فهرست مطالب

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - سال سی و هفتم شماره 4 (پیاپی 148، زمستان 1398)
 • سال سی و هفتم شماره 4 (پیاپی 148، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/21
 • تعداد عناوین: 8
|
 • احمدعلی نوربالا صفحات 209-212
 • سمیه موخواه*، مریم دامغانیان، زهره خاکبازان صفحات 213-219

  میوم ها (Myoma) شایع ترین تومورهای خوش خیم رحمی هستند که در 25-20 درصد از زنان در سنین باروری دیده می شوند. البته شیوع آنها با افزایش سن، افزایش می یابد بطوریکه در بیش از 30 درصد از زنان در سنین 60-40 سال، فیبروم وجود دارد. میوم ها علیرغم خوش خیم بودن، سبب ایجاد موربیدیته قابل توجه، بویژه خونریزی غیرطبیعی رحم و عوارض بر باروری می شوند. لذا تشخیص و درمان آنها در هر سنی حایز اهمیت است. معاینات بالینی توسط پزشک تنها سبب شک به وجود میوم می شود و برای تشخیص قطعی و همچنین تصمیم گیری درباره نحوه مدیریت صحیح و انتخاب روش درمان، آگاهی از ویژگی های میوم اعم از محل، اندازه و نوع آن ضروری است. دستیابی به این اطلاعات تنها از طریق روش های تصویربرداری امکان پذیر است. امروزه روش های تصویربرداری مختلفی برای تشخیص میوم بکار میروند که شامل سونوگرافی دو بعدی و سه بعدی، هیستروسونوگرافی، هیستروسالپنگوگرافی، سی تی اسکن و MRI می باشند. در این مطالعه ی مروری به معرفی انواع میوم و ویژگی های آن می پردازیم و سپس روش های تشخیص انواع میوم ها و در نهایت انواع درمان های موجود، خصوصا جدیدترین راه های مدیریت میوم را شرح خواهیم داد.

  کلیدواژگان: میوم، تومور خوش خیم، رحم
 • بهنام مکوندی*، علیرضا سنگانی، پرویز عسگری، سعید بختیارپور صفحات 220-226
  زمینه

  فضای مجازی ابعاد زیادی از زندگی انسان ها را پوشش می دهد و این گرایش به فضای مجازی می تواند تحت تاثیر ابعاد شناختی و هیجانی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای پردازش هیجانی در رابطه حالات فراشناختی بر گرایش به شبکه های مجازی در دانش آموزان تیزهوش بود.

  روش کار

  روش پژوهش، توصیفی- همبستگی و به طور خاص مدل یابی معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی 300 دانش آموزان تیزهوش مدرسه سمپاد متوسطه دوم در مقطع یازدهم رشته تجربی در سال تحصیلی 1399-1398، در شهر گرگان بودند که به روش سرشماری انتخاب شدند و با پرسشنامه شبکه های مجازی مجردی و همکاران (1393)، پرسشنامه پردازش هیجانی باکر و همکاران (2010) و پرسشنامه فراشناخت حالتی اونیل و عابدی (1996) ارزیابی شدند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات رگرسیونی با نرم افزار SPSS نسخه 18 و Amos نسخه 23 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد، بین حالات فراشناختی و پردازش هیجانی با گرایش به شبکه های مجازی رابطه ی منفی معنی دار وجود دارد. مدل پژوهش دارای برازش بوده و تایید شد و 330/0 از واریانس گرایش به شبکه های مجازی توسط حالات فراشناختی و پردازش هیجانی مورد تبیین قرار گرفت. پردازش هیجانی در رابطه ی بین حالات فراشناختی با گرایش به شبکه های مجازی نقش واسطه ای دارا بود.

  نتیجه گیری

  تغییرات گرایش به فضای مجازی بر مبنای مستقیم حالات فراشناختی و غیرمستقیم پردازش هیجانی در دانش آموزان تیزهوش قابل تبیین است و این پژوهش تلویحات کاربردی برای مشاوران مدارس دارا می باشد.

