فهرست مطالب

 • پیاپی 57 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/25
 • تعداد عناوین: 12
|
 • حسن رضایی بحراباد*، علی اکبر مجدی، حسین بهروان، رامپور صدرنبوی صفحات 11-50
  یکی از موضوعات اساسی همبسته با توسعه و نوسازی، تغییرات فرهنگی است. پژوهش ها نشان می دهند در چند دهه اخیر باورها، ارزش ها و نگرش های ایرانیان در حال تغییر بوده است. همچنین سمت و سوی این تغییر از سنتی و مذهبی به سمت عرفی و مدرن شدن و شدت آن نیز در میان طبقه تحصیلکرده جامعه بیشتر بوده است. عمده تحقیقات انجام شده تا کنون ناظر به میزان، گستره و عوامل موثر بر این تغییرات بوده اند. این پژوهش با رویکرد فردگرایی روش شناختی در پی شناخت فرآیند این تغییرات است و می خواهد دریابد تغییرات فرهنگی در یک فرد به چه صورت، چگونه و چرا اتفاق می افتند و مکانیزم این تغییر چیست. برای این منظور با استفاده از روش کیفی روایت پژوهی به بررسی و تحلیل روایت زندگی 8 فرد پرداخته شده است. اگرچه شناخت دقیق فرآیند تغییر، مستلزم مطالعه کامل روایت ها و تحلیل آن هاست؛ اما اجمالا نتایج پژوهش نشان می دهند که تفاوت میان پرورش اجتماعی اولیه و ثانویه و ایجاد ناهماهنگی شناختی، تغییر منابع شناختی و دیگری های مهم زندگی فرد، منجر به تغییرات فرهنگی او در طول زمان می شوند. همچنین الگوهای تغییر در مردان عمدتا متاثر از وقایع کلان سیاسی و اجتماعی و در مورد زنان مبتنی بر تجارب زیسته و احوالات شخصی است.
  کلیدواژگان: تغییر فرهنگی، فرآیند، روایت پژوهی
 • امید آسایش*، عبدالمحمد کاظمی پور، بهرنگ صدیقی صفحات 51-83

  عموم پژوهش های پیرامون مهاجرت های بین المللی تاکنون بر ابعاد کلان ساختاری این پدیده متمرکز بوده اند. در مورد مهاجرت بین المللی ایرانیان نیز بخش بزرگی از مطالعات و مباحثات موجود پیرامون میزان مهاجرت و صحت آمارهای مهاجرت بوده است. در این پژوهش برآن بوده ایم تا از طریق پرداختن به تجربه دانشجویان مهاجر ایرانی و دانشجویان ایرانی ای که قصد مهاجرت به یکی از کشورهای غربی را دارند، تصویر ذهنی آنان از مهاجرت و کشور مقصد را پیش و پس از اقدام به مهاجرت روایت کرده و تغییرات این تصویر ذهنی طی فرآیند طولانی و چند مرحله ای مهاجرت را مورد بررسی قرار دهیم.در این پژوهش، با تحلیل تماتیک مصاحبه های نیمه ساخت یافته با 22 نفر از این دانشجویان، به چهار یافته برجسته دست یافته ایم: 1) مطالعه مهاجرت نباید محدود به مطالعه مهاجران شود، چرا که در تصمیم به مهاجرت علاوه بر شخص مهاجر، جامعه بزرگتر نیز حضور قابل توجهی دارد. 2) علاوه بر مهاجران، جمعیت بسیار بزرگ دیگری هم وجود دارند که میل به مهاجرت دارند اما این خواسته آنان هیچ گاه محقق نمی شود؛ توجه به این گروه برای درک ماهیت و میزان گستردگی میل به مهاجرت در یک جامعه ضرورت دارد. 3) در بسیاری از موارد، مهاجرت با یک تصویر ذهنی آرمان شهری از کشور مقصد صورت می گیرد. 4) این تصویر ذهنی اغلب در سنین پایین ایجاد شده و الزاما مربوط به دوران بزرگسالی و مبتنی برمحاسبه ریز هزینه - فایده نیست؛ شناخت این تفاوت بر محتوا و کارآیی پاسخ های موجود به سوال از مهاجرت -چه از سوی دولتها و چه از سوی افراد- تاثیر تعیین کننده ای دارد.

