فهرست مطالب

 • پیاپی 33 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/25
 • تعداد عناوین: 20
|
 • زهرا شیرازیان* صفحات 1-36

  پژوهش حاضر به بررسی نقش میانجی خصوصیات بیوگرافیک سرمایه گذاران بر رابطه بین شایعات سیاسی و خطای ادراکی آنها با مدل سازی معادلات ساختارمی پردازد. یکی از عمده ترین خطاها در تصمیم های مالی سرمایه گذاران خطاهای ادراکی است که بر نحوه تصمیم گیری آنها تاثیر می گذارد .پژوهش حاضر از لحاظ روش جزء پژوهش های همبستگی، از لحاظ هدف یک پژوهش کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها ، پژوهش کمی بود. جامعه آماری پژوهش سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران با تعداد نامحدود بودند و نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و کرجسی با روش تصادفی ساده به تعداد 384 نفر برآورد گردید. ابزار اندازه گیری شایعات سیاسی، پرسشنامه استاندارد بود. نتایج به دست آمده از معادلات ساختاری نشان داد که شایعات سیاسی بر خطاهای ادراکی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران تاثیر داشت. همچنین ابعاد شایعات سیاسی از جمله اظهارنظر مقامات سیاسی، تحولات سیاسی داخل کشور و تحولات سیاسی خارجی سبب افزایش سطح خطای ادراکی سرمایه گذاران شدند. همچنین خصوصیات بیوگرافیک سرمایه گذاران بر رابطه بین شایعات سیاسی و ابعاد آن با خطاهای ادراکی سرمایه گذاران بورس اوراق بهادار تهران تاثیر داشت.

