فهرست مطالب

 • پیاپی 23 (زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1397/12/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • حبیب هنری، علی خزایی، احمد محمودی*، محسن کوثری پور صفحات 9-21

  هدف پژوهش، تدوین الگوی ساختاری تاثیر کیفیت اطلاع رسانی بر انگیزه دانشجویان در مشارکت به فعالیت های ورزشی: نقش میانجی محدودیت ها در دانشجویان دختر و پسر ورزشکار دانشگاه علامه طباطبایی تهران بود. روش پژوهش از نوع توصیفی همبستگی و جامعه آماری پژوهش، کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه بودند که در سال تحصیلی 1395-1394 در جشنواره ورزشی دانشگاه مشارکت داشتند (650=N). تعداد نمونه آماری پژوهش با استفاده از جدول مورگان برای پسران 196 نفر و برای دختران 148 نفر بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ایک سو (2010) بود. روایی آن توسط متخصصان مدیریت ورزشی تایید شد و پایایی آن 89 درصد به دست آمد. داده ها جهت مدل یابی به روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس[1] نسخه 24 تحلیل شدند. نتایج پژوهش تاییدکننده روابط ساختاری مفروض بود؛ به طوری که کیفیت اطلاع رسانی به طور مستقیم (0/25) و هم به طور غیرمستقیم از طریق میانجی محدودیت (0/09-) بر انگیزه تاثیر داشت. متغیر محدودیت به طور مستقیم بر انگیزه های دانشجویان تاثیر معنادار و معکوس داشت (0/76-). بنابراین نتایج مدل ساختاری بیان کننده آن است که با افزایش اطلاع رسانی و کاهش محدودیت ها، انگیزه شرکت در مسابقات ورزشی در بین دانشجویان دختر و پسر بیشتر می شود.

   [1]. AMOS

  کلیدواژگان: انگیزه، دانشجویان ورزشکار، فعالیت های ورزشی، کیفیت اطلاع رسانی، محدودیت
 • امیر رحیمی*، ابراهیم علیدوست قهفرخی صفحات 23-31

  هدف این تحقیق، شناسایی میزان تاثیر بازاریابی کارآفرینانه در ایجاد و ارتقای عملکرد بنگاه های کوچک و متوسط ورزشی است. این تحقیق، از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق، شامل کارآفرینان برتر ورزشی شهر تهران، شامل تولیدکنندگان و توزیع کنندگان عمده محصولات ورزشی بود و از میان آنها،  103نفر به عنوان نمونه آماری از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه 0/68و پایایی آن 0/85=α به دست آمد. در این تحقیق از آمار توصیفی برای تحلیل متغیرهای جمعیت شناختی و از آمار استنباطی مانند ضریب همبستگی پیرسون، آزمون دوربین-واتسون و آزمون رگرسیون خطی، استفاده شد. در نهایت، یافته های تحقیق و همچنین نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که هر یک از ابعاد هفت گانه بازاریابی کارآفرینانه (به جز بعد اهرم کردن منابع) تاثیر مثبت و معناداری در ایجاد و ارتقای عملکرد کسب وکارهای کوچک و متوسط ورزشی دارند.

  کلیدواژگان: بازاریابی، بازاریابی کارآفرینانه، بنگاه ورزشی، بنگاه های کوچک و متوسط، ورزش
 • محبوبه نقوی*، سید عماد حسینی، رحیم رمضانی نژاد، سارا کشکر صفحات 33-48

  هدف از پژوهش حاضر تدوین الگوی رفتاری ورزشکاران حرفه ای ایران با رویکرد بازاریابی اجتماعی بود. پژوهش با توجه به هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری داده ها آمیخته از نوع اکتشافی متوالی بود. ابزار جمع آوری داده ها در فاز کیفی، مصاحبه های نیمه ساختاریافته و باز با 23 نفر از ورزشکاران حرفه ای، مربیان ورزشی، مدیران ورزشی، روان شناسان و جامعه شناسان ورزشی بود. داده ها در فاز کیفی، از طریق روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی تحلیل شدند. یافته ها شامل 80 نشان در کدگذاری باز بود؛ و در کدگذاری محوری در قالب شش مفهوم، محصول، قیمت، مکان، ترویج، سیاستگذاری و مشارکت طبقه بندی شدند. در مرحله کدگذاری انتخابی الگوی رفتار ورزشکاران حرفه ای ایران با رویکرد بازاریابی اجتماعی تدوین شد. ابزار پژوهش در فاز کمی تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته برگرفته از نتایج کیفی پژوهش بود. نمونه گیری در فاز کیفی، هدفمند به روش گلوله برفی و در فاز کمی، تصادفی، و طبقه بندی شده بود. در فاز کمی تحقیق از معادلات ساختاری تحت نرم افزار  Smart PLS 3.00به منظور ارزیابی الگوی رفتاری ورزشکاران حرفه ای ایران استفاده شد. طبق نتایج آزمون t تمامی بارهای عاملی در سطح اطمینان 99% معنا دار است و در تدوین الگوی رفتار ورزشکاران حرفه ای ایران نقش معنا داری را ایفا کرده اند.