  کلیدواژگان: مهاجرت، دانشجویان، سودای مهاجرت، غرب، روان شناسی اجتماعی مهاجران
 • سارا احمدی*، سمانه نیازخانی، غلامرضا لطیفی صفحات 85-110
  از مهم ترین پدیده هایی که همواره، ارتباطی تنگاتنگ با ادبیات داشته، شهر به عنوان عرصه حضور جامعه و زندگی اجتماعی است. بر این اساس در طول تاریخ ادبیات، حضور آرمانشهرهای متعددی مشاهده می شود که گاه جنبه ادبی و رمانتیک و گاه جنبه واقع گرایانه و اجتماعی دارند. هدف این مقاله بازشناسی اندیشه آرمانشهری مدرن ایران در ادبیات داستانی دو دهه قبل از انقلاب اسلامی (سال های 1342 تا 1357) است که با تاکید بر اندیشه نادر ابراهیمی انجام می شود که در آن، جایگاه شهر و آرمانشهر در ادبیات، ویژگی ها و تحولات جامعه ایران با توجه به رویدادهای داخلی و خارجی مورد بررسی قرار می گیرد. در این پژوهش با روش تحلیل گفتمان، برگرفته از نظریات لاکلا و موفه در رویکرد برساخت گرایی نظریه بازنمایی، در دوره زمانی مذکور به دلیل شرایط جامعه ایران، تحولات اجتماعی و دیدگاه انتقادی، انگاره مسلط «رجعت» دیده می شود که در نوشته های نادر ابراهیمی به شکلی ادبی و رمانتیک، به صورت «دلتنگی برای گذشته» رخ می نماید.
  کلیدواژگان: آرمانشهر، مدرنیته، ادبیات داستانی، نادر ابراهیمی، تحلیل گفتمان
 • قاسم آزادی احمدآبادی، پرویز شهریاری* صفحات 111-139
  ترویج علم به دنبال راه هایی است تا عامه مردم نیز بتوانند از یافته های علمی بهره مند شوند. نگارش خلاصه همگان فهم از نمونه این راه هاست که باید به زبانی ساده، بدون واژگان تخصصی، و با تشریح اصطلاح های فنی نوشته شود. در این مقاله مفهوم خلاصه همگان فهم، شباهت ها و تفاوت های آن با مفاهیم همانند، زمینه های موضوعی و اشکال بکارگیری آن در نوشته های علمی، و شاخص های تدوین آن تبیین شده اند. با روش «تحلیل اسنادی»، اسناد در پیوند با خلاصه همگان فهم جست وجو، بازیابی، مطالعه، و از منظر تخصصی تجزیه و تحلیل شده اند. جامعه این پژوهش دربردارنده سازمان ها و نوشته هایی است که به تعریف و توضیح ساختار خلاصه همگان فهم پرداخته اند. بر مبنای تعاریف ارایه شده در 34 منبع، 17 شاخص کلیدی که در تدوین خلاصه همگان فهم نقش داشتند استخراج شدند و در سه بعد «شکلی و صوری»، «محتوایی» و «ارزیابی» دسته بندی شدند. مقالات علمی پژوهشی، طرح های پژوهشی پایان یافته، پیشنهادیه های پژوهشی، پایان نامه ها و رساله های دانشگاهی ازجمله کلیدی ترین منابعی بودند که به منظور تهیه و انتشار خلاصه های همگان فهم معرفی شده اند. موضوعاتی نظیر پزشکی، سلامت، و مراقبت های بهداشتی در اولویت بکارگیری در تهیه و تولید خلاصه های همگان فهم قرار گرفته است. اگر چه این تکنیک را نمی توان به این چند حوزه محدود کرد.
  کلیدواژگان: خلاصه همگان فهم، خلاصه نویسی، چکیده نویسی، ترویج علم، ارتباطات علمی
 • عباس قنبری باغستان، نفیسه انصاری* صفحات 141-168

  سیاستگذاری رسانه ای مجموعه ای از هنجارها و اقداماتی است که از سوی دولتها و به عنوان راهنمای عمل نظامهای رسانه ای شکل میگیرد. این سیاستها که به عنوان مکانیزمی برای رصد و کنترل فعالیتهای رسانه ای تدوین میشوند، علی-رغم تفاوتهایی که با یکدیگر دارند، غالبا از سیاستهای رسانه ای غرب تاثیر پذیرفته اند.هند به عنوان کشوری کهن در آسیا، تجارب منحصربه فردی در سیاستگذاری کسب کرده است که عمده آن به واسطه مواجهه رسانه های این کشور با نظام رسانه ای غرب و پاسخگویی به نیازها و فشارهای داخلی مبنی بر تجاریسازی و آزادی رسانه ای می باشد. هدف مطالعه حاضر ارزیابی نحوه مواجهه رسانه های هند با الگوهای نوین سیاست گذاری رسانه ای پس از گذار از دهه 90 و پیوستن به الگوی تجارت آزاد و جهانی سازی است تا تاثیر تغییرات ایجادشده بر الگوهای توسعه و آزادی رسانه ای این کشور شناسایی شود. نتایج این تحقیق که به روش کتابخانه ای انجام شده، نشان می دهد که هند پس از دهه 90 علی رغم توسعه تجاری و افزایش سودآوری از محل فعالیت های ارتباطی و رسانه ای، نتوانسته است در زمینه سیاست گذاری این عرصه موفق عمل کند و باوجود داعیه دموکراتیک ترین کشور جهان، در تحقق آزادی رسانه ای چندان موفق نبوده است.

