فهرست مطالب

علوم پزشکی رازی - پیاپی 188 (بهمن 1398)
 • پیاپی 188 (بهمن 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/03
 • تعداد عناوین: 13
|
 • سید مهدی مرعشی* صفحات 1-8
  زمینه و هدف

  کروتزفلدجاکوب از بیماری‌های کشنده مغزی است که توسط پریون‌ها ایجاد می‌شود. شواهد اپیدمیولوژیک مطرح کننده احتمال انتقال بیماری توسط فرآورده‌های خونی است. هدف از مطالعه حاضر بررسی سیاست‌های پیشگیرانه در مراکز انتقال خون به‌منظور پیشگیری از بروز اپیدمی در دریافت‌کنندگان خون می‌باشد.

  روش کار

  سیاست‌های منتشر شده برای انتخاب‌دهنده مناسب خون در تارنمای رسمی مراکز مسیول پذیرش اهداکنندگان کشورهایی که توجه خاص روی پیشگیری از انتقال بیماری دارند مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ‌ها

  در کشورهای پیشرفته دهندگانی که سابقه ابتلا به کروتزفلدجاکوب یا نوع واریانت بیماری در خود یا بستگان درجه یک دارند، کسانی که پس از سال 1980 در یکی از کشورهای اندمیک بیماری نیازمند دریافت محصولات درمانی انسانی (از جمله مشتقات خون) بوده‌اند، یا کسانی که سابقه سکونت در مناطق اندمیک برای مدت زمان مشخص دارند از اهدا خون معاف می‌شوند.

  نتیجه‌ گیری

  اهدا‌کنندگان ایرانی دارای یکی از سالم‌ترین خون‌های اهدایی دنیا هستند و سیاست‌های سازمان انتقال خون کشور نیز بر تامین فرآورده‌های مورد نیاز از پلاسمای ایرانی متمرکز شده است، لذا پیشنهاد می‌شود سوالات مربوط به بیماریابی کروتزفلدجاکوب در هر ویزیت انجام شود.

  کلیدواژگان: کروتزفلدجاکوب، اهدا خون، بیماری منتقله از خون
 • مهرداد احدی، مهدی بهدانی، دلاور شهباززاده، فاطمه کاظمی لمعه دشت* صفحات 9-19
  زمینه و هدف

  یکی از خطرناک ترین گون های عقرب بومی ایران همیسکورپیوس لپتوروس می باشد که زهر آن بسیار سمی و مسیول بیشتر مرگ و میر های ناشی از گزش عقرب در ایران است. چهار مهارکننده متالوپروتییناز (HLMetInhibit1-4) در زهر این عقرب یافت می شود. مهارکننده های متالوپروتییناز از مهم ترین پروتیین های دخیل در بسیاری از فرایندهای سلولی مانند بقای ماتریکس خارج سلولی می باشند. هدف از این مطالعه، بررسی ساختار و ویژگی های دو مورد از این مولکول ها و در ادامه کلونینگ و بیان آن ها برای اولین بار می باشد.

  روش کار

  مطالعات بیوانفورماتیکی و داکینگ مولکولی روی توالی های HLMetInhibit1 و HLMetInhibit2 (با شماره دسترسی MG764541 و MG764542 در NCBI)، صورت پذیرفت. پلاسمیدهای نوترکیب (pET-22b- HLMetInhibit1,2) پس از طراحی و سنتز، به میزبان E. coli BL21 منتقل شدند، Colony-PCR و الکتروفورز روی ژل آگاروز 1 درصد انجام گردید و القا بیان پروتیین ها در غلظت های متفاوت IPTG و زمان های مختلف صورت گرفت. سپس SDS-PAGE و رنگ آمیزی با کوماسی بلو و لکه گذاری وسترن انجام شد.

  یافته ها

  نتایج داکینگ تمایل اتصالی بیشتری را برای HLMetInhibit1 پیش بینی می کرد. کلونینگ ژن ها صورت گرفت. بیشترین میزان بیان پس از 5 ساعت و در غلظت 1 میلی مولار IPTG مشاهده گردید. صحت بیان پروتیین های HLMetInhibit1 و  HLMetInhibit2 با وزن های مولکولی 26 و 17 کیلو دالتون پس از SDS-page و لکه گذاری وسترن تایید شد.

  نتیجه گیری

  کلونینگ و بیان ژن مهارکننده های متالوپروتییناز 1 و 2 عقرب همیسکورپیوس لپتروس به عنوان پروتیین هایی نوین که تا کنون مورد بررسی قرار نگرفته اند انجام پذیر می باشد و امید است پس از انجام آزمایشات آتی in vitro و in vivo بتوان به کاندیدی مناسب برای تحقیق در زمینه های مختلف درمانی دست یافت.

  کلیدواژگان: کلونینگ و بیان، سرطان، مهار کننده متالوپروتئیناز، همیسکورپیوس لپتوروس
 • فرهاد تنهای رشوانلو*، حسین کارشکی، مریم امانی، سعیده اسفندیاری، مرضیه ترکمنی صفحات 20-33
  زمینه و هدف

  هدف از پژوهش حاضر بررسی ساختار عاملی، روایی همگرا و ملاکی، تغییرناپذیری جنسیتی و پارامترهای سوال-پاسخ مقیاس فشار روانی کسلر (K6) بود.

  روش کار

  در یک طرح توصیفی- همبستگی و اعتباریابی، 398 نفر (208 زن، 190 مرد) از ساکنان شهر بجنورد که در دامنه سنی 18 تا 30 قرار داشتند به روش نمون گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند و مقیاس فشار روانی کسلر (K6) و مقیاس افسردگی، اضطراب و استرس (DASS-21) را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده ها با تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تاییدی و بین گروهی، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t مستقل و پارامترهای تمیز و آستانه و منحنی های آگاهی سوال و آزمون و با استفاده از از نرم افزار های SPSS.16، Amos.20 و IRTPRO 2.1.2 انجام گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مقیاس از ساختاری یک عاملی برخوردار است که 18/58 درصد واریانس را تبیین می کند. تحلیل عاملی تاییدی نیز این ساختار را تایید کرد. ساختار عاملی مقیاس برحسب جنسیت تغییرناپذیر بود. همسانی درونی مقیاس نیز با آلفای کرونباخ 86/0 و دو نیمه کردن 83/0 به تایید رسید. روایی همگرا در ارتباط با افسردگی، اضطراب و استرس و روایی ملاکی برحسب جنسیت و سن در سطح مطلوبی قرار داشت. پارامترهای سوال-پاسخ نیز وضعیت مطلوب مقیاس را نشان می دادند.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد مقیاس فشار روانی کسلر (K6) از روایی و پایایی مطلوبی در نمونه زنان و مردان 18 تا 30 سال برخوردار باشد و بتواند به عنوان ابزاری دقیق در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: فشار روانی، روانسنجی، اعتباریابی، نظریه سوال-پاسخ، K6
 • زهره بهرامی برسری*، عباس عباس زاده، غزاله حیدری راد صفحات 34-42
  زمینه و هدف

  سرطان یکی از مسایل مهم و اصلی بهداشت و درمان در ایران و سراسر جهان می باشد و خستگی یکی از شایع ترین مشکلات مرتبط با سرطان است. خستگی مرتبط با سرطان به صورت قابل توجهی بر سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی بیمار اثر دارد و با کاهش بقا و افزایش میزان مرگ و میر بیماران در ارتباط است. با توجه به اهمیت خستگی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان و نیز کمبود دانش در این زمینه، پژوهش حاضر با هدف بررسی فراوانی و شدت خستگی و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی و بالینی در بیماران مبتلا به سرطان، انجام شد.

