فهرست مطالب

مجله مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی
پیاپی 10 (تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سید عزت الله فاطمی نسب*، میثم لطیفی صفحات 7-34

  سازمان ها برای موفقیت و رقابت در محیط پر فراز و نشیب نیاز به استفاده از راهبرد های قابل انطباق و هوشمند در رویه ها و فرآیندهای مدیریت دانش دارند. یکی از مهمترین مولفه های مدیریت دانش، تسهیم دانش است. تسهیم به معنای به اشتراک گذاشتن داده ها، اطلاعات، تجربه ها است. به عبارت دیگر فرآیند تسهیم، توزیع دانش به تمام نقاط فعالیت و حتی فراتر از آن به بیرون از سازمان است. هدف از این مطالعه؛ بررسی رابطه ابعاد ساختاری سازمان (تمرکز، رسمیت و پیچیدگی) با تسهیم دانش در خبرگزاری ج.ا.ا (ایرنا) می باشد. روش این پژوهش کاربردی و از نوع هبستگی است که در بین کارکنان خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در تهران اجرا شده است. حجم نمونه تحقیق 50 نفر بوده که با روش خوشه ای و تصادفی ساده گردآوری شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که در بین مولفه های تسهیم دانش انتقال راهبردی بالاترین و انتقال کارشناسی کمترین میزان اهمیت را داشته است. همچنین در بین مولفه های ساختار سازمانی ، پیچیدگی بیشترین و تمرکز کمترین اهمیت را دارا بوده است. تحلیل همبستگی نشان می دهد که بین مولفه های رسمیت، تمرکز، پیچیدگی و تسهیم دانش ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیونی بیانگر آن است که 41 درصد واریانس تسهیم دانش توسط ساختار سازمانی تعیین می شود.

  کلیدواژگان: ساختار سازمانی، تمرکز، رسمیت، پیچیدگی، مدیریت دانش، تسهیم دانش و خبرگزاری ج، ا، ا(ایرنا)
 • علی مبینی دهکردی، تورج اسکندری پور، شهره کشاورز صفحات 35-66

  گسترش روش های علمی و افزایش تقاضا در این زمینه، تخلف در علم ورزی را نیز به دنبال داشته و اعمالی از قبیل داده سازی، تقلب، سوءاستفاده، سرقت علمی و... به وفور به چشم می آید که می توان آن ها را رفتار ضد اخلاقی در علم نامید. مقاله ی حاضر در راستای کمک به شناخت بیشتر جایگاه معیارهای اخلاق علمی و تشریح سیره عملی حضرت امام خمینی (رحمه الله علیه)، گام برمی دارد. مسئله ی تحقیق عدم وجود الگویی عملی در حوزه ی اخلاق علمی و اهداف پژوهشی عبارتنداز؛ کمک به شناخت بیشتر آراء موجود در حوزه اخلاق علم و بررسی معیارهای مربوطه و ذکر نقاط مشترک معیارهای اخلاق علم و مولفه های اخلاق در سیره علمی امام (رحمه الله علیه)، که برای دستیابی به آن ها، پاسخ گویی به سوالات پژوهش شامل «معیارهای اخلاقی در حوزه علم کدامست؟» و «آیا مولفه های اخلاق علمی در سیره امام (رحمه الله علیه) با معیارهای اخلاق علم قابل تطبیق است؟» ضروری است. نوع پژوهش سازگاری (توسعه ای) بوده و با رویکردی آمیخته (کیفی و کمی) به مطالعات میدانی و کتابخانه ای و تحلیل داده ها می پردازد. در بخش کیفی  که جامعه پژوهش شامل منابع مرتبط با فلسفه علم، اخلاق علمی و سیره امام (رحمه الله علیه) بوده و نمونه گیری و جمع آوری اطلاعات تا حد اشباع انجام و با استفاده از مطالعات اسنادی، با تطبیق آراء موجود در حوزه روش شناسی دانش و تحلیل محتوای کیفی به ارایه گزاره های حاصله مبادرت شده و در رویکرد کمی، نمونه ای به حجم 40 نفر دانشجوی دکتری به صورت تصادفی ساده انتخاب و پرسشنامه به آنان ارجاع گردیده که پس از تحلیل نهایی و آزمون آماری فرضیه اثبات گردید که «سیره امام خمینی (رحمه الله علیه)» الگوی مناسب اخلاق علمی می باشد.

  کلیدواژگان: اخلاق، اخلاق علمی، معیارهای اخلاق علمی، سیره امام خمینی(رحمه الله علیه)
 • محمود احمدی نژاد*، حسن دانایی فرد، عبدالرضا شیخ الاسلامی، امیر جعفرپور صفحات 67-102

  ابعاد موضوع حمل ونقل به تدریج به مدیران راهبردی، اثبات شده و امروز یکی از مهمترین دغدغه های ایشان نگاه جامع و همه جانبه به حمل ونقل است. لزوم برنامه ریزی بلندمدت و آینده نگرانه بر اساس عناصر دخیل و کلان، لزوم توجه به حمل ونقل در سطوح عالی مدیریت، ضمن پرهیز از اتلاف سرمایه ها اهمیت نگاه فراگیر و جامع به آن را گوشزد می نماید (بویژه درفرصت 9ساله از چشم انداز و 2ساله از دهه پیشرفت و عدالت).در تحقیق حاضر ابتدا مسایل حمل ونقل شناسایی شده و سپس به سوال چیستی و چرایی حمل ونقل، شناسایی مولفه های آن، رابطه آنها ازطریق تحلیل محتوی ومرور منابع معتبر و کلان نگر، پاسخ داده می شود. شناسایی مسایل با تحقیق کیفی و بهره گیری از نظر خبرگان حمل ونقل به روش گلوله برفی در ابعاد راهبردی انجام شد. در این بخش به سوالها راجع به تفکیک و تحلیل نظام حمل ونقل نیز پاسخ گفته می شود. پس از بررسی و تحلیل نظرات جمع آوری شده مزبور الگوی حمل ونقل، بر گرفته از اعمال نظرات متخصصان روی الگوی مستخرج از منابع موجود متاخر نهایی شده و ارزیابی و اعتبارسنجی می گردد.براین اساس اولویت مسایل حمل ونقل مشخص شده و تشکیل آن از سه عنصر جابجاشونده، جابجاکننده و شبکه جابجایی تایید می گردد. این مولفه ها و ارتباط آنها در مدیریت راهبردی باید برای برنامه ریزی، عرصه سازی، اجرا وارزیابی مورد مداقه قرارگیرند و درکنار هم دیده شوند. بر این اساس الگوی هرمی حمل ونقل برای اولین بار با قابلیت تعمیم به سطح لجستیک، مطرح و ارایه شده است.