  کلیدواژگان: خصوصیات بیوگرافیک سرمایه گذاران، شایعات سیاسی، خطاهای ادراکی
 • زهرا دیانتی دیلمی*، مرتضی فراهانی صفحات 37-56
  مطالعه و شناخت بازار اولین گام برای سرمایه گذاری می باشد. صنعت چاپ به دلیل تنوع، گستردگی و بازارکار خوب آن مورد توجه بسیاری از سرمایه گذاران می باشد. از سوی دیگر همین تنوع و گستردگی فناوری های صنعت چاپ باعث سر در گمی سرمایه گذارن جهت بهینه ترین انتخاب برای سرمایه گذاری می شود. به همین جهت این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال می باشد که: رتبه بندی و اولویت بندی فناوری های چاپ جهت سرمایه گذاری در بازار ایران با توجه به شرایط موجود، چگونه است؟ برای پاسخ به سوال اصلی تحقیق، در این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی، اولویت بندی فناوری های صنعت چاپ با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره جبرانی فازی در سال 1397 مورد بررسی قرار گرفت. به این منظور تکنیک تاپسیس فازی برای بررسی و رتبه بندی گزینه ها استفاده شد. گزینه ها مورد بررسی در این تحقیق عبارتند از: چاپ افست، چاپ دیجیتال، چاپ فلکسو، چاپ هلیوگراور و چاپ سیلک اسکرین. یازده شاخص جهت ارزیابی این گزینه ها با استفاده از نظرات خبرگان انتخاب شدند که عبارتند از: کیفیت فنی، سرمایه اولیه، نقد شوندگی، زمان بازگشت سرمایه، بازدهی انتظاری، ریسک، آلودگی زیست محیطی، حجم تولید، استهلاک، هزینه تولید یا خدمات، قدرت رقابت. پس از تحلیل حساسیت بر روی پارامترها و شاخص ها، نتایج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نهایی حاصل شده از این پژوهش نشان می دهد، بهترین سرمایه گذاری در صنعت چاپ با توجه به شرایط موجود بازار ایران به ترتیب: چاپ دیجیتال، چاپ افست، چاپ فلکسو، چاپ سیلک اسکرین و در نهایت چاپ هلیو گراور می باشند.
  کلیدواژگان: فناوری چاپ، سرمایه گذاری، تاپسیس فازی
 • داوود همتی*، علی رمضانی، اکرم شایانفر صفحات 57-78
  هدف تحقیق بررسی نقش تعدیلی درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی بر ارتباط بین گرایشات احساسی سرمایه گذاران، بازده سهام و نوسان قیمت سهام است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1388 تا 1394 می باشد. در این تحقیق، گرایشات احساسی سرمایه گذاران متغیر مستقل، سرمایه گذاران نهادی متغیر تعدیل گر و بازده سهام و نوسان قیمت سهام متغیر وابسته در نظر گرفته شد. ، روش تحقیق از لحاظ هدف کاربردی ، از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 107 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان داد بین گرایشات احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادار و مثبت وجود دارد. بین گرایشات احساسی سرمایه گذاران وثبت نوسان قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنادارو مثبت وجود دارد. سرمایه گذاران نهادی بر ارتباط بین گرایشات احساسی سرمایه گذاران و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است. سرمایه گذاران نهادی بر ارتباط بین گرایشات احساسی سرمایه گذاران و نوسان قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیرگذار است.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاران نهادی، گرایشات احساسی سرمایه گذاران، بازده سهام، نوسان قیمت سهام
 • مهدی معدنچی زاج*، بهناز طلوعی، کیارش مهرانی صفحات 79-92
  چگونگی واکنش سرمایه گذاران نسبت به اطلاعات محیط اقتصادی ، نقش کلیدی در تعیین میزان کارایی بازارسرمایهدارد. اگر این واکنش صحیح و سریع باشد، بازار سرمایه کارایی قوی دارد، در غیر این صورت، با هرگونه تاخیر و یا اختلال در واکنش سرمایه گذاران، از قدرت کارایی بازار کاسته می ‏شود. در این پژوهش بیش واکنشی سرمایه گذاران با استفاده از روش ارزیابی سرعت تعدیل قیمت سهام در رسیدن به ارزش ذاتی در بازه زمانی05/1/1392 الی 01/03/1396 آزمون شده است. در این راستا سرعت تعدیل شاخص قیمت سهام ده صنعت منتخب بورس (کانی های ‏فلزی، محصولات کاغذی، محصولات چرمی، فراورده های ‏نفتی، منسوجات، محصولات دارویی، لاستیک، فلزات اساسی، خودرو و محصولات شیمیایی) بر مبنای چهار رویکرد مدل تعدیل جزیی آمیهود و مندلسون (1987)، داموداران (1993)، نسبت های اتو کوواریانس و فرآیندهای ARMA تیوبالد و یالوپ (2001، 2002) محاسبه شد. بر اساس برآوردگر نسبت اتو-کوواریانس و رویکرد آمیهود و مندلسون (1987) کم واکنشی در هیچ از صنایع منتخب مشاهده شد. روش ARMAنیز نشان داد در تمامی صنایع بجز صنعت خودرو وجود پدیده کم واکنشی مشاهده شده و در صنعت خودرو بیش واکنشی سرمایه گذاران وجود دارد. بر اساس روش داموداران همه 10 صنعت منتخب سرمایه گذاران بیش واکنشی داشتند. که بر اساس مطالعات مختلف نتایج روش داموداران از قابلیت اعتماد پایینی برخودار است.
