فهرست مطالب

طلوع بهداشت - سال نوزدهم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1399)
 • سال نوزدهم شماره 1 (فروردین و اردیبهشت 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • سید سعید مظلومی*، محمد مهدی شاهواروقی، محمد حسن احرامپوش، سیده مهدیه نماینده صفحات 1-18
  مقدمه

  اکولوژی انسانی بررسی تاثیرات متقابل انسان و محیط می باشد. بررسی شادکامی و سلامت انسان، نیازمند یک نگاه سیستمی به وضعیت زندگی اوست، اکوسیستم نیز که شامل محیط کالبدی و اجتماعی خاص گونه انسانی می باشد، زمینه ساز تغییرات سیستم های زیستی، روانشناختی و اجتماعی می شود، چرا که این تغییرات در بستر محیطی پدید می آیند. شهر را نیز می توان به عنوان یک اکوسیستم در نظر گرفت و اثرات متقابل زیستی، روانشناختی و اجتماعی ساکنان آن را مطالعه نمود و هر چه بیشتر به هدف خاص شادکامی و سلامت ساکنان آن نزدیک شد.

  روش بررسی

  پژوهش توصیفی مقطعی حاضر در جمعیت بالای 15 سال ساکن منطقه پردیسان شهر قم و با حجم نمونه 145 نفر انجام شده است. جهت جمع آوری اطلاعات، به روش تصادفی و از دو پرسشنامه، سنجش رضایتمندی از مولفه های اکولوژیک (زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی) کیفیت زندگی شهری محقق ساخته و همچنین پرسشنامه سلامت عمومی GHQ استفاده شد. جهت بررسی تفاوت های متغیرهای کمی شامل دو دسته مولفه های اکولوژیک کیفیت زندگی شهری و سلامت عمومی به صورت کل و زیرمجموعه های مربوطه در بین دو گروه متغیرهای مستقل، از آزمون آماری T-test و در بین بیش از دو گروه از آزمون آماری ANOVA استفاده شد. جهت تعیین ارتباط متغیرهای کمی یعنی رضایتمندی از مولفه های اکولوژیک کیفیت زندگی شهری و سلامت عمومی و زیرمجموعه های مربوطه از آزمون آماری همبستگی پیرسون استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان می دهد که همبستگی معنی داری بین همه مولفه های محیطی، اجتماعی و اقتصادی و مقیاس های جسمانی، اضطرابی، کارکرد اجتماعی و افسردگی به جز مولفه اکولوژیک زیست محیطی و کارکرد اجتماعی وجود دارد، بدین معنی که با کاهش رضایتمندی از مولفه های اکولوژیک کیفیت زندگی شهری، نمره مقیاس های سلامت عمومی افزایش یافته که به معنی افزایش علایم مرضی در پرسشنامه سلامت عمومی   می شود.

  نتیجه گیری

  با توجه به ارتباط مولفه های اکولوژیک کیفیت زندگی شهری و سلامتی، پیشنهاد می شود جهت ایجاد شرایط مناسب کیفیت زندگی شهری، نظر ساکنان و مشکلات اساسی آنان بررسی و رفع گردد.

  کلیدواژگان: اکولوژی انسانی، کیفیت زندگی شهری، زیست محیطی(کالبدی)، اجتماعی، اقتصادی، سلامتی
 • لاله حیدری*، علیرضا جباری، فرزانه محمدی صفحات 19-31
  مقدمه

  حوزه سلامت یکی از حوزه هایی است که نیازمند اقدام جدی در عرصه اقتصاد مقاومتی است.  باتوجه به اهمیت نقش مدیران بیمارستان ها در دستیابی به اهداف نظام سلامت و پیاده سازی مصادیق اقتصاد مقاومتی در بیمارستان ها، این مطالعه با هدف"شناخت ادراک مدیران مراکز آموزشی و درمانی شهر اصفهان از مفهوم و مصادیق اقتصاد مقاومتی در حوزه بیمارستان " طراحی گردیده است.