  کلیدواژگان: اجتماعی، بازاریابی، رفتار، ورزشکاران
 • بهزاد ایزدی*، عبدالله روزفراخ صفحات 49-61

  هدف این پژوهش بررسی رابطه بازاریابی تجربی با رضایت و وفاداری مشتریان با میانجی گری ارزش تجربه شده است. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری مشتریان مجموعه های ورزشی استان کهگیلویه و بویراحمد بودند. 395 پرسشنامه از پاسخگویان به صورت تصادفی جمع آوری و به عنوان نمونه برای تجزیه وتحلیل آماری در نظر گرفته شدند. برای بررسی پایایی و روایی آزمون از آلفای کرونباخ و تحلیل عاملی تاییدی و برای ارزیابی مدل و فرضیه ها از معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار آموس استفاده شد. نتایج نشان داد که ابعاد بازاریابی تجربی بر ارزش تجربه شده اثر معناداری دارد. همچنین رابطه معناداری بین بازاریابی تجربی و رضایت از طریق ارزش تجربه شده وجود داشت، اما ارتباط بازاریابی تجربی با وفاداری با میانجی گری ارزش تجربه به تنهایی امکان پذیر نبود، بلکه برای ارتباط معنادار در کنار ارزش تجربی به رضایت مشتریان نیاز است. بازاریابی تجربی بازیگری جدید در استراتژی های بازاریابی است، رویکرد مبتنی بر تجربه تعاملی، که در کنار کانال های ارتباطی دیگر به دنبال ایجاد ارزش است تا از آن طریق بستر دلبستگی دوجانبه برند و مصرف کننده را فراهم سازد.

  کلیدواژگان: ارزش، بازاریابی تجربی، رضایت، وفاداری
 • عباس شعبانی*، سجده مرادی صفحات 63-72

  هدف از این پژوهش مطالعه پارامترهای تاثیرگذار بر محیط عمومی ورزش قهرمانی است. روش تحقیق توصیفی - پیمایشی و از نظر هدف، بنیادی نظری است. متغیر وابسته این پژوهش ورزش قهرمانی با شاخص جایگاه کشورها در المپیک 2012 لندن و 2016 ریو است و متغیرهای مستقل پژوهش شامل میزان جمعیت کشورها، میزان وسعت سرزمینی کشورها، میزان تولید ناخالص داخلی کشورها، میزان سطح رفاه کشورها و شاخص توسعه علمی است. شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و ابزار اندازه گیری تحقیق، فرم های جمع آوری داده ها بوده است، که از سایت های معتبر اطلاعات سنجی استخراج شد. جامعه آماری پژوهش شامل اطلاعات کشورهایی که در المپیک 2012 و 2016 دارای جایگاه بوده اند، است. برای تجزیه وتحلیل یافته ها از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج تاثیر سه عامل میزان جمعیت، وسعت سرزمینی و تولید ناخالص داخلی را بر توسعه ورزش قهرمانی تایید و تاثیر دو عامل سطح رفاه و علمی را تایید نکرده است. همچنین نتایج نشان داد تاثیر این عوامل در قاره های مختلف متفاوت است. در نهایت می توان گفت این پنج عامل به تنهایی قادر به پیش بینی توسعه ورزش قهرمانی نیستند و در تعامل با یکدیگر و سایر عوامل مستقیم می توانند اثرگذار باشند.

  کلیدواژگان: توسعه علمی، جمعیت، رفاه، ورزش قهرمانی، وسعت
 • زین العابدین فلاح*، الهام سادات صمدی، اسرا عسکری صفحات 73-87

  هدف این پژوهش، تدوین استراتژی های توسعه ورزش روستایی با تاکید بر ورزش های بومی و محلی بود. اجرای این پژوهش براساس روش تحلیل سلسله مراتبی[1]AHP است. این روش بر ریاضی مبتنی است و پرسشنامه آن به کمک نخبگان پر شد. برای تجزیه وتحلیل و حصول نتایج از داده های جمع آوری شده از نرم افزار Expert Choice استفاده شد. نتایج نشان داد که استراتژی های SO با وزن نهایی 3068/368 در رتبه اول و پس از آن استراتژی های WO با وزن نسبی 0/281 در رتبه دوم و استراتژی های ST با وزن نسبی 0/196 در رتبه سوم و استراتژی های WT با وزن نسبی 0/156در رتبه چهارم اهمیت قرار دارد. بدین ترتیب بهترین استراتژی ها شامل احیا، حفظ، نگهداری و گسترش محیط های فیزیکی طبیعی با استعدادهای گوناگون در روستاها، برگزاری المپیادهای ورزش های بومی- محلی (هر سال به میزبانی یک یا چند روستای مجاور)، تاسیس اقامتگاه های طبیعی برای بوم گردی (اکوتوریست ها)، راه اندازی کارناوال های ورزشی- شادی در مناطق گوناگون روستایی، قانونمند کردن ورزش های روستایی و تدوین آیین نامه برای آنها و تصویب آنها در فدراسیون ورزش های بومی- محلی است.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی استراتژیک، ورزش روستایی، ورزش های بومی و محلی، SWOT، AHP
 • علی بنسبردی*، محمد خبیری، ندا موید صفحات 89-102

