فهرست مطالب

نامه انجمن حشره شناسی ایران - سال سی و نهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • سال سی و نهم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • مهدی پارسا*، حمید عادلی منش، سید ابراهیم صادقی، حسین لطفعلی زاده، ایاد السندی، علی محمد پور، مارینا زرووا، ویکتور فورسف صفحات 367-381

  17 گونه از 3 جنس Bruchophagus Ashmead, 1888، Eurytoma Illiger, 1807 و  Systole Walker, 1832 (Hym.: Eurytomidae) از بذور 25 گونه گیاه در مراتع استان قم طی سال های 1389 تا 1396 پرورش داده شدند. این گیاهان متعلق به تیره هایAsteraceae ، Apiaceae،Fabaceae  وLamiaceae  بودند. شش گونه B. desertus Zerova, 1994،B. hippocrepidis Zerova, 1969 ،B. parvulus Zerova, 1994 ،B. platypterus (Walker, 1834)،E. dentata Mayr, 1878  و S. prangicola Zerova, 1972  برای اولین بار برای فون ایران گزارش می شوند .این نمونه ها از بذور 25 گونه گیاهی پرورش داده شدند که 6 گیاه، میزبان جدیدی برای این زنبور ها می باشند. نتایج این تحقیق می تواند برای تهیه بذور سالم برای احیا گیاهان در مراتع ایران بکار رود.

  کلیدواژگان: Eurytomidae، فون، گیاه میزبان، ایران، قم، بذرخوار
 • معصومه مقدم*، محمدرضا نعمتیان صفحات 383-391

  دو گونه شپشک گیاهی مهاجم (Hemiptera: Coccomorha: Diaspididae) Aspidiotus hedericola Leonardi  و Planococcus kraunhiae (Kuwana) (Hemiptera: Coccomorpha: Pseudococcidae) برای اولین بار از ایران گزارش می شود. احتمال داده می شود، هر دو گونه، توسط گیاهان زینتی بدون اعمال مقررات قرنطینه ای وارد شده اند. صفات تشخیصی، ترسیم ها بر اساس حشرات ماده بالغ ارایه شده است. علاوه بر آن، کلید تشخیص گونه های هر دو جنس Aspidiotus Bouché و Planococcus Ferris در ایران تهیه شده است.

  کلیدواژگان: Aspidiotus hedericola، Planococcus kraunhiae، Aceraceae، Acer negundo Moraceae، Ficus retusa، ایران
 • سولماز خانی، میرجلیل حجازی*، رقیه کریم زاده صفحات 393-402

  بکارگیری آفت کش ها به عنوان بخش مهمی از برنامه های مدیریت تلفیقی آفت، نقش اساسی در کنترل شب پره ی مینوز گوجه فرنگی Tuta absoluta (Meyrick) دارد. بنابراین ارزیابی اثر آفت کش ها و معرفی ترکیبات جدید برای مدیریت این آفت مهم است. تخم و لارو سن 2 شب پر ه ی مینوز گوجه فرنگی مراحلی هستند که در زمان سم پاشی در معرض حشره کش ها قرار می گیرند. این مطالعه برای تعیین حساسیت تخم ها و لاروهای سن 2 شب پره ی مینوز گوجه فرنگی نسبت به پنج حشره کش انجام گرفت. مقادیر LC50 برای آفت کش های اسپینوسد، کلرانترانیلی پرول، ایندوکساکارب، ابامکتین و زتا-سایپرمترین که روی لاروهای سن دو آزمایش شدند، به ترتیب 08/0، 09/0،  8/10،  29/0،  2/232 میلی گرم ماده ی موثره در لیتر بدست آمدند. برای ارزیابی اثر تخم کشی، تخم ها با  مقادیر LC50 این حشره کش ها تیمار شدند. میزان تلفات تخم/ لارو نیونات در تیمار های کلرانترانیلی پرول، اسپینوسد، ایندوکساکارب ، ابامکتین، زتا-سایپرمترین و شاهد به ترتیب  8/88، 8/76، 1/58، 35، 5/50 و6/14 درصد بود. در بین آفت کش های مورد آزمایش کلرانترانیلی پرول و اسپینوسد بیشترین اثر تخم کشی و لارو کشی را نشان دادند، بنابراین می توانند در برنامه ی مدیریت شب پره ی مینوز گوجه فرنگی در سطوح بزرگ گلخانه و مزرعه مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: اسپینوسد، ابامکتین، ایندوکساکارب، کلرانترانیلی پرول، زتا- سایپرمترین
 • معصومه شایان مهر*، الهام یوسفی لفورکی، مرتضی کهراریان صفحات 403-445
  آخرین فهرست پادمان ایران (Collembola, Hexapoda) که شامل 112 گونه بود، در سال 1391 منتشر شد. از سال 1391 به بعد، مطالعه فون پادمان در ایران به طور چشم گیری افزایش یافت. به طوری که بین سال های 1397-1391، تعداد 120 گونه جدید از 78 جنس متعلق به 18 خانواده جمع آوری یا توصیف شد. بر این اساس، تهیه یک چک لیست جدیدی برای گونه های پادمان ایران ضروری به نظر می رسید. در اینجا، یک فهرست جدید از پادمان ایران، شامل 232 گونه متعلق به 95 جنس، به همراه اطلاعات پراکنش جغرافیایی آنها ارایه شده است. از نظر تعداد گونه، خانواده های Isotomidae و Entomobryidae غنی ترین هستند. در حالی که بیشتر خانواده های Symphypleona فقط دارای یک گونه می باشند.
  کلیدواژگان: چک لیست جدید، پادمان، فون خاک، ایران
 • عباس محمدی خرم آبادی*، ماتیاس ریدل، مهدی ضیاالدینی صفحات 447-457

