فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 3 (پیاپی 5، پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/09/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • جهانیار بامداد صوفی*، مقصود امیری، محمدرضا تقوا، فهیمه صدیقی صفحات 1-28
  زمینه و هدف

  اکثر مدل های مدیریت تامین فقط مختص محصولات فیزیکی بوده و تعداد اندکی از آنها برای تامین اقلام خدماتی و به طور خاص، برای صنعت اپراتوری تلفن همراه ارایه شده اند. این مقاله با هدف مطرح نمودن ابعاد، پارامترها و شاخص های یک مدل سبدی چند بعدی برای مدیریت تامین خدمات در صنعت اپراتوری تلفن همراه ارایه شده است.

   روش شناسی: 

  با ترکیب سه مدل سبدی مدیریت تامین پایه ای مطرح در ادبیات موضوع و علاوه بر آن، اضافه نمودن یک بعد جدید از طریق انجام مصاحبه های عمیق با خبرگان، یک مدل چهار بعدی بازتابی رابطه ای چند سطحی برای مدیریت تامین اقلام خدماتی اپراتورهای تلفن همراه ارایه شده است. مدل حاضر با روش دلفی فازی در سطح خبرگان صنعت اپراتوری تلفن همراه ساخته شده و نیکویی برازش آن با استفاده از تحلیل عاملی مورد تایید قرار گرفته است.

  یافته ها

  با به کار گیری مدل ساخته شده در شرکت همراه اول، 50 مورد از اقلام خدماتی تامین شده توسط این شرکت، در 16 گروه طبقه بندی شده و برای هریک از گروه ها، براساس پیشنهادات موجود در ادبیات موضوع همراه با بهره گیری از تکنیک گروه متمرکز، اقدامات راهبردی تامین مقتضی پیشنهاد شده اند.

  نتیجه گیری

  مدل مستخرج از تحقیق حاضر، از چهار بعد: اهمیت استراتژیک خدمت، ریسک بازار تامین، میزان دست بسته بودن خریدار و سرعت نوآوری در فن آوری تشکیل می شود که مجموعا دارای 11 مولفه و 33 شاخص است. کلیه خدمات تامین شده توسط اپراتورهای تلفن همراه قابل دسته بندی در 16 خوشه مرتبط با چهار بعد مدل هستند.

  کلیدواژگان: خدمات، صنعت اپراتوری تلفن همراه، مدل های سبدی، مدیریت تامین
 • بی بی مرجان فیاضی، مهرداد استیری، سیما سادات هاشمی نیا* صفحات 29-54
  زمینه و هدف

  مشاوره مدیریت، خدمتی در راستای کمک به سازمان ها برای افزایش بهره وری است و استفاده مناسب از تجربیات مشاوران موجب کاهش هزینه های ناشی از سعی و خطا خواهد شد. با توجه به اهمیت بازاریابی خدمات مشاوران، پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر ارتقای برند شخصی مشاوران مدیریت و ارایه مدل توسعه برند شخصی مشاوران مدیریت انجام شد.

  روش شناسی: 

  پژوهش حاضر از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده پژوهشی کاربردی از نوع پیمایشی است. ابزار سنجش متغیرهای تحقیق، پرسشنامه ای محقق ساخته است جامعه آماری شامل تعداد 15 نفر از خبرگان حوزه مشاوره بود. این تعداد به روش قضاوتی هدف مند انتخاب شدند. 

  یافته ها:

   بر اساس نتایج حاصل از تحلیل داده ها به کمک تحلیل عاملی تاییدی، عوامل موثر بر ارتقای برند شخصی مشاوران در چهار دسته فردی، شغلی، محیطی و اجتماعی و فناورانه دسته بندی شدند.

  نتیجه گیری: 

  توسعه و حفظ برند شخصی باعث می شود تا مشاوران در حوزه رقابت حرفه ای از همتایان خود پیش بیفتند و از طریق سرمایه گذاری در عوامل چهارگانه پیش گفته نوعی مزیت رقابتی برای خود ایجاد نمایند.

