فهرست مطالب

مدیریت صنعتی - پیاپی 50 (زمستان 1398)
 • پیاپی 50 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/01
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسین عزیزی، رسول جاهد* صفحات 1-23
  انتخاب تامین کننده ی مناسب برای برون سپاری اکنون یکی از مهم ترین تصمیمات بخش خرید است. این ‏تصمیمات بخش مهمی از مدیریت تولید و تدارکات برای بسیاری از بنگاه ها هستند. بعلاوه، تامین کنندگان را ‏می توان به صورت نسبی از دیدگاه های خوشبینانه و بدبینانه ارزیابی و انتخاب کرد. روش تحلیل پوششی ‏داده ها برای اندازه گیری کارایی سیستم های تولیدی به کار می رود که ورودی های متعددی را مصرف ‏می کنند ‏و خروجی های متعددی را تولید می نمایند. در شرایط نرمال، مطلوب این است که ورودی های کمتری ‏مصرف ‏شوند و خروجی های بیشتری تولید شوند، زیرا این کار منجر به کارایی بالاتری می شود. این مقاله یک رویکرد ‏جدید «تحلیل پوششی داده ها با مرز دوگانه» را برای ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان پیشنهاد می کند. رویکرد ‏تحلیل پوششی داده ها با مرز دوگانه، می تواند بهترین تامین کننده را در حضور محدودیت های وزنی، عوامل ‏غیرقابل کنترل، و داده های اصلی و ترتیبی شناسایی کند. در این رویکرد، پیشنهاد می شود که هر دو کارایی ‏خوشبینانه و بدبینانه نسبی را در قالب یک کارایی میانگین هندسی ادغام کنیم. کارایی میانگین هندسی نشان ‏دهنده ی عملکرد کلی هر تامین کننده می باشد. مشاهده می شود که کارایی میانگین هندسی قدرت افتراق ‏بیشتری نسبت به هر کدام از دو کارایی خوشبینانه و بدبینانه دارد. یک مثال عددی کاربرد روش پیشنهادی را ‏نشان می دهد.‏
  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده ها، انتخاب تامین کنندگان، محدودیت وزنی، عوامل غیرقابل کنترل و داده های اصلی و ترتیبی، ‏کارآیی های خوشبینانه و بدبینانه
 • وحیده رضایی، صمد نجاتیان، معصومه خانمحمدی* صفحات 24-42
  انسان همواره به دنبال راه های مناسب برای استفاده درست و بهینه از منابع در دسترس خود بوده است، لذا با توجه به محدودیت های سرمایه، زمان، مکان، انرژی و... مدیران از ابتدا به دنبال روش های علمی برای استفاده بهینه از این محدودیت ها بوده اند. یکی از مهمترین راه ها برای رسیدن به بهینه سازی، ارزیابی عملکرد واحد هاست. ما در این مقاله، به موضوع بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت استان کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر آمار ارایه شده در مورد کارگاه های صنعتی با ده کارکن و بیشتر می پردازیم، از آنجاییکه در محاسبه کارایی انرژی چندین نهاده و چندین ستانده در قالب تیوری تابع تولید باید مورد استفاده قرار گیرد لذا با استفاده از تحلیل پوششی داده ها به بررسی وضعیت کارایی انرژی در واحد های صنعتی استان می پردازیم و سپس نتایج کارایی و موانع موجود و اقدامات عملی مورد نیاز را شرح می دهیم. نتایج حاصل از مدل کارایی نشان می دهد که مهمترین عامل عدم کارآیی صنعت استان را براساس نتایج حاصل شده نیروی انسانی و آنهم بدلیل جمعیت زیاد جویای کار و عدم بهره برداری بهینه از نیروی کار شاغل در صنعت استان می باشد
  کلیدواژگان: کارایی، تحلیل پوششی داده ها، مدل جمعی، مدل جمعی وزندار شده
 • مقداد حاجی محمدعلی جهرمی*، مریم نوروزپور رودپشتی صفحات 43-56

