فهرست مطالب

 • سال بیست و دوم شماره 4 (پیاپی 88، زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/02/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • احمد واعظی، محمد دشتی مرویلی* صفحات 7-28

  هدف پژوهش حاضر ارزیابی تحول مبانی اندیشه ی سیاسی ایران در مواجهه با مدرنیته و سنجش پیامدهای آن در زندگی سیاسی ایرانیان در دوران قاجار بود. سوال اصلی این است که مبانی حاکم بر اندیشه ی سیاسی در ایران، قبل از مواجهه با مدرنیته بر چه گزاره های اساسی معرفتی استوار بوده و پس از مواجهه، این گزاره ها چگونه متحول شده اند؟ در این پژوهش، تاثیر مدرنیته بر حوزه ی هستی شناسی، معرفت شناسی و انسان شناسی اندیشه ی سیاسی ایران در دوران قاجار مورد تحقیق قرار گرفته و میزان تحولات هر یک از این سه بخش و نتایج آن ها بررسی شد. داده های این پژوهش با رویکرد تاریخی و در چارچوب روش تحلیل کیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. نتایج نشان می دهند که در آغاز، این مواجهه فعالانه بوده و تحول در اندیشه ی سیاسی و ساختارهای آن با حفظ اصول کلی مبانی اندیشه ی سیاسی رخ داده است؛ ازاین رو، به ندرت با مکتوباتی مواجه می شویم که بر نقض مبانی مستقر ناشی از این مواجهه دلالت داشته باشند.

  کلیدواژگان: اندیشه ی سیاسی، مدرنیته، هستی شناسی، معرفت شناسی، انسان شناسی، عصر قاجاریه
 • سید سعید هاشمی نسب*، محمد ستوده صفحات 29-54

  هدف پژوهش حاضر مطالعه ی الگوی جامعه سازی اقلیت های شیعه براساس تجربه ی موفق لبنان است به نحوی که بتوان آن را در سیاست گذاری اقلیت های شیعه ی نیجریه به کار گرفت. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و اطلاعات به شیوه ی کتابخانه ای، اسنادی و مصاحبه با متخصصین لبنان و نیجریه گردآوری شده اند. یافته ها نشان می دهند دو نوع جامعه ی پراکنده و جامعه ی خودبنیاد در وضعیت شیعیان لبنان و نیجریه قابل تشخیص می باشند. اقلیت های شیعه در وضعیت پراکنده در چهار نظام فرهنگی، تعاملی- اقتصادی، سیاسی و اجتماعی با بحران های متعددی مواجه هستند که با کنش های شیعیان ارتباط مستقیمی دارند. ارتباط کنش و وضعیت پراکنده دو روی یک سکه می باشند که با یک دیگر هم افزایی دارند. شکستن چرخه ی هم افزایی موجود میان کنش های چهار نظام یادشده در  وضعیت پراکنده، نیازمند تدابیری است که این پژوهش به آن پرداخته است؛ این تدابیر موجب تکامل اقلیت شیعیان نیجریه به جامعه ی خودبنیاد شیعه در این کشور خواهد شد.

  کلیدواژگان: جامعه سازی، اقلیت های شیعه، لبنان، نیجریه، جامعه خودبنیاد
 • حبیب زمانی محجوب*، رضا ادبی فیروزجائی صفحات 55-78

  هدف پژوهش حاضر بررسی عملکرد جنبش اسلامی نیجریه مبتنی بر ساختار و تشکیلات آن و تاثیر آن بر گسترش تشیع در کشور نیجریه بود. نتایج پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی انجام شد، نشان می دهد افزون بر مدیریت کارآمد شیخ زکزاکی، بخش بزرگی از موفقیت جنبش اسلامی مرهون ساختار و تشکیلات منظم و هدفمند آن است. تعبیه نمودن نهادهایی مانند بنیاد شهداء، مدارس فودیه، حراس، مجمع خواهران، مجمع دانش پژوهان، انجمن پزشکان، انجمن شاغلان، واحد تولید فیلم و واحد انتشارات، در ساختار و تشکیلات جنبش اسلامی نیجریه سبب شده است این جنبش در همه ی حوزه های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی خدمات قابل توجهی به شیعیان نیجریه ارایه نماید. ارایه ی این خدمات در نشر و گسترش مذهب تشیع بسیار موثر واقع شده اند.

