فهرست مطالب

تحقیقات اقتصاد کشاورزی - سال دوازدهم شماره 1 (بهار 1399)
 • سال دوازدهم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • فاطمه سخی*، حسین محمدی، محمود صبوحی صابونی صفحات 1-24

  هدف از پژوهش حاضر عوامل موثر بر نوع قرارداد فروش انتخابی محصول پنبه از سوی کشاورزان شهرستان گنبدکاووس در استان گلستان می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 200 کشاورز پنبه کار انتخاب شده و داده های مقطعی با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه حضوری جمع آوری شد. برای بررسی هدف مذکور از مدل رگرسیون لاجیت چندگانه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که قراردادهای رایج فروش محصول پنبه توسط کشاورزان شامل قراردادهای نقد، امانی و سلف بود. 42 درصد از کشاورزان محصول خود را به صورت نقدی، 36 درصد به صورت قرارداد امانی و 22 درصد به صورت قرارداد سلف به فروش رسانده اند. نتایج برآورد مدل لاجیت چندگانه نشان داد که متغیرهای عوامل بازاررسانی، شاخص درک ریسک بازار پنبه و شاخص ریسک گریزی بر انتخاب نوع قراردادهای امانی و سلف نسبت به قرارداد نقدی اثرگذاری مثبت و معنی دار و متغیرهای سطح تحصیلات کشاورزان، تجربه کار کشاورزی، نحوه مالکیت مزرعه، سطح زیرکشت پنبه، درآمد غیرمزرعه ای و پس انداز احتیاطی اثرگذاری منفی و معنی دار دارند.

  کلیدواژگان: تحلیل عاملی، لاجیت چندگانه، محصول پنبه
 • مریم محمد شریفی*، باب الله حیاتی، اسماعیل پیش بهار، قادر دشتی صفحات 25-45

  تغییر کاربری اراضی کشاورزی سبب لطمه زدن به امنیت غذایی و کاهش اشتغال شده و افزایش پدیده های مهاجرت را نیز به دنبال دارد. از سوی دیگر تشدید استفاده از زمین ممکن است نیاز به سرمایه گذاری های زیاد در بهبود آن برای بازگرداندن حاصلخیزی به زمین داشته باشد. بنابراین جلوگیری از تغییر کاربری اراضی کشاورزی امری ضروری می باشد. این مطالعه عوامل موثر بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی در شهرستان دزفول را مورد مطالعه قرار میدهد. اطلاعات مورد نیاز از طریق پژوهش های میدانی و با طراحی و تکمیل 205 پرسشنامه به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب از بهرهبرداران کشاورزی شهرستان دزفول در سال 1393 و 1394 جمع آوری گردید. جهت رسیدن به هدف از مدل لاجیت استفاده شد. نتایج نشان داد که متغیرهای سن، بعد خانوار، مساحت اراضی دارای تاثیر معنی دار و مثبت و متغیرهای تعداد افراد شاغل خانواده در بخش کشاورزی، فاصله اراضی تا مرکز شهر، اجاره بهای زمین، نگرش کشاورزان نسبت به حفظ کاربری اراضی کشاورزی، داشتن شغل اصلی کشاورزی و مرغوبیت و حاصلخیزی اراضی دارای تاثیر معنی دار و منفی بر تغییر کاربری اراضی کشاورزی می باشند.