  کلیدواژگان: پردازش هیجانی، حالات فراشناختی، گرایش به شبکه های مجازی، دانشآموزان تیزهوش
 • میلاد لشکری زاده بمی*، عباسعلی خادمی، ندا شکرچی زاده، کامران منتظری صفحات 227-230
  زمینه

  شکایات دندانپزشکی روند رو به افزایش در دنیا داشته است. این شکایات منجر به افزایش استرس دندانپزشکان و تحمیل بار مالی و زمانی برای جامعه شده است. از این رو بررسی دقیق شکایات می تواند به عنوان راهنمایی در جهت بهبود آموزش های دانشگاهی و افزایش آگاهی فارغ التحصیلان دندانپزشکی موثر باشد.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی -توصیفی، 359 پرونده درمان دندانپزشکی موجود در بایگانی نظام پزشکی استان اصفهان در بازه سال های 1390 تا 1395 مورد بررسی قرار گرفتند و اطلاعات مورد نیاز استخراج گردید. داده ها در دو فایل SPSS مجزا (یکی بر اساس پرونده ها و یکی بر اساس دندان ها) وارد شدند و مورد بررسی توصیفی قرار گرفتند.

  یافته ‏ها

   یک روند کلی افزایش در میزان شکایات از سال 1390 تا 1395 مشاهده گردید. بیشترین درمان هایی که مورد شکایت قرار گرفته بودند به ترتیب اندودنتیکس (9/35%)، پروتز (5/31%) و جراحی (6/20%) بودند. دندانپزشکان عمومی (7/89 %)، بیماران مونث (8/58%) و دندان های خلفی (2/72%) اکثر شکایات را به خود اختصاص دادند. دندانپزشکان مذکر (84%) بیشتر از دندانپزشکان مونث (16%) در پرونده ها حضور داشتند. 9/32% از شکایات در ارتباط با درمان در مطب و 6/39% در ارتباط با درمان در کلینیک بودند.

  نتیجه ‏گیری

  شکایات دندانپزشکی روند صعودی داشته اند و شایع ترین درمان های مورد شکایت به ترتیب مربوط به اندودنتیکس، پروتز و جراحی بودند.

  کلیدواژگان: شکایت، دندانپزشکی، نظام پزشکی، قانون، خطا
 • لیدا فدائی زاده*، الهام شجره، حامد مهدی زاده، محمد صنعت صفحات 231-234
  زمینه

  پزشکی از راه دور Telemedicine با استفاده از راه های مخابراتی، ارتباط مستقیم بین پزشک و بیمار را برقرار کرده و در تمام فعالیت های پزشکی از جمله تشخیص و درمان بیماری ها کاربرد دارد. تله درماتولوژی از شاخه های تله مدیسین است که به کمک تصاویر تهیه شده توسط دوربین های مخصوص می تواند درتشخیص بیماری های پوستی کمک کننده باشد. هدف از این مطالعه مقایسه تطابق تشخیص به دو روش پزشکی از راه دور و معاینه مستقیم بیمار می باشد.

  روش کار

  بیماران منتخب مراجعه کننده به درمانگاه پوست بیمارستان لقمان تهران وارد مطالعه شدند. ابتدا نحوه کار با دوربین DinoLite برای تهیه تصویر از سه جهت ضایعه براساس دستورالعمل ATA و نحوه پرکردن شرح حال طراحی شده برای سامانه تله درماتولوژی به پزشکان متخصص آموزش داده شد.سپس بیماران تحت معاینه حضوری توسط متخصص پوست قرار گرفته و تشخیص بالینی و نتایج آن در سامانه تله درماتولوژی ثبت و بعد با دوربین DinoLite از ضایعات تصویر تهیه و در سامانه بارگذاری گردید. یک ماه بعد پزشک درماتولوژیست با استفاده از تصاویر و شرح حال بیماران در سامانه، تشخیص از راه دور خود را در سامانه ثبت و اطلاعات پس از مقایسه با برنامه SPSS نسخه 22 آنالیز آماری شدند.

