فهرست مطالب

 • پیاپی 7 (پاییز و زمستان 1397)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • مریم رضایی، بهرنگ اسماعیلی شاد* صفحات 9-32

  هدف از پژوهش حاضر، تبیین رابطه بین گرانباری نقش و کنترل شغلی با تاکید بر نقش میانجی سرمایه روان شناختی می باشد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان بانک مسکن شهرستان بجنورد به تعداد 155 نفر می باشد و نمونه آماری طبق جدول کرجسی – مورگان 110 نفر می باشد که روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است. داده های این پژوهش توسط پرسشنامه های گرانباری نقش معظمی و گودرزی (1386)، کنترل شغلی دنیلز و هریس (2005) و سرمایه روان شناختی لوتانز و همکاران (2007) جمع آوری شد که پایایی آن ها از طریق آلفای کرونباخ محاسبه گردید و روایی پرسشنامه ها از نوع صوری و محتوایی بود. نتایج آماری نشان داد بین گرانباری نقش و کنترل شغلی و سرمایه روانشناختی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین بین سرمایه روان شناختی و کنترل شغلی رابطه وجود دارد. در نتیجه فرضیه اصلی پژوهش مورد تایید قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: گرانباری نقش، کنترل شغلی، سرمایه روان شناختی
 • محسن گل پرور*، سمیه صفری صفحات 33-66

  در نظام های کاری و سازمانی شناسایی متغیرهایی که موجب کاهش تاثیرات استرس شغلی بر رفتارهای مثبت می شوند، امر ضروری و بسیار مهمی است. پیرو همین امر، این پژوهش با هدف بررسی رابطه استرس شغلی با سرمایه گذاری جمعی عاطفی و رفتارهای شهروندی سازمانی انجام شد. روش پژوهش همبستگی و جامعه آماری پژوهش را کارکنان شرکت قند در شهر اسلام آباد غرب در تابستان 1396 تشکیل دادند که از بین آن ها 202 نفر به شیوه ی نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه استرس شغلی گل پرور و همکاران (2012)، پرسشنامه سرمایه گذاری جمعی عاطفی (گل پرور، 1397) و مقیاس رفتارهای شهروندی سازمانی لی و آلن (2002) بودند. داده ها با استفاده از الگو سازی معادله ساختاری (SEM) تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین استرس شغلی با سرمایه گذاری جمعی عاطفی و رفتارهای شهروندی رابطه منفی و معنادار و بین سرمایه گذاری جمعی عاطفی با رفتارهای شهروندی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج مدل سازی معادله ساختاری و تحلیل واسطه ای نشان داد که سرمایه گذاری جمعی عاطفی، متغیر واسطه (میانجی) کامل در رابطه استرس شغلی با رفتارهای شهروندی است. در مجموع، نتایج این پژوهش نشان داد که با حضور سرمایه گذاری جمعی عاطفی، رابطه مستقیم استرس شغلی با رفتارهای شهروندی قطع می شود.

  کلیدواژگان: استرس شغلی، سرمایه گذاری جمعی عاطفی، رفتارهای شهروندی، کارکنان صنایع
 • شهاب بهرامی * صفحات 67-93

  هدف از پژوهش حاضر، تبیین نقش شوخ طبعی مدیران بر خلاقیت با بررسی نقش میانجی رفتار سازمانی مثبت گرای کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان کرمانشاه تشکیل دادند (228=N) که برای تعیین نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان تعداد 169 نفر به عنوان نمونه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای، انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های شوخ طبعی (خشوعی و همکاران، 1388)، رفتار سازمانی مثبت گرا (لوتانز، 2007) و خلاقیت کارکنان (سرمد و همکاران، 1390) استفاده گردید و پایایی آنها در یک مطالعه مقدماتی به ترتیب (84/0، 73/0، 70/0) به دست آمد. داده ها به کمک روش های آماری همبستگی پیرسون، آزمون سوبل و مدل سازی معادلات ساختاری تحلیل شد. نتایج نشان داد که شوخ طبعی مدیران بر رفتار سازمانی مثبت گرا و خلاقیت کارکنان تاثیر مستقیم و معناداری دارد. همچنین رفتار سازمانی مثبت گرا نیز اثری مثبت و مستقیم بر خلاقیت کارکنان داشته است. یافته ها بیانگر اهمیت نقش شوخ طبعی و رفتار سازمانی مثبت گرا بر خلاقیت کارکنان است. بنابراین پیشنهاد می شود که مسیولین ادارات ورزش و جوانان جهت ایجاد و تقویت خلاقیت کارکنان، از برنامه های افزایش شوخ طبعی و رفتار سازمانی مثبت گرا استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: خلاقیت کارکنان، رفتار سازمانی مثبت گرا، شوخ طبعی مدیران
 • غلام رضا بردبار، فرانک صفری شاد، ابراهیم رحیمی، نجیبه عباسی رستمی* صفحات 93-123