  کلیدواژگان: غرب آفریقا، شیخ ابراهیم زکزاکی، جنبش اسلامی نیجریه، شیعیان، نیجریه
 • یوسف خانمحمدی* صفحات 79-98

  پژوهش حاضر ضمن تمرکز بر تدبر و تحلیل لوازم تحقق آزادی در جامعه از منظر قرآن - به ویژه آزادی سیاسی و حقوقی - این پرسش را مطرح می کند که موانع تحقق آزادی در نگاه قرآن چیست؟ بنابر فرضیه ی پژوهش مولفه هایی هم چون: پیروی از هوای نفس، تقلید بدون تامل و حکومت استبدادی از عمده ترین موانع آزادی محسوب می شوند. این پژوهش با الگوی «تفسیر موضوعی قرآن» انجام شده و نتایج نشان می دهد که علم و آگاهی، عقل گرایی، تفکر، گسترش فرهنگ نقد و انتقاد عالمانه ی پویا و گفت وگویی تعاملی، کاربردی ترین سازوکارهای پیشنهادی قرآن برای تضمین آزادی های سیاسی و حقوقی شهروندان می باشند.

  کلیدواژگان: آزادی سیاسی، آزادی حقوقی، هوای نفس، تقلید، حکومت استبدادی
 • علی محمدیان، احمد نقیب زاده*، مهدی ذاکریان صفحات 99-126

  هدف پژوهش حاضر، واکاوی سیاست خاورمیانه ای بریتانیا در دوره ی پسابرگزیت با تاکید بر روابط با اسراییل بود. در این راستا، عوامل موثر بر تداوم روابط دوجانبه دو کشور شامل عوامل اقتصادی، نظامی و امنیت سایبری بررسی شد. نتایج پژوهش که به شیوه ی آینده پژوهی انجام شد، نشان داد، براساس رهیافت آینده پژوهی و با استفاده از روش سناریونویسی، سه دسته سناریوی «مطلوب»، «محتمل» و «ممکن» را می توان برای روابط آنگلو- یهودی طرح نمود؛ از این میان مطلوب ترین سناریو برای بریتانیا، تداوم رابطه ی لندن- تل آویو، هم سویی بیش تر با آمریکا از طریق این رابطه، حمایت از سیاست های اسراییل در قبال فلسطین، مقابله با ظهور قدرت های ضد بریتانیا و گروه های مقاومت است که بریتانیا در راستای دستیابی به آن ها از هر موقعیتی سود خواهد برد. بنابراین، تداوم رابطه با اسراییل در زمینه های سیاسی - امنیتی و اقتصادی از مهم ترین اولویت های بریتانیا در دوره ی پسابرگزیت خواهد بود. در سناریوهای محتمل نیز سیاست بی طرفی بریتانیا در قبال اسراییل، انعقاد قراردادهای تسلیحاتی و نظامی با کشورهای عربی، نزدیکی روابط اسراییل و روسیه و تداوم حمایت از توافق هسته ای با ایران را می توان متصور بود. تشدید منازعه ی بین اسراییل و بریتانیا و بی توجهی به فعالیت های موشکی ایران از جمله سناریوی های ممکن در روابط این دو کشور می باشند.

