فهرست مطالب

 • پیاپی 24 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/02/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • حمید بنی تمیم*، ناهید شتاب بوشهری، عبدالرحمن مهدی پور، امین خطیبی صفحات 9-23

  هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل نظام جامع ارزیابی عملکرد هیات های کشتی ایران بود. روش این پژوهش توصیفی و از دسته تحقیقات (آمیخته) بوده که به شکل میدانی اجرا شد. جامعه آماری پژوهش مسیولان (رییس، نواب رییس و دبیر) هیات های ورزشی کشتی استان های کشور و همچنین مدیران ستادی فدراسیون کشتی، مدیران تیم های ملی رده های مختلف و خبرگان در مجموع به تعداد (230=N) بودند و نمونه آماری برابر با حجم جامعه در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری داده ها پس از مصاحبه با خبرگان از پرسشنامه محقق ساخته که روایی آن توسط 10 تن از استادان مدیریت ورزشی و پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ 82/0 به دست آمد، استفاده شد. به منظور تحلیل داده ها از شاخص های توصیفی و آزمون های تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که عوامل نظام جامع ارزیابی عملکرد را می توان در ده عامل طبقه بندی کرد که عبارت اند از: توسعه منابع مالی، عوامل مدیریتی، توسعه ساختار و امکانات، توانمندسازی نیروی انسانی، توسعه قهرمانی، توسعه فرهنگی، علمی و پژوهشی، آموزشی، مسیولیت مدنی و اقدامات کاری و دستاوردها. ازاین رو توان پیشگویی این مدل براساس مجموع واریانس عامل ها برابر با 91/70 درصد است. نتایج حاصل از تحلیل عامل تاییدی نشان داد که رابطه تمامی عامل های ده گانه با مفهوم ارزیابی عملکرد معنادار است. میانگین نمره نظام جامع ارزیابی عملکرد هیات های کشتی ایران به مراتب بهتر و بالاتر از میانگین فرضی است. در نهایت نتایج نشان داد اختلاف معناداری بین میانگین رتبه های عامل های نظام جامع ارزیابی عملکرد وجود دارد. در نهایت نتیجه گیری می شود مدل نظام جامع ارزیابی عملکرد ابزاری قابل اطمینان و معتبری است که می توان برای ارزیابی عملکرد هیات های ورزشی در حوزه کشتی از آن استفاده کرد.

  کلیدواژگان: ارزیابی، عملکرد، هیات کشتی، ورزش
 • نوشین بنار*، لیلا بیرامی جغناب، حمیدرضا گوهررستمی صفحات 25-37

  هدف از پژوهش حاضر بررسی اهمیت آمیخته بازاریابی سبز و تاثیر آن بر تبلیغات دهان به دهان با میانجیگری عشق به برند و وفاداری به برند از نظر مشتریان استخرهای شنای شهر رشت بود. روش این پژوهش از نوع توصیفی-پیمایشی است که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه آماری مورد بررسی نامحدود و کلیه مشتریان استخرهای شنای شهر رشت بود. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران محاسبه شد (384=n). به منظور تجزیه وتحلیل آماری از آمار توصیفی و روش مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس 3 استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین آمیخته بازاریابی سبز، عشق به برند، وفاداری و تبلیغات دهان به دهان رابطه مثبت و معنا داری وجود داشت. براساس یافته ها مشخص شد که مدیران استخرهای شنا می توانند عناصر آمیخته بازاریابی سبز را به عنوان استراتژی بازاریابی متناسب با نیازهای سبز مشتریان به کار گیرند که این امر به ایجاد رابطه احساسی قوی بین استخر و مشتریان منجر می شود و سرانجام وفاداری مشتریان و افزایش میزان تبلیغات دهان به دهان در خصوص استخرها را به همراه می آورد.