  کلیدواژگان: سیاستگذاری رسانه ای هند، آزادی رسانه ای، ارتباطات توسعه، ساختارهای مالکیتی، دوردارشان
 • سمیه سادات شفیعی*، فاطمه شفیعی صفحات 169-188

  مطالبه گری زنان در عصر مشروطه حاصل افزایش آگاهی آنان در پرتوی تحولات فکری این جنبش و حضور پررنگ اجتماعیشان در حمایت از مشروطه خواهی در اشکال متفاوت بود. در چنین فضایی انتشار مطبوعات زنان نشانگر افق دید کنشگر مونث ایرانی به وضعیت نابسامان وطن و استضعاف زنان است. به بیان دیگر در پرتوی تحولات اجتماعی سیاسی فراخ، زنان بر خلاف گذشته تاریخی خود به سخن آمدند و پس از قرون متمادی سکوت از احوالات خود، علل و زمینه های بروز وضعیت عمومی هم نوعانشان و نیز راه های برون رفت از آن به مثابه تحول ملت و مملکت سخن گفتند. بنابراین مطبوعات زنان این دوره سرشار از اطلاعات درباره مناسبات زنان با خود و نیز جامعه است. پژوهش حاضر به مطالعه همه شماره-های نشریه نامه بانوان با روش تحلیل محتوی کیفی پرداخته است. نتایج نشان می دهد اعتراض به تبعیض جنسیتی از جمله از طریق زیر سوال بردن کلیشه های رایج که زن را موجودی مفلوک، نادان و ضعیف می دانست از مهمترین محورهای نامه بانوان است. نشریه ضمن پذیرش و ترویج نقش های جنسیتی زنان (مادری و همسری) به طرح ضرورت علم آموزی و حفظ حقوق زنان پرداخته، با دفاع از اهمیت ورود آنان به حوزه عمومی، ترقی ایران را مستلزم تحول وضعیت نسوان می-داند.

  کلیدواژگان: مادری، کلیشهجنسیتی، مطبوعات زنان، مشروطه
 • سبحان یحیائی* صفحات 189-219

  این مقاله به مطالعه چگونگی مواجهه نمونه ای از خرده‎فرهنگ های دانشجویی با سیاست های عمومی پوشش و حجاب در فضای دانشگاهی می پردازد و به معانی پوشش در میان دانشجویان دختر -که رفتاری مغایر با الگوی رسمی حجاب دارند- توجه می کند. نمونه های این مقاله به شیوه انتخاب نمونه های کرانه ای(افراطی) برگزیده شده اند و بدیهی است که به هیچ روی ادعای تعمیم فراتر از نمونه های مطالعه را ندارد. هدف مطالعه هم این بوده است که به دست دادن شناخت های سلبی از این دست، به بازاندیشی در سیاستگذاری های اجتماعی، یاری برساند.روش شناسی این مقاله به روش کیفی تفسیری و با تکنیک تحلیل کیفی تعاملی(IQA)، عناصر محرک و عناصر پیامدی نظام معنایی پوشش در میان نمونه ها را ترسیم می کند. ابزارهای تامین داده های این روش هم مصاحبه ی گروه کانونی و مصاحبه ی عمقی انفرادی با تعداد نمونه 16 نفر بوده است. مولفه هایی که به عنوان پیوندهای درونی نظام معنایی پوشش در میان دانشجویان نمونه شناسایی شدند، عبارتند از؛ راحتی، نظر دیگری، زیبایی، تمایز، اعتماد به نفس، نشانگر تفکر بودن، اعتراض، آزادی، دیده شدن و مد.یافته ها نشان داد که «اعتماد به نفس»، «زیبایی» و «دیده شدن» برای دختران دانشجوی نمونه، عواملی هستند که می توانند احساس رضایت و یا عدم رضایت از پوشش را در ایشان تولید کنند. همچنین عوامل «مد»، «نظر دیگری»، «تمایز»، «اعتراض» و «آزادی» انگیزه ی اصلی این دانشجویان دختر در انتخاب نوع پوشش و لباسشان را شکل می دهد. همچنین دانشجویان به سه گروه دانشجویان معترض و دانشجویان همگرای فعال و دانشجویان همگرای منفعل تقسیم شدند و متناظر با هر یک از گروه ها، روابط مولفه های سیستمی شناسایی شد.

