فهرست مطالب

مجله فیزیولوژی و فارماکولوژی ایران
پیاپی 1 (بهار 1396)

 • تاریخ انتشار: 1396/01/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ملک سلیمانی مهرنجانی، مجید مهدیه، روناک حیدریان* صفحات 1-8
  زمینه و هدف

  بیسفنول آ ماده ای با خاصیت شبه استروژنی است که در صنعت و دندان پزشکی استفاده وسیعی دارد. اپی گالوکاتچین-3 ‎-گالات به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی نقش مهمی در حذف رادیکال های آزاد دارد. هدف از انجام این مطالعه، بررسی نقش حفاظتی اپی گالوکاتچین-3- گالات بر سلول های بنیادی مزانشیم مغز استخوان به دنبال تیمار با بیسفنول آ (القاء کننده استرس اکسیداتیو) بود.

  روش ها

  در این مطالعه بعد از استخراج و کشت سلول ها از رت بالغ، سلول های پاساژ سوم به 4 گروه کنترل، بیسفنول آ، اپی گالوکاتچین -‎3-گالات، و بیسفنول آ + اپی گالوکاتچین-3- گالات تقسیم و برای مدت 24، 36، 48 ،60 و 72 ساعت تیمار شد. سپس قدرت حیات، مورفولوژی سلولی وکلسیم داخل سلولی سلول ها اندازه گیری شد.

  یافته ها

   بیسفنول آ موجب کاهش معنی دار وابسته به دوز و زمان در توانایی زیستی و کلسیم داخل سلولی شد. همچنین تغییرات مورفولوژیک مانند چروکیدگی سیتوپلاسم در گروه تیمار شده با بیسفنول آ مشاهده گردید. اپی گالوکاتچین -3-گالات توانست اثرات سمیت سلولی و تغییرات مورفولوژیک القا شده توسط بیسفنول آ را مهار کند.

  نتیجه گیری

   بیسفنول آ موجب کاهش توانایی زیستی سلول های بنیادی مزانشیم شد و اپی گالوکاتچین -3-گالات به عنوان یک آنتی اکسیدان باعث جبران اثرات تخریبی این ماده در حد کنترل گردید.

  کلیدواژگان: اپی گالوکاتچین-3-گالات، بیسفنول آ، سلول های بنیادی مزانشیمی
 • زهرا کاکولوند*، سید رضا فاطمی طباطبایی، بهمن مصلی نژاد، محمد راضی جلالی، مهدیه ظهوریان صفحات 9-18
  زمینه و هدف

   مایع درمانی در بسیاری از بیماری ها می تواند یک اقدام مفید در جهت نجات جان بیماران باشد. تحقیقات بسیاری در زمینه اثر محلول های ایزوتونیک و هیپرتونیک صورت گرفته است ولی اثرات این محلول ها در شرایط طبیعی کمتر مورد توجه بوده است. بنابر این اثر محلول های ایزوتونیک سرم فیزیولوژی،  نمکی هیپرتونیک 2/7% و قندی هیپرتونیک 50% بر برخی شاخص های هماتولوژیک در سگ های سالم مورد بررسی قرار گرفت.

  روش ها

   چهار قلاده سگ نر (با محدوده ی سنی و وزن مشابه) به صورت  متناوب توسط سرم فیزیولوژی (ml/kg 30)، محلول نمکی هیپرتونیک (2/7%؛ ml/kg 5) و محلول قندی هیپرتونیک (50%؛  ml/kg5) تحت تیمار قرار گرفتند، یا تیماری دریافت نکردند (گروه کنترل) و در زمان های صفر، 10، 30، 60، 120 و 240 دقیقه پس از تجویز داخل وریدی و سریع محلول ها، برخی از پارامترهای هماتولوژیک در مقایسه با گروه کنترل مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها

   بیشترین تغییرات به وجود آمده در شاخص های هماتولوژیک، در زمان اولیه پس از تزریق بود، اما میزان این تغییرات و زمان بازگشت به حالت اولیه، در گروه ها متفاوت بود، در واقع تغییرات ایجاد شده توسط سرم قندی هیپرتونیک نسبت به سرم نمکی 2/7%، سریع تر به حالت طبیعی برگشتند و در کل پایداری تغییرات در گروه های سرم فیزیولوژی و سرم نمکی هیپرتونیک بیشتر بود.

