فهرست مطالب

مجله گل و گیاهان زینتی
سال چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/07/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • زهرا کریمیان* صفحات 1-12

  یکی از مطالبات اجتماعی و شهروندی رو به افزایش در کشورهای در حال توسعه، گسترش و احیای فضاهای سبز شهری است. در این زمینه رشد جمعیت و کمبود منابع آبی پایدار از چالش های بسیار مهم و پیش رو در مناطق خشک است. تغییر سبک و پارادیم های طراحی منظر در مناطق خشک با در نظر گرفتن اولویت کاهش مصرف آب، می تواند منجر به نارضایتی های اجتماعی ناشی از خشک منظرسازی و فضاهای سبز کم نهاده شود. بالا رفتن توقع بصری جامعه نسبت به فضاهای سبز در دهه های اخیر که حاصل گزینش الگوهای ناصحیح طراحی منظر بویژه در مناطق خشک بوده است، زمینه ساز اصلی تقابل احتمالی بین ترجیحات زیباشناسی و فضای سبز پایدار در این مناطق است. در این مقاله از یک طرف ترجیحات زیباشناسی منظر و فضای سبز و گزینه های طراحی آن ها در مناطق خشک ایران بررسی شده است و از طرف دیگر دلایل تقابل احتمالی بین این دو مهم و راهکارهای مناسب جهت کاهش این ناهمسویی مورد بحث و تحلیل قرار گرفته است. از بین نه گزینه بسیار اثرگذار در ادراک و ترجیحات زیباشناسی منظر توسط انسان، گزینه های طراحی در مناطق خشک، خشک منظرسازی و طراحی شهری حساس به آب مهمترین می باشند. لزوم استفاده از این مفاهیم در طراحی ها از یک طرف و افزایش آگاهی اجتماع نسبت به بحران آب در مناطق خشک و نیمه خشک، بومی سازی و ورود جایگزین های گیاهی مقاوم به خشکی با تنوع بالا و خلاقیت و ابتکار در طراحی های خشک منظر از طرف دیگر می تواند تا حدودی نارضایتی احتمالی شهروندان از توسعه فضای سبز پایدار در اقلیم های خشک را کاهش دهد.

  کلیدواژگان: خشک منظرسازی، زیباشناسی منظر، مدیریت فضای سبز
 • فاطمه رحمانی*، امیرعلی محمدی، حسین مرادی صفحات 13-25

  گل آهار به علت داشتن طول دوره گل دهی طولانی و استفاده به صورت شاخه بریدنی و در فضای باز، از گیاهان زینتی پر کاربرد می باشد. در این پژوهش اثر محلول پاشی فسفر و بستر کشت ورمی کمپوست بر خصوصیات رویشی و گلدهی گل آهار در یک آزمایش گلخانه ای بررسی شد. تیمارها شامل فسفر در سه سطح (صفر، 5/0 و 1 میلی گرم بر کیلوگرم) به صورت محلول پاشی و ورمی کمپوست در سه سطح (صفر، 10 و 20 درصد حجمی) بود که به صورت فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی و در سه تکرار به صورت گلدانی بر نشاها اجرا گردید. گیاهان در شرایط گلخانه به مدت دو ماه رشد کردند. سپس گیاهان از محل طوقه قطع و برگ و ساقه آنها جدا گردید. صفات اندازه گیری شده شامل وزن تر و خشک گیاه، میزان کلروفیل a و b، شاخص کلروفیل، طول ریشه، ساقه گل دهنده و قطر گل بوده است. نتایج نشان داد استفاده از فسفر و ورمی کمپوست با درصدهای بالاتر اثر گذاری معنی داری در تمامی صفات مورد بررسی نسبت به شاهد داشت. به طوریکه بیشترین قطر گل به میزان 5/5 سانتی متر و بیشترین طول شاخه گل دهنده 5/32 سانتی متر در تیمار 1 میلی گرم بر کیلوگرم فسفر و سطح 20 درصد ورمی کمپوست حاصل شد. همچنین مقدار کلروفیل a و b، وزن تر و خشک گیاه و شاخص کلروفیل در سطوح ورمی کمپوست 20 درصد و فسفر 5/0 و 1 میلی گرم بر کیلوگرم بیشترین مقدار مشاهده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که استفاده از ورمی کپوست در بستر کشت به همراه محلول پاشی فسفر موجب بهبود صفات رویشی و زایشی در گل آهار می گردد.