  این پژوهش با هدف مدلسازی عوامل موثر بر موفقیت مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان در بانک توسعه تعاون صورت گرفته است. مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها یک پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این مطالعه روسا، معاونین و کارکنان با سابقه شعب بانک توسعه تعاون در شهر تهران می باشند و در نهایت 115 پرسشنامه صحیح گردآوری شد. پرسشنامه پژوهش شامل 30 پرسش تخصصی با طیف لیکرت پنج درجه است. روایی پرسشنامه از دیدگاه خبرگان امر از نظر اعتبار محتوا تایید شده است و اعتبار سازه نیز با مدل اندازه گیری، روایی همگرا و روایی واگرا صورت گرفته است. همچنین ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 944/0 و ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی تک تک ابعاد نیز بزرگتر از 7/0 بدست آمده است که نشان دهنده پایایی مطلوب پرسشنامه است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از تکنیک حداقل مجذورات جزیی استفاده شده است. پس از تحلیل داده ها، نتایج نشان داده است مدیریت دانش مشتری، فناوری و بازاریابی داخلی بر مشتری محوری تاثیر دارند. از سوی دیگر مدیریت دانش مشتری، بازاریابی داخلی، فناوری، مشتری محوری و مدیریت هزینه بر موفقیت مدیریت ارتباط الکترونیک با مشتریان تاثیر دارند.

  کلیدواژگان: بازاریابی داخلی، فناوری، مدیریت دانش مشتری، مشتری محوری، موفقیتecrm
 • احسان افسری، جلال حقیقت منفرد*، طهمورث سهرابی صفحات 57-71
  اطلاعات و دانش در هزاره سوم به ثروت اصلی سازمانها تبدیل شده و بنگاه های تجاری و واحدهای تولیدی برای کسب مزیت رقابتی به دنبال استفاده هر چه بیشتر از این ثروت در تصمیمات خطیر خود در محیط پویای امروز میباشند. با به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در تمامی ارکان کسب و کار نیز، سیستمها و نرم افزارهای سازمانی، بستر فعالیت های کسب و کار را شکل داده و تبدیل به مخزن نوینی برای داده های سازمانی شده اند. یکی از این ابزارهای کارآمد در فرایند تصمیم گیری در هر سازمان هوش تجاری چابک است.در این تحقیق بعد از بررسی ادبیات موضوع و استخراج کدها، مضمون های پایه و مضمون های ساختاریافته، با استفاده از روش گروه کانونی با خبرگان و متخصصین، مولفه های موثر در طراحی مدل هوش تجاری چابک شناسایی شده اندو سپس مدل نهایی با استفاده از تکنیک ویکور فازی در هلدینگ فناوری اطلاعات و ارتباطات شکل گرفت.
  کلیدواژگان: هوش تجاری چابک، تحلیل مضمون، رویکرد فازی، فناوری اطلاعات و ارتباطات
 • جابر کلاکی جویباری*، جعفر کلاکی جویباری، رضا حسن زاده صفحات 72-87
  جانمایی بخش ها مسیله ای است که به نحوه ی چیدمان دپارتمان ها در منطقه کاری، با درنظر گرفتن مساحت مورد نیاز و میزان ارتباط بخش ها بایکدیگر، می پردازد. مسیله جانمایی بخش ها به عنوان یک اصل کلیدی برای بهبود بهره وری کارخانه در نظر گرفته می شود، می دانیم طرح های نامناسب چیدمان بخش ها، همراه با معضلات متعدد و هزینه های عملیاتی سیستم های جابجایی مواد می باشد. روش های گوناگونی برای جانمایی بخش های کارخانه وجود دارند که نمی توان گفت کدام یک از آن ها نسبت به دیگری برتری مطلق دارد، بنابر این بایستی با اتخاذ رویکردی مناسب بهترین چیدمان ممکن را از میان طرح های مختلف بدست آورد. در این پژوهش پس از ارایه چیدمان های مختلف با روش مارپیچی و روش های سیستماتیک جانمایی با کمک نرم افزارهایAldep, Micro Craft, Plannet و بررسی معیار های موثر بر طرح های چیدمان با رویکرد فازی برای داده های کیفی، و تعیین وزن معیار ها، رتبه بندی نهایی با استفاده از روشPROMETHEE II و نرم افزار lab Decision دریک نمونه مطالعه موردی انجام شده است. پس از بررسی طرح های چیدمان، طرح ایجاد شده با کمک نرم افزار Plannetکه از لحاظ هزینه جابجایی مواد در رتبه دوم قرار داشت؛ در مجموع با در نظر گرفتن معیار های کیفی ماتریس تصمیم رتبه نخست را در رتبه بندی نهایی به خود اختصاص داد.
  کلیدواژگان: جانمایی، Aldep، Plannet، Micro Craft، PROMETHEE II
 • ندا مظفری، حسن مهرمنش*، محمود محمدی صفحات 88-100
  مسیله متعادل سازی خطوط مونتاژ از جمله مسایل بهینه سازی است که توسط محققین مختلف بسیاری مورد مطالعه قرارگرفته است. با این وجود و پس از شش دهه تحقیق و توسعه، وجود شکافی عمیق بین مطالعات دانشگاهی انجام شده در این زمینه با کاربردهای عملی مسیله متعادل سازی خط مونتاژ در محیط واقعی صنعت محسوس می باشد. به همین دلیل این تحقیق با هدف ایجاد تعادل در خطوط مونتاژ مختلط در جهت کاهش هزینه نیروی انسانی و کاهش تعداد ایستگاه های کاری انجام شده است. برای حل مساله از مجموعه داده شامل 7 ایستگاه کاری و 70 وظیفه و زمان حل 500 ثانیه و زمان انجام هر فعالیت شامل 260 فعالیت مشخص، با روابط پیش نیازی تعیین شده دو رویکرد کلی به کار گرفته می شود، ابتدا مساله با روش دقیق از طریق نرم افزار گمز مدل حل شده است. سپس یک بار دیگر مساله با الگوریتم فراابتکاری زنبورعسل تغییر یافته در نرم افزار متلب حل شده است و در نهایت با استفاده از روش جدید و تلفیقی الگوریتم زنبورعسل هیبریدی با روش PSO نیز حل شده است و در آخر مقادیر بدست آمده تابع هدف هر دو روش باهم مقایسه شده است و نتایج نشان می دهد که الگوریتم زنبورعسل هیبریدی در همان مراحل اولیه بهینه سازی به جواب بهینه رسیده است و مقدار تابع هدف آن به مینیمم مقدار خود رسیده است و کمترین مقدار تخطی قیود را نیز بدست آورده است و نشان از کاهش هزینه و کاهش ایستگاه های کاری به 3 ایستگاه دارد.
  کلیدواژگان: الگوریتم فراابتکاری زنبورعسل، بالانس خطوط مونتاژ، بهینه سازی، روش MILP
 • سارا صفاری، حسن صادقی نائینی*، عطاءالله ابطحی، جمال الدین طبیبی، علی اکبر فرهنگی صفحات 101-117

