فهرست مطالب

روشها و مدلهای روان شناختی - سال دهم شماره 37 (پاییز 1398)
 • سال دهم شماره 37 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/08/01
 • تعداد عناوین: 13
|
 • نسرین ارشدی*، مریم محمودی کیا، کیومرث بشلیده، عبدالکاظم نیسی صفحات 1-24
  هدف از انجام پژوهش حاضر طراحی و آزدمون الگویی از برخی پیشایندهای قصد ترک شغل بود. شرکت کنندگان در پژوهش 350 نفر از کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری بودند که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از پرسشنامه های نقض قرارداد روان شناختی، حمایت سازمانی ادراک شده، فرهنگ یادگیری سازمانی، عدالت سازمانی، تعهد سازمانی، اعتماد به مدیریت ارشد و قصد ترک شغل استفاده شد. تحلیل داده های پژوهش با استفاده از روش الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و نرم افزارهای SPSS ویراست 22 و AMOS ویراست 22 انجام گرفت. نتایج نشان دادند که الگوی پیشنهادی از برازش خوبی با داده ها برخوردار است. یافته های مربوط به مسیرهای مستقیم الگوی پیشنهادی حاکی از معنی داری این مسیرها بود. همچنین، نتایج مربوط به روابط غیرمستقیم نقش واسطه ای تعهد سازمانی را در رابطه بین نقض قرارداد روان شناختی، حمایت سازمانی ادراک شده و فرهنگ یادگیری سازمانی با قصد ترک شغل و نیز اعتماد به مدیریت ارشد در رابطه بین عدالت سازمانی با قصد ترک شغل مورد تایید قرار دادند.
  کلیدواژگان: نقض قرارداد روان شناختی، فرهنگ یادگیری سازمانی، عدالت سازمانی، اعتماد به مدیریت ارشد، قصد ترک شغل
 • اصغر محمدزاده*، کیومرث بشلیده، نجمه حمید، نسرین ارشدی صفحات 25-44
  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای بر نظم جویی شناختی هیجانی در زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی در شهر اهواز بود. روش این پژوهش، آزمایشی با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری شامل همه زنان مبتلا به اضافه وزن و چاقی مراجعه کننده به مراکز تغذیه شهر اهواز در سال 1398 بوده که تعداد 30 نفر از آن ها به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل گمارش شدند و هر دو گروه در دو مقطع با پیش آزمون و پس آزمون از با استفاده از پرسشنامه نظم جویی شناختی هیجان گارنفسکی مورد ارزیابی قرار گرفتند. گروه آزمایش بعد از ارزیابی اولیه به تعداد سه جلسه تحریک آندی نقطه DLPFC راست دریافت نمود در حالی که گروه کنترل هیچ گونه مداخله ای دریافت ننمودند. داده ها با استفاده از از نرم افزار SPSS-23 تحلیل شدند. نتایج این پژوهش نشان داد که اثربخشی تحریک الکتریکی فراجمجمه ای به طور معنی داری بر تعدیل نظم جویی شناختی هیجان موثر بوده است. به علاوه، این مداخله می تواند موجب افزایش ارزیابی مجدد و کاهش نشخوار فکری در افراد مبتلا به چاقی و اضافه وزن گردد.
  کلیدواژگان: تحریک الکتریکی فراجمجمه ای، نظم جویی شناختی هیجان، اضافه وزن
 • اعظم داودی*، انیس احدی صفحات 45-64
  هدف از این پژوهش اعتباریابی پرسش نامه سبک تغذیه ای والدین است که دارای 27 گویه و چهار عامل است. پرسش نامه سبک تغذیه ای والدین ، ابزاری است برای سنجش شیوه ای که والدین برای تغذیه کودک خود به کار می برند. پس از ترجمه و تایید روایی محتوایی توسط کارشناسان، 298 مادر از کودکان 6 تا 11 سال به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از مدارس ابتدایی نواحی چهارگانه شیراز انتخاب شدند و از آن ها آزمون به عمل آمد. برای بررسی روایی سازه از روش تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده شد. بر اساس نتایج تحلیل عاملی اکتشافی چهار عامل استخراج شد. تعداد دو گویه که بار عاملی معناداری بر روی عامل مکنون خود نداشتند، حذف شدند و در نهایت 25 گویه در چهار عامل دسته بندی شد. نتایج مربوط به ضرایب پایایی ابعاد این مقیاس نشان میدهد که ضرایب آلفای کرونباخ در دامنه 74/0 تا 85/0 قرار دارد. نتایج تحلیل عاملی تاییدی برای مدل چهار عاملی، برازشی مناسب نشان داد. نتایج حاصل از بررسی پایایی مرکب عوامل نشان می دهد که این ضریب برای این چهار سبک در دامنه 71/0 تا 86/0 قرار دارد. نتایج این پژوهش از روایی و پایایی مطلوب این مقیاس در جمعیت بهنجار ایرانی حمایت می کند.
