فهرست مطالب

معماری سبز - پیاپی 19 (بهار 1399)
 • پیاپی 19 (بهار 1399)
 • جلد اول
 • تاریخ انتشار: 1399/02/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • احمد پوراحمد، نیکناز کچوئ صفحات 1-18

  طبیعت علاوه بر بستر سکونت، میتواند به معنا دادن محیط کمک نماید و هویت و کیفیت شهری را ارتقاء بخشد. ماشینی شدن، آسیب هایی بر پیکره طبیعت ایجاد کرد و بر رشد و توسعه اقتصادی شهرها سایه افکند و منجر به ناپایداری شهرها شد. در این مقاله صحبت از شهری است که ابتدا طبیعت در طراحی و برنامه ریزی آن نقش داشته است. ارتباط روزانه انسان با طبیعت و حفظ ارزشهای زیست محیطی و اکولوژیکی در این شهر و شناخت تاثیر دوسویه انسان و محیط حایز اهمیت است. شهر طرقبه با دگرگونی کاربری زمینه ای کشاورزی و باغی به خدمات گردشگری مواجه است که به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب و ضعف های زیرساختی در معرض تخریب است. درنتیجه شکل بستر طبیعی طرقبه به دلیل توسعه کالبدی برای گردشگری در معرض تغییر شکل قرار دارد. هرگونه پیشرفت در برنامه ریزی و طراحی بیوفیلیک میتواند به سبک زندگی سبز منجر شود. این نگاه، میتواند رفتارهای محیطی شهروندان را تغییر دهد. اصلاح رفتارهای محیطی در طراحی و برنامه ریزی به سمت شهر بیوفیلیک به معنای حرکت است، حرکتی به سمت پایداری محیط زیست و پایداری شهر طرقبه. روش مورداستفاده در این پژوهش، کاربردی و شیوه مطالعه برچسب روش و ماهیت تحقیق، توصیفی-تحلیلی SWOT در گردآوری اطلاعات آن برمبنای مطالعه کتابخانه ای و تحلیل محتوایی GIS میباشد و نرم افزار به صورت کیفی به کمک آمده است. در این مقاله با بررسی پارامترهای ماندگار در توسعه شهر بیوفیلیک، پیشنهاد راه کارهایی در برنامه ریزی شهر طرقبه جهت حفاظت از محیط طبیعی با نگاهی فراگیر به برنامه های توسعه عمران شهری ارایه میگردد. نتایج پژوهش نشان میدهد که شهر طرقبه با اختصاص بیش از نیمی از مساحت به عناصر طبیعی، پتانسیل تبدیل شدن به یک شهر بیوفیلیک داراست و نقش مهمی را در توسعه پایدار منطقه ای دارد. هرگونه بهبود در حفظ عناصر بیوفیلی و زیرساختهای موجود و نیز بهره گیری از دانش اکولوژیکی و بیوفیلیک در برنامه ریزی، میتواند به افزایش فعالیتهای زیست محیطی .تغییر نگرش برنامه ریزی در جهت زندگی سبز منجر شوند. تصمیم گیری ها و سیاست هایی به صورت توسعه تدریجی و گام به گام انجام پذیرد تا برنامه ریزان بتوانند در هر مرحله، نقاط قوت و ضعف را مورد ارزیابی قرار دهند و نیز با بررسی و شناخت توان محیط طبیعی و ظرفیت پذیری شهر طرقبه، کنار استعدادهای محلی، محدودیتهای توسعه را با توجه به عوامل اکولوژیک بررسی نمایند. دیدگاه حفاظت از منابع طبیعی و اکولوژیکی به عنوان پشتیبان فعالیت ها و نیز پشتیبان محیط زیست طبیعی، به سمت توسعه پایدار شهری حرکت میکند.

