فهرست مطالب

 • پیاپی 8 (بهار 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/12
 • تعداد عناوین: 15
|
 • هدی ارکیان*، فرزانه میکائیلی منیع صفحه 1

  هدف پژوهش حاضر بررسی مدل چند متغیری حل مسایل فیزیک در دانشجویان ماهر و مبتدی فیزیک بود. پژوهش  حاضر از نظر ماهیت توصیفی، از حیث هدف جز مطالعات بنیادی و از نظر روش در زمره تحقیقات همبستگی است. تعداد 360 نفر از دانشجویان گروه فیزیک دانشگاه ارومیه به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند، به این صورت که دانشجویان سال آخر، به عنوان گروه ماهر و دانشجویان سال اول به عنوان گروه مبتدی در نظر گرفته شدند. پرسشنامه های پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه انگیزش، سوالات ارزیابی فراشناخت، پنج مسیله فیزیک طراحی شده برای ارزیابی استفاده از استراتژی و نمودار جسم آزاد، پرسشنامه حمایت اجتماعی و هشت مسیله برای ارزیابی دانش مفهومی. تحلیل داده ها نشان داد که حمایت اجتماعی، انگیزه، فراشناخت، استراتژی، طبقه بندی مسایل و نمودار جسم آزاد در قالب یک مدل علی قادر به پیش بینی حل مسیله دانشجویان بوده و حدود 26 درصد از تغییرات حل مسیله دانشجویان را تبیین می کنند. شاخص های برازش نشان داد که مدل آزمون شده برازش مناسبی با داده های گردآوری شده دارد. نتایج همچنین نشان داد که مدل به صورت کلی در گروه ماهر برازش مناسبتری نسبت به گروه مبتدی دارد

  کلیدواژگان: حل مسئله، فیزیک، دانشجویان ماهر، دانشجویان مبتدی، مدل چند متغیره
 • حسین ادریسی* صفحه 2

  هدف پژوهش حاضر، تعیین اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر سازگاری فردی-اجتماعی و سلامت روان زوجین ناراضی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران در سال 1398 بود. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری کلیه زوجین ناراضی مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای مداخله روان درمانی گروهی پذیرش و تعهد را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. ابزار اندازه گیری مورداستفاده در پژوهش، پرسشنامه سازگاری فردی-اجتماعی (کالیفرنیا، 1953) و پرسشنامه سلامت روان (گلدبرگ، 1972) بود. تجزیه وتحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه از طریق نرم افزار spss-v22 در دو بخش توصیفی و استنباطی (کوواریانس) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که روان درمانی گروهی پذیرش و تعهد باعث بهبود "سازگاری فردی-اجتماعی" زوجین ناراضی شده است، همچنین نتایج نشان داد روان درمانی گروهی پذیرش و تعهد بر "اضطراب و بی خوابی"، "نارساکنش وری اجتماعی" و "افسردگی" زوجین ناراضی موثر است، در حالی که از نظر "نشانه های جسمی" تفاوتی بین گروه ها وجود نداشت. بنابراین می توان گفت که روان درمانی گروهی پذیرش و تعهد روشی موثر به منظور بهبود سازگاری اجتماعی و سلامت روان زوجین ناراضی است.

  کلیدواژگان: سازگاری فردی-اجتماعی، سلامت روان، پذیرش و تعهد
 • فاطمه مومنی* صفحه 3

  پژوهش حاضر با هدف اثربخشی آموزش تاب آوری بر امید به زندگی و بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزند با ناتوانی های خاص یادگیری شهر تهران در سال 1398 انجام شد. روش این پژوهش شبه آزمایشی از نوع طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه مادران دارای فرزند با ناتوانی خاص یادگیری شهر تهران بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 30 نفر (15 نفر برای هر گروه) از مادران دارای فرزند با ناتوانی خاص یادگیری شهر تهران انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش 10 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش تاب آوری قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار باقی ماندند. جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه امید به زندگی اشنایدر (2000) و بهزیستی روانشناختی ریف (1980) انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه از طریق نرم افزار spss20 در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل کواریانس) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد، میانگین گروه آزمایش در امید به زندگی و بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزند با ناتوانی های خاص یادگیری نسبت به گروه کنترل افزایش یافته است. می توان گفت که آموزش تاب آوری بر امید به زندگی و بهزیستی روانشناختی مادران دارای فرزند با ناتوانی های خاص یادگیری موثر بوده است، لذا نتایج بیانگر افق های تازه ای در مداخلات بالینی است و می توان از آن به عنوان یک روش مداخله موثر سود جست

  کلیدواژگان: تاب آوری، امید به زندگی، بهزیستی روانشناختی، ناتوانی یادگیری
 • اشرف حسینی اردکانی* صفحه 4