  امروزه طراحی صنعتی در عرصه بازاریابی و توسعه محصولات، چه در سطوح ملی و چه بین المللی، جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است؛ تبلیغات می تواند پل ارتباطی بین شرکت و مشتریان باشد که که با شناسایی کامل مشتریان ، پیغامهای شرکت را به طور موثر به آنها منتقل کند. هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی تبلیغات اثربخش برای شرکت های دارای واحد طراحی صنعتی است. بنابراین پژوهش حاضر توصیفی تحلیلی با رویکرد استقرایی بوده و گردآوری اطلاعات مورد نیاز بر اساس مطالعه کتابخانه ای اسنادکاوی و همچنین با توجه به مقایسه تطبیقی چهار شرکت طراحی صنعتی داخلی و چهار شرکت طراحی صنعتی خارجی بدست آمد. بر اساس این مقایسه 82 شاخص تبلیغات اثربخش شناسایی شد. با استفاده از روش تحلیل محتوا، به شناسایی وجوه شباهت و اختلاف آنها پرداخته و با استفاده از نرم افزار مکس. کیو. دی. ای. اختلاف و تشابه، ادله و مبانی هر یک از پدیده های مورد نظر، تبیین گردیده و 40 شاخص که بیشترین فراوانی را داشته و تاکنون در شرکت های طراحی صنعتی ایرانی مورد استفاده قرار نگرفته بودند در 4 مقوله از جمله ارتباط با مشتری، بازاریابی، محصولات و خدمات و اعلان ها طبقه بندی و الگویی مبتنی بر آنها طراحی شد. نتیجه اینکه تبلیغات پویا و اثربخش شرکت های طراحی صنعتی ایران برای رقابت و حتی پیشروی در بازار، نیازمند به کارگیری رویکردهای نوینی است که در اغلب شرکت های برتر طراحی صنعتی استفاده می شود؛ که در این راستا پیشنهادهایی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: تبلیغات، مشتری، بازاریابی، محصولات و خدمات، طراحی صنعتی
 • سید قاسم سلیمی زاویه* صفحات 118-131