  کلیدواژگان: بستر کشت، قطر گل، عملکرد، کلروفیل، گلخانه
 • محمدحسین عظیمی* صفحات 26-37

  این تحقیق با هدف تولید ژنوتیپ های برتر گلایول از طریق خودگرده افشانی گلایول رقم آمستردام در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال های 97-94 انجام شد. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اختلاف ژنوتیپ ها در صفات مورد مطالعه در سطح احتمال یک درصد معنی دار بودند. نتایج نشان داد که، ژنوتیپ oprc46 در صفت اندازه گلچه و ژنوتیپ oprc45 در صفت عمر گلدانی (33/10 روز) برتر بودند. بیشترین ارتفاع بوته در ژنوتیپ oprc49 به میزان 176 سانتی متر و بیشترین تعداد گلچه در والد (5/16 عدد) مشاهده شد. دامنه رنگ گل در ژنوتیپ ها به صورت نارنجی، قرمز، صورتی، گل بهی و ترکیب رنگی متنوع بودند، در اکثر ژنوتیپ ها، ناحیه گلوگاه (گلپوش) دارای لکه (هاله) و رگه های سفید، قرمز و نارنجی بودند که نشان دهنده غالب بودن این صفات در ژنوتیپ های غالب است. ارزیابی ژنوتیپ ها در صفات کیفی نشان داد که، بیشترین آرایش گلچه به صورت یک ردیفه و بیشترین شکل گلچه به صورت ستاره ای بودند. بخش زیادی از تنوع موجود در صفت ها از عوامل ژنتیکی بوده و تاثیر محیط بر این صفت ها کمتر بوده است. ژنوتیپ های برتر از نظر صفت های مهم کمی و کیفی ارزیابی شده به عنوان رقم جدید معرفی خواهند شد.

  کلیدواژگان: اصلاح، خودگرده افشانی، گلچه، رنگ گل
 • مهدی پورهاشمی* صفحات 38-46

  تکثیر از طریق بذر از سرفصل های مهم دانش جنگل شناسی است. تولید بذر در بلوط ها به علت مصرف آن توسط حیوانات و انسان از اهمیت بیشتری برخوردار است. جنگل های زاگرس واقع در امتداد سلسله  جبال زاگرس در غرب و جنوب ایران پوشیده از گونه های مختلف بلوط است و بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) گونه غالب این جنگل ها محسوب می شود. از آنجایی که توان تولید بذر پایه های مختلف بلوط به دلیل تفاوت در ساختار ژنتیکی و سایر عوامل تاثیرگذار از قبیل رویشگاه و اقلیم متفاوت است، شناسایی درختان مادری با قدرت بذردهی زیاد از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش، 30 اصله بلوط ایرانی در بخشی از جنگل های پلدختر استان لرستان انتخاب شد و به مدت 4 سال (1396-1393) با استفاده از روش شمارش تاجی، تولید بذر آن ها مطالعه شد. برای درختان نمونه، ویژگی های سالم بودن تنه و تاج، بالغ بودن، تک پایه بودن، دارا بودن حداقل قطر برابر سینه 15 سانتی متر و عدم هم پوشانی تاج درختان مجاور مورد توجه قرار گرفت و متغیرهای کمی آن ها اندازه گیری شد. برای شناسایی درختان مادری از دو معیار استفاده شد که عبارت بودند از درختانی که هرساله تولید بذر داشتند و میانگین تولید بذر آن ها بیشتر از میانگین تولید بذر توده جنگلی بود. نتایج نشان داد که میانگین تعداد بذر در درختان تحت مطالعه در طی 4 سال 6/476 است و کمترین و بیشترین بذر تولید شده به ترتیب صفر و 5696 بود. همچنین، فقط یک درخت ویژگی های درخت مادری را داشت و به عنوان درخت مادری شناسایی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که حتی با پایش 3 سال تولید بذر در درختان بلوط ایرانی می توان با دقت قابل قبولی درختان مادری را شناسایی کرد. در این مقاله درختان مادری بلوط ایرانی در بخشی از جنگل های استان لرستان شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: استان لرستان، بلوط ایرانی، تولید بذر، جنگل های زاگرس، درخت مادری
 • محمود فتاحی فرادنبه، مریم دهستانی اردکانی*، کاظم کمالی علی آباد صفحات 47-61