  کلیدواژگان: برند، برند شخصی، مشاوران مدیریت
 • غلامحسین سلیمانی*، سید محمدعلی خاتمی فیروزآبادی، محسن مرادیان صفحات 55-80
  بحرانهای ناشی از سوانح غیر مترقبه آثار قابل ملاحظه ای بر جامعه دارند. بنابراین شیوه های صحیح مدیریت بحران می تواند در راه جلوگیری از وقوع حوادث محیطی بسیار موثر واقع شود. پس در دسترس بودن برنامه های اجرای مناسب درمواقع بحرانی از یک سو باعث تقویت بنیه و اساس جامعه در تمامی زمینه ها شده و از سوی دیگر میزان خسارات مالی و تلفات انسانی و از هم گسیختگی اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی را به شدت کاهش می دهد. برای کاهش صدمات و تلفات اقتصادی در طی فاز پاسخ، واحدهای اعزام شده باید تخصیص و به طور موثر زمان بندی شوند. با توجه به اینکه این مشکل یکی از موضوعات کلیدی در پاسخ اورژانس محسوب می شود و ندرتا در منابع بررسی شده است، این مقاله به بررسی لجستیک بحران شامل کلیه فرآیندهای برآورد، تامین، حمل و نقل ، نگهداری و توزیع کالاها، تجهیزات، خدمات و تمامی نیازمندی های آسیب دیدگان و تیم های امدادی می باشد که باید در زمان مناسب و در مکان مناسب و به میزان مناسب به افراد مشخص و با روش علمی و دقیق و دارای کمترین مشکلات به دست آنها برسد. در این تحقیق مدل ریاضی چند هدفه ای برای مدیریت سوانح طبیعی با رویکرد اعزام و کنترل نیرو در شرایط بحرانی ارایه شده و شرایط مختلف پاسخ اورژانسی با مدیریت بحران بررسی می شود. نهایتا نتایج بررسی بحران بر اساس تحقیقات مختلف ارایه می شود.
  کلیدواژگان: مدیریت سوانح، پاسخ اورژانسی، زمان بندی، اعزام و کنترل نیرو، مدلسازی ریاضی چند هدفه
 • حسین شیرازی*، غلامرضا هاشم زاده خوراسگانی، رضا رادفر، تقی ترابی صفحات 81-106
  زمینه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر، مطالعه تاثیر قابلیت نوآوری بر عملکرد تجاری سازی فناوری شرکت های دانش بنیان با در نظر گرفتن متغیر میانجی نوآوری سازمانی است.

  روش شناسی: 

  پژوهش حاضر از جنبه هدف در دسته پژوهش های کاربردی قرار می گیرد و از نظر روش و ماهیت توصیفی- پیمایشی است. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه استاندارد بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر 99 شرکت دانش بنیان مستقر در پارک علم و فناوری مدرس می باشند که از میان 99 مدیر ارشد آن ها، تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران و با توجه به اطمینان از برگشت پرسشنامه کافی (10 درصد حاشیه اطمینان) 87 نفر تعیین شد، که در نهایت 81 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی ساده برای تحلیل جمع آوری گردید. تجزیه و تحلیل داده ها شامل آزمون فرضیه ها و سنجش روابط بین متغیرها است که به دلیل تعداد نمونه کم، از تکنیک مدل سازی معادلات ساختاری به وش حداقل مربعات جزیی در نسخه سوم نرم افزار SmartPLS استفاده شده است.

   یافته ها:

   بررسی نتایج پژوهش نشان داد قابلیت نوآوری بر عملکرد تجاری سازی فناوری تاثیر معناداری می گذارد و همچنین میانجی گری نوآوری سازمانی در اثرگذاری قابلیت نوآوری بر عملکرد تجاری سازی فناوری مورد تایید قرار گرفت. 

  نتیجه گیری:

  حفظ مزیت رقابتی و بقا شرکت های دانش بنیان در گرو ارتقا پیوسته قابلیت نوآوری، فراهم نمودن بستری جهت توسعه نوآوری سازمانی و تقویت تجاری سازی فناوری می باشد.