  کلیدواژگان: پوشش، ارتباطات انسانی، تحلیل کیفی تعاملی، حجاب، نمونه گیری کرانه ای
 • مرضیه زارع*، پریسا شادقزوینی صفحات 221-250

  در این مقاله در پی یافتن این موضوع هستیم که تا چه حد پوشاک بیانگر هویت ایرانی است و از بین المان ها و عناصر هویتی کدام یک بیشتر مورد توجه قرار گرفته است؟ به عبارت دیگر، تمام عوامل موثر در هویت، بر پوشاک نیز متجلی شده است و تقریبا می توان آن ها را دو روی یک سکه دانست. در نتیجه، امروزه اگر جوامع بخواهند هویت بومی و ملی خود را تعریف و حفظ نمایند، می بایست به نقش لباس و تاثیر آن در حفظ و ارتقا هویت توجه نمایند.در این مطالعه، لباس های عرضه شده در جشنواره های بین المللی مد و لباس فجر مورد مطالعه قرار گرفته است. بدین منظور برآنیم تا ببینیم در طراحی لباس های مذکور تا چه حد به عناصر هویت ایرانی توجه شده اند. جمعیت آماری این پژوهش، کلیه لباس های عرضه شده در جشنواره مد و لباس فجر طی سالهای 1390 تا 1394 بوده است. در نهایت مشخص شد، اگرچه به تدریج با افزایش توجه به المان های ایرانی در طراحی لباس مواجهیم، اما هنوز حجم قابل توجهی از آثار دارای نقش مایه های غیر ایرانی هستند. همچنین، شناخت طراحان لباس از هویت ایرانی در بسیاری از موارد همچون رنگ، الگوهای ایرانی لباس و غیره بسیار اندک بوده است. در این میانمشخص شد بته جقه پرکاربردترین نقش مورد استفاده بر روی لباس ها بوده است. در نهایت، این یافته به دست آمد که طراحان لباس چیرگی نشان های غیرایرانی بر نشان های ایرانی را نمایان ساخته اند.

  کلیدواژگان: هویت، نشانه شناسی، جشنواره مد و لباس فجر، طراحی پوشاک
 • حسین کرمانی*، علی آتش زر صفحات 251-288
  هدف اصلی این مقاله، تحلیل رابطه متقابل استفاده از رسانه های اجتماعی و ساختارها در ایران است. رسانه های اجتماعی از آغاز ورود به ایران، مورد استقبال کاربران بوده اند و همین امر، ضرورت تحقیق درباره این رسانه ها را نشان می دهد. با وجود استفاده گسترده از رسانه های اجتماعی، تحقیق جامعی که دلایل و رویه های استفاده کاربران ایرانی از این رسانه ها را نشان دهد وجود ندارد. بنابراین در این تحقیق تلاش کرده ایم با استفاده از نظریه«ساخت یابی گیدنز» و روش مصاحبه کیفی، رسانه های اجتماعی مرجح و دلایل ترجیح آن ها را مطالعه کرده و مشخص سازیم که استفاده از این رسانه ها و ساختارها در جامعه چگونه بر یکدیگر اثر می گذارند. برای نمونه گیری از روش های در دسترس، گلوله برفی و موارد ویژه استفاده کرده ایم. تعداد افراد مصاحبه شونده 11 نفر بود و مصاحبه ها با نرم افزار «مکس کیو دی ای» تحلیل شدند. یافته ها در چند بخش، ابتدا نشان می دهد که چه رسانه هایی در ایران مورد توجه کاربران بوده اند و دلایل ترجیح آن ها چیست. سپس، رویه های استفاده و تغییرات آن ها مشخص می شود و در ادامه آثار رسانه های اجتماعی و دلایلی که موجب تغییر رویه های استفاده شده اند مشخص می شوند. در نهایت، چگونگی تاثیر متقابل استفاده از رسانه های اجتماعی و ساختارها مورد بحث قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: رسانه های اجتماعی، فیسبوک، تلگرام، ساخت یابی، گیدنز
 • مصطفی همدانی* صفحات 289-321