  کلیدواژگان: حمل ونقل، مولفه، مدیریت راهبردی، الگو، برنامه ریزی
 • فتح الله کلانتری*، امیر صادقی صفحات 103-128

  نظریه های تکاملی در خصوص جنگ آینده، تغییر شکل جنگ را طی یک فرایند تکوینی و براساس نقاط عطف مهم در تاریخ و تمدن بشری مورد بررسی قرار می دهند. جنگ های گذشته به صورت مستقیم و تمام عیار بین کشورها و یا ایتلاف های درگیر جنگ انجام می شد، جنگ های اخیر به صورت محدود و نیابتی انجام شدند، جنگ های آینده به شکل منازعه در منطقه خاکستری اجرا می گردد، منطقه منازعه خاکستری دوگانه صلح و جنگ نام دارد، از نظر راهکنش تا حدودی شبیه جنگ بی قاعده، هیبریدی و نیابتی است. هدف اصلی این مقاله تبیین مناطق منازعه خاکستری به عنوان مفهومی نوپدید در مدیریت دفاعی آینده است، این پژوهش به روش زمینه ای موردی انجام گردیده و از نوع کاربردی می باشد، روش جمع آوری اطلاعات میدانی و کتابخانه ای بوده و جامعه آماری صد و بیست نفر، که با استفاده از روش های تحلیل خبرگی تحلیل شده است. نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که جنگ تمام عیار و محدود باعث نارضایتی اذهان عمومی و ایجاد هزینه برای آمریکا شده است، به همین دلیل آمریکایی ها به بهانه نابودی گروه های تکفیری تروریستی، حمایت از گروه های غیردولتی، کاهش هزینه و تلفات به دنبال ایجاد منطقه منازعه خاکستری هستند. مناطق منازعه خاکستری عبارتند از: یمن، سوریه، فلسطین اشغالی، لبنان، بحرین، قطر، عراق، دریای چین جنوبی و اوکراین. بهترین راه مدیریت و مبارزه با منازعه منطقه خاکستری اتحاد کشورهای مسلمان جهت ریشه کن کردن تروریسم و پرهیز از تعارضات هویتی و اختلافات موجود به منظور ممانعت از حضور آمریکا در منطقه غرب آسیا می باشد.

  کلیدواژگان: منطقه منازعه خاکستری، جنگ بی قاعده، ترکیبی، تمام عیار، محدود
 • صفدر نیازی شهرکی*، علی مبینی صفحات 129-148

  یکی از عوامل ‎ایجاد ارزش در زنجیره ارزش ارتباط منطقی بین اعضاء زنجیره ارزش و همچنین اقداماتی است که بهره وری تولید، فرآوری و بازاریابی را ارتقاء می‎دهد. در ‎این مقاله ضمن بررسی و تحلیل ابعاد، مولفه های کلان و مولفه های خرد زنجیره ارزش محصولات باغی با رویکرد اقتصاد مقاومتی در وضعیت موجود و مطلوب، گزاره های راهبردی جهت ‎ایجاد و افزایش ارزش در زنجیره، پرداخته شده است. دراین مقاله با استفاده از روش کمی و کیفی جهت تحقق اهداف ‎این تحقیق بهره جسته و ضمن بررسی ادبیات موجود و مطالعه تطبیقی ده کشور و همچنین بر اساس مصاحبه های عمیق با ‎صاحب‎نظران باغبانی، صنایع و لجستیک، شاخص های ابعاد ومولفه های زنجیره ارزش محصولات باغی با استفاده از طیف لیکرت مورد سنجش قرار گرفت است. یافته های پژوهش نشان می‎دهد در بین ابعاد زنجیره، بعد عوامل زمینه ساز که شامل مولفه های: سیاست گذاری دولت و پشتیبانی موسسه های مردم نهاد، لجستیک و انبارداری، علم و فن آوری، اقلیم و محیط زیست می باشد، بیشترین اختلاف وضع موجود و مطلوب را داشته و در بین مولفه های خرد زنجیره لجستیک و انبارداری، بیشترین اختلاف بین وضع موجود و مطلوب را دارد. توجه به موضوع حمل و نقل و انبارداری، نگاه درست به علم و فن آوری و پایش تاثیر آن بر ارزش آفرینی و همچنین اصلاح ساختارها، چابک کردن نظام های بروکراتیک، عدم تغییر سریع قوانین و دستورالعمل ها و شفاف سازی، از توصیه های ‎این تحقیق می باشد.

