فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 1 (پیاپی 3، بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین رحمان سرشت*، بهرام جبارزاده کرباسی صفحات 1-36
  زمینه و هدف

  اهمیت مرحله پیش خوانی در تضمین موفقیت پروژه های مبتنی بر همکاری برای بسیاری از پژوهشگران و سیاست گذاران در کشورهای پیشرفته نمایان شده است. علی رغم ارایه مدل های متعدد، هنوز ابهاماتی در زمینه عوامل اثرگذار در این مرحله وجود دارد. بر این اساس در این مطالعه سعی شد تا چارچوبی برای شناسایی عناصر موثر بر آن نیز ارایه شود.

  روش شناسی:

   این پژوهش از نظر هدف، اکتشافی و از نظر نوع استفاده، پژوهشی کاربردی است. در این پژوهش با استفاده از روش تحقیق مرور نظام مند، تعداد 105 پژوهش مرتبط در فاصله زمانی 1993-2017 شناسایی و تعداد 60 مطالعه به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها:

   یافته در پنج دسته «عوامل درون سازمان» «عوامل میان سازمانی» «فعالیت های ضروری» «عوامل زمینه ای» و «نتایج» در الگوی تحقیق ارایه شد.

  نتیجه گیری: 

  بر اساس این مطالعه، موفقیت چارچوب همکاری میان سازمانی را باید به صورت یک فرایند در نظر گرفت. مرحله نخست و راهبردی این فرایند یعنی پیش خوانی نیازمند توجه به عوامل و تدارک ملزوماتی است که توفیق سازمان های مشارکت کننده در تامین آن ها می تواند موفقیت همکاری در مراحل بعد را تا حد بسیار زیادی تضمین کند.

  کلیدواژگان: پیش خوانی، همکاری، نوآوری، مرور نظام مند
 • مرضیه شرفی، بابک ضیاء*، روح الله سمیعی، محمودرضا مستقیمی صفحات 37-60
  زمینه و هدف

  نظر به ظرفیت های زیست محیطی بسیار ارزشمندی که در کشور ما به واسطه ویژگی های بسیار متنوع اقلیمی وجود دارد، طرح مشاغل پایدار و کارآفرینانه می تواند در حمایت از کار و تولید ملی نقشی بنیادی به عهده گیرد و حرکت به سمت اقتصاد پایدار را تسریع نماید. پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر در اشتغال با رویکرد کارآفرینی پایدار در بخش کشاورزی در سال 97 به انجام رسیده است. 

  روش شناسی:

  پژوهش از نوع آمیخته اکتشافی بوده وداده ها در بخش کیفی با انجام مصاحبه با 10 نفر از خبرگان در حوزه کشاورزی و در بخش کمی با توزیع150 پرسش نامه در بین کارشناسان این حوزه جمع آوری و سپس به کمک نرم افزارهای اطلس. تی و اموس تحلیل شدند.

   یافته ها:

  یافته های تحقیق نشان می دهد عوامل ساختاری و نهادی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیست محیطی، آموزش و تکنولوژیکی در اشتغال با رویکرد کارآفرینی پایدار در بخش کشاورزی اثرگذارند. عوامل زیست محیطی بیشترین و عوامل آموزشی کمترین تاثیر را داشته اند. 

  نتیجه گیری:

  کارآفرینی پایدار به عنوان رویکردی نو در اشتغال بخش کشاورزی نه تنها خودکفایی در این بخش را به ارمغان خواهد آورد بلکه مزایای حاصل از این رویکرد نوآورانه می تواند با افزایش تولیدات و صادرات مازاد محصولات کشاورزی زمینه ساز رشد و رونق اقتصادی کشور شود.

  کلیدواژگان: اشتغال، اشتغال پایدار، کارآفرینی پایدار، کشاورزی
 • محمدرضا زاهدی*، مریم دهقانی، محمدحسین کریمی صفحات 61-86
  زمینه و هدف

  امروزه سرمایه های نامشهود باعث ایجاد ارزش و رقابت پذیری سازمانی می شوند. بر این اساس، آگاهی از اولویت و اهمیت این سرمایه ها می تواند در تدوین راهبرد و سیاست ها، اولویت ها و تقدم و تاخر فعالیت ها به مدیران عالی سازمان کمک نماید.

  روش شناسی:

   این پژوهش از نظر هدف، توصیفی و از نظر نوع استفاده پژوهشی کاربردی است. شناسایی و اولویت بندی مولفه های سرمایه ی فکری با کمک تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی گروهی در سازمان های فناوری محور انجام شد. در ابتدا با کمک ادبیات موضوع و مصاحبه های خبرگی، ابعاد و مولفه های کلیدی سرمایه فکری احصاء گردید و سپس پرسشنامه مقایسات زوجی بر اساس نظر خبرگان تکمیل و تحلیل شدند.

