد که برای آن پنج استراتژی تدوین شد.

  کلیدواژگان: برنامه راهبردی، برنامه های ورزشی، تهدید، رادیو ورزش، ضعف، فرصت، قوت
|
 • Ghasem Mehrabi*, Seyyed Nasrollah Sajadi, Majid Jalali Farahani Pages 9-24

  The aim of this study was to compare the governance model in team and individual sport federations. Methods of this study was descriptive-survey and C-OAR-SE procedure was used to design the questionnaire. 11 expert commented on content validity of the questionnaire with CVI & CVR and the reliability was confirmed using communality test. Stakeholders of 8 football, volleyball, basketball, handball, wrestling, taekwondo, weightlifting and judo federations were selected as the statistical population. 305 subjects were selected as the sample. SPSS23 and SMART-PLS3 (SEM) were used to analyze the data. According the findings, governance model in team and individual sport federations had a good quality. Although the path coefficient of the effect of factors on the concept of governance in the governance model of team and individual sport federations was different, this difference was not statistically significant. Thus, given the environmental conditions (economic, social, etc.) in the governing body of the federations in Iran, it seems that the governance model is not much different in federations.

  Keywords: C-OAR-SE procedure, federation, governance, individual sport, team sport
 • Rasool Nazari*, Saman Bahadorani, Saeid Tabesh Pages 25-36

  The aim of this study was to investigate the effect of reflective thinking on management style, functional agility and organizational efficiency in sport managers and to provide a model. This study was descriptive - correlation conducted as a survey. The statistical population consisted of the sport managers of the Education Ministry in Esfahan province in 2016 that 258 people were selected as sample randomly among the number (N=786). 258 subjects were selected as the sample by stratified random sampling method. To collect data, four questionnaires were used: Reflective Thinking Questionnaire of Camber et al. (2000), Leadership Styles Questionnaire of Bass and Avolio (1996), Organizational Agility Questionnaire of Sharifi and Zhang (1999) and Hsu Organizational Efficiency Questionnaire (2002). Face and content validity and reliability of these questionnaires were confirmed. Data were analyzed by SPSS and Lisrel both in descriptive and inferential statistics. The results showed a correlation between reflective thinking and management style of sport managers, as well as between management style and organizational agility and organizational efficiency. In general, the model of the effect of reflective thinking on organizational efficiency in sport managers gained considerable fit given the mediating role of management style and organizational agility.

  Keywords: management style, organizational agility, organizational efficiency, reflective thinking, sport managers
 • Hamidreza Mirsafian*, Azadeh Mohamadinejad Pages 37-52

  This study aimed at measuring the attitude, knowledge, and performance of referees in contact sports regarding legal issues of refereeing careers. The population included all taekwondo, karate, judo, wrestling and boxing male referees in Isfahan city in 2016. 183 subjects were selected by stratified random sampling method. Also, all authorities of sport boards as and the staff members of refereeing committees of the mentioned sports in Isfahan city participated in this research in order to measure the referees’ performance regarding their legal duties in competitions. Three researcher-made questionnaires were employed to measure the attitude, knowledge, and performance of referees. The results indicated that the contact sport referees had a negative attitude to sport law as well as legal issues related to refereeing career. Also, they did not have sufficient knowledge about legal issues of refereeing career. Furthermore, the referees’ performance regarding their legal duties related to refereeing career in competitions was not appropriate.

  Keywords: contact sports, legal liability, litigation, negligence, refereeing career
 • Saeide Tatari, Maryam Mokhtari Dinani* Pages 53-63

  The aim of this study was modeling the relationship between information literacy and creativity and entrepreneurial capability of higher education physical education students of Tehran state universities. The Statistical population consisted of all higher education physical education students of Tehran state universities (N=1000). According to Krejcie and Morgan Table, 270 subjects were selected with stratified random sampling method. Structural Equation Modeling (SEM) was used for modeling. The results showed that information literacy had a direct effect on entrepreneurial capability (pc=0.19) and creativity (pc=0.44). “The ability to access information” (factor loading=0.81), “the ability to use targeted information” (0.76), “the ability to understand the legal and economic information” (0.33), “the ability to critically evaluate information” (0.31) and “the ability to understand the extent and nature of the information” (0.16) played the most important roles in influencing entrepreneurial capability and creativity. Also, creativity (pc=0.28) had a direct effect on entrepreneurial capability. Regarding these results, it is necessary to put on appropriate educational content and also effective education related to improving information literacy in the curriculum of physical education students in order to develop their entrepreneurial capabilities as well as creativity.

