فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 4 (پیاپی 6، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • عادله باغبان*، رضا رادفر، عباس طلوعی اشلقی، مقصود امیری صفحات 1-26

  شرکت های کوچک و متوسط به دلیل ویژگی های خاص خود کمتر از شرکت های بزرگ در نوآوری باز فعال می باشند. هدف از این مقاله ارایه مدل ساختار همکاری شرکا در نوآوری باز در شرکت های کوچک و متوسط می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف اکتشافی و از نظر نوع استفاده، کاربردی است و در آن از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شده است. به منظور انجام پژوهش تعداد 57 پرسشنامه توسط خبرگان فعال در شرکت های کوچک و متوسط تولیدکننده کالا و خدمات دانش بنیان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تکمیل شد و با استفاده از رویکرد پویایی سیستم به طراحی مدل پرداخته شده است. افق زمانی پژوهش حاضر از سال 1392 تا 1397 می باشد. در این پژوهش با طراحی ساختار مناسب همکاری شرکا به دنبال بالابردن سود تجمیعی شبکه و شریک جدید می باشیم که در سناریوهای مختلف به بررسی رفتار متغیرهای اصلی مدل و متغیرهایی که تحت کنترل شرکا و شبکه می باشند پرداخته شده و نتایج آنها در قالب نمودارهایی ارایه گردیده است. در نهایت با اتخاذ استراتژی های مناسب از قبیل بهبود مکانیزم جذب ایده و انتخاب شرکایی که از منابع مالی بیشتری برخوردار هستند، سود تجمیعی شبکه و سود شریک جدید افزایش یافته است. نتایج این امکان را برای شرکت هایی که تصمیم به ایجاد ساختار همکاری در نوآوری باز دارند به وجود می آورد تا با بررسی سرمایه گذاری در هر یک از موارد اثرگذار در مدل، روند تغییرات سود شبکه را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

  کلیدواژگان: نوآوری باز، شرکت های کوچک و متوسط، پویایی سیستم
 • مهرانه صباغی رستمی، مهرداد حسینی شکیب* صفحات 27-50
  زمینه و هدف

  این پژوهش با هدف مطالعه رهبری تحول آفرین و نحوه تعامل آن با خلاقیت، جو نوآوری، گرایش کارآفرینانه و کارآفرینی درون سازمانی بر اساس ادراک کارکنان صنعت هواپیمایی کشوری انجام شد.

  روش شناسی:

  پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از حیث شیوه گردآوری داده ها، توصیفی همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارشناسان و مدیران شرکت هواپیمایی آتا با حداقل مدرک کارشناسی به تعداد 700 نفر بود که با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 248 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روایی محتوایی و تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد. برای تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و الگوریتم حداقل مربعات جزیی (PLS) استفاده شد.

  یافته ها:

   یافته ها بیانگر تاثیر مثبت رهبری تحول آفرین بر جو نوآوری سازمان، جو نوآوری بر خلاقیت کارکنان و نقش میانجی جو نوآوری در رابطه بین رهبری تحول آفرین و خلاقیت کارکنان بود. همچنین، نتایج حاکی از تاثیر مثبت خلاقیت کارکنان بر کارآفرینی درون سازمانی، گرایش کارآفرینانه بر کارآفرینی درون سازمانی و نقش تعدیلگر رهبری تحول آفرین در رابطه بین گرایش کارآفرینانه و کارآفرینی درون سازمانی بود. 

  نتیجه گیری:

  با توجه به تاثیر رهبری تحول آفرین بر خلاقیت، نوآوری و کارآفرینی در انتخاب کارکنان شایستگی های رهبری تحول آفرین مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: : رهبری تحول آفرین، جو نوآوری، خلاقیت کارکنان، گرایش کارآفرینانه، کارآفرینی درون سازمانی
 • اکبر بهمنی، محمد خادمی کله لو*، داریوش مهری، صمد بارانی صفحات 51-78
  زمینه و هدف

  دانشگاه های نظامی یکی از مهم ترین مراکز نیروهای مسلح به شمار می روند و فناوری اطلاعات نقشی کلیدی را در توسعه این دانشگاه ها، مراکز علمی و تحقیقاتی ایفا می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف ارایه الگوی سیاست گذاری توسعه فناوری اطلاعات در دانشگاه های افسری آجا انجام شده است. 

