فهرست مطالب

 • سال یکم شماره 2 (زمستان 1393)
 • تاریخ انتشار: 1393/10/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • عبدالرحیم گواهی صفحات 127-130
 • محمدرضا حافظ نیا، مصطفی قادری حاجت* صفحات 131-148

  نظام فضایی ایران به دلیل آنارشی حاکم بر نظام برنامه ریزی به سمت گسیختگی فضایی گرایش دارد و تظاهر فضایی این آنارشی در الگوی نامتوازن توسعه مناطق نمایان است. الگوی حاکم بر ساختار فضایی ایران مرکز- پیرامون است. ازآنجا که ایران دارای نواحی کارکردی قومی و ناحیه ای است، باید اذعان داشت که بی عدالتی فضایی در کوتاه مدت زمینه های واگرایی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را فراهم خواهد آورد و در بلندمدت همبستگی، یکپارچگی ملی و تمامیت سرزمینی را با مخاطرات جدی رو به رو خواهد کرد. ازاین رو مقاله حاضر با روش تحقیق توصیفی و تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه ای سعی در تبیین مخاطرات انسانی مرتبط با بی عدالتی فضایی در استان سیستان و بلوچستان دارد. یافته ها نشان می دهد مسایل مربوط به سیستان و بلوچستان بیشتر ریشه در بی عدالتی فضایی دارد تا مسایل دیگر و نباید با دیدگاه صرفا امنیتی مسایل این استان مهم و شاهراه حیاتی ایران در سال های آتی را تحلیل کرد، چراکه چنین رویکردی نتایج تکراری را به همراه خواهد داشت.

  کلیدواژگان: آنارشی فضایی، بی عدالتی فضایی، سیستان و بلوچستان، مخاطرات فضایی
 • محمد باقر قالیباف، سید محمد حسینی* صفحات 149-167
  سیاست خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی به ویژه محصولات راهبردی، یکی از مهم ترین دغدغه های مسیولان نظام جمهوری اسلامی ایران در چند دهه اخیر بوده است که در پاسخ به مخاطرات امنیت غذایی مورد توجه قرار گرفته است. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی مخاطرات ناشی از سیاست های ناکارامد خودکفایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی بر منابع آبی و بیان راهبرد مطلوب به منظور افزایش امنیت غذایی کشور است. روش تحقیق در این پژوهش، آمیخته اکتشافی و مبتنی بر داده های فایو بوده و از نرم افزارهای Excel و GIS استفاده شده است. گندم، نماد خودکفایی در بخش کشاورزی کشور، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب و تاثیر آن بر منابع آبی بررسی شده است. برای بررسی وضعیت منابع آبی ایران از داده های مرکز آمار ایران و وزارت نیرو  و نیز جهت برسی تولید، مصرف، واردات و صادرات گندم از داده های فایو استفاده شده است. میزان خودکفایی در تولید گندم به وسیله دو فرمول ضریب خودکفایی و وابستگی وارداتی محاسبه شده و آمار سری های زمانی تولید و مصرف گندم با استفاده از روش ARIMA مدلسازی شده و تولید و مصرف این محصول راهبردی طی سال های 1392 تا 1400 پیش بینی شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که سیاست خودکفایی در ایران عمدتا با یک نگاه سیاسی پیگیری شده و کمتر به پتانسیل های منابع طبیعی توجه شده است. بنابراین افزایش میزان تولید به ارتقای امنیت غذایی و در نتیجه توسعه پایدار منجر نشده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که سیاست های ناکارامد خودکفایی در تولید محصولات راهبردی کشاورزی نه تنها به اهداف خود نرسیده، بلکه در صورت تاکید بر ادامه آنها، مخاطرات جدیدی همچون تخریب منابع طبیعی را به همراه خواهد داشت. از آثار شایان توجه این سیاست وضعیت نه چندان مطلوب بیشتر دشت ها و آبخوان های کشور است. ازاین رو با توجه به توان محیطی کشور ضرورت دارد سیاست خودکفایی با سیاست تامین پایدار مواد غذایی که متکی بر راهبرد تلفیقی استفاده بهینه از منابع داخلی و تامین پایدار مواد غذایی از منابع فرامرزی است، جایگزین شود.
