فهرست مطالب

مجله سلامت و بهداشت
سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 44، بهار 1399)

 • تاریخ انتشار: 1399/02/28
 • تعداد عناوین: 10
|
 • یوسف رشتبری، شیرین افشین، حسین عبدالله زاده، یوسف پورعشق*، ابوالفضل فیضی زاده، مهدی فضل زاده صفحات 7-24
  زمینه و هدف

  وجود مواد آلی طبیعی در منابع آبی مشکلات عدیده ای به ویژه در فرایند تصفیه متداول آب ایجاد می‫کند. این ترکیبات ایجاد طعم ناخوشایند و رنگ در آب نموده و جزء مهمترین پیش‫سازهای محصولات جانبی گندزدایی آب بشمار می روند. این تحقیق جهت بررسی کارایی کربن فعال (AC) و کربن فعال پوشش داده شده با نانوذرات ZnO (AC-ZnO) برای حذف هیومیک اسید (HA) از محلول های آبی انجام گرفت.

  روش کار

  در این پژوهش تجربی، حذف HA از محلول های آبی بر روی AC و AC-ZnO به عنوان تابعی از pH، زمان تماس، غلظت HA و دوز جاذب به صورت ناپیوسته مورد مطالعه قرار گرفت. ساختار جاذب ها و مرفولوژی آن ها توسط آنالیزهای FTIR، SEM، XRD و pHpzc مورد بررسی قرار گرفت. جذب HA با استفاده از روش اسپکتروفتومتر در طول موج 245 نانومتر صورت گرفت. ایزوترم جذب با استفاده از مدل های لانگمویر و فروندلیچ و سینتیک جذب از طریق بررسی مدل های شبه درجه یک و دو تعیین شد.

  یافته ها

  راندمان حذف HA با دوز جاذب رابطه مستقیم و با pH و غلظت HA رابطه عکس داشت. میزان بهینه حذف HA در دوز AC و AC-ZnO 6/1 گرم در لیتر، غلظت HA 50 میلی گرم در لیتر و زمان تماس 40 دقیقه به ترتیب 44/82 و 26/96 درصد رسید.

  نتیجه گیری

  میزان حذف توسط AC-ZnO به طور قابل توجهی بالا بود که نشان دهنده نقش موثر تثبیت نانوذرات بر کربن فعال می باشد. در نتیجه با استفاده از تثبیت نانوذرات بر روی کربن فعال به عنوان یک جاذب موثر و راندمان بسیار بالا می توان به عنوان یک جایگزین مناسب برای حذف هیومیک اسید مورد استفاده قرارداد.

  کلیدواژگان: هیومیک اسید، کربن فعال، سنتز سبز، محصولات جانبی گندزدایی (DBPs)
 • محترم نعمت الهی، عبدالصالح عبدالصالح جعفری، ساجد عربیان، ابوالفضل محمدبیگی* صفحات 25-36
  زمینه و هدف

  فناوری اطلاعات سلامت ابزاری قدرتمند به منظور پایش کارایی سیستم بهداشتی ارایه می دهد. مطالعه حاضر با هدف تحلیل هزینه- اثر بخشی سیستم اطلاعات بیمارستانی در مقایسه با سیستم دستی در بخش‫های منتخب بیمارستان نمازی شیراز در سال 92 انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه از نوع مطالعات ارزیابی اقتصادی بود که به صورت توصیفی- تحلیلی در سال 92 در بیمارستان نمازی شیراز بر روی نمونه ای از پرسنل بخش‫های منتخب که با سیستم اطلاعات بیمارستانی مرتبط بوده اند انجام شد. روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک بوده و هزینه‫کردهای دو سیستم دستی و الکترونیکی نیز با استفاده از مصاحبه با افراد مرتبط و نیز بررسی اسناد و مدارک مالی موجود در بیمارستان توسط چک لیست بدست آمد.

  یافته ها

  نتایج مربوط به ارزیابی اقتصادی نشان داد که سیستم اطلاعات بیمارستانی در مقایسه با سیستم دستی موجب افزایش هزینه به میزان 3766732077 ریال و افزایش اثربخشی به میزان 47/30 می‫شود که نشان دهنده تفاوت معنی‫دار در نمره کلی کیفیت خدمات در دو سیستم می‫باشد.

  نتیجه گیری

  در مقایسه هزینه های دو سیستم دستی و الکترونیکی، هزینه های مربوط به سیستم الکترونیکی بیشتر از سیستم دستی به دست آمد. اما در بررسی نسبت هزینه اثربخشی، سیستم اطلاعات بیمارستانی هزینه- اثر بخش تر از سیستم دستی بود.