  روش شناسی:

   این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر روش جزء تحقیقات آمیخته است. بدین منظور با استفاده از رویکرد ترکیبی و بهره گیری از دو روش فراترکیب و پیمایش و طی مراحل کدگذاری اولیه و ثانویه، ابعاد اصلی و فرعی الگوی سیاست گذاری احصا و سپس از طریق پیمایش، روابط میان مقوله ها ترسیم شد. پرسش نامه محقق ساخته بر مبنای یافته های حاصل از بخش کیفی پژوهش طراحی و با مشارکت 54 نفر از اعضای هییت علمی دانشگاه های افسری آجا تکمیل شد. 

  یافته ها:

  بسترهای توسعه، محورهای توسعه، سطوح سیاست گذاری، نیاز سیاستی، تبیین مسئله سیاستی، هوشمندی سیاستی، صورت بندی سیاست، بدیل یابی/گزینه های جایگزین، همسویی استراتژیک، یکپارچه سازی سیاست، اشاعه و تقریب سیاست، انتقال سیاست، اجرای سیاست، ارزیابی، بازخورد و یادگیری سیاستی به عنوان 17 مولفه اصلی به همراه 63 خرده مولفه الگو شناسایی و معناداری همه آن ها با اطمینان 95% تایید شد.

   نتیجه گیری: 

  نتایج این پژوهش، ضمن کمک به توسعه سامانمند فناوری اطلاعات در دانشگاه های افسری آجا می تواند راهنمای عمل متولیان سیاست گذاری در دانشگاه های مذکور قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سیاست گذاری، توسعه فناوری اطلاعات، دانشگاه های افسری آجا
 • زهرا محمدبیگی*، سید مهدی الوانی، اکبر حسن پور، رضا یوسفی زنوز صفحات 79-108
  زمینه و هدف

  مسولیت کلی هر سازمان بر عهده رهبران استراتژیک است و عملکرد سازمانی متاثر از انتخاب های استراتژیک،  بازتاب عمل و رویکرد مدیران ارشد آن است. پویایی کنونی فضای کسب وکار و پیشرفت فن آوری، سازمان ها را در تقابل با گروه های مختلف ذینفع قرار داده است که خواسته های متعارض و واگرایی دارند. از این رو پژوهش حاضر با هدف شناسایی توانمندی های مورد نیاز رهبران استراتژیک برای جلب رضایت ذینفعان مختلف سازمانی در شرکت های هواپیمایی ایرانی انجام شد.

  روش شناسی: 

  این پژوهش به لحاظ جهت گیری در زمره پژوهش های توسعه ای قرار دارد و با استفاده از روش کیفی تحلیل تم بر روی داده های حاصل از مصاحبه های نیمه ساختاریافته 17 نفر از رهبران استراتژیک شرکت های هواپیمایی (مدیرعامل، اعضای هییت مدیره و مدیران ارشد اجرایی) انجام شد. برای نمونه گیری از روش هدفمند قضاوتی و جهت تحلیل داده ها از نرم افزار QSR Nvivo استفاده شد.  پایایی کدگذاری مصاحبه ها با استفاده از روش درصد توافق درون موضوعی تایید شد.

  یافته ها: 

  در نتیجه تحلیل داده های پژوهش، 4 تم اصلی شامل ویژگی ها و مهارت های بنیادین رهبری در جایگاه استراتژیک، ویژگی های فردی، مهارت های رفتاری بین فردی، مهارت های مدیریتی، 24 تم فرعی و 60 مفهوم برای رهبری استراتژیک با رویکرد ذینفعان شناسایی شدند.

  نتیجه گیری: 

  الگوی چهار وجهی رهبری استراتژیک ذینفع محور در راستای توفیق تیم مدیریت ارشد سازمان ها برای جلب رضایت ذینفعان مختلف ارایه شد. الگوی مذکور را می توان به عنوان مبنایی برای انتخاب و آموزش مدیران استراتژیک شرکت های هواپیمایی به کار گرفت.