  یافته ها:

   سرمایه فکری سازمان های فناوری محور از سه سرمایه انسانی، ساختاری و اجتماعی تشکیل شدند. نتایج حاصل از اولویت بندی مولفه ها نشان داد که مولفه سرمایه ی انسانی از بیشترین اهمیت در سازمان های فناوری محور برخوردار است.

  نتیجه گیری: 

  رضایت، انگیزش و دانش کارکنان نقشی کلیدی در کسب مزیت رقابتی و موفقیت سازمان های فناوری محور  دارد. برای پیشبرد اهداف باید توجه زیادی به سرمایه دانشی داشت و  کنکاش عوامل رضایت و انگیزش سرمایه دانشی صورت پذیرد.

  کلیدواژگان: سرمایه فکری، سازمان های فناوری محور، تحلیل سلسله مراتبی فازی، سرمایه انسانی
 • شیرین کاظمی راد، محمد عطایی*، سید مهدی الوانی، غلامرضا معمارزاده، محمود البرزی صفحات 87-112
  زمینه و هدف

  با توجه به نقش مهم مدیران پیش کنش در ارتقای عملکرد سازمان در شرایط پویا هدف این پژوهش، ارایه مدل پیش کنشی مدیران نیروی انتظامی بر اساس ویژگی فردی آنها است. 

  روش شناسی: 

  پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از نظر ماهیت، توصیفی - پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق شامل خبرگان دانشگاهی و سازمانی است. داده های تحقیق با استفاده از دو پرسشنامه گردآوری شد. برای طراحی مدل پژوهش از سیستم استنتاج فازی با نرم افزار متلب بهره گرفته شد. 

  یافته ها:

  با توجه به اینکه امتیاز ویژگی های شخصیتی 8/8، امتیاز انگیزش درونی 4/7 و امتیاز ویژگی های رفتاری 8 بوده، امتیاز قطعی برای پیش کنشی مدیر برابر با 72/8 است.

   نتیجه گیری:

   انگیزش درونی، ویژگی های شخصیتی و رفتاری، به عنوان ویژگی های فردی مدیر پیش کنش در نیروی انتظامی شناسایی شدند. شدت این عوامل با شدت پیش کنشی مدیران رابطه مستقیم دارد. ویژگی های شخصیتی بیشترین تاثیر را بر پیش کنشی مدیران نیروی انتظامی دارد

  کلیدواژگان: پیش کنشی، انگیزش درونی، ویژگی های شخصیتی، ویژگی های رفتاری، مدیران نیروی انتظامی
 • سعید جعفری نیا*، محمدرضا نورعلی، توران رزم آور صفحات 113-134
  زمینه و هدف

  شرکت ها برای کسب مزیت رقابتی و عملکرد برتر، باید علاوه بر تمرکز بر نیازهای فعلی مشتریان، نیازهای آینده را نیز کشف کنند و به موقع پاسخ دهند. بنابراین باید به دوسوتوانی به عنوان یک عامل اساسی در کسب مزیت رقابتی توجه کنند. از طرفی ترکیب دو عامل قابلیت-های پویا و گرایش به کارآفرینی، می تواند به نوآوری و سرانجام عمکرد بهتر شرکت بیانجامد. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر گرایش به کارآفرینی و قابلیت های پویا بر عملکرد شرکت با نقش میانجی گری دوسوتوانی می پردازد.

  روش شناسی:

   پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و نحوه گردآوری داده ، توصیفی- همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های تولیدی فرآورده های پروتیینی، کنسروجات گوشتی و غیر گوشتی در کشور می باشد. روش نمونه گیری، غیراحتمالی و در دسترس و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. 80 نفر از مدیران شرکت به عنوان نمونه مورد تحلیل واقع شدند. تحلیل داده ها به روش معادلات ساختاری با بکارگیری نرم افزار Smart-PLS انجام شد. 

  یافته ها:

  یافته ها نشان می دهد که دوسوتوانی بر عملکرد شرکت، گرایش کارآفرینانه و قابلیت های پویا بر دوسوتوانی تاثیر معناداری دارند. همچنین نقش میانجی گری دوسوتوانی در تاثیر گرایش کارآفرینانه بر عملکرد شرکت تایید شد. اما نقش میانجی گری دوسوتوانی در تاثیر قابلیت های پویا بر عملکرد شرکت تایید نشد. 

  نتیجه گیری: 

  برای شروع دوسوتوانی، قابلیت های پویا و گرایش کارآفرینانه باید مورد توجه قرار گیرند. به عبارت دیگر، وقتی شرکت دارای قابلیت های پویا و انعطاف پذیری است، فرد اجازه دارد از قضاوت خود برای تقسیم چگونگی وقت بین فعالیت های بهره بردارانه و اکتشافی استفاده کند.

