فهرست مطالب

مجله گل و گیاهان زینتی
سال سوم شماره 1 (بهار و تابستان 1397)

 • تاریخ انتشار: 1397/02/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • روح الله مرادی*، مهدی نقی زاده صفحات 1-12

  به منظور بررسی واکنش دو رقم شاخه بریده رز به محلول های مختلف نگهداری آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با 4 تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل رقم در دو سطح (پیچ و سوربیت) و ماده ماندگاری در شش سطح (آب مقطر (شاهد)، اتانول (4%)، بنزیل آدنین (15/0 گرم در لیتر)، اسید جیبرلیک (1/0 گرم در لیتر)، ساکارز (3%) و اسانس مرزه (20 میلی لیتر در یک لیتر)) بود. نتایج نشان داد که رقم پیچ واکنش مناسب تری به محلول های نگهداری نشان داد و از زمان ماندگاری، میزان جذب محلول، وزن تر نسبی و شاخص پایداری غشاء بیشتری نسبت به رقم سوربیت برخوردار بود. غلظت پرولین و تعداد غنچه های باز نشده در رقم سوربیت بیشتر از رقم پیچ بود. محلول های مختلف نگهداری تاثیر معنی داری بر کلیه صفات مورد بررسی داشتند. بیشترین عمر گلجایی (64/8 روز)، میزان جذب محلول (51/71 میلی لیتر) و مواد جامد محلول (52/5 درصد) در محلول حاوی ساکارز بدست آمد. از طرف دیگر، کمترین میزان این صفات و همچنین بیشترین تعداد غنچه باز نشده و محتوی پرولین در محلول حاوی اتانول مشاهده شد. در هر دو رقم رز، محلول حاوی ساکارز و اسید جیبرلیک در کلیه روزهای مورد بررسی از وزن تر نسبی، قطر گل و درصد شاخص پایداری غشاء بالاتری نسبت به دیگر محلول ها برخوردار بودند. کمترین روند این صفات در محلول حاوی اتانول مشاهده شد. بطور کلی، به نظر می رسد تیمار گل شاخه بریده رز با ساکارز تاثیر مثبتی در بهبود زمان ماندگاری آن داشته باشد.

  کلیدواژگان: پایداری غشاء، پرولین، سوربیت، مواد جامد محلول
 • ایوب ملا احمد نالوسی، فریده بنی اسدی، محمد فظیلتی، بهزاد ادریسی، پژمان آزادی* صفحات 13-26

  این پژوهش بهمنظور ارزیابی اثر تیمارهای دمایی مختلف بر ترکیبات بیوشیمیایی و صفات رشدی پیازهای سنبل اجرا گردید. در این آزمایش پیازهای سنبل رقم Blue jacket به مدت 4 هفته در معرض تیمارهای دمایی 5، 10، 15 و 20 درجه سانتی گراد قرار گرفته و صفات بیوشیمیایی شامل میزان کربوهیدرات های محلول، پروتئین، تری گلیسرید، آنزیم های پراکسیداز و آمیلاز در طول انبارداری و همچنین صفات اندازه برگ، اندازه گل آذین، قطر ساقه، طول ساقه، تعداد برگ و شروع گلدهی در طول دوره رشدی مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی نتایج نشان داد که تیمارهای 5 و 10 درجه سانتی گراد دارای بیشترین میزان کربوهیدرات های محلول، پروتئین و تری گلیسرید بوده و تیمارهای 15 و 20 درجه سانتی گراد دارای بیشترین میزان فعالیت آنزیمی بودند. همچنین، در بررسی طول فصل رشدی پیازهای تیمار شده، مشخص شد که تیمارهای دمایی 5 و 10 درجه سانتی گراد دارای رشد بهتری بوده و شروع گلدهی سریعتری داشند. به طور کلی با توجه به نتایج بدست آماده، برای نگهداری پیازهای سنبل قبل از کاشت، دماهای 5 و 10 درجه سانتی گراد برای افزایش کیفیت گل و تسریع گلدهی سنبل توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: انبارداری، تری گلیسرید، فعالیت آنزیمی، کیفیت گل، کربوهیدرات های محلول
 • فاطمه کیخا*، محبوبه یزدی، احمد شریفی، زهرا نعمتی، آزاده خادم، عبدالرضا باقری صفحات 27-36