  کلیدواژگان: قابلیت نوآوری، نوآوری سازمانی، عملکرد تجاری سازی فناوری، شرکت های دانش بنیان
 • حاجیه رجبی فرجاد*، مریم اخوان خرازیان، ابوالحسن رشیدی صفحات 107-128
  زمینه و هدف

  نوآوری نیازمند احساس خدشه ناپذیر خودکارآمدی برای پافشاری بر کنجکاوی های خلاقانه است. با توجه به تاثیر رهبری و جو سازمانی بر نوآوری، این پژوهش با هدف بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر جو و رفتار نوآورانه کارکنان انجام شد. 

  روش شناسی: 

  پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، پژوهشی توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 40 مدیر و 250 کارمند اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان تهران بود که از طریق فرمول کوکران تعداد 20 مدیر و 151 کارمند به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد جایسیول و دهار (2015) استفاده شد که پایایی آن از طریق آلفای کرونباخ و شاخص سی آر و روایی آن با روش روایی محتوا، همگرا و واگرا تایید شد. داده ها به کمک نرم افزارهای اسمارت پی. ال. اس و تحلیل خطی سلسله مراتبی تحلیل شدند.

   یافته ها: 

  تحلیل داده ها نشان داد که رهبری تحول آفرین بر جو نوآوری، جو نوآوری بر رفتار نوآورانه کارکنان و رهبری تحول آفرین بر رفتار نوآورانه کارکنان تاثیر دارد. همچنین تاثیر تعدیل گر خودکارآمدی خلاق بر رابطه جو نوآوری و رفتار نوآورانه کارکنان معنادار نبود. به علاوه، اثر متغیر میانجی جو نوآوری با استفاده از آزمون سوبل و شدت آن با ضریب وی.ای.اف سنجیده شد. 

  نتیجه گیری:

  مدیران باید از طریق القای حس افتخار، اعتقاد و احترام به کارکنان، تعریف ماموریت مشخص، ارایه الگوی مناسب در کنار ارتقای فرهنگ خطرپذیری، تاکید بر احساسات کارکنان و توجه به خواست و نیاز آن ها موجب افزایش رفتار نوآورانه شوند.

  کلیدواژگان: رهبری تحول آفرین، جو نوآوری، رفتار نوآورانه کارکنان، خودکارآمدی خلاق، تحلیل چند سطحی
 • مهدی نداف، علی مهرابی*، جهانگیر سالاروند صفحات 129-154
  زمینه و هدف

  در سال های اخیر، سازمان ها به دنبال شناسایی عوامل موثر بر رفتار کاری نوآورانه بوده اند. بر اساس تیوری تبادل اجتماعی، کارکنان در زمان احساس حمایت از سوی سازمان، احساس مذکور را با اشتیاق شغلی جبران می کنند. بر اساس اهمیت رفتار نوآورانه، تحقیق حاضر با هدف شناخت نقش میانجی اشتیاق شغلی در رابطه تبادل اجتماعی سازمان و رفتارهای نوآورانه انجام شد. 

  روش شناسی:

  پژوهش حاضر از نظر نوع استفاده، کاربردی و از نظر هدف، پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی است. نمونه آماری شامل تعداد 310 نفر از کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران بود که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای گردآوری داده ها استفاده شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری در محیط نرم افزاری SPSS و Smart-PLS انجام شد. 

  یافته ها: 

  تبادل رهبر عضو و حمایت سازمانی ادراک شده بر رفتار کاری نوآورانه و اشتیاق شغلی تاثیر دارند. اشتیاق شغلی بر رفتار کاری نوآورانه تاثیر دارد. همچنین، اشتیاق شغلی در رابطه بین تبادل اجتماعی سازمان و رفتار کاری نوآورانه به صورت ناقص (جزیی) میانجی گری می کند. 