  نتیجه گیری

   تجویز مقادیر زیاد سرم فیزیولوژی و مقادیر کم سرم نمکی هیپرتونیک دارای آثار هماتولوژیک تقریبا مشابهی هستند و بنابراین آسانتر است که با مقادیر اندک به نتیجه دلخواه رسید. در واقع استفاده از سرم هیپرتونیک نمکی در موارد اورژانسی، به دلیل افزایش سریع حجم خون و پایداری بیشتر، می تواند انتخاب مناسبی باشد.

  کلیدواژگان: تست های هماتولوژیک، دکستروز، سالین، محلول ایزوتونیک، محلول هیپرتونیک
 • نیلوفر دربندی، راضیه محمدخانی، عباسعلی وفایی، علی رشیدی پور* صفحات 19-29
  زمینه و هدف

  تزریق حاد کورتیکوسترون، به‏ خاطرآوری حافظه را مختل می کند. از طرف دیگر، هورمون‏های جنسی زنانه نیز بر حافظه اثر می گذارند. در مطالعه حاضر اثر تزریق همزمان پروژسترون و کورتیکوسترون بر ‏خاطرآوری حافظه در موش‏های صحرایی بالغ ماده در فازهای پرو‏استروس(زمانی که سطح استروژن و پروژسترون بالا است) و دی استروس (زمانی که سطح استروژن و پروژسترون پایین است) بررسی شد.

  روش ها

   موش‏های صحرایی ماده نژاد ویستار در مدل احترازی غیرفعال، آموزش داده شدند (1میلی آمپر ،3 ثانیه). دو روز بعد از آموزش، تاخیر در ورود به قسمت تاریک دستگاه و مدت زمان سپری شده در آن ثبت شد. در آزمایشهای اول و دوم، به حیوانات فاز پرواستروس و دی‏ استروس حامل یا کورتیکوسترون (mg/kg3) 30دقیقه قبل از تست به خاطرآوری به صورت داخل صفاقی تزریق شد.‎‎ در آزمایشهای سوم و چهارم به حیوانات فاز پرواستروس و دی‏استروس 60 دقیقه قبل از  تست، حامل یا پروژسترون (mg/kg5) و 30 دقیقه قبل از تست، حامل یا کورتیکوسترون (mg/kg3)  تزریق شد.

  یافته ها

   تزریق کورتیکوسترون (mg/kg3) به موش‏های ماده در فاز دی‏استروس به خاطر آوری حافظه را مختل نمود ولی تزریق آن در فاز پرواستروس اثری نداشت. تزریق پروژسترون (mg/kg5) قبل از کورتیکوسترون به موش‏های صحرایی ماده در هر کدام از فازها، تغییری در اثر کورتیکوسترون ایجاد نکرد.

  نتیجه گیری

  کورتیکوسترون به‏ خاطرآوری حافظه را در فاز دی‏ استروس  مختل می کند و این اثر توسط غلظت های فارماکولوژیک پروژسترون تغییری نمی کند.

  کلیدواژگان: به خاطرآوری حافظه، پروژسترون، سیکل استروس، کورتیکوسترون
 • مریم فرخی پور، سید اسماعیل خوشنام، امین الله بهاء الدینی* صفحات 30-37
  زمینه و هدف

   ریزوم گیاه شیرین بیان درطب سنتی برای درمان اختلالات گوارشی مورد استفاده فراوانی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر تاثیر عصاره آبی-الکلی ریزوم شیرین بیان بر حرکات ایلیوم مجزای موش صحرایی نر مطالعه گردید.

