فهرست مطالب

توسعه تکنولوژی صنعتی - پیاپی 38 (زمستان 1398)
 • پیاپی 38 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/01
 • تعداد عناوین: 6
|
 • الهام عیوض زاده، آرنوش شاکری* صفحات 5-14
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر نوآوری‎های باز بر عملکرد نوآورانه اقتصادی و پایدار در واحدهای تحقیق و توسعه گروه مپنا با استفاده از تکنیک مدل‎سازی معادلات ساختاری، انجام گرفت.این پژوهش از نوع پژوهش های کاربردی و به روش پیمایشی انجام گرفت. جامعه آماری این مطالعه را مدیران و کارشناسان واحدهای تحقیق و توسعه گروه بین المللی مپنا (تولیدی، صنعتی و بازرگانی) شامل می شود. انتخاب افراد نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده بود. براساس فرمول کوکران 143 نفر به عنوان حجم نمونه برآورد گردیدند. داده های مورد نیاز در این مطالعه با استفاده از ابزار پرسشنامه برگرفته از شاخص های ارایه شده در پژوهش روتر و همکاران(2018) گردآوری گردید. آنالیز داده ها و آزمون فرضیه های توسط نرم افزار SPSS و smart pls صورت گرفت. یافته ها نشان داد که 614/0 از تغییرات متغیر عملکرد نوآورانه اقتصادی تحت تاثیر متغیر نوآوری های باز قرار دارد. 412/0 از تغییرات متغیر عملکرد نوآورانه پایدار تحت تاثیر متغیر نوآوری های باز قرار دارد. همچنین بر اساس نتایج حاصله 342/0 از تغییرات متغیر عملکرد نوآورانه پایدار تحت تاثیر متغیر عملکرد نوآوری های اقتصادی قرار دارد.
  کلیدواژگان: نوآوری‎های باز، تحقیق و توسعه، عملکرد نوآورانه اقتصادی، عملکرد نوآورانه پایدار، گروه مپنا
 • سید قاسم سلیمی زاویه* صفحات 15-26
  تولید هوشمند که چهارمین انقلاب در صنعت تولید است.تولید هوشمند به دنبال ادغام روش های پیشرفته تولید ، فناوریهای عملیاتی (OT) و فناوریهای اطلاعات و ارتباطات (ICT) برای ایجاد سیستمهای تولیدی با قابلیتهای بیشتر در کنترل هزینه و عملکرد است. تمایز اساسی سیستمهای تولید هوشمند در معماری آنها نهفته است ، که به عنوان شبکه هایی از مولفه های تولید مشترک برای کارکردهای مختلف سازماندهی شدهاند. در حال حاضر ، برخی از برنامه های سیستمهای تولید هوشمند در زمینه های مختلف صنعتی وجود دارد. با این وجود ، هنوز یک تعریف یکپارچه از سیستمهای تولید هوشمند و تحلیل یکپارچه از الزامات وجود ندارد. هدف از این مقاله جمعآوری ، ساختار و ویژگیهای مختلف راجع به سیستم تولید هوشمند است. محققان قبلا خصوصیات و فناوریهای مختلف سیستم تولید هوشمند را شناسایی کردهاند. این مقاله برخی از این خصوصیات را جمعآوری ، و با توجه به فن آوریهای موجود در دانش فعلی راجع به سیستم تولید هوشمند بحث و تبادل نظر می کند.انتظار می رود در آینده این مجموعه از خصوصیات و فناوری های سیستم تولید هوشمند به مقایسه و تمایز ابتکارات دیگر مانند صنعت 4.0 ، کارخانه هوشمند ، تولید هوشمند ، تولید ، توزیع و غیره کمک کند. نویسنده امیدواراست که که مبنایی برای یک بحث گسترده و بین رشته ای در سیستم تولید هوشمند در مورد فن آوری های تعریف شده و ویژگی های سیستم تولید هوشمند فراهم کند.