  کلیدواژگان: تغییر کاربری اراضی، شهرستان دزفول، عوامل موثر، مدل لاجیت
 • حسین نوروزی، سید صفدر حسینی*، وحیده انصاری صفحات 45-68
  سیاست های حمایتی از جمله مهم ترین سیاست‎های اقتصادی در بخش کشاورزی کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به شمار می روند. از این رو در مطالعه حاضر، به بررسی اثر سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی طی دوره 1392-1360 در چارچوب الگوی تصحیح خطای برداری (VECM) پرداخته شده است. نتایج نشان می دهد که سیاست های حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده اثر مثبت و معنی داری بر سرمایه گذاری بخش کشاورزی داشته اند. مطابق با نتایج، نسبت نیروی کار به زمین های کشاورزی در دوره مورد بررسی اثر منفی بر سرمایه گذاری کشور دارد که بیانگر رابطه جانشینی بین نهاده کار و سرمایه است. از سوی دیگر، متغیر شاخص بهای مصرف کننده بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی اثر منفی دارد. با افزایش تورم، نرخ سود واقعی که تفاضل نرخ سود اسمی و تورم است کاهش یافته و سرمایه گذاری را کاهش می دهد. ضریب متغیر ECM الگو که بیانگر سرعت تعدیل الگوی پویای کوتاه‏مدت به سمت تعادل بلندمدت می‏باشد، در پژوهش پیش رو برابر با 61/0- می‎باشد. نشان دهنده ی آن است که در هر دوره 61 درصد از خطای عدم تعادل از بین خواهد رفت.
  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، بخش کشاورزی، حمایت از تولیدکننده، حمایت از مصرف کننده، الگوی تصحیح خطای برداری (VECM)
 • نیلوفر اشک تراب*، زهرا نعمت الهی، غلامرضا چابکرو صفحات 69-90

  بی شک از مهمترین اهداف تاسیس بورس کالا، ایجاد بازاری قانونمند، شفافسازی معاملات و قیمت ها، حذف واسطه گری های غیرضروری و مبادله آزاد کالا بین عرضه کنندگان و تقاضاکنندگان است. در این مطالعه با استفاده از تحلیل SWOT به بررسی نقاط قوت، ضعف، تهدیدها و فرصتهای موجود در رسیدن به یک ساختار مناسب در بورس کالای کشاورزی شیراز پرداخته شده و استراتژی های مناسب تعیین شده است. سپس به منظور دستیابی به بهترین استراتژی، مقایسات زوجی حاصل از نظرات کارشناسان و خبرگان بورس کالای کشاورزی که از تکمیل پرسشنامه، جمع آوری شده در سال 1395 با کمک نرم افزار Super decision و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج حاصل از اولویت بندی استراتژیهای تعیین شده، اعطای تسهیلات بانکی با بهره پایین به تولید کنندگان محصولات کشاورزی تحت ضمانت فروش در بورس، در اولویت اول و ایجاد گروه بازاریابی محصولات کشاورزی در بورس ازکمترین درجه اهمیت برخوردار می باشند.

  کلیدواژگان: کالای کشاورزی، بورس کالا، تحلیل SWOT، تحلیل سلسله مراتبی
 • علی اکبر باغستانی، رضا رحیمی، حبیبه شرافتمند* صفحات 91-101
  برنج یکی از غلات مهم و استراتژیک در مصرف انسان است. به دنبال افزایش جمعیت و عدم ثبات قیمت این محصول، میزان تقاضای برنج خانوارها تحت تاثیر قرار گرفته است. این مطالعه به بررسی تاثیر تغییر قیمت و درآمد بر مصرف این محصول در سطوح درآمدی متفاوت و آستانه ای می پردازد.این مطالعه از داده های سری زمانی 93-1370 و روش رگرسیون آستانه ای دو رژیمه استفاده کرد. این مطالعه با برآورد ساختار غیرخطی در تقاضای برنج، نشان داد که اولا کشش درامدی برای سطح درآمدی آستانه ای کمتر از 15 میلیون ریال مثبت و معنی دار و برای سطح درآمدی بیشتر از 15میلیون ریال منفی و معنی دار است. ثانیا کشش قیمتی این محصول در سطوح مختلف درآمد تقریبا ثابت و حدود 25/0 است. لذا این مطالعه پیشنهاد می کند در وضعیت هایی که ساختار تقاضا تغییر می کند، از مدل های آستانه ای استفاده گردد.
  کلیدواژگان: مدل رگرسیون آستانه ای، دو رژیمه، تقاضای برنج، کشش
 • زانا مظفری*، سید نعمت الله موسوی، خاطره علیلو صفحات 103-130