  روش ها

  عصاره اتانولی (70%) به روش پرکولاسیون از ریزوم شیرین بیان بدست آمد. موش های صحرایی نر بالغ ابتدا توسط اتیل اتر بیهوش شدند، بافت ایلیوم آنها جدا و به قطعات1سانتی متری تقسیم شدند. قطعات به ترانسدیوسر نیرو به صورت طولی آویزان شد و به درون حمام های بافتی محتوی محلول تیرود اکسیژنه 37 درجه سانتی گراد و 4/7pH  فرو برده شد. فعالیت مکانیکی قطعات توسط ترانسدیوسر ایزوتونیک نیرو و دستگاه پاورلب در حالت پایه، در پاسخ به استیل کولین M 5-10، فنیل افرین  M5-10 × 2، ایزوپروترنول  M4-10 و پروپرانولول  M4-10 در حضور و عدم حضور عصاره اتانولی ثبت گردید. همچنین فعالیت مکانیکی قطعات گروه کنترل در شرایط مشابه با حلال عصاره ثبت گردید.

  یافته ها

  فعالیت مکانیکی بافت در حضور عصاره، نسبت به گروه کنترل کاهش معنی داری داشت. همچنین کاهش معنی داری در فعالیت مکانیکی بافت در حضور توام عصاره و استیل کولین در مقایسه با گروه کنترل مشاهده شد ولی تفاوت معنی داری در حضور فنیل افرین و عصاره، ایزوپروترنول وعصاره و نیز پروپرانولول و عصاره در مقایسه با گروه کنترل مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  این تحقیق نشان داد که عصاره اتانولی ریزوم شیرین بیان دارای اثر تعدیل کنندگی بر حرکات ایلیوم می باشد که این اثر ممکن است مرتبط با سیستم کولینرژیک و مستقل از سیستم آدرنرژیک باشد .

  کلیدواژگان: ایلئوم، سیستم کولینرژیک، سیستم آدرنرژیک، شیرین بیان
 • محبوبه قنبری، فاطمه باقری پور، مرجان افغان، سجاد جدی، اصغر قاسمی* صفحات 38-45
  زمینه و هدف

  تست حداکثر ظرفیت ورزشی می تواند به عنوان یک تست تشخیصی در بیماران با مشکلات قلبی و عروقی بدون علایم کلینیکی در نظر گرفته شود. کمبود هورمون های تیروییدی در دوره جنینی می تواند منجر به کاهش عملکرد سیستم قلبی عروقی شود. هدف از این مطالعه، ارزیابی میزان حداکثر ظرفیت ورزشی در زاده های بالغ مبتلا به هیپوتیروییدی جنینی  (FH)در موش صحرایی می باشد.

  روش ها

   FH  بوسیله اضافه کردن داروی پروپیل تیواوراسیل (0/025 درصد) به آب مصرفی موش های ماده در طول دوره حاملگی (از روز اول حاملگی تا روز زایمان) القاء شد. موش های حامله در گروه کنترل آب معمولی دریافت کردند. زاده های بالغ نر در هر دو گروه مورد آزمایش قرار گرفتند. حداکثر ظرفیت ورزشی  بوسیله دویدن موش ها (10n =) بر روی تردمیل مخصوص  حیوان ارزیابی گردید. وزن بدن از روز تولد تا بلوغ و قبل و بعد از تست ارزیابی شد.

  یافته ها

   نتایج این پژوهش نشان داد که FH منجر به کاهش وزن بدن و وزن قلب در هنگام بلوغ شد. علاوه براین حداکثر ظرفیت ورزشی در زاده های مبتلا به FH کاهش یافت. ارزیابی تغییرات وزن بدن طی دوره ورزش نشان داد که این زاده ها طی فعالیت ورزشی به طور موثری دچار کاهش وزن نسبت به گروه کنترل شدند.

  نتیجه گیری

  این یافته ها نشان می دهند که کمبود هورمون های تیروییدی در دوره جنینی می تواند منجر به کاهش ظرفیت ورزشی در هنگام بلوغ شود.

