فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 2 (پیاپی 4، تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مهدی خیراندیش*، حامد عباس پور، صمد بارانی صفحات 1-28
  زمینه و هدف

  سازمان ها برای مواجه با تغییرات جهانی، ناگزیر به تجهیز خود به انواع ابزارهای رقابتی هستند. یکی از مهمترین ابزارها، یادگیرندگی و نهادینه کردن یادگیری در سازمان است. بر این اساس، در پژوهش حاضر مهمترین عوامل موثر بر یادگیری در سازمان ارایه می شود.

  روش شناسی:

   پژوهش حاضر، پژوهشی توصیفی از نوع پیمایشی است. برای شناسایی ابعاد، مولفه ها و شاخص ها از مبانی نظری و نظرات خبرگان استفاده شد. جامعه آماری پژوهش در مرحله ارایه الگو شامل ده نفر از خبرگان موضوعی و در مرحله آسیب شناسی شامل تمامی کارکنان دارای مدرک تحصیلی بالاتر از کارشناسی در یک سازمان علمی نظامی بود. نمونه آماری در مرحله اول به روش قضاوتی هدف مند و در مرحله دوم به روش تصادفی ساده انتخاب شدند. همچنین، جهت گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته استفاده شد. 

  یافته ها: 

  یافته های حاصل از تحلیل داده ها با کمک آزمون های آماری تی و تحلیل عاملی تاییدی نشان داد که ابعاد نگرشی، اعمال مدیریتی، جو سازمانی، ویژگی های کارکنان و مدیریت دانش از عوامل تسهیل گر یادگیری محسوب می شوند. همچنین، عامل نگرشی دارای بیشترین اهمیت برای تسهیل یادگیری در سازمان است. 

  نتیجه گیری:

  تدراک عوامل تسهیل گر یادگیری موجب ارتقای یادگیری سازمانی و نگرش مثبت مسیولان به فرایند آموزش و یادگیری در سازمان می شود.

  کلیدواژگان: یادگیری سازمانی، ابعاد نگرشی، اعمال مدیریتی
 • محمد فتحیان*، الناز نصیرزاده صفحات 29-56
  زمینه و هدف

  بخش بندی از مفید ترین ابزارهای درک بهتر تنوع مشتریان است و مدیران به کمک آن می توانند ‏فعالیت های بازاریابی را به صورت کارا و اثربخش به گروه های همگن و اولویت دار مشتریان تخصیص ‏دهند. بررسی تحقیقات پیشین در حوزه بخش بندی مشتریان خدمات مالی نشان می دهد که این ‏مطالعات اغلب متکی بر اطلاعات جمعیت شناختی- اجتماعی بوده و کمتر از متغیرهای روان شناختی و ‏رفتاری که نشان دهنده چرایی انتخاب و ترجیح مشتریان می باشد، استفاده شده است. از این رو، پژوهش ‏حاضر با هدف بخش بندی بازار صنعت بانکداری بر مبنای ابعاد نگرشی و رفتار مالی مشتریان صورت ‏پذیرفته است.‏

  روش شناسی:

  این تحقیق از نوع کاربردی بوده که بر مبنای یک مطالعه پیمایشی انجام می پذیرد. بر این اساس از ‏طریق نظرسنجی از خبرگان بانکی، شاخص ها در قالب 56 سوال تدوین گردید و بین 30 ‏نفر از مشتریان به صورت پیش آزمون توزیع شد. پس از تایید و تعیین حجم نمونه، با روش نمونه گیری ‏خوشه ای تصادفی پرسشنامه ها توزیع و نهایتا 355 پرسشنامه دریافت شد.‏

  ‏ یافته ها:

  بر اساس تحلیل عاملی 14 عامل نگرشی و رفتار مالی شناسایی شد و با استفاده از تحلیل خوشه ای ‏شرکت کنندگان به چهار بخش تقسیم‏بندی شدند که عبارتند از: پس اندازگرایان پیرو، خبرگان مالی، ‏خرج گرایان نگران مستقل و پیروان بی تفاوت.