  دستیابی به رشد مناسب و شناخت عوامل موثر بر آن همواره از مهمترین موضوعات قابل طرح در هر اقتصادی است. مطالعات جدید بیانگر تاثیر بالای مخارج بهداشتی، آموزشی و تورم موادغذایی بر رشد اقتصادی است. هدف این مقاله بررسی اثرات افزایش قیمت مواد غذایی و مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی ایران طی سال های 1394-1353 می باشد. در این راستا با استفاده از روش ARDL تاثیر همزمان تورم مواد غذایی و مخارج بهداشتی بر رشد اقتصادی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که در بلندمدت تورم مواد غذایی تاثیر منفی بر رشد اقتصادی داشته در حالی که مخارج بهداشتی تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است. همچنین نتایج نشان داد که نرخ باسوادی، سرمایه و مشاکت نیروی کار در بلندمدت تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد اقتصادی داشته است. ضریب تصحیح خطا نشان دهنده سرعت خوب تعدیل مدل می باشد. سایر نتایج نشان داد که ضرایب بدست آمده با ثبات هستند.

  کلیدواژگان: تورم مواد غذایی، مخارج بهداشتی، رشد اقتصادی، سری زمانی
 • مرتضی محمدی*، حسین محمدی، افسانه شیخیان صفحات 131-146

  اهمیت روزافزون موضوع تولید غذاهای سالم و مغذی، فرصتی ارزشمند برای تولیدکنندگان محصولات محلی و بومی است تا با شناسایی بازارهای هدف و نیاز مشتریان، بتوانند سطح تولید را افزایش داده و از این مسیر به افزایش درآمد تولیدکنندگان، افزایش اشتغال و افزایش ارزش افزوده کمک کنند. هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر بر سطح مصرف محصولات لبنی محلی و بومی در بین خانوارهای شهری شهرستان کرمانشاه می باشد. داده ها و اطلاعات با تکمیل233 پرسشنامه به روش نمونه گیری ساده با انتساب متناسب در سال 1395 جمع آوری شد. به دلیل ماهیت ترتیبی اطلاعات، مدل لاجیت ترتیبی جهت بررسی احتمال قرار گرفتن هر خانوار در 5 گروه خانوارهای با سطح مصرف محصولات بومی خیلی کم (یا عدم مصرف)، مصرف کم، مصرف متوسط، مصرف زیاد و مصرف خیلی زیاد استفاده شده است. نتایج برآورد مدل لاجیت ترتیبی نشان داد که متغیرهای درآمد خانوار، وفاداری به نام تجاری، تنوع محصولات بومی، توزیع و دسترسی به محصولات بومی، شکل عرضه و بسته بندی محصولات و سابقه مصرف محصولات بومی می تواند روی سطح مصرف محصولات محلی بومی اثر معناداری بر جای بگذارد.

  کلیدواژگان: سطح مصرف، لاجیت ترتیبی، محصولات لبنی بومی، وفاداری مصرف کننده
 • نسرین اوحدی*، مصیب پهلوانی، جواد شهرکی صفحات 147-162

  هدف از انجام این مطالعه بررسی ریشه واحد و شکست ساختاری ارزش صادراتی محصولات پسته، کشمش و خرما با استفاده از داده های سالیانه سری زمانی برای دوره (1393-1353) است. اولین مرحله در این تحقیق، استفاده از آزمون های سنتی ریشه واحد استاندارد است. از آنجایی که آزمون های سنتی ریشه واحد ممکن است منجر به پذیرش ریشه واحد به طور اشتباه شود لذا از آزمون های الگوی زیوت - اندریوز (1992) و الگوی لامسداین و پاپل (1997) استفاده می کنیم که نتایج قوی تری درباره ویژگی های سری زمانی فراهم می کنند. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون های سنتی ریشه واحد نشان داد که هیچ شواهدی مبنی بر رد فرضیه صفر ریشه واحد برای متغیرهای تحت بررسی وجود ندارد. برای آزمون ریشه واحد با یک شکست ساختاری درونزا از الگوی زیوت - اندریوز (1992) و دو شکست درونزا از الگوی لامسداین و پاپل (1997) استفاده می کنیم نتایج آزمون ها نشان دادند که به ترتیب یک متغیر و دو متغیر از سه متغیر تحت بررسی مانا هستند همچنین نرخ ارز از موثر ترین عوامل در تعیین زمان شکست ساختاری برای ارزش صادراتی، محصولات منتخب است.