  مدیریت زنجیره تامین سبز به توسعه پایدار اقتصاد، محیط اجتماعی و طبیعی توجه می کند.افزایش نگرانی های زیست محیطی از مشتریان، خریداران، جوامع و مقررات دولتی باعث شده است شرکت ها برای زنجیره تامین سبز (GSC) و نوآوری سبز اقدام کنند . زنجیره تامین سبز و نوآوری سبز دارای همکاری استراتژیک در توسعه محصول جدید سبز هستند. این پژوهش تجربی روابط بین زنجیره تامین سبز، نوآوری سبز و عملکرد سبز در شرکت گلدایران را مورد مطالعه قرار می دهد. برای این هدف ما داده های 185 نمونه شرکت گلدیران را جمع آوری کردیم. و برای آزمون فرضیه های تحقیق، یک مدل معادلات ساختاری (SEM) به کار برده ایم. ما تایید می کنیم که زنجیره تامین سبز بر نوآوری سبز و عملکرد سبز تاثیر مثبت دارد. هدف از این مقاله بررسی ادبیات اخیر است که در مورد رابطه بین زنجیره تامین سبز ، نوآوری سبز و عملکرد سبز بحث می کند.یافته های این مقاله نشان می دهد که زنجیره تامین سبز منجر به نوآوری سبز و عملکرد سبز می شود

  کلیدواژگان: زنجیره تامین سبز، نوآوری سبز، عملکرد سبز، مدل معادلات ساختاری، شرکت گلدیران
 • حسنعلی اقاجانی، فاطمه زهرا رجبی کفشگر* صفحات 132-147

  رشد بهره وری صنعتی همیشه تحت تاثیر رشد تکنولوژی ها بوده است. این ادعا را می توان بر اساس انقلاب صنعتی که اولین بار با استفاده از موتور بخار در کارخانه تولید آغاز شد، نشان داد. در حال حاضر، انقلاب صنعتی چهارم حتی قبل از اینکه به طور کامل اجرا شود، به تصویر تبدیل شد و بسیاری از متخصصان و سازمان ها به شدت تلاش می کنند تا مفهوم انقلابی را پیاده سازی کنند. مفاهیم کارخانه هوشمند، سیستم فیزیکی سایبری و اینترنت اشیا و خدمات، فرصت های بسیار توانا و همچنین چالش های پیشرو در مدیریت کیفیت در بخش های تولید را ارایه می دهد. بنابراین، در این مقاله، به بررسی فرصت ها و چالش ها در زمینه اجرای صنعت 4 برای مدیریت کیفیت پرداخته شده است. بدین منظور، ابتدا شاخص های فرصت ها و چالش های مدیریت کیفیت در صنعت 4 شناسایی شدند. سپس با استفاده از روش تصمیم گیری چندشاخصه بهترین- بدترین که به عنوان یکی از نوین ترین روش های وزن دهی در ادبیات تصمیم گیری چندشاخصه مطرح است، این شاخص ها با نظرات خبرگان وزن دهی شدند. نتایج پژوهش نشان دهنده این بود که شاخص های کاهش هزینه ها و زمان تولید، افزایش خدمات رسانی و رضایت مشتری و افزایش مهارت و شایستگی ها به ترتیب به عنوان مهم ترین فرصت ها و شاخص های ادغام عمودی، ادغام افقی و تجربه و متخصصان به ترتیب به عنوان مهم ترین چالش ها معرفی شدند. در انتها بر اساس نتایج پژوهش، پیشنهاد ها اجرایی و پژوهشی ارایه گردید.