  کلیدواژگان: رهبری استراتژیک، ذینفعان سازمان، تئوری ذینفعان، تحلیل تم
 • رضا زارع، حامد خامه چی*، حسن رنگریز صفحات 109-134
  زمینه و هدف

  در سال های اخیر با ظهور اقتصاد دانش محور، نوآوری نقش حیاتی در تحول ساختارهای اقتصادی و اجتماعی پیدا کرده است به طوری که در بعضی مقالات از اقتصادهای پیشرفته امروزی به عنوان اقتصادهای مبتنی بر نوآوری یاد می شود. هدف این تحقیق شناسایی پیشایندهای نوآوری سازمانی با استفاده از رویکرد فراتحلیل است. 

  روش شناسی:

  تحقیق حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده کاربردی و از نظر نوع داده ها، کمی است. جامعه مورد بررسی پژوهش، شامل مقالات چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی در زمینه نوآوری سازمانی از سال 1390 تا سال 1397 بود که 57 مورد با استفاده از روش نمونه گیری غیرتصادفی هدفمند به عنوان نمونه وارد فرایند فراتحلیل شدند. پژوهش های منتخب با استفاده از نرم افزار CMA2 (نرم افزار جامع فراتحلیل) مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  براساس یافته های پژوهش، از بین پیشایندهای نوآوری سازمانی، 9 مورد (25%) دارای اندازه اثر کمتر از 3/0، 18 مورد (50%) دارای اندازه اثر بین 3/0 تا 5/0 و 9 مورد (25%) دارای اندازه اثر بیشتر از 5/0 هستند.

  نتیجه گیری

  براساس نتایج فراتحلیل، از بین پیشایندهای نوآوری سازمانی، به ترتیب متغیرهای ارتباطات سازمانی (800/0)، تفکر راهبردی (782/0)، سرمایه فکری (677/0)، اعتماد سازمانی (676/0)، سیستم برنامه ریزی منابع انسانی (586/0)، سرمایه اجتماعی (572/0)، بازارگرایی (556/0)، مدیریت استعداد (513/0)، مدیریت دانش (508/0) دارای اندازه اثر زیاد (بالای 5/0) هستند.

  کلیدواژگان: نوآوری سازمانی، فراتحلیل، پیشایندها، نرم افزار CMA2
 • مهدی ریزوندی*، فرج الله رهنورد، کمال سخدری صفحات 135-160
  زمینه و هدف

  تقویت کارآفرینی و ایجاد بستر مناسب برای توسعه آن یکی از ابزارهای پیشرفت اقتصادی کشورهای در حال توسعه است. شهرها به عنوان عناصر اصلی تشکیل یک کشور از این تاثیر بی بهره نیستند. هدف این پژوهش تدوین چارچوبی برای استقرار کارآفرینی شهری در ایران است.

  روش شناسی:

   این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی است و در آن از روش کیفی داده بنیاد استفاده شد. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگانی بود که در حوزه کارآفرینی و مدیریت شهری دارای دانش کافی بودند. برای گردآوری داده ها از ابزار مصاحبه نیمه ساخت یافته استفاده شد. تحلیل متن مصاحبه ها به کمک نرم افزار Atlas ti انجام شد. ابعاد سنجش کارآفرینی شهری (نگرش کارآفرینانه، توانایی کارآفرینانه، آرمان کارآفرینانه، اقدام کارآفرینانه) به عنوان مقوله محوری مشخص شد و چارچوب نهایی تدوین شد.

  یافته ها:

   بر اساس تحلیل داده ها، نگرش کارآفرینانه، توانایی کارآفرینانه، آرمان کارآفرینانه، اقدام کارآفرینانه به عنوان مقوله محوری، شهر خلاق، خط مشی شکوفایی شهری، زیست بوم کارآفرینی شهری و شرایط تولید/خدمات کارآفرینانه به عنوان عوامل علی، انعطاف پذیری شهری، تراکم شهری، و عدم اطمینان محیطی به عنوان عوامل زمینه ای، تعاملات شهری و رقابت شهری به عنوان عوامل میانجی، کیفیت زندگی شهروندان، رضایت عمومی شهروندان، تعمیق سرمایه اجتماعی و شکل گیری آرمان شهرها به عنوان پیامدها شناسایی شدند.

  نتیجه گیری:

   کارآفرینی شهری از طریق شناسایی، ارزیابی و بهره برداری از فرصت های شهری موجب توسعه کارآفرینی، حل معضلات شهری، ترمیم ساختارهای شهری و رشد و شکوفایی کسب وکارهای کوچک و متوسط و ارتقای مطلوبیت زندگی شهر خواهد شد.