  کلیدواژگان: زنجیره ارزش، وضعیت موجود، وضعیت مطلوب، باغبانی
 • شهاب شریفی*، داود آقامحمدی صفحات 149-196

  مدیریت راهبردی، یک فرآیند سه مرحله ای، شامل طرح ریزی راهبردی، اجرای راهبردی و ارزیابی راهبردی است. خروجی مرحله اول آن طرحریزی راهبردی است و این فرایند به صورت مستمر ادامه دارد زیرا مفروضاتی که پایه و اساس طرح ریزی قرار می گیرند، ثابت نبوده و همواره در حال تغییر می باشند. از بین این سه مرحله، نحوه طرح ریزی راهبردی همواره با چالش هایی روبرو بوده و هست و در این رابطه نیز تاکنون شیوه ای مناسب، قابل انتقال و بدون ابهام جهت بهره برداری به اندیشمندان حوزه علوم راهبردی دفاعی و امنیتی معرفی نشده است؛ این تحقیق الگوی مدیریت تحول آفرین تکاملی و روش شناسی تدوین راهبرد متناسب با آن را طوری ارایه نموده است که ذی نفعان حوزه علوم راهبردی دفاعی و امنیتی نیز به خوبی می توانند از آن بهره برداری نمایند. مثال های آورده شده در این تحقیق به دلیل داشتن مستندات، در حوزه کسب و کار هستند ولی ترجمان آن را می توان در سایر حوزه ها پیدا نمود. تحقیق پیش رو بر مبنای هدف توسعه ای و کاربردی و از منظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع بررسی موردی است. نگارندگان این تحقیق، الگوی مدیریت راهبردی خود را تحت عنوان «مدیریت تحول آفرین تکاملی» [1] و فرآیند طرح ریزی راهبردی را تحت عنوان «چارچوب تحلیلی 829 (8 گام  و 29 فعالیت)» ارایه نموده اند. در این تحقیق ابزارهای انجام هر فعالیت نیز معرفی شده است.

  کلیدواژگان: رسالت، چشم انداز، مدیریت راهبردی، طرح ریزی راهبردی
 • اسماعیل اسدی، علیرضا کوشکی جهرمی*، عبادالله بانشی، رضا صادقی صفحات 197-226

  حضرت ‎آیت الله خامنه ‎ای (مدظله العالی) همواره با اشاره به ظرفیت های زیاد ملت ‎ایران و سیاست های نظام برای تحقق آرزوهای بزرگ ملی، همکاری های صمیمانه و همدلی بیشتر میان ملت و دولت را خواستار شده و لازمه ی شکل گیری ‎این همکاری و همدلی را «اعتماد متقابل» معرفی می کنند.پژوهش حاضر با هدف، طراحی الگوی شایستگی مدیران دولتی ‎ایران، با رویکرد ‎ایجاد اعتماد متقابل دولت و مردم و تحقق همدلی و همزبانی انجام شده است. در اجرای این تحقیق طبق رویکرد کیفی با مراجعه به آموزه های دینی (خطبه ها، نامه ها و حکمت های نهج البلاغه)، اسناد بالادستی شامل؛ سند چشم انداز ج.ا.ا. در افق 1404، سیاست های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و قانون مدیریت خدمات کشوری، شرح وظایف مدیران کل وزارت خانه های دولت، ارزش های مدیریت دولتی طبق پارادیم های جدید علم مدیریت دولتی، با بهره گیری از رویکرد داده بنیاد، مدل شایستگی های عمومی مدیران دولتی معین شد. سپس از طریق مصاحبه با 20 نفر از خبرگان حوزه مدیریت دولتی، شایستگی های به دست آمده مورد بررسی و تکمیل قرار گرفت. خروجی ‎این تحقیق، الگوی شایستگی مدیران دولتی ‎ایران بود که شامل چهار بعد اصلی شامل: «شایستگی مدیریت فرهنگ سازمان های دولتی»، «شایستگی مدیریت ساختار و تشکیلات سازمان های دولتی»، «شایستگی مدیریت سرمایه های انسانی سازمان های دولتی» و «شایستگی مدیریت روابط مردم و سازمان های دولتی»، 15 مولفه و 85 شاخص محوری جهت ارزیابی شایستگی های مدیران دولتی ‎ایران می باشد.

  کلیدواژگان: الگوی شایستگی مدیران دولتی، اعتماد متقابل و راهبرد پژوهشی داده بنیاد
 • حسین تاج آبادی، مصطفی نجاتی*، منصور نیک چهره گل افزانی صفحات 227-250

  نیازبه مدیریت راهبردی دانش مبتنی بر آموزه های اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه وآله) بر اساس مبادی، مبانی، موضوعات، مسایل و غایات منطبق با نص صریح قرآن کریم، روایات و احادیث اسلامی ضرورتی اجتناب ناپذیراست. هدف اصلی در ‎این تحقیق؛ دستیابی به مشخصات و مختصات مدیریت راهبردی دانش بر اساس اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه وآله) است و بر همین اساس الگوی آن ارایه گردیده است. ماهیت پژوهش حاضربنیادی  وروش بکار گرفته شده آمیخته (کیفی/کمی) با هدف شناسایی الگوی مدیریت راهبردی دانش که مبتنی بر اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه وآله) باشد، تعریف گردیده است. ابزار و روش گرد آوری داده‎ها شامل، مطالعات کتابخانه ای علمی و تخصصی، مقالات و رساله های علمی و پژوهشی و پرسشنامه  و مصاحبه می باشد. در ‎این پژوهش تحلیل داده‎ها متناسب با سوال ها و فرضیه ها براساس تجزیه و تحلیل آماری، تحلیل عاملی و خوشه ‎ای صورت گرفته است. نتایج حاصله دلالت بر شناسایی دو بعد عینی و ذهنی است که در بعد ذهنی سعی شده به مبادی، مبانی، موضوعات، مسایل و غایات دانش، مدیریت دانش و مدیریت راهبردی دانش و در بعد عینی مولفه های ساختاری، روشی، فرآیندی و محتوایی به همراه شاخص های آنها، پرداخته شود. برازش کلی در تجزیه و تحلیل بر اساس داده‎های حاصل از پرسشنامه صورت گرفت تا روابط بین ابعاد و همچنین بین مولفه ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. در پایان به ارایه الگوی مدیریت راهبردی دانش که مبتنی بر اسلام ناب محمدی (صلی الله علیه وآله) اقدام گردید.