  نتیجه گیری:

  مدیران باید از طریق سازوکارهای مدیریت مشارکتی و حمایت های سازمانی به کارکنان توجه بیشتری نمایند. کارکنان در زمانی که به نظرها و راه حل های آنان اهمیت داده شود، مشتاقانه و پیوسته به تفکر و خلاقیت می پردازند.

  کلیدواژگان: رفتار کاری نوآورانه، اشتیاق شغلی، تبادل اجتماعی سازمان، تبادل رهبر-عضو، حمایت سازمانی ادراک شده
|
 • Jahanyar Bamdadsoofi *, Maghsoud Amiri, MohammadReza Taghva, Fahimeh Sadighi Pages 1-28
  Purpose

  The majority of supply management models are limited to physical products and few are designed for service items. Therefore, this paper is aimed to propose dimensions, components and indicators of a multidimensional portfolio model for service supply management in the mobile operator industry.

  Methodology

  Combining the three high-cited models in the literature background, and adding a new dimension through in-depth interviews with the experts, a four-dimensional multilevel relational reflective model has been proposed for service supply management in the mobile operator industry. This model has been built up using the Fuzzy Delphi method and its goodness of fit has been confirmed through factor analysis.

  Results

  The final model has been applied in MCCI company and 50 services procured by the company has been classified into 16 groups. Then, for each group, based on the the literature background, along with using the focused group technique, the pertinent supply strategic actions have been proposed.

  Conclusion

  The model extracted from this study consists of four dimensions: the strategic importance of service, the risk of supply market, the extent of buyer captivity and the pace of innovation in technology, which totally contains 11 components and 33 indicators. All the services provided by the mobile operators can be classified in 16 clusters related to four main dimensions.

  Keywords: Mobile operator industry, portfolio models, services, supply managemen
 • Bi Bi Marjan Fayyazi, Mehrdad Stiri, Sima Sadat Hasheminia * Pages 29-54

  Aims and goal:

   Management consulting is a service to help organizations increase productivity, and making good use of consultants' experiences will reduce the costs of trial and error. Due to the importance of marketing consulting services, this study aimed to identify the factors influencing the promotion of management consultants personal brand and model of management consultants personal brand.

  Method

  The present study is a descriptive research in terms of purpose and is an applied- survey research in terms of it’s used type. The research variables were measured by a researcher-made questionnaire. The statistical population consisted of 15 experts in the field of consulting. These were selected by purposeful judgment.

  Finding

  Based on the results of the data analysis with confirmatory factor analysis, the factors influencing consultants' personal brand promotion were categorized into four categories: individual, occupational, environmental- social and technological.

  Conclusion

  Developing and maintaining a personal brand enables consultants to outperform their competitors in the field of professional competition and create a competitive advantage by investing in the aforementioned four factors.

  Keywords: Brand, Personal Brand, management consultants
 • Gholamhossein Soleimani *, Seyed Mohammadali Khatami Firouzabadi, Mohsen Moradian Pages 55-80
  As nobody can prevent disasters like earthquake, tsunamis, hurricanes, floods and etc. and because of huge harmful effects of the events, in recent years, scientists mostly try to find the best way to control undesirable consequences of these events. According that Emergency decision making EDM is a way of emergency management to control the bad effects of these disasers. EDM used for rescue units that their mission is going to critical places and save the lives and properties, must be found location and allocated to places that crisis occur there. This paper presents two scenarios that each one contain multi objective decision support model to find a location to establishment of critical bases and allocate rescue units of primary nodes to each crisis. During this action three main objectives of these kind of problems considered. First goal of the (MILP) models for each scenarios is minimizing sum of all severity of crisis delays of rescue unit to reach the critical places. The second goal of the problem minimizes total arrival time rescue units at critical places. As the third goal the model minimizes total costs of this transportation. These three objectives ranked by priority. The difference between two scenarios is that first scenario crisis is predected and dosen't occured but in second scenario crisis existed by raid. Then to illustrate the efficiency of the model a numerical example solved by GAMS and results is showed.
  Keywords: Emergency Response, Natural Disaster Management, multi-objective, supply chain model
 • Hossein Shirazi *, Gholamreza Hashemzadeh, Reza Radfar, Taghi Torabi Pages 81-106
  Objective

  This study aims to explore the effect of innovation capability on technology commercialization performance in Knowledge-Based Companies by considering the mediating variable of organizational innovation.