  کلیدواژگان: دوسوتوانی، قابلیت های پویا، گرایش به کارآفرینی، عملکرد شرکت
 • حسین خدرویسی، حسن رنگریز*، عادل صلواتی، هیرش سلطان پناه صفحات 135-158
  زمینه و هدف

  در شرایط پویای موجود در پیش روی سازمان ها، شرط بقاء، انعطاف پذیری و نوآوری بیشتر است. از جمله پیش شرط های اساسی و مهمی که در راستای تحقق این مهم باید در سازمان صورت بپذیرد، حرکت به سوی عملکرد سازمانی تحول آفرین است. زیرا رهبری تحول آفرین زمینه را برای تطابق بیشتر سازمان با محیط و چابک-سازی آن فراهم می آورد. 

  روش شناسی: 

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی معیارهای مهم و کلیدی در این راستا و بررسی روابط میان آنان صورت پذیرفته است. روش شناسی پژوهش حاضر از نوع آمیخته است و از همزمان از داده های کمی و کیفی به منظور مرتفع نمودن هدف اصلی پژوهش استفاده شده است. تحلیل داده های گردآوری شده در این راستا با استفاده از نرم افزار SPSS و Lisrel صورت پذیرفته است.

  یافته ها:

  ابتدا با بررسی نتایج حاصل از پرسشنامه های تکمیل شده، هریک از عوامل موثر مورد شناسایی قرار گرفت و سپس به تحلیل داده ها و بررسی روابط میان آنان پرداخته شده است. 

  نتیجه گیری: 

  نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که تمامی مولفه های فردی، گروهی، سازمانی، عملکردگرایی، جو خلاق و نوآوری، طراحی سیستم مدیریت عملکرد سازمانی، نهادینه کردن سیستم اطلاعاتی عملکرد سازمانی، ارزیابی و نظارت و پیامدهای فردی، گروهی و سازمانی با عملکرد سازمانی تحول آفرین دارای ارتباط معنادار دارند.

  کلیدواژگان: عملکرد سازمانی، عملکرد سازمانی تحول آفرین، رهبری تحول آفرین، داده بنیاد
|
 • Hossein Rahmanseresht *, Bahram Jabbarzadeh Karbasi Pages 1-36

  The importance of the front-end phase as a strategic step in ensuring the success of collaborative based innovation projects has distinguished by many scholars and policymakers in advanced countries. According to the experts in this field, front-end phase is not only a vital factor for the success of the project, but also plays a crucial role in optimizing the resources. In spite of providing several models in this area, there are still some uncertainties about the factors affecting this stage, especially in managing collaborative based project. On the other hand, by examining internal research it can be concluded that little attention has been paid to this issue either in the field of research or implementation. Accordingly, in this study, it was tried to introduce a framework for identifying the influential elements, as well as introducing it as an important factor for project management. Regarding this issue, by using systematic review methodology, 105 related studies in this area were identified during the period 1993-2017 and 60 studies were selected as a sample. The findings were presented in five categories: "internal Factors", "Inter-Organizational Factors", "Essential Activities", "contextual Factors" and "Results".

  Keywords: front-end, collaboration, Innovation, Systematic review
 • Marzieh Sharafi, Babak Ziyae *, Roohalla Samiee, MahmoudReza Mostaghimi Pages 37-60
  Background and purpose

  With regard to the enormous environmental capacities that exist in our country that due to the very diverse climatic and ecosystem characteristics, sustainable jobs plans and environmental entrepreneurship can play a key role in supporting of national labor and production and accelerate move towards a more green and sustainable economy. The purpose of this study was to identify the affecting factors on employment employment with sustainable entrepreneurship approach in the agricultural sector in the2018 year is done.

  methodology

  The research was of exploratory blend type and the data were collected in the qualitative section by conducting an interview with 10 experts in the field of agriculture and in the quantitative part with the distribution of 150 questionnaires among the experts in the field and then with the help of Atlas. T and Amos software were analyzed.

  Findings

  Research findings show that structural and institutional factors, economic, social and cultural, environmental, educational and technological factors affect employment with sustainable entrepreneurship approach in agricultural sector. Environmental factors have the highest and educational factors have the least impact. Conclusion and

  result

  Sustained entrepreneurship as a new approach to agricultural employment will not only lead to self-sufficiency in this sector, but the benefits of this innovative approach can lead to economic growth and prosperity by increasing agricultural production and Exports of agricultural products.