  کلیدواژگان: الگوی زیوت-اندریوز، الگوی لامسداین و پاپل، شکست ساختاری، محصولات صادراتی کشاورزی
 • محمد حیدری*، امیر خادم علیزاده، مرتضی خورسندی صفحات 163-180

  تا کنون مطالعات اندکی به بررسی رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب پرداخته اند. هدف این پژوهش بررسی رابطه رشد اقتصادی و مصرف آب در کشورهای مورد مطالعه است. روش پژوهش، توصیفی و رگرسیونی بوده که با بررسی داده های 60 کشور از نقاط مختلف جهان و در دوره 2012-1992 و با رویکرد داده های تلفیقی (پانل) با اثرات ثابت انجام شده است. یافته های پژوهش حاکی است که رابطه ای زنگوله ای میان رشد اقتصادی و مصرف آب وجود دارد که با فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس سازگار می باشد؛ به طوریکه با افزایش درآمد سرانه، مصرف آب افزایش یافته و با ادامه رشد اقتصادی، مصرف آب کاهش می یابد. دو متغیر کنترلی «نسبت زمین های کشاورزی» و «نسبت جمعیت شهرنشین» نیز به عنوان دو عامل کلیدی مصرف آب در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفت که نسبت زمین های کشاورزی در آزمون انجام گرفته، متغیری بی معنی در طول زمان بوده و نسبت جمعیت شهرنشین با مصرف آب رابطه مثبت و معناداری داشت.

  کلیدواژگان: رشد اقتصادی، مصرف آب، منحنی زیست محیطی کوزنتس
 • نعیم شکری*، عباس عصاری آرانی صفحات 181-202
  امروزه با گسترش نابرابری در مناطق مختلف جهان، اقشار مختلف جوامع با نا اطمینانی در فراهم نمودن نیازهای زندگی روبرو هستند که یکی از این نیازها امنیت غذایی است. بر اساس نقشه جهانی امنیت غذایی، کشور ایران جزو مناطق پرخطر محسوب می‎شود. در این راستا، در مطالعه حاضر جهت بررسی امنیت غذایی استان کرمانشاه از شاخص FSI و روش رگرسیون کوانتایل برای سال‎های 96-5813 و در دو سناریو استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که در هر دو سناریو، امنیت غذایی استان کرمانشاه به طور مستقیم با عرضه سرانه کالری، رشد سالانه کالری سرانه، شاخص تولید محصولات غذایی، شاخص خودکفایی و به طور غیرمستقیم با تغییرات در مصرف در ارتباط است، اما میزان و شدت این ارتباط در چندک‎ها و اقشار مختلف جامعه متفاوت است. بر اساس نتایج این پژوهش، اجرای سیاست‎هایی که منجر به توسعه اشتغال در این استان گردد، می تواند در کنار رفع سایر معضلات اقتصادی و اجتماعی در این استان، به بهبود امنیت غذایی هم کمک کند.
  کلیدواژگان: امنیت غذایی، استان کرمانشاه، رگرسیون کوانتایل، شاخصFSI، شاخص خودکفایی
 • وحید صفریان زنگیر، بهروز سبحانی*، لیلا زمانی صفحات 203-226

  با تلفیق و همپوشانی معیارهای موردمطالعه، نقشه نهایی نیازهای اقلیمی و فیزیوگرافی شهرستان لنجان جهت کشت برنج تهیه شد. نتایج حاصل بر اساس روش AHP نشان می دهد که حدود 5 اراضی شهرستان لنجان بدون محدودیت، 44 درصد با محدودیت متوسط، 26 درصد با محدودیت کم و 25 درصد با محدودیت شدید برای کشت برنج استا و همچنین بر اساس روش TOPSIS حدود 19 درصد اراضی بدون محدودیت، 32 درصد با محدودیت متوسط، 26 درصد با محدودیت کم و 23 درصد با محدودیت شدید برای کشت برنج است. بنابراین براساس نقشه حاصل از دو روش مورد مطالعه، نواحی شرق و شمال شرق لنجان برای کشت برنج مناسب است.

