فهرست مطالب

 • پیاپی 25 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ابراهیم علی دوست قهفرخی*، رضوان دادخواه، مجید جلالی فراهانی صفحات 9-22

  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه مدیریت الکترونیک منابع انسانی و توسعه خلاقیت سازمانی با اثربخشی منابع انسانی در وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران و ارایه الگو بود. این تحقیق ازلحاظ روش توصیفی/ همبستگی و از نظر هدف تحقیقی کاربردی بود. جامعه آماری پژوهش، کلیه کارکنان وزارت ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران در سال 1395 بودند که تعداد آنها برابر با 901 نفر بود. روش نمونه گیری تصادفی استفاده شد. نمونه آماری تحقیق براساس جدول کرجسی و مورگان 269 نفر در نظر گرفته شد. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه مدیریت الکترونیک منابع انسانی جمالی (1392)، پرسشنامه اثربخشی منابع انسانی نیک پور (1390) و پرسشنامه خلاقیت سازمانی حسن بیگی (1389) استفاده شد. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد و به ترتیب ضرایب 0/88، 0/72 و 0/81 به دست آمد. روش تحلیل داده های تحقیق آزمون کولموگروف اسمیرنوف و ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی و تحلیل مسیر بود. نتایج ضریب همبستگی چندگانه نشان می دهد که رابطه مستقیم و معنا داری بین متغیر ملاک و متغیرهای پیش بین وجود دارد. همچنین مدیریت الکترونیک منابع انسانی نسبت به توسعه خلاقیت سازمانی بر اثربخشی منابع انسانی تاثیر بیشتری دارد و می توان نتیجه گرفت که مدیریت الکترونیک منابع انسانی نقش مهم تری در تبیین اثربخشی سازمانی دارد. می توان نتیجه گرفت که مدیران وزارت ورزش و جوانان با به کارگیری مدیریت الکترونیک منابع انسانی نه تنها می توانند ادراک کارکنان از اثربخشی را افزایش دهند، بلکه می توانند بروز خلاقیت کارکنان را که خود در اثربخشی سازمانی موثر است، افزایش دهند.

  کلیدواژگان: اثربخشی منابع انسانی، توسعه خلاقیت سازمانی، مدیریت الکترونیک منابع انسانی، وزارت ورزش
 • علی ملکیان، فرشاد تجاری*، زهرا حاجی انزهایی صفحات 23-36

  آگاهی از اهداف مشارکت شرکت کنندگان در فعالیت های ورزشی و فراغتی از اهداف مهم بازاریابان ورزشی است. مقیاس ارزیابی و سیاهه فراغت جدی (اسلیم) از ابزارهای معتبری است که به منظور آگاهی از پیامدهای مشارکت شرکت کنندگان در فعالیت های فراغتی در زمینه مدیریت اوقات فراغت ساخته شده است. هدف از پژوهش حاضر بررسی روایی و پایایی نسخه فارسی مقیاس ارزیابی و سیاهه فراغت جدی در میان تماشاگران فوتبال لیگ برتر (تابستان 1396) بود. نسخه اصلی مقیاس، دارای 18 خرده مقیاس و 54 گویه است. 670 مرد 18 تا 65 سال تماشاگر مسابقات فوتبال لیگ برتر به صورت هدفدار، تصادفی و داوطلبانه مقیاس اندازه گیری متغیر پیامدهای مشارکت (اسلیم) گولد و همکاران (2008) را تکمیل کردند. برای برآورد روایی سازه مقیاس از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. پایایی مقیاس نیز با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان داد که نسخه فارسی مقیاس، از ساختار اصلی (شش مولفه و 18 خرده مقیاس) حمایت کرده و روایی و پایایی مقیاس تایید می شود. در نتیجه، نسخه فارسی مقیاس ارزیابی و سیاهه فراغت جدی برای آگاهی از پیامدهای مشارکت تماشاگران ورزشی توصیه می شود که بر مبنای آن بازاریابان ورزشی می توانند به طراحی برنامه های بازاریابی هدفمند بپردازند.