  Methodology

  The present research is applied in a practical, descriptive and survey-oriented way. The statistical population of this research consists of 99 top managers of Knowledge-Based Companies in modares’s Science and Technology Park. A randomized stratified sampling method was used to select the statistical sample. Using Cochran sampling formula(10% error), the number of sample member was calculated to be 87 people. At the end, 81 questionnaires were correctly filled. In order to analyze the data, the Structural Equation Modeling based on partial least squares method has been explioted using Smart PLS software.

  Findings

  The results of analysis of research hypotheses showed that innovation capability has significantly positive effects on the technology commercialization performance. Moreover, organizational innovation mediated the relationship between innovation capability and technology commercialization performance.

  Conclusion

  Creating competitive advantage and survival of knowledge-based companies is a continuous enhancement of innovation capability, providing a framework for the development of organizational innovation, and enhancing technology commercialization.

  Keywords: innovation capability, Organizational Innovation, Technology Commercialization Performance, Knowledge Based Companies
 • Hajieh Rajabi Farjad *, Maryam Akhavan Kharazian, ABOLHASAN RASHIDI Pages 107-128

  This research is aimed at investigating the multilevel transformational leadership on the innovative behavior of employees because organizations are multilevel systems. The statistical population of this research is the Directorate General of Cultural Heritage, Industries and Tourism of Tehran Province, which includes 40 managers and 250 employees. The Cochran formula was evaluated by stratified sampling of 36 managers and 151 employees. The validity of the questionnaire was Dassil and Dehar (2015), its reliability by calculating Cronbach's alpha and CR index, and its validity by content validity methods, convergent and divergent validity was confirmed. The results showed that transformational leadership has a positive and significant effect on the innovation climate . Also, the innovation climate on the innovative behavior of employees , transformative leadership on the innovative behavior of employees , and the moderating effect of creative self-efficacy on the relation of innovative atmosphere to the innovative behavior of employeesThe data are analyzed using HLM analysis software. The output of HLM 7 software represents the multilevel relationships of the research variables. In this research, the effect of transformational leadership on both individual and It's at the group level. Transformational leadership has an impact on the innovative behavior of employees, at the individual and group levels, on the influential atmosphere. From the important findings of this multivariate analysis, the effect of moderating creative self-efficacy (individual level variable) on the relationship between individual and group factors

  Keywords: Transformational Leadership, Innovation Behavior, Innovative Behavior of Employees, Creative Self-efficacy, Multilevel
 • Mahdi Nadaf, Ali Mehrabi *, Jahangir Salarvand Pages 129-154

  This study focuses on the mediating role of work engagement on relationship between social exchange of organization and innovative work behavior. Following the previous studies in the literature, leader-member exchange and perceived organizational support are considered as social exchange between organization and members. Statistical sample includes 310 staff members of Iran National Steel Industrial Group (NSIG) selected using a simple random sampling method. Standard questionnaires have been used for gathering the information from respondents. According to Cronbach Alpha calculation in SPSS environment, the reliability of questionnaires seems to be quite reliable and the validity of questionnaires has been confirmed by face and content validity approaches. The research hypotheses have been investigated by structural equation modeling (SEM) in Smart-PLS environment. The findings show that leader-member exchange and perceived organizational support positively and significantly influence on the innovative work behavior, leader-member exchange and perceived organizational support positively and significantly influence on work engagement, and work engagement positively and significantly influences on innovative work behavior. Furthermore, the study indicates incomplete mediating role of work engagement on the relationship between organization social exchange and innovative work behavior.

  Keywords: innovative work behavior, work engagement, social exchange of organization, leader member exchange, perceived organizational support