  روش کار

  در یک مطالعه توصیفی-مقطعی، 290 بیماران مبتلا به سرطان به روش نمونه گیری در دسترس وارد مطالعه شدند. گردآوری داده ها به روش خودگزارش دهی و ابزار آن پرسش نامه «مقیاس خستگی سرطان» (Cancer Fatigue Scale-CFS) و پرسش نامه خصوصیات جمعیت شناختی و بالینی بود. داده ها با کمک روش های آماری همبستگی پیرسون و اسپیرمن، ANOVA و آزمون T مورد بررسی قرار گرفتند (0/05 >P).

  یافته ها

  میانگین نمره خستگی بیماران، برای زیرمقیاس های جسمی، عاطفی، شناختی و کل، به ترتیب 896/5± 6/12، 186/3±4/7، 658/3±2/5 و 285/9±1/25 محاسبه شد. نتایج نشان داد که شدت خستگی با سطح تحصیلات و درآمد خانواده رابطه معکوس و معنادار دارد. همچنین بین وجود متاستاز و شدت خستگی رابطه مستقیم و معنادار مورد تایید قرار گرفت (0/05>P).

  نتیجه گیری

  با توجه به وجود خستگی در بیماران مبتلا به سرطان و ارتباط آن با عوامل جمعیت شناختی و بالینی، پرستاران به عنوان اعضای کلیدی تیم مراقبت و درمان، باید خستگی و نقش مشخصه های جمعیت شناختی و بالینی را مورد توجه قرار دهند و در ارایه مراقبت های کل نگر، اقدامات اثربخشی را عرضه نمایند.

  کلیدواژگان: خستگی مرتبط با سرطان، عوامل جمعیت شناختی و بالینی، مقیاس خستگی سرطان
 • حامد سبزواری*، شهاب پروین پور، سعید ارشم صفحات 43-52
  زمینه و هدف

  کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی/نقص توجه، اضطراب و افسردگی بالاتری نسبت به همسالان طبیعی خود دارند. هدف پژوهش حاضر تاثیر تمرینات ورزشی ریتمیک همراه با موسیقی بر اضطراب، افسردگی و اختلال بیش فعالی/ نقص توجه کودکان دبستانی مبتلابه اختلال بیش فعالی/نقص توجه بود.

  روش بررسی

  در پژوهش حاضر تعداد 40 نفر از دانش آموزان پسر (50/0=SD، 6/8=M) با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه بالینی به عنوان بیش فعال شناسایی شدند. به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (20 نفر) و تجربی (20نفر) تقسیم شدند. برای اندازه گیری اختلال بیش فعالی/نقص توجه از پرسشنامه کانرز فرم والدین، همچنین برای ارزیابی اضطراب و افسردگی به ترتیب از پرسشنامه چند بعدی اضطراب کودکان مارچ و پرسشنامه افسردگی کودکان کواکس استفاده شد. گروه تجربی در طی یک دوره هشت هفته ای (هفته ای 5 جلسه) در تمرینات ورزشی همراه با موسیقی شرکت کردند. گروه کنترل تنها فعالیت های معمول مدرسه (یک جلسه تربیت بدنی در هفته) را انجام می دادند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون تحلیل کوواریانس استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون لوین نشان داد که شرط همگنی واریانس برای متغیرهای اضطراب، افسردگی و اختلال بیش فعالی/نقص توجه برقرار است. همچنین نتایج نشان داد تمرینات ورزشی ریتمیک همراه با موسیقی تاثیر معناداری بر اضطراب (000/0=P، 25/39=F) و افسردگی (000/0 =P، 90/39=F) و اختلال بیش فعالی/نقص توجه (000/0=P، 80/156=F) دارد. بیشترین ضریب ایجاد شده برای متغیر اختلال بیش فعالی/نقص توجه با اندازه اثر 80/0 بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج پیشنهاد می شود از ترکیب ورزش و موسیقی به عنوان یک مداخله موثر، برای کاهش اضطراب، افسردگی و همچنین اختلال بیش فعالی/نقص توجه کودکان دبستانی مبتلابه اختلال بیش فعالی/نقص توجه استفاده شود.

  کلیدواژگان: تمرینات ریتمیک، موسیقی، اضطراب، افسردگی، اختلال بیش فعالی، نقص توجه
 • زلیخا شیروانی*، حسین تاجیک، جواد علی اکبرلو صفحات 53-63
  زمینه و هدف

  با توجه به نگرانی مصرف کنندگان در مورد اثرات منفی نگه دارنده های شیمیایی در مواد غذایی، اخیرا تحقیقات بسیاری به منظور یافتن ترکیبات ضد میکروبی طبیعی موثر انجام شده است. هدف از این مطالعه، بررسی اثر ضد باکتریایی اوژنول در ترکیب با اسید استیک و اسید لاکتیک روی باکتری اشریشیاکلیO157: H7 می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه تجربی، اثر ضد باکتریایی اوژنول، اسید استیک و اسید لاکتیک با استفاده از روش حداقل غلظت مهارکنندگی مشخص شد و از روش غلظت مهاری سهمی و منحنی زمان مرگ نیز برای ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی ترکیبی استفاده شد.  

  یافته ها

  بر اساس نتایج بدست آمده، مقدار حداقل غلظت مهارکنندگی به تنهایی برای اوژنول، اسید استیک و اسید لاکتیک به ترتیب 75/0، 5/2 و 5 میکرولیتر بر میلی لیتر بود و نتایج غلظت مهار سهمی آن ها نشان داد که حالت ترکیبی اوژنول با اسید های آلی بدون اثر متقابل (0/4>FIC  > 0/1) می باشند. با توجه به نتایج بررسی منحنی زمان مرگ حالت ترکیبی اوژنول / اسید لاکتیک در عرض 4 ساعت باعث از بین رفتن باکتری شد.

  نتیجه گیری

  اوژنول، اسید استیک و اسید لاکتیک در ممانعت از رشد باکتری اشریشیا کلی O157: H7  موثر بوده اند و استفاده از اسید های آلی می تواند میزان مورد نیاز اوژنول را کاهش دهد. بنابراین، استفاده ترکیبی ازاوژنول و اسیدهای آلی به عنوان مواد ضدمیکروبی طبیعی میتواند جایگزین نگهدارنده های شیمیایی در مواد غذایی گردد.