  این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر هیجان بر اضطراب اجتماعی و وابستگی بین فردی زنان مراجعه کننده به خانه های سلامت صورت گرفت. روش این پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه زنان مراجعه کننده به کلینیک های سلامت شهر تهران در سال 1398 بود. نمونه آماری این پژوهش 40 نفر بود که به صورت نمونه گیری خوشه ای تک مرحله ای انتخاب و سپس در دو گروه آزمایش (20 نفر) و کنترل (20 نفر) قرار داده شدند و گروه آزمایش به مدت 8 جلسه تحت درمان مبتنی بر هیجان قرار گرفتند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. جمع آوری داده ها بر اساس اضطراب اجتماعی (کانور و همکاران، 2000) و مقیاس وابستگی بین فردی (هیرشفیلد و همکاران، 1977) انجام پذیرفت. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده از اجرای پرسشنامه از طریق نرم افزار spss22 در دو بخش توصیفی و استنباطی (کوواریانس) انجام پذیرفت. یافته های تحقیق نشان داد که درمان مبتنی بر هیجان موجب کاهش میزان اضطراب اجتماعی و وابستگی بین فردی در زنان مراجعه کننده به کلینیک های سلامت می گردد. بر اساس یافته های این پژوهش می توان گفت که درمان هیجان مدار به عنوان یک رویکرد منحصر به فرد، علاوه بر کارایی در زمینه درمان اختلال های شخصیتی، می تواند در زمینه درمان سایر اختلال های روانی نیز سودمند باشد.

  کلیدواژگان: اضطراب اجتماعی، وابستگی بین فردی، درمان هیجان مدار
 • اشرف حسینی اردکانی* صفحه 5

  پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی روانشناسی مثبت نگر بر انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه تهران در سال 1398 صورت گرفت. پژوهش حاضر از نظر روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون همراه با گروه آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری کلیه دانشجویان ساکن خوابگاه دانشگاه شهر تهران بودند که به شیوه نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) جایگزین شدند. گروه آزمایش در 8 جلسه 90 دقیقه ای مداخله مبتنی بر آموزش روانشناسی مثبت نگر را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه انگیزش پیشرفت (هرمنس، 1970) و پرسشنامه خودکارآمدی (شرر و مادوکس، 1982) بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه از طریق نرم افزار spss19 در دو بخش توصیفی و استنباطی (کوواریانس) انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که آموزش روانشناسی مثبت نگر بر انگیزش پیشرفت دانشجویان ساکن خوابگاه را بهبود بخشیده است. همچنین نتایج نشان داد که آموزش روانشناسی مثبت نگر میزان خودکارآمدی دانشجویان ساکن خوابگاه را نیز افزایش داده است. بنابراین می توان گفت که آمورش روانشناسی مثبت نگر روشی موثر به منظور افزایش انگیزش پیشرفت و خودکارآمدی در دانشجویان ساکن خوابگاه است.

  کلیدواژگان: انگیزش پیشرفت، خودکارآمدی، روانشناسی مثبت نگر
 • نسیم حاتمی نوی* صفحه 6

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین تحت خدمات بیمه بودن با میزان پیگیری دوره بیماری در بین بیماران دیالیزی بیمارستان شهید مطهری شهر ارومیه انجام گرفت. روش پژوهش داده ها از نوع علی- مقایسه ای بود. جامعه ای آماری را کلیه بیماران دیالیزی بیمارستان شهید مطهری شهر ارومیه در سال 1398 بود. نمونه آماری شامل 60 نفر از بیماران دیالیزی تحت خدمات بیمه (30 نفر) و بیماران دیالیزی بدون تحت خدمات بیمه (30 نفر) بودند که بر اساس نمونه گیری در دسترس انتخاب گردیدند. ابزار اندازه گیری پژوهش پرسشنامه محقق ساخته میزان پیگیری دوره بیماری بود. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد؛ که مقدار آن برابر بالای 70% به دست آمد. همین طور از روایی محتوا به منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد که برای این منظور پرسشنامه به تایید متخصص مربوطه رسید. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی آزمون لون، کولموگروف اسمیرنوف، تحلیل کوواریانس استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که میانگین دوره های میزان پیگیری در بین بیماران دیالیزی تحت خدمات بیمه بالاتر از بیماران دیالیزی بدون تحت خدمات بیمه است. هم چنین اندازه اثر دوره های پیگیری نیز نشان می دهد که 17 درصد از تفاوت آزمودنی ها در یک ماهه و این رقم در یک هفته، سه ماهه، شش ماهه و یک ساله به ترتیب به 13، 12، 10 و 14 درصد می باشد.

  کلیدواژگان: تحت خدمات بیمه، پیگیری دوره بیماری، دیالیزی
 • فریبا نصیری زیبا، محسن خوش محمدی*، نعیمه سید فاطمی، حمید حقانی صفحه 7