  اصلاح و تولید ارقام جدید گیاهان زینتی و تکثیر و پرورش آن ها صنعتی رو به رشد و در حال گسترش است. بدلیل جایگاه لیلیوم در بازارهای داخلی و خارجی و ارزش این گیاه زینتی به عنوان چهارمین گل شاخه بریده دنیا، انجام تحقیقات منسجم برای افزایش تنوع در این گیاه ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف بررسی اثر پرتوی گاما بر القای جهش در گیاه لیلیوم در شرایط درون شیشه ای و شناسایی تغییرات ژنتیکی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR انجام شد. تیمار تابشی پس از باززایی ریزنمونه های لایه سلولی نازک فلس های پیاز رقمOT Yellow در محیط کشت MS حاوی 1 میلی گرم در لیتر BA و 5/0 میلی گرم در لیتر NAA با دزهای 2، 6 و 10 گری پرتو گاما کبالت 60 اعمال شد. بررسی تغییرات مولکولی موتانت های حاصل از القای پرتو گاما با نشانگرISSR نشان داد که تیمار جهش توانسته چندشکلی نسبتا بالایی در آن ها ایجاد کند. با توجه به نتایج بدست آمده از این تحقیق تمامی تیمارها باعث تغییرات ژنتیکی شده اند اما تیمار تابشی با شدت 2 گری از لحاظ ایجاد تنوع و همچنین عدم اختلال در باززایی ریزنمونه ها کارآمدتر بوده است. همچنین نشانگر ISSR قدرت تمایز خوبی را به منظور تعیین تنوع ژنتیکی نشان داده است. این نتایج نشان دهنده قدرت و کارایی پرتو گاما در ایجاد تنوع ژنتیکی می باشد که به نژادگر را جهت بهبود واریته های گیاهی با خصوصیات مطلوب کمک می نماید.

  کلیدواژگان: پرتو گاما، لیلیوم، موتاسیون، نشانگر مولکولی، ISSR
 • افسون رحمانپور، آتوسا وزیری* صفحات 38-48

  سریش از گیاهان ریزوم دار بهارگل با گل آذین زیبا و منحصر به فردی است که ارزش زینتی بسیاری دارد. متاسفانه علیرغم ارزشمند بودن گونه های بومی آن، اطلاعات در مورد تنوع آن اندک و تنها استفاده از چسب سریش مرسوم بوده است. هدف از این پژوهش معرفی با صرفه ترین روش جوانه زنی و رفع خفتگی بذرهای سریش کپت داغ (Eremurus kopetdaghensis M. Pop ex B. Fedtsch.) و سریش لیمویی (Eremurus luteus Baker) و ارایه مناسبترین گونه برای شرایط ایران بود. بدین منظور برای دستیابی به مناسبترین مکان جهت افزایش جوانه زنی، قدرت زنده مانی و رفع خفتگی بذرها، تحت پیش تیمارهای محرک فیزیکی شامل خیساندن بذر به مدت 72 ساعت، سمباده کشیدن پوسته بذر و تیمار هورمونی جیبرلیک اسید ppm 10 قرار گرفتند و سپس در خاک گلدان در سه مکان کجور، باغ گیاه شناسی ملی ایران با دمای متغیر و در سردخانه با سرمای ثابت 4 درجه سانتی گراد به مدت 30 روز نگهداری شدند. نتایج نشان داد برای شکست خواب و افزایش جوانه زنی به اسید جیبرلیک ppm 10 و افزایش تعداد روزهای یخبندان نیاز است و سرمای زمستانه موجب تاخیر در زمان جوانه زنی و افزایش تعداد بذرهای جوانه زده شد که در سریش کپت داغ با درصد جوانه زنی 70، سرعت جوانه زنی 5/7، شاخص بنیه بذر 23/7 و در سریش لیمویی با درصد جوانه زنی 55، سرعت جوانه زنی 79/8 و شاخص بنیه بذر 15/10 در کجور، به ترتیب در سریش کپت داغ 6/42، 9/8، 56/5 و در سریش لیمویی 40، 6/9، 06/11 در باغ گیاه شناسی و در سریش کپت داغ 3/33، 31/0، 56/0 و در سریش لیمویی 33/45، 72/0، 65/3 در سردخانه بود و در مقایسه با تیمار شاهد که فقط تحت پیش تیمار محرک فیزیکی بودند اختلاف معنی داری مشاهده شد. مقایسه ی بین دو گونه نشان داد که قدرت زنده مانی سریش لیمویی بیشتر از سریش کپت داغ در هر سه موقعیت باغ گیاهشناسی، کجور و سردخانه با سرمای ثابت 4 درجه سانتی گراد بود و می توان از این گونه برای تکثیر در اقلیم های مشابه استفاده نمود.