  کلیدواژگان: مخاطرات، محصولات راهبردی کشاورزی، خودکفایی، امنیت غذایی، منابع آبی
 • محسن صادقی*، وحید امینی صفحات 169-188

  در محیط الکترونیکی مخاطرات مختلفی وجود دارد. مخاطرات تجارت و بازرگانی الکترونیکی از مهم ترین مخاطرات فضای مجازی در نظر گرفته می شوند. بیمه مخاطرات مذکور، از روش های کاهش و مدیریت مخاطرات فضای مجازی به شمار می رود، اما سوال اساسی در این زمینه این است که آیا حقوق ایران مقررات و قوانین کافی در این حوزه دارد؟ فرض مقاله حاضر این است که نظام حقوقی ما دارای مقرراتی کلی در این زمینه است، اما ابهام هایی نیز در این مورد وجود دارد. مقاله حاضر رویکردی تحلیلی-تطبیقی داشته و از دو بخش تشکیل شده است. در بخش نخست سعی بر این است که مفاهیم اصلی تشریح شده و دلایل اهمیت بیمه تجارت الکترونیکی با توجه به پیشینه آن بررسی شود و در بخش دوم به موانع قانونی و مشکلات مربوط به طراحی بیمه های مخاطرات تجارت الکترونیکی پرداخته می شود.

  کلیدواژگان: بیمه، بیمه تجارت الکترونیکی، حقوق ایران، مخاطرات محیط مجازی
 • مهدی زارع* صفحات 189-202
  زمین لرزه 1/8/90 وان ترکیه با بزرگای گشتاوری Mw 2/7 در ساعت 13:41 به وقت محلی به کشته شدن 644 نفر انجامید (براساس گزارش رسمی منابع بیمارستانی) که از این تعداد، 477 نفر مربوط به تلفات در شهر ارجیش بود. ناحیه زلزله زده وان با تلاقی گسل های ناحیه شرق ترکیه با شمال غربی ایران و جنوب غربی قفقاز در محدوده ای با لرزه خیزی زیاد قرار گرفته است. گسیختگی گسل زمین لرزه ای در این زلزله با سازوکار فشاری در راستای تقریبا شرقی-غربی با گسیختگی سطحی به طول حدود 10 کیلومتر در شمال وان در حدفاصل ساحل دریاچه وان تا ساحل دریاچه ارجک مشهود بود. در این مقاله براساس بازدید گروه شناسایی مناطق زلزله زده پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله از منطقه وان ترکیه به مدت پنج روز (از روز بیست و ششم بعد از رخداد زلزله)جنبه های زلزله شناختی زلزله وان بررسی شده است.