  کلیدواژگان: سیستم اطلاعات بیمارستانی، کیفیت، هزینه- اثربخشی
 • داور حسن زاده، سید داود اشرفی، کامران تقوی، داریوش نقی پور * صفحات 37-50
  زمینه و هدف

  فلزات سنگین از جمله کروم از رایج‫ترین آلاینده هایی هستند که معمولا در غلظت‫های بالا در فاضلاب صنایع یافت می‫شوند و موجب آسیب به محیط‫های آبی و به مخاطره افتادن سلامت موجودات زنده به خصوص انسان می‫شوند. لذا هدف از این تحقیق بررسی کارایی حذف فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی با استفاده از فرایند UV/ZnO-Zeolite در سیستم ناپیوسته بود.

  روش کار

  این تحقیق مطالعه ای تجربی و کاربردی بود که در مقیاس آزمایشگاهی انجام شد. ابتدا طراحی و ساخت راکتور صورت گرفت و سپس نانوذره اکسید روی به روش هیدروترمال سنتز و با زیولیت ترکیب شد. بعد از آن با تغییردادن مقدار نانوذرات Zno-Zeolite و ثابت نگه داشتن بقیه عوامل موثر، مقدار بهینه Zno-Zeo که برابر g/l 5/1 بود به دست آمد. سپس با ثابت نگه داشتن مقدار نانوذرات ZnoO-Zeo، تاثیر pH، غلظت اولیه کروم شش ظرفیتی و زمان واکنش بررسی گردید.

  یافته ها

  نتایج مشخص ساخت که با افزایش زمان واکنش و مقدار ZnO-Zeo کارایی حذف کروم شش ظرفیتی افزایش می‫یابد. همچنین مشخص گردید که کارایی حذف فتوکاتالیستی کروم شش ظرفیتی با کاهش pH باعث افزایش راندمان حذف کروم از 36 درصد در 11=pH تا 88 درصد در 3=pH می شود.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که می‫توان از فرایند UV/Zno-Zeo به عنوان یک روش موثر و کارآمد در حذف فلز کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی استفاده کرد.

  کلیدواژگان: نانوذرات اکسید روی، زئولیت، کروم شش ظرفیتی، حذف فتوکاتالیستی، محلول‫های آبی
 • فاطمه قنادی اصل *، حامد نورانی، وحید علیمرادی سقزچی صفحات 51-59
  زمینه و هدف

  با توجه به ارزش تغذیه ای و خواص آنتی اکسیدانی، ضد میکروبی، ضد التهابی و ضد سرطانی سنجد، مصرف آن در سطح جامعه افزایش یافته است. از این رو هدف اصلی این مطالعه، بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی و میکروبی پودر سنجد خرده فروشی شده در شهر اردبیل بود.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی، 20 نمونه 100 گرمی (10 نمونه از عطاری ها و 10 نمونه از خشکباری ها) به صورت تصادفی- خوشه ای و بر اساس پراکندگی محل های فروش از نواحی مختلف شهر اردبیل انتخاب شد. اندازه گیری میزان رطوبت، خاکستر و pH و ارزیابی آلودگی میکروبی با استفاده از استانداردهای ملی ایران صورت گرفت. از آزمون‫های پارامتریک برای تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  دامنه میزان رطوبت، خاکستر کل و pH به ترتیب 66/16-78/8 (درصد)، 40/7-85/1 (درصد) و 12/5-69/4 بود. میانگین میزان رطوبت و خاکستر کل پودرهای سنجد بررسی شده تفاوت معنی داری با مقادیر مجاز توصیه شده داشت (0/001>p). بررسی آلودگی میکروبی نشانگر آلودگی بالای نمونه های مورد مطالعه بود.

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که میزان رطوبت و خاکستر کل و آلودگی میکروبی پودرهای سنجد عرضه‫شده در سطح خرده فروشی شهر اردبیل بالا بود و از این‫رو برای مصرف نامناسب می باشند.

  کلیدواژگان: ویژگی فیزیکوشیمیایی، آلودگی میکروبی، پودر سنجد، اردبیل
 • سعید مهرشاد، رضا شکوهی، قربان عسگری، مصطفی لیلی * صفحات 60-76
  زمینه و هدف

  تخلیه فاضلاب های رنگی حاصل از صنایع نساجی به آب‫های پذیرنده بر روی سلامت انسان و محیط زیست تاثیر می گذارد. هدف از این تحقیق ارزیابی کارایی فرآیند فتوکاتالیستی UV/S2O8 در حذف رنگ های متیلن بلو و اسیدگرین 3 از محیط های آبی بود.