  کلیدواژگان: تولید هوشمند، ویژگی ها و فناوری های هوشنمند، سیستم های تولید هوشمند، چشم اندازه آینده
 • علی اصغر سعدآبادی*، سعید رمضانی، کیارش فرتاش صفحات 27-38
  نوآوری اجتماعی به عنوان راهی جدید برای پرداختن به نیازهای پیچیده اجتماعی مطرح است. علاقه به نوآوری اجتماعی تا حدی شدت گرفته است که از آن، به عنوان یک جذابیت جهانی نام برده می شود. اندازه گیری نوآوری اجتماعی و تاثیرات آن، به عنوان یکی از جنبه های کلیدی برای پیشروی نوآوری اجتماعی در سطح منطقه ای و سازمانی برجسته و حایز اهمیت است، در واقع اندازه گیری نوآوری اجتماعی یک اولویت برای سیاست گذاری است، زیرا اگر اندازه گیری و ارزیابی نگردد، توانایی دستیابی به آن وجود نخواهد داشت. محقق در این تحقیق با مطرح کردن دو سوال به دنبال این است تا با استفاده از روش مرور چندآوایی ادبیات والگوی 5 مرحله ای مارکهام، به تعریف نوآوری اجتماعی و ارزیابی آن و ارایه چارچوب ارزیابی بپردازد . در این راستا با بررسی 1480 پژوهش جمع اوری شده، 112 پژوهش مورد بررسی عمیق قرار گرفته تا سوالات پژوهش پاسخ داده شوند. در نهایت پس از تعریف محقق از نوآوری اجتماعی، عناصر ارزیابی نوآوری اجتماعی در سه سطح اجتماعی، محیطی و مالی ارایه گردید . چارچوب ارزشیابی ارایه شده دارای 3 بعد و 16 مضمون و 63 شاخص است که از بررسی ادبیات موضوعی و خبره سنجی توسط خبرگان مسلط به حوزه بدست آمده است که شاخص کاپای 721/0k= بدست آمده کیفیت آن را تایید می نماید.
  کلیدواژگان: نوآوری اجتماعی، ارزیابی نواوری اجتماعی، مرور ادبیات چند آوائی
 • علی حاجی غلام سریزدی*، منوچهر منطقی صفحات 39-56
  پارک فناوری هوایی با هدف حمایت از شرکت های هوایی در ایران تاسیس شده است. با توجه به ضرورت طراحی مدل مناسب برای ایجاد پارک فناوری هوایی بعنوان پارکی تخصصی و جدید و از آنجا که طراحی پارک امری پیچیده و پویا می باشد از رویکرد پویایی شناسی کیفی سیستم ها استفاده شد. در این تحقیق با مطالعه ادبیات موضوع و با استفاده از رویکرد مدل سازی گروهی به استخراج مدل علت و معلولی پرداخته شد. نهایتا براساس تحلیل مدل، استراتژی های کلان مخصوص طراحی پارک تدوین شد که عبارتند از: تدوین نقشه راهبردی پارک شامل نقشه راه فناوری و محصول، فعالیت مشترک و در کنار هم موسسات نوپا و شرکت های زایشی از شرکت‎های بزرگ، ایجاد شبکه ارتباطی بین صنعت و دانشگاه و دیگر ذی نفعان، جهت دهی به شرکت ها در راستای پروژه هدف، مدیریت حرفه ای، ساختار ماتریسی پارک، ایجاد سیستم ارزیابی عملکرد با محوریت تکمیل پروژه هدف، توسعه ساختارهای پذیرش و بخش بندی، ایجاد مرکز مدیریت و انتقال فناوری، ایجاد خوشه های کوچک جهت تکمیل پروژه هدف، فرهنگ سازی، مدیریت سیستمی.
  کلیدواژگان: پارک فناوری هوایی، رویکرد پویایی شناسی سیستم ها، مدلسازی گروهی
 • علیرضا کوهی اقدم*، الهام کوهی اقدم، ودود جوان امانی، امیر مشهدی محمدی صفحات 57-68

  در محیط کسب وکار جهانی و رقابتی، تغییر فرآیندهای کس وکار موجود در ساختارهای چابک و متمایل به مشتری نیاز است و فناوری بهعنوان یک نیروی محرک حیاتی، اهداف عملکردی و تصمیمگیری بهتر کس وکار را در یکشکل بهنگام تسهیل میکند. هدف از پژوهش حاضبر، بررسبی تاثیر فعالیتهای مدیریت تکنولوژی بر کیفیت خدمات با نقش میانجی چابکی سبازمانی در صنعت خودرو اسبت. روش تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مدیران و کارکنان شرکت ایرتویا به تعداد 555 نفر که با اسبتفاد از روش نمونهگیری تصبادفی سباد و متناس با حجم و جدول مورگان تعداد 222 نفر انتخاب شدند. ابزار جمعآوری داد ها بهصورت کتابخانهای و پرسشنامه محقق ساخته بود است که روایی پرسشنامه با بهر گیری از نظرات کارشناسان 5 برآورد گردید. / و متخصبصبان در صبنعت خودروسبازی مورد تایید قرار گرفت و پایایی پرسبشنامه براساس ضری آلفاکرونباخ 05 تجزیهوتحلیل داد ها نیز در دو سبح آمار توصبیفی و اسبتنبایی صبورت گرفت. در سبح توصیفی از شاخصهای آمار (توصیفی، فراوانی و درصبد فراوانی) و در سبح اسبتنبایی برای بررسی نرمال بودن جامعه از آزمون کولموگروف، اسمیرنوف و همچنین برای الگوسبازی معادلات سباختاری از نرمافزار لیزرل 4 برای اثبات فرضبیات استفاد شد. نتایج حاکی از آن بود که مدیریت تکنولوژی بر کیفیت خدمات با نقش میانجی چابکی سازمانی در صنعت خودرو تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: مدیریت تکنولوژی، کیفیت خدمات، چابکی سازمانی، شرکت ایرتویا