  ضایعات نخاعی ازجمله معضلات بهداشتی و درمانی جوامع انسانی محسوب می شود که مشکلات جسمی و روحی عدیده ای را برای فرد معلول و خانواده اش به وجود می آورد. معلولیت ناشی از ضایعات نخاعی توجهی ویژه را می طلبد چراکه پتانسیل ایجاد عوارض در سیستم های مختلف بدن را دارا است و این عوارض اغلب وسیع بوده و به طور گسترده ای بر روی کیفیت زندگی افراد آسیب دیده از جنبه های مختلف تاثیر می گذارند. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی نیمه تجربی است. جامعه آماری آن کلیه ی بیماران ضایعات نخاعی مراجعه کننده به بیمارستان خاتم الانبیاء(ص) تهران می باشد. نمونه تحقیق شامل 70 نفر بیماران ضایعات نخاعی این بیمارستان است که از طریق نمونه گیری در دسترس انتخاب شد. نمونه ها به روش تصادفی زوج و فرد به دو گروه آزمون و کنترل (هر گروه 35 نفر) تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (58 سوالی) می باشد. قبل از اجرای طرح پرسشنامه ها توسط هر دو گروه تکمیل شد سپس تمرینات ورزشی کششی به بیماران گروه آزمون آموزش داده شد و بعد از 12 جلسه مجددا پرسشنامه ها توسط هر دو گروه تکمیل شد. روش تحلیل داده ها با نرم افزار  SPSSشماره 22 انتخاب شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد با توجه به نتایج تحلیل آزمون تی زوجی اجرای برنامه ورزش کششی بر عزت نفس مبتلایان به ضایعات نخاعی برای گروه کنترل قبل و بعد از مداخله در حیطه ی عزت نفس عمومی، عزت نفس اجتماعی و دروغ موثر بوده است (05/0p <). همچنین اجرای برنامه ورزش کششی بر عزت نفس مبتلایان به ضایعات نخاعی برای گروه آزمون قبل و بعد از مداخله در حیطه های عزت نفس عمومی، عزت نفس خانوادگی، عزت نفس اجتماعی، عزت نفس دانشگاهی و PreCS موثر بوده است (05/0p <). یافته های این پژوهش نشان داد انجام فعالیت های ورزشی کششی بر میزان عزت نفس بیماران ضایعات نخاعی موثر بوده و ارتباط معنی داری دارد. به منظور برنامه ریزی و سیاست گذاری موفق نظام سلامت در برابر پدیده بیماری، ارتقای سطح عزت نفس در جامعه از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

  کلیدواژگان: : بیماران ضایعات نخاعی، عزت نفس، برنامه ورزش کششی
 • آذین سروش والا* صفحه 8

  استرس ها و فشار روانی ناشی از فرزند دارای اختلال اوتیسم بر بسیاری از جنبه های زندگی زناشویی والدین و نحوه ارتباط و تعامل آنان اثرگذار است و با توجه به اهمیت رضایت زناشویی و سبک های مقابله ای که در این خانواده ها هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی بر رضایت زناشویی و سبک های مقابله ای در والدین کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم بود. پژوهش حاضر یک مطالعه شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون بود که از بین پدران و مادران عضو انجمن اوتیسم ایران واحد شهر قدس 30 نفر به روش تصادفی انتخاب شدند و به شیوه تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه جایگذاری شدند. ابزار گردآوری داده های پژوهش پرسش نامه سبک های مقابله ای لازاروس و فولکمن (1985) و رضایت زناشویی (1989) بود که همگی از اعتبار و روایی قابل قبولی برخوردار بودند. در مطالعه حاضر از فرم کوتاه مداخله مبتنی بر ذهن آگاهی بر اساس پژوهش فرایلی و هریس (2013) در طی 5 هفته استفاده شد و پس از جمع آوری داده ها در دو بخش پیش آزمون و پس آزمون، تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس و از طریق نرم افزار SPSS25 صورت گرفت. نتایج به دست آمده نشان داد مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی بر رضایت زناشویی و سبک های مقابله ای در والدین دارای کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم موثر است. به سازمان ها و نهادهای آموزشی مانند آموزش و پرورش، سازمان بهزیستی و مراکز نگهداری و توانبخشی معلولین توصیه می شود کارگاه های آموزشی مبتنی بر مداخلات ذهن آگاهی برای والدین برگزار نمایند.

  کلیدواژگان: مداخلات مبتنی بر ذهن آگاهی، رضایت زناشویی، سبک های مقابله ای، کودکان مبتلا به اختلال طیف اوتیسم
 • زهرا جوانی، طهمورث آقاجانی، بهزاد شوقی* صفحه 9

  هدف از پژوهش حاضر  پیش بینی سلامت روان دانشجویان  بر اساس خرد بود. روش پژوهش ژرف نگریی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر دانشجویان  دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران می باشد. به منظور توزیع یکنواخت نمونه، از بین واحدهای دانشگاه های آزاد اسلامی شهر تهران دو واحد ملارد و علوم تحقیقات تصادف انتخاب شدند و و در هر واحد  100 نفر دانشجو بطور تصادفی انتخاب شدند و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه ی سلامت عمومی گلدبرگ (1988) و پرسشنامه خردمندی آردلت (2003)بودند. متناسب با سطح سنجش داده ها و مفروضات آماری، از رگرسیون خطی چندگانه جهت آزمون فرضیه ها استفاده شده است. نتایج تحلیل آماری نشان داد عوامل ژرف نگری و  عاطفی با سلامت روان دانشجویان در سطح 5 درصد رابطه ی منفی معنادار دارند و منفی بودن ضرایب در واقع نشان دهنده این است که با افزایش این عوامل، میزان اختلالات روانشناختی دانشجویان کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: خرد، سلامت روان، دانشجویان، اختلالات روانشناختی
 • فهیمه مشکینی* صفحه 10