  روش بررسی

  این مطالعه یک مطالعه توصیفی اکتشافی است که به شیوه کیفی انجام شده است.  برای جمع آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختارمند استفاده گردید. 11 نفر از مدیران مراکز آموزشی درمانی شهر اصفهان در این مطالعه شرکت داشتند. برای تحلیل از روش تحلیل محتوا استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های این پژوهش در بخش مفهوم اقتصاد مقاومتی شامل حمایت از تولید ملی، بهره وری و استفاده بهینه از منابع، صرفه جویی در مصرف، خرید راهبردی، تفاوت بین اقتصاد ریاضتی و اقتصاد مقاومتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی نفت بودند و مولفه های اصلی در بخش مصادیق اقتصاد مقاومتی عبارتند از: دارو و تجهیزات، منابع انسانی، مدیریت مالی، تاسیسات و هتلینگ، مدیریت مصرف، مدیریت و رهبری و فناوری اطلاعات.

  نتیجه گیری

  باتوجه به فقدان یک تعرف جامع و اصولی از مفهوم اقتصاد مقاومتی از دیدگاه مشارکت کنندگان، تا زمانی که درک مناسبی از مفهوم اقتصاد مقاومتی بین مجریان اجرایی چه در سطح کلان وچه درسطح خرد با آنچه که مد نظر مقام معظم رهبری است، بوجود نیاید در رسیدن به اهداف سیاست های مزبور موفق نخواهیم بود.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، ادراک مدیران، بیمارستان، ایران
 • شکوفه دادفرنیا، حبیب هادیان فرد*، چنگیز رحیمی، عبدالعزیز افلاک سیر صفحات 32-47
  مقدمه

  در سال های اخیر، بسیاری از پژوهش های مرتبط با اختلالات روانی بر نقش هیجان و فرآیندهای تنظیمی هیجان در مفهوم سازی، تبیین و درمان بیماری ها متمرکزشده اند. مشکل در تنظیم هیجان و واکنش های هیجانی چهره غالب اختلالات روانی به ویژه اختلالات درونی ساز شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش راهبردهای تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی افسردگی است.  
   

  روش بررسی

  پژوهش حاضر، یک پژوهش توصیفی - همبستگی است. 650 نفر از دانشجویان دانشگاه یزد به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب و پرسشنامه افسردگی بک -ویرایش دوم (BDI-II) و پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان (CERQ) را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از نرم افزار 21 SPSS  و با روش رگرسیون گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت.
   

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که بین راهبردهای ناسازگارانه تنظیم شناختی هیجان (سرزنش خود، نشخوار ذهنی، فاجعه انگاری و سرزنش دیگران) و افسردگی رابطه مثبت معنادار وجود دارد. هم چنین رابطه راهبردهای سازگارانه تنظیم شناختی هیجان (پذیرش، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، دیدگاه گیری) و افسردگی معکوس و معنادار است. بر اساس نتایج رگرسیون گام به گام راهبردهای خودسرزنشی، تمرکز مجدد، فاجعه انگاری، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی و سرزنش دیگران در کل 34% از واریانس افسردگی را  تبیین کرد.
    

  نتیجه گیری

  طبق نتایج  پژوهش حاضر، راهبر دهای تنظیم هیجان، می تواند عامل بسیار مهمی در پیش بینی ابتلا به افسردگی باشد و تقویت راهبردهای سازگارانه ی تنظیم هیجان باید در طراحی  و اصلاح مداخلات مربوط به افسردگی مورد توجه واقع شود.

  کلیدواژگان: افسردگی، تنظیم هیجان، راهبردهای شناختی، پیش بینی
 • حسین آقاباقری، علی محقر، عالیه کاظمی*، سید سعید مظلومی محمودآباد صفحات 48-57
  مقدمه

  خدمات بهداشت و درمان که در راس آنها بیمارستان ها قرار دارند،  نقش مهمی را در تامین رضایت مندی جامعه ایفا می کنند. در این پژوهش میزان رضایت بیماران مراجعه کننده به درمانگاه تخصصی شهید صدوقی یزد از زمان بندی قرار ملاقات بررسی شده است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر مطالعه ای توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری اطلاعات به صورت پرسشنامه بوده و با استفاده از نمونه گیری تصادفی از بین مراجعینی انجام گرفته که مراحل درمانی آنها به پایان رسیده و در حال خروج از محیط درمانی بوده اند. از آزمون های آماری T-test و همبستگی پیرسون برای تحلیل داده ها استفاده شده است.