  رویه رو به رشد فشارهای شغلی و میزان فرسودگی شغلی و از خودبیگانگی کارکنان، نیاز مدیران و کارکنان را به خود رهبری و مهارت های رهبری قوی، نمایان می سازد که این امر از طریق حضور رهبر تحول گرا در سازمان میسر خواهد شد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیررهبری تحول گرا بر خودرهبری و فرسودگی شغلی کارکنان سازمان است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی تحلیلی از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه به تعداد 112 نفر است که از این تعداد 87 نفر از طریق فرمول آماری کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند. به منظور تبیین رابطه میان متغیر های تحقیق، از پرسشنامه رهبری تحول گرای رابین و همکاران (2005)، فرسودگی شغلی مازلاچ (2002) و خود رهبری هاگتون و نک (2002)، استفاده شد که پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ و روایی آن ها از طریق روایی محتوایی بررسی گردیده است. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری با کمک نرم افزار Smart-PLS انجام شد. نتایج پژوهش نشان داد که رهبری تحول گرا بر خودرهبری و کاهش فرسودگی شغلی تاثیر مثبت و معنادار دارد.

  کلیدواژگان: رهبری تحول گرا، خود رهبری، فرسودگی شغلی
 • محمد حسن مرشدی تنکابنی*، صید مهدی ویسه، محمد تابان صفحات 123-147

  در جوامع کنونی که روابط درمیان افراد وگروه ها بسیار شکننده می باشد، اعتماد که به عنوان یک موضوع محوری در سازمان مطرح می شود می تواند به رشد و ادامه حیات این روابط کمک نماید. از طرفی، توجه به رفاه و آسایش کارمندان، سطح ادراک نشاط کاری را در میان آنها افزایش می دهد و این امر موجب بهره وری می شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر اعتماد سازمانی بر بهره وری با نقش میانجی نشاط کاری می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی- همبستگی است. به همین منظور یک نمونه آماری 225 نفری از جامعه آماری540 نفری طبق فرمول کوکران از میان کارکنان دانشگاه ایلام بر اساس روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسشنامه می باشد. روایی پرسشنامه ها ازطریق روایی محتوایی تایید شد و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ سنجش شد و به ترتیب 97/0، 89/0، 96/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده، در مرحله اول از طریق آزمون همبستگی پیرسون رابطه هر یک از متغیرهای پیش بین به-طور جداگانه با متغیر ملاک بررسی شد و در مرحله دوم به منظور مشخص کردن سهم تاثیر هریک از متغیرهای پیش بین بر متغیر ملاک، از تحلیل رگرسیونی چند متغیره استفاده شد. همچنین جهت محاسبه متغیر میانجی در این پژوهش از نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که اعتماد سازمانی بر بهره وری تاثیرگذار است. همچنین نشاط کاری می تواند نقش میانجی در این رابطه داشته باشد. اعتماد و نشاط برقراری ارتباطات دوستانه و انتقال دانش به دیگر کارکنان را تسهیل می کند که این امر موجب افزایش بهره وری در سازمان می شود.

  کلیدواژگان: اعتماد سازمانی، بهره وری، نشاط کاری، دانشگاه ایلام
 • فرزانه جهرمی، رسول عباسی * صفحات 149-185