  کلیدواژگان: روان سنجی، روایی، پایایی، سبک تغذیه والدین
 • بهمن سهرابی*، نیما سلطانی نژاد صفحات 65-76
  در سال های اخیر توانایی وب سایت های تجاری، به مثابه کانالی برای ارتباطات و رسانه ای برای افرادی از همه نقاط جهان برای گردهم آمدن در یک قلمرو مجازی و به اشتراک گذاشتن ایده های جدید، تغییرات بنیادینی را در حوزه اشتراک اطلاعات به وجود آورده است. از اینرو هدف کلی تحقیق حاضر تبیین رابطه خصیصه های شخصیتی و قصد به اشتراک گذاری اطلاعات در وب سایت های تجاری با توجه به نقش تعدیل گر تمایل به خوداظهاری کاربران می باشد. روش تحقیق توصیفی- همبستگی و از نوع معادلات ساختاری است. جامعه آماری این پژوهش را دانشجویان دانشگاه های دولتی استان کرمان تشکیل می دهند. با استفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه برای انجام این پژوهش 160 نفر تعیین شد. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای انجام شد و برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد. پایایی و روایی ابزار تحقیق با محاسبه آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و میانگین واریانس تبیین شده ارزیابی و تایید شد و روایی محتوایی پرسشنامه ها توسط استادان و خبرگان آشنا به موضوع تایید شد. داده ها پس از جمع آوری، با نرم افزار آماری ایموس و پی ال اس تحلیل شد. نتایج نشان داد خصیصه های شخصیتی و مولفه های آن (اقتدارگرایی، عزت نفس، کانون کنترل و سازگاری) بر قصد به اشتراک گذاری اطلاعات تاثیر مثبت و معناداری دارند و تمایل به خود اظهاری در این ارتباط نقش تعدیل کنندگی دارد.
  کلیدواژگان: قصد به اشتراک گذاری اطلاعات، خصیصه های شخصیتی، خود اظهاری، وب سایت تجاری
 • سید مهدی پورسید، فرهاد خرمائی*، سید رضا پورسید صفحات 77-96
  شناسایی پدیده ی غفلت و عوامل مرتبط با آن می تواند راهکارهایی را در مورد پیشگیری از غفلت و غفلت زدایی به منظور جلوگیری و کاهش پیامدهای ناگوار آن در زمینه های مختلف منجر شود. هدف تحقیق حاضر، شناسایی مولفه های پدیده ی غفلت و عوامل مرتبط با آن بود. این تحقیق با روش کیفی و رویکرد تحلیل محتوا از نوع قراردادی در سال 95-1394 انجام شد. مشارکت کنندگان 13 دانشجوی کارشناسی رشته های علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه پیام نور واحد ابرکوه بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از روش مصاحبه ی فردی نیمه ساختار یافته تا رسیدن به حد اشباع نظری و برای تحلیل آن ها از روش تحلیل محتوای کیفی استفاده شد. از تجزیه و تحلیل داده ها در مورد مولفه های غفلت بر اساس نظر فرد در مورد دیگران 4 درون مایه و 14 طبقه حاصل شد که شامل که شامل موارد فردی، موارد خانوادگی، موارد اجتماعی و موارد محیطی بودند. از تجزیه و تحلیل داده ها در مورد مولفه های غفلت بر اساس نظر فرد در مورد خود 4 درون مایه و 13 طبقه حاصل شد که شامل که شامل موارد فردی، موارد خانوادگی، موارد اجتماعی و موارد محیطی بودند. یافته های این تحقیق می تواند به دانشجویان کمک کند تا مولفه های پدیده ی غفلت و عواملی که باعث غفلت در زمینه های فردی، خانوادگی، اجتماعی و محیطی می شود را شناسایی کنند و در جهت پیشگیری و یا رفع این عوامل گام بردارند.
  کلیدواژگان: غفلت، دانشجویان کارشناسی، تحقیق کیفی، تحلیل محتوا
 • آذرمیدخت رضایی*، کیومرث زرافشانی، مژگان خوش مرام، نعمت الله شیری صفحات 97-116