  نقطه آغازین در فرآیند ارتباطی دو ارتباط گر، یک موقعیت ویژه است که بر کل فرآیند اثرگذار است. این نقطه دارای مولفه هایی کلامی و نیز غیرکلامی است. پژوهه فرارو، در تلاش برای یافتن نظریه هنجاری اسلامی در آغاز غیرکلامی ارتباطات است و از روش توصیفی-تحلیلی و الگوهای اجتهادی و استنباطی در فهم آیات و روایات بهره برده و این آموزه ها را با کمک نوعی الگوی قیاسی-داده بنیاد در موازنه با یافته های ارتباط شناختی تحلیل کرده است. نتایج تحقیق در سه محور به این شرح است: استخراج نظریه هنجاری مشتمل بر اصول و کلیات و راهبردهای هنجاری، هنجارهای تفصیلی در نه کانال ارتباط غیرکلامی، مدل ارتباطی آغاز ارتباطات با رویکرد ارتباط غیرکلامی به عنوان صورتی ساده از نظریه. طبق این مقاله، هنجارهای غیرکلامی در نقطه آغاز ارتباط در فرهنگ اسلامی با تاکید بر یک دال معنایی مرکزی یعنی ایجاد صمیمیت و محبت اجتماعی بین مومنان شکل گرفته و در میان گونه های ارتباطی غیرکلامی نیز ارتباط لمسی دارای برجستگی خاصی است. در خوشه ارتباط لمسی نیز الگوهایی خاص ارایه شده که در هیچ فرهنگی یافت نشده است. تاکید بر جذابیت در ظاهر (پوشش و مو و نظافت و...) نیز از دیگر مولفه های نقطه آغاز ارتباط غیرکلامی در فرهنگ اسلامی است که در رتبه بعد قرار دارد.

  کلیدواژگان: ارتباط درون فرهنگی، آغاز ارتباط، ارتباط غیرکلامی، الگوی ارتباطی غیرکلامی، ارتباط لمسی
 • آسیه شریعتمدار* صفحات 323-341
  یکی از مشکلات پژوهشگران دانشجو دشواری یافتن نمونه، هماهنگ کردن مکان و زمان مناسب برای انجام پژوهش است. استفاده از شبکه های پیام رسان فوری و کامپیوتر به محققان این امکان را می دهد که به مراجعان بالقوه، دسترسی راحتتری پیدا کنند و از این طریق محدودیت های مکانی و زمانی را حذف می کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی قابلیت ها و محدودیت های پژوهش در فضای مجازی است. روش این پژوهش کیفی و نمونه آن نه نفر از دانشجویانی است که کار پژوهش پایان نامه خود را با کمک فضای مجازی انجام داده اند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار یافته و تجزیه و تحلیل داده ها به روش تحلیل مضمون انجام شد. قابلیت های فضای مجازی برای کار پژوهشی شامل "دسترسی و راحتی"، "انعطاف پذیری"، "گمنامی"، "فرصت های درمان بخش"، "فرصت پشتیبانی و نظارت استاد" و "قابلیت های فراشناختی" می شود. همچنین محدودیت های پژوهش در فضای مجازی مربوط به "ثبت و مستند سازی"، "فقدان قدرت کنترل"، "فقدان نشانه های تماس حضوری"، "دغدغه های اخلاقی" و "کند بودن فرایند" است. بنابراین ویژگی نوشتاری بودن از یک طرف به دلیل ایجاد قابلیت های فراشناختی مزیتی عمده و از طرف دیگر به دلیل فقدان نشانه های فرازبانی چالشی جدی به حساب می آید. لذا بهترین اقدام، انجام پژوهش به شیوه ای ترکیبی است که هر دو مزیت را در بر گیرد.
  کلیدواژگان: پیام رسان فوری، پژوهش، برخط، مصاحبه کیفی، دسترسی
 • نسرین طباطبایی حصاری* صفحات 343-358

  ضرورت تامین «کارکرد اطلاع رسانی» به عنوان یکی از کارکردهای حقوقی سیستم های ثبتی در دنیا از یک سو، و تمایل به ایجاد دولت الکترونیک برای ارایه خدمات عمومی بهتر و تسریع و تسهیل اطلاع رسانی از سوی دیگر، سبب توجه کشورها به بحث فناوری اطلاعات در سیستم های ثبتی گردیده و این مساله را مطرح می سازد که چگونه فناوری اطلاعات بر بهبود کارکرد اطلاع رسانی سیستم های ثبتی تاثیر گذاشته و تا چه میزان خلاء های حقوقی این سیستم ها را پر می کند؟ پژوهش حاضر با دیدگاهی تحلیلی و تطبیقی به این نتیجه دست یافته است که فناوری اطلاعات صرفا بر تسهیل و تسریع بعد دوم کارکرد اطلاع رسانی سیستم ثبتی یعنی «دستیابی به اطلاعات» موثر بوده لکن در تضمین صحت اطلاعات ثبت شده که مرتبط با نوع سیستم ثبتی اتخاذی توسط کشورها می باشد و در اصل «حق دسترسی به اطلاعات » فاقد تاثیر است و لذا اتخاذ سیاستی حیاتی است که تغییراتی را ایجاد کند که برای شهروندان امکان دسترسی به همه اطلاعات لازم برای کاهش ریسک معاملاتی در خصوص اموال و وضعیتهای حقوقی ثبت شده در لحظه انعقاد معامله را فراهم کند و علاوه بر آن قابلیت اطمینان و صحت و دقت در اطلاعات ثبتی را تضمین کند.