  کلیدواژگان: پس لرزه ها، ترکیه، زلزله وان، گسل زمین لرزه ای، مخاطرات، واکنش
 • مهدی خزایی*، احسان مدیری، مهدی مدیری صفحات 203-215
  توفان های تندری از جمله پدیده های جوی محسوب می شوند که در برخی از فصول، به ویژه فصول انتقالی پاییز و بهار در عرض های میانی بسیار روی می دهند. این توفان ها یکی از مخاطرات جوی محسوب می شوند که همه ساله خسارات فراوانی را به بخش های کشاورزی، باغات و غیره وارد می سازند.  شناخت سازوکار، تکوین و توسعه این توفان ها کمک شایانی در جهت مقابله و یا کنترل آنها می کند. در این پژوهش به بررسی توفان های تندری شدید اصفهان در یک بازه زمانی نوزده ساله  (1990 2008) پرداخته شده است. در ابتدا کدهای مربوط به توفان تندری که بارش بیش از 10 میلی متر داشته اند استخراج و سپس با دریافت داده های فشار تراز دریا و ارتفاع ژیوپتانسیل تراز 850 و 500 میلی باری در روز بارش از پایگاه داده های NCEP/NCAR سازمان ملی جو و اقیانوس شناسی آمریکا، نقشه های مورد نیاز در محیط نرم افزاری Grads ترسیم و الگوهای موجد بارش شناسایی شد. در این پژوهش دو الگوی کلی برای بارش های تندری اصفهان شناسایی شد. در الگوی اول (12 نوامبر 1993) در فشار تراز دریا زبانه واچرخندی که از سمت شرق گسترش یافته با عبور از شمال دریای عمان و خلیج فارس، موجب فرارفت رطوبت به سمت منطقه تحقیق شده و در تراز 850 میلی باری، چرخندی با پربند 1500 ژیوپتانسیل متر بر روی منطقه قرار گرفته است. در تراز 500 میلی باری هم منطقه تحقیق کاملا در جلو ناوه عمیق غربی قرار گرفته که علاوه بر تامین رطوبت، ناپایداری را تا تراز های بالایی تشدید کرده است. در الگوی دوم (26 آوریل 2006) مرکز کم فشار بزرگی با فشار 1008 میلی باری بر روی کشور قرار گرفته است. جهت جریانات در این سامانه به گونه ای است که هوای مرطوب را به سمت کشور شارش می دهد و در تراز 850 میلی باری منطقه تحقیق کاملا در جلو چرخندی با منحنی پربندی1470ژیوپتانسیل متر قرار گرفته است که علاوه بر فرارفت رطوبت خلیج فارس به مرکز کشور، ناپایداری را در این تراز هم تشدید کرده است و در تراز 500 میلی باری، همچنان ناوه های عمیق غربی با عبور از کشور و منطقه تحقیق، ناپایداری را تا ترازهای فوقانی فراهم کرده است.
  کلیدواژگان: ارتفاع ژئوپتانسیل، اصفهان، توفان تندری، سامانه های سینوپتیک، مخاطرات جوی
 • صیاد اصغری سراسکانرود، بتول زینالی* صفحات 217-239
  ایران هرساله بارها تحت تاثیر توفان های گردوغباری قرار می گیرد. این پدیده به ویژه در سال های اخیر جنبه های مختلفی از زندگی مردم را تحت تاثیر قرار داده است. هدف این تحقیق، خوشه بندی فصلی ایران از نظر فراوانی وقوع توفان های گردوغباری با قدرت دید کمتر از 1000 و 500 متر در دوره آماری 2008-1987 است. بدین منظور از داده های 87 ایستگاه سینوپتیکی که توزیع فضایی مناسبی در سطح کشور داشتند استفاده شد. در این تحقیق، با استفاده از روش خوشه بندی فازی، ایران از نظر فراوانی توفان های گردوغباری در هر یک از فصول سال به پنج ناحیه متفاوت طبقه بندی شد. ایستگاه های واقع در این خوشه ها در هر یک از فصول سال از نظر موقعیت جغرافیایی، آب و هوا و منابع توفان همگن نیستند، ولی از نظر قدرت دید و شدت توفان های ایجاد شده یکنواخت اند. با توجه به نتایج خوشه بندی، ایستگاه های بررسی شده در استان های سیستان و بلوچستان، خوزستان و بوشهر در فصل بهار؛ ایستگاه های بررسی شده در استان خوزستان و ایستگاه های زابل، زاهدان و ایرانشهر (استان سیستان و بلوچستان)در فصل تابستان؛ ایستگاه زابل در فصل پاییز؛ و ایستگاه های زابل، زاهدان، کنارک، آبادان و اهواز در فصل زمستان، از نظر وقوع توفان های گردوغباری دچار بحران اند. بیشترین فراوانی توفان ها به ترتیب در فصول تابستان و بهار، و کمترین آنها به ترتیب در فصول پاییز و زمستان مشاهده شد. بنابراین در استان های خوزستان و سیستان و بلوچستان که در هر چهار فصل با فراوانی زیاد این توفان ها مواجه اند، باید برنامه ریزی های ملی و بین المللی جدی به منظور کاهش مخاطرات ناشی از آن صورت گیرد.