  روش کار

  پژوهش حاضر یک مطالعه تجربی بود که در آن تاثیر مهمترین متغیرهای راهبری شامل pH (3، 5، 7، 9، و 11) زمان تماس (5، 10، 20، 50 و 70 و90 دقیقه)، دوز S2O8 (1/0،1، 3 و 5 میلی مول بر لیتر) و غلظت متیلن بلو و اسیدگرین 3 (10، 25،50، 75،100، 200 و 500 میلی گرم بر لیتر) برای تعیین شرایط بهینه در کارایی حذف رنگ های مورد نظر در مقیاس آزمایشگاهی توسط یک دستگاه فتوراکتور حاوی یک عدد لامپ UV-C با قدرت 9 وات و به روش ناپیوسته مورد بررسی قرار گرفت. غلظت رنگ ها توسط دستگاه اسپکتروفتومتر UV-Vis اندازه گیری شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که در شرایط بهینه برای متغیرهای مورد مطالعه (یعنی 7=pH، غلظت پرسولفات 1 میلی مول بر لیتر، غلظت اولیه برای هر دو رنگ 50 میلی گرم بر لیتر و زمان تماس 20 دقیقه) راندمان حذف برای اسید گرین 3 و متیلن بلو به ترتیب برابر 91/93 و 44/95 درصد می باشد. بعلاوه، در شرایط مذکور راندمان حذف COD و TOC برای اسیدگرین 3 به ترتیب برابر 35/67 و 30/53 و برای متیلن بلو نیز به ترتیب برابر 74/70 و 99/56 درصد حاصل شد. آزمایش‫ها تحت شرایط بهینه برای فاضلاب واقعی نیز انجام شد که در آن میزان حذف رنگ های MB و AG به ترتیب برابر 11/76 و 51/72 درصد حاصل شد که نشان دهنده موثربودن روش می باشد.

  نتیجه گیری

  نتایج این بررسی نشان داد فرآیند تلفیقی UV/S2O8 روش موثری جهت حذف رنگ های متیلن بلو و اسیدگرین 3 از محلول های آبی می باشد و بعنوان فرایندی موثر و کارآمد می تواند جهت تصفیه محلول های رنگی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: فاضلاب، اسیدگرین 3، متیلن بلو، فرآیند تلفیقی فتوکاتالیستی، UV، پرسولفات، محلول آبی
 • محسن شمس *، فرشته بوستانی، مصطفی ملکی، صدیقه شریعتی نیا، علی موسوی زاده، مهناز همتی صفحات 77-87
  زمینه و هدف

  سواد تغذیه، مهارت افراد برای دریافت، درک و به کارگیری اطلاعات تغذیه ای جهت تصمیم گیری مناسب در مورد رفتارهای تغذیه ای است. هدف مطالعه حاضر تعیین وضعیت سواد تغذیه ای افراد 15 سال و بالاتر استان کهگیلویه و بویراحمد بود.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع مقطعی بود که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای وضعیت سواد تغذیه ای 4000 نفر را مورد بررسی قرار داد. برای جمع آوری داده ها از ابزار سنجش سواد تغذیه ای بومی شده برای جامعه ایرانی استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های کای دو، تی، آنالیز واریانس یک طرفه و آنالیز رگرسیونی انجام شد.

  یافته ها

  میانگین امتیاز سواد تغذیه ای در نمونه های انتخابی 42/6±61/21 بود. در نمونه انتخابی، 4/8 درصد افراد سواد تغذیه ای ناکافی، 4/37 درصد سواد تغذیه ای کافی و 2/54 درصد سواد تغذیه ای متوسط داشتند. مهارت تشخیص گروه‫های غذایی، اطلاعات عمومی تغذیه و مهارت درک مطلب ، پیشگویی کننده های قوی تری برای سواد تغذیه بودند.

  نتیجه گیری

  بیشتر افراد مورد مطالعه در گروه با سواد تغذیه ای متوسط قرار داشتند. بنابراین در صورتی که مداخله ارتقای سواد تغذیه ای به شکل مناسبی طراحی و اجرا شود می تواند باعث افزایش درصد افراد با سواد تغذیه ای کافی گردد. در مداخله پیشنهادی برای ارتقای سواد تغذیه ای ضروری است که به سه بعد مهارت تشخیص گروه های غذایی، اطلاعات عمومی تغذیه و مهارت درک مطلب بیشتر توجه شود.

  کلیدواژگان: سواد سلامت، سواد تغذیه ای، بزرگسالان
 • صالح ریاحی*، سید علی ایوب زاده، حسین صمدی بروجنی، سید غلام رضا موسوی صفحات 88-99
  زمینه و هدف

  حذف نیترات از منابع آب شرب یکی از مشکلات رایج در بسیاری از نقاط جهان بوده که به عنوان تهدیدی جدی برای سلامت عمومی و محیط زیست محسوب می گردد. در این پژوهش عملکرد مدل جدید راکتور دوار با استفاده از روش انعقاد الکتریکی در رابطه با حذف نیترات در شرایط حضور و عدم حضور کدورت، مورد ارزیابی قرار گرفته است.