  فون Ichneumonidae در نیمه بالایی استان کرمان بررسی شد. شش تله مالیز در سه منطقه انار، شهر بابک و ماهان در سال 1393 نصب شد. ظروف جمع آوری هر تله به فاصله زمانی  2 تا 4 هفته تخلیه شدند. نه گونه متعلق به زیرخانواده های Campopleginae، Cryptinae، Ichneumoninae و Tryphoninae مورد شناسایی قرار گرفتند. گونه های Cymodusa rufiventris Dbar, 1985 و Netelia (Paropheltes) maculiventris (Kokujev, 1915) برای اولین بار از ایران گزارش می شوند. شش گونه نیز برای استان کرمان گزارش جدید محسوب می شوند. ویژگی های ریخت شناسی افتراقی گزارش های جدید ارایه می شوند.

  کلیدواژگان: تاکسونومی، انگل واره، مهار زیستی
 • جلیل حاجی زاده*، امیر قاسمی صفحات 459-477
  طی سال های 1398-1397 فون کنه های بالا خانواده Phytoseioidea(Acari: Phytoseioidea) مرتبط با گیاهان گلخانه ای در شهرستان رشت، استان گیلان، جمع آوری و شناسایی شدند. در مجموع 21 گونه، متعلق به سه خانواده Blattisociidae Garman ،(Cheiroseius curtipes, Ch. longipes, Lasioseius extremus, L. scapulatus, L. sugawarai, L. youcefi)؛ Podocinidae Berlese (Podocinum sagax, P. pacificum) وPhytoseiidae Berlese (Amblyseius herbicolus, A. largoensis, A. mcmurtryi, A. rademacheri, A. swirskii, Euseius stipulates, Neoseiulus barkeri, N. umbraticus, Phytoseius plumifer, Transeius caspiansis, Typhlodromus athiasae, T. perbibus, T. tubifer) از گلخانه های شهر رشت جمع آوری شدند. در بین گونه های شناسایی شده، گونه Podocinum sagax Berlese, 1882 از خانواده Podocinidae برای فون ایران به عنوان گزارش جدید تلقی می شود. مشخصات شکل شناسی جنس نر و ماده گونه P. sagaxبر اساس نمونه های جمع آوری شده از ایران، ارایه شده است. همینطور کلیدی برای شناسایی کنه های بالا خانواده Phytoseioideaمرتبط با گیاهان گلخانه ای شهرستان رشت ارایه شده است.
  کلیدواژگان: کنه های شکارگر، Phytoseiidae، Blattisociidae، Podocinidae، Podocinum sagax
 • کامبیز مینایی*، مریم آل عصفور صفحات 479-485
  نمونه های هر دو جنس گونه (Eremiothrips tamaricis (zur Strassen از روی گز در استان کهگیلویه و بویر احمد واقع در جنوب غربی ایران جمع آوری شد. جنس نر این گونه برای اولین بار توصیف و تصاویر مربوطه ارایه می شود. نر E. tamaricis در میان گونه های این جنس از نظر داشتن یک جفت زایده کوتاه روی ترژیت نهم و وجود صفحات جنسی عریض روی استرنیت های 3 و 4 شکمی منحصر به فرد است. تنوع در تعداد موهای حاشیه پشتی پیش گرده و ارتباط میزبانی گونه به صورت مختصر بحث شده است.
  کلیدواژگان: Eremiothrips، ایران، Tamarix
 • لیلا محمدی نودهکی، معصومه شایان مهر* صفحات 487-489