  کلیدواژگان: کارآفرینی شهری، زیست بوم کارآفرینی، خلاقیت شهری، کیفیت زندگی
|
 • Adele Baghban *, Reza Radfar, Abbas Toloie Ashlaghi, Maghsoud Amiri Pages 1-26
  Background and Purpose

  Innovation is the corporate vitality and strategic pivot that plays an important role in the survival and prosperity of companies. Small and medium-sized enterprises are less active than large companies in open innovation due to their specific characteristics. The purpose of this article is to present a model of partnership structure for open innovation in small and medium-sized enterprises.

  Methodology

  The present study is an exploratory study and in terms of type of use, is functional and the questionnaire has been used to collect data. In order to conduct research, 57 questionnaires were completed by experts working in small and medium-sized enterprises producing goods and services of ICT students. And by using the dynamics of the system, the design of the model has been addressed. The horizons of the research are from 1392 to 1397.

  Findings

  In this research, by designing an appropriate partnership structure, we seek to increase the aggregate profit of the network and the new small and medium-sized enterprise. In different scenarios, the behavior of the main variables of the model and the variables controlled by the partners and the network are discussed and their results are presented in the form of diagrams.

  Conclusion

  Research results make it possible for companies that create a collaborative structure for innovation by studying the investment in each of the cases affecting the model, analyze the changing trend of network profits.

  Keywords: Open Innovation, Small, Medium-sized Enterprise, System dynamic
 • Mehraneh Sabaghi Rostami, Mehrdad Hoseini Shakib * Pages 27-50
  Purpose

  The purpose of this research is to focus on transformational leadership (TL) considering its interaction with employee creativity (EC), innovation climate (INC), entrepreneurial orientation (EO) and intrapreneurship (IN), based on employee perception in Civil Aviation industry.

  Methodology

  This study is an applied research and a descriptive-correlation research. The Statistical population of the research is all experts and managers of ATA Airlines with at least bachelor degrees (N=700). To determine sample size, Morgan Table is used (n=248). A prescribed questionnaire is used for data collection. To measure the questionnaire validity, formal and content validity and confirmatory factor analysis are used while Cornbrash’s alpha is utilized to measure the reliability. For data analysis, structural equation model and PLS software is used.

  Findings

  TL on INC and INC on EC have a significant effect and INC has a mediating role on the relationship between TL and EC. EC on IN and EO on IN have a significant effect and TL has a moderating role on the relationship between EO and IN.

  Conclusion

  Considering the positive effect of transformational leadership on creativity, innovation and entrepreneurship, competencies of transformational leadership should be considered in staff selection.

  Keywords: Transformational Leadership, Innovation Climate, employee creativity, Entrepreneurial Orientation, Intrapreneurship
 • Akbar Bahmani, Mohammad Khademi *, Dariush Mehri, Samad Barani Pages 51-78

  In the 21st century, Information technology is the Development axis at the universities and scientific- research inistitutions. Undoubtedly Officer Universities are on of the most important centers of the armed forces and and research centers. Therefore this study aimed at presenting a police making model for the information technology development in AJA officer’s universities. This is an applied research and the research methodology was mixed method. For this purpose, used the mixed method approach and two methods of research such as Meta-synthesis and & Survey. First with the using of Meta-synthesis, initial and secondary coding stages the main categories (steps) & the sub categories (micro steps) of the IT development policy making model in AJA officer’s universities identified and then with using of survey method the relation between the categories were drawn. Based on the findings of the qualitative research section, the conceptual model of the research was designed. Then, a questionnaire that developed based on the conceptual model were compiled by the participation of 54 faculty members of the AJA universities. As a result, 17 major categories and 63 subcategories extracted form qualitative data analysis of the 57 documents. Development Platforms, Development axes, policy making levels, Explaining the policy issue , policy needs, policy sagacity, policy formulation, alternatives options, strategic alignment, policy integration, policy dissemination, policy transfer, policy implementation, evaluation, feedback And policy learning are the main components of the model. The quantitative findings about the model validation also showed that the proposed model of research is sufficiently valid

  Keywords: Policy making, IT Development, AJA Officer’s Universities
 • Zahra Mohammadbeigi *, Seyed Mehdi Alvani, Akbar Hasanpoor, Reza Yousefi Zenouz Pages 79-108
  Objective

  The overall responsibility of any organization lies with its strategic leaders or senior management team and organizational performance is influenced by their strategic choices, in other words, the organization is the reflection of its top executives. The current dynamics of the business environment and technological advances have put organizations at odds with various stakeholder groups that sometimes have conflicting demands. Therefore, this study aimed to identify the capabilities required for strategic leaders to satisfy different organizational stakeholders in Iranian airlines.