  پژوهش حاضر با هدف اصلی شناسایی تعیین‏کننده‏های توانمندسازی روانشناختی زنان نواحی روستایی شهرستان مرودشت انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل تمام جمعیت فعال (15 تا 65 سال) زنان روستایی شهرستان مرودشت بودند که با استفاده از جدول بارتلت و همکاران (2001)، 227 نفر از آن ها به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش پرسشنامه ای بود که روایی آن توسط جمعی از متخصصان و روایی سازه و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها در دو بخش آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزارهای SPSS نسخه 25 و SmartPLS نسخه سه انجام شد. یافته های مدل سازی معادلات ساختاری نشان داد عوامل اجتماعی، عوامل اقتصادی و عوامل نهادی تاثیر مثبت و معناداری بر توانمندسازی روانشناختی زنان نواحی روستایی شهرستان مرودشت داشتند. در نهایت، راهکارهایی نظیر «دادن وام و اعتبارات به زنان روستایی»، «راه اندازی صندوق ها و موسساتی با هدف حمایت مادی و معنوی از زنان روستایی» و «بالا بردن سطح آگاهی، دانش و مهارت زندگی» برای بهبود توانمندسازی روانشناختی زنان نواحی روستایی شهرستان مرودشت پیشنهاد شد.

  کلیدواژگان: توانمندسازی، توانمندسازی روانشناختی، زنان روستایی، شهرستان مرودشت
 • رامین علوی نژاد*، شیرین کوشکی، آنیتا باغداساریانس، فاطمه گلشنی صفحات 117-138
  اعتیاد به اینترنت و پیامدهای آن یکی از موضوعات جدی و تاثیرگذار بر زندگی مدرن انسان است. این پژوهش با هدف مطالعه الگوی ساختاری اعتیاد به اینترنت بر اساس صفات نابهنجار شخصیت و نارسایی هیجانی با میانجی گری احساس تنهایی دانشجویان انجام پذیرفت. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی شهر تهران در سال تحصیلی 98-1397 شد. 800 دانشجو به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی مرحله ای و با توجه به معیارهای ورود به مطالعه انتخاب شدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی، پرسشنامه اعتیاد به اینترنت یانگ (IA)، پرسشنامه احساس تنهایی (UCLA)، فرم کوتاه نسخه بزرگسالان پرسشنامه شخصیت (PID-5-BF) و مقیانس نارسایی هیجانی تورنتو (TAS-20) صورت پذیرفت. نتایج حاصل از آزمون معادلات ساختاری نشان داد که مدل مورد نظر از برازش قابل قبولی برخوردار است. در مجموع یافته های این پژوهش حاوی تلویحات مهمی درباره اعتیاد به اینترنت و عوامل تاثیر گذار بر آن یعنی صفات ناسازگار شخصیت، نارسایی هیجانی و متغیر میانجی احساس تنهایی بود.
  کلیدواژگان: اعتیاد به اینترنت، صفات ناسازگار، نارسایی هیجانی، احساس تنهایی
 • ذکیه فتاحی* صفحات 139-158

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش مثبت نگری با تاکید بر آیات قرآن، بر تاب آوری و عزت نفس دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهرستان ایذه انجام پذیرفت. طرح پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه ی آماری شامل کلیه ی دانش آموزان پسر دوره متوسطه دوم شهرستان ایذه در سال تحصیلی 96-1395 بود که به روش نمونه گیری در دسترس 120 دانش آموز انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از مقیاس تاب آوری (Conner-Davidson, 2003) و عزت نفس (Cooper Smith, 1967) استفاده شد. پس از اجرای پیش آزمون گروه آزمایش تحت 10 جلسه 90 دقیقه ای آموزش مثبت نگری با تاکید بر آیات قرآن به شیوه گروهی قرارگرفت، و گروه گواه هیچگونه مداخله ای دریافت نکرد. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس حاکی از آن بود که بین دو گروه آزمایش و گواه از نظر مثبت نگری تفاوت معناداری وجود دارد؛ به این صورت که آموزش مثبت نگری با تاکید بر آیات قرآن به صورت معناداری باعث افزایش تاب آوری و عزت نفس اعضای گروه آزمایش شده است.