  کلیدواژگان: پروپیل تیواوراسیل، حداکثر ظرفیت ورزشی، موش صحرایی، هیپوتیروئیدی جنینی
 • فاطمه مرادی افراپلی، فاطمه شکی، محمودرضا حیدری، سید مهدی سید میرزایی، علی ماندگاری* صفحات 46-51
  زمینه و هدف

  تولید گونه های فعال اکسیژن (ROS) و القای استرس اکسیداتیو مکانیسمهای اصلی ایجاد آسیب کبدی، توسط بسیاری از سموم کبدی است. تتراکلرید کربن یک حلال آلی است که به واسطه تولید گونه های فعال اکسیژن و القاء استرس اکسیداتیو بطور گسترده ای بعنوان یک مدل سمیت کبدی مورد استفاده قرار می گیرد. گیاه علف هفت بند (Polygonum) متعلق به خانواده Polygonaceae  گونه اندمیک ایران بوده و در شمال و شمال شرقی ایران رویش دارد. این گیاه در مناطق شمالی کشور بخصوص در ناحیه ترکمن صحرا به صورت دم کرده جهت درمان کم خونی ، سنگ کلیه و اختلالات کبدی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به ویژگیهای فیتوشیمیاییP. hyrcanicum و نیز سابقه کاربرد سنتی آن در ایران، در این مطالعه اثرات محافظتی عصاره متانلی اندام هوایی گیاه بر سمیت کبدی ایجاد شده توسط تتراکلرید کربن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

  روش ها

  سرشاخه های گلدار گیاه Polygonum hyrcanicum  از منطقه ورسک استان مازندران جمع آوری شد. عصاره گیری از اندام هوایی خرد شده گیاه توسط حلال متانل به روش ماسراسیون در دمای اتاق انجام گرفت. موش های سوری نر در محدوده وزنی g 5 ± 23 بصورت خوراکی بمدت 7 روز با دوزهای مختلف عصاره متانلی علف هفت بند خزری (دوزهای mg/kg  500 ، 750 و 1000)، ان-استیل سیستیین ( mg/kg 200  بعنوان کنترل مثبت) و آب (ml/kg 10 بعنوان گروه کنترل منفی) تیمار شدند. دو ساعت پس از دریافت آخرین تیمار، موشها تک دوز داخل صفاقی تتراکلرید کربن با دوز  ml/kg 5 /0 دریافت نمودند. بعد از 24 ساعت با رعایت اصول اخلاقی موشها کشته شدند و سطح آنزیم های کبدی در سرم و میزان لیپید پراکسیداسیون در بافت کبدی تعیین گردید.

  یافته ها

   تجویز دوز ml/kg 5 /0 تتراکلرید کربن بصورت داخل صفاقی باعث افزایش معنی داری در میزان آنزیم های کبدی ALT و AST در پلاسما و میزان پراکسیداسیون لیپیدی در بافت کبدی گردید. تجویز عصاره متانلی گیاه هفت بند خزری در دوزهای مختلف mg/kg 500، 750 و 1000 موجب کاهش معنی داری درسطح آنزیم های کبدی و میزان پراکسیداسیون لیپیدی گردید.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه برای اولین بار نشان داد که عصاره متانولی گیاه علف هفت بند خزری که بومی ایران می باشد دارای اثرات محافظ کبدی در مدل سمیت کبدی در موش بوده که این اثرات را عمدتا از طریق مهار استرس اکسیداتیو در سلولهای کبدی در مقابل ترکیبات اکسیدانت اعمال می کند. به همین دلیل انجام مطالعات بیشتر بر روی فراکسیونهای مختلف عصاره تام جهت تعیین اجزاء موثر و مکانیسم های درگیر پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: تتراکلرید کربن، سمیت کبدی، لیپید پراکسیداسیون، هفت بندخزری
 • بهاره رضایی، الهام نور صادقی، رضا صغیری، افسانه الیاسی* صفحات 52-60
  زمینه و هدف

  شواهدی مبنی بر اختلال عملکرد میتوکندری و تغییر در فعالیت کانال های پتاسیمی در شرایط دیابت موجود است. هدف از این مطالعه بررسی تغییرات رفتار بیوفیزیکی کانال کاتیونی 93 پیکوسیمنسی در شرایط دیابت است.