  کلیدواژگان: حقوق ثبت، حقوق فناوری اطلاعات، سیستم های ثبتی، کارکرد حقوقی جمع آوری اطلاعات
|
 • Hassan Rezaee Bahrabad *, Ali Akbar Majdi, Hossein Behravan, Rampour Sadr Nabavi Pages 11-50
  modernization is cultural change. Research has shown that Iranians' beliefs, values, and attitudes have changed over the last few decades. The shift from traditional and religious to traditional and modernized and intensified among the educated class of society has also been greater. Most research to date has examined the extent, scope, and factors that influence these changes. This research seeks to understand the process of these changes with the methodological individualistic approach and seeks to understand how, and why, and how the cultural changes occur in an individual, and the mechanism of this change. For this purpose, using the qualitative method of narrative research, the narration of the life of the individual has been analyzed. Although a detailed understanding of the process of change requires a thorough study of their narratives and analysis, the results of the study summarize that the difference between primary and secondary social development and cognitive dissonance, cognitive change, and other important aspects of one's life lead to cultural change over time. be. Likewise, patterns of change in men are largely influenced by major political and social events and by women based on their life experiences and personal circumstances.
  Keywords: cultural change, process, Narrative research
 • Omid Asayesh *, Abdie Kazemipur, Behrang Sadighi Pages 51-83

  The bulk of the existing research on international migration has focused on the macro structural dimensions of this phenomenon. In the case of the migration of Iranians, most of the current discussions revolve around the magnitude of migratory flows; hence, a heavy debate about the statistics of immigration and their validity. In this study, we have tried to capture the social-psychological dimension of immigration, by drawing on the experiences of the Iranian student-migrants and those in the pre-migration phase. The present research aims to study dynamic changes of their images of the destination (Western Countries in this case) through the process of migration.Based on semi-structured interviews with 22 subjects, and a thematic analysis of their responses, the study revealed four important findings a) studying migration should not be reduced to studying migrants only, as the broader society is vividly present in all of one’s personal decisions regarding migration; b) in addition to those who actually migrate, there is a larger segment of population who desire to migrate but they never do; understanding this group is essential for a deeper understanding of the phenomenon we have called ‘the migration tendency’; c) in many cases, migration involves a utopian image of the destination country; d) such images are often arrived at in a very early age, and not necessarily in the adult years and based on a detailed cost-benefit analysis of migration; understanding this feature is crucial for formulating proper responses and policies with regards to migration.

  Keywords: Migration, students, Migration aspiration, Western world, Social psychology of immigration
 • Sara Ahmadi *, Samane Niazkhani, Gholamreza Latifi Pages 85-110
  Among the most important subjects that have always been closely related to literature, is the city as the domain of society and social life. Accordingly, in the history of literature, there are numerous utopias that sometimes have a literary and romantic aspect and sometimes a realistic and social aspect. The purpose of this paper is to recognize the modern utopian notion in the fiction of two decades before the Islamic Revolution (from 1972 to 1977), which emphasizes Nader Ebrahimi's fiction in which the status of the city and utopia in literature, the characteristics and developments of Iranian society with regard to Internal and external events are investigated. In this research, based on the discourse analysis method, derived from Lacla and Mouffe's views on the constructivist approach to representational theory, in the mentioned period, due to the conditions of the Iranian society, social developments and critical perspectives, the dominant notion of "return" is noted which has appeared in the writings of Nader Ebrahimi in a Literary and romantic way, as a "nostalgia for the past".
  Keywords: utopia, Modernity, Fiction, Nader Ebrahimi, Discourse Analysis
 • Ghasem Azadi, Parviz Shahriari * Pages 111-139
  Popularization of science is seeking ways to help the public to understand the science and scientific findings. 'Lay summary' is one of the key channels for the promotion of science. Lay summaries are short summaries of proposals or research projects that are available for the public, who is not expert in a specific area. This summary should be written in the plain language, avoids using specialized words, and describes any technical terms. This paper aims to study the concept of lay summary, its similarities and differences with similar concepts, and its key indicators. However, the application of this concept in different domains will be investigated and the structure of writing an informative lay summary will be provided. To obtain these purposes, through document analysis method, 34 key references are reviewed and the findings are presente in tables and charts. The similarities and differences among "abstract", "summary", "executive summary", and "lay summary" based on the "audience", "structure," "purpose," and "application" are described. Based on the definitions provided by these references, 17 key indicators that were involved in the compilation of a lay summary, which were categorized in three dimensions: "formal", "content" and "evaluation". Research articles, research projects, research proposals, thesises and academic dissertations were the sources that were introduced in order to produce and disseminate lay summaries' format. Research domains such as medicine, health and health care have become a priority in the preparation and production of lay summaries.
  Keywords: lay Summary, Popularization of Science, Scientific Communication
 • Abbas Ghanbari Baghestan, Nafiseh Ansari * Pages 141-168