  کلیدواژگان: خفتگی بذر، درصد جوانه زنی بذر، سرعت جوانه زنی بذر، سریش لیمویی، سریش کپت داغ، شاخص بنیه بذر
 • سیده سمیه شفیعی ماسوله*، مریم کریمی علویجه صفحات 49-60

  لیلیوم به عنوان یکی از مهم ترین گل های شاخه بریده در جهان مطرح است. لازمه تولید موفق این گل، استفاده از پیازهای گل با اندازه و کیفیت مناسب می باشد. در این پژوهش رشد و نمو پیازچه فلسی لیلیوم برای تولید پیازچه یک ساله در شرایط کمبود برخی از عناصر کم مصرف موثر در فتوسنتز گیاه (آهن، بور، منگنز و مولیبدن) زمانی که کشت با سه اندازه مختلف پیازچه فلسی انجام شد، مورد بررسی قرار گرفت. سه اندازه مختلف پیازچه فلسی بوسیله شش محلول غذایی متفاوت تغدیه شد و در کنار تیمار شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد چنانچه در دوره تولید پیازچه یک ساله از پیازچه های فلسی با اندازه قطر کوچک (کمتر از 12 میلی متر) استفاده شود، باید به عناصر کم مصرفی موجود در محلول غذایی توجه اساسی شود به عبارتی حداقل نیاز گیاه به عناصر کم مصرف بر اساس محلول غذایی که به طور معمول محلول هوگلند می باشد فراهم گردد، در حالی که پیازچه های فلسی بزرگ (بالای 13 میلی متر تا 20 میلی متر) شرایط کمبود عناصر کم مصرف به ویژه آهن و منگنز را جبران نمودند و گیاهان حاصل از آنها توان فتوسنتزی لازم برای افزایش اندازه پیازچه یک ساله در حال نمو را داشتند. بنابراین پیشنهاد می شود دو عنصر آهن و منگنز و قطر بالای 15 میلیمتر پیازچه های فلسی برای تولید پیازهای گل مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: پیاز گل، تغذیه، عناصر کم مصرف، فتوسنتز، قطر پیازچه
 • سحر میرزایی*، مونا دستوری صفحات 61-74

  ایران یکی از کشورهای دارای اراضی خشک می باشد. خشکی خاک از جمله عوامل تنش زای محیطی می باشد که علاوه بر کاهش قابلیت جذب آب توسط ریشه ها، گیاهان را نیز از نظر تغذیه ای و فرایند های متابولیکی دچار مشکل می نماید. در بسیاری از موارد به دلیل کمبود آب یا خشکی خاک امکان ایجاد فضای سبز با گونه های رایج امکان پذیر نمی باشد. بنابراین، معرفی گیاهان کم توقع در فضای سبز، کمک شایانی به بهینه سازی مصرف آب خواهد کرد. این مطالعه با هدف بررسی ویژگی های مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی دو گیاه پوششی Phyla nodiflora L. وFrankenia thymifolia Desf. تحت تاثیر تیمارهای مختلف آبیاری و شوری جهت تعیین آستانه تحمل گیاهان مورد بررسی به تنش شوری و خشکی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوربل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با 12 تیمار و 5 تکرار انجام گردید. تیمارها شامل 4 سطح شوری 5/0 (شاهد)، 3، 6 و 9 دسی زیمنس بر متر و 3 سطح آبیاری به ترتیب شامل 100% (شاهد)، 75% و 50% ظرفیت مزرعه بود. نتایج نشان داد که صفات کیفیت ظاهری، طول شاخساره، سطح برگ، وزن تر و خشک، میزان کلروفیل و فتوسنتز، تحت تاثیر تنش کم آبی و شوری کاهش یافتند. خصوصیات مورفولوژیکی مورد مطالعه در گیاهان پوششی فیلا و فرانکنیا تحت تاثیر تیمارهای مختلف مشابه هم عمل کردند. اگرچه کیفیت ظاهری هر دو گیاه پوششی در اثر تیمارهای مختلف تحت تاثیر قرار گرفته بود، اما گیاه پوششی فیلا نسبت به فرانکنیا تحمل بیش تری به تنش های شوری و کم آبی نشان داد. میزان کلروفیل و فتوسنتز با کاهش درصد آب ظرفیت مزرعه و افزایش میزان شوری، روند کاهشی داشت. بیشترین میزان کلروفیل و فتوسنتز در تیمار آبیاری 100% ظرفیت مزرعه و 5/0دسی زیمنس بر متر تنش شوری و کمترین میزان در تیمار آبیاری 50% ظرفیت مزرعه و 9 دسی زیمنس بر متر تنش شوری بود. نتایج بیانگر آن است که گیاهان پوششی فیلا و فرانکنیا تحمل چندانی در شرایط تنش شوری و خشکی شدید ندارند.