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مهارت حل مسیله بر خودتنظیمی و استرس تحصیلی دانش آموزان متوسطه دوم انجام شد. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل دانش آموزان متوسطه اول منطقه 16 شهر تهران و نمونه گیری با روش تصادفی ساده 60 نفر انتخاب شدند. برنامه اثربخشی آموزش مهارت حل مسیله به مدت 8 جلسه دو ساعته در طی دو ماه برای گروه آزمایش انجام گرفت. برای گردآوری اطلاعات از آزمون پرسشنامه خود نظم دهی تحصیلی کانل وریان (1987) و پرسشنامه استرس تحصیلی(برمن و همکاران ، 2009) استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی آزمون لون، کولموگروف اسمیرنوف، تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین خود نظم دهی تحصیلی و استرس تحصیلی قبل و بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری وجود دارد. وجود تفاوت معناداری در زیر مقیاس های خود نظم دهی تحصیلی (خود نظم دهی بیرونی، خود نظم دهی درونی، خود نظم دهی شناختی و انگیزه درونی) است. (p<0.001). و در زیر مقیاس های استرس تحصیلی (ابهام در تکلیف، گران باری درسی، سبک باری درسی، ناسازگاری برنامه ی آموزشی، نحوه ارزشیابی تحصیلی) تفاوت معناداری وجود دارد (p<0.001) و می توان نتیجه گیری  کرد که برنامه مداخله ای آموزش مهارت حل مسیله می تواند بر افزایش خود تنظیمی تحصیلی و کاهش استرس تحصیلی دانش آموزان موثر باشد.

  کلیدواژگان: مهارت حل مسئله، خودتنظیمی، استرس تحصیلی
 • طاهره سام‌ خانیانی* صفحه 11

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش راهبردهای یاگیری شناختی و فراشناختی بر اهمالکاری تحصیلی و بهزیستی روانشناختی دانش آموزان شهر تهران در سال 1398 بود. روش پژوهش برحسب هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل و گمارش تصادفی آزمودنی ها بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 30 نفر از دانش آموزان در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه 60 دقیقه ای آموزش راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار ماندند. به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه اهمالکاری (سولومون و راث بلوم، 1984) و بهزیستی روانشناختی (ریف، 1980) استفاده شد. هم چنین به منظور سنجش روایی از روایی محتوا استفاده شد که برای این منظور پرسشنامه به تایید متخصصین مربوطه رسید. تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده از اجرای پرسشنامه ها از طریق نرم افزار SPSS-v22 در دو بخش توصیفی و استنباطی (تحلیل کوواریانس) انجام پذیرفت. یافته ها نشان داد، آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی باعث بهبود بهزیستی روانشناختی در دانش آموزان شده است همچنین آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی بر کاهش اهمالکاری تحصیلی دانش آموزان موثر است. بنابراین به نظر می رسد، آموزش مهارت های شناختی و فراشناختی می تواند باعث ارتقا بهزیستی روانشناختی دانش آموزان شده و تکنیک های موثری را برای مقابله با اهمالکاری ارایه کند.

  کلیدواژگان: اهمالکاری تحصیلی، بهزیستی روانشناختی، فراشناختی، مهارت های شناختی
 • هادی غلامرضایی*، نفیسه حسین زاده مقدم، سیما بوستان صفحه 12

  پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی بیماران سرطان دستگاه گوارش صورت گرفت. این پژوهش یک مطالعه نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه بیماران مبتلا به سرطان گوارش مرکز بیماران سرطانی ایران مهر شهر بیرجند است که در طی سال 1398 دارای پرونده پزشکی بودند. بر اساس آمار ارایه شده از سوی معاونت دانشگاه علوم پزشکی بیرجند، تعداد بیمار مبتلایان به سرطان گوارش 67 نفر می باشند که 30 نفر از بیماران به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) انتساب شدند. روش اجرای مداخله ی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی  به صورت آموزش در 8 جلسه به گروه آزمایش بود و گروه گواه هیچ درمانی دریافت نکردند. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس استفاده شده است. نتایج آزمون تحلیل کوواریانس نشان داد که پس از تعدیل نمرات پیش آزمون بین میانگین نمرات دو  گروه در پس آزمون تفاوت معناداری از لحاظ افسردگی وجود داشته است، بنابراین نتایج یافته ها نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر کاهش افسردگی بیماران سرطان دستگاه گوارش موثر بوده است.

  کلیدواژگان: بیماران سرطانی، افسردگی، شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی
 • غزل فصیحی، محسن جدیدی*، طهمورث آقاجانی صفحه 13

  هدف پژوهش حاضر بررسی پیش بینی شایستگی اجتماعی کودکان بر اساس متغیرهای خودکارآمدی اجتماعی و شیوه های فرزندپروری بود. روش پژوهش حاضر توصیفی، همبستگی و جامعه آماری متشکل از دانش آموزان پسر کلاس های چهارم و پنجم مقطع دبستان مدارس منطقه 6 تهران به تعداد 810 نفر و نمونه تعداد 240 نفر بود که به شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. .به منظور گردآوری داده های پژوهش از پرسشنامه سبک های فرزندپروری والدین بامریند، مقیاس خودکارآمدی اجتماعی اسمیت و بتز و مقیاس شایستگی اجتماعی توسط کوهن و رسمن و به منظور تجزیه و تحلیل داده های پژوش از روش تحلیل رگرسیون چندمتغیری و نرم افزار 22 SPSS- استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد رابطه بین شایستگی اجتماعی و خودکارآمدی و  سبک فرزندپروری مقتدرانه رابطه مثبت و معناداری با شایستگی اجتماعی کودکان دارد و سبک مقتدرانه رابطه منفی و معناداری با شایستگی اجتماعی کودکان دارد. اما سبک سهل گیرانه رابطه معناداری با شایستگی اجتماعی کودکان نداشت.