  امروزه سازمان ها، برای رقابت در عرصه جهانی در تلاشند کارکنانی انتخاب کنند که فراتر از وظیفه خود عمل کنند. در همین راستا، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی که باعث ارتقای عملکرد سازمان ها می شود، از سطح سیستم های رسمی در سازمان، فراتر است و در ادبیات مادی گرای غرب در زمینه مدیریت، دلیل تامی برای علت بروز این رفتار از سوی کارکنان ارایه نشده است. این نوشتار با بهره گیری از سخنان ارزشمند کلام امیر سخن و گنجینه گهربار نهج البلاغه و رساله حقوق امام سجاد علیه السلام با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، به واکاوی و تحلیل نظریه رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن (نوع دوستی، وظیفه شناسی، جوانمردی، ادب و مهربانی، فضیلت مدنی)، پرداخته است. در یافته های این پژوهش علاوه بر شباهت هایی که از نگاهی انسان دوستانه در مولفه های رفتار شهروندی سازمانی بین ادبیات موجود مدیریت با نهج البلاغه و رساله حقوق امام سجاد علیه السلام یافت شد دو نقطه تمایز نیز معرفی شد. یکی از تمایزات، بروز رفتار از خودگذشتگی و ایثار است و دیگری که به عنوان منشا بروز تمامی مولفه های رفتار شهروندی سازمانی ایفای نقش می کند، اخلاص است. اخلاص می تواند زیربنای بروز رفتارهای شهروندی سازمانی از نگاه اسلام علوی باشد. مدل توسعه یافته این پژوهش در انتهای آن ترسیم شده است. که در این مدل علاوه بر ابعاد رفتار شهروندی سازمانی، دو بعد اسلامی ایثار و اخلاص در حوزه رفتار شهروندی سازمانی به مدل افزوده شده است.

  کلیدواژگان: رفتار شهروندی سازمانی، نهج البلاغه، رساله حقوق، اخلاص، ایثار
|
 • Pages 9-32

  The aim of this study was to examining the mediating role of psychological capital in the relationship of work overload and job control. Study is practical and the type of research is descriptive and correlational. The population was all 155 employees of the Maskan Bank of Bojnourd and 110 were the sample according to table-Morgan and method of sampling is stratified random. The data was collected by three questionnaires: work overload Goudarzi (2007), Job Control of Daniels and Harris (2005) and Psychological Capital of Luthans (2007). A Cronbach's reliability through the alphabet, respectively, 0.98, 0.88, 0.92, and validity of questionnaires was the content and were approved by Professors and experts. To analyze the findings in the descriptive statistics of frequency distribution tables, graphs, mean and standard deviation. And inferential statistics to analyze the data using structural equation modeling software is used LISREL version 8. Statistical test results showed that there is a significant relationship between role overload and job control. There is a significant relationship between role overload and psychological capital.

  Keywords: Work overload, Job control, Psychological capital
 • Pages 33-66

  Identifying the variables that reduce the effects of job stress on positive behaviors is essential in work and organizational systems. Following this, current research was administered with the aim of investigating the relationship between job stress with affective-collective investment and organizational citizenship behaviors. Research method was correlation and the research statistical population was the employees of sugar factory in west Islamabad city, in the summer of 2017. Among them, 202 persons was selected using convenience sampling. Research instrument consisted of job stress questionnaire (Golparvar et al, 2012), affective-collective investment scale (Golparvar, 2017) and organizational citizenship behaviors scale (Lee & Allen, 2002). Data was analyzed with the use of Structure Equation Modeling (SEM). Results revealed that there is a negative significant relationship between job stress with affective-collective investment and citizenship behaviors (p<0.01), and there is a positive significant relationship between affective-collective investment and citizenship behaviors (p<0.01). Results of structural equation modeling and mediation analysis indicated that affective-collective investment is a complete mediator on the relationship between job stress and citizenship behaviors. Overall, the results of this study showed that with the presence of affective-collective investment, the direct relationship between job stress and citizenship behaviors is disconnected. Keywords: Job stress, Affective-collective investment, Citizenship behaviors, Industries employees.

  Keywords: Job stress, Affective-collective investment, Citizenship behaviors, Industries employees
 • Pages 67-93

  The purpose of the present research was to explain the role of Managers Sense of Humor on Creativity Employee in Sport and Youth offices of Staff Kermanshah Regarding with the role of Positive Organizational Behavior. The population of this study included all employees of Youth and Sports offices of Kerman Province (N=228). Among them, 169 people were chosen cluster random sampling. The questionnaires of Sense of Humor (Khoshui et al, 2009), Positive Organizational Behavior (Luthans et al, 2009), and Creativity Employee (Sarmad et al, 2011) was used to collect the data, The reliability of a preliminary study on 30 subjects by using Cronbach's alpha were calculated (0/83, 0/82, 0/65). The data were analyzed by Pearson correlation, Sobel test equation and Structural Equation Modeling. Findings indicated that Managers Sense of Humor has a direct and significant impact on Positive Organizational Behavior and Creativity Employee. Also the Positive Organizational Behavior has a direct and positive impact on Creativity Employee. the results obtained imply the importance of Sense of Humor and Positive Organizational Behavior and Creativity Employee. Therefore the results suggest that experts Sport and Youth offices of Staff In order to create and strengthen the creativity of the staff, Use the programs Increase Sense of humor and positive organizational behavior.