  روش کار

  در این تحقیق دو الکترود آلومینیوم و آهن به صورت موازی و چیدمان تک قطبی مورد بررسی قرار گرفت. در هر بار آزمایش نمونه ای به حجم 370 لیتر تهیه شده و پارامترهای بهره برداری از جمله غلظت اولیه نیترات، دانسیته جریان، سرعت چرخش راکتور، زمان بهینه، و اثر حضور کدورت در جریان مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج این تحقیق نشان داد که پارامترهای بهینه بهره برداری شامل جنس الکترود آلومینیومی، زمان بهینه 90 دقیقه، سرعت چرخش rpm 2/8، شدت جریان A/m28/22، و فاصله الکترود 3 سانتی متر می باشد. بر این اساس بالاترین میزان حذف نیترات در شرایط بهینه برابر با 7/95 درصد برآورد گردید. افزایش میزان کدورت جریان موجب کاهش راندمان حذف نیترات گردیده، به طوری که برای غلظت اولیه نیترات 225 میلی گرم، راندمان حذف نیترات با افزایش کدورت از 81 به 48 درصد کاهش یافت. میزان انرژی مصرفی در شرایط بهینه برابر با  kWh/m3 74/0 بدست آمد.

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق نشان داد که مدل راکتور دوار ناپیوسته معرفی شده ضمن سهولت کاربری قادر به حذف بالای نیترات جریان یافته از محیط های آبی بوده و کاربرد این مدل جهت استفاده در تصفیه خانه های آب شرب توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: انعقاد الکتریکی، نیترات، کدورت، تصفیه آلاینده، مدل راکتور دوار ناپیوسته
 • معصومه پورمحسن*، وحید خوش روش، مرضیه مسجودی، صدیقه پاک سرشت، سمیرا خیاط صفحات 100-108
  زمینه و هدف

  سلامت زنان یکی از شاخص های مهم توسعه کشورها است. زیرا زنان بیش از مردان در معرض آسیب قرار دارند. سلامت تنها امری زیست شناختی نیست و نابرابری های اجتماعی و اقتصادی نقش مهمی در پیامدهای سلامت دارند. لذا هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط نابرابری اجتماعی و اقتصادی با وضعیت سلامت زنان می باشد.

  روش کار

  این پژوهش از نوع توصیفی مقطعی بود که روی 325 زن شاغل در مراکز بهداشتی و درمانی شهر رشت که به روش خوشه ای و تصادفی انتخاب شدند، انجام گرفت. برای جمع‫آوری اطلاعات از دو پرسشنامه سنجش سلامت زنان (GHQ) و سنجش نابرابری اجتماعی و اقتصادی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آزمون‫های همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون در نرم افزار SPSS-23 انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند بین نابرابری اجتماعی و اقتصادی و سلامت زنان ارتباط معنادار آماری وجود داشت (001/0>p). قدرت پیش بینی کنندگی نابرابری اجتماعی و اقتصادی برای سلامت زنان از لحاظ آماری معنادار بود (001/0>p) و 6/12 درصد از سلامت زنان شاغل توسط نابرابری اجتماعی و اقتصادی پیش بینی شد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاکی از ارتباط بین نابرابری اجتماعی و اقتصادی با سلامت زنان شاغل بود. توانمندسازی زنان و آگاه‫سازی اجتماعی، می‫تواند به کاهش احساس نابرابری اجتماعی اقتصادی زنان و افزایش سلامت و رفاه جامعه کمک نماید.

  کلیدواژگان: سلامت، زنان شاغل، نابرابری اجتماعی و اقتصادی
 • احسان آسیوندزاده، زینب جمالی زاده *، علی صفری واریانی، افشین محبی، حدیث خوشنواز صفحات 109-122
  زمینه و هدف

  اعتقاد بر این است که آموزش مسایل ایمنی به عنوان یکی از اقدامات ایمنی پیشگام در زمینه بهبود فرهنگ ایمنی در سازمان می باشد. هدف از مطالعه حاضر، تعیین تاثیر مداخلات آموزشی و فنی بر فراهم آوردن محیط کاری با فرهنگ ایمنی سالم و درک کارگران از ریسک موقعیت های خطرناک کار در ارتفاع می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه مداخله ای، 394 کارگر از مشاغل مختلف از جمله ایمپکت‫زن پیچ و مهره، کارگر بتن ریزی، آرماتوربند و ویبره زن های بتن وارد مطالعه شدند. اطلاعات زمینه ای، فرهنگ ایمنی و درک ریسک موقعیت های خطرناک کار در ارتفاع از طریق پرسشنامه در سه مرحله تکمیل و جمع آوری شدند: مرحله قبل از مداخله، دو ماه بعد از اولین مداخله و دو ماه بعد از دومین مداخله (هشت ماه بعد از اولین مداخله). داده ها با استفاده از آزمون های تعدیل بونفرونی (از سری آزمون های تعقیبی در تحلیل واریانس) و آزمون رگرسیون لجستیک باینری در محیط نرم افزار SPSS-23 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نتایج مطالعه حاضر نشان دهنده تاثیر چشمگیر آموزش ایمنی بر تمام مولفه های فرهنگ ایمنی و توانمندسازی کارگران در رابطه با درک ریسک موقعیت های خطرناک کار در ارتفاع بود. همچنین می توان نتیجه گرفت که بهبود چشمگیر در فرهنگ ایمنی نشان دهنده نقش بسزای مداخلات آموزشی به همراه مداخلات فنی به عنوان عوامل اساسی در بهبود وضعیت ایمنی کارگران در سازمان می باشد.