  کلیدواژگان: آمیخته بازاریابی سبز، تبلیغات دهان به دهان، عشق به برند، وفاداری به برند
 • ماهرخ دهقانی*، نسرین عزیزیان، ایوب بهتاج صفحات 39-50

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه قابلیت های پژوهشی و سواد اطلاعاتی با پیش بینی اضطراب پژوهش در بین دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته تربیت بدنی دانشگاه محقق اردبیلی (130 نفر) در سال 97-1396 تشکیل می دادند که از میان آنها با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد 102 دانشجو به عنوان نمونه انتخاب شدند. از پرسشنامه قابلیت های پژوهشی، سواد اطلاعاتی و اضطراب پژوهش برای جمع آوری داده ها استفاده شد. پایایی پرسشنامه ها به ترتیب برابر 0/86، 0/78 و 0/82 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد. یافته ها نشان داد که بین قابلیت های پژوهشی (و مولفه های آن) و سواد اطلاعاتی (و مولفه های آن) با اضطراب پژوهش دانشجویان رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که تقریبا 31 درصد از کل واریانس اضطراب پژوهش براساس قابلیت های پژوهشی و سواد اطلاعاتی دانشجویان قابل پیش بینی است که متغیر قابلیت های پژوهشی سهم بیشتری داشت. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که قابلیت های پژوهشی و سواد اطلاعاتی از متغیرهای مرتبط با اضطراب پژوهش دانشجویان هستند.

  کلیدواژگان: اضطراب پژوهش، تربیت بدنی، دانشجو، سواد اطلاعاتی، قابلیت های پژوهشی
 • جواد شهلایی*، حبیب هنری، معصومه حمزه صفحات 51-64

  در سال های اخیر، منابع انسانی در سازمان ها جایگاه محوری پیدا کرده و عاملی استراتژیک برای اداره سازمان به شمار می رود که برخی از آن با نام دارایی منحصربه فرد سازمان یا سلاح استراتژیک ایجاد مزیت رقابتی، یاد می کنند. مطالعه حاضر با هدف تعیین موقعیت استراتژیک و وضعیت موجود و مطلوب توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز انجام گرفت. جامعه آماری شامل مدیران و صاحب نظران اداره کل ورزش و جوانان استان البرز 134 نفر بود که با توجه به جدول مورگان 97 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی پرسشنامه توسط 10 نفر از استادان تایید شد و پایایی پرسشنامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/84 به دست آمد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف، تی زوجی، فریدمن و خی دو استفاده شد. نتایج نشان داد تفاوت معنا داری بین وضع موجود و مطلوب توانمندسازی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز شامل قوت ها (P<0.001, t= - 8.18)، ضعف ها (P<0.001, t= - 9.83)، فرصت ها(P<0.001, t= - 8.89) و تهدیدها (P<0.001, t= - 7.88)وجود دارد. همچنین جایگاه توانمندسازی کارکنان در موقعیت محافظه کارانه قرار گرفت که مناسب ترین استراتژی برای توانمند ساختن کارکنان (WO) است. با توجه به اینکه وضعیت فعلی توانمندسازی کارکنان از وضعیت مطلوب فاصله دارد، لزوم توجه به ایجاد راهکارها و کم کردن فاصله بین وضع موجود و مطلوب توانمندسازی کارکنان با ایجاد برنامه ای راهبردی ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، سوات، راهبرد، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب
 • مهدی طالب پور*، محمد کشتی دار، کیانوش شجیع، عمر علیزایی صفحات 65-80