  بنفشه آفریقایی (Saintpaulia ionantha H. Wendi.) یکی از معروف ترین گیاهان زینتی با رنگ ها و اشکال متنوع گل است. در این پژوهش تکثیر درون و برون شیشه ای این گیاه با یکدیگر مقایسه شد. در تکثیر درون شیشه ای اثر پنج ریزنمونه (پهنک، دمبرگ، دمبرگ بدون اپیدرم، گل کامل و گل بدون گلبرگ) در سه رقم (‘Cool Blue’، ‘Rondita’ و ‘Knight Rider’) در محیط کشت MS حاوی mg/l 1/0 NAA و mg/l 1 BA بررسی شد. در تکثیر برون شیشه ای قلمه های برگ سه رقم بنفشه آفریقایی درون ظروف پلاستیکی دردار حاوی 70% پیت ماس و 30% پرلیت کشت شدند. درنهایت سرعت تکثیر و تعداد جوانه گیاه در دو روش مقایسه شد. بررسی نتایج به دست آمده نشان داد که در هر رقم نوع ریزنمونه مناسب برای تکثیر گیاه متفاوت است. در رقم ‘Cool Blue’ هیچ کدام از پنج ریزنمونه تفاوت معنی داری با یکدیگر در میزان باززایی، تولید جوانه و تعداد برگ گیاهچه های حاصله نشان ندادند. در رقم ‘Rondita’ ریزنمونه های پهنک (66/91%)، دمبرگ (66/91%) و دمبرگ بدون اپیدرم (33/83%) و در رقم ‘Knight Rider’ ریزنمونه های برگ، گل کامل، گل بدون گلبرگ و دمبرگ (همگی 100%) بیشترین میزان باززایی را نشان دادند. در تکثیر قلمه برگی رقم ‘Cool Blue’ بیشترین (25/8 عدد) تعداد گیاهچه را تولید کردند. مقایسه طول دوره کشت در شرایط درون و برون شیشه نشان داد که در هر سه رقم موردبررسی، دوره زمانی از کشت تا گلدهی در شرایط درون شیشه ای (180 تا 230 روز) طولانی تر از برون شیشه ای (120 تا 140 روز) بود، در حالی که تعداد جوانه تولیدشده در کشت درون شیشه ای به طور معنی داری در مقایسه با تکثیر قلمه برگی بیشتر بود.

  کلیدواژگان: پرآوری، ریزنمونه، قلمه برگ، گلدهی، گیاهچه
 • فاطمه بیدرنامنی*، زینب محکمی، مهدی شعبانی پور صفحات 62-73