  Methodology

  The approach of this research is inductive and in terms of research orientation it is an applied researches. The study was conducted by using a qualitative method through the thematic analysis of semi-structured interviews with 17 strategic leaders of airlines (CEO, Board of Directors and Chief Executive Officers). Purposeful judgment and snowball methods were used for sampling. QSR Nvivo software was used to analyze the data derived from the interviews and the reliability of the coding of the interviews was assessed by using in-subject percentage agreement method.

  Findings

  as a result of analyzing the data from the interviews, 4 main themes are: strategic leadership skills, individual attributes, interpersonal behavioral skills, management skills, and 24 Sub-themes and 61 concepts for strategic keadership with stakeholders approach was identified.

  Conclusion

  in the present study, in order to satisfy different stakeholders by top management team, the fourfold pattern of strategic leadership was presented.

  Keywords: Strategic leadership, Organization Stakeholders, stakeholder theory, Thematic Analysis
 • Reza Zare, Hamed Khamehchi *, Hassan Rangriz Pages 109-134
  Background

  In recent years, with the rise of a knowledge-based economy, innovation has played a vital role in the evolution of economic and social structures, with some articles referring to today's advanced economics as innovation-based economics. The purpose of this study was to identify the Antecedents of Organizational Innovation using a meta- analysis approach.

  Method

  The present study is descriptive in terms of purpose, practical in terms of usage and quantitative in terms of type of data. The study population consists of articles published in scientific journals in the field of Organizational Innovation from 2011 to 2018, that 57 cases were entered through meta-analysis process with a non- random purposive sampling method. Selected studies were analyzed using CMA2 software (Comprehensive Meta-Analysis Software).

  Results

  Findings showed that among the Antecedents of Organizational Innovation, 9 variables (25%) had an effect size less than 0.3, 18 variables (50%) had an effect size between 0.3 and 0.5, and 9 variables (25%) had an effect size above 0.5.

  Conclusion

  Findings showed that among the Antecedents of Organizational Innovation, respectively, organizational communication (0.800), strategic thinking (0.782), intellectual capital (0.677), organizational trust (0.676), human resources planning system (5858), social capital (0.557), market orientation (0.555), talent management (0.513) and knowledge management (0.508) had high effect size (above 0.5).

  Keywords: Organizational Innovation, Meta-analysis, Antecedents, CMA2
 • Mehdi Rizvamdi *, Farajolah Rahnavard, Kamal Sakhdari Pages 135-160

  Enhancing entrepreneurship and creating the right platform for developing one of the economic development tools of developing countries. Cities do not have the same impact as the main elements of a nation's formation.The purpose of this study is to develop a framework for the establishment of urban entrepreneurship in Iran based on the Granded theory method . he statistical population of this research includes experts who have sufficient knowledge in the field of entrepreneurship and urban management. A semi-structured sample based on Atlas-ti software has been used to collect required data. After analyzing the text of the interviews, the dimensions of urban entrepreneurship measurements (entrepreneurial attitudes,entrepreneurial ability, entrepreneurial aspirations, entrepreneurial action) were identified as a central issue and the final framework was developed.The research findings show that the creative city, urban prosperity policy, urban entrepreneurship ecosystem and Entrepreneurial conditions are among the factors affecting urban entrepreneurship in Iran. Urban flexibility,urban density, and environmental uncertainty are underlying factors for urban entrepreneurship development. Urban interactions and urban competitiveness act as intermediary agents in urban entrepreneurship establishment. Mean while, the establishment of urban entrepreneurship has consequences such as the quality of life of citizens, the general satisfaction of citizens, the deepening of social capital and the formation of utopian cities. urban entrepreneurship can be valuable, using shared intellectual and social capital and identifying and evaluating urban opportunities. It leads to the development of entrepreneurship and, in addition to solving urban problems, restore’s urban structures and flourishes small and medium-sized enterprises in the cities.

  Keywords: urban entrepreneurship, Entrepreneurship ecosystem, City Creativity, Quality of Life