  هدف از این تحقیق طراحی الگوی نقش تاکتیک های بازاریابی رابطه مند بر شخصیت برند باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران (باشگاه سیاه جامگان) است. پژوهش حاضر از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی است که به شکل میدانی انجام گرفت. جامعه تحقیق، کلیه هواداران باشگاه ورزشی سیاه جامگان مشهد در سال 1395 بودند (295N=). به منظور دستیابی به اهداف پژوهش از مقیاس تعدیل شده مولفه های بازاریابی رابطه مند احسانی و ایزدی (1391) و پرسشنامه تعدیل شده شخصیت برند تیم های ورزشی تسیاتسو (2005) استفاده شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از میانگین، انحراف معیار، معادلات ساختاری، آزمون های همبستگی پیرسون و اسپیرمن، رگرسیون چندگانه و نمودار Q-Q plot استفاده شد. یافته ها در این پژوهش حاکی از رابطه مستقیم، مثبت و معنادار میان مولفه های بازاریابی رابطه مند و شخصیت برند باشگاه سیاه جامگان مشهد بود. همچنین نظر به ضریب مسیر و آماره تی مورد قبول، بازاریابی رابطه مند بر شخصیت برند باشگاه ورزشی سیاه جامگان اثر مثبت و معنادار دارد.
  به طور کلی طراحی این مدل، بیانگر این است که نیاز به ورود مفهومی جدید به نام شخصیت برند در باشگاه های لیگ برتر فوتبال ایران نیازی جدی است و لازمه رسیدن و بهره گیری از نتایج مثبت این ورود در فوتبال ایران، توجه بیشتر به استراتژی های بازاریابی رابطه مند است.

  کلیدواژگان: بازاریابی رابطه مند، سیاه جامگان، شخصیت برند، فوتبال، هواداران
 • سجاد مومنی پیری*، غلامرضا شعبانی بهار، نصرالله عرفانی صفحات 81-94

  هدف از پژوهش حاضر تدوین مدل اندازه گیری توسعه سازمانی فدراسیون های ورزشی جمهوری اسلامی ایران بود. طی یک پژوهش همبستگی به شیوه مدل معادلات ساختاری از جامعه آماری کارکنان فدراسیون های کشور تعداد 372 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه 35 سوالی توسعه سازمانی لاک و کرافورد (2000) با هفت مولفه (هدف، رهبری، نگرش نسبت به تغییر، پاداش، روابط، ساختار، مکانیزم های سودمند) پاسخ دادند. پارامترهای مدل به روش بیشینه درست نمایی برآورد شد و سپس مدل اندازه گیری توسعه سازمانی به وسیله انجام شاخص های برازش آزمون شد. داده ها به وسیله نرم افزارSPSS24 و 8.5 LISREL تحلیل شدند. نتایج نشان داد، داده ها برای تحلیل عاملی مناسب اند(KMO=0.958, Bartlett=8554.204, sig=0.001)، همچنین حذف 14 گویه سبب افزایش برازش مدل اندازه گیری توسعه سازمانی شد و شاخص های برازش (x2/df=2.98, RMSEA=0.073, NNFI=0.97, NFI=0.97, CFI=0.98, IFI=0.98) مورد تایید هستند. در خصوص روابط مولفه ها با مفهوم توسعه سازمانی نتایج نشان داد که تمامی مولفه ها توانستند پیشگوی خوبی برای مفهوم توسعه سازمانی باشند. بنابراین پژوهشگران می توانند برای سنجش توسعه سازمانی در فدراسیون های ورزشی از پرسشنامه توسعه سازمانی 21 گویه ی موجود در این پژوهش که از روایی و پایایی مناسب برخوردار است، استفاده کنند.

  کلیدواژگان: توسعه، سازمان، فدراسیون، مدل اندازه گیری، ورزش
 • امیر علی حاجلو، رسول نظری*، مرتضی عظیم زاده صفحات 95-109