  روش ها

  دیابت با تزریق تک دوز داخل صفاقی mg/kg45 استرپتوزوتوسین حل شده در بافر سیترات  M 0/1 (4/5 pH  ) به موشهای نر صحرایی نژاد ویستار(250 -200 گرمی) القا شد. پس از استخراج غشای داخلی میتوکندری مغز، وزیکول های حاوی غشا داخلی میتوکندری به غشای دولایه لیپیدی الحاق گردید و سپس خصوصیات الکتروفیزیولوژیک تک کانال کاتیونی مورد بررسی قرار گرفت. خلوص نمونه میتوکندری از طریق وسترن بلات تعیین گردید. جهت آنالیز داده ها از روش Marcov’s noise free single channel analysis استفاده گردید.

  یافته ها

   براساس یافته های قبلی یکی از کانال های پتاسیمی غشا داخلی میتوکندری دارای کنداکتانس حدود  93 پیکوسیمنس و حساس به 4-AP وغیر حساس به ولتاژ در محدوده ولتاژ 50- تا 50+ بود. مطالعه حاضر نشان داد کنداکتانس کانال در شرایط دیابت به 48 پیکوسیمنس کاهش یافته و منحنی جریان-ولتاژ از حالت یکسوسازی به وضعیت اهمیک تغییر رفتار داد، اما در احتمال باز بودن کانال تغییری مشاهده نشد. وسترن بلات و استفاده از آنتی بادیهای اختصاصی علیه اندامکهای داخل سلولی نشان داد که نمونه استخراج شده فقط حاوی میتوکندری است.

  نتیجه گیری

   داده های ما نشان داد که خصوصیات بیوفیریکی کانال پتاسیمی  از جمله کنداکتانس کانال درموشهای مبتلا به  دیابت بطور معناداری تغییر می یابد. بر این اساس پیشنهاد می شود کانالهای پتاسیمی غشای داخلی میتوکندری احتمالا در بیماری دیابت درگیر بوده و می توانند به عنوان هدف در اتخاذ برنامه درمانی در نظر گرفته شوند.

  کلیدواژگان: بیماری دیابت، غشا دولایه لیپیدی، کانال پتاسیمی، میتوکندری
 • مجید جدیدی*، عباسعلی طاهریان صفحات 61-70
  زمینه و هدف

  ابداع مخابرات بیسیم در قرن بیستم، شیوه زندگی انسان را دستخوش تغییر ساخت. گرچه پیشرفت این تکنولوژی  موجب فراهم نمودن آسایش انسان شد، اما کاربرد گسترده امواج الکترومغناطیسی در آنتن های مخابراتی، گوشی تلفن همراه و گوشی های تلفن بیسیم، باعث بروز علایم متعدد مغزی در کاربران شد. از این رو آزمون های گسترده ای به منظور بررسی آثار این امواج بر فعالیت های بیولوژیکی و فیزیولوژیکی مغز طراحی گردید.

  روش ها

  در این مقاله مروری، نتایج مقالات منتشر شده دسته بندی و با تمرکز بر اثر امواج الکترومغناطیسی تلفن همراه بر مغز مورد بررسی قرار گرفته اند.

  یافته ها

   یافته ها حاصل از بررسی 94 مقاله، بیانگر آثار سو تشعشع تلفن همراه بر قسمت های مختلف مغز در مواجهه با امواج الکترومغناطیسی در فرکانس ها و چگالی های توان گوناگون می باشد.

  نتیجه گیری

   با افزایش سریع تعداد تلفن همراه و کاربران جوان در جامعه انسانی، محدوده تابش گیری مجاز تعیین شده توسط سازمان های جهانی نمی تواند پاسخگوی آثار مشخص شده از تلفن همراه بر مغز در تحقیقات گوناگون باشد. از این رو انجام مطالعات بیشتر مرتبط با تاثیر مضر تشعشع تلفن همراه امری ضروری است.