  کلیدواژگان: بیش واکنشی، کم واکنشی، سرعت تعدیل قیمت سهام، کارایی بازار سهام
 • ابراهیم عباسی، محمود رضائی بنجار* صفحات 93-107
  چکیده تحقیق حاضر با هدف شناسایی الگوی کسب و کار بانکداری شخصی در بانک رفاه کارگران تدوین شده است. با شناسایی الگوهای کسب و کار بانکداری شخصی و مولفه های اصلی در پیاده سازی این الگوها مبتنی بر آنتولوژی کسب و کار استروالدر و پیگنیور(2004) با استفاده از روش توصیفی-رگرسیون و مدل تحلیل مسیر، نتایج این پژوهش نشان دهنده استفاده بانک رفاه کارگاران از الگوی کسب و کار تفکیکی و تا حدودی دنباله دار در پیاده سازی بانکداری شخصی است. همان طور که نتایج تحقیق نشان می دهد، تایید شدن استفاده از دو الگوی کسب و کار تفکیکی و دنباله دار نشان دهنده تمرکز بانک رفاه کارگران بر برندسازی، بخش بندی مشتریان و ارایه خدمات است. هم چنین، رد شدن فرضیه های استفاده از سه الگوی کسب و کار پلتفرم چندوجهی، باز و رایگان نشان دهنده لزوم بازبینی مدل های کسب و کار مورد استفاده در بانک رفاه کارگران جهت بهره مندی از مزایای بانکداری شخصی است.
  کلیدواژگان: بانکداری شخصی، الگوی کسب وکار، مدل کسب و کار، بانک رفاه کارگران، مشتری
 • محمود محمدی الموتی*، محمدرضا حدادی، یونس نادمی صفحات 109-127
  نفت خام کالای استراتژیکی است که در طول 40 سال گذشته یکی از بزرگ ترین بازار کالا در جهان بوده است. بازیگران اصلی بازار، مانند تولیدکنندگان، موسسات مالی و معامله گران فردی علاقه مند هستند تا برخی روندها و الگوهای حرکتی در عملکرد قیمت های نفت و بازده ها را به رسمیت شناخته و از آن بهره مند شوند. یک بازار که در آن قیمت ها همیشه و به طور کامل منعکس کننده اطلاعات موجود می باشد، کارا نامیده می شود. در این صورت، 3نوع کارایی بازار وجود دارد: فرم ضعیف کارایی، فرم نیمه قوی کارایی و فرم قوی کارایی. در پژوهشهای انجام شده عمدتا فرم ضعیف کارایی مورد آزمون قرار می گیرد. در این مطالعه نیز کارایی ضعیف بازار نفت خام اوپک برای داده های روزانه در طول دوره 4 ژانویه 2010 الی 29 دسامبر 2017 میلادی توسط مدل مارکوف رژیم سوییچینگ گارچ دو رژیمی مورد بررسی قرار گرفته است و نتایج حاصل از برآورد مدل حاکی از عدم کارایی در هر دو رژیم پرنوسان و کم نوسان بازار نفت خام اوپک می باشد.
  کلیدواژگان: بازار نفت خام اوپک، کارایی ضعیف، مدل مارکوف رژیم سوئیچینگ گارچ
 • محمدامین زابل*، اسمعیل ابونوری صفحات 129-145
  برآورد تلاطم دارایی های مالی کاربرد فراوان در علم مالی دارد. از آنجاکه واریانس شرطی برگرفته شده از مدل گارچ میتواند سنجه مناسبی برای برآورد تلاطم باشد، این مدل ها از اهمیت بالایی برخوردار هستند. از کاربردهای برآورد واریانس شرطی می توان به ارزش گذاری اختیار معامله، انتخاب پورتفوی بهینه و مدیریت ریسک اشاره نمود. یکی از جدیدترین روش های برآورد واریانس شرطی، روش گارچ تحقق یافته می باشد که در آن واریانس شرطی و تلاطم تحقق یافته درون دوره ای به صورت همزمان مدلسازی می شود. در این مقاله واریانس شرطی با روش های GARCH، EGARCH و GJR-GARCH و همچنین مدل RGARCH با دو معیار مختلف از تلاطم تحقق یافته درون دوره ای  شاخص کل بورس تهران در فاصله زمانی آبان سال 1388 تا مهر 1395 محاسبه و در نهایت مقایسه شده است. برای ارزیابی خوبی برازش از مقدار تابع درست نمایی استفاده شده است: با توجه به این معیار، مدل های گارچ تحقق یافته از خوبی برازش بالاتری بر داده های درون نمونه برخوردار بوده اند. برای ارزیابی دقت پیش بینی واریانس شرطی نیز از روش پنجره غلتان با دو تابع زیان MSE و QLIKE استفاده شده است.  نتایج حاکی از آن است که مدل های گارچ تحقق یافته چه در برازش داده و چه در پیش بینی واریانس شرطی(تلاطم) شاخص بورس تهران از دقت بیشتری برخوردار هستند. از این رو استفاده از مدل گارچ تحقق یافته مدل در کارهای عملی نظیر ارزش گذاری و مدیریت ریسک، به دقیق تر شدن برآوردها منجر می شود.
  کلیدواژگان: مدل گارچ تحقق یافته، بورس تهران، ارزیابی مدل های گارچ
 • مهدی هدایت*، پژمان شعبان پورفرد، سیدمجتبی میرلوحی صفحات 147-162
  میزان تقاضای صندوق های سرمایه گذاری مشترک را می توان از طریق خالص کل جریان های نقدی که طی یک دوره به صندوق وارد می شود، اندازه گیری کرد. همچنین بسیاری از محققان با توجه به اطلاعات بازده و اندازه صندوق به تخمین خالص جریان های نقدی می پردازند. این روش برآورد خوبی از جریان های نقدی به دست می دهد. لذا می توان به دو روش به محاسبه جریان های نقدی خالص پرداخت و عوامل اثرگذار بر روی هریک از این جریان های نقدی را تجزیه وتحلیل نمود. این پژوهش با استفاده از داده های ماهانه مربوط به 41 صندوق سرمایه گذاری از اسفند 1390 تا مهرماه 1396 و استفاده از روش تابلویی به آزمون فروض پرداخته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که جریان های ضمنی سنجه مناسبی برای تخمین جریان های نقد خالص است، اما در محاسباتش کمی خطا وجود دارد. همچنین نتایج مبین آن است که متغیرهایی مانند بازده، ریسک و جریان های نقدی دوره گذشته اثر معناداری بر تقاضای سرمایه گذاران صندوق های سرمایه گذاری دارند.