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی مولفه های مدل تعالی برند ملی فوتبال ایران بود. پژوهش با استفاده از طرح های آمیخته از نوع اکتشافی به ترتیب در دو بخش روش کیفی و روش کمی انجام گرفت. در بخش کیفی، مبتنی بر نظریه زمینه ای داده ها از طریق مصاحبه با 25 نفر از متخصصان گردآوری شد. برای تحلیل داده های کیفی، از روش تحلیل میکروسکوپی استفاده شد. در بخش کمی جامعه پژوهش کلیه صاحب نظران فوتبال بودند. تعداد نمونه 384 نفر به عنوان نمونه در نظر گرفته شد. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته برآمده از یافته های بخش کیفی استفاده شد. پس از تایید روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط متخصصان، پایایی از طریق آلفای کرونباخ (0/91) محاسبه شد. کلیه داده ها با استفاده از بسته نرم افزارهای آماری SPSS/19 و Lisrel/8.54 تحلیل شد. با انجام کدگذاری آزاد، محوری و گزینشی تعداد 272 کد اولیه، 55 مفهوم، 12 مقوله و در نهایت 6 طبقه سازماندهی شدند. مدل مولفه های مدل تعالی برند ملی فوتبال ایران از برازش مناسبی برخوردار بود. به طور کلی به مدیران فدراسیون فوتبال ایران توصیه می شود به منظور تعالی برند ملی فوتبال ایرانی شاخصه های احصاشده را مدنظر قرار دهند.

  کلیدواژگان: برند، تعالی، چالش، ذی نفعان، فوتبال
 • علی ذاکریان*، مجید جلالی فراهانی، محمدعلی قره، ابراهیم علیدوست قهفرخی صفحات 111-123

  هدف این پژوهش اولویت بندی و تحلیل دیدگاه مراجع عظام تقلید و اساتید سطوح عالی حوزه علمیه درباره کارکردهای ورزش در جامعه ایرانی بود. روش شناسی پژوهش از نوع کیفی و نظریه سازی داده بنیاد بود. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه و بررسی ادبیات پژوهش بود. روش نمونه گیری از نوع روش نمونه گیری نظری بود و بعد از 16 مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته با مراجع تقلید و اساتید سطوح عالی حوزه علمیه اشباع نظری حاصل شد. روش تحلیل داده ها طی فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام گرفت. برای تعیین موثق بودن از روش بازکدگذاری توسط یک پژوهشگر دیگر استفاده شد. یافته ها نشان داد کارکرد روانی - اجتماعی مهم ترین عامل است و کارکردهای جسمانی، مذهبی - دینی، عاطفی، سیاسی و اقتصادی به ترتیب در جایگاه بعدی قرار گرفتند. نتیجه پژوهش نشان داد که این کارکردها به افزایش کیفیت زندگی، ارتقای سلامت فرد و جامعه، ایجاد محیط ورزشی معنوی، ایجاد انگیزه در اعضای جامعه، افزایش غرور ملی و استقلال کشور، کمک به اشتغال زایی و همچنین پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در ورزش ایران کمک شایانی می کند.

  کلیدواژگان: اسلام، جامعه ایرانی، حوزل علمیه، مرجع تقلید، ورزش
|
 • Nahid Shetab Boshehri, Abdolrahman Mehdipour, Amin Khatibi Pages 9-23

  The aim of this study was to design a comprehensive system model to evaluate the performance of Iran wrestling board. The method of this study was descriptive and mixed that was conducted as a field. The statistical population consisted of the officials (chairman, vice-chairman and secretary) of the wrestling boards of Iran provinces, as well as the presidents of the wrestling federation, the managers of national teams in different levels and experts (N=230), and the statistical sample was considered equal to the population. In order to collect data, a researcher-made questionnaire was used after interviews with experts. The validity of this questionnaire was assessed by 10 sport management professors and its reliability was obtained using Cronbach's alpha (0.82). For data analysis, descriptive indexes and exploratory and confirmatory factor analysis tests were used. The results of exploratory factor analysis revealed that the factors of the comprehensive system of performance evaluation could be classified into 10 factors: financial resources development, management factors, structure and facilities development, human resources empowerment, championship development, cultural development, scientific and research development, educational development, civil responsibility, and action and achievements. Therefore, the prediction ability of this model was 70.91% based on total factor variances. The results of confirmatory factor analysis showed that the relationship of all ten factors with the concept of performance evaluation was significant. The mean score of the comprehensive system of performance evaluation of Iran wrestling board was better and higher than the hypothetical mean. Finally, the results showed a significant difference in the mean of the factors of the comprehensive system of performance evaluation. It is concluded that the model of the comprehensive system of performance evaluation is a reliable tool that can be used to evaluate the performance of wrestling board.