  کلیدواژگان: امواج الکترومغناطیس، تلفن همراه، مغز
|
 • Malek Soleimani Mehranjani, Majid Mahdiyeh, Ronak Heidarian* Pages 1-8
  Background and aim

  Bisphenol A (BPA), known as a xenoestrogen, is widely used in industry and dentistry. Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) is a strong antioxidant playing important role in scavenging of free radicals .This study aims to investigate the protective role of EGCG on BPA-induced oxidative stress in mesenchymal stem cells (MSCs).

  Methods

  After isolation and culture of MSCs from adult rats, cells divided into 4 groups: control, BPA, EGCG, and BPA+EGCG. Then cells were treated for 24, 36, 48, 60, and 72 h and viability, cell morphology and calcium content of cells were evaluated.

  Results

  BPA caused significant dose- and time-dependent reduction of viability and calcium content. In addition, morphological changes such as cytoplasm shrinkage were observed in the group treated by BPA. EGCG inhibited the cytotoxicity and morphogenic changes induced by BPA.

  Conclusion

  BPA reduces the viability of mesenchymal stem cells and the antioxidant EGCG reduces the BPA-induced toxic effects.

  Keywords: Bisphenol A, Epigallocatechin-3-gallate, Mesenchymal stem cell
 • Zahra Kakoolvand*, Seyed Reza Fatemi Tabatabaei, Bahman Mosalla Nezhad, Mohammad Razi Jalali, Mahdieh Zohurian Pages 9-18
  Background and aim

  Fluid therapy can be a useful method in order to save the lives. Although many studies have been done on the effect of isotonic and hypertonic solutions, little attention has paid to their effects in normal animals. Thus, we examined effects of isotonic saline, hypertonic saline 7.2% and hypertonic dextrose 50% solutions on some hematologic parameters in healthy dogs.

  Methods

  Four healthy male dogs (similar age and weight) were treated alternatively by normal saline (30 ml/kg), hypertonic saline (7.2%; 5 ml/kg) and hypertonic dextrose (50%; 5 ml/kg) solutions, or did not get any treatment (control group) and some hematologic parameters were measured at 0, 10, 30, 60, 120 and 240 minutes after rapid intravenous injection.

  Results

  The most changes were observed in the initial period after injection of solutions but the extent and duration of the changes were different. The changes induced by hypertonic dextrose solution returned to normal level more rapidly than that of induced by normal saline and hypertonic saline. Thus changes were made by normal saline and hypertonic saline solution was more stable.

  Conclusion

  High dose normal saline and low dose hypertonic saline exhibit fairly similar effects on hematologic parameters. Therefore, use of hypertonic saline can be a good choice in emergency conditions due to rapid increase in blood volume and more stability.

  Keywords: Dextrose, Hematologic tests, Hypertonic solution, Isotonic solution, Saline
 • Niloufar Darbandi, Raziyeh Mohammadkhani, AbbasAli Vafaei, Ali Rashidy Pour* Pages 19-29
  Background and aim

  Acute injection of corticosterone impairs memory retrieval in experimental animals.  On the other hand, sex hormones can modulate memory retrieval. The aim of this study was to examine the effects of concurrent injections of corticosterone and progesterone on memory retrieval in the proestrus (when the levels of endogenous estrogen and progesterone are high) and diestrous (when the levels of endogenous estrogen and progesterone are low) stages in adult female rats.

  Methods

  Adult female Wistar rats were trained in an inhibitory avoidance task (1mA, 3s). The latency to reenter the dark compartment and also time spent in the dark chamber were recorded in the retention test performed 48 h after training. In experiments 1 and 2, corticosterone (3 mg/kg, i.p) or vehicle was injected to intact female rats in the proestrus or diestrus phases 30 min before retention test. In experiments 3 and 4, rats in the proestrus or diestrus phase were received vehicle or progesterone (5 mg/kg, i.p) 60 min, and vehicle or corticosterone (3 mg/kg) 30 min before the test.

  Results

  Acute injection of corticosterone to female rats in the diestrous stage, but not in the proestrus stage impaired memory retrieval. Pretreatment with progesterone did not influence the corticosterone effects on memory retrieval in the proestrus or diestrus phases.