  کلیدواژگان: اوژنول، اسید های آلی، فعالیت ضدباکتریایی، اشریشیا کولای O157: H7
 • علیرضا شفیعی*، نسرین بهنیافرد صفحات 64-72
  زمینه و هدف

  واکنش های نا خواسته دارویی به هرگونه واکنش ناخواسته به دنبال مصرف داروها اطلاق می شود. این واکنش ها شایع هستند و می توانند در بعضی موارد خطرناک و کشنده باشند. با توجه به اهمیت و شیوع این عوارض و اینکه مطالعه ای  در این زمینه در دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام نشده بود، این مطالعه با هدف بررسی فراوانی موارد واکنش دارویی در بیماران بستری شده در بیمارستان شهید صدوقی یزد که بزرگ ترین بیمارستان آموزشی شهر یزد می باشد انجام گردید.

  روش کار

  در یک مطالعه توصیفی مقطعی و گذشته نگر، پرونده کلیه بیمارانی که با تشخیص واکنش دارویی در بیمارستان شهید صدوقی یزد طی سال های 1390 تا 1394 بستری شده بودند بررسی شدند و اطلاعات حاصل از بررسی پرونده ها همچون سن، جنس، علایم بالینی، مدت بستری و داروهای مصرفی در جدول جمع آوری داده ها ثبت شد. تشخیص نوع واکنش دارویی با نظر یک فوق تخصص آلرژی بر اساس علایم بالینی ثبت شد و اطلاعات به دست آمده سپس  تحت آنالیز آماری قرار گرفت.

  یافته ها

  از 154 مورد بیمار بستری شده با واکنش دارویی در طی سال های 1390 تا 1394، 77 مورد (50 درصد) بستری، مربوط به آلرژی دارویی، 13 مورد (4/8  درصد) عارضه دارویی و 64 مورد (6/41 درصد) مسمومیت دارویی بودند. از نظر شیوع، 78 بیمار (6/50%) مذکر و 76 بیمار (4/49%) مونث بودند. تفاوتی بین جنس مذکر و مونث در موارد بستری وجود نداشت. موارد بستری در گروه سنی زیر 6 سال 64 بیمار (6/41%)، 6 تا 14 سال 28 بیمار (2/18%) و بالای 14 سال 62 بیمار (3/40%) بستری شدند. از نظر سنی در گروه سنی زیر 6 سال و بالای 14 سال این عوارض شایع تر بودند. شایع ترین داروهای عامل واکنش دارویی ضد تشنج ها بودند (2/31 درصد) که از این دسته لاموتریژین شایع ترین دارو (6/15 درصد) بود. در آلرژی دارویی افزایش حساسیت نوع Ι، 12 بیمار (8/7 درصد) و نوع П موردی یافت نشد. نوع Ш، 9 بیمار (8/5 درصد) و نوع IV، 56  بیمار (8/36 درصد) را شامل می شد. متاسفانه 5 مورد مرگ به دنبال واکنش دارویی گزارش شد. میزان موارد بستری به دلیل واکنش دارویی طی سال های 1390 تا 1394 رو به افزایش بود.

  نتیجه گیری

  واکنش دارویی در بیمارستان شهید صدوقی شایع بودند. از آنجایی که  بیشتر واکنش های ناخواسته دارویی قابل پیش بینی هستند می توان با آگاهی دادن به بیماران در چگونگی مصرف دارو و همچنین آگاهی در مورد عارضه های داروی تجویز شده و مراجعه فوری به پزشک در صورت بروز علایم ابتدایی این عوارض از رخ دادن واکنش های شدید دارویی جلوگیری کرد.

  کلیدواژگان: واکنش ناخواسته دارویی‚ آلرژی دارویی‚ مسمومیت دارویی‚، بستری شدن
 • نیره جهانبخشیان*، محسن رسولی، عزیزاله تاجیک اسمعیلی، غلامرضا صرامی فروشانی صفحات 73-86
  زمینه و هدف

  سازگاری زناشویی اثرات چشمگیر و پایداری بر سلامت جسمی و بهزیستی روانشناختی افراد متاهل می گذارد. پژوهش حاضر با هدف  مقایسه اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر نظریه نظام های خانواده و زوج درمانی کوتاه مدت روابط ابژه بر سازگاری زناشویی زنان انجام گرفت.

  روش کار

  روش پژوهش شبه آزمایشی و با بهره گیری از طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان دارای تعارض مراجعه کننده به مراکز خدمات مشاوره و روانشناسی شهر تهران در سال 1397 بودند. از بین داوطلبان، 36 نفر با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و با گمارش تصادفی در سه گروه (دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل) جایگزین شدند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش مقیاس سازگاری دوتایی تجدید نظر شده باسبی و همکاران (RDAS) بود که هر سه گروه به این مقیاس در مرحله  پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری دو ماهه پاسخ دادند. برای گروه آزمایش اول مداخله گروه درمانی مبتنی بر نظریه نظام های خانواده و برای گروه دوم مداخله گروه درمانی مبتنی بر زوج درمانی کوتاه مدت روابط ابژه در 16 جلسه 120 دقیقه ای اجرا شد، درحالی که برای گروه کنترل مداخله ای ارایه نگردید. برای تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS 25  و روش های آمار توصیفی و تحلیل واریانس چند متغیره یک راهه استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل واریانس نشان داد گروه درمانی مبتنی بر نظریه نظام های خانواده و زوج درمانی کوتاه مدت روابط ابژه به طور معناداری باعث افزایش سازگاری زناشویی زنان شده و نتایج در دوره پیگیری از ثبات لازم برخوردار بوده است (0/05>p)، ولی بین دو گروه آزمایشی تفاوت معناداری مشاهده نشد (0/05>p).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده می توان از گروه درمانی مبتنی بر نظریه نظام های خانواده و زوج درمانی کوتاه مدت روابط ابژه در جهت افزایش سازگاری زناشویی زنان و حل تعارضات زوج ها استفاده کرد.

  کلیدواژگان: گروه درمانی، نظریه ی نظام های خانواده، زوج درمانی کوتاه مدت روابط ابژه، سازگاری زناشویی
 • شهرزاد نخبه زعیم، میترا حیدری نصرآبادی*، مسعود صالحی پور صفحات 87-97
  زمینه و هدف

  جلبک قرمز خوراکی یوکیوما کوتونی ازنظر اقتصادی جهت تولید کاراگینان و آگار در سواحل گرمسیری برخی مناطق آسیای شرقی کشت داده می شود. هدف مطالعه حاضر بررسی عصاره جلبک قرمز یوکیوما کوتونی و مقایسه آن با داروی تاموکسیفن بر سرطان پستان به صورت in vivo می باشد.