  کلیدواژگان: تماشاگر، روایی، فراغت جدی، لیگ برتر فوتبال
 • سعید صادقی بروجردی*، رمضان کریمی، بهرام یوسفی صفحات 37-47

  هدف پژوهش حاضر طراحی مدل ارتباطی اعتماد به مربی و ابعاد فرایند عملکرد تیمی در لیگ دسته اول باشگاه های فوتبال ایران بود. روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است که به صورت میدانی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش کلیه بازیکنان لیگ دسته اول فوتبال ایران در سال 1395 بودند (450 = N)؛ که به صورت نمونه گیری در دسترس 200 نفر به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق از دو پرسشنامه استاندارد اعتماد به رهبری سندجایا و پکرتی (2010) و همچنین پرسشنامه محقق ساخته عملکرد تیمی، استفاده شد. به منظور تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ بهره گیری شد که این ضریب برای پرسشنامه های اعتماد به مربی و عملکرد تیمی به ترتیب 0/84 و 0/94 به دست آمد. برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و مدل معادلات ساختاری) استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیر اعتماد به مربی بر عملکرد تیمی با ضریب تاثیر (0/73) تاثیر مستقیم و معناداری دارد. یافته های پژوهش بیانگر اهمیت نقش متغیر اعتماد به مربی بر عملکرد تیمی است، بنابراین باید شرایطی را به وجود آورد که اعتماد به صورت رابطه مثبت و معقول بین ورزشکاران و مربی ایجاد شود.

  کلیدواژگان: اعتماد به مربی، ایران، فرآیند عملکرد تیمی، لیگ دسته اول فوتبال، معادلات ساختاری
 • شهناز بینا*، علیرضا الهی، مرجان صفاری صفحات 49-66

  با توجه به افزایش روزافزون رقابت در صنایع مختلف ارزش ویژه برند از عوامل حیاتی ایجاد مزیت رقابتی برای سازمان هاست. در حوزه ورزش ایجاد و ارتقای یک برند قدرتمند، در اولویت اقدامات باشگاه های بزرگ دنیا قرار گرفته است. آنها از این طریق می توانند به مزیت های بی نظیری دست یابند. هدف از این تحقیق تعیین اعتبار و پایایی مقیاس ارزش ویژه برند مشتری محور، با استفاده از چارچوب مفهومی ارزش ویژه برند تماشاگر محور راس (2008) بود. جامعه آماری پژوهش شامل تماشاگران حاضر در استادیوم آزادی و نمونه آماری 375 نفر از تماشاگران حاضر در استادیوم بودند که با استفاده از فرمول کوکران و براساس تعداد نمونه کافی در تحلیل عاملی به روش تصادفی انتخاب شدند. پرسشنامه مذکور پس از اخذ مجوز از صاحب پرسشنامه، به شیوه سه مرحله ای ترجمه و روایی محتوایی و صوری آن با استفاده از گروه صاحب نظران تایید شد. پایایی پرسشنامه براساس آلفای کرونباخ 0/73 به دست آمد (P<0/01). از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار لیزرل برای آزمون روایی سازه استفاده شد. این پرسشنامه شامل دو بعد تداعی برند با 46 گویه و آگاهی برند با 8 گویه بود. شاخص ها و خروجی های نرم افزار لیزرل نشان داد معرف های انتخاب شده برای سنجش مولفه های ارزش ویژه برند از اعتبار لازم برخوردارند و به خوبی می توانند ارزش ویژه برند تیم ملی والیبال را بسنجند(RMSEA≤0.08 and AGF, GFI, NFI, CFI≥0.90). همچنین تمامی بارهای عاملی مولفه های ارزش ویژه برند تماشاگرمحور مورد قبول قرار گرفت. با توجه به این نتایج می توان گفت که مقیاس های انطباق یافته ارزش ویژه برند تماشاگر محور می تواند به عنوان مقیاسی معتبر در مورد تماشاگران ورزشی ایران به کار رود.