  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت، صنعت نسل4، BWM
 • فرهاد فرهادی*، علی فائض صفحات 148-157

  در سال های اخیر با توجه به اهمیت مسایل مالی، ذینفعان زنجیره تامین انتظار دارند که مسایل مالی نیز در زنجیره تامین مورد توجه قرار گیرد. بنابراین هدف پژوهش شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر ارزیابی مدیریت زنجیره تامین مالی در صنایع تولید فولاد اصفهان بود. پژوهش حاضر کاربردی بوده و بصورت آمیخته انجام گرفت. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 12 خبره آشنا به پژوهش تعیین گردید. در بخش کیفی برای کدگذاری و شناسایی عوامل از تحلیل مضمون با به کارگیری نرم افزار مکسکیودا استفاده گردید. برای اولویت بندی عوامل در بخش کمی تحلیل سلسه مراتبی با استفاده از نرم افزار سوپردسیژن به کار گرفته شد. نتایج حاصل نشان داد که عوامل موثر بر ارزیابی مدیریت زنجیره تامین مالی شامل 8 مضمون کلی سرعت تحویل، رعایت قوانین، کارایی زنجیره تامین، حمایت مدیران ارشد، پاسخگویی، فناوری اطلاعات، هزینه های زنجیره تامین و قابلیت اطمینان می باشند. که حمایت مدیران ارشد با وزن 275/0 در اولویت اول و قابلیت اطمینان با وزن 021/0 در اولویت آخر قرار دارد. این پژوهش از اولین مطالعاتی می باشد که عوامل موثر بر ارزیابی مدیریت زنجیره تامین مالی در صنایع تولید فولاد اصفهان را شناسایی کرده و به شرکت های مربوطه برای به کارگیری مدیریت زنجیره تامین مالی کمک می کند.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین، مدیریت زنجیره تامین مالی، فولاد اصفهان
|
 • Hossein Azizi, Rasul Jahed * Pages 1-23
  Selection of suppliers for outsourcing is now one of the most important decisions of the purchasing ‎department. These decisions constitute an important part of the production and logistics ‎management in many firms. On the other hand, suppliers can be evaluated and selected from ‎optimistic and pessimistic perspectives. There is an argument that both points of view must be ‎considered simultaneously, and any approach that considers only one perspective is biased. This ‎paper proposes a new “data envelopment analysis (DEA) with double frontiers” approach for ‎evaluation and selection of suppliers. The DEA with double frontiers approach can identify the best ‎supplier in the presence of weight restrictions, non-discretionary factors, and cardinal and ordinal ‎data. This paper proposes to integrate both efficiencies in the form of a geometric mean efficiency ‎that measures the overall performance of each supplier. It is shown that geometric mean efficiency ‎has more discriminative power than any of the optimistic and pessimistic efficiencies. A numerical ‎example illustrates the application of the proposed method.‎
  Keywords: Data envelopment analysis, Supplier selection, Weight restriction, Non-discretionary factors, ‎Cardinal, ordinal data, Optimistic, pessimistic efficiencies‎
 • Vahide Rezaie, Samad Nejatian, Masumeh Khanmohammadi * Pages 24-42
  Nowadays, human looks to tread a path towards optimized using of available resources, Therefore, due to the limitations of capital, time, location, energy, and so on, managers have sought scientific methods from the beginning to make the most of these constraints. one of the most important ways to achieve optimization is evaluating the performance of the Decision Making Units. The gool of this work is to evaluate the energy consumption in the Kohgiluyeh and Boyerahamd province industry considering the industries with 10 and more employees. As in the calculating of the energy efficiency, several outputs and inputs must be considered in form of the productiion function theory, the data envelopment analysis is used to calculate the energy efficiency in the industrial units. Then the results of the energy efficiency, existing barriers and the practical consideration will be explaiend. The results of the efficiency model show that the most important factor of the inefficiency of the province's industry is the large population of job seekers and is the lack of optimal utilization of the workforce in the province's industry.
  Keywords: Efficiency, energy, Data envelopment analysis, Slack Based Model (SBM), Weighted Slack Based Model (WSBM)
 • Meghdad Haji MohammadAli Jahromi *, Maryam Noroozpoor Roodposhti Pages 43-56

  This research is aimed at modeling the effective factors on the success of electronic communication management with customers in the tose’e ta’avon bank. The present study is a descriptive-survey method in terms of applied purpose and in terms of data collection method. The statistical population of this study is the heads, deputies and employees with the history of branches of the Cooperative Development Bank in Tehran. Finally, 115 questionnaires were compiled. The research questionnaire consisted of 30 specialized questions with a 5-point Likert scale. The validity of the questionnaire has been confirmed by the experts in terms of content validity and the validity of the questionnaire has been done with the model of measurement, convergent validity and divergent validity. Also, Cronbach's alpha coefficient was 0.994 and Cronbach's alpha coefficient and the combined reliability of each dimension was greater than 0.7, which indicates the desirability of the questionnaire. To test the research hypotheses, Minimal Squares technique has been used. After analyzing the data, the results show that customer knowledge management, technology and internal marketing have an impact on customer orientation. On the other hand, customer knowledge management, internal marketing, technology, customer orientation and cost management have an impact on the success of electronic communication management with customers.