  Keywords: evaluation, performance, sport, wrestling board
 • Pages 25-37

  The aim of this study was to investigate the importance of green marketing mix and its effect on word of mouth advertising with the mediating role of brand love and brand loyalty from the viewpoints of consumers of swimming pools in Rasht city. This study was a descriptive survey conducted as a field. The population was unlimited and included all consumers of swimming pools in Rasht city. The sample size was calculated using the Cochran formula (n=384). For statistical analysis, descriptive statistics and structural equation modeling method were used in Smart PLS 3 software. The results showed a significant positive relationship between green marketing mix, brand love, loyalty and word of mouth. It can be concluded that managers in swimming pools can use green marketing mix components as an appropriate marketing strategy fitted to the green needs of consumers. This leads to a strong emotional bond between pools and its consumers, which finally brings consumer loyalty and increases word of mouth advertising for these pools.

  Keywords: brand love, brand loyalty, green marketing mix, word of mouth advertising
 • Pages 39-50

  The aim of this study was to investigate the relationship of research capabilities and information literacy with research anxiety prediction in postgraduate students of physical education. The research method was descriptive correlation. The statistical population consisted of all postgraduate students of physical education at Mohaghegh Ardabili University in 2017-2018 (N=130). 102 students were selected as the sample by convenience sampling method. Research capabilities, information literacy and research anxiety questionnaires were used to collect data. The reliability of the questionnaire was 0.86, 0.78 and 0.82 respectively. Pearson correlation coefficient and regression analysis were used to analyze the data. The findings showed a negative and significant relationship between research capabilities (and its components) and information literacy (and its components) and research anxiety. Also, the results of regression analysis revealed that approximately 31% of the total variance of research anxiety could be predicted based on the research capabilities and information literacy and the variable of research capabilities contributed more. Therefore, it can be concluded that research capabilities and information literacy are associated with students’ research anxiety.

  Keywords: information literacy, physical education, research anxiety, research capabilities, student
 • Pages 51-64

  In recent years, human resources have gained a central position in organizations. They are considered as a strategic factor to manage organizations and some call it a unique asset of an organization or a strategic weapon which makes competitive advantage. The aim of this study was to determine the strategic position and existing and desirable status of empowering employees in Sport and Youth general office in Alborz province. The statistical population consisted of 134 managers and experts from Sport and Youth general office in Alborz province and according to the Morgan table, 97 subjects were selected as the sample. Interviews and a researcher-made questionnaire were used to collect data. The validity of the questionnaire was confirmed by 10 professors and its reliability was calculated as 0.84 using Cronbach's alpha coefficient. To analyze the data, Kolmogorov-Smirnov test, paired t test, Friedman test and Chi square test were used. Results showed a significant difference between existing and desirable status of empowering employees in Sport and Youth general office in Alborz province including strengths (P<0.001, t= - 8.18), weaknesses (P<0.001, t= - 9.83), opportunities (P<0.001, t= - 8.89) and threats (P<0.001, t= - 7.88). The location of employee empowerment was in conservative status, which was the most appropriate strategy (WO) to empower employees. As the existing status of empowering employees is far from the desired status, it is necessary to pay strict attention to provide suitable approaches, to bridge the gap between existing and desired status of empowering employees and to create strategic plans.