  کلیدواژگان: ارزش ویژه برند تماشاگرمحور، برندسازی، تحلیل عاملی، خدمات ورزشی، روان سنجی
 • مهدی سلیمی*، امیرحسام رحیمی، محسن طیبی صفحات 67-79

  هدف از پژوهش حاضر، تحلیل تاثیر سیستم های اطلاعاتی بر بازاریابی لوازم ورزشی براساس الگوی آمیخته بود. نمونه آماری را 440 نفر از دانشجویان دارای کارت بیمه ورزشی تشکیل دادند. ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته شامل 27 گویه بود که در نهایت پس از تایید روایی سازه تعداد 23 گویه (آمیخته قیمت 6 گویه؛ محصول 6 گویه؛ تبلیغ 4 گویه؛ و توزیع 7 گویه) مورد استفاده قرار گرفت. روایی محتوا و صوری پرسشنامه با استفاده از نظرهای استادان صاحب نظر، پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ 0/91، و روایی سازه به وسیله آزمون مدل اندازه گیری تایید شدند. به منظور تحلیل داده ها سه روش فریدمن، تاپسیس، و ساو به کار گرفته شدند که پس از حصول نتایج نهایی، برای رسیدن به نتیجه ای واحد، از طریق یک مجموعه رتبه بندی جزیی به اجماعی از سه روش اولویت بندی میانگین، بردا و کپ لند دست پیدا شد. نتایج نشان داد که سیستم های اطلاعاتی در معرفی محصول در قیمت های مختلف، معرفی محصولات متناسب با نیاز مشتریان، ارایه تبلیغات از برندهای مختلف و سرانجام معرفی ساده ترین مسیر جهت دسترسی به محصول موردنظر نسبت به سایر موارد بررسی شده در مولفه های آمیخته بازاریابی عملکرد بهتری داشته است.

  کلیدواژگان: آمیخته بازاریابی، اینترنت، بازاریابی ورزشی فناوری اطلاعات
 • محمدحسین رضوی، وحید چوپانکاره*، محسن اسمعیلی، مصطفی افشاری صفحات 81-92

  در این مقاله به تحلیل مولفه های اثرگذار در خصوصی سازی باشگاه های حرفه ای فوتبال ایران پرداخته شده است. روش پژوهش، از نوع کیفی است و داده های آن به صورت مصاحبه و با استفاده از نظریه داده بنیاد به دست آمد. جامعه آماری پژوهش شامل 15 تن از افراد متخصص و صاحب نظر بود. پس از انجام مصاحبه ها و پیاده سازی متن مصاحبه های مربوط به حوزه مولفه های اثرگذار، تعداد 186کد باز در مرحله اولیه کدگذاری باز تشخیص داده شد و در ادامه در کدگذاری باز ثانویه تعداد 93 کد باز ثانویه به دست آمد. در ادامه، برای تشکیل مقولات فرعی در این حوزه، ابتدا کدهای ثانویه دارای قرابت معنایی و موضوعی حول یک مقوله فرعی جمع شدند که در مجموع 63 مقوله فرعی به دست آمد. در ادامه کدگذاری محوری، مقوله های فرعی مربوط به مولفه های اثرگذار در خصوصی سازی باشگاه های فوتبال، براساس قرابت معنایی و مفهومی در ذیل 20 طبقه دسته بندی شدند. در نهایت، تحول اقتصادی در ساختار باشگاه ها متناسب با خصوصی سازی، تقویت، آزادسازی و گسترش بازار سرمایه برای حضور در فوتبال، نظارت جامع بر همه امور و حمایت از ورزش و فوتبال و روش های فروش ترکیبی، آزمایشی و حمایتی به عنوان راهبردها و راهکارهایی شناخته شدند که می توانند جریان خصوصی سازی را به سمت و سویی مثبت هدایت کنند.

  کلیدواژگان: باشگاه های فوتبال، خصوصی سازی در ورزش، چالش های خصوصی سازی، مولفه های خصوصی سازی، ورزش حرفه ای
 • مجتبی مولایی، مهدی کهندل*، عباس خدایاری، کوروش قهرمان تبریزی صفحات 93-105