  کلیدواژگان: مدیریت راهبردی، مدیریت دانش، مدیریت راهبردی دانش، اسلام ناب محمدی(ص)
 • ابوالقاسم خسروی سهل آبادی*، مهدی ناظمی اردکانی، سید جواد امینی، غلامرضا گودرزی صفحات 251-290

  تحقق آرمان های متعالی انقلاب اسلامی ایران مانند احیای تمدن نوین اسلامی، حضور سازنده، فعال و پیشرو در میان ملت ها و کسب آمادگی برای برقراری عدالت و معنویت در جهان نیازمند ارایه الگوی عملی از اخلاق و سبک زندگی اسلامی است. تبیین نقش پیوند و ارتباط موثر آموزش و پرورش به عنوان گسترده ترین نهاد فرهنگی و اجتماعی با حدود 70 هزار مسجد در کشور و تاثیر آن بر نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی اقدامی مهم در عرصه جهاد فرهنگی است. مهم ترین اصل جهت نهادینه سازی سبک زندگی اسلامی در آموزش و پرورش، تدوین مبانی، اصول، نقشه راه و ایجاد بینش و درک مشترک از، نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدات است.. هدف این تحقیق پاسخ به سوال نقش پیوند مساجد با آموزش و پرورش در نهادینه‏سازی سبک زندگی اسلامی می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی توسعه ای و با روش تحقیق کیفی، جمع آوری داده ها در آن صورت گرفته است.جامعه آماری تحقیق از دو بخش جامعه اسنادی و جامعه خبرگی تشکیل شده است داده های حاصل از مطالعات اکتشافی و مصاحبه های انجام شده با خبرگان استخراج و با استفاده نرم افزار Maxqda، تجزیه و تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. این پژوهش مشتمل بر، شناسایی قوت ها و نقاط ضعف، فرصت ها و تهدیدات نظام تعلیم و تربیت، و ارایه راهبرد و پیشنهاد در خصوص ارتباط و پیوند موثر نهاد مسجد با حوزه تعلیم تربیت است.

  کلیدواژگان: مساجد، آموزش و پرورش، نهادینه سازی، سبک زندگی اسلامی
 • علی محمد سالاری، نصرالله ابراهیمی صفحات 361-387

  مستندسازی از ضرورت های غیرقابل انکار تدوین تجربه های مدیران است، بنابراین هدف پژوهش حاضر، ارایه الگوی تدوین تجربه های مدیران با تاکید بر روش های مستندسازی تجربه های می باشد. جامعه آماری ‎این پژوهش تعداد 113 نفر از مدیرانی هستند که در سطوح راهبردی و حوزه سیاست گذاری حاکمیتی و دستگاه های کشوری و لشکری نظام جمهوری اسلامی ‎ایران فعالیت دارند و در ‎این تحقیق در قالب یک نمونه 87 نفری مورد آزمون قرار گرفتند. ابزار اصلی ‎این پژوهش ابتدا مطالعه اسناد و مدارک، سپس مصاحبه آزاد و در نهایت پرسشنامه محقق ساخته ای بود که با تایید خبرگان و متخصصین در دسترس، از نظر روایی تایید و سپس توسط محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی آن (با پایایی کل عوامل 0.978) تایید و اجرا شد. نتایج ‎این تحقیق نشان داده است که مستندسازی تجارب در برگیرنده رویکردهای انتخاب خبره، تالار گفتمان، استدلال مورد محور، داستان سرایی و نظام پیشنهادات است، که به عنوان پنج روش مطلوب برای مستندسازی تجربه های راهبردی مدیران ارایه شده است. در بکارگیری روش های فوق می بایست سطح بندی مدیران در سطوح کلان و سازمانی، شناخت انواع تجربه های با استفاده از ابزارها، لحاظ کردن قوانین و مقررات حاکم و بهره گیری از گفتمان ولایت فقیه به عنوان سیاست های کلی نظام اسلامی در بومی کردن روش های مستندسازی تجربه های مدیران مد نظر باشد.

  کلیدواژگان: الگو، مستندسازی، تجربه های مدیران
 • سید محمود فاطمی عقدا، داریوش آسترکی* صفحات 389-417

  یکی از مهم ترین آرمان های حضرت امام خمینی (رحمت الله علیه) و مقام معظم رهبری، تحقق عدالت اجتماعی، کم شدن فاصله طبقاتی، رفع تبعیضات ظالمانه، حمایت از محرومان و فقر ستیزی و رفع مشکل مسکن اقشار محروم و مستضعف است. هدف این تحقیق دستیابی به دکترین، اهداف و سیاست ها و تبیین گفتمان ولایت فقیه در اداره امور بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و مسکن محرومین بوده است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که از منظر ولایت فقیه بدون تامین عدالت اجتماعی و رسیدگی به حال محرومان و مستضعفان در همه ابعاد ازجمله رفع اساسی مشکلات تامین مسکن آنان نمی توان جامعه را اسلامی نامید. این مقاله درصدد است با تحلیل و تبیین گفتمان ولایت فقیه در اداره امور بنیاد مسکن و مسکن محرومین، مسیولان و کارگزاران نظام در این حوزه را در تصمیم گیری ، برنامه ریزی، سیاست گذاری و هدف گذاری کمک نموده و تصمیم ها و انجام فعالیت ها را در همه سطوح، همسو، هماهنگ و هم افزا نماید. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و کاربردی بوده و از استراتژی کیفی بهره برده است؛ در این راستا از تحلیل محتوای (کمی و کیفی) و روش داده بنیاد استفاده شده است. در امر کدگذاری، مقوله بندی، کشف روابط و تحلیل های کیفی، نرم افزار MAXQDA، به عنوان دستیار محقق مورد استفاده قرار گرفته است. از منظر امام و رهبری مهم ترین امر در اداره امور بنیاد مسکن و مسکن محرومین «رسیدگی به محرومان جامعه ازجمله فقرا، ستمدیدگان، بی خانمان ها در سراسر و تامین مسکن مناسب برای اقشار کم درآمد وضعیت» است.