  کلیدواژگان: تقاضای صندوق، جریان های نقدی ضمنی، جریان های نقدی حقیقی، صندوق های سرمایه گذاری مشترک
 • امیرحسین ارضاء* صفحات 163-178
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر فرااعتمادی مدیران بر بهره وری سرمایه گذاری و بررسی نقش میانجی دارایی های نامشهود بر این رابطه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر با استفاده از الگوی داده های ترکیبی برای دوره زمانی 1395-1390، نمونه ای 194 شرکتی را از سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که با روش حذف سیستماتیک انتخاب شدند، به صورت سالانه مورد مطالعه قرارداده است. نتایج این پژوهش نشان داد بین فرااعتمادی مدیران و بهره وری سرمایه رابطه معناداری وجود دارد علاوه بر این بین فرااعتمادی مدیران و بهره وری سرمایه با در نظر گرفتن میزان سرمایه گذاری در دارایی های نامشهود رابطه معناداری وجود دارد.
  کلیدواژگان: فرااعتمادی مدیران، بهره وری سرمایه، دارایی های نامشهود
 • داود حسن پور، حسن ولیان*، مهدی صفری گرایلی، رضا طهماسبی زاده صفحات 179-208
  هدف این تحقیق از طریق بکارگیری مدل مجموعه تیوری راف توسعه یافته (ERST)، تحلیل ساختاری-تفسیری (ISM) و درخت تصمیم گیری (CART) به دنبال کمک به حسابرسان برای شناخت بیشتر مجاری تقلب شرکت های بورس اوراق بهادار ایران می باشد. روش این پژوهش ترکیبی و مبتنی بر اقتباس مبانی نظری از طریق روش ارزیابی انتقادی به منظور شناسایی ویژگی ها و معیارهای تقلب در صورت های مالی (x) و ویژگی ها اعمال تقلب از طریق آن ها (y) می باشد و بر اساس تحلیل ساختاری-تفسیری (ISM)، درخت تصمیم (CART) و مدل توسعه یافته تیوری راف (ERST) به دنبال تعیین موثرترین معیارهای تقلب و راه های اعمال آن در صورت های مالی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش شامل 12 نفر از حسابرسان خبره می باشد که از طریق نمونه گیری هدفمند و همگن انتخاب شدند. در این پژوهش 18 شاخص به عنوان معیارهای تقلب و 5 ویژگی به عنوان راه های اعمال تقلب شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان داد بر اساس نتیجه ی تحلیل ساختاری-تفسیری (ISM) و درخت تصمیم (CART) مالکیت مدیریتی به عنوان مهمترین شاخص تقلب و بر اساس مدل توسعه یافته تیوری راف (ERST) حساب های دریافتنی به عنوان مهمترین ویژگی اعمال تقلب محسوب می شوند. بر این اساس در نتیجه گیری این پژوهش باید بیان نمود، برای تعیین تقلب در صورت های مالی می توان از دو شاخص پایین بودن موجودی کالا به فروش (X12) و بالا بودن مالکیت مدیریتی (X17) بر اساس تغییرات در حساب های دریافتنی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: تقلب در صورت های مالی، تئوری راف توسعه یافته (ERST)، درخت تصمیم (CART)، تحلیل ساختاری-تفسیری (ISM)
 • فائزه غلامی مقدم، جواد رجبعلی زاده، رضا حصارزاده* صفحات 209-226
  در سال های اخیر، افزایش تضادهای نمایندگی سبب شده است قانون گذاران، الزامات سخت گیرانه تری پیرامون افشای پاداش مدیران عامل، وضع نمایند. با این حال، به لحاظ نظری و تجربی، نحوه افشای پاداش، کماکان به عنوان موضوعی چالش برانگیز تلقی می شود. هدف این نوشتار، بررسی واکنش سرمایه گذاران به نحوه افشای پاداش مدیران عامل می باشد. بدین منظور، پژوهش حاضر با بهره گیری از چارچوب پژوهش کلی و سیو (2016) و با بکارگیری رویکردی شبه آزمایشی، واکنش سرمایه گذاران را به سناریوهای مختلف بررسی می نماید و واکنش ها را با استفاده از تحلیل مسیر، به صورت دو به دو تحلیل می کند. در این رابطه، سه نوع پرسشنامه با معیارهای افشای پاداش مدیران، افشای پاداش بالای مدیران و افشای نسبت پاداش بالای مدیران به دریافتی کارکنان تهیه شد و اقدام به پیمایش نظر 225 نفر از دانشجویان رشته های مالی به عنوان شاخصی برای سرمایه گذار گردید. یافته ها حاکی از آن است که در مجموع، افشای نسبت پاداش مدیران عامل به دریافتی کارکنان، همراه با افشای پاداش مدیران عامل شرکت های مشابه، نسبت به سایر سناریوها بهتر است. زیرا این سناریو، اثر مثبتی بر تصور سرمایه گذار از "منصفانه بودن پاداش، توانایی شرکت در جذب و ابقای مدیر عامل و نیز وجود فرصت های بالقوه سرمایه گذاری" می گذارد.
  کلیدواژگان: پاداش مدیر عامل، نسبت پاداش، منصفانه بودن پاداش، توانایی جذب مدیران مستعد، تصور سرمایه گذاران
 • هاجر مرادیان*، علی حقیقت، هاشم زارع، مهرزاد ابراهیمی صفحات 227-239