  Keywords: employment, sustainable employment, sustainable Entrepreneurship, Agriculture
 • MohammadReza Zahedi *, Maryam Dehghani, MohammadHossein Karimi Pages 61-86

  Today, intangible capital, like intellectual capital, has created value and competitiveness in various fields of organizations. Many of the components that have an impact on this important capital have been identified. But knowing the priority and importance of each of these components can enable the strategists of the organization to take into account strategies and policies, prioritize and prioritize activities, and make the organization more and more in line with Achieve its goals. Hence, in this paper, identifying and prioritizing the components of intellectual capital by means of a group-based fuzzy hierarchical analysis technique in technology-based organizations has been studied. Initially, with the help of the literature of the subject as well as conducting interviews, the dimensions and key components of intellectual capital of the technology organizations were measured. Then, the paired comparison questionnaire was designed for the components and the comments of 34 knowledgeable experts have been used. The results indicate that the intellectual capital of the technology-oriented organizations consists of three human, structural and social capital; the funds themselves consist of a total of 8 dimensions and 22 components. The results of the prioritization of the components also showed that the components of human capital are of the highest importance in the technology-oriented organizations, after which the components of social capital eventually become components of structural capital

  Keywords: intellectual capital, Technology-oriented organizations, Fuzzy hierarchy analysis, Human capital
 • Shirin Kazemi Rad, Mohammad Ataee *, Seyed Mehdi Alvani, Gholamreza Memarzadeh, Mahmood Alborzi Pages 87-112
  Background and Aim

  Considering the role of the proactivity of managers in improving the organization's performance in dynamic situations, the purpose of this research is to present a model for the proactivity of police officers based on their individual characteristics.

  Methodology

  Research is objective, developmental, and in terms of nature, descriptive-survey. The statistical population of the research includes academic and organizational experts. Data were collected using two questionnaires. Fuzzy inference system was used to design the research model using MATLAB software.

  Results

  Regarding to the fact that the score of personality traits is 8.8, internal motivation is 4.7 and behavioral characteristics 8, the definite score for the manager's proactivity is 8.72.

  Conclusion

  Internal motivation, personality traits and behavioral characteristics were identified as individual attributes of the proactivity of police officers. The severity of these factors is directly related to the managers' proactivity intensity. Personality traits have the greatest impact on the proactivity of police officers.

  Keywords: Proactivity, internal motivation, personality traits, behavioral characteristics, Police managers
 • Saeed Jafarinia *, MohamadReza Nour Ail, Touran Razmavar Pages 113-134
  Purpose

  In order to gain competitive advantage and better performance, despite focusing on current requirements of customers firms should discover and meet the future demands. Therefore, ambidexterity should be considered as an essential factor in gaining competitive advantage. On the other hand, the combination of two factors of dynamic capabilities and entrepreneurial orientation can lead to innovation and, ultimately, better firm performance. In the study, the effect of entrepreneurial orientation and dynamic capabilities on firm performance with mediating role of innovation ambidexterity was investigated.

  Methodology

  The present research is purposeful, applied and in terms of nature and method of data collection, descriptive-correlation. The statistical population of the research is production of protein products, canned meat and non-meat products in IRAN. sampling method is unpredictable and available and the data collection tool is a questionnaire. 80 managers were analyzed as samples. Data analysis was performed using the structural equation method by Smart-PLS software. Funding: findings show that ambidexterity has a significant effect on firm performance, entrepreneurial orientation and dynamic capabilities have a significant effect on ambidexterity. Also, role of ambidexterity mediation was confirmed in the impact of entrepreneurial orientation on firm performance. But the role of ambidexterity mediation was not confirmed by the impact of dynamic capabilities on firm performance.

  Results

  To start ambidexterity, dynamic capabilities and entrepreneurial orientation should be taken into consideration. In other words, when a company has dynamic capabilities and flexible capabilities, Person is allowed use its own judgment to divide time between exploitative and exploratory activities.

  Keywords: innovation ambidexterity, Dynamic Capabilities, entrepreneurial orientation, firm performance
 • Hosien Khedrvaisi, Hassan Rangriz *, Adel Salavati, Heirsh Soltanpanah Pages 135-158
  Field and objective

  In terms of the dynamic situation existing in organizations, the condition of survival, flexibility and innovation is greater. One of the important and important prerequisites that must be taken into account in the organization is the move towards a transformative organizational performance. Because transformational leadership provides the context for the organization to adapt to its environment and agility. The purpose of this study was to identify the key criteria in this regard and to investigate the relationship between them.

  Methodology

  The methodology of the present study is a descriptive-survey method and simultaneous quantitative and qualitative data are used to address the main objective of the research. Data analysis was done using SPSS software and Lisrel software.

  Findings

  At first, by examining the results of completed questionnaires, each of the effective factors was identified and then analyzing the data and examining the relationships between them.

  Conclusion

  The results of the research indicate that all of the major items extracted from the research literature and the interviews conducted with experts and experts in this field have a significant relationship with transformational organizational performance. In this regard, the components include individual, group, organizational, functional, creative atmosphere and innovation, designing an organizational performance management system, institutionalizing the information system of organizational performance, evaluating and monitoring, and individual, group, and organizational implications.

  Keywords: Transitional Leadership, Innovation, strategy