  یافته ها

   نتایج حاصل از بررسی های 71 بیمار به روش های پزشکی از راه دور و روش بررسی مستقیم بیمار بسیار مشابه بود (میزان توافق 91%) و تنها در 6 مورد تطابق تشخیصی وجود نداشت. لذا هیچ اختلاف معنی دار آماری بین تشخیص به روش پزشکی از راه دور و معاینه مستقیم مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

   توافق بالای تشخیص بالینی مستقیم و از راه دور بیان گر کارآمدی روش پزشکی از راه دور در تشخیص بیماری های پوستی است. باتوجه به این موضوع می توان برای تسریع در تشخیص ودرمان بیماری های پوستی از روش پزشکی از راه دور استفاده کرد که منجر به کاهش هزینه های درمانی و تسریع روند بهبود بیمار می شود.

  کلیدواژگان: تله مدیسین، بیماریهای پوستی، تله درماتولوژی
 • علی محمد هادیانفر*، آیدا مفاخر، ندا شیخ میری، مرضیه کاظمی صفحات 235-241
  زمینه

  تعداد وب سایت های فارسی زبان در حوزه سلامت روز به روز در حال افزایش می باشد. کسب اطلاعات از نوع خدماتی که این وب سایت ها ارایه می دهند بسیار حایز اهمیت است. مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت و توزیع انواع خدمات سلامت ارایه شده توسط وب سایت های فارسی زبان طرح ریزی شده است.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش توصیفی، 619 وب سایت فارسی زبان ارایه دهنده خدمات سلامت براساس چک لیست مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با نرم افزار آماری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند.

  یافته ها

  بیش ترین درصد خدمات ارایه شده توسط وب سایت های فارسی زبان مربوط به خدمات اطلاع رسانی با 4/94 درصد و کم ترین درصد مربوط به ارایه خدمات درمانی با 2/3 درصد بوده است. از نظر شیوه ارتباط با کاربران، 6/81 درصد از وب سایت ها به صورت آفلاین با کاربران در ارتباط بودند و از حیث طریقه ارتباط با کاربران، پرسش و پاسخ با 2/61 درصد، بیش ترین و ارتباط از طریق تصویر و ویدیو کنفرانس با 1/1 درصد، کم ترین درصد را داشتند. ارایه خدمات پوست و زیبایی با 4/18 درصد، بیش ترین خدمات ارایه شده توسط وب سایت های فارسی زبان بودند.

  نتیجه گیری

  اینترنت یک بستر بسیار مناسب و آماده برای ارایه خدمات متنوعی در حوزه سلامت برای ایرانیان و فارسی زبانان می باشد. با این وجود، هنوز ارایه پاره ای از خدمات سلامت از طریق اینترنت، از جمله خدمات تشخیصی و درمانی، نیاز به توسعه و توجه بیشتری دارد.

  کلیدواژگان: اینترنت، خدمات سلامت، انفورماتیک پزشکی، درگاه بیمار
 • پروین راجی*، عادله ناصری زاده، سیده تهمینه موسوی، میترا حکیم شوشتری، احمدرضا باغستانی صفحات 242-248
  زمینه

  اختلال طیف اتیسم که با مشکلات متعدد درزمینه ارتباط، تعاملات اجتماعی و الگوهای رفتار کلیشه ای در اوایل دوران رشد همراه است، سبب تخریب بارز عملکرد فرد می شود. تکامل مهارت های حرکتی در کودکان با تشخیص اختلال طیف اتیسم اخیرا توجه زیادی را به خود جلب کرده و بحث هایی در مورد اینکه اختلالات حرکتی ممکن است ویژگی اصلی اختلال طیف اتیسم باشد، مطرح شده است. هدف از این مطالعه بررسی مهارت های حرکتی در کودکان 2 تا 5 سال مشکوک به اختلال طیف اتیسم و مقایسه آن با کودکان مبتلا به اختلال طیف اتیسم و کودکان سالم است.

  روش کار

  مطالعه ی حاضر از نوع مقطعی و تحلیلی-توصیفی می باشد که در 42 کودک (سه گروه 14 نفره) 2 تا 5 ساله مطابق با معیارهای ورود به پژوهش بصورت نمونه در دسترس انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از آزمون رشدی-حرکتی پی بادی (Peabody Developmental Motor Scale (PDMS استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS-21 استفاده گردید.