  چکیده در این تحقیق، نخستین بار، اثرات نامتقارن شوک ارز بر بازده بازار سرمایه در مدل MS-FITGARCH با نوآوری های: تغییر زمانی و عدم تقارن در واریانس شرطی ،وابستگی رژیم در اثر و جواب نامتقارن به شوک های وابسته به نوسانات بازار سهام و ارزو حافظه بلندمدت، در هر رژیم، بررسی می گردد . طی سالهای 2009-2017 ،درمدلMS-FIEGARCH(1,1) تک متغیره با احتمالات انتقال ثابت ،ضرایب حافظه بلند مدت واثرات نامتقارن،معناداروواریانس بالاو میانگین بالا مطابق با فاز رونق وواریانس پایین وبازده پایین مطابق با فاز رکود بود.با ورود متغیر نرخ ارز،واریانس پایین ومیانگین بالا، فاز رونق و واریانس بالا ومیانگین پایین مرتبط با فاز رکود گردید اما ضرایب شوک نرخ ارز برتابع واریانس بی معنا ومنجر به کاهش نرخ راست نمایی شد. بنابراین در افق هفتگی شوک های بازار ارز اثر معنا دار بر بازده سهام تهران ندارند. 

  کلیدواژگان: مارکوف حافظه بلندمدت گارچ آستانه نامتقارن، بازده سهام، شوک ارز
 • الهام دسترنج*، حسین صاحبی فرد، عبدالمجید عبدالباقی، سید رضا حجازی، احمد معتمدنژاد صفحات 241-257
  هدف از این پژوهش قیمت گذاری اختیار معاملات توانی تحت مدل هستون بر مبنای اطلاعات روزانه شاخص بورس اوراق بهادار تهران است. بر این اساس با بررسی دوره های زمانی مختلف بازار اوراق بهادار تهران، دوره ای در بازه زمانی آذرماه سال 1387 تا تیرماه 1397 که شاخص بورس از تبعیت بیشتری نسبت به مدل هستون برخوردار است انتخاب گردید. در این مقاله، قیمت گذاری در دو بخش با بازه های زمانی متفاوت انجام و برای حل مدل اصلی از روش تبدیل فوریه سریع استفاده شده است نتایج قیمت گذاری فرضی نشان می دهد که قیمت گذاری اختیار معاملات مدل توانی نمی تواند از مدل هستون تبعیت داشته باشد و باعث ایجاد شرایط آربیتراژ در بازار بورس خواهد شد.
  کلیدواژگان: مدل هستون، روش تبدیل فوریه سریع، اختیار معاملات مدل توانی
 • ایرج نوروش، نرگس محسنی دهگلانی، اکبر رحیمی پور* صفحات 259-282
  هدف اصلی در این پژوهش بررسی تاثیر شوک نقد شوندگی و حباب های سهام بر پیش بینی شاخص قیمت سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد . دوره مورد بررسی در این پژوهش از ابتدای سال 1390 تا انتهای سال 1396 به صورت داده های سالانه می باشد . برای بررسی از روش اقتصادسنجی پانل دیتا استفاده شده است . پس از تجزیه وتحلیل آماری نتیجه گیری شده است که نقدشوندگی و حباب قیمتی تاثیر مثبتی بر پیش بینی شاخص قیمت سهام دارند. با توجه به تاثیر مثبت حباب قیمتی بر شاخص قیمت سهام می توان نتیجه گرفت قیمت پیش بینی شده در زمان حباب قیمتی از قیمت واقعی بیشتر است و این خود موجب شرایط تورمی شدید تر و نابسامانی در بازار مالی می گردد .
  کلیدواژگان: نوسانات، شاخص قیمت، سری زمانی
 • محمدرضا رادفر*، غلامرضا زمردیان، مسعود کریمخانی صفحات 283-299
  پژوهش حاضر به بررسی اثرات متقابل نابرابری درآمد، اشتغال و رشد اقتصادی می پردازد. برای انجام این پژوهش داده های اقتصاد ایران بین سالهای 1368-1395 گردآوری و با استفاده از روش برداری خودرگرسیونی (VAR) تحلیل شدند. همزمان با آزمون اثر تورم و مخارج دولت بعنوان متغیرهای کنترلی آزمون شده است. نتایج نشان داد که بین نابرابری درآمد و رشد اقتصادی اثرات مثبت وجود دارد. بدین معنی که با رشد اقتصادی بطور متوازن در اقتصاد کشور توزیع نشده است و آثار آن منجر به بهبود درآمد خانوارها نشده است. همچنین بین اثرات متقابل اشتغال و رشد اقتصادی رابطه معناداری مشاهده نشده است که می توان این را ناشی از وجود پدیده رکود تورمی در اقتصاد دانست. بر پایه نتایج به دست آمده از شواهد موجود و نتایج پژوهش حاضر ، می توان پیشنهاد نمود تا در تدوین برنامه های توسعه اقتصادی -اجتماعی کشور سطح نابرابری کشور مورد توجه باشد . تلاش در جهت کاهش و یا اصلاح نحوه مصرف هزینه های دولتی در کاهش تورم و در نتیجه نابرابری موثر خواهد بود.
  کلیدواژگان: نابرابری درآمد، اشتغال، رشد اقتصادی، روش برداری خودرگرسیونی (VAR)
 • مجید هاتفی مجومرد، ام البنین جلالی*، محمد رحیمی قاسم آبادی صفحات 301-325
  بخش مسکن یکی از بخش های کلیدی ایران است که از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از مسایلی که این بازار با آن مواجه است وجود سفته بازان در این بازار است که منجربه حبابی شدن این بازار و در نتیجه تحمیل هزینه های زیادی بر جامعه می شود. در این راستا تعیین حبابی بودن و تاریخ گذاری حباب های آن و تعیین نوع حباب های موجود از حیث یگانه یا چندگانه بودن می تواند کمک شایانی به سیاست گذاران نماید. با توجه به این مهم هدف مطالعه حاضر بررسی حباب های رخ داده در بازار مسکن (زمین و اجاره بها) و تاریخ گذاری و تعیین نوع یگانه و چندگانه بودن این حباب ها بود. روش مورد استفاده در این مطالعه آزمون های بازگشتی چوله به راست ارایه شده توسط فیلیپس و همکاران (2013) است که با روش های RADF و GSADF شناخته می شوند. نتایج این مطالعه نشان داد که تهران و کلیه مناطق شهری، شهرهای بزرگ، متوسط و کوچک در سال های 1382 تا 1392 در قیمت زمین و اجاره بها، دوره هایی حبابی را تجربه کرده اند؛ که از این میان مهم ترین بازه حبابی، سال های 1386 تا 1387 بوده است. همچنین در سال های 1390 تا 1392 نیز دوره هایی حبابی در قیمت زمین و اجاره بها وجود داشته است.
  کلیدواژگان: مسکن، زمین، اجاره بها، حباب های یگانه و چندگانه، رفتار انفجاری ملایم
 • کاظم عسگری، شهریار عزیزی*، اصغر مشبکی صفحات 327-350