  کلیدواژگان: شایستگی اجتماعی کودکان، خودکارآمدی اجتماعی، شیوه‌های فرزندپروری
 • راحله صفوی*، عبداله علیزاده صفحه 14

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مشاوره گروهی واقعیت درمانی بر تعلل ورزی و احساس تنهایی در معتادان </span></span></span><span style="font-family:Times New Roman,serif;">NA</span></span></span></span> است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش شامل معتادان </span></span></span><span style="font-family:Times New Roman,serif;">NA</span></span></span></span> شهر تهران و نمونه گیری با روش تصادفی ساده 30 نفر انتخاب شدند. برنامه آموزشی مداخله اثربخشی مشاوره گروهی واقعیت درمانی در 8 جلسه و جلسه 60 دقیقه برای گروه آزمایش انجام گرفت. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه احساس تنهایی دی توماسو، برانن و بست (2004) و پرسشنامه تعلل ورزی محض استیل (2010) استفاده شده است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی میانگین و انحراف معیار و آمار استنباطی آزمون لون، کولموگروف اسمیرنوف، تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که بین تعلل ورزی و احساس تنهایی در معتادان </span></span></span><span style="font-family:Times New Roman,serif;">NA</span></span></span></span> قبل و بعد از مداخله تفاوت آماری معناداری وجود دارد. وجود تفاوت معنادار در زیر مقیاس های احساس تنهایی شامل (تنهایی رمانتیک، تنهایی خانوادگی، تنهایی اجتماعی) (</span></span></span>p<0.001</span></span></span>). و در تعلل ورزی (</span></span></span>p<0.001</span></span></span>). براین اساس برگزاری جلسات مداخله گروهی واقعیت درمانی بر تعلل ورزی و احساس تنهایی در معتادان </span></span></span><span style="font-family:Times New Roman,serif;">NA</span></span></span></span> موثر است.</span></span></span></div>

  کلیدواژگان: مشاوره گروهی واقعیت درمانی، تعلل ورزی، احساس تنهایی، معتادان NA
 • تورج سرابی اصل* صفحه 15

  هدف پژوهش حاضر بررسی قلدری در بین دانش آموزان مقطع دوم متوسط شهر تبریز صورت گرفت. نمونه این پژوهش به وسیله روش نمونه گیری در دسترس از 3 مدرسه انتخاب گردید و با استفاده از پرسشنامه قلدری النا بوکلیرو و مارسلو داربو (132) پرسشنامه داده ها جمع آوری شدند. یافته های پژوهش نشان داد که حدود 80% دانش آموزان معتقد به وجود قلدری، 9/40% دانش آموزان به عنوان شاهد قلدری، 3/33% قربانی قلدری و 8/9% به عنوان قلدر و 16% آنان ترکیبی از این حالت را تجربه می کنند. نتایج پژوهش بیانگر این بود که 57% موارد قلدری از نوع قلدری کلامی، 40% از نوع فیزیکی و 56/2% از نوع اجتماعی/رابطه ای اتفاق می افتد. واکنش حدود 57% دانش آموزان به قلدری، تقویت کننده آن و تنها کمتر از 29% دانش آموزان واکنش های مبتنی بر عدم حمایت و تشویق قلدری نشان داده اند. همچنین نتایج نشان داد که به هنگام وقوع قلدری اقدامات مسیولین مدرسه در 70% موارد موجب تقویت و در 8/28% موارد موجب کاهش قلدری در مدارس می شود. با توجه به آسیب های جسمی و روانشناختی و زمینه سازی قلدری برای آسیب روانی-اجتماعی در دانش آموزان و با توجه به اهمیت مدرسه هم به لحاظ وقوع و هم به لحاظ کنترل و پیشگیری قلدری می توان با اجرای سیاست های مشخص، ارایه آموزش های مناسب و اجرایی و برنامه های پیشگیری و مداخله مناسب در مدارس از وقوع و ایجاد پیامدهای آسیب زا  قلدری جلوگیری کرد.

  کلیدواژگان: قلدری، مدارس، دانش‌آموزان
|
 • Hoda Arkian*, Farzaneh Michaeli Manee Page 1

  The purpose of this study was to test the multivariable model of physics problem solving in skilled and novice students physics. this study in terms of purpose is descriptive, in nature, is the fundamental study and in terms of method is the correlation research. 360 students of Urmia university department of physics were selected by Purposefully sampling method, so that the senior students were considered as skilled and freshmen students were considered as a novice group. Research questionnaires consisted of Motivation Inventory Questionnaire, metaevaluation questions, five physics problems designed to assess using unstructured diagrams strategies, Social Support Questionnaire, and eight problem to assess conceptual knowledge. The results showed that social support, motivation, metacognition, strategy, free-body diagrams and classification issues in terms of a causal model able to predict students' problem solving and explains about 26% changes of students' problem-solving. Goodness of fit indices showed that the tested model has a adequately fit with the collected data. Also fitting indicators suggest that the model is generally fitted in the elite group is superior to the novice group. The results also showed that the Fitness indices of model in skilled group were beter than novice group.