  کلیدواژگان: مثبت نگری با تاکید بر آیات قرآن، تاب آوری، عزت نفس
 • زهره کیانی*، نادره سهرابی، سلطانعلی کاظمی، محمد خیر صفحات 159-176
  این پژوهش با هدف تبیین معادله تشخیصی دانش آموزان موفق و ناموفق براساس مولفه های فردی (عزت نفس، در گیری مدرسه ای و جنسیت) در دانش آموزان پایه دهم متوسطه اول شهر شیراز انجام گرفت. نوع مطالعه مقطعی توصیفی- تحلیلی و کاربردی است. جامعه آماری دانش آموزان پایه دهم متوسطه اول شهر شیرازمی باشد که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. حجم نمونه شامل 400 (200 نفر دختر و نفر 200 پسر) می باشد به منظور سنجش میزان درگیری مدرسه ای از پرسشنامه درگیری مدرسه ای مرکز ملی دنور آمریکا (2006) و به منظور سنجش عزت نفس دانش آموزان از مقیاس عزت نفس کوپراسمیت (1967) استفاده شد برای دستیابی به تفاوت های گروهی و مهمتر از آن، برای پیش بینی عضویت گروهی و دستیابی به معادله ممیز، روش آماری تحلیل ممیز به کار رفت این تحلیل با روش همزمان صورت گرفت. نتایج تحلیل داده ها نشان داد متغیرهای عزت نفس،درگیری مدرسه ای، قدرت تفکیک دانش آموزان موفق و مقایسه با دانش آموزان ناموفق را دارد به عبارت دیگر، همبستگی میان متغیرهای مذکور با احتمال وجود موفقیت تحصیلی مثبت به دست آمد.
  کلیدواژگان: موفقیت تحصیلی، دانش آموز، عملکرد تحصیلی، افت تحصیلی، عوامل فردی
 • مریم حسینی گوهری، حمدالله منظری*، سعید صیادی، سنجر سلاجقه صفحات 177-190
  هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های شخصیتی رهبران تحول آفرین بر مسیولیت پذیری اجتماعی با توجه به نقش مداخله گر کارآفرینی سازمانی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی- پیمایشی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان آگاه و مدیران و کارشناسان دانشگاه های دولتی استان کرمان است. از این جامعه آماری نمونه 384تایی به صورت طبقه ای متناسب انتخاب شد و داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری شدند و به کمک مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار ایموس 24 مورد بررسی قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار بود. ویژگی های شخصیتی رهبران تحول آفرین به طور مستقیم پیش بینی کننده مسیولیت پذیری اجتماعی دانشگاه ها بود و کارآفرینی سازمانی در این رابطه نقش واسطه گری معناداری را ایفاء کرد. لذا پیشنهاد می شود در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به بحث کارآفرینی سازمانی، مسیولیت اجتماعی و ویژگی های شخصیتی رهبران تحول آفرین توجه بیش از پیشی شود.
  کلیدواژگان: ویژگی های شخصیتی، رهبری تحول آفرین، کارآفرینی سازمانی، مسئولیت پذیری اجتماعی
 • خدیجه حیدری، نازنین هنرپروران* صفحات 191-206

  هدف از انجام این پژوهش مقایسه اثربخشی ایماگوتراپی و زوج درمانی ستیر بر پایداری زندگی زوجین متعارض بوده است. روش پژوهش حاضر از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با سه گروه (دو گروه آزمایش، یک گروه ایماگوتراپی، یک گروه زوج درمانی ستیر) و یک گروه کنترل (بدون مداخله) بود. جامعه آماری شامل کلیه زنان متاهل مراجع کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز بودند که با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب گردیدند . بدین ترتیب که از میان افرادی که نمره بالاتر از خط برش پرسشنامه بی ثباتی ازدواج کسب و داوطلب شرکت در پژوهش بودند به تصادف 45 نفر را انتخاب و مجددا به تصادف در 3 گروه 15 نفره (2گروه آزمایش و 1 گروه کنترل) تقسیم گردید. گروه های آزمایش در 12 جلسه 90 دقیقه ای تحت درمان گروهی قرار گرفتند جهت گردآوری اطلاعات از شاخص بی ثباتی ازدواج ادواردز و همکاران استفاده گردید. نتایج نشان داد هر دو رویکرد درمانی بر پایداری زندگی زوجین متعارض اثر داشته است. اما تفاوت معناداری مشاهده نگردید کلیدواژه ها: ایماگوتراپی، زوج درمانی ستیر، پایداری زندگی، زوجین متعارض

  کلیدواژگان: ایماگوتراپی، زوج درمانی ستیر، پایداری زندگی، زوجین متعارض
 • فاطمه بوستانی، مجید برزگر*، سیامک سامانی، نادره سهرابی صفحات 207-224