  کلیدواژگان: بریتانیا، اسرائیل، پسابرگزیت، خاورمیانه، سیاست خارجی، روابط بین الملل
 • عبدالواحد کرمی نژاد*، محمد جواد ارسطا صفحات 127-152

  هدف پژوهش حاضر مقایسه ی دو مکتب اجتهادی نجف و قم با روش تحلیلی و توصیفی، و از طریق مقایسه ی آرای امام خمینی و سید احمد خوانساری است. امام خمینی ، نماد مکتب فقهی قم است که ادله ی اجتهادی را نظام وار و بر محور مقاصد کلان شریعت می نگرند؛ وجوب تشکیل دولت اسلامی تحت ولایت مطلقه ی فقیه، بنیان اندیشه ی سیاسی ایشان است. سید احمد خوانساری نیز نماد مکتب نجف است که دقت عقلی او در فقاهت بیش از توجه به عرف می باشد، از آن جایی که ایشان ادله ی اجتهادی را به صورت نظام وار و بر محور مقاصد شریعت نمی نگرند، بنابراین، دایره ی ولایت را صرفا در افتاء، قضاء و حسبیه ی مضیقه می بیند. دولت و اداره ی جامعه در اندیشه ی خوانسازی مسکوت است. در عین حال، مشروعیت دولت از باب ضرورت و اضطرار و وجوب حفظ نظام اجتماعی که دلیل مشترک دولت عرفی و اسلامی است، از اندیشه ی وی قابل استنباط می باشد.

  کلیدواژگان: امام خمینی، سید احمد خوانساری، ولایت فقیه، فقیه حاکم، دولت اسلامی
 • سجاد فرخی پور، محمود پروانه* صفحات 153-178

  این پژوهش به منظور بررسی نسبت سیاست رسانه‎ای با سیاست خارجی دولت های ایران و آمریکا، به مطالعه ی موردی گزارش های خبری چهار روزنامه ی انگلیسی زبان در این دو کشور پرداخته است که وابستگی واضحی به حاکمیت دارند. در این بررسی از روش تحلیل مقابله‎ای با ابزار تحلیل مقابله‎ای کلام و ژانر استفاده شد. نتایج نشان دهنده ی تفاوت مهمی در نسبت سنجی موردنظر در دو کشور ایران و آمریکا است. الگوی آمریکایی، مبتنی بر هم سازی خط مشی و سیاست رسانه ای با سیاست خارجی و رویکرد القاء محور آن است؛ درحالی که در ایران چنین رویکردی تقریبا دیده نمی‎شود. سبک حاکم بر عمده ی گزارش‎های خبری روزنامه‎های ایرانی عمدتا هرم وارونه هستند که صرفا برای اطلاع رسانی و خبر دادن مورد استفاده قرار می‎گیرند و تاثیر قابل تاملی بر کاهش آزادی عمل سیاست خارجی کشور برجای می‎گذارند.

  کلیدواژگان: سیاست خارجی، آمریکا، ایران، سیاست رسانه ای، قدرت نرم، تحلیل مقابله ای کلام، روزنامه‎های انگلیسی زبان
 • سیدسجاد آل غفور*، غلامرضا بهروزی لک صفحات 179-198

  هدف پژوهش حاضر واکاوی راه های تحقق امنیت سیاسی افراد است. این پژوهش با روش تفسیر موضوعی انجام شده و آیات مورد نظر براساس چهار محور: «واژگان مستقیم»، «واژگان ضمنی و التزامی»، «مفاهیم مخالف» و «دلالت های سیاقی و معنایی» استخراج شده اند. نتایج نشان داد، قرآن کریم در موارد گوناگونی ضمن اشاره به نمونه های تاریخی، تحقق امنیت سیاسی افراد را نیازمند توجه به دو شاخص «آزادی» و «مشارکت» می داند و برای تامین امنیت در حوزه ی آزادی، به رعایت «آزادی فکر» و «آزادی بیان»؛ و برای تامین امنیت در حوزه ی مشارکت، به «مشورت» و «انتخاب» توصیه می نماید.