  یافته ها

  بین نمره رضایت عمومی بیماران و جنسیت آنها و همچنین شهر محل سکونت آنها رابطه معناداری وجود دارد و رضایت عمومی مردان از زنان بالاتر و رضایت عمومی افراد بومی از افراد غیربومی بالاتر بوده است. همچنین بین رضایت از زمان بندی قرار ملاقات و زمان انتظار، پخش شدن قرار ملاقات ها، انجام قرار ملاقات در زمان دقیق، انتخاب درمانگر و در نظرگرفتن ترجیحات، هبستگی مثبت وجود دارد.

  نتیجه گیری

  تعداد مراجعینی که به درمان در رشته های مختلف پزشکی نیاز داشتند نسبتا قابل توجه بوده و  درصد بالایی از آنها با یک پزشک، بیش از یک قرار ملاقات داشته اند. تعداد زیادی از مراجعین که با انتخاب قبلی متخصص خود به درمانگاه مراجعه کرده بودند میزان رضایتمندی عمومی و تخصصی از خدمات ارایه شده بالاتر از حد متوسط داشته اند. با این وجود با توجه نارضایتی نسبی برخی از بیماران، ضروری است با برنامه ریزی مناسب در جهت برطرف کردن نقاط ضعف و بهبود شرایط موجود اقدام کرد.

  کلیدواژگان: رضایت بیماران، زمان بندی قرار ملاقات، خدمات بهداشت درمان بیمارستانی
 • علی اژدری، محمود معین الدین*، فروغ حیرانی، شهناز نایب زاده صفحات 58-72
  مقدمه

  منشور سنتی حوزه سلامت که بیشترین تاکید را بر بهره وری داشته، با منشوری جایگزین گردیده که  پایبندی به مسایل محیطی و اجتماعی را در دستور کار مدیران این حوزه قرار می دهد، بر این اساس مدیران سازمان های فعال در صنعت بهداشت و درمان برای موفقیت نه فقط باید محیط درونی توجه کنند بلکه مسایل اجتماعی و محیطی را نیز باید سرلوحه همه تصمیمات و اقدامات خود قرار دهند. یکی از ابزارهای معتبر در ارزیابی مواد و منابع اطلاعاتی و شناسایی حوزه های پژوهشی و نیز ترسیم ارتباطات میان این حوزه ها در قالب یک نقشه موضوعی، علم سنجی است .استفاده از این تکنیک جهت کسب بینشی جامع در زمینه تحقیقات مربوط به مسیولیت اجتماعی در حوزه سلامت اقدامی نوین بوده و امکان درک جامعی از مجموعه گسترده ای از مقالات و تحقیقات منتشر شده را برای محققان فراهم می سازد. هدف از مطالعه پیش رو،تحلیل و ترسیم نگاشت تولیدات علمی بین المللی در زمینه مسیولیت اجتماعی در حوزه سلامت می باشد.

  روش بررسی

  این مطالعه که از پارادایم تفسیری پیروی می کند از نوع مطالعات توصیفی است که به روش مرور نظام مند انجام شده و با استفاده از عبارات جستجوی تعریف شده در پایگاه اطلاعاتی (web of science) در عنوان مقالات و در بازه زمانی سال های 1900 تا 2019 تحقیقات منتشر شده در حوزه مسیولیت اجتماعی در صنعت بهداشت و درمان را مورد بررسی عمیق قرار داده است. برخی از این مقالات بر اساس تطابق معیارهای ورود و خروج انتخاب و اطلاعات مورد نیاز جهت تحقق اهداف تحقیق از آنها استخراج و با استفاده از نرم افزار (VOS viewer) نسخه 11/6/1 که نرم افزاری در حوزه علم سنجی است مورد کنکاش علمی قرار گرفتند.