  Keywords: physics problem solving, skilled students, novice students, Multivariable model
 • Hossin Idrissi* Page 2

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of acceptance and commitment based treatment on demographic, social adjustment and mental health of Dissatisfied couples referring to counseling centers in Tehran in 1398. The present study was a quasi-experimental study with pretest-posttest design with experimental and control group. The statistical population was all dissatisfied couples who referred to counseling centers in Tehran who were selected by convenience sampling and were randomly assigned into two experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. The experimental group received acceptance and commitment in 8 sessions of 90-minute psychotherapy intervention and the control group remained on the waiting list. Measurement tools used in this study were demographic and social adjustment questionnaire (California, 1953) and mental health questionnaire (Goldberg, 1972). Data analysis was performed by SPSS-v22 software in two parts: descriptive and inferential (covariance). The results showed that group acceptance and commitment psychotherapy improved the "individual-social adjustment" of dissatisfied couples, The results also showed that group acceptance and commitment psychotherapy were effective on "anxiety and insomnia", "social dysfunction" and "depression" of dissatisfied couples, while there was no difference between groups on "physical symptoms". Therefore, it can be said that acceptance and commitment group psychotherapy is an effective way to improve social adjustment and mental health of unhappy couples.

  Keywords: Personal-social adjustment, mental health, Acceptance, commitment
 • Fatemeh Momeni* Page 3

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of resiliency training on life expectancy and psychological well-being of mothers with children with special learning disabilities in Tehran in 1398. The method of this study was quasi-experimental with pretest-posttest design with control group. The statistical population of the study was all mothers with children with learning disabilities in Tehran. Using available sampling method, 30 individuals (15 for each group) were selected from mothers of children with specific learning disabilities in Tehran and were randomly divided into experimental and control groups. The experimental group received 10 minutes of 90 minute resuscitation training and the control group remained on the waiting list. Data collection was done based on Life expectancy Schneider (2000) Questionnaire and Psychological Well-being Reef (1980) Questionnaire. Data analysis was done by SPSS software in two parts: descriptive and inferential (covariance analysis). The results showed that the mean of experimental group increased in life expectancy and psychological well-being of mothers with children with specific learning disabilities compared to control group. It can be said that resilience education has been effective on life expectancy and psychological well-being of mothers of children with specific learning disabilities, so the results represent new horizons in clinical interventions and can be used as an effective intervention method.

  Keywords: resilience, life expectancy, psychological well-being, learning disability
 • Ashraf Hosseini Ardakani* Page 4

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of emotion-based therapy on social anxiety and interpersonal dependence of women referring to health homes. The method of this study was quasi-experimental with pretest-posttest design and control group. The statistical population of the study consisted of all women referred to health clinics in Tehran in 1398. The statistical sample of this study consisted of 40 individuals who were selected as single stage cluster sampling and then were divided into experimental (20) and control (20) groups and the experimental group received 8 sessions of emotion-based treatment. And the control group remained on the waiting list. Data were collected based on social anxiety (Connor et al., 2000) and interpersonal dependency scale (Hirschfield et al., 1977). Data analysis was performed by SPSS software in two descriptive and inferential parts (covariance). The findings showed that emotion-based therapy reduced the level of social anxiety and interpersonal dependence in women referring to health clinics. Based on the findings of this study, it can be said that emotion-focused therapy as a unique approach, in addition to being effective in treating personality disorders, can be useful in treating other mental disorders as well.

  Keywords: Social anxiety, Interpersonal dependence, Emotional therapy
 • Ashraf Husseini Ardakani* Page 5

  The purpose of this study was to determine the effectiveness of Positive Psychology on Achievement Motivation and Self-efficacy on Students Living in Dormitories of Tehran University in 1398. The present study was a quasi-experimental study with pretest-posttest design with experimental and control group. The statistical population consisted of all students residing in Tehran University dormitory who were selected by convenience sampling and were randomly assigned into two experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. The experimental group received 8 sessions of 90 minutes of intervention based on positive psychology training and the control group remained on the waiting list. The measuring tools used in this study were the Achievement Motivation (Hermans, 1970) Questionnaire and the Self-efficacy (Sherer & Maddox, 1982) Questionnaire. Data analysis was done by SPSS19 software in two parts: descriptive and inferential (covariance). The results showed that positive psychology training improved the Achievement Motivation of students living in dormitory. The results also showed that positive psychotherapy training also increased the self-efficacy of dormitory students. Therefore, it can be said that positive psychology training is an effective way to increase the Achievement Motivation and selfefficacy in dormitory students.