 • علی محمد مندگاری بامکان* صفحات 69-80
  خلاقیت، شناخت مساله، اجرا و ارزش برای حمایت از نوآوری لازم و ضروری هستند و به تنهایی هیچ کدام منجر به نوآوری نخواهند شد. فرد، تیم و یا سازمان ها بدون خلاقیت، قادر به تبدیل یک مساله به فرصت و ایجاد ارزش برای مشتریان خود نیستند. اجرای موفقیت آمیز نیز باعث خلق ارزش و ارزش افزوده خواهد شد که به کلیه بازیگران سود خواهد رساند. مدیران باید به این نکته توجه نمایند که ابزار به تنهایی عامل پیشرفت و ترقی نیست، بلکه باید رابطه تنگاتنگ بین نیاز و مساله ای که ابزار می تواند برطرف کند وجود داشته باشد، هیچ ابزاری بر ابزار دیگر اولویت ندارد، مگر اینکه نیاز خاصی را برطرف کند. این مقاله با چارچوبی منطقی و مطالعه ای دقیق از بین ابزارهای متنوع مورد استفاده مدیران در تکنیک های دهگانه مدیریت نوآوری تعداد 18 ابزار مهم و پرکاربرد حوزه پژوهش که ارزشی بالاتر از میانگین نظر خبرگان کسب نمودند، مورد بررسی قرار می دهد و با مفهوم شناسی ابعاد و مولفه های نوآوری از دیدگاه بازیگران عمده و نقش هر کدام سعی بر روشن نمودن جایگاه هر بازیگر در عرصه مدیریت نوآوری دارد. بین بازیگران و نقش آنان رابطه یک به یک وجود ندارد، ممکن است بازیگران نقش های متنوعی همچون خلق ابزارها، ترفیع کاربران، مساعدت سایر بازیگران را بر عهده بگیرند. 54% دانشگاه را خالق ابزارها و 54% شرکت ها را استفاده کننده ابزارها و تکنیک ها معرفی می نمایند و 61% بر این اعتقاد بوده که شرکت های مشاور بیشترین مساعدت را به شرکت ها در استفاده از تکنیک ها خواهند داشت و 20% بیان نموده که تکنیک ها را به طور موفقیت آمیز در سازمان خود مورد استفاده قرار داده اند که شامل شرکت های صنعتی و شرکت های مشاور می باشند که همبستگی مثبتی بین آن ها وجود دارد.
  کلیدواژگان: ابزارها و تکنیک های مدیریت نوآوری، نوآوری، آزمون همبستگی، شرکت های مشاور، شرکت های صنعتی
|
 • Elham Eyvazzadeh, Arnoosh Shakeri * Pages 5-14
  The present study was conducted with the purpose of investigating the Effects of Open Innovations on economic and sustainability innovation performance in MAPNA group Research and Development Units. This research was an applied research type and Conducted in a survey method, the statistical population consisted of managers and experts of the international group MAPNA (manufacturing, industry and commerce). The main field of their activity is contacting R & D of products and services and delivering them to the market. Simple random was used as sampling method; 143 people were estimated as sample size according to Cochran formula. Data were collected using a questionnaire According to the indicators presented in the research by Router et al. (2018). Data analysis and hypothesis testing were performed by SPSS software and smart pls. The results showed that 0.614 of the variables of economic innovation performance variable are affected by the variable of open innovation. Values 0.412 of the variables of sustainable innovation performance are affected by the open innovation variable. Also based on the results 0.342 of the variables of sustainable innovation performance are affected by the performance of economic innovation variables. Data were collected using a questionnaire According to the indicators presented in the research by Router et al. (2018). Data analysis and hypothesis testing were performed by SPSS software and smart pls. The results showed that 0.614 of the variables of economic innovation performance variable are affected by the variable of open innovation. Values 0.412 of the variables of sustainable innovation performance are affected by the open innovation variable. Also based on the results 0.342 of the variables of sustainable innovation performance are affected by the performance of economic innovation variables.