  کلیدواژگان: طبیعت، بیوفیلیک و اکولوژیک، توسعه پایدار، شهر طرقبه
 • علی گوهریان*، افسانه زرکش صفحات 19-28

  یکی از اصلی ترین عناصر تشکیل دهنده ی شخصیت یک بنا از نظر معماری؛ بافت و پوشش سطوح آن است. اگر نمای ساختمانی از سطوح مسطح تشکیل شده باشد قطعا تجزیه، تحلیل و اجرای آن بسیار آسانتر از سطوح منحنی می باشد، در واقع این سطوح دارای قواعدی ruled surface در سطوح منحنی که طبق روابط ریاضیات شکل گرفته است هستند که در زمان تجزیه، کاملا سطوحی با منطق مشخص را تشکیل میدهند؛ اما در سطوح منحنی فرم آزاد روند منطقی در درک و تجزیه آنها وجود ندارد و چالشی اساسی در انتقال این گونه فرم های منحنی مدل شده در فضای رایانه به بیرون (اجرا) می باشد. در این مقاله با روشی هندسی با کمک رایانه به منطقی کردن سطوح منحنی فرم آزاد و سپس شیوه ساخت قالب قطعات منحنی پاسخ می دهیم. به این ترتیب که پوسته ای به صورت منحنی فرم آزاد در فضای رایانه ایجاد کردیم؛ بعد از قرار دادن پوسته در دستگاه مختصات و انطباق دادن آن در محورهای مختصاتی آن را در یک هندسه فضایی مقرر کردیم. پس از ساختن یک مدول مشبک و عبور دادن کل پوسته منحنی از مدول، پوسته به قطعاتی تقسیم شد که در دوجهت دستگاه مختصاتی منطقی گشت (اندازه های معین). حال هر قطعه از پوسته برای منطقی شدن درجه چرخانیده شد و سپس سایه قطعه به صفحه مقابل خود تصویر گردید و در 90 در جهت دیگر مختصاتی (جهت سوم) آخر اندازه قالب قطعات جز به جز استخراج گردید.

  کلیدواژگان: منحنی فرم آزاد، منحنی بی قاعده، سطوح منحنی، پنل بندی، قالب منحنی
 • اسعد رسول زاده*، مهدی سید الماسی صفحات 29-36

  با توسعه روزافزون زندگی شهری، فرآیند پیشرفت شهرها متمایل به رنگ باختن انسان و ویژگی های او در طراحی گشته است؛ و این موضوع در رابطه با طراحی های ویژه افراد دارای معلولیت بیشتر به چشم میخورد. برایناساس، صاحبنظران در علوم معماری و شهرسازی، در پی خلق فضاهایی برآمدند تا بتوانند فضایی شایسته و درخور استفاده کنندگان این محیطها طراحی کنند؛ و این امر ممکن نبود جز با بهره مندی از ایجاد حس تعلق به مکان که در ارتقاء کیفیت محیط های شهری و فضاهای مسکونی نقش بسیار مهمی ایفا میکرد. در این بین، عوامل کالبدی محیط به عنوان یکی از عناصر مطرح در ادراک حس تعلق به مکان از طریق همسازی و قابلیت تامین نیازهای انسان، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پژوهش حاضر نیز، تلاش بر آن است تا بتوان با استفاده از عوامل کالبدی محیط در طراحی مجتمع های مسکونی ویژه معلولین، حس تعلق به مکان را در این افراد افزایش داد .از اینرو، با بهره مندی از روش کیفی، به تحقیق و بررسی موضوع پرداخته و راه کارهایی در جهت نیل به افزایش ادراک حس تعلق به مکان ارایه میشود

  کلیدواژگان: حس تعلق به مکان، عوامل کالبدی محیط، مجتمع مسکونی، معلولیت، مکان
 • محمدامین طاهری *، امیر تقی زاد صفحات 37-42