  Conclusion

  Corticosterone impairs memory retrieval only in the proestrus phase and this effect did not change with pharmacological levels of progesterone.

  Keywords: Corticosterone, Estrus cycle, Memory retrieval, Progesterone
 • Maryam Farokhipour*, Seyed Esmaeil Khoshnam, AminAllah Bahaoddini Pages 30-37
  Background and aim

   Licorice (Glycyrrhiza glabra) rhizome has been widely used in traditional medicine for treatment of gastrointestinal disease. In the present study, the effect of a hydro-alcoholic extract of licorice rhizome on mechanical activity of isolated ileum of male rats has been studied.

  Methods

  The hydro-alcoholic extract of licorice rhizome prepared by percolation method. Adult male rats were anesthetized by ethyl ether, their abdomen was opened, the ileum dissected and divided into 1 cm segments. The segments were connected to a force transducer longitudinally and inserted to an organ bath with oxygenated Tyrode’s solution (37°C, pH 7.4). The mechanical activity of ileum was recorded by force isotonic transducer and Power Lab AD instrument in basal condition, and after administration of acetylcholine10-5 M, phenylephrine 2×10-5 M, Isoproterenol 10-4 M and propranolol 10-4 M in the presence and absence of  the extract.

  Results

  A significant decrease in mechanical activity of the isolated ileum occurred after administration of the extract alone, or the extract along with acetylcholine. However, mechanical activity did not changed when the extract was administered with phenylephrine, with isoproterenol, or with propranolol.

  Conclusion

  The hydro-alcoholic extract of licorice modulates ileum motility. It seems that the cholinergic system but not the adrenergic system might be involved in this effect.

  Keywords: Adrenergic system, Cholinergic system, Glycyrrhiza glabra, Ileum
 • Mahboubeh Ghanbari, Fatemeh Bagheripuor, Marjan Afghan, Sajad Jeddi, Asghar Ghasemi* Pages 38-45
  Background and aim

  Estimation of maximal exercise capacity can be used as a diagnostic test in patients with cardiovascular disorders without clinical symptoms. Deficiency of thyroid hormones during fetal life can puts the cardiovascular system at risk. The aim of this study was to assess maximal exercise capacity in offspring male rats with fetal hypothyroidism (FH).

  Methods

  FH was induced in pregnant Wistar rats by administrating 0.025% 6-propyl-2-thiouracil (PTU) in drinking water throughout pregnancy (from first day of pregnancy till delivery), while pregnant rats in control group used only tap water. Maximum exercise capacity (n = 10) was evaluated by running adult male offspring on the treadmill.

  Results

  The results showed that heart and body weight were lower in FH group than control group. The maximum exercise capacity in offspring rats with FH was also low (p< 0.05). In addition, these rats significantly lost body weight during exercise (adaptation to treadmill and maximum exercise capacity test) compared to control rats.

  Conclusion

  These findings suggest that maternal thyroid hormone deficiency can lead to reduced maximum exercise capacity in offspring at adulthood.

  Keywords: Fetal hypothyroidism, Maximum exercise capacity, Propylthiouracil, Rat
 • Fatemeh Moradi Afrapoli, Fatemeh Shaki, MahmoudReza Heidari, Mehdi Seyedmirzaee, Ali Mandegary* Pages 46-51
  Background and aim

  Production of reactive oxygen species (ROS) and induction of oxidative stress are the main mechanisms of xenobiotics-induced liver injury. Carbon tetrachloride, an organic solvent, has been extensively used as an animal model of liver toxicity through production of free radicals. Polygonum hyrcanicum, Polygonaceae, is an endemic species which grows in north and northeast parts of Iran. Decoction of this plant has been traditionally used in northern parts of Iran, mainly Turkman Sahra, for alleviation of anemia, kidney stones and liver disorders. Considering the phytochemical properties of this plant and its traditional use, in this study the hepatoprotective effect of the aerial parts of P. hyrcanicum was evaluated in CCL4-induced hepatotoxicity in mice.