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش توسعه گردشگری ورزشی بر جذب تماشاچی با میانجی گری تبلیغات در رویدادهای کشتی تدوین شده است. پژوهش حاضر از نوع روش تحقیق آمیخته و از لحاظ هدف تحقیق، کاربردی توسعه ای و از نوع پژوهش های میدانی است. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی شامل اعضای کمیسیون گردشگری ورزشی کمیته ملی المپیک و مدیران فدراسیون کشتی، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک و همچنین در بخش کمی شامل تماشاچیان حاضر در فینال رقابت های لیگ حرفه ای کشتی بود که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده شد که روایی صوری، روایی سازه و پایایی پرسشنامه ها بررسی و تایید شد. نتایج پژوهش با استفاده از روش مدل یابی معادلات ساختاری نشان داد که توسعه گردشگری ورزشی با ضریب اثر مستقیم (0/87=β) تاثیر مثبت و معناداری بر جذب تماشاچی دارد، اما ضریب اثر مستقیم تبلیغات (0/013- =β) نشان از عدم تاثیر معنادار تبلیغات بر مقوله جذب تماشاچی دارد. همچنین اثر غیرمستقیم و معنادار توسعه گردشگری ورزشی بر جذب تماشاچی  (0/006- =β) مشاهده نشد و تبلیغات نقش میانجی ایفا نمی کند.

  کلیدواژگان: تبلیغات، تماشاچی، کشتی، گردشگری ورزشی، لیگ حرفه ای
 • شیدا رنجبری*، عبدالله چمن گلی صفحات 107-119

  تحقیق حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر توسعه سازمان های ورزشی حکمت محور طراحی و اجرا شد. روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بود. تحقیق حاضر در دو بخش شناسایی عوامل موثر و اولویت بندی عوامل موثر طراحی شد. در بخش اول جامعه آماری شامل استادان دانشگاهی، دانشجویان دکتری و مدیران و کارشناسان وزارت ورزش و جوانان بودند که به صورت انتخاب در دسترس 200 نفر از آنان به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. همچنین در بخش دوم جامعه آماری شامل خبرگان آگاه در حوزه حکمت محوری در ورزش بودند که به صورت انتخاب گلوله برفی تعداد 17 نفر به عنوان نمونه تحقیق مشخص شدند. ابزار تحقیق حاضر در بخش اول شامل پرسشنامه محقق ساخته ای بود. در تحقیق حاضر از روش های آماری تحلیل عاملی اکتشافی و روش AHP گروهی استفاده شد. کلیه روند تجزیه وتحلیل داده های تحقیق حاضر در نرم افزارهای spss و Super Decisions انجام گرفت. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که 5 عامل (فرهنگی، انسانی، رهبری، محیطی و چشم انداز) حدود 75 درصد از واریانس های توسعه حکمت محوری را تبیین کردند. نتایج رتبه بندی نشان داد که عوامل رهبری با نمره نرمال 0/318مهم ترین عامل در مسیر ایجاد سازمان های ورزشی حکمت محور است. با این توجه بهبود حکمت محوری در سازمان های ورزشی بستگی زیادی به رهبری و شاخص های مرتبط با آن دارد که سبب ایجاد شرایط جهت بهبود حکمت محوری در سازمان های ورزشی می شود.

  کلیدواژگان: ارزش، حکمت، رهبری، فرهنگی، محیطی
|
 • Ebrahim Alidoust Ghahfarokhi*, Rezvan Dadkhah, Majid Jalali Farahani Pages 9-22

  The aim of this study was to investigate the relationship of electronic human resource management and organizational creativity development with the effectiveness of HR in Sport and Youth Ministry of I.R. Iran and to design a model. The method of this study was descriptive / correlation and applied in terms of aims. The population included all staff of Sport and Youth Ministry in Iran in 2016 (N=901). Random sampling method was used. The sample consisted of 269 subjects by Morgan and Krejcie Table. Electronic human resources management questionnaire (Jamali, 2013), effectiveness of human resources questionnaire (Nick Pour, 2011) and organizational creativity questionnaire (Hasan Beigi, 2010) were used. The reliability of the questionnaire was calculated by Cronbach's alpha (0.88, 0.72 and 0.81 respectively). For data analysis, Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient, factor analysis and path analysis were used. The results of multiple correlation coefficient showed a direct and significant relationship between the criterion variable and predictor variables. Also, human resource management had more effect on the effectiveness of human resources than the development of organizational creativity, and it can be concluded that electronic human resource management plays more important role in explaining organizational effectiveness. The managers of Sport and Youth Ministry can not only increase staff’s perception of effectiveness but also increase staff’s creativity which influences organizational effectiveness using electronic human resource management.