  نتیجه گیری

  صنایع می توانند با اتخاذ تدابیر ایمنی و بهداشتی صحیح و طراحی مهندسی اصولی به واسطه برنامه آموزشی منسجم، از وقوع حوادث شغلی و پیامدهای آن جلوگیری کرده و به شکوفایی صنعتی و توسعه ای پایدار دست یابند. در همین راستا یافته های مطالعه حاضر نشان دادند که برگزاری کلاس های آموزشی با دخالت دادن کارگران در آموزش، تشویق به بحث گروهی و بیان اهمیت موضوع ایمنی در محیط کار و همچنین اقدامات فنی می تواند بر رفتار ایمنی کارگران تاثیر مثبت گذاشته و سبب ارتقاء فرهنگ سازمانی و بهبود رفتارهای ایمن گردد. تبادل نظر و به اشتراک گذاری تجربه های افراد، برنامه مدون آموزشی و اختصاص زمان کافی نیز می تواند در ارتقاء رفتارهای ایمن افراد موثر واقع گردد.

  کلیدواژگان: مداخله آموزشی، مداخله فنی، فرهنگ ایمنی، کار در ارتفاع
 • رسول فانی خیاوی*، پوران رئیسی، محمد مهرتک صفحات 123-134
  زمینه و هدف

  در دنیای امروز دیدگاه های سلامت چشم اندازی وسیع تر یافته و به انتظارات غیرپزشکی توجه ویژه ای شده است. طرح تحول نظام سلامت به دنبال بهبود سلامت جامعه و کاهش هزینه های درمان همراه با افزایش رضایتمندی بیماران است، لذا هدف اصلی مقاله حاضر، شناخت عوامل تاثیرگذار بر استقرار طرح تحول نظام سلامت در استان اردبیل بود.

  روش کار

  این مطالعه از نوع ترکیبی بوده و در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول مرور جامع متون انجام شد و عوامل اصلی استقرار اصلاحات نظام سلامت در دنیا به دست آمد. در مرحله دوم با بهره مندی از یافته های مرحله اول، پرسشنامه پژوهشگرساخته توسط 185 نفر از خبرگان، متخصصین و مجریان طرح تحول سلامت در استان اردبیل، که با روش نمونه گیری هدفمند غیر تصادفی انتخاب شده بودند، تکمیل شده و عوامل بومی موثر بر استقرار طرح در بیمارستان های استان به دست آمد. به منظور انجام تحلیل عاملی تاییدی از نرم افزار لیزرل[1] استفاده شد.

  یافته ها

  مهمترین شاخص‫های استقرار طرح تحول سلامت در بیمارستان های استان اردبیل عبارت بودند از: حمایت سیاسی، تامین و ارتقاء مشارکت جامعه، مدیریت و تضمین منابع، تضمین رضایت پیراپزشکان، تعهد مدیران ارشد، تعهد پزشکان ذینفع و پایش و ارزیابی مستمرو ارایه بازخورد به مجریان طرح، وجود زیرساخت‫ها و وجود کمیته هدایت طرح. نتایج الگوسازی معادلات ساختاری رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته را نشان داد.

  نتیجه گیری

  شاخص‫های الگوسازی نشان دادند که مدل ارایه شده از برازش و انطباق خوبی برخوردار است. به نظر می‫رسد توجه به شاخص‫ها و متغیرهای محیطی و منطقه ای در تدوین و اجرای برنامه های استراتژیک از اهمیت فوق‫العاده‫ای برخوردار بوده و در مسیر دستیابی به اهداف نقش تعیین کننده ایفا می‫کند.

  کلیدواژگان: طرح تحول، اصلاحات نظام سلامت، مدل سازی معادلات ساختاری
|
 • Rashtbari Y, Afshin Sh, Abdollahzadeh H, Poureshgh Y*, Feizizadeh A, Fazlzadeh M Pages 7-24
  Background & objective

  The presence of natural organic matter in water sources creates various problems, especially in common water treatment process. These compounds cause unfavorable taste and odor in water and are among the most important precursors of water disinfection by-products. This study was carried out to evaluate the efficiency of activated carbon (AC) and activated carbon modified with ZnO nanoparticles (AC-ZnO) in removal of humic acid (HA) from aqueous solutions.