  پژوهش حاضر با هدف طراحی و آزمون مدل علی جهت تبیین تعارضات خانوادگی در خانواده های دارای کودکان نقص توجه همراه با بیش فعالی بر روی 250 نفر از مادران مراجعه کننده به روانشناسان و مشاوران شهرستان شیراز که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده بودند انجام شد. روش این پژوهش توصیفی - همبستگی است، جهت جمع آوری داده ها از سه پرسشنامه نشانه های بیماری دراگاتیس، مقیاس محیط خانواده موس و همکاران و سیاهه رفتاری کودک آخنباخ و همکاران استفاده شد. برای تحلیل داده ها از نرم افزار AMOS و SPSS استفاده گردید. یافته ها نشان داد که مشکلات رفتاری کودکان اثر مستقیم و معنی داری هم بر پریشانی مادر و هم بر تعارضات خانوادگی دارد، پریشانی مادر اثر مستقیم و معنی دار بر تعارضات خانوادگی دارد و همچنین اثرغیر مستقیم از مشکلات رفتاری کودکان به تعارضات خانواده از طریق پریشانی مادر نیز معنی دار به دست آمد. در کل داده ها نشان داد که مدل پیشنهادی با069/0 = RAMSE برازش گردید. بنابراین نتایج فوق نشان می دهد که مدل فوق به دلیل توجه کردن به نقش عوامل تاثیر گذار مسیری مهم در جهت افزایش سلامت و استحکام خانواده باشد.

  کلیدواژگان: کلید واژها: تعارضات خانوادگی، پریشانی مادر، مشکلات رفتاری کودک، نقص توجه همراه با بیش فعالی
 • علیرضا رمضانپور، مریم کورش نیا*، امیر هوشنگ مهریار، حجت الله جاویدی صفحات 225-246

  پژوهش حاضر به منظور بررسی نقش واسطه گری خودتنظیمی تحصیلی در روابط بین ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده (جهت گیری گفت و شنود و جهت گیری همنوایی) و احساس تعلق به مدرسه با تاب آوری تحصیلی بر روی نمونه ای 512 نفره از دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهر داراب انجام گرفت. اعضای نمونه با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند و مقیاس های الگوی ارتباطی خانواده ریچی و فیتزپاتریک (1990)، مقیاس احساس تعلق به مدرسه براون و ایوانز (2002)، پرسشنامه خودتنظیمی تحصیلی سواری و عرب زاده (1392) و مقیاس تاب آوری تحصیلی کسیدی (2016) را تکمیل نمودند. پس از جمع آوری داده ها، ارزیابی مدل پیشنهادی با روش معادلات ساختاری و استفاده از برنامه لیزرل، انجام گرفت. نتایج تحلیل داده ها نشان داد که متغیرهای برون زا (جهت گیری گفت و شنود خانواده و جهت گیری همنوایی خانواده و احساس تعلق به مدرسه) قادر به پیش بینی خودتنظیمی تحصیلی هستند، خودتنظیمی تحصیلی قادر به پیش بینی تاب آوری تحصیلی است و خودتنظیمی تحصیلی میانجی گر ارتباط متغیرهای برون زا (جهت گیری گفت و شنود خانواده و جهت گیری همنوایی خانواده و احساس تعلق به مدرسه) و تاب آوری تحصیلی می باشد.