  کلیدواژگان: هواشناسی کشاورزی، محصول برنج، شهرستان لنجان، روش های AHP و TOPSIS
 • ویدا ورهرامی*، مریم حامدی نسب صفحات 227-246

  هدف از مطالعه حاضر اندازه گیری همبستگی فضایی قیمت و همگرایی قیمت چغندر قند برای استانهای عمده تولیدکننده آن است.در راستای این هدف، بازار محصول چغندرقند بااستفاده از داده های سالانه قیمت سرمزرعه ی استانهای عمده تولیدکننده، طی سال های 93-1377 و با بهره گیری از روش اقتصاد سنجی فضایی برای تعیین ضریب همبستگی و مدل همگرایی آستانه ای برای تعیین همگرایی و نحوه انتقال قیمت، بررسی شده است. براساس نتایج بدست آمده، همبستگی فضایی قیمت در اکثر سال های مورد بررسی وجود دارد. همچنین با در نظر گرفتن جهت تغییر قیمت از سایر استانها به خراسان به عنوان استان اصلی که بیشترین صنایع تبدیلی و تولید چغندرقند در کشور را دارد، فرضیه همگرایی قیمتی، بین استانها تایید می شود. براساس یافته های به دست آمده پیشنهاد می شود سیاستگذران به اتخاذ سیاست های قیمتی و غیرقیمتی در استان خراسان توجه ویژه ای داشته باشند، چرا که در نهایت اثر این سیاست ها در بازار محصولات کشاورزی دیگر استان ها، که متاثر از بازار محصولات کشاورزی خراسان هستند نمایان خواهد شد.

  کلیدواژگان: قیمت، همبستگی فضایی، همگرایی، چغندرقند
|
 • Pages 1-24

  The aim of study was to investigate the factors influencing the choice of the type of contract of sale of cotton by farmers in the city of Gonbad-e Kavus in Golestan province. The sample of 200 farmers was randomly selected for the study and cross-sectional data were collected using the questionnaires and interviews. To achieve the above-mentioned purposes, the multinomial logistic regression is used. The results of this study showed that in the cross-sectional 2014-2015, common contracts for sales of the cotton product were including Cash, Amani, and Forward contracts. Also, 42%, 36% and 22% of cotton farmers sold their cotton by Cash, Amani, and Forward contracts respectively. Also the results of the multinomial logistic regression showed that marketing agents, the risk perception cotton market index, and risk aversion index variables have a significant positive effect on the choice of the type of Amani and Forward contracts than cash contract and on the other hand education level, work experience in agriculture, farm ownership, cotton acreage, non-farm income, and precautionary savings variables have a significant negative.

  Keywords: Cotton product, Factor analysis, Moltinominal logit Model
 • Pages 25-45

  Agricultural land use change caused reducing the employment and food security and increase migration phenomena also. On the other hand, intensification of land use would require huge investments in land improvements to restore fertility of the land. Therefore, conducting investigations on factors affecting land use change seems necessary. This study examines effecting factors on agricultural land use change in the Dezful County. Data for this study was collected through field study by conducting a questionnaire among 205 agricultural exploiters of Dezful County during 2014-2015 crop year applying stratified sampling. To achieve there search’s goal, the logit regression models are applied. The results show that variables like age, family dimension and the space of farm-land have a significant and positive impact while variables like: number family members employed in agriculture, lands distance from the downtown, the land rent, farmers' attitude toward preservation of agricultural land use, considering agriculture as the main occupation and finally quality and fertility of the lands have shown the significant and negative impact on agricultural land use change.