  Keywords: Open innovation, Research, Development, Economic innovation performance, Sustainability innovation performance, MAPNA Group
 • Seyyed Ghasem Salimi Zaviyeh * Pages 15-26
  Smart Manufacturing, which is the fourth revolution in the manufacturing industry. Smart Manufacturing seeks to integrate advanced manufacturing methods, operational technologies (OT), and information and communication technologies (ICT) to drive the creation of manufacturing systems with greater capabilities in cost control and performance. A crucial differentiation of smart manufacturing systems (SMS) lies in their architectures, which are organized as networks of cooperating manufacturing components specialized for different functions. At present, there are some applications of in different industrial fields. However, there is still a lack of a unified definition of Smart Manufacturing Systems and a unified analysis of requirements. The purpose of this paper is to collect and structure the various features of Smart Manufacturing (SM). Researchers have previously identified various characteristics and technologies of Smart Manufacturing System (SMS); this paper collects, discusses and merges some of those characteristics and technologies available in the current body of knowledge. In the future, it is expected that this selection of characteristics and technologies will help to compare and distinguish other initiatives like Industry 4.0, smart factory, intelligent manufacturing, distributive manufacturing, etc. The author hope to provide a basis for a broad and interdisciplinary discussion within the Smart Manufacturing community about the defining technologies and characteristics of a Smart Manufacturing Systems.
  Keywords: Smart Manufacturing, Features, Technologies Smart Manufacturing, Smart Manufacturing Systems, Future perspective
 • Ali Asghar Sadabadi *, Saeed Ramezani, Kiarash Fartash Pages 27-38
  Social innovation is set forth as a new way to deal with complicated social needs. Interest in social innovation has taken an upward trend to the extent that it has been named a global attraction. Assessment of social innovations and their effects as one of the other key aspects of advancement of social innovation at regional and organizational level is of importance. In fact, assessment of social innovation is considered as a priority for policy making; because, if not assessed and evaluated, it cannot be achieved. Lack of a general overview on existing patterns of social innovation and the knowledge about its evaluation is indicative of a research gap and challenge created in performing future studies. The researcher has set two questions so that through related multi-vocal literature, social innovation would be defined and evaluated. In this respect and through study of 1480 collected researches, in-depth study has been performed on 112 researches so that research questions would be answered. Finally, after social innovation being defined by the author, elements of social innovation evaluation have been provided in three social, environmental, and financial levels. Provided framework has 3 categories and 17 concepts, as well as 63 codes obtained through review of thematic literature and views provided by experts dominating the field. Kappa coefficient being 0.721 confirms quality of the framework provided
  Keywords: social innovation, social innovation evaluation, Multi-vocal literature review
 • Ali Haji Gholam Saryazdi *, Manuchehr Manteghi Pages 39-56
  Aviation technology parks aim to develop the aviation industry and the development of advanced technology, operate in Iran.. Due to needing for designing an appropriate model for science and technology park, and also because aviation technology park is a specialist park, as well as a new experience in Iran, so comprehensive look for designing technology park is undeniable. Hence, system dynamics approach has been selected. In this study, we extracted cause and effect model, by studying relevant literature, and using group model building. Based on model building, macro-strategies in order to designing parks was developed that include: Developing technology and product roadmap, working together new tenants with spin-off tenants which comes from large companies, creating communication network among industry, university and other stakeholders, Directing companies along with park purpose project, professional management, matrix structure for park, creating performance measurement system focused on completing the project, developing zoning and compliance mechanisms, creating technology management and transferring center, creating small clusters to complete the project, culture building, systemic management.
  Keywords: Aviation Technology Park, System dynamics approach, Group Model Building (GMB)
 • Alireza Koohi *, Elham Koohi, Vadod Javan Amani, Amir Mashadi Mohamadi Pages 57-68
 • Ali Mohammad Mondegari Bamkan * Pages 69-80
  Creativity, problem recognition, implementation and value for support by innovation are necessary and privacy none not become redound into innovation. individual, teams and or organizations without creativity not may to reduction one problem into opportunity and creation of value toward self clientele. Implementation successful also author become creation value and add value, that extend to all agent. Managers must attended to this point that is not tools alone element advance and promotion, rather must linkage narrowing to visible inter need and problem that tools power eliminate, any tools upon other tools not preference, unless eliminate special need. This paper to logical framework and watchful study to peruse the 18 basic and main tools at research circle by variety tools of the innovation management ten of technique, that gain top value of average experts esteem and to making concept innovation dimension by viewpoint main agent and those figure to explain place agent to arena of the innovation management. Between agent and these efficacy not exist one to one linkage. May be diverse agent realization diverse activity. Agent have variety role, like, make tools, promotion usage, helping of agent. Also according to the to the study, 54% , universities creator of tools and 54% of the companies use techniques and instruments are introduced, 61% believe that consultant company most of help to be companies in the bear of use techniques, Some 20% of the actors in the study stated that they have successfully used IMTs in their own organization, inclusive are industrial firm and consultant firm and exist plus correlation between.
  Keywords: tools, technique of the innovation management, Innovation, correlation test, consultant firm, industry firm