  کلیدواژگان: ابعاد الگوهای ارتباطی خانواده، احساس تعلق به مدرسه، خودتنظیمی تحصیلی، تاب آوری تحصیلی
|
 • Nasrin Arshadi *, Maryam Mahmoodikia, Kioumars Beshlideh, Abdolkazem Neisi Pages 1-24
  The purpose of this research was designing and testing a model of some antecedents of turnover intention. The sample of this study consisted of 350 employees from Aghajari Oil and Gas Production Company who were selected by stratified random sampling method. The instruments used in the study were psychological contract breach questionnaire, perceived organizational support questionnaire, organizational learning culture questionnaire, organizational justice questionnaire, and organizational commitment questionnaire, trust in top management questionnaire and turnover intention questionnaire. Structural equation modeling (SEM), and SPSS-22 and AMOS-22 softwares were used for data analysis. Results indicated that the proposed model fit the data properly. The findings regarding direct paths showed that all of them are statistically significant. Findings also showed that organizational commitment plays a mediating role on the relationship between psychological contract breach, perceived organizational support and organizational learning culture with turnover intention and trust in top management on the relationship of organizational justice and turnover intention.
  Keywords: psychological contract breach, organizational learning culture, organizational justice, trust in top management, turnover intention
 • Asghar Mohamadzadeh *, Kioumars Beshlideh, Najmeh Hamid, Nasrin Arshadi Pages 25-44
  The present study was conducted aiming to determine the effectiveness of Transcranial direct current stimulation (TDCS) on emotional cognitive regulation in women with obesity and overweight in the city of Ahvaz. The statical method used in this study is A Experimental method using pre-test and post-test .The statistical population including all women with overweight and obesity which referred to nutrition clinics in Ahvaz city at 2019. A to 30 of overweight and obesity women were selected by available sampling among the referring to nutrition clinics in Ahvaz then randomly assigned to two experimental and control groups and both groups were evaluated with pre-test(before intervention) and post-test(after intervention).after the initial assessment by Garnfeski emotion cognitive regulation questionnaire. The experimental group received Three Sessions of Anod Stimulation Over right DLPFC Reigon, while the control group didn’t receive any intervention. The data were analysised by SPSS-23.The results of this research showed that TDCS Intervention have been significantly effective in modulating emotional cognitive regulation (p<0.01). In addition, this intervention can increase reassessment and decrease Thought Rumination in people with obesity and overweight.
  Keywords: Transcranial direct current stimulation, Emotional cognitive regulation, overweight
 • Azam Davoodi *, Anis Ahadi Pages 45-64
  The Parental Feeding Style Questionnaire (PFSQ) is a tool to assess parental feeding practices. The aim of this study was to validate PFSQ which includes 27 questions and four factors. After translation of the survey and review by the experts, 298 parents of children 6-11 years old were selected from elementary schools in 4 areas of city of Shiraz using multi-stage cluster sampling. In order to assess construct validity, exploratory and confirmatory factor analyses were applied. The exploratory factor categorized in 4 factors. two questions omitted because they didn't have good meaning of factore loading on their factor. The result showed internal reliability coefficients (Cronbach's α) of 0.74-0.85. Meanwhile, confirmatory factor analysis for a 4-factor model indicates that fitting model to the data is acceptable. The result showed that the four factors of parental feeding style questionnaire have good and acceptable validity and reliability. This questionnaire can be used in psychological research in Iran.
  Keywords: Validity, Reliability, Psychometric, Parental Feeding Style
 • Bahman Sohrabi *, Nima Soltaninezhad Pages 65-76
  In recent years, the ability of commercial websites, as a medium for communication and media for people from all parts of the world to gather in a virtual realm and to share new ideas, has created a fundamentalist change in the field of information sharing. Hence, the general purpose of this study is to explain the relationship between personality characteristics and intention to share information on commercial websites due to the moderating role of self-declared in users. The research method is descriptive-correlation and structural equation type. The population of the study consists of students of public universities in Kerman province. Using Cochran formula, the sample size was determined for this study 160 people. The stratified random sampling method was used to collect data. Reliability and validity of the research tools were evaluated and confirmed by calculating Cronbach's alpha, combined reliability and mean variance, and content validity of the questionnaires were confirmed by professors and experts familiar with the subject. The collected data were analyzed by SPSS software and Chi-up. The results showed that personality traits and its components (authoritarianism, self-esteem, locus of control and adaptability) have a positive and significant impact on the intention of sharing the information and the tendency to self-declared is a moderating role in this communication.
  Keywords: Intent to share information, personality features, self-declared, business websites
 • Seyed Mehdi Poorseyed, Farhad Khormaei *, Seyed Reza Poorseyed Pages 77-96
  Identifying the phenomenon of neglect and its related factors can lead to strategies for preventing it in order to prevent and mitigate its adverse consequences in different fields. This study aimed to identify the components of neglect and its related factors. Research was conducted with qualitative method and content analysis approach of conventional type in 1394-95. The participants were consisted of 13 undergraduate students in the fields of educational sciences and psychology of Payame Noor University in Abarkouh selected by purposeful sampling. Semi-structured interviews were used for data collection to reach the theoretical saturation and qualitative content analysis method was used for analyzing them. 4 themes and 14 categories were resulted from data analysis on the components of neglect based on the individual's opinion about the others, including individual, family, social and environmental cases. 4 themes and 13 categories were resulted from data analysis on the components of neglect based on the individual's opinion about himself including individual, family, social and environmental cases. The findings of this study can help students identify the neglect’s component and factors that cause neglect in the individual, family, social and environmental areas to prevent or eliminate this factors.
  Keywords: Neglect, Undergraduate students, Qualitative research, Content analysis
 • Azarmidokht Rezaei *, Kiumars Zarafshani, Mojgan Khoshmaram, Nematollah Shiri Pages 97-116