  در بررسی فونستیک پادمان استان مازندران، گونه Anurophorus septentrionalis از خاک و خزه تنه درختان جمع آوری شد. این گونه برای اولین بار از ایران گزارش می شود. به این ترتیب تعداد گونه های جنس Anurophorusدر ایران به دو گونه افزایش می یابد.

 • مهرداد پرچمی عراقی*، ابراهیم گیلاسیان صفحات 491-494

  جنس Sphenometopa Townsend و سه گونه S. bifasciata (Brauer & Bergenstamm)،S. claripennis (Villeneuve) و S. steinii (Schiner) از ایران گزارش می شود. همچنین تصاویر حشرات کامل و اندام زادآوری جنس نر گونه هایS. steinii  و S. bifasciata  ارایه شده است.

|
 • Mehdi Parsa *, Hamid Adeli Manesh, Seyed Ebrahim Sadeghi, Hossein Lotfalizadeh, Ayad Al Sendi, Ali Mohammadpour, Marina Zerova, Victor Fursov Pages 367-381

  Seventeen species of three genera, Bruchophagus Ashmead, 1888; Eurytoma Illiger, 1807 and Systole Walker, 1832 (Hymenoptera: Eurytomidae) were reared from 25 plant species collected in rangelands of Qom province in Iran during 2011–2017. Their host plants belong to 4 families: Asteracae, Apiaceae, Fabaceae and Lamiaceae. Six species, Bruchophagus desertus Zerova, 1994; B. hippocrepidis Zerova, 1969; B. parvulus Zerova, 1994; B. platypterus (Walker, 1834); Eurytoma dentate Mayr, 1878 and Systole prangicola Zerova, 1972 are first recorded from Iran. These species were obtained from 25 host plant species among which 6 (i.e. Bruchophagus desertus on Astragalus vanillae; B. parvulus on Trigonella monantha; Systole albipennis on Ferula gumosa, F. ovina and S. prangicola on Prangos acaulis, P. ferulacea seeds) are new host plants for these eurytomid species. Results of this study can be served for providing health seeds for plant regeneration in the rangelands of Iran.

  Keywords: Eurytomidae, Fauna, host plant, Iran, Qom, seed-feeder
 • Masumeh Moghaddam *, MohammadReza Nematian Pages 383-391

  Two invasive scale insects: Aspidiotus hedericola Leonardi (Hemiptera: Coccomorpha: Diaspididae) and Planococcus kraunhiae (Kuwana) (Hemiptera: Coccomorpha: Pseudococcidae) have been recorded for the first time in Iran. Both probably arrived by the ornamental plants without quarantine inspections. The diagnostic characters, the illustrations based on slide-mounted characters and field characters of the adult females are presented. In addition, the dichotomous keys to species of Aspidiotus Bouchéand Planococcus Ferris in Iran are provided.

  Keywords: Aspidiotus hedericola, Planococcus kraunhiae, Aceraceae, Acer negundo, Moraceae, Ficus retusa, Iran
 • Solmaz Khani, MirJalil Hejazi *, Roghaiyeh Karimzadeh Pages 393-402

  Use of pesticides as an important part of integrated pest management programs has principal role in control of tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick). Therefore, evaluating the efficacy of insecticides and introducing new effective compounds are important for management of this pest. Eggs and 2nd instar larvae of tomato leafminer are the main stages exposed to insecticide sprayings. This study was conducted to determine the susceptibility of eggs and 2nd instar larvae of T. absoluta to five insecticides. LC50 values obtained for spinosad, chlorantraniliprole, indoxacarb, abamectin, and zeta-cypermethrin for 2nd instar larvae were 0.08, 0.09, 10.8, 0.29 and 232.2 mg ai/L respectively. The eggs were treated with LC50s of these insecticides for 2nd instar larvae to assess their ovi-larvicidal effects. Mortality of the egg/neonates in chlorantraniliprole, spinosad, indoxacarb, abamectin, zeta-cypermethrin treatments and control were 88.8, 76.8, 58.1, 35, 50.5 and 14.6 %, respectively. The results revealed that spinosadand chlorantraniliprole had strong ovicidal and larvicidal activities; and if perform equally well in large scale greenhouse and field conditions, they may be considered in T. absoluta management programs.