  Methods

  In the present experimental study, the removal of HA with AC or AC-ZnO was discontinuously studied as a function of pH, contact time, HA concentration, and absorbent dose. The structure of absorbents and their morphology were investigated by FTIR, SEM, XRD and pHpzc techniques. The HA was measured using spectrophotometer at the wavelength of 245 nm. Absorption isotherm was determined by using Langmuir and Froundlich models and absorption kinetics by pseudo-first and pseudo second-order models.

  Results

  The efficiency of removing HA had a direct relationship with absorbent dose and inverse relationship with pH and HA concentrations. The optimal removal rate of HA for 1.6 g/L dose of AC or AC-ZnO were reached to 82.44 % and 96/26%, respectively, in HA concentration of 50 mg/L and contact time of 40 minutes

  Conclusion

  The removal rate was considerably higher for AC-ZnO than AC, which indicates the effective role of nanoparticulate stabilization on activated carbon. As a result, the method of nanoparticulate stabilization on activated carbon can provide an effective and very efficient adsorbent and appropriate alternative to remove humic acid from aqueous media.

  Keywords: Humic Acid, Activated Carbon, Green Synthesis, Disinfection by Products (DBPs)
 • M Nematollahi, A Jafari, S Arabian, A Mohammadbeigi* Pages 25-36
  Background & objectives

  Health information technology provides a powerful tool for monitoring the health system's performance. This study aimed to assess the cost-effectiveness of hospital information system in comparison with manual system in selected sections of Namazi hospital in Shiraz.

  Methods

  This descriptive-analytical research was a economic evaluation carried out at Namazi hospital in 2014. The study subjects were selected from staffs of different sections that were related to hospital information system. The sampling method was systematic random sampling. Cost estimation of two manual and electronic systems was achieved by interviewing with related staff and also using checklists by evaluating financial documents and evidences present in the hospital.

  Result

  The results of the economic evaluation showed that the hospital information system caused increase in costs up to 3,766,732,077 Rials and in effectiveness by 30.47, compared to manual system. This indicated a significant difference in overall score of service quality in these two systems.

  Conclusion

  Regarding to the cost between handheld and electronic systems, the cost of the electronic system was higher than that of manual system. However, when considering the cost-effectiveness ratio, the hospital-based information system was more cost-effective than manual system.

  Keywords: Hospital Information System, Quality, Cost-effectiveness
 • D Hasanzadeh_S D Ashrafi_K Taghavi_D Naghipor* Pages 37-50
  Backgrounds & objectives

  Heavy metals, such as chromium, are the most common pollutants usually found in high concentrations in industrial wastewater and cause damages to aquatic environments and endanger the health of living organisms, especially human. Therefore, the purpose of this research was to investigate the photocatalytic removal of hexavalent chromium from aqueous solution using UV/ZnO-Zeo process in a batch system.

  Methods

  This research was an experimental and applied study conducted in a laboratory scale. At first, the design and construction of the reactor were carried out and then the zinc oxide nanoparticles were synthesized by hydrothermal method and stabilized on zeolite. Then, by changing the content of Zno-Zeolite nanoparticles and keeping the other effective factors constant, the optimum amount of Zno-Zeo was obtained in 1.5 g/l. Subsequently, the effect of pH, contact time and initial concentration of hexavalent chromium were studied at the constant amount of ZnO-Zeo (1.5g/L).

  Results

  The result showed that photocatalytic removal efficiency increased with elevation in reaction time and ZnO-Zeo dosage. In addition, it was found that with decreasing the pH from 11 to 3, the efficiency of hexavalent chromium removal increased from 36% to 88 %.

  Conclusion

  The results showed that UV/ZnO-Zeo can be used as an effective and effient method for removal of hexavalent chromium from aqueous solutions.

  Keywords: ZnO Nanoparticles, Zeolite, Hexavalent Chromium, Photocatalytic Removal, Aqueous Solution
 • F* Ghannadiasl*, H Nourani, V Alimoradi Saghezchi Pages 51-59
  Background & objectives

  Regarding the nutritional value and antioxidant, antimicrobial, anti-inflammatory and anti-cancer properties of Elaeagnus angustifolia, its consumption has been increased. Therefore, the main objective of this study was to evaluate of physicochemical and microbial properties of retailed Elaeagnus angustifolia powder in Ardabil city.

  Methods

  In this descriptive study, 20 samples of 100 grams (10 specimens from groceries and 10 samples from nuts shops) were selected randomly and clustered based on the distribution of sales areas in different districts of Ardabil. Measurements of moisture content, total ash, pH and also the evaluation of microbial contamination were carried out using national standards of Iran. The parametric tests were used for data analysis.

  Results

  The range of moisture content, total ash and pH were 8.18-16.66%, 1.85-7.40 % and 4.69-5.12, respectively. The mean moisture content and ash of all studied Elaeagnus angustifolia powder were significantly different from the recommended standard values (p<0.001). The survey of microbial contamination showed high contamination of samples.