  کلیدواژگان: گفتمان ولایت فقیه، بنیاد مسکن، مسکن محرومین، دکترین، هدف گذاری، سیاست گذاری
 • یوسف محمدی مقدم*، میثم دهناد، علی دلاور، زهرا علیپور درویشی صفحات 418-449

  سازمان ها برای رسیدن به توسعه و موفقیت در محیط پر از تغییر و دانشی کنونی، نیازمند اتخاذ تصمیماتی برای حفظ، ارتقاء نیروهای با ارزش و استفاده موثر از ظرفیت های انسانی می باشند. یکی از مهمترین اقداماتی که می توان در این زمینه انجام داد، توجه به لنگر های شغلی و طرح ریزی و اجرای راهبردهای  بهره مندی از آن در جهت اهداف فردی و سازمانی می باشد. هدف اصلی این تحقیق؛ کشف و اعتبار سنجی مولفه های راهبردهای لنگر های مسیر ترقی کارکنان شاغل در اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران می باشد . جامعه آماری پژوهش را برای کشف عوامل زیربنایی ، 15 نفر از خبرگان سازمانی که به صورت هدفمند برای اجرای روش دلفی انتخاب شده بودند، تشکیل دادند و برای اعتباریابی و روایی یابی نیز کلیه کارکنان این اداره کل به تعداد 900 نفر جامعه آماری را تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 270 نفر به عنوان نمونه و به روش تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. همگونی درونی اعتبار گویه و شاخص اعتبار ترکیبی، به منظور اعتباریابی و روایی سازه (شاخص میانگین واریانس برآورده شده و شاخص فورنل لارکر) و همچنین روایی محتوا  برای روایی یابی استفاده شد. به منظور تشخیص عوامل زیر بنایی و عامل های سازه راهبردهای لنگر شغلی از روش دلفی استفاده شد و برای اعتبار سنجی نیز روش تحلیل عاملی تاییدی به کار برده شد. یافته های تحقیق نشان داد که راهبردهای لنگر های شغلی کارکنان در این اداره کل شامل: راهبردهای توسعه فردی (توانمند سازی روانشناختی، مدیریت استعداد و جانشین پروری) و راهبردهای توسعه سازمانی (بهبود نظام ارتقاء و انتصاب و بهبود نظام ارزیابی عملکرد) می​باشند.

  کلیدواژگان: راهبرد، لنگر شغلی، آموزش و پرورش
 • اصغر صالح اصفهانی، الیاس نادران، سعید مجردی، احمد امیرآبادی فراهانی* صفحات 451-470

  بودجه ریزی نیروهای کل مسلح جمهوری اسلامی ایران یکی از موارد بسیار مهمی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت های دفاعی و امنیت ملی کشور محسوب می شود؛ لذا میزان بودجه و مقدار تخصیص و سرعت آن، اهمیت ویژه ای برای نیروهای مذکور دارد و این عوامل رابطه مستقیمی با تعامل نیروهای مسلح و نهادهای حاکمیتی نظیر دولت و مجلس دارد. بر این اساس ایجاد یک تعامل و انسجام بین نهادهای مختلف و نیروهای مسلح ازلحاظ تبیین اهداف و ماموریت ها و همچنین بودجه کافی و به موقع، نیازمند یک الگوی منظم علمی است که بتواند دستیابی به اهداف را تسریع کرده و از توقف و کندی ماموریت های مشخص شده نیز جلوگیری نماید. هدف مقاله حاضر ارایه الگوی مناسب بودجه ریزی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در تعامل با نهادهای حاکمیتی می باشد. مقاله حاضر به لحاظ هدف یک تحقیق کاربردی-توسعه ای و از حیث ماهیت جزو تحقیقات توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری تحقیق، مدیران و اعضای باتجربه نهادهای حاکمیتی (شورای عالی امنیت ملی، ستاد کل نیروهای مسلح، قوه مقننه، قوه مجریه، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان) به تعداد 100 نفر است که نمونه گیری در این تحقیق بر اساس اشباع نظری و نمونه گیری هدفمند تعداد 97 نفر انتخاب شدند. همچنین ابزار گردآوری داده های موردنیاز از طریق اسناد موجود و همچنین پرسشنامه و مصاحبه جمع آوری و مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان دهنده تعامل نامناسب دولت و ستاد کل نیروهای مسلح در زمینه تهیه، تنظیم و پیشنهاد و اجرای بودجه ریزی نیروهای مسلح می باشد؛ درحالی که همین ارتباط و تعامل بین مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام و ستاد کل نیروهای مسلح در وضعیت مناسبی قرار داشته و در حوزه تصویب، ابلاغ و نظارت بر بودجه ریزی نیروهای مسلح نیز همین ارتباط بهینه می باشد. همچنین ستاد کل نیروهای مسلح به عنوان حلقه واسط نقش مثبت و موثری را در پیشنهاد، تصویب، تخصیص و نظارت بر بودجه ریزی نیروهای مسلح در کشور ایفاء می کند.