  Keywords: Achievement Motivation, Self-efficacy, Positive Psychology
 • Nasim Hatami Navi* Page 6

  The aim of this study was to investigate the relationship between being under insurance services and the rate of follow up of the disease among dialysis patients in Shahid Motahari Hospital in Urmia. The research method was causal-comparative. Statistical population was all hemodialysis patients in Shahid Motahhari hospital in Urmia in 1398. The sample consisted of 60 hemodialysis patients (30 patients) and dialysis patients (30 patients) who were selected based on available sampling. The research instrument was a researcher-made questionnaire of disease follow-up. The reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha method, which was above 70%. Content validity was also used to test the validity of the questionnaire for which the questionnaire was approved by the relevant expert. Descriptive statistics, mean and standard deviation, and inferential statistics of Levon test, Kolmogorov-Smirnov and covariance analysis were used for data analysis. The results show that the mean follow-up rates among dialysis patients under insurance are higher than those without dialysis patients. The effect size also shows that 17% of the subjects had a difference of 13%, 12%, 10% and 14% in one week, three months, six months and one year, respectively.

  Keywords: Under Insurance Services, Disease Tracking, Dialysis
 • Fariba Nasiri Ziba, Mohsen Khosh Mohammadi*, Naeimeh Seyed Fatemi, Hamid Haghaani Page 7

  spinal cord waste is one of the health and health problems of human societies, which provide a variety of physical and mental problems for the disabled and his family. The disability resulting from spinal cord waste takes special attention because it has the potential to cause complications in different body systems, and the toll is often widespread and has a wide impact on the quality of life affected by different facets. This study is a clinical trial of Observational study. The statistical population of all the patients of the spinal cord is referred to the Khatam-al-Anbia hospital in Tehran. The sample of the study consisted of 70 patients with spinal cord injuries selected by the available sampling. The samples were randomly divided into two groups of test and control groups (each group 35). Data collection instrument was questionnaire, the Cooper Smith self - esteem questionnaire (58 questions). Prior to the completion of the questionnaires by both groups, stretching exercises was completed by the test group patients and after 12 sessions the questionnaires were completed by both groups. The data analysis method was selected with SPSS number 22. the results of the present study showed that the effect of performance of the tensile safety program for the pre - and post - intervention group for regard to the results of paired t - test analysis, the exercise of the stretching exercises on self - esteem for the control group before and after intervention in general self - esteem, social self - esteem and lying have been effective (p < 0.05). also, the application of the stretching exercises on self - esteem for the pre - post and post - intervention group has been effective for the pre - post - intervention group, family self - esteem, community self - esteem, academic self - esteem, academic self - esteem, and effective stress (p < 0.05).

  Conclusion

  The findings of this study showed that doing stretching exercises affects the degree of self - of the patients with spinal cord injuries. In order to plan and policy the health system against the phenomenon of disease, it is of particular importance to improve the self - esteem in society.

  Keywords: spinal cord patients, self - esteem, stretching exerci
 • Azin Soroush Vala* Page 8

  Stress caused by a child with autism affect many aspects of a parent's marital life and how they communicate and interact, and given the importance of marital satisfaction and coping styles in these families the aim of this study effectiveness of mindfulness-based interventions on marital satisfaction and coping styles. The study was a quasi-experimental study of pretest-post-test, in which 30 parents were randomly selected from the parents of members of the Iranian Autism Association, Qods City Branch, tested in two groups of 15 people. The data collection tools were Lazarus and Folkman (1985) and Enrich Marital Satisfaction (1989), which all had acceptable validity. In the present study, a brief form of mindfulnessbased intervention based on Ferraioli and Harris, (2013) was used over a five-week period. And it was done through SPSS25 software. The results showed that mindfulness-based interventions were effective in marital satisfaction and coping styles in parents with children with autism spectrum disorder. Educational organizations and institutions such as education, welfare organization, and centers for the care and rehabilitation of the disabled are advised to hold training workshops based on mindfulness interventions for parents.

  Keywords: Mindfulness Interventions, Marital Satisfaction, Coping Styles, Children withAutism Spectrum Disorder
 • Zahra Javani, Tahmores Aghajani, Behzad Shoghi* Page 9

  The purpose of this study was to predict students' psychological health based on wisdom. The research method is descriptive-correlational. The statistical population of the present study is students of Islamic Azad Universities in Tehran. In order to distribute the sample uniformly, among the units of Islamic Azad Universities of Tehran, two units of Mallard and Research and Sciences were selected and in each unit, 100 students were randomly selected and examined. The tools used in this study were the Goldberg General Health Questionnaire (1988) and the Ardlett wisdom questionnaire (2003). Depending on the level of data measurement and statistical assumptions, multiple linear regressions has been used to test the hypotheses. The results of statistical analysis showed that deepening and emotional factors have a significant negative relationship with students psychological health at 5%, and the negative coefficients actually show that by increasing these factors, students' mental health (psychological disorders) decrease.