  روش کار

  تومور پستان از طریق تزریق زیرپوستی سلول های MC4L2 در بافت پستان موش ماده ایجاد شد،4 هفته بعد از رشد تومور، موش ها به طور خوراکی توسط عصاره جلبک و یا تاموکسیفن تیمار شدند. جهت انجام آزمایش ها موش ها به 4 گروه ده تایی تقسیم شدند شامل: 1) گروه تیمارشده با عصاره جلبک 2) گروه تیمار شده با تاموکسیفن 3) گروه سرطانی شده با سلول های MC4L2 یا کنترل مثبت 4) گروه نرمال یا کنترل منفی. میزان بیان مارکرهای SOD و 2COX در سطح ژن توسط روش Real Time -PCR مورد آنالیز قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که هم تیمار با عصاره جلبک یوکیوما و هم تاموکسیفن منجر به کاهش بیان دو ژن مورد مطالعه نسبت به دو گروه دیگر شد. به طورکلی روش Real Time - PCR به طور آزمایشگاهی اثرات مثبت تیمارها روی سلول های سرطانی پستان را تایید کردند.

  نتیجه گیری

  اطلاعات به دست آمده پیشنهاد می کند که این دو ژن به عنوان مارکرهای پروگنوستیک و به عنوان اهداف اساسی جهت درمان اهمیت دارند و عصاره جلبک یوکیوما کوتونی به دلیل اثرگذاری بر این دو ژن و همین طور اثرات آنتی اکسیدانی و نیز عدم سمیت روی بدن می تواند به عنوان یک درمان جدید درنظرگرفته شود.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، عصاره جلبک یوکیوما کوتونی، SOD، COX2، Real Time -PCR
 • عاطفه سادات موسوی، الهام شکیبازاده، رویا صادقی*، آذر طل، عباس رحیمی فروشانی، بهرام محبی صفحات 98-111
  زمینه و هدف

  در دوران بارداری بنا به دلایلی همچون عدم آگاهی کافی و نداشتن خودکارآمدی، فعالیت های بدنی زنان باردار کاهش پیدا می کند. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر مداخله آموزشی بر خودکارآمدی، آگاهی از منافع و نکات ایمنی در فعالیت بدنی زنان باردار در سال 1397 اجرا شد.

  روش کار

  این مطالعه از نوع مداخله ای تجربی با دو گروه مداخله و کنترل بود. 144 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی-درمانی جنوب تهران به صورت تخصیص تصادفی مراکز به دو گروه کنترل و مداخله (هر کدام 72 نفر) تقسیم شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل سوالات زمینه ای، پرسشنامه های خودکارآمدی فعالیت بدنی، منافع فعالیت بدنی، نکات ایمنی فعالیت بدنی حین بارداری و نسخه کوتاه پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی (IPAQ)  بود. در گروه مداخله، آموزش ها طی یک ماه به گروه مداخله ارایه گردید. جهت بررسی تاثیر مداخله، پرسشنامه ها 3 ماه بعد برای هر دو گروه مداخله و کنترل تکمیل گردید.

  یافته ها

  متغیرهای زمینه ای به جز سن ازدواج (0/400=p) و میزان تحصیلات همسر (0/032=p) بین دو گروه با هم اختلاف معنادار نداشتند. میانگین نمره خودکارآمدی فعالیت بدنی، در دو گروه قبل از آموزش باهم اختلاف معنادار نداشت ولی میانگین آن بعد از مداخله در دو گروه معنی دار بود (014/0p=)، همچنین در گروه مداخله قبل و بعد از آموزش با هم اختلاف معناداری داشتند (0/001>p). نمره آگاهی از منافع (قبل از آموزش 0/552=p، بعد از آموزش 0/002=p) و نکات ایمنی فعالیت بدنی (قبل از آموزش 95/0p=، بعد از آموزش 0/001>p) در دوران بارداری قبل از آموزش با هم اختلاف معنادار نداشتند ولی بعد از آموزش بین دو گروه اختلاف معنادار مشاهده شد. در گروه مداخله قبل و بعد از آموزش از نظر وضعیت فعالیت بدنی اختلاف معناداری مشاهده شد (0/002=p).

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که انجام یک مداخله آگاهی بخش می تواند برای بهبود آگاهی زنان باردار از منافع و نکات ایمنی فعالیت بدنی در دوران بارداری و همچنین بهبود خودکارآمدی آنان برای انجام فعالیت بدنی در دوران بارداری موثر باشد.

  کلیدواژگان: زنان باردار، فعالیت بدنی، خودکارآمدی، منافع درک شده، نکات ایمنی
 • فرشته امیری، رضا شاپوری، مهدی جعفرزاده* صفحات 112-123
  زمینه و هدف

  بیماری های عفونی ازجمله مهم ترین بیماری های شایع در جهان می باشد که ازجمله آن ها می توان به سودوموناس آیروژینوزا اشاره کرد. در زخم های سوختگی، سودوموناس آیروژینوزا در درمان سوختگی ها به کار می رود، اما یکسری از مقاومت ها نسبت به آن ایجاد شده است که سبب شده که استفاده از گیاهان برای درمان بیماری ها مورد توجه قرار بگیرد. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه اثرات ضد میکروبی و التیام بخشی عصاره گل همیشه بهار، اکالیپتوس، برگ گردو، عناب، روغن سقز همراه با سیلورسولفادیازین جهت ایجاد دارویی موثر در درمان سوختگی ناشی از سودوموناس آیروژینوزا می باشد.

  روش کار

  عصاره های الکلی و استونی از برگ گردو و عناب در آزمایشگاه و اسانس اکالیپتوس، روغن سقز و عصاره گل همیشه بهار به صورت آماده تهیه و از پماد سیلورسولفادیازین نیز استفاده کردیم. در مرحله بعد میزان MIC و MBCعصاره ها تعیین شد. در مدل حیوانی ابتدا سوختگی و سپس عفونت توسط باکتری سودوموناس آیروژینوزا ایجاد شد. سپس پماد سیلورسولفادیازین به تنهایی و در ترکیب با هر کدام از عصاره ها به صورت جداگانه استفاده گردید و به مقدار یک گرم و به مدت سه روز متوالی به محل زخم موش های سوری ماده زده شد و تعداد کلنی های باکتری پس از کشت بر روی محیط مولر هینتون آگار و محیط نوتریت آگار شمارش گردید.