  سرمایه گذاری در حوزه مسیولیت اجتماعی درسازمانهایی نظیر بانک ها که ماهیتا سودآور بوده واز سویی حیاتشان به اعتماد عمومی جامعه و مشتریان بستگی دارد،امری ضروریست که ریشه در تحقق الگویی فرهنگی در حوزه مسیولیت اجتماعی دارد. پژوهش حاضر کوشیده است تا با تکیه بر ضرورت سرمایه گذاری،باطرح 3سیوال اصلی، حوزه های مسیولیت اجتماعی بانک ها را شناسایی، مولفه های فرهنگی را احصاء ودرنهایت براساس معیار بدست آمده، وضعیت کنونی بانک هارا دراجرای CSR سنجیده والگوی فرهنگی چهاربعدی مسیولیت اجتماعی بانکها را در دو قالب مفهومی وکمی ارایه نماید تا ضرورت سرمایه گذاری دراین حوزه، بخوبی تبیین شود. روش این پژوهش از نوع کیفی وکمی است که در ابتدا برای شناسایی حوزه ها واحصای مولفه های فرهنگی،با خبرگان دانشگاهی و نظام بانکی مصاحبه عمقی مستقیم،انجام وپس از اشباع نظری،نتیجتا 4حوزه مشتریان،کارکنان،آحادجامعه ومحیط زیست احصاءوسپس 49 مولفه فرهنگی با استفاده از تحلیل تم، استخراج و دسته بندی شدند ودرگام بعدی و در بخش کمی این پژوهش، با استفاده ازداده های استخراجی ازمرحله کیفی،پرسشنامه ای با ضریب آلفای کرونباخ کلی0.855طراحی وبا استفاده از روش در دسترس، دراختیار خبرگان بانکی و دانشگاهی قرارگرفت که پس از تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمونهای میانگین وt ، مشخص شدکه بانکها در حوزه CSR بدلیل فقدان الگویی فرهنگی درتمامی حوزه ها، عملکرد غیرقابل قبولی داشته اند و در این حوزه سرمایه گذاری نکرده اند.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، مسئولیت اجتماعی، بانک، فرهنگ، تحلیل تم
 • محمود معین الدین*، مصطفی کاظمی علی آباد، فروغ حیرانی صفحات 351-371

  این پژوهش به منظور سنجش سطح سواد مالی کارگران و بررسی تاثیر مشخصات دموگرافیک (جمعیت شناختی) بر سطح سواد مالی و نیز تعیین تاثیر سواد مالی و خود کنترلی بر بیش بدهی آنها طراحی و اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش پرسنل شرکت مجتمع صنایع لاستیک یزد و روش نمونه گیری، تصادفی ساده با استفاده از فرمول کوکران بوده و نمونه مورد نظر شامل 170 نفر از پرسنل این شرکت می باشد که پس از توزیع پرسشنامه ها و مراجعات و پیگیری های مکرر محقق، تعداد 107 عدد پرسشنامه قابل قبول جمع آوری گردید. این پژوهش متشکل از سه فرضیه اصلی است که با استفاده از آزمون t برای دو نمونه مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه و رگرسیون چند متغیره آزمون شده اند. در بررسی فرضیه های مختلف نتایج بیانگر آن است که کارگران در مجموع از نظر مالی کم سواد هستند اما در برخی از حوزه های زیر گروه سواد مالی که شامل کسب و پس انداز، خرج و استقراض، بیمه و بازنشستگی می‎باشد با سواد هستند. همچنین تاثیر خودکنترلی بر بیش بدهی مصرف کنندگان منفی یا معکوس‎ می‎باشد. از منظر مالی نیز سواد مالی دارای تاثیر منفی بر بیش بدهی و تاثیر مثبت بر خودکنترلی افراد نمونه مورد بررسی است.

  کلیدواژگان: سواد مالی، خود کنترلی، بیش بدهی مصرف کنندگان، ویژگی جمعیت شناختی
 • روح الله رضازاده*، هاشم نیکو مرام، میرفیض فلاح شمس صفحات 373-395

  در طول دوران استرس مالی، تاثیر شوک های استرس مالی بر فعالیت های اقتصادی ممکن است با آنچه معمولا در زمان عادی مشاهده می شود متفاوت باشد. بنابراین مقتضی است که نحوه ی تفاوت تاثیرات استر س مالی بر فعالیت های اقتصادی در دوران بی ثباتی مالی مورد بررسی قرار گیرد. در این مقاله با توجه به بحث فوق چگونگی تاثیر وخامت شرایط مالی اقتصاد ایران و تاثیر آن بر متغیرهای کلان اقتصادی در طی سال های 1391 تا 1396 مورد بررسی قرار گرفته است. به همین منظور در این پژوهش قصد داریم با ساخت شاخص استرس مالی با استفاده از نماینده هایی از بازار های مختلف، تاثیر سرریز نوسانات شاخص استرس مالی را بر شاخص مصرف کننده، شاخص قیمتی تولید کننده و شاخص قیمتی مصرف کننده بررسی کنیم. به همین جهت با استفاده از مدل BEKK دو متغیره GARCH و همچنین با مدل VAR، تاثیر شوک ها و نوسانات بین آنها مورد آزمون قرار گرفت و سپس رابطه ی بین آنها از طریق آزمون علیت گرانجر بررسی گردید. نتایج نشان دهنده ی این است که بین شاخص استرس مالی با شاخص مصرف کننده در کوتاه مدت رابطه ی دو طرفه برقرار است اما در بررسی رابطه علیت بین شاخص استرس مالی و شاخص قیمتی تولید کننده نتایج آزمون های علیت و VAR نشان می دهند که رابطه ای بین آنها برقرار نیست .

  کلیدواژگان: شاخص استرس مالی، سر ریز نوسانات، مدلGARCH -BEKK، مدل VAR، علیت گرانجر
 • جلال بهارستان*، محمد حامد خان محمدی، شهره یزدانی صفحات 397-415
  با توجه به رشد و توسعه بازارها و ابزارهای مالی، سرمایه گذاران و تحلیلگران مالی نیازمند روش ها و مدل هایی هستند که با استفاده از آنها بتوانند بهترین سهام را با بالاترین بازدهی انتخاب کنند. در این تحقیق به یکی از عوامل اثرگذار بر بازده سهام یعنی شفافیت گزارشگری مالی شرکت با استفاده از سه مدل CAPM، سه عاملی فاما و فرنچ و پنج عاملی فاما و فرنچ پرداخته شده است. عامل شفافیت گزارشگری مالی شرکت با استفاده از شاخص شفافیت بورس تهران اندازه گیری شده است. برای آزمون فرضیه ها از داده های 94 شرکت در دوره زمانی 1387 تا 1396 و رگرسیون سری زمانی استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که مدل پنج عاملی فاما و فرنچ نسبت به مدل سه عاملی فاما و فرنچ و مدل CAPM، قدرت پیش بینی کنندگی بیشتری دارد. همچنین طبق نتایج در بازار بورس اوراق بهادار تهران، عامل ارزش به عنوان عامل زاید شناخته نشده است. همچنین نتایج نشان می دهد افزودن عامل شفافیت به هر سه مدل، باعث افزایش توان پیش بینی کنندگی هر سه مدل CAPM، مدل سه عاملی فاما و فرنچ و پنج عاملی فاما و فرنچ می شود.
  کلیدواژگان: مدل سه عاملی فاما و فرنچ، مدل پنج عاملی فاما و فرنچ، عامل شفافیت، شاخص شفافیت بورس تهران
|
 • Pages 1-36