  Keywords: Customer knowledge management, Customer-Orientation, internal marketing, success of ECRM, Technology
 • Ehsan Afsari, Jalal Haghighatmonfared *, Tahmoores Sohrabi Pages 57-71
  In the third millennium, information and knowledge have become the core wealth of organizations , and businesses and manufacturing units are seeking to take advantage of this wealth to make the most of their critical decisions in today ' s dynamic environment . With the use of information and communication technology in all aspects of business , organizational systems and software have shaped the business context and become a new repository for organizational data . One of these tools is effective in the decision making process of any agile business intelligence organization. In this research , after reviewing the literature on the subject and extracting codes, basic themes and structured themes , using the focus group approach with experts and experts , Effective in designing the agile business intelligence model identified , then the final model was developed using fuzzy Victor technique in Information and Communications Technologyholding .
  Keywords: Agile business intelligence, Content Analysis, fuzzy approach
 • Jaber Kalaki Juybari *, Jafar Kalaki Juybari, Reza Hasanzadeh Pages 72-87
  Layout Sections problem, processed how to departmental layout in the work area, considering the required area and the relationship between sectors. The problem of Layout sections as Considered being a key principle to improve factory productivity. We know, inappropriate designs layout of sections, Along with numerous dilemmas and Operating costs of material Displacement systems. There are different ways to Factory Layout Sections, each of the methods has its own features, One cannot say which of them has an absolute superiority to another, Therefore, should by adopting an appropriate approach Obtained the best possible layout from different designs. In this paper, after presenting various layouts with spiral technique and systematic layout planning using software’s Aldep, Micro Craft, Plannet And reviewing Effective Criteria on plan of layouts with a fuzzy approach for qualitative data, And determining the weight of the criteria, the final ranking was done using the PROMETHEE II method and the lab Decision software in a case study. After reviewing the layout plans, Design created with Plannet software, which was in second place in terms of transportation costs, Overall, Taking into account the qualitative criteria of the decision matrix, Ranked first in the final rankings.
  Keywords: Aldep, Layout, Micro Craft, Plannet, PROMETHEE II
 • Neda Mozaffari, HASAN MEHRMANESH *, Mahmoud Mohammadi Pages 88-100
  The problem of balancing assembly lines is one of the optimization problems that have been studied by many researchers. However, after six decades of research and development, there is a profound gap between academic studies in this area and the practical applications of the assembly line balancing problem in the real industry environment. For this reason, this study aimed to balance the complex assembly lines in order to reduce the cost of manpower and reduce the number of workstations. To solve the problem from the dataset consisting of 7 workstations and 70 tasks and the time to solve 500 seconds and the time of performing each activity including 260 specific activities, two general approaches are used to determine the prerequisite relationships. Gams model software is resolved. Then the problem is solved once again with the modified honeycomb algorithm in MATLAB software and finally solved by the new hybrid honeycomb algorithm with PSO method and finally the obtained values of the objective function of both methods are combined. Have been compared and the results show that the hybrid honeycomb algorithm is optimized at the same early stages of optimization and its objective function value reaches its minimum value and also obtained the least amount of constraint violation and shows cost and cost reductions. Reduces workstations to 3.
  Keywords: bee Algorithm Meta Heuristic, Assembly Line Balance, Optimization, MILP Method
 • Sara Saffari, Hasan Sadeghi Naeini *, AtaAllah Abtahi, Seyed Jamaleddin Tabibi, AliAkbar Farhangi Pages 101-117