  یافته ها

  MIC و MBC عصاره گل همیشه بهار mg/ml 25/5 و 50/10، اکالیپتوس mg/ml 75/1 و 50/3، عصاره الکلی برگ گردو  mg/ml0875/59 و 175/118، عصاره استونی برگ گردو mg/ml 375/8 و 75/16، عصاره الکلی عناب mg/ml 875/39 و 75/79، عصاره استونی عناب mg/ml 625/8 و 25/17 و سقز mg/ml 375/8 و 75/16 بود. مطالعه مدل موشی نیز اثر عصاره ها به همراه سیلورسولفادیازین را بر علیه سودوموناس آیروژینوزا تایید کرد. عصاره استونی برگ گردو و عصاره استونی و الکلی عناب و همچنین عصاره اکالیپتوس سبب کاهش تعداد باکتری های سودوموناس آیروژینوزا شده و نسبت به سایر گروه ها دارای اثر ضد میکروبی بهتری علیه باکتری سودوموناس آیروژینوزا می باشد.

  نتیجه گیری

  عصاره الکلی و استونی عناب دارای اثر بهتری نسبت به سایر گروه ها هستند.

  کلیدواژگان: عصاره، اسانس، سودوموناس آئروژینوزا، MIC، MBC
 • شیما قربانی فر، مجید پرنور*، مجتبی سهرابی صفحات 124-133
  زمینه و هدف

  سرطان پستان شایع ترین سرطان در بین زنان به ویژه زنان آسیایی است. miRNA ها، دسته ای از RNA های غیرکدکننده هستند که نقش مهمی در کنترل بیان ژن در سطح پس از رونویسی ایفا می کنند. miR-182 در سرطان پستان به عنوان القا کننده ی تومور بوده و میزان بیان آن در بافت سرطانی افزایش می یابد. مطالعه ی حاضر به منظور بررسی تغییرات بیان  miR-182-3p در پلاسمای خون بیماران مبتلا به سرطان پستان و ارزش تشخیصی آن به عنوان بیومارکر، انجام گرفت.

  روش کار

  این پژوهش، یک مطالعه ی مورد-شاهدی می باشد. نمونه ی خون از 30 بیمار مبتلا به سرطان پستان و 30 فرد غیرمبتلا به سرطان پستان (25 تا 65 سال) به عنوان گروه سالم جمع آوری شد. پس از جداسازی پلاسما، RNA استخراج و cDNA سنتز شد. نمونه های پلاسمای خون افراد سالم و بیماران مبتلا به سرطان پستان با تکنیک Real Time PCR، سنجیده شد. تغییر بیان miR-182-3p بین نمونه های پلاسما با T-test بررسی شد.

  یافته ها

  سطح بیان miR-182-3p در پلاسمای خون افراد مبتلا به سرطان پستان نسبت به پلاسمای خون افراد سالم، افزایش معنا دار (fold change= 8/606) نشان داد. همچنین ارتباط معناداری بین بیان miR-182-3p با روند بروز بیماری در مراحل اولیه و در stageI,II مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که miR-182-3p در پلاسمای خون افراد مبتلا به سرطان پستان همانند بافت سرطانی افزایش بیان معناداری دارد. بنابراین به احتمال زیاد پتانسیل استفاده به عنوان یک مارکر تشخیصی در تشخیص زودهنگام و بی خطر سرطان پستان را دارد.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، miRNA، miR-182
 • محسن قنبرزاده*، کیانوش دارش، مسعود نیک بخت صفحات 134-144
  زمینه و هدف

  مطالعات نشان داد که فعالیت بدنی و مصرف گیاه دارویی زعفران در بیمارانی که مشکل بیضه دارند و افرادی که مستعد آپوپتوز هستند را تحت تاثیر قرار می دهند،کروسین غنی از ترکیبات آنتی اکسیدانی هستند تعداد اسپرم، قدرت، حرکت و قابلیت مورفولوژیکی اسپرم را افزایش می دهند. در این مطالعه اثر هشت هفته تمرین تداومی و مصرف آنتی اکسیدان کروسین  برشاخص های آپوپتیک  بافت بیضه رت های نر در معرض القایی آپوپتوز بوسیله دوکسوروبیسین بررسی شد.
   

  روش کار

    در این مطالعه تجربی 40 سر رت نر در گروه های کنترل، شم(دوکسوروبیسین)، تمرین تداومی+ دوکسوروبیسین، تمرین تداومی+ دوکسوروبیسین+ کروسین، دوکسوروبیسین+ کروسین تقسیم شدند.که در روزهای تمرین به مدت 8 هفته mg/kg 50 کروسین به صورت گاواژ دریافت کردند. تمام گروه ها بجز گروه کنترل، دوکسوروبیسین به میزان (5/2میلی گرم بر کیلوگرم وزن بدن)  شش بار و در انتهای هر هفته، از انتهای هفته دوم تا انتهای هفته هفتم، گروه کنترل تنها نرمال سالین به همان میزان دوکسوروبیسین در یافت کردند،گروه های تمرین تداومی به مدت 8 هفته، 5 جلسه در هفته به ترتیب 16، 24، 32، 40 دقیقه بر روی نوارگردان دویدن،  48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرین و پس از12-10 ساعت ناشتایی شبانه، پس از بیهوشی حیوانات نمونه های خونی و بافتی جمع آوری شد ، سپس سطوح  Bcl-2و  Bax  با استفاده از روش Real-time PCR  بافت بیضه اندازه گیری شد. نتایج تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه (ANOVA)سطح معناداری   05/0P ≤   آنالیز شدند.  

  نتایج

  تمرین تداومی+ کروسین+ دوکسوروبیسین اثر معنی داری بر کاهش Bax و نسبت Bax / Bcl-2 و افزایش Bcl-2 داشت، که گروه آزمایشی دوکسوروبیسین+ تمرین+ کروسین کمترین اختلاف میانگین(0008/0) و اختلاف میانگین با گروه شم  با بیشترین اختلاف میانگین (0061/0) را دارا می باشد(0/05 ≤P).                

  نتجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر نشان داد تمرین تداومی و تزریق وابسته به کروسین با کاهش سمیت ناشی از دوکسوروبیسین کاهش رادیکال های آزاد و ایجاد سازگاری مفید در سیستم آنتی اکسیدان بافت بیضه رت های نر می شوند.

  کلیدواژگان: تمرین تداومی، کروسین، دوکسوروبیسین، بیضه، آپوپتوز
|
 • Sayed Mahdi Marashi* Pages 1-8
  Background

  Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) is a fatal brain disease caused by prions. Epidemiological evidence suggests the risk of transmission of CJD by blood products. The aim of this study was to identify common preventive strategies in blood services to avoid epidemic CJD between blood product recipients.

  Methods

  Published strategies on the official websites of blood collection centers of various countries with special attention to the prevention of CJD transmission during blood donor selection were reviewed.

  Results

  In developed countries, donors with a positive history of CJD or vCJD for themselves or their first-degree relatives, individuals who have received a human-derived therapeutic products (including blood products) since 1980 in endemic countries for vCJD, or those with a history of residence in endemic parts of the world, for distinct cumulative exposure periods are excluded.

  Conclusion

  Iran has one of the healthiest blood donors in the world, and Iranian Blood Transfusion Organization policies are focused on supplying blood products from Iranian plasma donates, appropriate screening for CJD is recommended at every visit.