  ‏ ‏نتیجه گیری:

  مشتریان بانک از نظر ویژگی‎ های جمعیت شناختی، ابعاد نگرشی و رفتار مالی، تفاوت های قابل توجهی ‏باهم دارند؛ بنابراین در این تحقیق جهت ارتقای سطح تعامل مشتریان با بانک، آنها در چهار گروه بخش بندی ‏شده و راهکارها و پیشنهادات مناسب بازاریابی برای هر یک از آنها ارایه گردیده است.‏

  کلیدواژگان: صنعت بانکداری، بخش بندی بازار، رفتار مالی مشتری، بازاریابی
 • زهرا سرگزی*، فرج الله رهنورد، حبیب الله طاهرپور کلانتری صفحات 57-84

  هدف از حاکمیت شهری تقویت فرآیند توسعه شهری است به گونه ای که محیط مناسبی برای زندگی راحت و کیفی شهروندان، به تناسب ویژگی های اجتماعی و اقتصادی آنان فراهم شود. تحقیق حاضر با هدف ارایه مدلی برای حاکمیت خوب شهری در کلان شهرهای ایران انجام شده است. این تحقیق از نظر هدف شناختی نوع کاربردی و از نظر روش شناختی از نوع توصیفی-پیمایشی است. نمونه آماری تحقیق شامل 40 کلان شهر ایران است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که متغیرهای فناوری ارتباطات و اطلاعات، سرمایه اجتماعی، مدیریت دانش فضایی و جهانی شدن به صورت مستقیم بر حاکمیت خوب شهری تاثیرگذار هستند، اما تاثیرگذاری "مطالبه گری شهروندان" بر حاکمیت خوب شهری تایید نشد. همچنین نقش تعدیل گری فرهنگ مشارکت بین سرمایه اجتماعی و حاکمیت خوب شهری و نقش تعدیل گری تمایل مقامات محلی بین جهانی شدن ادراک شده و حاکمیت خوب شهری تایید نشد، اما نقش تعدیل گری فرهنگ مشارکت بین مطالبه گری شهروندان و حاکمیت خوب و همچنین نقش تعدیل گری تمایل مقامات محلی بین توسعه ICT و حاکمیت خوب شهری به اثبات رسید.

  کلیدواژگان: حاکمیت خوب شهری، سرمایه اجتماعی، جهانی شدن، مطالبه گری شهروندان، و دانش فضایی
 • ناصر عسگری*، منوچهر انصاری، محمد کیان پور، محمد اسماعیلی صفحات 85-114
  زمینه و هدف

  در دنیای بسیار متغیر و پویای امروزین، رشد و بالندگی حرفه ای منابع انسانی از عوامل کلیدی موفقیت سازمان ها به شمار می رود. سرمایه گذاری های عظیم آموزشی سازمان ها نیز به همین منظور انجام می شود. با وجود این، اطمینان از انتقال یادگیری به محیط کار به یکی از دغدغه های مهم مدیران تبدیل شده است. در این راستا، پژوهش حاضر به شناسایی و اولویت بندی عوامل بازدارنده انتقال یادگیری در محیط کار پرداخته است.

   روش شناسی:

   این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از لحاظ روش پیمایشی است. جامعه آماری این مطالعه مدیران و فرماندهان یک سازمان علمی دفاعی بود که برای تحلیل عاملی اکتشافی تعداد 120 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و برای رتبه بندی تعداد 8 نفر از خبرگان با روش قضاوتی هدف مند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود.

   یافته ها: 

  تحلیل سلسله مراتبی فازی داده ها نشان داد که مهم ترین عوامل بازدارنده انتقال یادگیری عبارت اند از: ویژگی های سازمانی (حمایت مدیران و فرماندهان و مشوق های بیرونی و درونی)، ویژگی های فردی (مقاومت در برابر تغییر و خودکارآمدی افراد)، ویژگی های شغلی (امکانات و ابزار مورد نیاز شغل، پیامد شغلی مثبت و منفی) و ویژگی های دوره آموزشی (طرح انتقال آموزش و تعهد آموزشی).

  نتیجه گیری:

  رفع عوامل بازدارنده یادگیری سازمانی موجب ارتقای اثربخشی آموزش های کارکنان خواهد شد.

  کلیدواژگان: انتقال یادگیری، موانع سازمانی، موانع فردی، ویژگی های شغلی، موانع دوره آموزشی
 • منصور خیرگو*، فریدون بیدالله خانی صفحات 115-134
  زمینه و هدف

  ارایه ایده های نوآورانه از جمله ویژگی های بارز سازمان های نظامی در طول تاریخ جنگ های بزرگ دنیاست. بر همین اساس سازمان های دفاعی کشور نیز بایستی به طور مستمر، به منظور ایجاد و حفظ قدرت بازدارندگی پایدار، در شکل دهی نظام نوآوری و تبدیل شدن به یک سازمان نوآور تلاش نمایند. هدف این پژوهش کیفی طراحی الگویی است که بتوان از طریق آن نظام نوآوری در سازمان های دفاعی ایران را تبیین نمود. 