  Nowadays, industrial design has allocated a special place to itself in the field of products marketing and development, both at national and international levels. Advertising can be a connection bridge between company and customers, the customers are fully identified and the messages of the company are effectively transmitted to them. The purpose of the present research is to present an effective advertising model for companies with an industrial design unit. Therefore, the present research is descriptive-analytical with the Inductive approach and the collection of required data was performed based on the library and document mining study, and also considering the comparative comparison of four domestic industrial design companies with four foreign industrial design companies. Based on this comparison, 82 effective advertising indicators were identified. Using content analysis method, their similar and different aspects were addressed and using MAXQDA software, the difference, similarity, evidences, and foundations of each one of these desired phenomena are explained, and 40 indices with the highest frequency that have not yet been used by Iranian industrial design companies were classified into four categories such as customer relationship, marketing, products and services, and announcements,and a model was designed based on them. Finally, some suggestions based on the research findings were presented.The result is that, for a dynamic and effective advertising, the Iranian industrial design companies require to employ the novel approaches which most of the superior companies utilize to compete and even to proceed in the market. To this end, some suggestions are offered.

  Keywords: Advertising, Customer, Marketing, Products, Services, Industrial Design
 • Seyyed Ghasem Salimi Zaviyeh * Pages 118-131

  Green Supply Chain (GSC) focuses on the sustainable economic development, and the social and natural environment. The increase in environmental concerns of the customers, purchasers, societies and government regulations have made companies take measures regarding green supply chain and green innovation. Green supply chain and green innovation cooperate strategically to develop new green products. The purpose of the present study is to investigate the relationship between green supply chain, green innovation, and green performance. This empirical study examines the relationship between green supply chain, green innovation, and green performance in Gold iran Company. The statistical population of the present study includes the employees in Goldiran Company. Structural Equation Modeling and Confirmatory Factorial Analysis were used to investigate the relationship between the research hypotheses. Research findings show that the green supply chain has significant positive effects on green innovation and green performance. In addition, results show that Gold iran Company should consider green supply chain, green innovation, and green performance to improve their performance and products

  Keywords: Green Supply Chain, Green innovation, Green performance, Structural equation model, Gold Iran Company
 • Hassanali Aghajani, Fatemeh Zahra Rajabi Kafshgar * Pages 132-147

  Industrial productivity growth has always been influenced by the growth of technology. This claim could be show based on the industrial revolution that began the first time using a steam engine in the production plant. At the moment, the fourth industrial revolution turned into an image, even before it was fully implemented, and many experts and organizations are working hard to implement the revolutionary concept. The concepts of the smart factory, the physical cyber system and the Internet of Things and Services, offer great opportunities, as well as the leading challenges in quality management in the manufacturing sectors. Therefore, in this article, we examine the opportunities and challenges in implementing industry 4.0 for quality management. To this end, attributes of opportunities and quality management challenges were identified in industry 4.0. Then, using the Best Worst Multi criteria decision making method, which is considered as one of the most innovative weighting methods in the Multi criteria decision making literature, was weighted by expert opinions. The results of the study indicated that the attributes of cost reduction and production time, increase in services and customer satisfaction, and increase the skills and competencies respectively, introduced as the most important opportunities and attributes of vertical integration, horizontal integration and experience, and specialists respectively introduced as The main challenges. Finally, based on the research results, practical and research suggestions were presented.

  Keywords: BWM, Industry 4, Quality Management
 • Farhad Farhadi *, Ali Faez Pages 148-157

  In recent years due to the importance of financial issues, supply chain stakeholders expect that financial issues will also be addressed in the supply chain. Therefore, the purpose of this study was to identify and prioritize the factors affecting the evaluation of financing chain management in Isfahan steel industry. Developmental research was applied and mixed. Using familiar sampling method, 12 experts were identified. In the qualitative part, content analysis Using MAXQDA software was used for coding and identifying the factors. Prioritization of factors in quantitative part of hierarchical analysis was performed using supersession software. The results showed that factors affecting the evaluation of financing chain management include 8 general themes of delivery speed, compliance, supply chain efficiency, senior management support, accountability, information technology, supply chain costs and reliability. That supporting senior executives with a weight of 0.275 is the first priority and reliability with a weight of 0.021 is the last priority. This study is one of the first studies to identify the factors affecting the evaluation of financing chain management in the Esfahan Steel Industry and to assist companies in applying financing chain management.

  Keywords: Isfahan Steel, Supply Chain, supply chain management