  Keywords: creativity, entrepreneurship, information literacy, physical education, student
 • Abolfazl Darvishi, Morteza Dousti*, Seyyed Mohammad Hossein Razavi, Farzam Farzan Pages 65-79

  The aim of this study was to assess the quality of Iran football talent development system. The research method was descriptive and survey. The statistical population included coaches, players, players, university professors (active in football), pioneers, managers and football referees. The statistical sample consisted of 253 subjects who were selected by purposive and convenience sampling method. For data collection, talent development system evaluation questionnaire by Roger et al. (2010) was used. The reliability was obtained as 0.87 using Cronbach's alpha coefficient. Its face validity was confirmed by sport management professors and construct validity was evaluated by factor analysis. To analyze the data, descriptive and inferential statistics were used with SPSS22 and AMOS23 software. The findings showed that among the dimensions of football talent identification system, structure, process and outcomes had the most important roles respectively and all these three dimensions were far from the desired level. According to these results, it is suggested that managers and officials should consider goal setting, visions and plans to achieve goals in order to improve Iran football talent identification.

  Keywords: evaluation, football, quality, structure, talent identification
 • Dorri Dolatkhah Laein, Vahid Saatchian, Mohammad Keshtidar* Pages 81-92

  The aim of this study was to analyze green marketing mix in promoting the culture of using bicycles with a sport-recreational approach. The research method was descriptive-correlation. 170  users of public bikes on a daily basis were selected as the sample by Cochran formula (N=300). The questionnaire derived from the literature used 17 items in a 5-point Likert  Scale to evaluate green marketing mix on public bikes. SPSS 19 and LISREL 8.8 were used for the data analysis at a significance level P≤0.05. The results showed that green product, green price, green promotion and green place had respectively the highest priority among public bicycle users. According to the results of the analysis, the great importance of green marketing mix, especially the green product, indicated the need to pay attention to green transportation vehicles which can be a good alternative to strengthening urban culture. Bicycles can be particularly welcomed by the public as a green product that reduces air pollution and improves physical fitness. Also, the culture of using public bicycles among citizens was promoted by informing and creating environmental attitudes towards their benefits.

  Keywords: bicycling culture_green market mix_public bicycle_sport – recreational approach_sustainable transportation
 • Abolfazl Farahani*, Sara Seraj, Loghman Keshavarz Pages 93-103

  The aim of this study was to analyze the situation and to compare job creation of sport club managers with physical education and non-physical education degrees. The research method was descriptive causal-comparative. The statistical population included all managers of sport clubs in Tehran city and 65 subjects were selected by stratified random sampling method. A researcher-made questionnaire was used to collect data after its validity and reliability were confirmed. The questionnaire had 28 items that measured job creation. Binomial distribution test was used to determine job creation situation and the U Mann Whitney test was used to compare job creation among managers. The findings showed that the mean job creation of sport club managers with physical education degree in Tehran city was significantly higher than the average level while the job creation situation of managers without academic education in sport clubs of Tehran province was in the middle position. The results of the U Mann Whitney test showed no significant difference in the job creation between the managers with physical education and non-physical education degrees (P=0.834, Z= -0.209). According to these findings, job creation skills in physical education students have received no attention and it is necessary to pay attention to these issues.

  Keywords: education, job creation, managers, physical education, sport clubs, sport sciences
 • Anoushirvan Ariamanesh, Sara Keshkar*, Hamid Ghasemi, Habib Honari Pages 105-117

  The aim of this study was to design a strategic planning model for sport programs in Iran Broadcasting Organization (IRIB). The method of this study was applied in terms of the aim and mixed in terms of strategy. The statistical population included all experts, editors and senior managers of sport programs in Iran Broadcasting Organization, as well as all sport designers of this organization. According to the research method, the sample in the qualitative section included the managers of the sport programs of Iran Broadcasting Organization, editors and experts in the field of sport media (N=20) who were selected purposively and with the snowball technique. To collect the data, deep interview was conducted for the experts in the qualitative section and in the quantitative section, a questionnaire derived from the qualitative section was used. K-S test was used to examine the normal distribution of data. Then, Friedman ranking test was used to rank the identified strengths, weaknesses, opportunities and threats. For other items in the strategic planning, strategic analyses, in particular SWOT analysis, were used in terms of topic. The results indicated that the sport programs of Iran Broadcasting Organization were located in the competitive region (ST) for which 5 strategies were developed.

  Keywords: opportunity, sport programs, sport radio, strategic plan, strength, threat, weakness