  استفاده از بستر کشت مناسب در پرورش گیاهان زینتی اهمیت بسیار دارد. کمپوست قارچ به عنوان پسماندی در پرورش قارچ محسوب می شود. به منظور بررسی اثر کمپوست قارچ در ترکیب با سایر بسترهای کشت بر خصوصیات رشدی گیاه فیکوس بنجامین پژوهشی بر اساس آزمایشات فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی: فاکتور اول شامل تیمارهای 50% کوکوپیت+ 50% کمپوست قارچ، 50% کمپوست درختان جنگلی +50% کمپوست قارچ، 50% کمپوست قارچ+ 50% پرلیت، 50% خاکبرگ+ 50% کمپوست قارچ و بستر شاهد منطقه (70% خاک زراعی+ 20% خاکبرگ + 10% پوشال برنج)؛ فاکتور دوم شامل تیمار زمانی چهار ماه فروردین، اردیبهشت، خرداد و تیر اجرا گردید. نتایج نشان داد تاثیر بستر کشت بر فاکتورهای تعداد برگ جدید، طول و عرض کل برگها معنی دار بوده است درحالیکه بر شاخص های ارتفاع، قطر ساقه و کلروفیل معنی دار نبوده است. همچنین تاثیر زمان نیز بر شاخص های تعداد برگ جدید، ارتفاع گیاه، طول و عرض کل برگ و قطر ساقه معنی دار بوده است. اثر متقابل بستر کشت و زمان نیز بر شاخص های قطر ساقه، تعداد برگ جدید و طول و عرض کل برگ ها معنی دار بوده است ولی بر شاخص ارتفاع گیاه معنی دار نبوده است. بررسی نتایج نشان داد بهترین بسترها برای ترکیب با کمپوست قارچ کوکوپیت، پرلیت و کمپوست درختان جنگلی بودند. همچنین در ماه های مختلف رشد گیاه، خرداد و تیر به دلیل گرم تر شدن هوا صفات رشدی ارتفاع و تعداد برگ جدید بهتر از سایر ماه ها بودند، درحالی که افزایش قطر ساقه در ماه اردیبهشت بیشتر بوده است. استفاده از بسترهای کوکوپیت، پرلیت و کمپوست درختان جنگلی در ترکیب با کمپوست قارچ به گلخانه داران توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: بستر، پرلیت، رشد، کمپوست قارچ، کوکوپیت
|
 • Zahra Karimian* Pages 1-12

  One of the social and citizen demands that is increasing in developing countries, is the expansion and rehabilitation of urban green spaces. Population growth and lack of sustainable water resources is one of the important challenges facing the arid regions. Change in style and paradigm of landscape design in arid areas with regard to the priority of reducing water consumption, can lead to social discontent caused by xeriscaping and creation of low input green spaces. Rising visual demand in society towards green spaces in recent decades as a result of improper selection of landscape design patterns, especially in dry areas, is the main reason for a possible conflict between aesthetic preferences and sustainable green space in these regions. In xeriscaping, integration of effective factors in aesthetic perception with relevant variables in planting design less has been under consideration. Effective factors in aesthetic perception are nine visual concepts include coherence, disturbance, stewardship, imageability, visual scale, naturalness, historicity and ephemera. Seven fundamental principles of xeriscaping are plan and design for water conservation, improve the soil, limit turf area or select alternatives, irrigate efficiently, select appropriate plants and hydrozone plants, mulch to reduce evaporation, maintaining a xeriscape. Despite researches showing that xeriscaping could usually reduce landscape water consumption by one-third however, many people were initially reluctant to substitute it for conventional landscaping. A common perception was that xeriscape were drab and barren and featured nothing more than rocks and some succulent and thorny plants. In this paper, on one hand the aesthetic preferences of landscape and green space and also options of design in arid regions of Iran have been explored and on the other hand, the reasons behind possible confrontation between these two major issues and suitable strategies for reducing the conflict, has been discussed and analyzed. Amongst the nine concept of aesthetic that affect social preferences, the concepts of complexity, coherence, imageability and ephemera in green spaces of arid regions, are faced with more challenges than other concepts. Since in the xeriscaping, use of drought-resistant plants is one of the principles so, for low diversity in ornamental plant species and partial removal of lawns and water element in the landscape, aesthetic preferences of citizens, will not be fulfilled completely. Social awareness toward the water crisis in the arid and semi-arid regions of Iran, ornamental plant domestication and import of drought resistant species as alternatives and also creativity and innovation in xeriscaping designs, can decrease the possible dissatisfaction of the citizens from the sustainable and rational development of green spaces in dry climates.