  یافته ها

  پس از جستجو ، غربالگری و ارزیابی کیفی مطالعات، تحلیل نهایی بر روی528 مقاله انجام وتحلیل عمیق مقالات منتخب نشان داد که بیشترین تحقیقات در زمینه مسیولیت اجتماعی در حوزه سلامت مربوط به سال 2017 میلادی است و کشورهای آمریکا، انگلستان و استرالیا به ترتیب بالاترین تعداد تحقیقات و ارتباط بین نویسندگان را از آن خود کرده اند.

  نتیجه گیری

    توجه به پرکارترین و کم کارترین کشورها و محققان از طریق علم سنجی می تواند فرصت ها و ضعف های تحقیقاتی در زمینه مسیولیت اجتماعی در حوزه سلامت را آشکار ساخته و افق پیش روی محققین ایرانی را جهت درخشش نتایج تحقیقات آنها در سطح بین المللی روشن نماید.

  کلیدواژگان: مسئولیت اجتماعی، سلامت، مرور نظام مند، علم سنجی
 • وحید رضائی، محمد حسین فلاح*، سعید وزیری صفحات 73-83
  مقدمه

  امروزه طلاق یک پدیده اجتماعی شناخته شده خطرناکی است که خانواده ها را از هم متلاشی کرده و جامعه را به فساد می کشاند. به همین دلیل ،پژوهش حاضر با هدف بررسی علل طلاق به شیوه تحلیل روایت درشهرستان یزد و طراحی آموزش پیش نیازهای زوجیت مبتنی بر علل طلاق با رویکرد یادگیری پنهان و با محوریت خانواده، مدرسه و دانش آموز انجام گرفت.

  روش بررسی

  جامعه آماری پژوهش زوج های طلاق گرفته شده در شهرستان یزد بودند و روش نمونه گیری زوج های مذکور در دسترس بود با توجه به کیفی بودن تحقیق با حجم نمونه نامعلوم مورد مطالعه قرار گرفتند. با روش توصیفی پیمایشی بصورت مقطعی و با استفاده از مشاهده و مصاحبه بالینی از هر زوج طلاق گرفته، داده های کیفی مورد نظر جمع آوری شد تا تقریبا به جوابهای یکسانی منتهی شد و سپس به شیوه تحلیل روایت تجزیه و تحلیل گردیده و پس از کد بندی های لازم، علل کیفی طلاق معلوم شد و برای علل کشف شده با رویکرد یادگیری پنهان با محوریت خانواده، مدرسه و دانش آموز پیش نیازهای یک زوج موفق با یک مدل آموزشی موثر طراحی و به بررسی سوال های تحقیق و بحث با پژوهش های مشابه انجام شده در این زمینه پرداخته شد.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد که با توجه به تحلیل کیفی روایت عوامل طلاق تهیه مدل آموزشی مبتنی بر آن براساس یادگیری فعال و پنهان با محوریت خانواده و مدرسه طراحی شده که در حوزه یادگیری فعال این مدل شامل، همفکری، مطالعه موردی،فعالیتهای نوشتاری، بازی، بحث و مناظره،بارش افکار و در یادگیری پنهان، مشاهده رفتار، داستان سازی در مورد صمیمیت، یادگیری اجتماعی، تقویت رفتاربهنجار، مشاهده فیلم، تشویق رفتار صحیح، الگوی ورزشی، طراحی گردیده که یافته های بدست آمده نشان می دهد، می توان از معضل و آسیب های ناشی از طلاق جلوگیری کرد.

  کلیدواژگان: علل طلاق، تحلیل روایت، طراحی آموزش پیش نیازهای زوجیت، رویکرد یادگیری پنهان
 • راضیه لشکری، محمد حسن احرام پوش*، غلامرضا شریف زاده، محمد تقی قانعیان، علی دهقانی، محمد ابراهیم زاده اردکانی صفحات 84-99
  مقدمه

  شپش ها انگل های خارجی با انتشار جهانی هستند که در همه طبقات اجتماعی - اقتصادی در سراسر جهان یافت می شوند و باعث آلودگی میلیون ها انسان خصوصا کودکان 14-5 ساله می شوند. با توجه به گسترش رو به رشد شپش سر در سال های اخیر علی رغم مراقبت های بهداشتی دقیق تر،این مطالعه باهدف بررسی وضعیت عوامل اکواپیدمیولوژیک موثر بر شیوع بیماری پدیکولوزیس سر در دانش آموزان دختر 10 تا 12 سال شهرستان بیرجند در سال 96 انجام گردید.