  Methods

  P. hyrcanicum was collected from Veresk region in Mazandaran province. Methanolic extract of the aerial parts was prepared using maceration at room temperature. Male albino mice weighing 23±5 g were treated with different doses of P. hyrcanicum (500, 750 and 1000 mg/kg), N-acetylcystein (200 mg/kg, as positive control) and water (10 ml/kg, as negative control) by gavage for seven days. Two hours after the last dose, 0.5 ml/kg CCL4 was injected to mice intraperitoneally (i.p.) to induce liver toxicity. Twenty-four hours later, the animals were sacrificed and liver enzymes in the serum and lipid peroxidation in the liver samples were determined.

  Results

  CCL4 significantly increased the serum levels of ALT and AST and lipid peroxidation in liver samples. Treatment of mice with P. hyrcanicum for seven days decreased significantly the serum liver enzymes and liver lipid peroxidation.

  Conclusion

  We showed for the first time that methanolic extract of P. hyrcanicum, an Iranian endemic plant, has hepatoprotective properties in mice through inhibition of oxidative stress iduced by oxidants. It is suggested that further studies on the fractions of the crude extract take place to determine the effective ingredient (s) and therapeutic mechanisms.

  Keywords: Carbon tetrachloride, Hepatotoxicity, Lipid peroxidatin, Polygonum hyrcanicum
 • Bahareh Rezaee, Elham Noorsadeghi, Reza Saghiri, Afsaneh Eliassi* Pages 52-60
  Background and aim

  Evidence indicates an impairment of mitochondrial functions and alterations in potassium channel activities in diabetes mellitus. This study was carried out to consider whether the biophysical properties of the mitochondrial 93 pS cationic channel are altered in diabetes.

  Methods

  Diabetes mellitus was induced in male Wistar rats (200-250 g) by single intraperitoneal injection of 45 mg/kg streptozotocin dissolved in 0.1 M citrate buffer (pH 4.5). The brain mitochondrial inner membranes were extracted and vesicles were incorporated into lipid bilayer membranes, and single potassium channel properties were evaluated. Purity of the cell fraction was also tested by Western blotting. Data were analyzed by Makov noise free single channel analysis.

  Results

  Based on our previous data, mitochondrial inner membrane has a potassium channel with a main conductance of 93 pS, which was 4-AP-sensitive and voltage-insensitive at -50 to +50 mV. Our data showed that channel conductance decreased to 48 pS and inwardly rectifying current voltage curve was altered to an ohmic behavior in vesicles of diabetic rats but there was no effect on channel open probability. Western blotting and antibodies directed against various cellular proteins revealed that the extracted material contains only mitochondria.

  Conclusion

  Our data showed that the biophysical properties (conductance) of potassium channel were significantly altered in diabetes. Based on these findings, we propose that the brain mitochondrial potassium channels are involved in diabetes, and it can be considered as a target for therapeutic plans.

  Keywords: Diabetes, Lipid bilayer membrane, Mitochondria, Potassium channel
 • Majid Jadidi*, AbbasAli Taherian Pages 61-70
  Background and aim

  Invention of wireless communication in 20th century has changed human social behavior. Advances in this technology has made life easier, while widespread use of electromagnetic waves in base stations, mobile and cordless phones has caused different neurological symptoms in consumers. Hence, widespread trials are conducted to study the effect of these waves on biologic and physiologic processes of the brain.

  Methods

  The current review has categorized findings at different studies, focusing on the effects of mobile phone electromagnetic waves on the brain.

  Results

  Findings from 94 papers have reaffirmed the side effects of mobile phone radiation with variety of frequencies and power densities on different parts of the brain.

  Conclusion

  With rapid increase in number of mobile phones users, and particularly juvenile population, safety standards determined by world commissions are not longer valid for depicting the influence of mobile phone electromagnetic waves on brain as now observed in many studies. Thus, further investigations on side effects of mobile phone radiation are deemed.

  Keywords: Brain, Electromagnetic wave, Mobile phone