  امروزه مساله ی انرژی به مساله ی اصلی جهان تبدیل شده است و دولتها با تبیین برنامه های بلند مدت سعی در کاهش مصارف سوختهای فسیلی دارند. طبعاتی که زمین، از این ازدیاد مصرف متحمل شده است ابعاد گسترده ای، مانند گرمایش زمین و آلودگیهای زیست محیطی را شامل شده است؛ اما قدر مسلم اینکه ساختمانها به عنوان یکی از اصلیترین ارکان مصرف، سهم به سزایی در مصرف انرژی را به خود اختصاص داده اند که همین امر سبب شده است توجه معماران و طراحان شهری به اصلاح الگوی مصرف جلب شود. از دیگر سو پیوند انسان با طبیعت در جهت ارتقا سطح سلامت روحی و جسمی، امری کتمان ناپذیر است؛ به همین دلیل است که معماران علاوه بر اندیشیدن تدابیر طراحی در راستای کاهش مصرف انرژی های تجدیدناپذیر، بر آن شدند که کابران را به محیطی دلچسب فراخوانند، که هم پاسخگویی شرایط آسایش جسمانی باشد، هم نیازهای معنوی را پوشش دهد. در این پژوهش تلاش میشود جنبه های کالبدی کاهش آسیب های زیست محیطی به وسیله ی یک طراحی مناسب بررسی و معرفی شود که در عین حال میتوانند سازوکار بسترسازی رفع نیازهای روحی کاربران در برقراری ارتباط با طبیعت باشد.

  کلیدواژگان: طراحی معماری، توسعهی پایدار، محیط زیست، معماری پایدار، انرژی
 • ایرج محسنی تازه کند* صفحات 43-56

  مراکز شهری بخصوص مراکز تاریخی شهر به دلیل بافت و مورفولوژی خاص خود و حضور بیش از اندازه سواره شهرها و شهروندان را با مشکلات عدیده اقتصادی-اجتماعی و فیزیکی و زیست محیطی مواجه کرده است، از مهمترین راهکارها برای حل این مشکلات محدود کردن حضور سواره در مراکز شهری با اجرا پروژه های پیاده محور و ارتقاء حضور پیاده ها می باشد.این پژوهش به بررسی پروژه پیاده راه شهر ترابزون ترکیه پرداخته است، این تحقیق به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و روش جمع آوری اطلاعات میدانی است، میدان مرکزی شهر ترابزون باتوجه به وجود امکانات مختلف که میتواند حداقل نیاز های شهروندان را در مرکز شهر برطرف کند توانسته است در جذب پیاده ها نقش مهمی داشته باشد.

  کلیدواژگان: پیاده راه، مرکز شهر، مرکز تاریخی شهر، ترابزون
 • ح.کامران کسمایی *، کیمیا احسانفر، سحر حاجی مرزبان، میرمحمد حسینی صفحات 57-64

  گرم شدن هوای کره ی زمین و تغییرات اب و هوایی از اصلی ترین معضلات امروزه همه بشر میباشد.70٪  شهرها در حال  دست و پنجه نرم کردن و مواجهه با این معضل هستند و تقریبا همه ی آنها در خطرند. کلانشهرها بیش از انرژی 70٪ گاز جهان را مصرف میکنند؛ بنابراین تمرکز روی راه حلهایی برای کنترل 2/3 کربن منوکسید جهان را تولید و گرمایش جهانی به شدت وابسته رفتار آینده شهرهای بزرگ است. بیشتر شهرها معضل گرم شدن دمای هوا را احساس کرده اند. به عنوان واکنشی برای این معضل معماران تلاش کرده اند تا نمای سبز را با ساختمانهای جدید و حتی سازه های قدیمی وفق دهند و از سیستم سبز عمودی برای بهتر شدن اوضاع هوای اطراف محیط ساختمان استفاده شود. در این مقاله به طور خلاصه به معرفی انواع دیوار سبز و فواید آن برای انسان و محیط پیرامون پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله به صورت بررسی نمونه های موردی ساخته شده و مقایسه آن با سازه های معمولی و نظرسنجی از ساکنین این ساختمانها بوده است. میزان گرمایش زمین و سرعت تغییرات اقلیمی بشر را وادار کرده است تا به دنبال راه هایی برای مقابله با آن باشد و با توجه به اینکه سطوح بتنی و معمولی نه تنها به صورت طولی و عرضی بلکه به صورت عمودی فضای مناسبی برای ایجاد یک سبزی هرچند کوچک در جهت مقابله با تغییرات اقلیمی به وجود آورده ، نیز توسعه یافته اند است و تاثیرات بسزایی در معماری پایدار و زندگی ساکنین ساختمان دارد.

  کلیدواژگان: نمای سبز، بام سبز، سازه پایدار، گرمایش زمین