  روش بررسی

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی - تحلیلی است.جامعه آماری  دانش آموزان ابتدایی دبستان های دخترانه شهرستان بیرجند بوده که به صورت تصادفی چندمرحله ای 2471 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه و معاینه بصری دانش آموزان بود. تجزیه وتحلیل داده ها توسط نرم افزار22 spssبا آزمون های آماری کای اسکویر و رگرسیون لجستیک و چند متغیره انجام شد. سطح معناداری کمتر از 05/0در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  شیوع آلودگی به شپش سر در جمعیت موردمطالعه (329 نفر) 6/13درصد بود که در مناطق حاشیه شهر حدود دو برابر نقاط شهری بود. بین آلودگی به شپش و متغیرهای تحصیلات و شغل پدر و مادر، درآمد خانواده، ملیت، وجود اتباع خارجی در کلاس، محل سکونت، سابقه آلودگی قبلی، آلودگی به شپش خانواده، استفاده وسایل مشترک ارتباط معنی دار آماری یافت شد(0/05>p).

  نتیجه گیری

  شیوع آلودگی شپش در مطالعه حاضر نسبت به مطالعات مشابه بالاتر بوده و ازآنجایی که شیوع در مناطق حاشیه شهر بالاتر بود، لذا انجام مداخلات پیشگیری کننده به ویژه در مناطق حاشیه شهر بر روی فاکتورهای مرتبط با آلودگی به شپش توسط سیستم بهداشتی درمانی و آموزش وپرورش ضروری به نظر می رسد .

  کلیدواژگان: عوامل اکولوژیک، پدیکولوزیس سر، دختر، مدارس ابتدایی، شهرستان بیرجند
 • احمدرضا متالهی، محمدرضا وفائی نسب، حسن جعفری، مسعود صفاری*، اصغر زارع، الهام روشنیان صفحات 100-111
  مقدمه

  تولید اطلاعات و دانش جدید حاصل تلاش های پژوهشی است که مورد نیاز سازمان ها می باشد. با اینحال موانع زیادی برسر راه تحقیق و تولید آن به محصول وجود دارد. از این رو مطالعه حاضر به بررسی موانع پژوهش از دیدگاه کارکنان حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در سال 1396 پرداخته است.

  روش بررسی

  مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی و مقطعی بود و به روش سرشماری بر روی کارکنان معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام گرفت(86=n). ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش مشخصات دموگرافیکی و 40 سوال در حیطه های موانع فردی، سازمانی، فرهنگی اجتماعی و اقتصادی بود. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر متخصصان و پایایی آن با روش  آلفای کرونباخ تایید گردید(8/0 =α). داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS  و آزمون های، T Test  ANOVA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 

  یافته ها

  نتایج به دست آمده نشان داد که در کل رضایت از عوامل اقتصادی کمتر از حد متوسط (8/12 درصد) و رضایت از عوامل فرهنگی اجتماعی (57 درصد) بیشتر از حد متوسط و رضایت از عوامل سازمانی (9/21 درصد) و فردی (7/40 درصد) در حد متوسط بود. ارتباط معنی داری بین سابقه فعالیت پژوهشی با عوامل اقتصادی و جایگاه سازمانی با عوامل سازمانی و فردی وجود داشت(0/05=P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج دانشگاه باید برای ایجاد دلگرمی محققین از آنان قدردانی و تقدیر معنوی نماید و درصدد رفع موانع اقتصادی وتخصیص بیشتر منابع مالی برای تحقیق در حوزه های ستادی باشد و هم چنین فرصت دسترسی آسان به امکانات لازم برای انجام طرح تحقیقاتی، برگزاری دوره های آموزشی روش تحقیق در داخل سازمان متناسب با تخصص های موجود اداری را برای کارکنان فراهم نماید و فرآیندهای ارایه طرح ها و پرداخت را مورد بازبینی قرار دهد.