  The present study investigates the role of the mediator of the biographical characteristics of investors on the relationship between political rumors and their perceptual error by modeling structural equations. The present study was conducted in terms of the method of correlation research in terms of the purpose of an applied research and in terms of data collection method, a quantitative study. The statistical population of the study was investors of Tehran Stock Exchange with unlimited number and the sample was estimated using Morgan and Kargzi tables with a simple random sampling of 384 people. The tool for measuring political rumors, the 9 questionnaire of Khademi Grashi and Ghazizadeh (2007) and the instrument for measuring perceived error in the questionnaire of Saadi 24 et al. (2010). The results of structural equations showed that political rumors affected the perceived errors of investors in Tehran Stock Exchange. Also, the dimensions of political rumors, including statements by political officials, political developments inside the country and foreign political developments, increased the level of perceptual error of investors. Also, biographical characteristics of investors influenced the relationship between political rumors and its dimensions with perceptual errors of Tehran Stock Exchange investors.

  Keywords: biographical characteristics of investors, political rumors, Perceptual Errors
 • Zahra Dianati Dalami *, Morteza Farahani Pages 37-56
  Study and understanding the market is the first step in investing. The printing industry is the concern of many investors because of its wide variety, breadth and good labor market. On the other hand, the wide variety of printing industry technologies is causing investors to make the most effective investment choice. Therefore, this research seeks to answer this question: What is the ranking and prioritization of printing technologies for investing in the Iranian market according to existing conditions? In order to answer the main research question, in this research, by descriptive-analytic method, prioritization of printing industry technologies was investigated by Compensatory Fuzzy multi Criteria Decision making in 20018. Therefore, a fuzzy tops technique was used to check and rank the options. The options studied in this research are; offset printing, digital printing, flexor printing, Héliogravure printing and silkscreen printing. Eleven indicators were selected using experts’ comments that are: technical quality, initial capital, cash flow, return on investment, expected returns, risk, environmental pollution, production volume, depreciation, production cost or Services, competitive power. After sensitive analyzing on parameters and indices, the results were examined. The final results of this study show that the best investment in the printing industry, according to the current market conditions of Iran, are digital printing, offset printing, flexor printing, silk screen printing and, finally, printing of Héliogravure.
  Keywords: Printing Technology, investment, Fuzzy TOPSIS
 • Davoud Hemmati *, ALI RAMEZANI, Akram Shayanfar Pages 57-78
  The purpose of the study is to investigate the moderating role of institutional investors 'ownership percentage on the relationship between investors' emotional tendencies, stock returns and fluctuations in stock prices. The spatial domain of this research is the companies admitted to the Tehran Stock Exchange and the realm of time between 2009 and 1394. In this research, the emotional tendencies of independent variable investors, institutional investors, moderating variables and stock returns and fluctuating stock prices were considered as dependent variables. , The research method is applied in terms of its purpose, in terms of its nature as descriptive research, and also in the method of research is correlated in the research field. Based on the systematic elimination method, 107 companies were selected as the statistical sample. The results of the research showed that there is a significant and positive relationship between the emotional tendencies of investors and the return on shares of the companies admitted to the Tehran Stock Exchange. There is a meaningful and positive correlation between the emotional tendencies of investors and the fluctuation of stock prices of the companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Institutional investors have an impact on the relationship between investors' emotional tendencies and the return on shares of companies admitted to the Tehran Stock Exchange. Institutional investors have an impact on the relationship between investors' emotional tendencies and fluctuations in stock prices of companies admitted to the Tehran Stock Exchange.
  Keywords: Institutional investors, investors' emotional tendencies, Stock Returns, stock price fluctuations
 • Mahdi Madanchi Zaj *, Behnaz Tolouei, Kiarash Mehrani Pages 79-92
 • Ebrahim Abbasi, Mahmood Rezaie Bonjar * Pages 93-107
  Abstract this study aimed to identify the business model of personal banking in the bank of Refah Kargaran. By identifying the personal business pattern and the main component in implementing these pattern based on Osterwalder and Pigneur business ontology and using descriptive-regression method and path analysis model, the result of this research represents employment of unbundling and somewhat the long tail pattern in implementing personal banking. As the results of the research show, confirmation of the use of two distinct business patterns, reflects the concentration Bank Refah Kargaran on branding, customer segmentation and service provision. Also, the rejection of the hypotheses of using the three business pattern of multi-sided platform, open, and FREE, reflects the need to review the business pattern used by the bank for the benefit of the workers to benefit from personal banking.
  Keywords: Personal Banking, business pattern, Business Model, Refah.K Bank, Customer
 • Mahmood Mohammadi Alamuti *, Mohammad Reza Haddadi, Younes Nademi Pages 109-127
  Crude oil is a strategic commodity that has been one of the largest commodity market over the past 40 years in the world. The main players in the market, such as manufacturers, financial institutions and individual traders are interested in recognizing and benefiting from some moving trends and practices in oil prices and returns. A market where prices always and fully reflect information is called efficient. Thus, there are 3 types of market efficiencies: weak form, semi strong form and strong form efficiency. In research, the weak form efficiency is often tested. In this study, the weak form efficiency of the OPEC crude oil market for daily data during the period from 4 January 2010 to 29 December 2017 by the two mode Markov regime switching GARCH model has been examined and the results of the estimation indicate a lack of efficiency in both high and low volatile regimes of the crude oil market.
  Keywords: OPEC Crude Oil Market, Weak Form Efficiency Hypothesis, Markov Regime Switching GARCH model
 • Mohamad Amin Zabol *, Esmaiel Abounoori Pages 129-145
  Forecasting the volatility of a financial asset has wide implications in finance. Conditional variance extracted from GARCH framework could be a suitable proxy of financial asset volatility. Option pricing, portfolio optimization and risk management are examples for implications of conditional variance forecasting. One of the most recent methods of volatility forecasting is Realized GARCH (RGARCH) that considers simultaneous model for both realized volatility and conditional variance at the same time. In this article, we estimate conditional variance with GARCH, EGARCH, GIR-GARCH and RGARCH with two realized volatility estimators using Tehran Exchange Price Index (TEPIX). We compared models, for in sample fitting, by the log likelihood value and used MSE and QLIKE lose functions to evaluate predicting accuracy. The results show that the RGARCH method for TEPIX outperforms the other methods in both ways. So, using RGARCH model in practical situations like pricing and risk management would tend to better results.
  Keywords: Realized GARCH Model (RGARCH), Tehran Stock Exchange, GARCH Modes Evaluation
 • Mehdi Hedayat *, Pejman Shabanpourfard, Seyedmojtaba Mirlohi Pages 147-162
  Demand for investment in mutual funds can be measured as the total net cash flows experienced by the fund during a period. On the other hand, many authors estimate the net cash flows using fund size and return information. This method provides a good estimate of cash flows. Therefore, two methods can be used to calculate net cash flows and analyze the factors affecting each of them. This study uses monthly data from 41 mutual funds from February 2012 to October 2017 using a panel method to test hypothesizes. The results show that the implicit flows are an appropriate measure for estimating net cash flows, but there are a few errors in its calculations. The results also indicate that variables such as returns, risk and lagged cash flows have a significant effect on investors' demands for investment funds.
  Keywords: mutual fund, net cash flow, implied flow, fund demand
 • Amir Hossein Erza * Pages 163-178
  The present research mainly aims to investigate effect of managerial overconfidence on return of investment and review on mediating role of intangible assets on this relationship in the listed enterprises in Tehran Stock and Exchange Organization (TSEO). The current investigation has studied the model of combined data annually for time period (2011-16) in a sample composed of 194 companies which have been selected out of the listed enterprises in TSEO Organization using systematic deletion. The results of this study indicated that there was significant relationship among managerial overconfidence and return of capital. In addition, there is significant relationship among managerial overconfidence and return of capital given the rate of investment in intangible assets.
  Keywords: Managerial Overconfidence, Capital return, intangible assets
 • Davood Hasanpoor, Hasan Valiyan *, Mehdi Safari Griyly, Reza Tahmasbizadeh Pages 179-208
  The Purpose of this Research is Rough Set Theory Developed Using Model (ERST) to Assist Auditors to Identify Fraud in the Financial Statements of Iranian Companies Listed on Stock Exchange. The method of this combined research is based on the adaptation of theoretical foundations through the critical evaluation method to identify the characteristics and criteria of fraud in the financial statements (x) and the characteristics of committing fraud through them (y) and based on the decision tree (CART) and the developed Rough Theory Model (ERST) are seeking to determine the most effective criteria for fraud and how it can be applied in financial statements. The statistical population of the study consisted of 12 expert auditors selected through targeted and homogeneous sampling. In this study 18 indicators were identified as criteria for fraud and 5 attributes as ways of committing fraud. The results of this study showed that, based on the result of the management decision tree (CART) as the most important indicator of fraud, according to the developed Rough Theory Model (ERST), accounts receivable are considered as the most important feature of fraudulent behavior. Accordingly, in the conclusion of this research, for determining the fraud in the financial statements, we can use two indicators of low inventory sale (X12) and high management ownership (X17) based on changes in accounts receivable.
  Keywords: Fraud in the Financial Statements, Set Theory Developed Using Model (ERST), Decision Tree Model (CART)
 • Faezah Gholami Moghaddam, Javad Rajabalizadeh, Reza Hesarzadeh * Pages 209-226
  In recent years, increasing conflicts agencies have caused legislators impose stricter requirements on executive compensation disclosure. However, theoretically and experimentally, compensation disclosure is one of the challenging issue. The porpuse of this study is to investigate investors reaction to chief executive officer (CEO) compensation disclosure. Therefore, the present study by using the framework of the Kelly and Seow (2016), investigetes investors reaction to evaluate different scenarios. In this regard, three types of questionnaires were issued with the disclosure criteria of managers' bonuses, disclosure of high compensation to managers, and disclosure of the rewards ratio of managers to employees and the survey of 225 students of financial sciences was an indicator for the investor. Results show that the executive compensation disclosure to employee receive with executive compensation disclosure in similar firms is better than the other scenarios. Because this scenario have positive effect on investor perception of "fairness compensation, the company's ability to attract and retain the CEO and potential investment opportunities".
  Keywords: Ability to Attract talented Managers, CEO Compensation, Compensation Ratio, Fairness of Compensation, Perceived Investors
 • Hajar Moradian *, Ali Haghighat, Hashem Zare, Mehrzad Ebrahimi Pages 227-239