  Keywords: chlorantraniliprole, spinosad, zeta-cypermethrin, indoxacarb, Abamectin
 • Masoumeh Shayanmehr *, Elham Yoosefi Lafooraki, Morteza Kahrarian Pages 403-445
  The last checklist of Iranian Collembola (Hexapoda) including 112 species was published in 2013. After 2013, faunistic studies on Collembola were increased dramatically in Iran. During 2013-2018, 120 species from 78 genera belonging to 18 families were recorded or described. Hence, updating the list of recorded species from Iran seems necessary. Here an updated chechklist of Iranian Collembola including 232 species within 95 genera together with their geographical distributions are provided. Considering the number of species, Isotomidae and Entomobryidae are the richest families. While, most of the families belonging to the Symphypleona represented by only one species.
  Keywords: new checklist, Springtails, Soil fauna, Iran
 • Abbas Mohammadi Khoramabadi *, Matthias Riedel, Mahdi Ziaaddini Pages 447-457

  The fauna of Ichneumonidae in the upper half of Kerman province was surveyed. Six Malaise traps were installed in three localities, Anar, Shahr-e-Babak and Mahan regions during 2012. The collecting pot of each trap was emptied by an interval of two-four weeks. A total of nine species belonging to four subfamilies, Campopleginae, Cryptinae, Ichneumoninae and Tryphoninae, were identified. Cymodusa rufiventris Dbar, 1985 (Campopleginae) and Netelia (Paropheltes) maculiventris (Kokujev, 1915) (Tryphoninae) are reported for the first time from Iran. Six species are new records for Kerman province. Diagnostic morphological characters of the newly reported species are provided.

  Keywords: Taxonomy, Parasitoid, biological control
 • Jalil Hajizadeh *, Amir Ghasemi Pages 459-477
  During 2018 - 2019, fauna of Phytoseioidea (Acari: Mesostigmata) mites associated with greenhouse plants were collected and identified from Rasht County, Guilan Province, north of Iran. In total, twenty-one species belonging to three families; Blattisociidae Garman (Cheiroseius curtipes, Ch. longipes, Lasioseius extremus, L. scapulatus, L. sugawarai, L. youcefi); Podocinidae Berlese (Podocinum sagax, P. pacificum) and Phytoseiidae Berlese (Amblyseius herbicolus, A. largoensis, A. mcmurtryi, A. rademacheri, A. swirskii, Euseius stipulates, Neoseiulus barkeri, N. umbraticus, Phytoseius plumifer, Transeius caspiansis, Typhlodromus athiasae, T. perbibus, T. tubifer) collected from greenhouses of Rasht city. Among them, Podocinum sagax Berlese, 1882 (Podocinidae) is considered as new record for mite fauna of Iran. Detailed morphological characteristics of both sexes of P. sagax based on specimens collected from Iran are given. Moreover, an identification key for Phytoseioidea mites associated with greenhouse plants of Rasht County is provided.
  Keywords: Fauna, Predatory mites, Phytoseiidae, Blattisociidae, Podocinidae, Podocinum sagax
 • Kambiz Minaei *, Maryam Aleosfoor Pages 479-485
  The specimens of both sexes of Eremiothrips tamaricis (zur Strassen)were collected on tamarisk from Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad province, south west of Iran. The male of the species is described and illustrated for the first time. It is unique among species of the genus in having transverse pore plates on abdominal sternites III and IV and the presence of small paired postero-marginal processes on tergite IX. The variation in number of posteromarginal setae on the pronotum, as well as host association for this species is briefly discussed.
  Keywords: Eremiothrips, Iran, Tamarix
 • Leila Mohammadi Nodehaki, Masoumeh Shayanmehr * Pages 487-489
 • Mehrdad Parchami Araghi *, Ebrahim Gilasian Pages 491-494