  کلیدواژگان: بودجه ریزی نیروهای مسلح، نهادهای حاکمیتی، ستاد کل نیروهای مسلح
|
 • Syyed ezatolah Fateminasab*, Meisam Latifi Pages 7-34

  Using adaptable and intelligent strategies in knowledge management processes allows organizations to succeed and compete in a challenging environment. Knowledge sharing is one of the most important components of knowledge management. Sharing means to share data, information, and experiences. In other words, through the process of sharing, the knowledge is distributed to all activities, and even beyond, outside the organization. The study employs an applied correlational research method and the study population consists of the employees of iran Islamic Republic News Agency in tehran. A sample of 50 participants is selected using cluster and simple random sampling. The findings of the research indicate that the strategic transfer and the expert transfer of knowledge are respectively the most and the least significant components of knowledge sharing. Moreover, complexity and centralization are respectively the most and the least significant components of organizational structure. Correlation analysis shows that there is a significant relationship between the components of formalization, centralization, complexity and knowledge sharing. The results of regression analysis show that organizational structure determines 41% of knowledge sharing variance. In this study, the organizational centralization is mostly an explanatory component. The analysis results of structural equation modeling with LISREL indicates a good fit for the model of the relationship between two variables of organizational structure and knowledge sharing.

  Keywords: Organizational structure, centralization, formalization, complexity, knowledge management, knowledge sharing. Islamic Republic News Agency (IRNA)
 • Ali Mobini Dehkordi, Tourage Esksndsripoor, Shohreh Keshavarz Pages 35-66

  With the expansion of scientific methods and increasing demand in this field, the violation and misconduct have also been expanded in the world of science, and acts such as data mining, fraud, abuse and theft have brought other people's works into their own name ... It may seem that they can be called anti-ethical behavior in science. The present article aims at clarifying and assisting in the recognition of the status of scientific ethics and the standards of scientific ethics along with the elaboration of the practice of Imam Khomeini (Rahmaullah Alyha) in this field. The issue of this research is the absence of a practical model in the field of scientific ethics.Accordingly, research goals have been formed; that is, helping to better understand the opinions of the ethics of science and studying the relevant criteria and mentioning the common points of the ethics of science and the components of ethics in the scientific direction of Imam (Rahmaullah Alyha), which is to achieve To them, answering research questions, which are "What are the ethical standards in the field of science?" And "Are the components of scientific ethics applicable to the scientific ethics of the Imam (Rahmaullah Alyha) with the standards of the ethics of science applicable?" It is essential. This research is a type of adaptation (developmental, practical) and has conducted a cross-sectional (qualitative and quantitative) field and library study and analyzed the data.. In the qualitative section, using documentary studies, a comparative study of existing views in the field of methodology of knowledge was developed and, finally, by relying on the analysis of qualitative content, to present the main categories and the main propositions, then in the quantitative approach, the results of the qualitative section. The research hypothesis has been analyzed and tested. The research community consists of existing resources related to the philosophy of science, scientific ethics and the role of Imam (Rahmulullah Alayh), and the sampling was done with theoretical saturation logic and the information was collected to saturation and using qualitative analysis techniques; Analyzed and analyzed. In the quantitative section, in order to test the hypothesis, a sample of 40 PhD students was selected randomly and the questionnaire was referred to them. After the final analysis, the hypothesis of the research was tested and proved, and Imam Khomeini (Rahmulullah Alayh (it is a good model for scientific ethics.

  Keywords: ethics, scientific ethics, scientific ethics standards, Imam Khomeini's(Rahmulullah Alayh) ethic
 • Mahmoud Ahmadinejad*, Hasan Danayi Fard, Abdorreza Sheikholeslami, Amir Jafarpur Pages 67-102

  Due to the dimensions of the issue of transportation has gradually proven strategic managers and today is one of the comprehensive look at their concern is transportation. Iran's strategic position and the need for long term planning and foresight based and macro elements involved, the importance of high-level transportation management, while avoiding the waste of capital importance to a comprehensive look at it highlights (especially occasion 9-year-old and 2-year-old from the perspective of decades of progress and justice). In this study, at first transportation issues are identified, then the question of what and why transportation, its elements, their relationships through content analysis and macro-thinking move, credible sources, are answered. With qualitative research and using the snowball method of transportation experts in strategic dimensions, responded to questions about the separation and analysis of the transportation system. After analyzing the views collected the transportation pattern, and assessment and accreditation is final. Accordingly, priority of transportation issues are determined and the three elements of migratory transportation, moving and relocation network is formed in the policy-making and strategic management approach to planning, field preparation, implementation and evaluation of all three elements together and be the contemplated to be seen. The pyramidal pattern to the first with the ability to extend the surface transportation logistics, discussed and presented.

  Keywords: transportation, systems, components, Strategic Management, planning
 • Fatahollah Kalantari*, Amir Sadeghi Pages 103-128

  Evolutionary theories about the future war will examine the transformation of war in a developmental process based on important milestones in human history and civilization. The past wars were conducted directly and completely between the countries or alliances involved in the war, the recent wars were held to a limited extent, the future war is being fought in a gray area conflict, a dual gray zone Conflicts called Peace and War In terms of its course, it is somewhat similar to an uncontrollable, hybrid war. The main purpose of this paper is to explain the gray areas Conflicts as the concept of the future In Defense Managemant. This research is based on a case study and is an applied method. The method of collecting field and library information and the statistical population of 120 people, using Analytical methods have been utilized and the results of the study indicate that full-fledged and limited war has caused public discontent and cost to the United States, which is why Americans are looking to create a gray area Conflicts by destroying the Takfiri-terrorist groups, supporting NGOs reducing costs and casualties. Gray areas Conflicts include Yemen, Syria, Palestine, Lebanon, Bahrain, Qatar, Iraq, the South China Sea and Ukraine. The best way to challenge the gray area Conflicts& Managemant is ​​the Muslim Alliance against terrorism and avoiding conflicts of identity and differences in order to prevent US presence in the West Asian region

  Keywords: Gray Zone area, uncontrollable war, hybrid war, complete war, limited war
 • Safdar N Iazi Shahraki*_Ali Mobini Pages 129-148