  Keywords: Lands Use Change, Dezful County, Factors Affecting, Logit Model
 • Hossein Noroozi, Safdar Hosseini *, Vahideh Ansari Pages 45-68
  Support policies for agricultural sector are among the most important economic policies in developed as well as developing countries. Therefore, in the present study, the effect of consumer and producer support policies on the investment in agricultural sector was studied using Vector Error Correction Model (VECM) during the 1981-2013 period. The results show that producer and consumer support policies in agricultural sector have had a positive and significant effect on the investment in agricultural sector. According to the results, the ratio of labor force to agricultural land in the studied period showed a negative effect on investment in agricultural sector of the country, indicating a substitutional relationship between labor and capital. On the other hand, the variable of consumer price index has a negative effect on investment in agricultural sector. That is, the real interest rate, which is the difference between inflation and nominal interest rate, decreases with increasing inflation, leading to reduced investment. Also, the ECM variance coefficient of the model, which indicates the modulation rate of the short-term dynamic
  Keywords: Investment, Agriculture Sector, Producer Support Estimator (PSE), Consumer Support Estimator (CSE), Vector Error Correction Model (VECM)
 • Niloofar Ashktorab *, Zahra Nematollahi, GholamReza Chabokroo Pages 69-90

  Undoubting, the most important goals of establishing commodity exchange market are the existence of a lawful market, transparency of prices and transactions, omitting the unnecessary middlemen and affiliation of consumers and producers. At this study, using a SWOT analysis, the strengths, weaknesses, threatens and opportunities are determined to achieve a suitable construction in Shiraz agricultural commodity exchange market and determining the strategies. Then, in order to achieve the best strategy, the paired comparisons of experts from the Agricultural Stock Exchange, which were completed by the questionnaire, were analyzed by the Super Decision software using the Analytical Hierarchy Process Analysis (AHP) method in 1395. The results indicate that bank credit with low interest has the most priority and establishing the marketing group has the least priority between the strategies.

  Keywords: commodity exchange market, agricultural products, SWOT analysis, AHP method, virtual model
 • Aliakbar Baghestany, Reza Rahimi, Habibeh Sherafatmand * Pages 91-101
  Rice is one of the most important and strategic cereal in human consumption. Because of population growth and instability in rice price, household’s rice demand subject is important. This study investigate the effect of price and income changes on rice consumption in different level (threshold level) of income. This paper uses time series data from 1991-2014 and two regime threshold regression model. This paper with exploring nonlinearity in the rice demand structure shows that income elasticity for the income level less than 15 Million Rial is positive and negatively significant income elasticity for the income level greater than 15. Results of price elasticity shows that it is constant to -0.25 for all income level. This paper suggests the use of threshold regression may be necessary in situation of changing demand structure.
  Keywords: : threshold regression model, two regime, rice demand, elasticity
 • Zana Mozaffari *, Sayed Nematola Mousavi, Khatereh Alilou Pages 103-130

  Achieving proper economic growth and understanding the factors affecting it are among the most important goals of macroeconomics. New studies show the high impact of health, education and food inflation on economic growth. The purpose of this paper is to investigate the effects of food inflation and health expenditures on Iranian economic growth during the years 1974-2015. In this regard, the simultaneous effect of food inflation and health expenditures on economic growth was evaluated by using ARDL method. The results showed that food inflation had a negative effect on economic growth but health expenditures had a positive and significant effect on economic growth. Also, the results showed that the literacy rate, capital and labor taking part had a positive and significant effect on economic growth. The error correction model factor represents a good modulation rate. Other results showed that the coefficients were stable.

  Keywords: Food Inflation, Health Expenditure, Economic Growth, time series
 • Morteza Mohammadi *, Hosein Mohammadi, Afsaneh Sheykhian Pages 131-146

  Paying attention to the food industry and the increasing and growing importance of the issue of healthy and nutrient food production is a valuable opportunity for local producers to increase the level of production by identifying target markets and customers, and thereby increasing producer income per capita, Increase employment and increase value added. The purpose of this study was to identify the factors affecting the level of consumption of local and native dairy products among households in Kermanshah. Data and information were collected by completing 233 questionnaires by simple sampling method with an appropriate assignment in Kermanshah city in 2017. Because of the ordering nature of the information, the ordered logit model has been used in order to assess the level of native dairy products consumption. The results of the model showed that household income, brand loyalty, indigenous diversity, distribution and access to indigenous products, the form of supply and packaging of products, and the history of consumption of native products could have a positive and significant effect on the level of native local consumption.