  کلیدواژگان: پژوهش، موانع، کارکنان، دانشگاه علوم پزشکی
|
 • Seyed Said Mazloomymahmoodabad*, Mohammad Mahdi Shahwaroughi, Mohammadhassan Ehrampoush, Mahdieh Namayandeh Pages 1-18
  Introduction

  Human ecology examines the interactions between humans and the environment. Investigation of the human happiness and health requires a systematic study of the human life and ecosystem, which includes the physical and social environment of the human species.  Ecosystem is the basis of changes that occur in the biological, psychological, and social systems, because they happen in the context of environment. The urban areas can also be considered as an ecosystem that can affect biological, psychological, and social aspects of the inhabitants. As a result, ecosystem is associated with the inhabitants' happiness and the health.

  Method

  A cross-sectional descriptive study was conducted over 145 individuals with 15 years of age living in Pardisan district of Qom. To collect data randomly, two questionnaires were administered: a questionnaire to assess the residents' ecological satisfaction (environmental, economic, and social) from urban quality of life and a general health questionnaire. In order to investigate the differences between quantitative variables, two groups of ecological components of urban quality of life and general health as a whole and their subsets were considered. T-test and ANOVA  were aplied to analyze the collected data.   Pearson correlation test was used to determine the relationship between quantitative variables (satisfaction with ecological components of the urban quality of life and general health and related subsets).

  Results

  The results of this study indicated a significant correlation between all environmental, social, and economic components, physical scales, anxiety, social function, and depression, except for the ecological component and social function. In other words, decreased satisfaction from the ecological urban quality of life increased the scores of general health, which indicated an increase in the disease symptoms in the general health questionnaire.

  Conclusion

  Considering the relationship between the ecological components of urban quality of life and health, the residents' views and their basic problems should be investigated in order to create the appropriate conditions for improving their quality of urban life.

  Keywords: Human ecology, Urban quality of life, Environmental (physical), Social, Economic, Health
 • Laleh Heidari*, Alireza Jabbari, Farzaneh Mohammadi Pages 19-31
  Introduction

  The area of healthcare requires crucial measures in the area of economic resilience. Regarding the important role of hospital managers in reaching the healthcare goals and realizing instances of the economic resilience in hospitals, the present study was conducted. The aim was to explore the perception of educational and healthcare centers’ managers in Isfahan regarding the concept and instances of economic resilience in hospitals.

  Method

  The data needed for this qualitative descriptive exploratory study were collected using semi structured interviews With 11 managers of educational and medical centers in Isfahan. Thematic analysis was used for the analysis.

  Result

  The concept of economic resilience included supporting domestic products, productivity, optimal use of resources, economy in consumption, strategic purchase, difference between economic resilience and economic austerity, and moving away from a mono-product oil-based economy. The basic components in instances of economic resilience included: drugs and equipment, human resources, financial management, installation and hoteling, consumption management, management and leadership, and information technology.

  Conclusion

  Due to the lack of a comprehensive definition about the concept of economic resilience from the participants' perspective, the goals of the economic resilience would not be achieved unless the executive authorities in large or small scale administration level conform to the ideas mentioned by the Supreme Leader of Iran.

  Keywords: Economic resilience, Manager's conception, Hospital, Iran
 • Shekoofeh Dadfarnia, Habib Hadianfard*, Changiz Rahimi, Abdulaziz Aflakseir Pages 32-47
  Introduction

  In recent years, many studies focused on emotion regulation in conceptualization, explanation, and treatment of mental disorders. Problematic patterns of emotional reactivity and regulation are prominent factors in various mental disorders, specially internalizing disorders. The present study aimed to identify the role of emotion regulation strategies in predicting depression.

  Method

  This descriptive –correlational research was conducted on 650 students of Yazd University selected by cluster sampling. They completed the Beck depression inventory (BDI-II) and Cognitive Emotion Regulation Strategies Questionnaire (CERQ.) Research data were analyzed in SPSS-22 by Pearson correlation coefficient and stepwise regression.