  Keywords: Creutzfeldt-Jakob, Blood donation, Transfusion transmitted infection
 • Mahrdad Ahadi, Mahdi Behdani, Delavar Shahbazzadeh, Fatemeh Kazemi-Lomedasht* Pages 9-19
  Background

  One of the most dangerous endemic scorpions of Iran is Hemiscorpius lepturus that its venom is very toxic and known as responsible for most of scorpion sting dependent deaths in Iran. There are four Metalloproteinase inhibitors in the venom gland transcriptome of this scorpion (HLMetInhibit1-4). Metalloproteinase inhibitors are involved in some of the critical cells activity including the stability and surviving of ECM. This study aimed to investigate the structure and functions of a pair of these molecules and subsequently their cloning and expression for the first time.

  Methods

  Bioinformatics analysis and molecular docking on sequences of HLMetInhibit1 and HLMetInhibit2 performed (with the MG764541 and MG764542 NCBI accession numbers). The recombinant plasmids (pET-22b- HLMetInhibit 1,2) designed and synthesized, then transformed into the E. coli BL21 bacterial host. The colony-PCR and electrophoresis on one percent agarose gel performed and protein expression induced by different concentrations of IPTG at different times. Then SDS-PAGE and staining by coomassie brilliant blue and western blotting performed.

  Results

  The highest binding affinity predicted for HLMetInhibit1 by molecular docking results. Gene cloning performed. Highest protein expression detected after 5 hours and with 1 mM concentration of IPTG. SDS-PAGE and western blotting confirmed the protein expression correctness for HLMetInhibit1 and HLMetInhibit2 with 26 and 17 KD of molecular weights.

  Conclusion

  Gene cloning and protein expression of Hemiscorpius lepturus metalloproteinase inhibitors 1 and 2 as the novel proteins that have not been studied so far, is approachable and it is hoped that after further in vitro and in vivo investigations, they will be the suitable candidates for research in the Various therapeutic fields.

  Keywords: Cloning, Expression, Cancer, Hemiscorpius lepturus, Metalloproteinase inhibitors
 • Farhad Tanhaye Reshvanloo*, Hossein Kareshki, Maryam Amani, Saeedeh Esfandyari, Marziyeh Torkamani Pages 20-33
  Background

  The purpose of the present study was to investigate the factor structure, convergent and criterion validity gender invariance of Kessler Psychological distress Scale (K6).

  Methods

  In a descriptive-correlation and validation study, 398 people (208 female, 190 male) from Bojnourd residents aged between 18 and 30 were selected by multistage random sampling method and completed Kessler Psychological Distress scale (K6) and Depression, Anxiety and Stress Scale (DASS-21). Exploratory factor analysis, confirmatory and intergroup factor analysis, Pearson`s correlation coefficient, Independent T-Test, discrimination and threshold parameters and item and test information curves were analyzed using SPSS.16 , Amos.20 and IRTPRO 2.1.2 software.

  Results

  The results showed that the structure of an agent that explains 58.18% of the variance. Confirmatory factor analysis also confirmed this structure. The factor structure of the scale was invariant by gender. The internal consistency of the scale was confirmed by Cronbach's alpha of 0.86 and split-half, 0.83. Convergent validity in relation to depression, anxiety and stress and criterion validity based on gender and age was at a desirable level. The Item-Response parameters were also at the optimum level.

  Conclusion

  Kessler's psychological stress (K6) seems to have a good validity and reliability in the sample of women and men 18 to 30 years old and can be used as a precise instrument in this regard.

  Keywords: Psychological Distress, Psychometrics, Validation, Item-Response Theory, K6
 • Zohre Bahrami Baresari*, Abbas Abbaszadeh, Ghazaleh Heydarirad Pages 34-42
  Background

  Cancer is one of the most important health-related issue in Iran and worldwide; and fatigue is one of the most common problems related to it. Cancer-related fatigue significantly affects the physical, psychological, social and spiritual health of the patient and is associated with reduced survival and increased mortality rates in patients. Considering the significant effect of fatigue on the quality of life of patients with cancer as well as the lack of knowledge on this topic, the present study aimed to examine the frequency and severity of fatigue and its correlation with demographic and clinical characteristics in patients with cancer.

  Methods

  In this cross-sectional descriptive study, 290 patients with cancer were included through convenience sampling. Data was collected by a self-report questionnaire and demographic and clinical characteristics questionnaire. The results were analyzed by Pearson and Spearman correlation, ANOVA and T-test (P<0.05).

  Results

  Mean score of fatigue of patients were calculated 12.6±5.896, 7.4±3.186, and 5.2 ±3.658 for the sub-scales of physical, emotional, and cognitive fatigue and 25.1±9.285 for the total scale. Results revealed that fatigue severity has a significant negative correlation with the level of education and family income. Moreover, a direct and significant correlation was found between metastasis and fatigue severity (P<0.05).

  Conclusion

  Fatigue is experienced by patients with cancer and is correlated with demographic and clinical factors. Therefore nurses, as key members of the healthcare team, must pay attention to fatigue and the role of demographic and clinical factors in order to provide effective holistic care.

  Keywords: Cancer-related fatigue, Demographic, clinical factors, Cancer Fatigue Scale
 • HAMED SABZEVARI*, Shahab Parvinpor, Saeed Arsham Pages 43-52
  Background

  Children with Hyperactivity/Attention Deficit Disorder have higher anxiety and depression than their normal peers. The aim of present study was to investigate the effects of musical rhythmic exercise on anxiety, depression and Hyperactivity / Attention Deficit Disorder of primary school children with Hyperactivity / Attention Deficit Disorder.

  Methods

  In this study, 40 male students (M=8.6, SD=.50) using questionnaires and clinical interviews were identified as hyperactive. Randomly divided into two groups: control (n=20) and experimental (n=20) groups. The Conner’s Form Parenting Questionnaire was used to measure attention deficit hyperactivity / attention deficit disorder, and the Multi-dimensional March Children Anxiety Questionnaire and the Kovacs Children's Depression Inventory were used respectively to assess anxiety and depression, respectively. The experimental group participated in an eight-week course (5 sessions per week) of rhythmic exercises with music. The control group performed only routine school activities (one training session per week). Covariance analysis was used for data analysis.

  Results

  Levine test results showed that the condition of homogeneity of variance for anxiety, depression and hyperactivity disorder activists / attention deficit is established. Also Results showed that musical rhythmic exercise has a significant effect on anxiety (F=39.25, P=0.000) and depression (F=39.25, P=0.000) and Hyperactivity / Attention Deficit Disorder (F=156.80, P=0.000). The highest rate established for the variables hyperactivity and attention deficit with an effect size of 0.80.

  Conclusion

  The results suggest that the combination of exercise and music as an effective intervention can be used to reduce anxiety, depression, and attention deficit hyperactivity disorder in preschool children with attention deficit hyperactivity disorder.