  روش شناسی: 

  متناسب با هدف پژوهش، رویکرد پژوهش کیفی و روش تحلیل نظریه داده بنیاد به کار گرفته شد، جامعه آماری پژوهش مدیران و مجریان فعال در بخش دفاعی است که با 25 تن از ایشان با منطق اشباع نظری و روش گلوله برفی مصاحبه شد. بدین صورت که از طریق مصاحبه و تحلیل اسناد، و با مطالعه متون نظری تحقیق و نظریه های موجود در زمینه نوآوری سازمانی؛ مفاهیم، مقوله ها و سازه های آن جمع آوری شد.

   یافته ها:

   سپس، با به کارگیری روش تحلیل داده بنیاد الگوی نظام نوآوری در سازمان های دفاعی شامل مقوله های عوامل محرک نوآوری، بازمهندسی فرایندهای نوآوری، عوامل توانمندساز سازمانی، عوامل محیط ملی شناسایی شدند که پیامدهای راهبردی ایجاد نوآوری در ساختار سازمانی، سرمایه انسانی، آموزش، پژوهش، فناوری، تجهیزات و نظامات به همراه خواهد داشت.

  نتیجه گیری:

  پژوهش حاضر با ارایه الگوی نظام نوآوری سازمانی می تواند به سیاستگذاران سازمان های دفاعی کشور در نوآور کردن و بروز نمودن ابعاد مختلف سازمانی سازمان های دفاعی کشور یاری رساند.

  کلیدواژگان: نظام نوآوری، سازمان های دفاعی، نظریه داده بنیاد
 • علی خدایاری*، حسین خنیفر، مهدی محمدی، حمیدرضا یزدانی صفحات 135-164
  زمینه و هدف

  توجه به نقش و اهمیت روزافزون محصولات و سامانه های پیچیده دفاعی در کنار ماهیت بسیار متفاوت آنها با محصولات تولید انبوه و غیر دفاعی از یکسو و در نظر داشتن موانع جدی بر سر راه همکاری های فناورانه بین المللی برای توسعه این محصولات و شرایط خاص کشور ایران از سویی دیگر، در کنار برشمردن نمونه های موفق از توسعه این گونه محصولات در کشور، پژوهشگران را بر آن داشت تا به ارایه چارچوبی برای تحلیل قابلیت های فناورانه در محصولات و سامانه های پیچیده دفاعی به عنوان ابزاری برای سیاست گذاری و برنامه ریزی بپردازند.

  روش شناسی:

   استراتژی انجام این پژوهش مطالعه موردی است که به فراخور مسیر پژوهش، در قسمتی از آن برای به دست آوردن مجموعه ای از قابلیت های فناورانه جهت توسعه محصولات و سامانه های پیچیده از فراترکیب استفاده شده است. مطالعه موردی یکی از نمونه های موفق دفاعی با مطالعه اسناد سازمانی و انجام 30 مصاحبه عمیق به منظور ارایه چارچوب نهایی صورت گرفته است. 

  یافته ها:

   در نهایت چارچوب به دست آمده، قابلیت های فناورانه را در پنج دسته استراتژیک، زیرساختی، پروژه ای، فرآیندی و محصولی به همراه معیارهای آنها و ارایه پیشنهادهایی جهت انجام تحلیل ارایه می دهد.

  نتیجه گیری:

  در بخش نتایج نیز به ذکر برخی پیشنهاد های عملیاتی جهت کاربست چارچوب پیشنهادی در سازمان ها و ارایه پیشنهاد هایی برای مطالعات آینده پرداخته شده است.

  کلیدواژگان: قابلیت فناورانه، محصولات و سامانه های پیچیده دفاعی، فراترکیب، کشورهای دیرآمده
|
 • Mehdi Kheirandish *, Hamed Abbas Poor, Samad Barani Pages 1-28
  Purpose

  Organizations will have to equip themselves with a variety of competitive tools to deal with global change. One of the most important tools is learning and institutionalizing learning in the organization. Accordingly, in this research, the most important factors affecting learning in the organization are presented.

  Method

  The present study is a descriptive and survey research. The literature and experts' opinions were used to identify dimensions, components and indices. The statistical population of the study included ten experts at the stage of providing the model, and in the pathological stage, all employees with higher education than a bachelor's degree in a military scientific organization. The statistical sample in the first stage was selected through purposeful method and in the second stage, simple random sampling was used. In this research, a researcher-made questionnaire was used to collect data.

  Finding

  The findings of the data analysis using T-test and confirmatory factor analysis revealed that attitudes, management practices, organizational climate, employee characteristics and knowledge management were considered as facilitators of learning at the National Iranian Oil Distribution Company. Also, attitudinal factor is most important for facilitating learning in the organization.

  Conclusion

  Providing effective factors on learning improves organizational learning and provides a positive attitude towards the organization's learning and learning process.