  یافته ها

   بر اساس نتایج بدست آمده از آنالیز آماری کروسکال والیس، بین نمره مهارت های حرکتی در گروه کودکان مشکوک به اختلال طیف اتیسم در مقایسه با کودکان سالم تفاوت معناداری دیده شد (035/0=P). همچنین در گروه مشکوک به طیف اتیسم با کودکان مبتلا به طیف اتیسم نیز تفاوت معناداری دیده شد (005/0=P).

  نتیجه گیری

   نتایج مطالعه نشان داد مشکلات حرکتی در کودکان مشکوک به اختلال طیف اتیسم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و در صورت تشخیص بموقع، مداخلات زودهنگام برای این کودکان در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: اختلال طیف اتیسم، کودکان، مهارت حرکتی، اختلال عملکرد حرکتی
 • ابراهیم نصیری فرمی*، فاطمه پولادخای، رعنا آبجار، طیبه آذرمهر، فاطمه زهرا باقری، فرناز پولادخای صفحات 249-253
  زمینه

  ایمنی بیمار یکی از مهم ترین ابعاد کیفیت مراقبت است که توسط پرسنل جراحی تامین می شود. از ابزارهای پرکاربرد در اتاق عمل دستگاه الکتروسرجری است که استفاده از آن ممکن است  تهدیدکننده ایمنی بیمار باشد. هدف این مطالعه تعیین میزان آگاهی و نگرش پرسنل اتاق عمل از استانداردهای استفاده از الکتروسرجری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بود.

  روش کار

  در این مطالعه توصیفی مقطعی، کلیه پرسنل اتاق عمل شاغل در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی مازندران با کسب رضایت شرکت داشتند.جمع آوری اطلاعات ازطریق پرسشنامه ای متشکل از سه بخش: اطلاعات دموگرافیک، بخش آگاهی شامل 20 سوال و بخش نگرش شامل 25 سوال به صورت حضوری صورت گرفت. اعتبار پرسشنامه به روش اعتبار محتوا و پایایی آن بااستفاده از ضریب آلفای کرونباخ (71/0) تاییدشد. نتایج مربوط به متغیرهای کیفی و کمی به صورت درصد فراوانی و میانگین گزارش شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که میانگین سنی افراد تحت مطالعه 24/8 ± 42/30 سال بود و 35/78 درصد آنان زن بودند. تفاوت معناداری بین هیچ کدام از اطلاعات دموگرافیک شرکت کنندگان و میزان آگاهی و نگرش آن ها وجود نداشت. میانگین آگاهی پرسنل اتاق عمل 54/4±44/56 و میانگین نگرش 03/8±88/112 گزارش شد(05/0>P-value). 6/52 درصد از شرکت کنندگان گزارش کردند که تا به حال استانداردهای استفاده از الکتروکوتر را مطالعه نکرده و 1/70 درصد در هیچ کارگاه آموزشی در رابطه با استفاده از الکتروکوتر شرکت نکرده بود.

  نتیجه گیری

   وضعیت آگاهی و نگرش پرسنل اتاق عمل در مراکز درمانی مورد مطالعه در وضعیت متوسط بوده که مناسب نیست. با توجه به خطرات بالقوه بکارگیری الکتروسرجری از جمله سوختگی بدن بیمار و آسیب های حرفه ای برای پرسنل لازم است مدیران و دست اندرکاران آموزشی، در امر آموزش و بازآموزی به آن توجه نمایند.

  کلیدواژگان: الکتروسرجری، ایمنی بیمار، اتاق عمل
|
 • Pages 213-219

  Myomas are the most common benign tumors observed in 20-25% of women in the reproductive age. The incidence of myoma increases with age occurring in about 30% of 40-60 yrs old women. Despite being benign, myomas are associated with high morbidity due to abnormal uterine bleeding and fertility complications. Thus, proper diagnosis and treatment of myoma at any age is essential. Clinical examination by a physician can partially diagnose myoma. For correct management of myoma, accurate diagnosis demonstrating location, size and type of myoma is necessary. This can only be achieved through medical imaging techniques. Today, many different medical imaging techniques are present including two- and three dimensional ultrasonography, Hysterosonography, Hysterosalpingography, CT-scan and MRI. In this study, various types of myomas, its diagnosis and latest methods of treatment are studied.