  Keywords: desirable status, empowerment, existing status, strategy, SWOT
 • Pages 65-80

  This study aimed at designing the model of role of relationship marketing tactics on brand personality in football premier league clubs in Iran (Siyah Jamegan club). The study was descriptive-analytical conducted as a field. The statistical population included all fans of Siyah Jamegan sport club in Mashhad (2016) (N=295). In order to achieve the research aims, modified scale of relationship marketing by Ehsani and Izadi (1391) and modified scale of brand personality of sport teams by Tsiatsu (2005) were used. For data analysis, mean, standard deviation, structural equation modeling, Pearson and Spearman correlation tests, multiple regression and Q-Q plot were used. The results showed a positive, direct and significant relationship between relationship marketing components and brand personality in Siyah Jamegan sport club. Given the acceptable path coefficient and T value, relationship marketing had a significant and positive effect on brand personality in Siyah Jamegan sport club. In general, designing this model showed the need to enter a new concept called brand personality in football premier league clubs of Iran. Also, more attention to relationship marketing strategies is required to reach and benefit from the positive results of this entrance into Iran football.

  Keywords: brand personality, fans, football, relationship marketing, Siyah Jamegan
 • Pages 81-94

  This study aimed at designing a model to measure organizational development of Iran Sport Federations. In this correlation study, 372 participants were randomly selected from the statistical population of employees in sport federations in Iran using structural equation modeling. They responded to organizational development questionnaire (Lok & Crawford, 2000) (35 items) with 7 components (purpose, leadership, attitude to change, reward, relationship, structure, helpful mechanisms). The model parameters were estimated by maximum likelihood. Then, the model of measuring organizational development was examined by fitting indices. The data were analyzed using SPSS24 and LISREL8.5. The results showed that the data were suitable for factor analysis (KMO=0.958, Bartlett=8554.204, sig=0.001). Also, omitting 14 items increased fitting of the model of measuring organizational development. Fit indexes (x2/df=2.98, RMSEA=0.073, NNFI=0.97, NFI=0.97, CFI=0.98, IFI=0.98) were confirmed. The relationship between components and the conception of organizational development showed that all components could act as worthy predictors of organizational development. Therefore, researchers can use the questionnaire of organizational development (with 21 items) in this study which had proper validity and reliability to evaluate organizational development in sport organizations.

  Keywords: development, federation, measurement model, organizational, sport
 • Pages 95-109

  The aim of this study was to identify the components of football national brand excellence model in Iran. The study was carried out using exploratory mixed designs in two sections of qualitative method and quantitative method respectively. In the qualitative section, based on the grounded method theory, data were collected by interviews with 25 experts. Microscopic analysis was used to analyze the qualitative data. In the quantitative section, the population consisted of all football experts and 384 subjects were considered as the sample. A researcher-made questionnaire based on qualitative findings was used to collect data. After the experts verified the face and content validity of the questionnaire, its reliability was calculated by Cronbach's alpha (0.91). All data were analyzed using SPSS/19 and Lisrel/8.54 software packages. With open, axial, and selective coding, 272 initial codes, 55 concepts, 12 categories, and finally 6 classes were organized. The model of components of Iran football national brand excellence model had a good fit. In general, the presidents of the Iran Football Association are recommended to consider the listed characteristics in order to excel the Iran football national brand.

  Keywords: brand, challenge, excellence, football, stakeholders
 • Pages 111-123

  This study aimed at prioritizing and analyzing the viewpoints of honorable religious authorities and top instructors of seminary on the sport functions in Iranian society. The method of the study was qualitative and grounded theory. Interviews and review of related literature were used to collect data. The sampling method was theoretical and theoretical saturation was obtained after 16 deep and semi-structured interviews with religious authorities and top instructors of seminary. The data were analyzed by open, axial and selective coding. Another researcher used open coding to assure the procedure. Findings showed that psychological-social function was the most important factor and physical, religious, emotional, political and economic factors occupied other places respectively. These findings showed that these functions increase life quality, improve personal and social health, establish a spiritual sport environment, create motivations in people, increase national pride and autonomy, help to create more jobs and also establish economic resistance in Iran sport.

  Keywords: Iranian society, Islam, religious authority, seminary, sport