  Conclusion

  The results of the study showed that the moisture content, total ash and microbial contamination of retailed Elaeagnus angustifolia powders were high in Ardabil. Therefore, these powders were inappropriate for consumption.

  Keywords: Physicochemical Properties, Microbial Contamination, Elaeagnus Angustifolia Powder, Ardabil
 • S Mehrshad, R Shokoohi, Gh Asgari, M Leili* Pages 60-76
  Background & objectives

  The release of dyestuff wastewaters produced in textile industry into receiving waters affects both human health and the environment. The aim of this study was to investigate the efficiency of a photocatalytic UV/persulfate process in removal of methylene blue and acid green 3 dyes from aqueous solutions.

  Methods

  The current study was an experimental study, in which the effects of the most important operating variables including pH (3,5,7,9,11), contact time (5, 10, 20, 50, 70, and 90 min), Na2S2O8 dose (0.1, 1, 3, and 5 mM/L) as well as acid green 3 and methylene blue concentrations (10, 25, 50, 75, 100, 200, and 500 mg/L) were investigated to determine the optimal condition for dye removal in a batch cylindrical photoreactor equipped with a 9-W UV-C lamp, in laboratory scale. The concentration of target dyes in aqueous solution was detected using UV/Vis spectrophotometer.

  Results

  The results showed that, under the optimum condition for studied variables, i.e. pH 7, persulfate concentration 1 mM/L, initial dye concentration of 50 mg/L, and contact time of 20 min, the removal efficiency of acid green 3 and methylene blue were 93.91 and 95.44%, respectively. In addition, at the aforementioned condition, the removal rate of COD and TOC were 67.35 and 53.30 % for acid green 3 as well as 70.74 and 56.99 % for methylene blue, respectively. Experiments were carried out under optimal condition for real wastewater, in which the removal rates of MB and AG Dyes were 76.11 and 72.51%, respectively, indicating the effectiveness of developed method.

  Conclusion

  The findings showed that the integrated UV/S2O8 process is a promising method for removing the methylene blue and acid green 3 dyes from aqueous solutions and it can be applied as an effective alternative for treatment of dyes-containing solutoins in large-scale applications.

  Keywords: Wastewater, Acid Green 3, Methylene Blue, Integrated Photocatalytic Process, UV, Persulfate, Aqueous Solution
 • M Shams*, F Boostani, M Maleki, S Shariatinia, A Mousavizade, M Hemmati Pages 77-87
  Background & objectives

  Nutrition literacy is defined as the degree to which individuals have the capacity to obtain process, understand and use nutritional information to make an appropriate decision about nutritional behaviors. This study aimed to determine the nutrition literacy status of 4000 adults, aged 15 years and older, in Kohgiloye and BoyerAhmad province in 2017.

  Methods

  In this cross-sectional study, 4000 adults were selected based on multi-stage sampling method to evaluate their nutrition literacy. Data were collected using standard nutritional literacy assessment questionnaire adapted for Iran population. Chi-square, T tests, one-way ANOVA and regression analysis were applied for data analysis.

  Results

  Mean and standard deviation of nutrition literacy scores were 21.61 ± 6.42 (minimum and maximum score: 0-35). 8.4% of subjects had inadequate nutrition literacy, 37.4% had adequate nutrition literacy and 54.2 % had moderate nutrition literacy. Basic knowledge of nutrition, ability to select food groups and understanding skills were stronger predictors of nutrition literacy.

  Conclusion

  Most of subjects had moderate nutrition literacy. Therefore, the people with adequate nutrition literacy will be increased, if an effective intervention method will properly develop and implement to improve the nutritional literacy. In developing this intervention method, focus on basic knowledge of nutrition, ability to choose food groups and understanding skills are necessary.

  Keywords: Health Literacy, Nutrition Literacy, Adults
 • S Riahi*, S.A Ayyoubzadeh, H Samadi, Boroujeni, Gh Moussavi Pages 88-99
  Background & objectives

  Nitrate contamination of drinking water is a common problem in many parts of the world that poses a serious threat to public health and environment. In this research, the performance of a new rotary electrocoagulation reactor model for removal of nitrate in presence or absence of turbidity has been investigated.

  Methods

  In this study, aluminum and iron electrodes were analyzed in parallel and monopolar arrangement. At each test time, a sample of 370 liters was prepared and the effects of operating parameters such as initial nitrate concentration, current density, annular reactor speed, optimum time, electrode materials and presence of turbidity on nitrate removal were evaluated.

  Results

  The results indicated that the optimum utilization parameters were material of aluminum electrode, current density of 22.8 A/m2, annular reactor speed of 13.3 rpm and optimum time of 90 min, under which removal efficiency was 95.7%. The presence of turbidity has decreasing effect on nitrate removal and at nitrate concentration of 225 mg and with increasing in turbidity, the removal efficiency decreased from 81% to 48%. For aluminum electrode, the consumed energy in optimum utilization condition was 0.74 kWh/m3.