  Keywords: Myoma, Benign tumor, Treatment
 • Pages 220-226
  Background

  Cyberspace covers many aspects of human life and tendency to cyberspace can be influenced by cognitive and emotional dimensions. Thus, the aim of this study was modeling structural relationships of meta-cognitive situations with tendency for virtual networks through mediating emotional processing in gifted students.

  Methods

  The research method was descriptive-correlation and in particular structural equation modeling. The statistical population of the present study was all 300 gifted students of Secondary School Sampad Secondary School in 11 experimental fields in the academic year of 2019 in Gorgan. Mojardi, et al (2014) tendency to virtual networks questionnaire, Onil & Abedi (1996) meta-cognitive situations questionnaire and California Test Personality (CTP) were evaluated. Regression equations with SPSS 18 and 23Amos software were used for data analysis.

  Results

  The results showed that there is a significant negative relationship between meta-cognitive situations and emotional processing with tendency for virtual networks. The research model was fitted and validated and explained 0.330 of variance in tendency for virtual networks by meta-cognitive situations. Emotional processing had a mediating role in the relationship between meta-cognitive situations with tendency for virtual networks.

  Conclusion

  Changes in the tendency for cyberspace based on direct meta-cognitive situations and indirect emotional processing can be explained in gifted students and this study has practical implications for school counselors.

  Keywords: Emotional processing, Meta-cognitive situations, Tendency to virtual networks, Gifted students
 • Pages 227-230
  Background

  Dental complaints have been growing in the world. These complaints have led to an increase in dentists’ stress as well as financial and time burden for the community. Hence, a careful examination of complaints can serve as guidance for improving university dental education programs and increasing the awareness of dentists.

  Methods

  In this descriptive cross-sectional study, 359 dental treatment files in Isfahan medical records archives (2011-17) were evaluated and the required information was extracted. The data were entered into two separate SPSS files (one based on records and one based on teeth) and analyzed by descriptive statistical test.

  Results

  A rising trend was observed in the rate of complaints from 2011 to 2017. The most treatment procedures complained were endodontics (35.9%), prosthodontics (31.5%) and surgery (20.6%). General dentists (89.7%), female patients (58.8%), and posterior teeth (72.2%) were more common. The prevalence of male dentists (84%) was far more than female counterparts (16%). 32.9% of complaints were related to treatment in private dental offices and 39.6% were related to treatment in dental clinics.

  Conclusion

  Dental complaints had a rising trend, and the most commonly reported cases of treatment were endodontics, prosthodontics and surgical procedures.

  Keywords: Claim, Malpractice, Dentistry, Lawsuit
 • Pages 231-234
  Background

  Telemedicine provides a tele-communication between physician and patient in remote areas for transferring patient information for the purpose of diagnostic and therapeutic services. Teledermatology is a kind of approach for dermatologists that uses high resolution images for diagnosis. In this study we evaluated the agreement between direct (patient-physician) and indirect (telemedicine) dermatologic examination.

  Methods

  This study was performed on selected patients referring to outpatient Dermatology clinic of Loghman Hospital. At the beginning of the study dermatologists were trained for using Dino Lite camera and teledermatology software. In the first stage all patients were visited face to face and diagnosed and then the lesions were captured with Dino Lite camera from 3 angles. After one month the patients were re-evaluated by using the captured pictures from lesions and then second diagnosis was recorded. Diagnosis agreement was evaluated using statistical analysis.

  Results

  During the study 71 patients were enrolled in the study. The results of telemedicine and direct patient examination (patient-physician relationship) were very similar (91% agreement) and only 6 cases did not have diagnostic agreement.

  Conclusion

  The results showed high agreement between telemedicine and clinical examination in diagnosis of skin diseases and therefore confirmed the efficacy of this method.