  هدف از تحقیق حاضر، تحلیل و اولویت بندی عوامل موفقیت تعمیم برند باشگاه های فوتبال از دیدگاه خبرگان بود. روش تحقیق توصیفی و از نوع تحلیلی بود. جامعه آماری تحقیق شامل استادان دانشگاهی متخصص در زمینه بازاریابی ورزش و برندینگ، اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال و مدیران باشگاه های فوتبال کشور بود. روش نمونه گیری از نوع نظری بود. در مجموع پاسخ دهندگان شامل یازده نفر از استادان مدیریت ورزشی، سه نفر از استادان مدیریت بازرگانی، چهار نفر از مدیران باشگاه ها و سه نفر از اعضای کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال بودند (در مجموع 21 نفر). ابزار تحقیق در مرحله شناسایی عوامل مصاحبه و در مرحله اولویت بندی پرسشنامه مقایسات زوجی بود. از روش ای.اچ.پی برای اولویت بندی عوامل استفاده شد. نتایج نشان داد که براساس دیدگاه خبرگان ارزش ویژه برند، قوانین، هویت تیمی هواداران و اقدامات بازاریابی عوامل موفقیت تعمیم برند باشگاه های فوتبال بودند. عوامل ارزش ویژه برند که در تعمیم برند باشگاه موثرند، شامل عوامل مرتبط با تیم (موفقیت، بازیکنان ستاره و سرمربی)، عوامل مرتبط با سازمان (تاریخچه باشگاه، سطح لیگ و حامی مالی) و عوامل مرتبط با بازار (منطقه جغرافیایی، پوشش رسانه ای و سطح رقابت) و اقدامات بازاریابی شامل تناسب، کیفیت و ترویج مناسب بود.

  کلیدواژگان: بازاریابی، برند، تعمیم برند، قانون، هویت تیمی
|
 • Pages 9-21

  The aim of this study was to develop a structural model of the effect of informational quality on students' motivation to participate in sports: the mediating role of constraints in female and male athlete students of Allameh Tabataba'i University in Tehran. The research method was descriptive-correlation and the statistical population included all male and female university students who participated in the university sport festival in the academic year of 2015-2016 (N=650). The sample size of the study was 196 for men and 148 for girls using Morgan Table. The data were collected by the ICU questionnaire (2010). Its validity was confirmed by sport management specialists and its reliability was obtained as 89%. Data were analyzed using structural equation modeling using Amos 24 software. The results of the study confirmed the assumed structural relations, that is to say the informational quality directly (0.25) and indirectly through the constraint mediator (-0.99) had an effect on motivation. Constrain variable directly had a significant and reverse effect on students' motivations (-0.76). Therefore, the results of the structural modeling indicated that increased information and reduced constraints increase the motivation to participate in sport competitions among male and female students.

  Keywords: Athlete students, constraint, informational quality, motivation, sports
 • Pages 23-31

  The current study aimed at identifying the effect of entrepreneurial marketing on the creating and enhancing the performance of small and medium sport enterprises. This study was descriptive-survey. The statistical population consisted of top sport entrepreneurs in Tehran city including wholesale producers and distributors of sporting goods and 103 subjects were selected as the sample by simple random sampling method. The data were collected via a researcher-made questionnaire. The validity and reliability of the questionnaire were found to be 0.68 and α=0.85 respectively. In this study, descriptive statistics were used to analyze demographic variables and inferential statistics such as Pearson correlation coefficient, Durbin-Watson test, and linear regression test were applied. Finally, the findings and the results of regression test indicated that all 7 dimensions of entrepreneurial marketing (except for resource leveraging) had significant and positive effects on creating and enhancing the performance of small and medium sport enterprises.