  Keywords: Rhythmic exercise, Music, Anxiety, Depression, Hyperactivity, Attention Deficit Disorder
 • Zolaikha Shiravani*, Hossein Tajik, Javad Aliakbarlu Pages 53-63
  Background

  Due to consumer concern about the negative side effects of chemical preservatives in food, recently increasing researches have been done to find effective natural antimicrobials. The aim of this study was to investigate the antibacterial activity of eugenol in combination with acetic and lactic acids against E. coli O157: H7.

  Methods

  The antibacterial effects of eugenol, acetic and lactic acids were determined using minimum inhibitory concentration (MIC) methods. Fractional inhibitory concentration (FIC) and Time-Kill assays were also used to evaluate the combined antibacterial activity. 
   

  Results

  Based on our results, eugenol, acetic and lactic acids inhibited the growth of E. coli O157: H7, and eugenol had the strongest effect against the bacterium. MIC values for eugenol, acetic acid and lactic acid were 0.75, 2.5 and 5 μl/ml respectively. FIC method showed that eugenol combina-tion with the organic acids had no interaction effects (1.0 >  FIC  >4.0). Time kill cureve showed that eugenol combined with lactic acid caused the death of E. coli O157: H7 in 4 h.

  Conclusion

  Eugenol, acetic and lactic acids are effective in inhibiting the growth of E. coli O157: H7  Mean while, organic acids can reduce the required amount of eugenol. Then, combination of eugenol and organic acids could provide an alternative to chemical preservatives in foods.

  Keywords: Eugenol, Organic acids, Antibacterial, Escherichia coli O157: H7
 • Alireza Shafiei*, Nasrin Behniafard Pages 64-72
  Background

  Drug reactions are common and can be dangerous. Regarding the points that there wasn’t any study in this field in the Yazd University of Medical Sciences, this study was planned.

  Methods

  In a retrospective descriptive study, records of patients who were admitted in Shahid Sadoughi hospital (an educational general hospital) due to drug reaction from 2011 to 2015 were evaluated. Patient’s information such as gender, age, occurred drug reaction, duration of hospital stay and the time of drug reaction after drug usage completed in the data form collection. Diagnosis was confirmed by an allergist based on the history, physical examination and laboratory tests in patient’s hospital documents.

  Results

  From 154 cases which admitted with adverse drug reaction, 77 cases (50%) were related to drug allergies and 13 (4.8%) were drug complications and 64 cases (41.6%) were drug toxicity. 78 patients were male (50.6 percent) and 76 (49.4%) patients were female. 64 patients (41.6%) were less than 6 years and 28 patients (18.2%) were 6 to 14 years and 62 patients (40.3%) were   more than 14 years. Drug allergies were categorized to Gell and Combs classification in type Ι, 12 patients (16.7%), type II no case, type III, 9 patients (12.5%) and type Ⅳ, 56 patients (78%). Antiepileptic drugs were the most common causes of drug reactions (31.2%) of which, lamotrigine had the highest percentage (15.6%). Finally, five deaths were reported due to the drug reaction.

  Conclusion

  Adverse drug reactions were common and remarkable in Shahid Sadoughi hospitals and from 2011 to 2014 its prevalence had increased. Patients and physicians must be aware of adverse drugs reactions. Warning signs of adverse drugs reactions should be noted to the patients and their families. Reduction in the consumption of medication without prescription may also be useful in preventing drug reactions.

  Keywords: Adverse drug reaction, drug allergy, drug toxicity, hospitalization
 • Nayereh Jahanbakhshian*, Mohsen Rasouli, Azizollah Tajikesaeili, Ghollamreza Sarrami Foroshani Pages 73-86
  Objective

  The purpose of present study was to compare the effect of group therapy based on family systems theory and short-term object relations couple therapy on the women’s marital adjustment.

  Method

  The research design in this study was pre-test, post-test quasi-experimental method with control group. The statistical population was included female clients of 25-55 years old with marital conflict referring to two Tehran psychological counseling centers. Sampling was done by selecting 36 volunteer women who answered to RDAS, randomly assigned to two experimental and one control groups. One of experimental groups attended 16 sessions group counseling based on family system theory and the other one, group counseling based on short-term object relations couple theory that lasted nearly 90-120 minutes, hold once a week. Collected data was analyzed by using one way analysis of variance.

  Results

  Research findings indicated both of interventions were effective on the women’s marital adjustment in post-test and follow up test of experimental groups (p<0.05) and there was no significant difference between two experimental groups   (p>0.05).

  Conclusion

  According to the Research findings, in the process of couple therapy, in addition to applying interpersonal interventions, individual therapy for both spouses is suggested.

  Keywords: group therapy, family systems theory, short- term object relations couple therapy, marital adjustment
 • Shahrzad Nokhbeh Zaeem, Mitra Heydari Nasrabadi*, Masoud Salehipour Pages 87-97
  Background

  Edible red algae Eucheuma Cottoni is grown economically to produce carrageenan and agar on tropical beaches in some parts of East Asia. The aim of this study was to investigate the effect of Eucheuma Cottoni on breast cancer in a mouse model.

  Methods

  Breast tumor has been induced by subcutaneous injection of MC4L2 cells in female rat breast tissue. 4 weeks after tumor growth, mice were treated orally with algae extract and tamoxifen. In this study, the effects of algae extract and tamoxifen were evaluated on expression of COX2 and SOD genes in 40 mice exposed to MC4L2 cancer cells. The mice were divided into 4 groups: 1) Algae treated group 2) Tamoxifen treated group 3) Cancer group with MC4L2 cells or positive control 4) Normal or negative control group. The expression of the COX2 and SOD markers in gene level was analyzed by RT-qPCR.

  Results

  Extract and tamoxifen treatment resulted in decreased expression of the two genes studied. In general, the Real Time-PCR method verified the positive effects of the treatments on breast cancer cells.

  Conclusion

  The information suggests that these prognostic markers are important for treatment as the main goals and that the algae extract can be used as an alternative to tamoxifen and many other anticancer drugs, due to its antioxidant effects without toxicity on the human body.

  Keywords: Breast Cancer, Eucheuma Cottoni Alcohol Extract, SOD, COX2, Real Time -PCR
 • Atefesadat Mousavi, Elham Shakibazadeh, Roya Sadeghi*, Azar Tol, Abbas Rahimi Foroushani, Bahram Mohebbi Pages 98-111
  Background

  Physical activity is decreased during pregnancy due to insufficient knowledge of advantages and lack of self-efficacy for physical activity. This study aimed to determine the effect of educational intervention to improve self-efficacy, knowledge of advantages and safety tips for physical activity among pregnant in 2018.