  Keywords: : Telemedicine, Skin disease, Teledermatology
 • Pages 235-241
  Background

  The Internet has been able to convert the manner of information seeking and has changed the users’ approach to information particularly in health domain. In this regard, the number of Persian-language websites in health service are increasing. Therefore, information about the variety of services offered by them is very important. The present study was designed to describe the status and distribution of various health services provided by Persian language websites, including informative, consultative, diagnostic and therapeutic services, as well as patient administrative.

  Methods

  In this descriptive study, 619 websites were selected based on a researcher-made checklist. These websites were obtained by Googling 37 keywords. The data were analyzed by SPSS.

  Results

  The results showed that the highest percentage (94.4%) was related to informative services and the lowest percentage (3.2%) was related to diagnostic and therapeutic services. In addition, 81.6% of websites were offline. Moreover, Questions and Answers (61.2%) and video conferencing (1.1%) were the most and least frequent routes to communicate with users, respectively. Ultimately, the skin and beauty services (8.4%), were the most extensive services provided by Persian websites.

  Conclusion

  The results showed that Internet is an excellent platform to provide various health services for Iranians and in Persian language. However, some Internet-based health services, including diagnostic and therapeutic services, still need further development and attention.

  Keywords: Internet, Health Services, Medical Informatics, patient portal
 • Pages 242-248
  Background

  Autism Spectrum Disorder (ASD) is a complex developmental disorder characterized by repetitive and stereotypical patterns, and difficulties with social communication and interaction in early childhood. Motor development and dysfunction in children with ASD has been the subject of study in recent years and has attracted much of the attention of researchers. As motor dysfunctions can have a negative impact on the educational, language and socio-cognitive skills, and activity of daily life, there is a need for more studies on motor development in children with ASD. The aim of this research was to compare motor skills in at-risk autism spectrum disorder with ASD and typical development children.

  Methods

  A descriptive cross-sectional study was designed to compare 42 children aged 2 to 5 years (each group n#14) who had inclusion criteria. Data was collected from a convenience sampling through Peabody Developmental Motor Scales (PDMS). Data were analyzed using SPSS-21 software.

  Results

  Based on the results of the Kruskal-Wallis analysis, there was significant difference in motor skills in children at-risk autism spectrum disorders compared with typical development children (p = 0.035). Also, there was a significant difference between children at-risk autism spectrum disorder with ASD (p = 0.005).

  Conclusion

  The results showed that children with at-risk autism spectrum disorder showed motor skills problems in comparison with typical development children, so in order to improve their motor skills early intervention program is recommended.

  Keywords: Children with at-risk autism spectrum disorder, Autism spectrum disorder, Typical development children, Motor skills
 • Pages 249-253
  Background

  Safety is one of the most important dimensions of care that is provided by surgical personnel. The most commonly used tools in the operating room are electrosurgical devices that can be a threat to patient safety. The purpose of this study was to determine the level of knowledge and attitude of the operating room personnel in the use of electrosurgery standards in educational and health centers of the Mazandaran University of Medical Sciences.

  Methods

  In this descriptive study, all operating room personnel from the hospitals of Mazandaran University of Medical Sciences participated in the study. Data collection was carried out through a questionnaire consisting of three sections: demographic information, knowledge section including 20 questions and attitude section including 25. The validity of the questionnaire was confirmed by content validity and its reliability was confirmed using the alpha Cronbach’s coefficient (0.71). The results of qualitative and quantitative variables were reported as percentage and average.

  Results

  The findings showed that the mean age of the subjects was 30.42 ± 8.28 years and 78.35% were women. There was no significant difference between the participants’ demographics and their knowledge and attitude. The mean knowledge of the subjects was 56.44 ± 4.54 and the mean attitude was 112.88 ± 8.03 (P-value <0.05). 52.6% of participants reported that they have not studied the standards for using electrosurgery and 70.1% have not participated in any workshops on the use of electrocautery.

  Conclusion

  The knowledge and attitude of the operating room personnel in the treatment centers was moderate and not suitable. Considering the potential risks of using electrosurgery such as patient burns and occupational injuries, it is imperative that managers and practitioners pay attention to educational and retraining issues.

  Keywords: Electrosurgery, Patient safety, Operating room