  Keywords: effectiveness of human resources_electronic human resource management_organizational creativity development_Sport & Youth Ministry
 • Ali Malekian, Farshad Tojari*, Zahra Hajianzahaei Pages 23-36

  Awareness of goals of participation in sport and leisure activities is one of the major targets of sport marketers. Serious leisure inventory and measure (SLIM) scale is one of the valid tools made to be aware of the consequences of participation in the leisure activities in the management of leisure time. The aim of the present study was to examine the validity and reliability of the Persian version of the serious leisure inventory and measure scale in premier league spectators (summer 2017). The original version of the scale has 18 subscales and 54 constructs. 670 men (18-65 years old) who watched football premier league matches purposively, randomly and voluntarily completed SLIM scale (Gould et al., 2008). Confirmatory factor analysis was used to estimate construct validity of the scale. The reliability of the scale was calculated using Cronbach's alpha. The results showed that the Persian version of the scale supported the original structure (6 constructs and 18 subscales) and its reliability and validity were confirmed. Therefore, the Persian version of the serious leisure inventory and measure scale is recommended for awareness of the outcomes of sport spectators’ participation so sport marketers can design purposive marketing programs based on this scale.

  Keywords: football premier league, serious leisure, spectator, validity
 • Ramazan Karimi, Saeed Sadeghi Boroujerdi*, Bahram Yoosefy Pages 37-47

  The aim of this study was to design a relationship model for trust in the coach and the dimensions of teamwork process in the first division league of Iran football clubs. The research method was descriptive-survey based on structural equation modeling that was conducted as a field experiment. The statistical population included all players of Iran football first division league in 2016 (N=450). 200 subjects were selected as the sample of the study by convenience sampling method. To measure the variables of the study, two standard questionnaires (leadership trust by Senjaya and Pekerti (2010), and a researcher-made teamwork questionnaire) were used. In order to determine the reliability of the questionnaire, Cronbach's alpha coefficient was used. The coefficients for the questionnaires of trust in coach and teamwork were 0.84 and 0.94 respectively. For data analysis, descriptive and inferential statistics (Pearson correlation coefficient and structural equation modeling) were used. The results showed that the trust in coach variable had a direct and significant effect on teamwork (impact factor: 0.73). The findings indicated the important role of trust in coach variable in teamwork; therefore, trust as a positive and rational relationship should emerge between athletes and coaches.

  Keywords: football first division league, Iran, structural equations, teamwork process, trust in coach
 • Shahnaz Bina*, Alireza Elahi, Marjan Safari Pages 49-66

  Due to increased competition in various industries, brand equity is one of the essential factors which creates competitive advantage for organizations. In sport, creating and promoting a powerful brand are of utmost priority among major clubs around the world. So they could achieve unique privileges. This study aimed at determining the validity and reliability of customer-based brand equity scale by Ross (2008) Spectator-Based Brand Equity (SBBE) scale. The statistical population included those spectators present at Azadi stadium and sample consisted of 375 spectators present at stadium who were randomly selected by Cochran Formula based on the available sample in factor analysis. After the copyright permission to use the questionnaire was received, the questionnaire was translated in three stages and its content and face validity was confirmed through a panel of experts. The reliability was equal to 0.73 based on Cronbach’s alpha (P<0.01). Confirmatory factor analysis technique was employed to determine construct validity using Lisrel software. This questionnaire included two dimensions: brand association with 46 items and brand awareness with 8 items. Indices and outputs from Lisrel software revealed that the selected indices enjoyed adequate validity to measure brand equity factors and could satisfactorily measure brand equity of national volleyball team (RMSEA≤0.08 and AGF, GFI, NFI, CFI≥0.90). Also, all factor loadings of brand equity factors were accepted. Given these findings, it can be concluded that the corresponding scales of brand equity based on the views of the spectators could be used as a valid tool in the case of Iranian sport spectators.