  کلیدواژگان: امنیت سیاسی، آزادی فکر، آزادی بیان، مشورت، آزادی عقیده
|
 • Ahmad Vaezi, Mohammad Dashti Marvili * Pages 7-28

  The aim of the present study was to evaluate the evolution of the foundations of Iranian political thought in the face of modernity and to measure its consequences in the political life of Iranians during the Qajar period. The main question is what are the basic epistemological propositions based on the prevailing epistemological principles in Iran before confrontation with modernity, and how did these propositions change after the confrontation? In this study, the impact of modernity on the field of ontology, epistemology and anthropology of Iranian political thought during the Qajar period was investigated and the extent of developments in each of these three sectors and their results were examined. Also, the evolution of the principles of the evolutionary and legislative rule of God and the knowledge of man on the one hand, and the study of the effects of these changes on political thought on the other were explored. The data of this research have been analyzed with a historical approach and within the framework of qualitative analysis method; the desired information was also collected by library-documentary method. The results show that in the beginning, this confrontation was active and the change in political thought and its structures took place while maintaining the general principles of political thought; therefore, we rarely encounter letters that indicate a violation of the established principles of this confrontation.

  Keywords: Political thought, modernity, Ontology, epistemology, anthropology, Qajar era
 • Seyed Saeid Hasheminasab *, Muhammad Sotoudeh Pages 29-54

  The aim of the present study is to study the model of socialization of Shiite minorities based on the successful experience of Lebanon in such a way that it can be used in policy-making of Nigerian Shiite minorities. The research method is descriptive-analytical and the information has been collected through library, documentary and interview with Lebanese and Nigerian experts. The findings show that two types of scattered and self-founded society can be identified in the situation of Shiites in Lebanon and Nigeria. The Shiite minority, in a state of dispersal in four cultural, interactive-economic, political and social systems, is facing several crises that are directly related to Shiite actions. The connection between the action and the scattered state are two sides of the same coin that are increasingly intertwined. Breaking the existing cycle of interdependence between the actions of the four mentioned systems in a dispersed state requires measures that this research has taken; these measures will lead to the evolution of the Nigerian Shiite minority into a self-founded Shiite society in this country.

  Keywords: socialization, Shiite Minorities, Lebanon, Nigeria, Self-Founding Society
 • Habib Zamani Mahjoub *, Reza Adabi Firoozjaei Pages 55-78

  The aim of the present study was to investigate the performance of the Nigerian Islamic Movement based on its structure and organization and its impact on the spread of Shiism in Nigeria. The results of the research, which were performed by descriptive-analytical method, show that in addition to the efficient management of Sheikh Zakzaki, a large part of the success of the Islamic movement is due to its regular and purposeful structure and organization. The establishment of institutions such as the Martyrs' Foundation, Fudiyeh Schools, Haras, the Sisters' Association, the Scientific-Researchers' Association, the Physicians' Association, the Employees' Association, the Film Production Unit and the Publishing Unit in the structure and organization of the Islamic Movement of Nigeria has caused this movement Provide significant cultural and economic services to Nigerian Shiites. The provision of these services has been very effective in disseminating and spreading the Shiite religion.

  Keywords: West Africa, Sheikh Ibrahim Zakzaki, Islamic Movement of Nigeria, Shiites, Nigeria
 • Yusuf Khan Muhammadi* Pages 79-98

  The present study, while focusing on the planning and analysis of the means of achieving freedom in society from the perspective of the Quran - especially political and legal freedom - raises the question of what are the obstacles to the realization of freedom in the view of the Quran? According to the research hypothesis, components such as: following the air of the breath, imitation without reflection, Ahbar and Monks (religious agents) and authoritarian rule are among the main obstacles to freedom. This research is based on the "thematic interpretation of the Quran" and the results show that science and awareness, rationalism, thinking, spreading a culture of dynamic criticism and interactive dialogue are the most practical mechanisms proposed by the Quran to guarantee the political and legal freedoms of citizens.