  One of the factors to create value in value chain is creating logical connection between members of value chain and also measurements that increase production efficiency, processing and marketing. In this study in addition to review and analyze dimensions, macro components and micro components of value chain of garden products with the resistive approach in status quo and desirable situation, strategic prepositions were reviewed  to create and increase value in chain. In this study qualitative and quantitative methods have been used to realize the goals of the research and in addition to review the existing literature and comparative study of 10 countries and also interview with gardening experts, industry and logistic experts, dimensional indicators and components of value chain of garden products have been evaluated using Likert scale. Findings of the study shows that among the dimensions of chain, the dimensions of underlying factors include policy making of the government and support NGOs, logistic and inventory, science and technology, climate and the environment. It had the most difference of the status quo and desirable situation and among micro components, logistic and inventory chain had the most difference between the status quo and desirable situation.Paying attention to transportation and inventory, careful look at science and technology at monitoring its effects on value creation and also structural reform, agility of bureaucratic systems, not quick change of laws and instructions and clarification are some recommendations of the author

  Keywords: value chain, garden, status quo, desirable situation
 • Shahab Sharifi*, Davood Aghamohammadi Pages 149-196

  Strategic management is a three-step process involving strategic planning, strategic implementation, and strategic evaluation. The output of the first stage is strategic planning, and this process is ongoing because the assumptions underlying the planning are not constant and are constantly changing. Of these three steps, strategic planning has always been and remains a challenge. So far this is a convenient, transferable and unambiguous approach has not been introduced to thinkers in strategic defense and security sciences; This study explored the evolutionary transformation management model and the methodology for developing a strategy for it has provided that stakeholders in the field of strategic defense and security sciences can also make good use of it. The examples given in this research because of the documentation,  They are in the field of business, but their translation can be found in other areas Research ahead Descriptive based on the purpose of the development and application and in terms of data collection this is a case study. The authors of this study have presented their strategic management model as "Evolutionary Transformational Management" and the Strategic Planning Process as "Analytical Framework 829". In this research, the tools for performing each activity are also presented.

  Keywords: Mission, Vision, Strategic Management, Strategic Planning
 • Esmaeil Asadi, AliReza Kushki Jahromi*, Ebadollah Banshi, Reza Sadeghi Pages 197-226

  At the beginning of the year 1394 Hijri, The Islamic Revolution Leader Ayatollah Sayyed Ali Khamenei in his New Year, pointed to the high capacities of the Iranian people and government policies and said to achieve national aspirations, sincere cooperation and empathy among the nation and government is essential, and he emphasized to achieve this empathy and sympathy "mutual trust" is Necessary. This research aimed to develop Iranian public manager's competency model with the approach of building mutual trust and achieving empathy and sympathy.Qualitative approach was used in this research. With the help of referring to religious instructions (sermons, letters and wisdom of Nahjol Balaghe), upstream documents including vision document IRI In 1404, the administrative system policies issued by the Supreme Leader and Civil Service Management Act, job descriptions of the executive managers of government ministries, and used Grounded Theory to identify Public managers competencies model. Then, through interviews with 20 experts of public management field, competency model was reviewed and completed. The output of this research is Iranian public manager's competency model which includes four main dimensions:competency of managing organizational culture in public organizations, competency of managing organizational structure and departments of public organizations, competency of managing human capital in public organizations and competency of managing Relationships between people and public organizations And Fifteen components, and 85 key indicators to assess Iranian public managers competencies.

  Keywords: Public manager's competency model, mutual trust between government, the nation, Grounded Theory
 • Hossein Tajabadi, Mostafa Nejati*, Mansour Nikchehreh Golafzani Pages 227-250

  The need for strategic management of knowledge based on the teachings of pure Islam Mohammad (pbuh) on the basis of principles, themes, issues, and ends consistent with the explicit version of the Holy Quran, Islamic traditions and traditions is an inevitable necessity. The main purpose of this study is to obtain the characteristics and coordinates of strategic knowledge management based on pure Islam Mohammadi and based on this model is presented. The nature of the research is based on a mixed method (qualitative / quantitative) with the aim of identifying a strategic knowledge management model based on pure Mohammadi Islam. Data collection tools include scientific and specialized library studies, scientific and research papers and dissertations and questionnaires and interviews. In this study, data analysis was performed based on questions and hypotheses based on statistical analysis, factor analysis and cluster analysis. The results imply the identification of two objective and subjective dimensions that are attempted in the mental aspect of knowledge bases, basics, themes, issues and ends of knowledge, knowledge management and strategic management of knowledge, and in the objective dimension of structural, methodological, process and content components along with indicators. They will be paid. The overall fit in the analysis was based on the data from the questionnaire to analyze the relationships between the dimensions as well as between the components. In the end, a strategic knowledge management model based on pure Mohammadi Islam (SAI) was introduced.

  Keywords: Lean Islam Mohammadi, Strategic Management, knowledge management, Strategic Knowledge Management
 • Abolghasem Khosravi Salabadi*, Mahdi Nazemi Ardakani, Seyed Javad Amini, Gholamreza Godarzi Pages 251-290

  The realization of the supreme ideals of the Islamic Revolution of Iran, such as the revival of the new Islamic civilization, the constructive, active and progressive presence among nations and the preparation for the establishment of justice and spirituality in the world, requires the presentation of a practical model of the ethics and lifestyle of Islam. Explaining the role of the linkage and effective communication of education as the most widespread cultural and social institution with about 70,000 mosques in the country and its impact on the institutionalization of the Islamic lifestyle is an important step in the field of cultural Jihad. The most important principle for institutionalizing the Islamic lifestyle in education is to formulate the foundations, principles, road map, and create insights and common understanding of the strengths and weaknesses, opportunities and threats. The purpose of this research is to answer the question of the role of mosque transplantation with education in the institutionalization of Islamic lifestyle. This research has been done in terms of applied and developmental purpose and through qualitative research method, data collection has been done. The statistical society of the research consists of two parts of the documentary society and the expert community. Data from exploratory studies and interviews with experts were extracted and used by Maxqda software and through qualitative content analysis method. This research included identifying the strengths, weaknesses, opportunities and threats of the education system. And training, and providing a strategy and suggestion on the effective communication of the institution of the mosque with the field of education