  In this Research, for the first time, MRS-FITGARCH model is used to evaluate effects of exchange rate shocks on stock market returns with innovations that are: time changing and asymmetric effects in Conditional variance, regime dependent and asymmetric responds to shocks from stock market and exchange rates, long memory potential in the same time of regime changes. From 2009 to 2017, in univariate model with fixed transmission probability, long memory and asymmetric effects coefficient were Valued and high return mean and variance was recession phase and low return mean and variance was expansion phase. After adding exchange rate shocks, low return mean and high variance was recession phase and high return mean and low variance was expansion phase but exchange rate shocks coefficient was not valued and decreased the LR test, so in weekly times, its effects on TEPIX returns, was not valued. 

  Keywords: MRSFITGARCH, stock return, exchange shock
 • Elham Dastranj *, Hossein Sahebi Fard, Abdolmajid Abdolbaghi Ataabadi, S. Reza Hejazi, Ahmad Motamednezhad Pages 241-257
  In this paper, power option pricing is driven applying by daily information of Tehran stock exchange. The sample period of the study is from 1387 to 1397, when Tehran stock exchange index is approximately closed to Heston model. In this work, the considered pricing is done in two sections with different period of times. At first, The fast Fourier transform is applied for solving our main model. In the sequel the results of the considered pricing are shown that power option pricing can not follow the Heston model that means it causes the arbitrage situations in our considered market, Tehran stock exchange.
  Keywords: Heston model, Fast Fourier transform, power option
 • Iraj Noravesh, Narges Mohseni Pages 259-282
  The main purpose of this research is to investigate the effect of cash flow shock and stock prices on prediction of stock price index in Tehran Stock Exchange. The study period in this study was seasonal data from the beginning of the year 2011 to the end of 2017 and the number of observations for each of the variables examined is 68. To investigate the least squares and all relevant tests were used. After statistical analysis, it is concluded that there is a relationship between stock price deviation with the creation of a bubble in the stock market of Tehran. There is also a relationship between liquidity and price bubbles in the Tehran Stock Exchange. And in the study of the predictive power of the model The regression revealed that the standard deviation of the forecast in high fluctuation periods is high and the regression model introduced in times of crisis and price bubbles calculates the amount of bubbles more than its actual value. In fact, the predicted price is always in the bubble period The price is higher than real prices, and this results in more severe inflationary conditions in the financial market.
  Keywords: volatility, price index, Time series
 • Mohammad Reza Radfar *, Gholamreza Zomorodiyan, Masoud Karimkhani Pages 283-299
  The present study examines the interactions between income, employment and economic growth inequality. To do this research, Iran's economic data was collected from 1989 to 2016 and analyzed by self-regression analysis (VAR). Simultaneously with the test of the effect of inflation and government expenditures as test variables.The results showed that there is a positive effect between income inequality and economic growth. This means that economic growth has not been distributed in the country's economy in a balanced way, and its effects have not led to the income of households. Also, there is no significant relationship between employment interaction and economic growth.Which can be attributed to the phenomenon of inflationary stagnation in the economy. Based on the results of this study, it can be suggested that, it is suggested that the level of inequality in the country be considered in the formulation of economic-social development programs of the country. Efforts to reduce or modify how governments spend on reducing inflation and resulting inequality will be effective.
  Keywords: Income inequality, Employment, Economic growth, Self-regression mapping (VAR)
 • Madjid Hatefi Madjumerd, Omolbanin Jalali *, Mohammad Rahimi Ghasemabadi Pages 301-325
  The housing sector is one of the key sectors of Iran, which is of great importance. One of the issues that this market faces is the presence of speculators in this market, which leads to the bubble of this market and, thus, imposes a lot of costs on society. In this regard, determining the bubble and date stamping and determining the type of existing bubbles in a single or multiple type can be of great help to policymakers. Considering this, the main objective of the present study was to investigate the bubbles dating in the housing market (land and rent house), the date stamping and determination of the single or multiple bubbles.The method used in this study is recursive unit root approach provided by Philips et al (2013), known as RADF and GSADF tests. The results of this study showed that Tehran and all urban areas, large cities, small and medium sized cities in the years 1382 to 1392 have experienced bubble periods at land prices and rentals, of which the most important bubble interval was from 1386 to 1387. There were also bubble periods in land prices and rentals from 1390 to 1392.
  Keywords: House, land, Rent House, Single, Multiple Bubbles, Mild Explosive Behavior
 • Kazem Asgari, Shahriar Azizi *, Asghar Moshabaki Pages 327-350

  Investment in CSR domain in organizations like banks which are profitable in nature and their existence depends on public trust of the community and customers, is essential and is rooted in the realization of cultural pattern in the field of social responsibility. Relying on the necessity of investment and by raising 3 main questions, the present research has tried to identify the CSR domains of banks, numerate the cultural features and lastly to assess the situation of banks in performing CSR according to the obtained criterion and present the four- dimentional and quantitative formats in order to explain the necessity of investment in this area. The method of this research is both qualitative and quantitative, which initially conducted a deep interview with the university and banking experts to recognize the domains and numerate the related features of the cultural and after the theoretical saturation, as a result four areas including customers, staff, community and environment were numerated and then 49 features of the cultural were extracted and classified via Tem analysis. In the next, in the quantitative part of the research,using the extractive data from the qualitative stage, a questionnaire with the Cronbach's alphaco efficient of 0.855 was designed using the available method, it was given to the experts. After statistical analysis using the mean and T test, it was found that the banks in CSR areas had weak and unacceptable performance due to lack of a cultural pattern in areas, had an unacceptable performance and havent invested in field.

  Keywords: investment, CSR, Bank, Culture, Tem Analysis
 • Mahmoud Moeinadin *, Mostafa Kazemi Aliabad, Forogh Heyrani Pages 351-371

  This research has been designed and implemented to assess the level of financial literacy of workers and to examine the effect of demographic (demographic) characteristics on financial literacy and the effect of financial literacy and self-control on their over-indebtedness. The population of the research includes the personnel of Yazd Tire company and the sample consisted of 170 employees selected by random sampling using Cochran's formula that after distributing the questionnaires and referrals and repeated follow-ups of the researcher, 107 acceptable questionnaires were collected. This study is comprised of three main hypotheses tested using two independent samples t-test and analysis of variance (ANOVA). In examining the various hypotheses, the results indicate that the workers are generally financially low in literacy. But they are literate in some areas of financial literacy, including savings and savings, spending and borrowing, insurance, and retirement. Also, the effect of self-control on the over-indebtedness of consumers is negative or inverse. Finaly the financial literacy have a negative effect on over-indebtedness and positive effect on self-control in view of financial perspective.

  Keywords: Financial Literacy, self-control, consumer over-indebtedness, Demographic characteristics
 • Rohollah Rezazadeh *, Hashem Nikomaram, Mirfeiz Falah Shams Pages 373-395

  During financial stress, the impact of financial stress shocks on economic activity may be different from what is usually observed at normal times. Therefore, it is appropriate to examine how the effects of the strategic impact on economic activity are investigated during the period of financial instability. In this paper, considering the above discussion, the effect of the deteriorating financial conditions of the Iranian economy and its impact on macroeconomic variables during the years1391 to 1396 has been investigated. For this purpose, in this research, we intend to study the impact of fluctuations of financial stress index fluctuations on consumer price index, producer price index and consumer price index by constructing financial stress index using representatives of different markets. Therefore, using the GARCH two-variable BEKK model and also the VAR model, the effects of shock and fluctuations between them were tested and then the relationship between them was investigated by Granger's causality test. The results indicate that there is a two-way relationship between the financial stress index with the consumer index in the short run, but in the study of the causality relationship between the financial stress index and the price index producing the causality tests and var indicate that the relationship They do not exist between them, but the results of the garch test indicate a meaningful relationship between these two indices

  Keywords: Financial stress index, GARCH Model, BEKK, VAR Model, Granger Causality
 • Jalal Baharestan *, Mohammadhamed Khanmohammadi, Shohreh Yazdani Pages 397-415
  Given the growth and development of markets and financial instruments, investors and financial analysts need methods and models that enable them to select the best stocks with the highest return. In this study, effect of financial reporting transparency on CAPM model, three factor model of Fama and French and five factor model of Fama and French, has been investigated. Financial reporting transparency is measured using Tehran Stock Exchange Transparency Index. To test the hypotheses to data from 94 companies during the period from 1387 to 1396 and the time series regression method have been used. The results show that the five factor model of Fama and French have more predictive power than the three factor model of Fama and French and the CAPM model. Also according to the results, the value factor is not known as an exogenous factor. Also results show that adding transparency factor to all three models, enhances the predictive power of all three CAPM models, the three factor model of Fama and French and the three factor model of Fama and French.
  Keywords: The three factor model of Fama, French, The five factor model of Fama, French, Transparency factor, Tehran Stock Exchange Transparency Index