  Keywords: Aesthetic Landscape, Green Space Management, Xeriscaping
 • Fatemeh Rahmani*, Amirali Mohammadi, Hossein Moradi Pages 13-25

  Zinnia (Zinnia sp) has long flowering period and is used as cut flower, pot plant and landscap desings.  The effect of different levels of phosphorus and vermicompost medium were studied on the vegetative and flowering characteristics of Zinna. Treatments consisted of phosphorus at three levels (0, 0.5 and 1 mg /kg) and vermicompost at three levels (0, 10 and 20% vol). The experiments were factorial based on a completely randomized design with three replications. Plants grown in greenhouse conditions for two months. The plants were then cut off from the crown and the leaves and stems were separated. Some of the traits measured included dry weight of the plant, chlorophyll content, vegetation index, root length, flowering stalk and flower diameter. The results showed that the use of phosphorus and vermicompost at higher levels had a significant effect the measured charcteristics. The highest diameter of flower was 5.5 cm and the maximum length of flowering branch was 32.5 cm in treatment of 1 mg/kg phosphorus and 20% vermicompost. Maximum chlorophyll a and b content, root and shoots fresh and dry weights and vegetation index were observed when vermicompost at level of 20% and phosphorus at levels of 0.5 and 1 mg / kg were used. In general, results indicated that use of vermicompost with phosphorus spraying improved the vegetative and flowering indices.

  Keywords: Culture Medium, Flower Diameter, Greenhouse, Yield, Chlorophyll
 • Mohammad Hossein Azimi* Pages 26-37

  In order to produce superior genotypes through self- pollination of Gladiolus grandiflorus cv. Amsterdam, an experiment was carried out in a randomized complete block design (RCBD) with three replications in 2015 to 2018 at the ornamental plants research center in Mahallat city of Iran. Analysis of variance among genotypes showed significant differences in all traits. The results showed that genotypes of oprc46 in size of floret and oprc45 in vase life (10.33 days) were superior. The highest height of plant was observed in oprc49 (176.00 cm) and the highest number of florets were detected in the parent (16.5n). The color range of flowers in genotypes included; orange, red, pink, peach and varied combinations. In most genotypes, the perianth tube (main color of macule) had spots and with white, red, and orange color, which indicated the trait is dominant in genotypes. Evaluation of qualitative traits in genotypes showed that the most common arrangement of floret in spike was one row and most florets were star-shaped. The results showed that diversity in traits was mainly due to genetic factors and the environmental factors were less effective. The superior genotypes have the potential to be introduced as new cultivars.

  Keywords: Breeding, Floret, Flower Color, Self-Pollination
 • Mehdi Pourhashemi* Pages 38-46

  Sexual regeneration is one of the important topics in silviculture that is based on seed production. Seed production is more important in oak, because oak seeds (acorns) are important source of food for animals and human. Zagros forests located along the Zagros mountains in western and southern Iran are covered with different species of oak and Brant`s oak (Quercus brantii</em> Lindl.) is the dominant species of these forests. Since acorn production ability of different oak trees is different due to differences in genetic structure and other influential factors such as site and climate, identification of good acorn producers is very important. In this research, 30 Brant’s oak trees were selected in a part of Poldokhtar forests in Lorestan province, Iran, and their acorn production were studied during 4 years (2014-2017) using crown count method. For sample trees, trunk and crown health characteristics, maturity, single-stem, minimum diameter of 15 cm and no touching of adjacent crowns were considered and their quantitative traits were measured. The two criteria were used to identify good acorn producers: trees that produce acorn each year and those that their average acorn production was higher than the average acorn production of the stand. Based on the results, the mean number of acorns of sample trees in 4 years was 476.6 and the lowest and highest acorn produced was zero and 5696, respectively. Also, only one tree had the characteristics of the good acorn producer. The results of this study showed that even with 3 years of acorn production monitoring, good acorn producers in Brant`s oak trees can be identified with acceptable accuracy . In this research, good acorn producers of Brant`s oak were identified in a part of the forests of Lorestan province.