  کلیدواژگان: ایران، توفان گرد و غباری، خوشه بندی فازی، مخاطرات
 • منیژه قهرودی تالی*، خدیجه علی نوری صفحات 241-252
  دخالت انسان در تشدید مخاطرات طبیعی مورد توجه محققان است. شناخت واکنش پدیده های مورفولوژی نسبت به فعالیت های انسان در همه پدیده ها قابل ردیابی نیست. لندفرم های کوچک تغییرات کوتاه مدت ناشی از دخالت های انسانی را ثبت می کنند و به آن واکنش نشان می دهند. پلایاها از جمله نواحی ای است که می توان به طور دایمی یا ماهانه تغییرات میکرولندفرم ها را ردیابی کرد. پلایاها باقی مانده دریاچه های بارانی کواترنر هستند که اغلب آنها در حال حاضر حوضه های نواحی خشک و نیمه خشک را زهکشی می کنند. تغییرات مقدار آب ورودی به پلایاها و دخالت های انسان، سبب ایجاد تحولات شکل زایی در آنها شده که آثار آن در میکرولندفرم ها قابل شناسایی است. در این پژوهش تالاب حوض سلطان با مساحتی حدود 330 کیلومتر در شمال استان قم از طریق مدلسازی فراکتالی برای تعیین الگوی حاکم بر میکروفرم ها بررسی شد. داده های تحقیق از مشاهدات میدانی برداشت شده است. به منظور اندازه گیری فراکتال های هندسی، مشاهده میدانی در بهار 1393 انجام گرفت و 102 میکروفرم رسی در اردیبهشت بعد از بارندگی انتخاب شد. از کل نمونه ها 73 میکروفرم که از لحاظ مرزی به خوبی توسعه یافته بودند، به طور تصادفی انتخاب و ابعاد آنها به طور دقیق محاسبه و ترسیم شد. نتایج به دست آمده نشان داد که DAP محاسبه شده براساس مدل فراکتالی محیط - مساحت، مقادیری بین 5/1 تا 5/2 را شامل می شود، که گویای شدت تغییر میکروفرم های گلی و تمایل آنها به افزایش آشفتگی و بی نظمی است. نمودار لگاریتمی مدل فراکتالی نیز نشان می دهد، که ارتباط خطی بین لگاریتم محیط و لگاریتم فرم های مورد نظر وجود دارد، به طوری که ضریب همبستگی 2R به دست آمده بزرگ تر از 98/0 است. افزایش آشفتگی در پلایای حوض سلطان حاکی از واکنش آن به دخالت انسان در برداشت منابع معدنی و بی نظمی در مقدار آب ورودی است که می تواند نتایج مخاطره آمیزی را در این بخش از کشورمان ایجاد کند.
  کلیدواژگان: پلایا، حوض سلطان، مدل فراکتال، میکرولندفرم
 • امین حسین پور میل آغاردان، رحیم علی عباسپور* صفحات 253-268
  مرور خسارات ناشی از زمین لغزش، لزوم بررسی پارامترهای موثر بر آن و پیش بینی وقوع آن را به اثبات می رساند. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر بهبود نتایج پیش بینی وقوع زمین لغزش در منطقه توتکابن استان گیلان است. به همین منظور تیوریانتروپی شانون برای مدلسازی و لحاظ عدم قطعیت داده ها انتخاب شد. همچنین پارامترهای شیب، ارتفاع، شرایط ژیومورفولوژی، انحنای زمین، نزدیکی به رودخانه و نزدیکی به گسل ها، به عنوان عوامل موثر بر وقوع زمین لغزش به کار گرفته شدند. با استفاده از تیوری انتروپی شانون، وزن هر یک از پارامترها به همراه تاثیر عدم قطعیت بر نتایج محاسبه و نقشه ریسک وقوع زمین لغزش برای منطقه تحقیق تهیه شد. در نهایت برای ارزیابی نتایج از مقایسه موقعیت نقاط وقوع زمین لغزش در منطقه تحقیق و نقشه ریسک مدلسازی شده، استفاده شد. با ارزیابی نتایج مقدار 69/0 برای مساحت زیر منحنی (AUC) نمودار نرخ پیش بینی با در نظر گرفتن انتروپی و مقدار 54/0 برای بدون در نظر گرفتن انتروپی به دست آمد.