  Keywords: Freedom, Political freedom, Legal Freedom, Passion, imitation, Authoritarian Government, Religious Agents
 • Ali Mohammadian, Ahmad Naqibzadeh *, Mahdi Zakerian Pages 99-126

  The aim of the present study was to analyze the policy of the British Middle East in the postwar period with an emphasis on relations with Israel. In this regard, the factors affecting the continuation of bilateral relations between the two countries, including economic, military and cyber security factors, were examined. The results of the research, which was conducted in a future research method, showed that according to the future research approach and using scenario writing method, three categories of "desirable", "probable" and "possible" scenarios can be proposed for Anglo-Jewish relations; For Britain, the continuation of the London-Tel Aviv relationship, more in line with the United States, is to support Israel's policies toward Palestine, to counter the rise of anti-British powers and resistance groups that Britain will take advantage of. Therefore, the continuation of relations with Israel in the political-security and economic fields will be one of the most important priorities of Britain in the post-transition period. Possible scenarios include Britain's neutral policy toward Israel, the signing of arms and military agreements with Arab countries, Israel's close ties with Israel, and its continued support for a nuclear deal with Iran. The escalation of the conflict between Israel and Britain and the lack of attention to Iran's missile activities are among the possible scenarios in the relations between the two countries.

  Keywords: Britain, Israel, Post-Brexit, Middle East, foreign policy, International Relations
 • Abdolvahed Karami Nejad *, Mohhamad Javad Arasta Pages 127-152

  The aim of this study is to compare Najaf and Qom ijtihad schools with analytical and descriptive method, and by comparing the votes of Imam Khomeini and Seyyed Ahmad Khansari. Imam Khomeini is the symbol of the jurisprudential school of Qom, which considers ijtihad arguments to be systematic and based on the major goals of Sharia; the obligation to form an Islamic state under the absolute authority of the jurist is the basis of his political thought. Sayyid Ahmad Khansari is also a symbol of the school of Najaf, whose intellectual accuracy in jurisprudence is more than paying attention to custom. . The government and the administration of society are silent on the idea of ​​reading. At the same time, the legitimacy of the state in terms of the necessity, urgency, and necessity of maintaining the social system, which is the common reason for the customary and Islamic state, can be deduced from his thought.

  Keywords: Imam Khomeini, Seyyed Ahmad Khansari, Velayat-e Faqih, Faqih Hakim, Islamic state
 • Sajjad Farokhi, Mahmoud Parvaneh* Pages 153-178

  In order to examine the relationship between media policy and foreign policy of the governments of Iran and the United States, this study has conducted a case study of news reports in four English-language newspapers in the two countries that are clearly dependent on the government. In this study, coping analysis method was used with verbal and genre coping analysis tools. The results indicate a significant difference in the ratio measured in Iran and the United States. The American model is based on the integration of media policy and policy with foreign policy and its inductive approach, while in Iran such an approach is almost never seen. The mainstay of most Iranian news reports is the inverted pyramid, which is used only for informing and informing, and has a significant impact on reducing the country's foreign policy freedom of action.

  Keywords: foreign policy, USA, Iran, Media Policy, soft power, Verbal Conflict Analysis, English Language Newspapers
 • Seyed Sajad AL Seyedghafour *, Gholamreza Behrouzilak Pages 179-198

  The aim of this study is to investigate ways to achieve political security. This research has been done with the method of thematic interpretation and the verses have been extracted based on four axes: "direct words", "implicit and obligatory words", "opposite concepts" and "contextual and semantic implications". The results showed that the Holy Quran, in various cases, while referring to historical examples, considers the realization of political security of individuals in need of attention to the two indicators of "freedom" and "participation" and to ensure security in the field of freedom, to observe "freedom of thought" and "freedom". "Expression" and advises "consultation" and "choice" to ensure security in the field of partnership.

  Keywords: Political Security, freedom of thought, freedom of speech, consultation, freedom of opinion