  Media and Communication Policy is a set of norms and practices which are developed by governments as a guidance of media system. These policies which also act as a mechanism of monitoring and controlling media operations, even though vary in different countries, have been mainly influenced by western media system. India as an ancient Asian country, has a unique experience in media policy making mainly because of its encountering with western media system as well as responding to its internal demands and pressure for commercialization and media freedom. The purpose of this study is to review and describe the history of media and communication policy making in India and then analyze its impact on the process of development in this country. To this end the researches have studied the available scholarly articles and books based on documentary research method. The results of the study show that India through commercialization of its media firms has achieved great economic developments, however, has not properly fulfilled the goals of media freedom

  Keywords: Media Policy-Making, freedom of press, Doordarshan, free trade, Development pattern
 • Somayed Shafiei*, Fateme Shafiee Pages 169-188

  e due to their increased awareness in the light of the intellectual developments of this movement and their strong social presence in support of constitutionalism in various forms. In such an environment, the publication of the women's press reflects the horizon of Iranian female activists' view of the plight of the homeland and the decline of women. In other words, in the light of wide-ranging social and political developments, women have spoken out against their historical past, and after centuries of silence about their circumstances, the causes and contexts of their partners' public status, and the ways in which they have emerged as a nation-state change. . So the women's press in this period is full of information about women's relationships with themselves and with society. The present study has studied all the issues of women's magazine with qualitative content analysis method.The results show that protesting against gender discrimination, including by questioning common stereotypes that regard women as delusional, ignorant and weak, is one of the most important axes of the women's letter. While acknowledging and promoting the gender roles of women (motherhood and spouse), the magazine addresses the necessity of educating and protecting women's rights, defending the importance of their entry into the public sphere, calling for the development of Iran as a state of reproductive status

  Keywords: motherhood, gender stereotype, women's press, Constitutional
 • Sobhan Yahyaei* Pages 189-219

  This article, with regard to social policy of hijab in Iran, studies on mechanism of encountering official clothing in university spaces by an extreme samples in subculture of students. In fact, this study focuses on the meanings of clothing among female students who behave contradictory to the official hijab pattern.It is obvious that there is no generalization claim, and only provides analyzes at the studied samples. The goal of this study is redefining social policy by this cognitive knowledge as a result.The methodology of this paper was Interactive Qualitative Analysis (IQA) and the tools for this methodology were focus groups and in depth interviews. 16 extreme samples were studied in this paper to achieve theoretical saturation. As a result, affinities identified include; comfort, others view, beauty, distinction, self-confidence, protest, visibility, freedom, fashion, Indicator of knowledge and appearance.The findings also found that "self-esteem", "beauty" and "visibility" for sample student girls are factors that can produce a sense of satisfaction or dissatisfaction with their chosen clothing. On the other hand, the five factors of "fashion", "others view", "distinction", "protest" and "freedom" form the main motivation of these female students in choosing the type of clothing.In the typology of meanings and motivations, the students were divided into three groups; protester students and active convergent students and passive convergent students. And corresponding

  Keywords: Clothing, Human Communication, Interactive Qualitative Analysis, Hijab, Extreme Sampling
 • Marzieh Zare *, Parisa Shadghazvini Pages 221-250

  In this paper, we are searching to realize that to what extend clothing presents Iranian identity and among identity signs and elements which one has had the most attention?In other words, All the effective factors in identity have shown themselves in fashion and two sides of the same coin. As a result, Societies should pay more attention to clothing and its role in defining and preserving their native and national identity.In this research, clothes presented in the international festival of fashion and clothing have been studied. In this case we are looking for signs of Iranian identity in the mentioned clothes. All the studied clothes have been exhibited between years 1390 and 1394. For accessing the necessary date with the quantitive content analysing method, Each piece is appraised by codifying the date produced by consuting with experts and referring to valuable written recources.In conclusion, Although we are gradually facing more Iranian symbol in fashion designing, still there are a great amount of works using non Iranian motifs. Also, fashion designers knowledge of Iranian identity including colors and Iranian clothe patterns are very low. Meanwhile it was specified that the most used pattern has been Botejeghe. At last, It was understood that the fashion designers have shown the preference of non Iranian signs over the Iranian ones.