  کلیدواژگان: تئوری انتروپی شانون، عدم قطعیت، منحنی نرخ پیش بینی، نقشه ریسک زمین لغزش
|
 • Abdolrahim Gavahi* Pages 127-130

  Before giving any preliminary definition of “hazard” and “hazardology”, it is important to notice that “who” is giving this definition, a geologist, a sociologist, an ethnologist, an expert in law, a religionologist, etc? Certainly, each of these people has their own personal assumptions & presuppositions and so will look at the matter from a different point of view. Also, there are different categories of hazards: natural, internal or inside, terrestrial, human, spiritual, etc., many of which have been addressed in The Holy Qur’an too. Scholars attending this meeting will define hazard and hazardology from their own respective. However, as a preliminary suggestion, one may say that hazard or calamity is what damages or destroys human being’s products or generation (Holy Qur’an, 2/30). From a theological point of view, this originates from man’s “arrogance” against God (ibid, 20/24, 43) or his excesses (ibid, 6/31) and squandering (ibid, 44/31). Apart from these spiritual matters, another source of hazardous actions is man’s unlimited use, or rather misuse, of natural resources, technological developments (atomic bomb), or unconditional or unethical application of IT, cognitive, biology, and other new/modern sciences. So much about hazards and hazardology, now we have to turn to futuring or future studies. Very briefly, futuring is not some sort of trending or forecasting, but rather to try to make or achieve a desirable future and, at the same time or even more important than that, trying to avoid non-desirable (calamitous, hazardous, dangerous, etc.) futures. Thus, it seems, hazardology has a direct relation with future studies. In other words, with the past and present “natural” and “human-made” calamities and hazards in mind, we have to think of a future devoid of such misdeeds and misfortunes, and try to make such a future or at least move towards that goal. The human race has only one earth to live in and as such should earnestly try to keep and preserve it for the generations to come.

  Keywords: future studies, hazards, science
 • Mohammadreza Hafeznia, Mostafa Ghaderi Hojjat * Pages 131-148

  Iran’s spatial organization tend to spatial rupture due to the anarchy prevailing in planning system and this resulted in pattern of regional uneven development. The core–periphery model is the prevailing pattern in Iran’s spatial structure. Since Iran has practical regional ant ethnic areas, we should acknowledge that spatial injustice has predisposed political, cultural, and social divergences in a short term and will put solidarity, national unity and territorial integrity at serious hazards in a long term. Using analytical-descriptive method and relying on library resources, this article tries to explain human hazards related to spatial injustice in Sistan and Baluchestan province. Findings show that Sistan and Baluchestan’s problem is rooted in spatial injustice more than other ones and we should not analyze this important and vital lifeline province’s problem only as a security idea because such an approach will have repeated results.

  Keywords: Human Hazards, Sistan, Baluchestan, spatial anarchy, spatial injustice
 • Mohammadbagher Ghalibaf, Seyed Mohammad Hoseini * Pages 149-167
  In this paper we use the exploring technique as one of the integrated research methods. Data has been gathered using library and documentary methods, surfing the internet for national and international scientific databases such as FAO. Focusing on the self-sufficiency policy in agricultural crops and to analyze the impact of this policy on water resources, wheat has been selected. We used data gathered from the statistical consensus and ministry of energy. Also, we used the data of FAO to analyze the production, consumption, imports, exports and the amount of the wheat cultivation in Iran. The self–sufficiency in producing wheat has been calculated by the use of self-Sufficiency Ratio Index and the Import Dependency Ratio. We forecasted the amount of production and consumption of wheat by ARIMA time series model. It is found that the self-sufficiency policy in Iran has been introduced just on the basis of political attitudes and not relying on the environment potentials. Therefore, this procedure will not lead to sustainable development and food security. Due to having a unilateral self-sufficiency policy and disregarding other real potentials of products in Iran, the amount of production would be increased while the amount of imports might be limited or prohibited. Because of the increasing production rates without considering the environment potentials and production advantages, we are facing new crises in natural assets including water and soil resources. If this trend continues, environmental hazards will be expanded. Our results imply that self-sufficiency policy did not only achieve its aims to produce strategic food crops, but it had negative effect on the plains and water resources too. If this trend continues, ecologic power will be reduced and natural resources will be destroyed. It is necessary to integrate the policy of self-sufficiency with that of food sustainable supply. It means that self-sufficiency policy should be replaced with environmentally friend and optimum usage of the country resources and supply food from abroad, sustainably.