  Keywords: Consumption level, Ordered Logit, Local Dairy Products, Consumer Loyalty
 • Nasrin Ohadi *, Mosayeb Pahlavani, Javad Shahraki Pages 147-162

  The purpose of this study is investigation unit root and structural break for export value of pistachio, raisin and dates from employing annual time series data(1974-2014).The first step in this study is using the traditional unit root tests Because of traditional unit root tests may incorrectly indicate that there is a unit root in a series, we use Zivot-Andrews (1992) methodology and Lumsdaine & Papell (1997) methodology that to make robust conclusions about the time series properties of data. The results of traditional unit root test provide no evidence against the uni troot null hypothesis in all variables under study. For indicate the unit root test with existence of structural break from Zivot-Andrews (1992) methodology and Lumsdaine & Papell (1997) methodology are used. The Results from the ZA test and LP test indicate that respectively one and two out of the tree variables under investigation became stationary.Based on from results, exchange rate is the most influential factors in determining date of structural break.

  Keywords: Zivot-Andrews methodology_Lumsdaine & Papell methodology_Structural break_Agricultural export crops
 • Mohammad Heidari *, Amir Khademaliozadeh, Morteza Khorsandi Pages 163-180

  The aim of this research is to set out to answer that, in the selected countries that are facing the challenge of drought and shortage of water, what kind of relationship exists between economic growth and water consumption. The method of this research is both descriptive and regression-oriented and is carried out by investigating the panel data statistics of some 60 countries during the years 1992-2012 and via the panel data analysis method. The gentility of the research lies in achieving the relationship between per capita economic growth and per capita water consumption in Iran. The findings of the research show that there exists a bell-shaped relationship between the economic growth and the consumption of water, such that with increases in the per capita income, the water consumption rises to the point which is the point of maximum of the foregoing bell, and as the economic growth continues, the consumption falls further and further short of the maximum. Moreover, the rate of urbanization has been found to have a considerable influence on the water consumption.

  Keywords: Economic Growth, Water Use, Environmental Kuznets Curve (EKC)
 • Naeim Shokri *, A. Assari Arani Pages 181-202
  Today, with the spread of inequality in different parts of the world, societies face uncertainty about the needs of life, one of them is food security. Iran is considered as a high-risk region, and the difference in food security across the provinces of the country is widely visible.. In the present study, FSI index and Quantile Regression method were used in the years 1979-2017 based on two scenarios to study Food Security in Kermanshah Province. The results of this study indicate that in both scenarios, Food Security in Kermanshah province is directly related to calorie per capita, annual calorie per capita growth, food production index, self-sufficiency index, and indirectly to consumption changes. But the amount and intensity of the relationship between the quantiles are different. According to the results of this study, implementation of policies that lead to the development of employment in this province can help to improve food security.
  Keywords: Food Security, Kermanshah Province, Quantile Regression, FSI Index, Self-Sufficiency Index
 • V. Safarianzengir, B. Sobhani *, L. Zamani Pages 203-226

  According to the importance of each criterion in relation to rice cultivation using AHP was valued. With overlay standards associated with methods to study the map of physiographic and climatic needs Lenjan city was prepared for rice cultivation. The results based on AHP shows that about 5 Lenjan city land without limitations, limitations average 44 percent, 26 percent and 25 percent in the low limits with intense limitations and also based on TOPSIS about 19 percent of the land without limitations, limitations average 32 percent, 26 percent and 23 percent with severely limited by low limitations for the cultivation of rice.

  Keywords: Agricultural Meteorology, Rice Crop, Lenjan City, AHP, TOPSIS
 • Vida Varahrami *, Maryam Hamedinasab Pages 227-246

  Aim of this paper is measuring of spatial correlation and integration of sugar beet price for main providences. For this aim, data of sugar beet price for 1989-2015 and spatial econometric method is used to determination correlation coefficient and TAR to determine integration. Results reveal that, spatial correlation of price is exited in all of years and there is price integration between providences when Khorasan is the main providence which has the most industries. As our results, we offered that policy makers operated price and non price policies in Khorasan and improve system of market information.

  Keywords: Price Spatial Correlation, Integration, Sugar Beet