  Keywords: Creativity Employee, Positive Organizational Behavior, Sense of Humor
 • Pages 93-123

  The practice of growing job stress and burnout and the alienation of employees, demonstrated that managers and employees need to take leadership and strong leadership skills, this will be possible through the transformational leader in the organization. The purpose of this study is examainig the effect of transformational leadership on self-leadership and job burnout on the organization's staff. This research is applied objective and the descriptive method of data collection. The study sample, all the staff of the Office of Economic Affairs and Finance Kermanshah province, 112 people of which 87 were selected by Cochran statistical formula. In order to explain the relationship between the research variables it's was used of transformational leadership questionnaire Robin (2005), burnout Maslach (2002) and Houghton and Neck (2002), that its reliability through Cronbach's alpha and validity through the content validity were examined. Data analysis done with Structural equation modeling analysis software through Smart-PLS. The results showed that transformational leadership has significant positive impact on self-leadership and reduce on job burnout. While relation between idealized influence and individual Consideration components of transformational leaders hip on self-leadership was not confirmed. Keywords: transformational leadership, self -leadership, job burnout.

  Keywords: transformational leadership, self-leadership, job burnout
 • Pages 123-147

  In today's societies where relationships are extremely fragile among individuals and groups, trust, which is posited as a central issue in the organization, can contribute to the growth and sustainability of these relationships. On the other hand, paying attention to the welfare of employees increases the level of perceived vitality among them, which makes it profitable. The main purpose of this research is to investigate the effect of organizational trust on productivity with the role of mediator of vitality. The present research is a descriptive-correlation one in terms of applied purpose and in terms of collecting data. To do this, a sample of 225 people from the 540 population community was selected according to Cochran's formula among employees of Ilam University based on random sampling method. The research tool is a questionnaire. Validity of the questionnaires was confirmed through content validity and their reliability was measured by Cronbach's alpha and 0.97, 0.98, 0.96, respectively. To analyze the collected data, in the first stage, using the Pearson Correlation test, the relationship between each of the predictor variables was evaluated separately with the criterion variable, and in the second stage, to determine the contribution of each of the variables before Based on the criterion variable, multivariate regression analysis was used. The results showed that organizational trust affects productivity. Also, vitality can have a mediator role in this regard. Trust and confidence facilitate friendly communication and transfer of knowledge to other employees, which increases productivity in the organization.

  Keywords: Organizational Trust, Productivity, Vitality, University of Ilam
 • Pages 149-185

  Today, organizations are trying to select employees to perform beyond their assigned task in order to compete globally. In this regard, the concept of organizational citizenship behavior that promotes organizational performance goes beyond the formal systems of the organization, and in the Western materialist literature on management, there is no clear reason for this behavior by employees. Using the valuable words of Amir Raqq and the treasures of Nahjolbalagheh and Rights thesis of Imam Sajjad (peace be upon him) on Qualitative Content Analysis, this paper explores and analyzes beyond the theory of organizational citizenship behavior and its dimensions (typology, conscientiousness, duty). Chastity, courtesy and kindness, civic virtue). In addition to the similarities found in humanitarian components of organizational citizenship behavior between existing literature on Nahjolbalagheh and Rights Thesis of Imam Sajjad (peace be upon him), in addition to the similarities found in the humanitarian perspective, two points of difference were introduced. One distinction is self-sacrifice and self-sacrifice, and the other one that serves as the source of all the components of organizational citizenship behavior is sincerity. Sincerity can underlie the emergence of organizational citizenship behaviors from the point of view of Alavi Islam. The developed model of this research is outlined at the end. In this model, in addition to the dimensions of organizational citizenship behavior, two Islamic dimensions are presented in the field of organizational citizenship behavior such as self-sacrifice and sincerity, which is the main source of all of them.

  Keywords: Organizational citizenship behavior, Nahj al-Balaghah, Rights thesis, Sincerity, Self-abnegation