  Keywords: Food security, Hazard, self-sufficiency, strategic products of agriculture, water resources
 • Mohsen Sadeghi * Pages 169-188

  Electronic environment is facing different risks. Risks in electronic commerce and business are considered the most significant risks in cyberspace. Insurance of the mentioned hazard is considered a solution for reduction and management of risks in electronic commerce. However, there is a key question here. Are there sufficient relevant regulations and laws available in Iranian laws? The hypothesis is that our legal system enjoys general regulations in this field but there are also several ambiguities. This article presents an analytical-comparative approach and is comprised of two sections: The first section is trying to explain the concepts as well as the reasons of the importance of the risk insurance in electronic commerce, taking into account its history and the second section aims to explain legal barriers and problems related to developing risk insurance in electronic commerce.

  Keywords: Insurance, insurance of electronic commerce, Iranian Law, risks of cyberspace
 • Mehdi Zaré * Pages 189-202
  The Van Turkey earthquake of 23 October 2011, Mw7.2, occurred at 13:41 local time, and caused 644 death losses (of which 477 were in Erciş). Van earthquake-stricken area was closed to an active tectonic intersection zone in NW Iran, east of Turkey and SW Caucasus, and the earthquake fault with a compressional mechanism created a surface rupture with a 10km length in the north of Van, between the coast line of Van and Erçek Lake. This article represent the seismological aspects of the Van earthquake based on a 5 days visit by the reconnaissance team of IIEES started in the 26th day after the mainshock. Meanwhile, there will be a look at the "response" of the disaster management system in Turkey to this major earthquake.
  Keywords: aftershocks, earthquake fault, Hazards, Response, Van earthquake
 • Mahdi Khazaei *, Ehsan Modiri, Mahdi Modiri Pages 203-215
  Thunderstorms are sever weather phenomena which occur repeatedly in transitional seasons - fall and spring - in middle latitudes. These storms are among sever weather hazards which cause a lot of damage to agricultural fields, gardens, etc. Understanding the mechanism, genesis and development of these storms helps us in combatting or controlling them. This study looks at severe thunderstorms in Isfahan over a 19-years period (1990 -2008). At first the codes of thunderstorms which caused over 10 mm rains were extracted and then based on the data collected from NOAA NCEP-NCAR dataset - sea level pressure and 850 hPa and 500 mb geopotential height on days of rain - the required maps were drawn using Grads software and the precipitation patterns were identified. In this study, two general patterns were identified for thundershower in Isfahan. The first pattern (12 November 1993) at sea level pressure, anticyclone tongue that extends from the East through the Northern Sea of Oman and the Persian Gulf, caused moisture Advection in the study area and at pressure of 850 hPa level, cyclone with the contour 1500 geopotential meters Located on the region. At 500 hPa level, the study area is located completely in the deep trough western that in addition of providing moisture, has intensified instability to higher levels. In the second pattern (26 April 2006) a large low pressure center with 1008 hpa is located on the country. The flows direction in the system is such that flow moist air into the country and at the 850 hpa level, the study area is located fully in front of the cyclone whit contour curve 1470 geopotential meters that in addition to moisture advection of Persian Gulf into the country, has intensified instability in this level and the 500 hpa level, so the deep troughs western, passing through the country and the study area, has provided instability to the upper levels.