  Results

  A significant positive correlation was found between maladaptive emotion regulation strategies (self-blame, rumination, catastrophizing, other-blame) and depression. Adaptive emotion regulation strategies (acceptance, reorientation, plan-focus, perspective taking) were negatively correlated with depression. Results of Stepwise regression showed that self-blame, reorientation, catastrophizing, plan-focus, and other blame could explain 34% of depression variance significantly.

  Conclusion

  According to the results, emotion regulation strategies can be a significant factor in predicting depression; so, strengthening the adaptive cognitive emotion regulation strategies should be considered in the development and modification of treatments for depression.

  Keywords: Depression, Emotion regulation, Cognitive Strategies, Prediction
 • Hossein Aghabagheri, Ali Mohaghar, Aliyeh Kazemi*, Seyed Saeid Mazloomi Mahmoodabad Pages 48-57
  Introduction

  Health services rendered by hospitals play an important role in satisfying the society. In this study, the level of patients satisfaction from the appointment schedule of the specialized clinic of Shahid Sadoughi in Yazd wasexamined.

  Methods

  The present descriptive-analytical research was conducted among patients with completed treatment steps using the random sampling method. A questionnaire was administered for data collection. T-test and Pearson correlation were applied to analyze the data.

  Results

   The general satisfaction of patients had a significant relationship with  their gender and the city where they live. Men's general satisfaction was higher than that of women. Moreover, public satisfaction of native patients was higher than non-natives. Satisfaction with the appointment had a positive correlation with the waiting times, distribution of appointments, exact time appointments, choice of therapist, and consideration of preferences.

  Conclusion

  The number of clients who needed treatment in various medical disciplines was relatively significant and a high percentage of patients met one physician more than once. Many clients who referred to the clinic with a prior choice of a specialist had above-average satisfaction with the provided services. However, due to the relative dissatisfaction of some patients, it is necessary to have appropriate plans to eliminate the weaknesses and improve the conditions.

  Keywords: Patients' satisfaction, Appointment schedule, Hospital health care services
 • Ali Azhdari, Mahmoud Moin Aldin*, Frough Heirani, Shahnaz Nayeb Zadeh Pages 58-72
  Introduction

  The traditional health charter, with more emphasis on productivity, has been replaced with a charter that puts environmental and social issues on the agenda of managers in this field. In order to succeed, managers of organizations active in health industry should consider not only the internal environment, but also the social and environmental issues at the heart of all decisions and actions. Scientometrics is a valid tool for evaluating information materials and resources, identifying research areas, and drawing connections between them in a thematic map. Application of this technique to gain a comprehensive insight in the field of social responsibility research in the health area is a new endeavor that provides researchers with a comprehensive understanding about a wide range of published articles and research. The purpose of the present study was to analyze the international scientific products and map them on social responsibility in the field of health.

  Methods

  This descriptive study followed an interpretive paradigm and was conducted through a systematic review using search terms defined in the Web of Science database. All in-depth research published in the area of ​​social responsibility in the healthcare industry were investigated. Some of these articles were selected based on the inclusion and exclusion criteria and the information needed to fulfill their research goals were scientifically explored using VOS viewer software version 1.6.11, a software in the field of Scientometrics.

  Results

  After searching, screening, and evaluating studies qualitatively, a final analysis of five papers and an in-depth analysis of the selected articles showed that the majority of research was conducted on social responsibility in the field of health in 2017. In this field, the highest number of research and communication among authors were conducted in the US, UK, and Australia, respectively.

  Conclusion

  Focusing on the most prolific and least productive countries through Scientometrics can reveal research opportunities and weaknesses of this field. It also can illuminate the horizon for Iranian researchers to conduct novel studies.

  Keywords: Corporate social responsibility, Health, Systematic review, Biblometrics
 • Vahid Rezaei, Mohammad Hosein Fallah*, Saeed Vaziri Pages 73-83
  Introduction

  Today, divorce is a well-known and dangerous social phenomenon that disintegrates families and corrupts the society. Therefore, this study aimed to investigate the causes of divorce through narrative analysis in Yazd City and to design a prerequisite education based on the causes of divorce using a hidden learning approach on the basis of family, school, and student approach.