  The main purpose of this study was to identifying determinants of psychological empowerment and provides solutions among women of rural area in Marvdasht Township. Statistical population consisted of all active women (15 to 65 years) in rural area in Marvdasht Township, that using Bartlett et al. (2001)’s sampling table, 227 of them were selected as the sample using the multistage cluster sampling method (n=227). The main instrument in this study was questionnaire which its validity were confirmed by the panel of experts and construct validity and its reliability was established by Cronbach's Alpha coefficient and composite reliability. Data were analyzed by SPSSwin25 and SmartPLS3 softwares in two parts of descriptive and inferential statistics. Based on the results of structural equation modeling the social factors, economic factors and institutional factors had a positive and significant effect on the psychological empowerment among women of rural areas of Marvdasht Township. Finally, several solutions such as "Providing loans and credits to rural women", "Launching funds and institutions aimed at supporting rural women" and "raising the level of knowledge and skills of rural women" to improve the psychological empowerment among women of rural areas of Marvdasht Township was presented.

  Keywords: Empowerment, Psychological Empowerment, Rural Development, Marvdasht Township
 • Ramin Alavinezhad *, Shirin Kooshki, Anita Baqdasarians, Fatemeh Golshani Pages 117-138
  Internet Addiction and its consequences is a Serious and influential issue of Modern human life. The present study aimed to investigate structural modeling of internet addiction based on maladaptive personality traits and alexithymia among college students, by mediating role of loneliness. A total of 800 undergraduate college students from different universities of Tehran participated in this study regarding to inclusion criteria and using randomized multistage clustered sampling. they were assessed in 2018-2019 with demographic questionnaire, Young internet addiction test (young, 1998), Toronto Alexithymia scale (TAS-20) (Bagby, Taylor, & Parker, 1994), The Personality Inventory for DSM-5 (PID-5-BF) (kruger, 2012) and The Revised UCLA Loneliness Scale (R-UCLA) (Russell, Peplau & Cutrona, 1980). Results of The study showed adequate goodness-of-fit for the proposed structural Equation model. Moreover, the indirect and indirect effects of research variables on internet addiction investigate. Our finding may contains considerable implication for internet addiction based on maladaptive personality traits, alexithymia and loneliness.
  Keywords: internet addiction, Maladaptive traits, Alexithymia, Loneliness
 • Zakiyeh Fattahi * Pages 139-158

  The purpose of this study was to determind the effectiveness of train positive thinking-based Quran verses on Resiliency and Self-esteem in High School boys. Recent work is a clinical trial with pre/posttest plan for a group covering 120 students who were selected by in access method and arranged randomly in interference (15) and control (15) groups.before and after implementation of independent variable,all subjects were measured in both groups using CD-RISC and SEI questionnaire. results of covariance analaysis ,after controlling the scores of pretest illustrated the meaningful difference of Resiliency and self-esteem scorces in interference and control after the of train positive thinking-based Quran verses that this method has an appropriate contribution in improvement of Resiliency and self-estem in High School boys. Train positive thinking-based Quran verses in high school boys can improve their Resiliency and self-estem.and effectiveness of train positive thinking-based Quran verses on Resiliency and Self-esteem in High School boysKeywords: positive thinking, resiliency,self-estem.