  Keywords: geopotential height, Isfahan, synoptic systems, Thunderstorm, weather hazards
 • Sayyad Asghari Sareskanrood, Batool Zeinali * Pages 217-239
  Iran is facing dust storms every year and frequently. This phenomenon has affected, especially in recent years, various aspects of people's lives. The aim of this research is Iran’s seasonal clustering in terms of dust storms frequency with visibility less than 1000 and 500 m for the period of 1987–2008. For this purpose, we used the data of 87 synoptic stations that had suitable spatial distribution in country. In this research, Iran was divided into 5 different regions in terms of dust storms frequency in the each season using Fuzzy clustering method. Stations located in these clusters are not homogeneous in terms of geographical location, climate and resources storm in different seasons of the year, but are homogeneous in terms of the visibility and intensity of storms. Results indicated critical condition in terms of dust storms frequency as follows: studied stations in Sistan & Baluchistan, Khuzestan and Bushehr provinces during spring; studied stations in Khuzestan province and Zabol, Zahedan and Iranshahr (Sistan & Baluchistan province) during summer; station of Zabol during autumn; and stations of Zahedan, Zabol, Konarak and Abadan during winter. The highest frequency of storms was observed in summer and spring, respectively, and the lowest in autumn and winter, respectively. Therefore, in order to decrease weather hazards, it is necessary to run national and international plans in Sistan and Baluchistan and Khuzestan provinces which are facing the disastor in all four seasons, with a high frequency.
  Keywords: Clustering, dust storms, Hazards, Iran
 • Manijeh Ghahroudi Tali *, Khadijeh Alinoori Pages 241-252
  Human intervention in intensification of natural hazards is a concern for researchers. Recognizing the response of morphological phenomena to human activities is not traceable in all phenomena. Small landforms could capture short-term changes caused by human interventions and react to them. Playa are among the areas in which micro-landforms changes can be traced monthly or permanently. Playa are the remaining parts of Quaternary rainy lakes which most of them currently drain the arid and semi-arid basins. The changes in water content and human interventions have created Morphogenesis changes in playas which are identifiable in micro-landforms. In this research, Hoz-e Soltan with 330 km area in north of Qom Province is studied by Fractal modelling in order to determine the prevailing pattern on microforms. Research data were collected through field observations. In order to measure geometrical fractals, field observation was conducted in spring 2014 and 102 clay microforms were selected in May and October. 73 well-developed microforms were selected randomly and their dimensions were calculated and plotted accurately. The results showed that the calculated DAP based on circumference-area Fractal model includes values from 1.5 to 2.5 which suggests the intensity of clay microforms change and their tendency to the increase of chaos and irregularity. Logarithmic diagram of fractal model also shows that there is a linear relationship between circumference logarithm and landform logarithm, so that the resulted correlation coefficient R2 is larger than 0.98. Increase of chaos in Hoz-e Soltan playa implies its reaction to human intervention in harvesting mineral resources and irregularity in water content which could create hazardous results in this part of our country.
  Keywords: fractal model, Hoz-e Soltan, micro-landform, playa
 • Amin Hoseinpoor Milaghardan, Rahim Ali Abbaspoor * Pages 253-268
  A review of damages caused by landslide shows the need for studying effective parameters in landslide occurrence and prediction. This study aims to improve landslide prediction results for Tutkabon region in Gilan province. To this end, Shannon Entropy theory was employed for modeling and considering data uncertainty. Slope, height, geomorphologic conditions, earth’s curve, closeness to river, and closeness to fault have been considered as the parameters affecting landslide. Using Shannon entropy theory, the weight of each parameter along with the uncertainty effect on the results was calculated and a landslide risk map for study area prepared. Finally, the comparison of the situation of landslide points in the under-study region with the modeled risk map was used for evaluation of the results. The under curve area of prediction rate curve was calculated at 0.69 considering Shannon entropy, and 0.54 disregarding Shannon entropy.
  Keywords: landslide risk map, prediction rate curve, Shannon entropy theory, uncertainty