  Method

  The statistical population of this study included the divorced couples in Yazd City selected using the available sampling method.A descriptive cross-sectional survey was used and clinical interviews were conducted  with each divorced couple. The qualitative data were collected until data saturation was met. The collected data were analyzed by narrative analysis. After coding the information, the  qualifications causes of divorce were identified. Later, an effective educational model was designed on the basis of family, school, and student using the hidden learning approach.

  Conclusion

  Qualitative analysis of the narratives of divorce factors resulted in an educational model based on active and hidden learning models on the basis of family, school, and student. The active learning model included consensus, case study, written activities, games, discussions and debates, and brainstorming.  The hidden learning area included behavior observation, storytelling, intimacy, social learning, reinforcing normative behavior, watching movies, encouraging correct behavior, sports modeling. Based on the findings, the designed model can prevent from divorce.

  Keywords: Causes of Divorce, Narrative Analysis, Designing Couple Prerequisites Training, Hidden Learning Approach
 • Razieh Lashkari, Mohammad Hasan Ehrampoush*, Gholamreza Sharifzadeh, Mohammad Taghi Ghaneian, Ali Dehghani, Mohammad Ebrahimzadehardaka Pages 84-99
  Introduction

  Lice are external  parasites found in all socioeconomic classes around the world, which infect millions of people, especially children aged 5-14 years. Considering the growing and epidemiological trend of head lice in recent years, despite careful health care, more prognosis is needed. Therefore, this study aimed to study eco-epidemiological factors of head lice in 10-12 year-old girls in Birjand City in 2017.

  Methods

  This cross-sectional study with descriptive-analytic approach was conducted in Birjand City in the 2017. The participants were selected using cluster sampling method from girl primary schools in Birjand City and its suburb areas. Data were entered into SPSS version 22 and analyzed by logistic regression test at significant level of 0.0.5

  Results

  Head lice was evaluated in 2417 elementary school girls. The prevalence of head lice infection was 13.6% (n=329) in the population. The prevalence of contamination in urban areas was two times higher than the suburb areas. Significant correlations were observed between head lice infestation and father's education, mother's education, parent's job, family income, nationality, presence of foreigners in a class, habitat, history of previous student infections, presence of an infected person in the family, use of common Chador (piece of cloth worn by Muslim women to cover their body and hair) for praying  at school. (p<0.05)

  Conclusion

  The prevalence of head lice infection in the present study was higher than other studies. The prevalence of head lice infection was also higher in the suburbs. So,  preventive measures, especially in the suburbs are required with regard to factors associated with infection by the health system.

  Keywords: Ecological factors, Head lice, Girl, Primary school, Birjand
 • Ahmadreza Motealehi, Mohmmadreza Vafaeenasab, Hasan Jafari, Masoud Saffari*, Asghar Zarea, Elham Roshanian Pages 100-111
  Introduction

  Research activities are the main sources of new information and knowledge used by  different organizations. Research is an attempt to find the best possible solutions for solving problems in different life aspects. Therefore, the present study aimed to identify the research barriers from the viewpoints of the staff of Shahid Sadoughi University of Medical Sciences in Yazd in 2018.

  Methods

  This quantitative, descriptive,  analytical, and cross-sectional study was carried out among the staff working in Deputy of Management Development and University Resources selected using the census method. A researcher-made questionnaire was administered to collect data, which addressed the individual, organizational, cultural, social, economic, and demographic barriers. The questionnaire's validity was confirmed by a panel of experts and its reliability was confirmed by Cronbach alpha of 87.2. Data were analyzed using SPSS software.

  Results

  The participants' overall satisfaction of economic, social and cultural, organizational, and individual factors was less than the average (12.8%), more than the average (57%), moderate (21.9%), and moderate (40.7%), respectively.  A significant association was observed between history of research activities and economic factors as well as between organizational status and organizational and individual factors (participants = 0.05).

  Conclusion

  The university should provide the researchers with spiritual appreciation, seek to eliminate economic barriers for further research, allocate more resources for research, provide an easy access to facilities for conducting research, conduct research methodology training courses within the organization tailored to the existing administrative expertise, and review the processes of presenting projects and payments.

  Keywords: Research, Barriers, Staff, University of medical sciences