  کلیدواژگان: نیاز آبی، درصد نمک، خشکسالی، فضای سبز
|
 • Rooholla Moradi*, Mehdi Naghizadeh Pages 1-12

  In order to study response of two rose cut flower cultivars to various solutions an experiment was carried out as a factorial arrangement based on completely randomized design with four replications. The experimental treatments included two cultivars (Peach and Sorbit) and six different preserving solutions (distilled water (control), ethanol, benzyl adenine, gibberellic acid, sucrose and Savory essential oil). The results showed that Peach cultivar had a better response than Sorbit to preserving solutions. The vase life, solution uptake, relative fresh weight and membrane stability index in Peach were significantly higher than Sorbit cultivar. Proline contents and the number of unopened buds in Sorbit were greater than Peach cultivar. The various maintenance solutions had a significant effect on all the studied traits. The maximum vase life (8.64 day), solution uptake (71.51 ml) and total dissolved solids (5.52%) were observed in the preserving solution containing sucrose. On the other hand, the lowest vlues for these traits, and also the maximum number of unopened buds and proline contents were observed in the solution containing ethanol. In both rose cultivars, the solution containing sucrose and gibberellic acid on all the studied days had the more relative fresh weight, flower diameter and membrane stability index than other solutions. In general, it seems that treating rose cut flowers with sucrose have a positive role on improving the flower vase life.

  Keywords: Dissolved solids, Membrane stability, Proline, Sorbit
 • Ayoub Molaahmad Nalousi, Farideh Baniasadi, Mohammad Fazilati, Behzad Edrisi, Pejman Azadi* Pages 13-26

  Effect of different temperature treatments on the biochemical compounds and growth parameters of Hyacinthus orientalis cv. Blue jacket bulbs were evaluated under different temperature (5, 10, 15 and 20 °C). After four weeks, biochemical traits such as carbohydrate solution, protein, triglyceride, peroxidase and amylase during storage were measured. After the storage period they were planted in pots and some physiological traits during season growth were examined. Storing at 5 and 10 °C showed the highest carbohydrate solution, protein and triglyceride content and highest enzyme activities were observed in 15 and 20 °C treatments. Moreover, during the growing season the plant treated with 5 and 10 °C showed higher growth rate and earlier flowering time. Overall, according to the results, to achieve high quality and rapid flowering, storage temperature of 5 or 10 °C are recommended in hyacinth bulbs before planting.

  Keywords: Carbohydrate Solution, Enzyme Activity, Flower Quality, Storage, Triglyceride
 • Fatemeh Keykha*, Mahboobeh Yazdi, Ahmad Sharifi, Zahra Nemati, Azadeh Khadem, Abdolreza Bagheri Pages 27-36

  Breeding and production of new varieties of ornamental plants as well as their propagation and developing are an expanding industry. Researches find it necessary to increase the genetic variation in Lilium, because of value of this ornamental plant as the fourth cut flower in the world. The present study was carried out to investigate gamma radiation effects on in vitro mutation induction in Lilium. ISSR markers were used to determine genetic variation in resulting explants. Thin cell layer (TCL) explants were treated with 2, 6 and 10 Gy of gamma rays. Treated explants were cultured in MS medium supplemented with 1 mg/l BA and 0.5 mg/l NAA. Results showed all treatments induced genetic diversity, but the optimal dose was 2 Gy, because of increase diversity and survival rate of explants. The results confirmed the efficiency of ISSR markers for detection of genetic variations. Furthermore, the results suggested that mutatants induced by gamma irradiation are not only as a source for genetic variations but also as a useful tool for early selection of desirable mutants by breeders.