  Keywords: Acorn production, Brant`s oak, good acorn producer, Lorestan province, Zagros forests
 • Mahmoud Fatahi Faradonbe, Maryam Dehestani Ardakani*, Kazem Kamali Aliabad Pages 47-61

  African violet (Saintpaulia ionantha H. Wendi.) is an important ornamental plant due to its various colors and shapes. The present study was conducted to compare the in vitro and in vivo propagation methods in this plant. At in vitro culture, the interactive effect of five explant types (leaf blade, petiole, petiole without epidermis, whole inflorescence and flower without petals) and three cultivars (‘Cool Blue’, ‘Rondita’ and ‘Knight Rider’) cultivated on MS culture medium containing 0.1 mg/l NAA and 1 mg/l BA were investigated. At in vivo culture, leaf cuttings of three cultivars were cultured in wrapped plastic dishes contained 70% peat-moss and 30% perlite. Propagation speed and  number of buds in two methods were compared. Results showed explant type and cultivar effected the rate of regeneration significantly.  In cv. ‘Cool Blue’ there was not a significant difference in regeneration percent, bud production and number of leaves in all of the explant types. In cv. ‘Rondita’ the highest regeneration percent were observed in leaf blade (91.66%), petiole (91.66%) and petiole without epidermal (83.33%). Whereas in cv. ‘Knight Rider’ maximum regeneration percent (100%) was detected in leaf blade, whole inflorescence, flower without petals and petiole. The maximum (8.25) number of plantlets per explants in the in vivo method was observed in cv. ‘Cool Blue’ . Flowering time was significantly higher (180 to 230 days) in explants propagated at in vitro conditions compared to the ones propagated by in vivo method (120 to 140 days).  , However, the number of regenerated buds at in vitro culture were significantly higher than in vivo culture.

  Keywords: Explant, Flowering, Leaf cutting, Plantlet, Proliferation
 • Fatemeh Bidarnamani*, Zeinab Mohkami, Mehdi Shabanipoor Pages 62-73

  Application of suitable substrates is important for growing ornamental plants. Mushroom compost is considered as a waste in mushroom production. An experiment was done in a completely randomized design including the following treatments: substrates containing 50% cocopeat + 50% mushroom compost, 50% composted forest trees+ 50% mushroom compost, 50% perlite+ 50% mushroom compost, 50% leaf compost+ 50% mushroom compost and control substrate (70% agricultural soil+ 20% leaf compost+10% rice husk). The comparisons were carried out in 4 months; April, May, June and July and the the effect of different substrates were evaluated on the growing characteristics of Ficus benjamina</em> cv. Starlight.  The result showed the effect of substrate was significant on factors such as new leaf number, length and width of leaves while it wasn't significant on factors such as height, stem diameter and chlorophyll content. Also the effect of treatment time was significant on new leaf number, height, length and width of leaves, and stem diameter. The interactive effect of potting substrates and treatment time were significant on stem diameter, new leaf number, length and width of total leaves too. However, they weren't significant on plant height. Evaluation of results showed the best substrates for mixing with mushroom compost, were cocopeat, perlite and composted forest trees. Also growing indices were higher in plants that were treated in June and July compared tothe plant treated in other months. In conclusion, potting substrates such as perlite, cocopeat and composted forest trees in combination with mushroom compost are suggested to be used in the greenhouses.

  Keywords: Cocopeat, Growth, Mushroom Compost, Perlite, Substrate