  Keywords: Entrepreneurial marketing_marketing_small & medium enterprises_sport_sport enterprise.rt business
 • Pages 33-48

  The aim of this study was to develop the behavioral model of professional athletes in Iran with a social marketing approach. The study was applied in terms of aims, mixed and of exploratory sequential type in terms of data collection. Data were collected by semi-structured open interviews with 23 professional athletes, sport coaches, sport managers, sport psychologists and sociologists in the qualitative phase. Data were analyzed in qualitative phase by coding method in three stages: open, pivotal and selective. The findings included 80 codes in open coding. In the pivotal coding step, they were classified in 6 concepts: product, price, location, promotion, policy and participation. In the selective coding stage, a behavioral pattern of professional athletes in Iran was developed with a social marketing approach. In the quantitative phase of the study, a researcher-made questionnaire was used based on the qualitative results. The sampling in qualitative phase was purposive using snowball method. The sampling in quantitative phase was random and classified. In the quantitative phase, the structural equation modeling was used with Smart PLS 3.00 software to evaluate the behavioral model of professional athletes in Iran. According to the results of t test, all factor loads were significant at 99% of confidence level and played a significant role in developing the behavioral model of professional athletes in Iran.

  Keywords: Athletes, behavior, marketing, social
 • Pages 49-61

  The aim of this study was to investigate the relationship of experiential marketing with customer satisfaction and loyalty through mediating the experienced value. The present study was applied in terms of aims and descriptive-correlation method. The statistical population consisted of customers of sport complexes in Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province. 395 questionnaires were randomly collected from respondents and considered as the sample for statistical analysis. Cronbach’s alpha and confirmatory factor analysis were used to examine the reliability and validity of the test. To evaluate the model and hypotheses, structural equation modeling was used with Amos software. The results showed that the dimensions of experiential marketing had a significant effect on the experienced value. There was also a significant relationship between experiential marketing and satisfaction through experienced value, but the relationship between experiential marketing and loyalty with the mediation of experienced value alone was not possible, rather for a significant relationship, customer satisfaction was required in addition to experienced value. Experiential marketing is a new factor in marketing strategies, an interactive experience-based approach which seeks to create value along with other communication channels so that it can provide a dual engagement for consumer and brand.

  Keywords: Experiential marketing, loyalty, satisfaction, value
 • Pages 63-72

  The aim of this study was to investigate those parameters affecting the public environmental of championship. Research method was descriptive - survey and theoretical fundamental in terms of aims. The dependent variable was championship with the index of countries’ places in the London (2012) and Rio (2016) Olympics and independent variables included the population of those countries, their area of land, the rate of their gross domestic product (GDP), the level of their welfare and their scientific development index. The data were collected using a library and data collection forms which were extracted from valid information centers. The statistical population consisted of information about those countries which had a place in Olympics 2012 and 2016. To analyze the data, Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation test and linear regression test were used. The results confirmed the effect of 3 factors (population, the area of land and gross domestic product (GDP)) on the development of championship and did not confirm the effect of 2 factors (level of welfare and scientific development). Also, the results showed that the effect of these factors was different in different continents. Finally, it can be said that these 5 factors alone cannot predict the development of championship and can be effective when they interact with each other and other direct factors.

  Keywords: Area, championship, population, scientific development, welfare
 • Pages 73-87

  The aim of this study was to design strategies of rural sport development with an emphasis on native and local sports. The study was conducted based on the Analytic Hierarchy Process (AHP) method. This method is based on mathematics and the questionnaire was completed by the elites. To analyze the data and to obtain the results, Expert Choice software was used. The results of this study showed that SO strategies (final weight=0.368) occupied the first place; WO strategies (relative weight=0.281) had the second place; ST strategies (relative weight=0.196) ranked the third one and WT strategies (relative weight=0.156) had the fourth place. So, the best strategies were the restoration, maintenance and development of natural physical environments with diverse talents in rural areas, holding native-local sport Olympiads (hosted by one or some close rural areas each year), the establishment of natural residences for ecosystems (eco tourists), the establishment of sport-joy carnivals in different rural areas, the enactment of rural sports, codifying and passing them in Native Local Sport Federation.

  Keywords: AHP, native, local sports, rural sport, strategic planning, SWOT
 • Pages 89-102

  The aim of this study was to analyze and prioritize the brand extension success factors in football clubs from the experts' viewpoints. The method of the study was descriptive and analytical. The statistical population consisted of university professors with expertise in sport and brand marketing, members of marketing committee of Football Federation and the managers of the football clubs. Sampling method was theoretical. Totally, respondents included 11 sport management professors, 3 business management professors, 4 club managers and 3 members of marketing committee if the Football Federation (n=21). Interview was used in factor identification phase and pairwise comparisons questionnaire was used in the prioritization phase. AHP method was used to prioritize factors. The results showed that according to the experts' viewpoints, brand equity, rules, fans’ team identification and marketing actions were the success factors of brand extension in football clubs. Brand equity factors that affected brand extension of the clubs included factors associated with team (success, star player and head coach), organization (club history, league level and sponsor) and market (geographic area, media coverage and competition level). Marketing actions included fitness, quality and proper promotion.

  Keywords: Brand, brand extension, marketing, rule, team identification