  Keywords: branding, factor analysis, psychometrics, spectator-based brand equity, sport services
 • Mehdi Salimi, Amir Hesam Rahimi, Mohsen Tayebi Pages 67-79

  The aim of the present study was to analyze the effect of information systems on sporting goods marketing based on the mix model. 440 students who had sport insurance were selected as the sample. A researcher-made questionnaire with 27 items was used; eventually, 23 items (mixed price 6 items, product 6 items, advertising 4 items, and distribution 7 items) were selected after its construct reliability was confirmed. Content and face validity of the questionnaire were confirmed by professors’ viewpoints; its reliability was confirmed by Cronbach’s alpha coefficient (0.91) and its construct validity was confirmed by measurement model test. Data were analyzed by 3 methods Friedman, Topsis and SAW. In order to achieve a similar result, an aggregation of three prioritizing methods (average, Borda, Copland) was achieved by a minor ranking collection. The results showed that information systems had better performance than other items examined in mix marketing components in introducing products at different prices, introducing products tailored to the needs of customers, providing advertisements from different brands and finally introducing the easiest route to access the product in question.

  Keywords: information technology, internet, mix marketing, sport marketing
 • Mohammad Hossein Razavi, Vahid Chupankareh*, Mohsen Esmaeili, Mostafa Afshari Pages 81-92

  In this article, those factors influencing the privatization of professional soccer clubs in Iran were analyzed. The method was qualitative and its data were obtained by interviews and using the grounded theory. The population consisted of 15 experts. After conducting interviews and implementing the texts of the interviews related to the field of effective components, 186 open codes were detected at the initial stage of open coding, and at the second stage, 93 secondary codes were obtained. Subsequently, firstly the secondary codes with semantic and thematic affinity around a subset were collected, and a total of 63 subsets were obtained in order to form subsets in this domain. At the next stage of axial coding, the subsets related to the components influencing the privatization of football clubs were classified according to the semantic and conceptual affinity to 20 groups. Finally, the economic evolution in the club structure in line with the privatization, strengthening, liberalization and expansion of the capital market for soccer, comprehensive monitoring of all affairs, and support for sport and football, and the combined selling, testing and support methods were recognized as strategies which could direct the flow of privatization to a positive position.

  Keywords: challenges of privatization, components of privatization, privatization in sport, professional sport, soccer clubs
 • Mojtaba Molaei Pages 93-105

  The aim of this study was to investigate the role of sport tourism development in attracting spectators through the mediating role of advertising in the wrestling events. This study used a mix method and was developmental applied in terms of goals and a field study. The statistical population included the members of Sports Tourism Commission of National Olympic Committee, heads of the Wrestling Federation, Sport and Youth Ministry and of the National Olympic Committee in the qualitative part, as well as the spectators who participated in the final competitions of the wrestling professional league in the quantitative part. It must be noted that these two parts of the statistical population were selected by convenience sampling method. In order to collect data, researcher-made questionnaires were used as their face and construct validity as well as their reliability were identified and confirmed. The results of this study using the structural equation modeling showed that sport tourism development (direct impact factor=β=0.87) had a positive and significant effect on spectator attraction, but the direct impact factor of advertisements had no significant effects on the spectator attraction (β= -0.013). Also, the indirect significant effect of sport tourism development on the spectator attraction was not observed and advertising does not play a mediating role.

  Keywords: advertising, professional league, spectator, sport tourism, wrestling
 • Sheida Ranjbari*, Abdollah Chamangoli Pages 107-119

  The aim of this study was to investigate those factors affecting the development of wisdom-oriented sport organizations. The research method was survey. The present study was designed to identify and prioritize effective factors. In the first part, the statistical population consisted of university professors, PhD students and managers and experts of the Ministry of Sport and Youth, and 200 of them were selected as the sample of the study by convenience sampling method.  In the second part, the statistical population consisted of experts in the field of wisdom in sport, and 17 of them were selected as the sample by snowball sampling method. In the first part, a researcher-made questionnaire was used. In this study, exploratory factor analysis and group AHP method were used. The whole process of analyzing the data was performed in SPSS and Super Decisions software. The results showed that 5 factors (cultural, human, leadership, environment and vision) explained about 75% of the variances of wisdom-oriented development. The results of the ranking showed that leadership factors with a normal score of 0.318 were most important in the development of wisdom-oriented sport organizations. Therefore, the improvement of wisdom-orientation in sport organizations depends largely on leadership and its related indicators, which creates conditions to improve wisdom-orientation in sport organizations.

  Keywords: cultural, environment, leadership, value, wisdom