  Conclusion

  The results of this study showed that the introduced batch rotary reactor model was able to remove the high nitrate content from aquatic environments with ease of use and this model is recommended to be used for drinking water treatment plants.

  Keywords: Electrocoagulation, Nitrate, Turbidity, Pollution Treatment, Batch Rotary Reactor Model
 • M* Pourmohsen*, V Khoshravesh, M Masjoudi, S Paksresht, S Khayat Pages 100-108
  Background & objectives

  Women's health is an important indicator for development of countries, because women are more vulnerable than men. Health is not just a biological issue and socioeconomic inequality plays an important role in health outcomes. Therefore, the purpose of this research was to determine the relationship between social and economic inequality and the health status of women.

  Methods

  This descriptive cross-sectional study was performed on 325 women working in health centers of Rasht, who were selected by cluster random sampling. Data were collected using Women's General Health Questionnaire (GHQ) and social and economic inequality measurement questionnaire. Data analysis was performed using descriptive statistics, Pearson correlation and regression analysis.

  Results

  The results showed that there was a significant statistical relationship between social and economic inequality and women health (p<0.001). The predictive power of social and economic inequality was also statistically significant for women health (p<0.001) and 12.6% of employed women health were predicted by social and economic inequality.

  Conclusion

  The findings of the current study indicated the relationship between social and economic inequality and the health of employed women. Women empowerment and social awareness can help reduce the socio-economic inequality of women and increase the health and welfare of the community.

  Keywords: Employed Women, Health, Social, Economic Inequality
 • E Asivandzadeh, Z Jamalizadeh*, A Safari Variani, A Mohebi, H Khoshnavaz Pages 109-122
  Background & objective

  Safety training is believed to be one of the pioneering safety measures to improve the safety culture in organizations. The aim of this study was to determine the impact of training and technical interventions on providing a work environment with proper safety culture and understanding the risk of dangerous situations at height among construction workers.

  Methods

  In this interventional study, 394 workers of different job groups in construction companies including impact driver operators, masonry workers, ironworkers and concrete vibrating operators were entered. Data were collected using “demographic”, “safety culture” and “the risk of dangerous situations at height” questionnaires. Questionnaires were completed and collected in three stages: before the intervention, two months after the first intervention and two months after the second intervention (eight months after the first intervention). The data were analyzed using Bonferron's modulation tests (follow-up tests in variance analysis) and binary logistic regression test in SPSS version 23 software.

  Results

  The findings of the present study revealed the significant impact of safety training on all components of the safety culture and also the empowerment of workers in understanding of risk of dangerous situations at height. The findings of this study, also revealed the significant improvements in safety culture, indicating the role of training along with technical intervensions as crucial factors in improving workers safety in organizations.

  Conclusion

  Industries can prevent occupational accidents and their consequences by adopting proper safety and hygiene measures and engineering design through a coherent training program and achieve a sustainable industrial and development prosperity. In this regard, the findings of the present study showed that conducting training courses by involving workers and encouraging group discussion and expressing the importance of safety in the workplace as well as technical measures can positively influence workers' safety behaviors and promote safety culture. Exchange of views and sharing experiences, well-designed training programs, and devoting enough time can also be effective in promoting safe behaviors.

  Keywords: Training Intervention, Technical Intervention, Safety Culture, Working at Height
 • R Fani Khiavi*, P Raeesi, M Mehrtk Pages 123-134
  Background & objectives

  In today's world, health has wider prospect and special attention has been paid to non-medical expectations. The health care reform plan aims to improve community health, reduce treatment costs and increase the satisfaction of patients. The aim of this paper was to identify the factors influencing the development of health system in Ardabil province.

  Methods

  This mixed-methods study was performed in two stages. In the first stage, comprehensive literature review was carried out and important factors in establishment of health system reform in the world were discovered. In the second stage and using the first stage findings,  the questionnaires were completed by 185 experts and administrators of health development plan in Ardabil province who were selected by non-random purposeful sampling and local factors affecting the establishment of the plan in the province hospitals were obtained. Lisrel software was used for factor analysis .

  Results

  The most important indicators of development of health care system were as follows: political support,  providing and promoting community participation, management and resource assurance, satisfaction guarantee for paramedics, commitment of senior executives, commitment of interested physicians, continuous monitoring and evaluating and providing the feedback to project executives, existence of infrastructure and  project steering committee. The results of structural equation modeling showed the relationship between independent and dependent variables.

  Conclusion

  The study modeling indicators showed that, the proposed model is in good agreement. It seems that paying attention to regional indicators and variables is very important in the formulation and implementation of strategic plans and has a decisive role in achieving the goals.

  Keywords: Developmental Plan, Health System Reform, Structural Equation Modeling