  Keywords: : organizational learning, attitudinal dimensions, Management Practices
 • Mohammad Fathian *, Elnaz Nasirzadeh Pages 29-56
  Background and Purpose

  Segmentation is one of the most useful tools for a better understanding of customer diversity, and managers can allocate marketing activities efficiently and effectively to homogeneous and prioritized customer groups. Earlier research on the segmentation of financial services customers show that these studies often rely on socio-demographic information and are less paid to psychological and behavioral variables that indicate why customers are selected and preferred. Therefore, the present study aimed to segment the banking industry market based on the attitude and financial behavior of customers.

  Methodology

  In order to discover the desired segments, studies were done based on the theme analysis. Then, through a survey of internal and external experts, the indicators were formulated in 56 questions and distributed among the 30 clients as a pre-test. After pre-test confirmation and determining of the sample size, questionnaires were distributed through random cluster sampling and finally 355 full questionnaires were received.

  Results

  Based on factor analysis, 14 attitudinal factors and financial behavior were identified and analyzed using cluster analysis of participants in four sections: Paid Savers, Financial Experts, Independent Concerned Spenders and Indifferent Followers.

  Conclusion

  Bank customers have significant differences in terms of demographic characteristics, attitudes and financial behavior. Therefore, in this research, in order to improve the level of customer interaction with the bank, they are divided into four groups and appropriate marketing solutions and recommendations for each of them were presented.

  Keywords: banking industry, Market Segmentation, Customer financial behavior, Marketing
 • Zahra Sargazi *, Farajollah Rahnavard, Habibollah Taherpour Kalantari Pages 57-84

  The purpose of urban governance is to strengthen the urban development process in such a way as to provide a suitable environment for the comfortable and quality of life of citizens, in accordance with their social and economic characteristics. This research is an applied type for cognitive purposes, and a descriptive-survey one from methodological approach. The research sample includes 40 Iranian metropolitan areas. A researcher-made questionnaire was used to collect data. The results of the research indicate that the variables of ICT, social capital, spatial knowledge management, and globalization directly affect good urban governance, but the impact of "citizens' demand" on good urban governance was not confirmed. Also, the role of participatory culture as a moderating variable between “social capital” and “good urban governance” and the moderating role of local authorities between perceived globalization and good urban governance was not confirmed, but the role of participatory culture as a moderating factor between citizens' demand and good governance, as well as the role of “willingness of local authorities” was confirmed as a moderating variable between “ICT development” and “good urban governance”.

  Keywords: : Urban Governance, Social Capital, globalization, Citizens' Demand, and Spatial Knowledge
 • Manouchehr Ansari, Mohamad Kianpoor, Mohamad Asmaeili Pages 85-114
 • Mansour Kheirgoo *, Ferreidon Beadollah Khani Pages 115-134

  The presentation of innovative ideas is one of the most prominent features of military organizations during the history of the great wars in the world. Accordingly, defense organizations of the country should continue to strive to shape innovation and become an innovative organization in order to create and maintain sustainable deterrence. The purpose of this qualitative research is to design a model through which the system of innovation in Iran's defense organizations can be explained. According to the research purpose, the method of qualitative research approach and grounded theory method was used. The statistical population of the research is directors and active administrators in the defense sector with 25 interviewees with theoretical saturation logic and snow ball method. In this way, through interviewing and analyzing the documents, and by studying the theoretical literature, theories and existing theories about organizational innovation, their concepts, categories and propositions were collected, Then, using the grounded theory method, the model of the innovation system in defense organizations, including the categories of innovation triggers, re-engineering of innovation processes, organizational empowerment factors, and environmental factors were identified that strategic implications will be innovation in organizational structure, human capital, education, research, technology, Equipment and systems.

  Keywords: Innovation System, defense organizations, Grounded theory
 • Ali Khodayari *, Hoseyn Khanifar, Mehdi Mohammadi, HamidReza Yazdani Pages 135-164

  Considering the increasing importance of complex defense products and systems along with their very different nature with mass production and civil products on one hand, and considering the severe obstacles to international technological collaboration to develop these products and the particular conditions of Iran on the other, Along with mentioning successful examples of the development of such products in the country, led the researchers to provide a framework for analyzing technological capabilities in complex defense products and systems as a tool for policy and planning. The strategy of this research is case-study and also in a stage of research meta-synthesis is used to generate a set of technological capabilities for the development of complex products and systems, and to provide a final model, a case study of one successful case is done studying organizational documents and conducting 30 in-depth interviews. Finally, the resulting framework provides technological capabilities in five strategic, infrastructure, project, process, and product categories along with their criteria, and offers suggestions and examples for analysis. In the results section, there are some operational suggestions for applying the proposed model in organizations and providing recommendations for future studies.

  Keywords: Technological Capabilities, Defense Complex Products, Systems, Meta-synthesis, Latecommer Countries