  Methods

  This study as an experimental interventional one with two intervention and control groups conducted among 144 pregnant women referred to health centers in south of Tehran. Participants were randomly assigned to control and intervention groups (n= 72). Background information, physical activity self-efficacy questionnaire, physical activity benefits, physical activity safety tips during pregnancy, and a short version of the International Physical Activity Inventory (IPAQ) were used to collect data. Intervention was set to the intervention group in four sessions during one month. Participants in both groups filled the questionnaires to assess the effect of intervention three months after intervention.

  Results

  The background variables excepting marriage age (p=0.004) and the spouse's education (p=0.032) was not significant between the two groups. Mean score of physical activity self-efficacy before the intervention was not significant between the two groups but, after the intervention, it was significant in both groups (p=0.014). Moreover, in intervention group, there was a significant relation in the intervention group before and after intervention, (p<0.001). Between two groups, there was no significant differences about the knowledge of benefits (p=0.552), and physical activity safety points (p=0.95) before intervention, but these two outcomes had significantly difference after intervention (p=0.002 and p<0.001, respectively). There was a significant difference in physical activity in intervention group before and after intervention (p=0.002).

  Conclusion

  The study results revealed that conducting educational intervention can be effective to improve pregnant women awareness about the advantages and benefits of physical activity and to improve their self-efficacy during pregnancy.

  Keywords: Pregnant women, physical activity, self-efficacy, perceived benefits, safety points
 • Fereshteh Amiri, Reza Shapouri, Mahdi Jafarzadeh* Pages 112-123
  Background

  Infectious diseases are one of the most common diseases in the world, including Pseudomonas aeruginosa. In burn wounds, Pseudomonas aeruginosa is used to treat burns, but a number of resistances have been created, which has led to the use of plants to treat diseases. The aim of this study was to compare the effects of antimicrobial and healing marigold extract, eucalyptus, walnut, jujube, turpentine oil with silver sulfadiazine to create an effective agent in the treatment of burns is due to Pseudomonas aeruginosa.

  Methods

  Alcoholic and ethanolic extracts of walnut and jujube leaves were prepared in the laboratory and Eucalyptus oil, turpentine oil and marigold extracts were prepared for ready and we also used silver sulfadiazine ointment. In the next step, the MIC and MBC extracts were determined. In the animal model, the burn was initially burned and then infected by the bacterium Pseudomonas aeruginosa. Then the silver sulfadiazine ointment was used alone and in combination with each of the extracts separately and one gram and for three consecutive days, was injected into the wound of mice and The number of bacterial colonies was counted after the culture on the Muller Hinton Agar and culture Nutriant Agar.

  Results

  MIC and MBC of Extracts of Marigold 5.25 and 10.50 mg/ml, Eucalyptus 1.75 and 3.50 mg/ml, Alcoholic Extract of Walnut 59.0875 and 118.175 mg/ml, Estonian Extract of Walnut 8.375 and 16.75 mg/ml, Alcoholic extracts of jujube 39.875 and 79.75 mg/ml, Estonia extracts of jujube 8.625 and 17.25 mg/ml and Turpentine 8.375 and 16.75 mg/ml. The study of mouse model confirmed the effect of extracts with silver sulfadiazine against Pseudomonas aeruginosa. The acetone extract of walnut leaf, the acetone and alcoholic extract of jujube, as well as the eucalyptus extract, reduced the number of Pseudomonas aeruginosa bacteria and had better antimicrobial activity against Pseudomonas aeruginosa than other groups.

  Conclusion

  Alcoholic juices and Estonian jujube have a better effect than other groups.

  Keywords: Extract, Essential oil, Pseudomonas aeruginosa, MIC, MBC
 • Shima Ghorbanifar, Majid Pornour*, Mojtaba Sohrabi Pages 124-133
  Background

  Breast cancer is the most common cancer among women, especially in Asian women. miRNAs are a class of non-coding RNAs that play an important role in controlling gene expression at the post-transcriptional level. miR-182 is a tumor inducer in breast cancer and its expression in cancer tissue is increased. This study was performed to investigate the changes in miR-182-3p expression in blood plasma of breast cancer patients and its diagnostic value as a biomarker.

  Methods

  This study is a case-control study. Blood samples were collected from the 30 Patient with breast cancer and the 30 healthy persons (25 to 65 years) as controls. After plasma isolation, RNA was extracted and cDNA was synthesized. Blood plasma samples of the healthy individuals and the patients with breast cancer were measured by the Real Time PCR technique. The expression changes of miR-182-3p between plasma samples were evaluated by T-test.

  Results

  The expression level of miR-182-3p in the blood plasma of patients with breast cancer was significantly higher than that of healthy individuals (fold change = 606/8). Also, there was a significant relationship between miR-182-3p expression and early stage disease and stage I, II.

  Conclusion

  The results of this study showed that miR-182-3p has a significant increase in the blood plasma of people with breast cancer like cancer tissue. Therefore, it is likely to have the potential to be used as a diagnostic marker in the early and safe diagnosis of breast cancer.

  Keywords: MiR-182-3p, Breast cancer, MiRNA
 • Mohsen Ghanbarzadeh*, Kiyanoosh Darash, Masoud Masoud Pages 134-144
  Background

  Studies showed that physical activity and saffron plant usage can positively affect the persons with testicle problems and subject to apoptosis. Crocins are rich in antioxidant compounds and increase sperm count and strength, motility and morphological ability of sperm. In this study, effect of eight-week exercise and crocin on the apoptotic indices of male rats’ testicles subjected to the apoptosis has been investigated by Doxorubicin.

  Methods

    In this experimental study, 40 male rats were divided into control, scheme (doxorubicin), continuous exercise + doxorubicin, continuous exercise + doxorubicin + crocin, doxorubicin + crocin which were administered 50 mg/kg crocin for 8 weeks by gavage. All groups except the control group received doxorubicin (2.5 mg/kg of body weight), six times at the end of each week. From the end of the second week until the end of the seventh week, the control group received only normal saline the same amount of doxorubicin. Continuous exercise groups for 8 weeks, 5 sessions per week, respectively, 16, 24, 32, 40 minutes on treadmill running, Blood and tissue samples were collected 48 hours after the last exercise session and after 10-12 hours of nocturnal fasting, after anesthesia, and Bcl-2 and Bax levels were measured using Real-Time PCR testicular tissue. The results of statistical analysis were analyzed by one-way (ANOVA), at P ≤ 0.05.

   Results

  Continuous exercise + crocin + doxorubicin had a significant effect on decreasing Bax and Bax/Bcl-2 ratio and increasing Bcl-2, The experimental group with doxorubicin + exercise + crocin had the lowest mean difference (0.0008) and mean difference with the sham group with the highest mean difference (0.0061)
   (P ≤ 0.05).

   Conclusions

  The results of this study showed that continuous training and crocin-dependent injections reduce the free radicals and induce beneficial adaptation in the testicular tissue antioxidant system by reducing the toxicity induced by doxorubicin.

  Keywords: Continuous exercise, Crocin, Doxorubicin, Testis, Apoptosis