  Keywords: positive thinking, resiliency, self-estem
 • Zohreh Kiani *, Nadereh Sohrabi, Soltanali Kazemi, Mohammad Khayyer Pages 159-176
  This study aimed to explain the diagnostic equation of successful and unsuccessful students based on individual components (self esteem, school and gender) in the first grade students of the first high school in Shiraz. The type of cross-sectional study is descriptive-analytical and applied. The statistical population of the first grade elementary school students of Shiraz city was selected through purposeful sampling. The sample size was 400 (200 females and 200 females). In order to measure the degree of involvement of the school from the Denver National Center for School Intervention (2006), we used the Cooper Mastim Self-Esteem Scale (1967) to measure self-esteem among students. Achieving group differences and, more importantly, for predicting group membership and achieving the equation of equilibrium, the statistical method of the analysis was used. This analysis was carried out using a concurrent method. The results of the data analysis showed that self-esteem variables, school conflict, the severity of successful students and comparison with unsuccessful students, in other words, the correlation between these variables with the probability of positive academic success was obtained.
  Keywords: academic achievement, student, academic performance, academic failure, individual factors
 • Maryam Hosseini, Hamdollah Manzari *, Saeed Sayyadi, Sanjar Salajegheh Pages 177-190
  The purpose of this study is to investigate the effect of personality traits of transformational leaders on social responsibility with regard to the interventionist role of organizational entrepreneurship. This research is applied in terms of purpose and in terms of data collection, it is descriptive-correlational. The statistical population of the study is informed experts and managers and experts of public universities of Kerman province. From this statistical population, a sample of 384 was selected as the appropriate category and the data were collected through a questionnaire and analyzed by structural equation modeling in Amos 24 software. The results showed that the model had a good fit. The personality traits of transformational leaders directly predicted the social responsibility of universities, and organizational entrepreneurship played a significant mediating role in this regard. Therefore, it is suggested that in universities and institutes of higher education, organizational entrepreneurship, social responsibility, and personality traits of transformational leaders are more prevalent.
  Keywords: Personality Traits, Transformational Leadership, Organizational Entrepreneurship, Social Responsibility
 • Pages 191-206

  The aim of this study was Comparison the Effectiveness of imago therapy and satier couple therapy on life stability in conflicting couples . The statistical population consisted of all married women referring to counseling centers in Shiraz who were selected by purposeful sampling. Thus, out of those who scored higher than the cut-off line of the Business Marriage Instability Questionnaire and volunteered to participate in the study, 45person was randomly selected and again randomly divided into 3 groups (2 experimental and 1 control groups). The experimental groups received group therapy in 12 sessionKeywords: imago therapy, satier couple therapy, life stability, conflicting coupless of 90 minute . To collect data in this experimental research, marital instability index Edvard and et al were used. .Results of This study indicated that treatment had significant effect on life stability of conflicting couples but, finding indicated that there are not significant different between Effectiveness of imago therapy and satier couple therapy.

  Keywords: imago therapy, satier couple therapy, life stability, conflicting couples
 • Fatemeh Boostani, Majid Bargegar *, Siamak Samani, Nadereh Sohrabi Pages 207-224

  A causal model for explaining family conflicts in families with ADHD children in Shiraz The purpose of this study was to design and test the causal model for explaining family conflicts in families with ADHD children, among 250 mothers who were referred to psychologist and counselors in shiraz who were selected by random sampling method. The method of this research is a correlation. To collect data, used three questionnaires, Brief Symptom Inventor, family scale of Mouse and colleagues and The Child Behavior Check List were used. The data were analyzed using AMOS and SPSS software. Findings showed that children's behavioral problems have a direct and significant effect on both mother's distress and family conflicts. Mother distress has an immediate and considerable impact on family conflicts, as well as the indirect impact of children's non-behavioral problems on family conflicts was significant due to suffering in the mother. In general, the data showed that the proposed model of RAMSE = /069 was fitted. Therefore, the above results show that the high model due to paying attention to the role of possible factors is an effective route for family health and well-being. Key words: family conflicts, mother's distress, children's behavioral problems, Attention Deficit/Hyperactivity Disorder

  Keywords: family conflicts, mother's distress, children's behavioral problems, Attention Deficit, Hyperactivity Disorder
 • Alireza Ramezanpour, Maryam Kouroshnia *, Amirhooshang Mehryar, Hojatallah Javidi Pages 225-246

  The present study aimed to investigate the mediating role of academic self-regulation in the relationship between dimensions of family communication patterns (conversation orientation and conformity orientation) and Sense of Belonging in School with academic resilience on a sample of 512 secondary school students in the Darab city. Sample members were selected using multistage cluster sampling and the Richie and Fitzpatrick Revised Family Communication Pattern (1990), Brown & Evans Sense of Belonging in School Scale (2002), Savari and Arabzadeh Academic Self- Regulation Scale (2013) And Cassidy Academic Resilience Scale (2016) were completed. After data collection, the proposed model was evaluated using Structural Equation Method and using LISREL software. The results of the data analysis showed that dimensions of family communication patterns and Sense of Belonging in School were able to predict academic self-regulation, academic self-regulation was able to predict academic resilience, and academic self-regulation plays a significant mediating role in the relationship between conversation orientation and conformity orientation and Sense of Belonging in School with academic resilience.

  Keywords: Dimensions of Family Communication Patterns, Sense of Belonging in School, Self-regulation, Academic Resilience