  Keywords: Identity, semiology, Fashion Festival, Fajr Clothing, Clothing Design
 • Hossein Kermani *, Ali Atash Zar Pages 251-288
  This paper tries to evaluate the relationship between society structures and social media usage in Iran. Regarding the popularity of social media in Iran, doing studies into this field and its diverse dimensions is necessary to shed light on Iranian users’ life on social media. Despite this fact, there are not much research which have been done about the users’ motivations and processes in using social media. Therefore, we tried to fill this gap in this study. We based this research on Giddens’ structuration theory and carried out the study by doing qualitative interviews with 11 heavy old social media users. Furthermore, purposive, snowball and critical cases samplings were combined to gather the sample. Analyzing the interviews, several themes were emerged. We summarized and presented them into several parts. First, we identified the preferred social media in Iran. Then, we listed the reasons which have made them popular social media in Iran. Next, we explored the processes and procedures in using social media. In the same time, we explained the changes in these processes and procedures and identified the reasons behind them. Finally, we analyzed the mutual relationship between society structures and social media usage in Iran. In fact, we tried to assess how structures shape social media usage and were altered and changed by that.
  Keywords: Social Media, Facebook, telegram, Structuration, Giddens
 • Mostafa HAMEDANI* Pages 289-321

  The starting point in the two-linker communication process is a special situation that affects the whole process. This point has both verbal and non-verbal components. Ferraro's research attempts to find Islamic normative theory at the beginning of non-verbal communication and utilizes descriptive-analytic methods and ijtihadic and inferential patterns in understanding verses and narratives and using these deductive-data-based paradigms to balance cognitive analysis with these teachings. has done.The results of the study are as follows: Extraction of normative theory comprising normative principles and strategies, detailed norms in nine channels of nonverbal communication, communication model of beginning communication with nonverbal communication approach as a simple form of theory. According to this article, non-verbal norms are formed at the point of beginning of communication in Islamic culture with an emphasis on a central semantic signification, that is to create intimacy and social affection among believers, and among non-verbal communication tactile communication is of particular importance. In touch communication, there are also specific patterns that have not been found in any culture. The emphasis on attractiveness in appearance (covering, hair, grooming, etc.) is another component of the starting point for non-verbal communication in Islamic culture, which is next in line.

  Keywords: Intracultural Communication, Communication Initiation, Nonverbal Communication, Nonverbal Communication Pattern, Touch Communication
 • Asieh Shariatmadar * Pages 323-341
  Cyberspace, a Place for Research in Helping Professions: Capabilities and Limitations Abstract One problem for student researchers is the difficulty of finding a sample and coordinating the location and time for research. The use of instant messaging and computer networks enables researchers to find easier access for potential users, thereby eliminating spatial and temporal constraints. The purpose of this study is to investigate the capabilities and limitations of research in telegram setting. The method of this research is qualitative, and its sample, is nine students who have done their dissertation research in the telegram setting. The research tool was semi-structured interview and data analysis was done by the thematic analysis. Telegram capabilities for research work includ “accessibility and comfort”, “flexibility”, “anonymity”, “therapeutic opportunities”, “faculty support and supervision capabilities”, “metacognitive capabilities”, and the constraints for research in telegram setting are “documentation constraints”, “lack of control over the situations”, “lack of contact signs”, “ethical concerns”, and ”slowness of process”. Therefore, due to the creation of metacognitive capabilities, writing is a major advantage of interviewing in telegram. On the other hand, is a serious challenge due to the lack of meta-tagging symptoms, therefore the best thing to do is research in a hybrid way that includes both benefits. Keyword: instant messaging, research, online, interview, qualitative, access
  Keywords: instant messaging, research, online, qualitative interview, accessibility
 • Nasrin Tabatabai Hesari* Pages 343-358

  The need to provide "declarative function" as one of the legal functions of the registration systems all over the world on the one hand, and the desire to create e-government on the other hand, has led that countries Pay attention to information technology in the registration systems. The matter is “how is information technology affecting on the declarative function of registration systems and how much does it can fill the legal system s gaps”. The study, with an analytical and comparative approach, has concluded that information technology has been effective only on facilitating and expediting "access to information", but it has been uneffected in ensuring the accuracy of the registred information, which is related to the type of registration systems and to the principle of “acces right to information". Therefore, it is vital to make a policy that will allow citizens to have access to all necessary information to reduce the trading risk in the property and recorded legal status at the moment of the transaction. In addition, it is vital to guarantee the reliability and accuracy of the recorded information

  Keywords: registration law, IT law, property registration systems, legal declarative function