  Keywords: Psychological health, Wisdom, Students, Psychological disorders
 • Fahimeh Meshkini* Page 10

  The purpose of this study was to investigate the effectiveness of problem-solving skills training on self-regulation and academic stress in high school students. The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of this study included the first high school students of the 16th district of Tehran and the sampling was selected by simple random method of 60 people. The problem-solving skills training program was effective for 8 two-hour sessions over two months for the experimental group. To collect information, the Conventional Self-Regulation Educational Questionnaire (1987) and the Educational Stress Questionnaire (Berman et al., 2009) were used. To analyze the data, mean descriptive statistics and standard deviation and inferential statistics of Lon test, Kolmogorov Smirnov, analysis of covariance were used. The results of this study indicate that there is a statistically significant difference between academic self-regulation and pre- and post-intervention academic stress. There is a significant difference between the subscales of academic self-regulation (external self-regulation, internal self-regulation, cognitive self-regulation, and internal motivation). (p <0.001). And there is a significant difference under the scales of academic stress (ambiguity in homework, academic costliness, academic style, educational program incompatibility, academic evaluation) (p <0.001) and it can be concluded that the intervention program is problem solving skills training. It can be effective in increasing academic self-regulation and reducing students' academic stress.

  Keywords: Problem Solving Skills, Self-Regulation, Academic Stress
 • Tahereh Sam Khaniani* Page 11

  The purpose of the present study was to evaluate the effectiveness of cognitive and metacognitive learning strategies training on academic procrastination and psychological well-being of Tehran students in 1398. The research method was applied in terms of purpose and in terms of data collection was a quasi-experimental with pretest-posttest design with control group and random assignment of subjects. The statistical population consisted of all high school students in Tehran. Using cluster sampling method, 30 students in two experimental (n = 15) and control (n = 15) groups were considered as sample size. The experimental group received cognitive and metacognitive learning strategies training for 8 sessions of 60 minutes and the control group remained on the waiting list. A questionnaire of procrastination (Solomon & Ruth Bloom, 1984) and psychological well-being (Reef, 1980) were used to collect data. Content validity was also used to assess the validity of which the questionnaire was approved by relevant experts.  Data analysis was done by SPSS-v22 software in two parts: descriptive and inferential (covariance analysis). The findings showed that teaching cognitive and metacognitive skills improved students' psychological well-being. Therefore, it seems that teaching cognitive and meta-cognitive skills can promote students' psychological well-being and provide effective techniques for dealing with procrastination.</div>

  Keywords: Cognitive, Metacognitive Skills, Academic Delay, Psychological Well-being
 • Hadi Gholamrezaei*, Nafiseh Hosseinzadeh Moghadam, Sima Boostan Page 12
 • Ghazal Fasihi, Mohsen Jadidi*, Tahmoures Aghajani Page 13

  The purpose of this study was to assess the social competence of children based on social self-efficacy variables and parenting practices. The research method is descriptive, correlation f, n. The statistical population consisted of 4th grade and 5th grade elementary school students in the 6th district of Tehran, 810 people and a sample of 240 people. For data collection, a questionnaire for parental parenting styles from Baumrind, Smith's social self-efficacy scale And Betz and Social Competency Scale by Cohen and Rausmans and for analyzing Peugeh's data, multivariate regression analysis and SPSS-22 software. The results showed that there is a positive and significant relationship between social competence and self-efficacy and coping style with children's social competence. The authoritative style has a negative and significant relationship with social competence of children. But the permissive style did not have a significant relationship with the social competence of children.

  Keywords: Social competence of children, social self-efficacy, parenting practice
 • Raheleh Safavi*, Abdollah Alizadeh Page 14

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of group reality therapy counseling on procrastination and loneliness in Na addicts. The research method was quasi-experimental with pre-test and post-test design with control group. The statistical population of this study, including Na addicts in Tehran and sampling by simple random method, selected 30 people. The effective intervention counseling program was implemented in 8 sessions and a 60-minute session for the experimental group. Di Tomasso, Brennan & Best (2004), and Steel's pure procrastination questionnaire (2010) were used to collect information. To analyze the data, mean descriptive statistics and standard deviation and inferential statistics of Lon test, Kolmogorov Smirnov, analysis of covariance were used. The results of this study suggest that there is a statistically significant difference between procrastination and loneliness in Na addicts before and after the intervention. There is a significant difference in subscales of feelings of loneliness (romantic loneliness, family loneliness, social loneliness) (p <0.001). And in procrastination (p <0.001). Accordingly, holding reality therapy group intervention sessions is effective in delaying and feeling lonely in Na addicts.</div>
  </div>

  Keywords: group counseling, reality therapy, procrastination, loneliness, Na addicts
 • Touraj Sarabi Asl * Page 15

  The aim of the present study is bullying among secondary school students in Tabriz. The sample of this study was selected by available sampling method from 3 schools and a complete questionnaire was collected using the bullying questionnaire of Elena Bocciliro and Marcelo Darbo (132). The results showed that about 80% of students believe in bullying, 40.9% of students as witnesses of bullying, 33.3% as victims of bullying and 9.8% as bullies and 16% of them experience a combination of this condition. The results showed that 57% of cases of bullying are verbal bullying, 40% are physical and 2.56% are social / relational. About 57% of students react to bullying, reinforcing it, and only less than 29% of students respond based on non-support and encouragement of bullying. The results also showed that when bullying occurs, the actions of school officials in 70% of cases increase and in 28.8% of cases reduce bullying in schools. Considering the physical and psychological injuries and the background of bullying for psychosocial harm in students and considering the importance of school both in terms of occurrence and in terms of controlling and preventing bullying, it is possible to implement specific policies, provide appropriate and executive education and prevention programs. Proper intervention in the country's schools prevented the occurrence and creation of harmful consequences

  Keywords: Students, Bullying, Schools