  Keywords: mosques, Education, institutionalization, Islamic lifestyle
 • Ali Mohammad Salari, Nasrollah Ebrahimi Pages 361-387

  The manager experiences documentation is an undeniable necessity, Therefore, the purpose of this study is to present a model for developing managers' experiences with emphasis on the methods of documenting experiences. The statistical population of this study is 113 managers Which is at the strategic level and in the area of ​​government policy and national and military apparatus that work in the system of the Islamic Republic of Iran, in this study, a sample of 87 people was tested. The main tool of this study was first study documents, then free interview and finally a researcher-made questionnaire that Confirmed by verified experts, and then validated by Cronbach's alpha, its reliability (with a total reliability of 0.978) was confirmed and implemented. The results of this research have shown that documenting experiences involves expert selection approaches, forum, case-based arguments, storytelling and suggestion systems. Which is presented as five desirable methods for documenting managerial strategic experiences. In applying the above methods, the level of managers at the macro and organizational levels, identification of types of experiences, incorporating the rules and regulations governing the use of the discourse of the velayat-e fagih as the general policies of the Islamic system should be devoted to the methods of documenting the experiences of managers.

  Keywords: Modle- Documentation- Manager experiences
 • Seyyed Mahmoud Fatemi Agha, Darush Astaraki* Pages 389-417

  One of the most important aspirations of Imam Khomeini and the Supreme Leader is the realization of social justice, the reduction of class distances, the elimination of cruel discrimination, the support of the deprived and the oppressed, and the housing problem of the disadvantaged. The purpose of this research was to achieve the doctrine, goals and policies and to explain the discipline of the Velayat-e Faqih in managing the housing affairs of the Islamic Revolution Housing Foundation and the housing of the deprived. The findings of this study indicate that from the perspective of the jurisprudence of the jurisprudent without providing social justice and addressing the deprived and the poor in all aspects, including the basic solution to their housing problems, society cannot be called Islamic. This article seeks to help decision-makers, planners, policy-makers and targeting decision-makers and activists at all levels, by analyzing and explaining the discourse of the Faghih province in the administration of the Housing and Housing Foundation. Harmonious and synergistic. This research has been developed in terms of purpose and applied and has used qualitative strategy; content analysis (quantitative and qualitative) and foundation data method have been used. MAXQDA software has been used as a research assistant in coding, categorization, relationship discovery and qualitative analysis. From the Imam's point of view, the most important thing in managing the housing and deprivation of housing is "addressing the deprived of the community, including the poor, the oppressed, the homeless, and providing affordable housing for the poor."

  Keywords: Housing Foundation, Deprived Housing, Doctrine, Targeting, Policy Making
 • Yousef Mohammadi Moghadam*, Meysam Dehnad, Ali Delavar, Zahra Alipoor Darvishi Pages 418-449

  Organizations need to make decisions to maintain, upgrade valuable forces, and make effective use of human resources to achieve development and success in today's changing environment. One of the most important steps that can be taken in this regard is to pay attention to job anchors and to plan and implement strategies for personal and organizational goals. The main purpose of this research is to discover and validate the components of anchor strategies of staff working in Tehran General Education Department. The statistical population of the study consisted of 15 organizational experts who were purposefully selected to implement the Delphi method to discover the underlying factors.Using Cochran formula, 270 individuals were selected by stratified random sampling. Internal consistency of item validity and composite validity index were used to validate and validate constructs (mean variance index and  Fornell Larker index) as well as content validity for validation. Delphi method was used to identify the underlying factors and structural factors of job anchor strategies and confirmatory factor analysis was used for validation. The research findings showed that staff anchoring strategies in the general office include: personal development strategies (psychological empowerment, talent management and surrogacy) and organizational development strategies (improving promotion and appointment system and improving performance appraisal system(

  Keywords: Strategy, Job Anchor, Education
 • Asghar Saleh Isfahani, Elias Nadaran, Saeed Mojardi, Ahmad Amirabadi Farahani* Pages 451-470

  Budgeting of the Armed Forces of the Islamic Republic of Iran is one of the most important issues in achieving the goals and missions of the national defense and security. Therefore, the amount of budget and amount of its allocation and speed is of special importance for these forces and these factors are directly related to the interaction. It has armed forces and sovereign institutions such as the government and parliament. Accordingly, establishing an interaction and coherence between the various agencies and the armed forces in terms of explaining goals and missions as well as sufficient and timely budgeting requires a systematic scientific model that can accelerate the achievement of goals and prevent delays in specified missions. . The purpose of this article is to present an appropriate model of budgeting of the armed forces of the Islamic Republic of Iran in interaction with the governmental institutions. This paper is a descriptive correlational research in terms of the purpose of an applied-developmental research. The statistical population of the study consisted of 100 individuals, managers and experienced members of the governing bodies (Supreme National Security Council, General Staff of the Armed Forces, legislature, executive branch, Expediency Council, Guardian Council). The sampling was based on theoretical saturation and Purposeful sampling 97 individuals were selected. The data collection tools were also collected and analyzed through available documents as well as questionnaires and interviews. The results of the research indicate the inadequate interaction between the government and the General Staff of the Armed Forces in the preparation, regulation, and implementation of the Armed Forces budget, while the same relationship and interaction between the Islamic Consultative Assembly, the Guardian Council and the Expediency Council and the General Staff It is also optimized in the area of ​​approval, notification and monitoring of armed forces budgeting. The Armed Forces General Staff also plays a positive and effective role in proposing, approving, allocating and overseeing the budgeting of the armed forces in the country.

  Keywords: Armed Forces Budgeting, Governmental Agencies, Armed Forces General Staff