  Keywords: Gamma ray, Lilium, Mutation, Molecular Marker, ISSR
 • Afsoun Rahmanpour, Atousa Vaziri* Pages 38-48

  Eremurus is one of the rhizome plants, which has beautiful and unique flowers with high ornamental value. Unfortunately, despite the preciousness of its native species, the information about its diversityare insufficient. The aim of this study was to introduce the most effective methods for germination and overcoming dormancyof the seeds of the Eremurus kopetdaghensis M. Pop ex B. Fedtsch. And the Eremurus luteus Baker and introduce the most suitable species for Iran. To achieve the most suitable location to increase germination, survival and overcoming the dormancy of seeds, they were subjected to pre-treatment of physical stimulation including seed soaking for 72 hours, seed integument and hormonal treatment of gibberellic acid 10 ppm. Then they were potted in soil in three locations: Kojour, National Botanical Garden of Iran with variable temperature and refrigerator (4 ° C) for 30 days. Results showed that gibberellic acid 10 ppm and low temperatures were needed to break the dormancy and increase germination and winter cold caused a delay in germination and increased seed germination percentage. In Eremurus kopetdaghensis with germination percentage 70, germination speed 7.5, seed vigor 7.23 and in Eremurus luteus with germination percentage 55, germination speed 8.789 and seed vigor 10.15 in Kojour and respectively in Eremurus kopetdaghensis 42.6, 8.9, 5.56 and in Eremurus luteus 40, 9.6, 11.06 in National Botanical Garden of Iran. In Eremurus kopetdaghensis 33.3, 0.31, 0.56 and in Eremurus luteus were 45.33, 0.72, and 3.65 in the refrigerator. There was a significant difference in comparison with control treatment. Comparison between the two species showed that the seed vigorous power of Eremurus luteus was higher than of Eremurus kopetdaghensis in all three locations and it can be used to propagate in similar climates.

  Keywords: Eremurus kopetdaghensis, Eremurus luteus, Seed dormancy, Seed germination, Speed germination, Seed vigor
 • Somaye Shafiee Masouleh*, Maryam Karimi Alavijeh Pages 49-60

  Lilium is one of the most important cut flowers in the world. The key to successful production of this flower is the use of flower bulbs with proper size and quality. In this research, the growth and development of scale bulblet of Lilium under deficiency conditions of some micro-elements that affect photosynthetic capacity of plant (iron, boron, manganese and molybdenum) were studied. Three different sizes of scale bulblet were irrigated with six different nutrient solutions and were studied along with control treatment. Results showed that during the production period of yearling bulblet, if scale bulblets have small diameter (less than 12 mm), it is necessary to add micro-elements into nutrient solution. Therefore, it should provide the minimum requirement of the plant for micro-elements based on nutrient solution which is typically the Hoagland solution. While, large scale bulblets (over 13 mm to 20 mm) compensated the deficiency of micro-elements especially iron and manganese, and the plants produced had the potential for photosynthesis to increase the size of yearling bulblet. Therefore, it is suggested that two iron and manganese elements and 15 mm in diameter of scale bulblets should be used to produce flower bulbs.

  Keywords: Bulblet diameter, Flower bulb, Micro elements, Nutrition, Photosynthesis
 • Sahar Mirzaei*, Mona Dastoory Pages 61-74

  Iran is one of the countries which have dry lands. Soil dryness is one of the environmental stresses, which, decreases water absorption by roots, also causes problem in plants nutrition and metabolic process. In many cases, due to lack of water or soil moisture, it is not possible to create a landscape with common species. Therefore, the introduction of low-expected plants in the landscape will help to optimize the water useage. Therefor, the research was planed to investigate the morphological and physiological parameters of green covers (Phyla nodiflora L. and Frankenia thymifolia Desf.) under different treatments of irrigation and salt stress to determine their tolerance to drought and salt stress. The experiment was conducted in the form of factorial using completely randomized design, with 12 treatments in 5 replications. Treatments contained 4 salt levels (0.5 ds/m as control, 3, 6 & 9 dSm-1) and 3 irrigation levels (100% as control, 75% & 50% of field capacity). Results indicated that different characteristics, including visual quality, shoots length, leaf area, fresh and dry weights, amount of chlorophyll and photosynthesis, were decreased under water and salt stress. Morphological characteristics of Phyla and Frankenia were similar under different treatments of low irrigation and salt stress. Although visual quality of both green covers was affected under different salt and water stresses, but Phyla was more tolerant compared to Frankenia. Amount of chlorophyll and photosynthesis were decreased with reducing water percentage of field capacity and increasing salt stress. Highest amount of chlorophyll and photosynthesis were in 100% of field capacity and 0.5 dSm-1 of salt stress and lowest amounts were in 50% of field capacity and 9 dSm-1 of salt stress. Results showed that Phyla and Frankenia green covers are not high tolerant to sever drought and salt stress.

  Keywords: Drought, Landscape, Salt Percentage, Water Requirement