فهرست مطالب

مددکاری اجتماعی - پیاپی 15 (بهار 1397)
 • پیاپی 15 (بهار 1397)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/06
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مجید فولادیان*، زهرا برادران کاشانی صفحات 1-40

  مقاله پیش رو، با استفاده از رویکرد «نظریه زمینه ای» به بررسی شرایط علی، زمینه ای و مداخله گر ناظر بر پدیده اختلال هویت جنسیتی پرداخته و راهبردها و پیامدهای ناظر بر پدیده یادشده را مورد تحلیل و واکاوی قرار داده است. در راستای دستیابی به این هدف ضمن مصاحبه های عمیق با 11 نفر از بیماران اختلال هویت جنسیتی، سه جلسه گروهی متمرکز با 30 نفر از این بیماران برگزار شد. نتایج نشان داد که اختلال هویت جنسیتی پدیده ای چندوجهی است که ابعاد گوناگون آن، پدیده اخیر را به بحرانی گریزناپذیر مبدل کرده است. این پدیده تحت شرایطی که ناظر بر تعارضات روحی و روانی، نداشتن حس مثبت نسبت به ویژگی های جسمانی، بروز کنش هایی در تعارض با جنسیت، رابطه دوستانه با جنس مخالف و رابطه عاشقانه با جنس موافق می باشد، بروز پیدا می کند. کنشگران در این شرایط یا عمل تطبیق جنسیت را به مثابه راهبردی برای رفع بحران جنسیتی خود می یابند، یا ازدواج به مثابه راهبردی به آنان از سوی خانواده پیشنهاد می شود و در مواردی نیز ضمن سرکوب و پنهان کردن احساسات جنسیتی خود، کنش هایی در تطابق با جنسیت فعلی شان را در پیش می گیرند. این موارد مواجهه مخاطره آمیز ترنسکشوال ها را با دنیای پس از عمل تغییر جنسیت، در پی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: اختلال هویت جنسیتی، نظریه زمینه ای، عمل تغییر جنسیت، بحران هویت
 • حسین یحیی زاده پیر سرایی*، مرجان کیانی صفحات 41-97

  اعتیاد و مصرف مواد مخدر یکی از مسایل اجتماعی جهانی است که روزانه بر شیوع و گسترش آن افزوده می شود. زنان به عنوان مهم ترین عنصر خانواده و اجتماع ممکن است خواسته یا ناخواسته درگیر آن شوند. پیامدهای خانوادگی و اجتماعی و آسیب هایی که در اثر اعتیاد زنان به مواد مخدر بر جامعه وارد می گردد به مراتب عمیق تر از اعتیاد مردان است.پژوهش حاضر با هدف فهم تجربه ها و پیامدهای اجتماعی مصرف مواد مخدر در زنان انجام گرفت.روش پژوهش کیفی از نوع پدیدارشناسی با روش نمونه گیری هدفمند می باشد. با ملاک اشباع نظری با 25 نفر از زنان در کمپ مصاحبه عمیق و نیمه ساختاریافته به عمل آمد. با استفاده از روش تحلیل موضوعی یا تماتیک، داده های گردآوری شده براساس سوالات و اهداف پژوهش، مقوله بندی و مورد تفسیر قرار گرفتند. یافته های این پژوهش در چهار محور تجارب اعتیاد زنان، تجربه کمپ، پیامد اعتیاد، از تجربه تا پیامد، با عنوان چهار مضمون اصلی ارایه شد.نتایج پژوهش حاکی از این است که سن اعتیاد در حال کاهش است، تغییر در نوع مواد مصرفی اتفاق افتاده است و شروع اعتیاد زنان و دختران تنها از خانه و خانواده نبوده و نقش دوستان در این مورد در حال افزایش می باشد.

  کلیدواژگان: مصرف مواد مخدر، زنان، پیامد های اجتماعی
 • لیلا فتحی، مریم پورکسمایی*، محمدرضا ابراهیمی صفحات 99-126

  هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی نقش میانجی انگیزه پیشرفت در رابطه سرمایه اجتماعی و تمایل به کارآفرینی دانشجویان است. جامعه آماری تحقیق، کلیه دانشجویان دانشگاه تبریز در تمام مقاطع در سال تحصیلی 96-95 می باشند که از بین آن ها، 382 نفر با استفاده از نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب و داده ها جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون آنالیز واریانس و آزمون تی و تحلیل مسیر استفاده شده   است. نتایج تحقیق حاضر نشان داد که بین سرمایه اجتماعی کل، اعتماد اجتماعی، هنجار اجتماعی، شبکه اجتماعی و انگیزه پیشرفت با روحیه کارآفرینی دانشجویان رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد. علاوه بر این، نتایج بیانگر وجود ارتباط مثبت و معنا داری بین ابعاد روحیه کارآفرینی و متغیرهای مستقل تحقیق بود. نتایج تحقیق همچنین میانگین نمره دانشجویان را برای روحیه کارآفرینی، متوسط رو به بالا ارزیابی نمود (51/66 درصد). نتیجه تحلیل مسیر صورت گرفته نیز نشان داد که متغیر انگیزه پیشرفت به صورت مستقیم 29/0 درصد بر متغیر وابسته تاثیر داشته و همچنین متغیر شبکه اجتماعی بیشترین تاثیر را هم به صورت مستقیم (36/0 درصد) و هم به صورت غیرمستقیم (40/0 درصد) از طریق متغیر انگیزه پیشرفت بر متغیر روحیه کارآفرینی داشته است.

  کلیدواژگان: روحیه کارآفرینی، انگیزه پیشرفت، اعتماد اجتماعی، شبکه اجتماعی
 • احمد غیاثوند*، سعیده امینی، زینب رضیئی صفحات 127-157

  امروزه بررسی تلقی افراد از کمک رسانی، نحوه و چگونگی آن در شرایط زلزله از اهمیت بسزایی برخوردار است. پژوهش حاضر با هدف توصیف و تبیین وضعیت کمک رسانی مردم شهر تهران در زلزله کرمانشاه انجام گرفته است. به منظور نیل به این هدف، چارچوب نظری با اتکا به نظریه های روان شناسی اجتماعی (مبادله اجتماعی جان پیلاوین، نظریه فرآیند تصمیم گیری لاتانه و دارلی و مسئولیت پذیری اجتماعی آلوین گلدنر) تدوین و فرضیاتی بر پایه آنها تنظیم گردید. به منظور آزمون فرضیات از روش پیمایش استفاده شد. حجم نمونه تحقیق 220 نفر از ساکنان بالای 18 سال شهر تهران و شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله بوده است. نتایج بدست آمده نشان داد که 69 درصد مردم شهر تهران در زلزله کرمانشاه کمک کرده اند که حدود 48 درصد کمک ها نقدی و 36 درصد غیرنقدی بوده است. نتایج تبیینی حاصل از نرم افزار PLS نشان داد که وضعیت مالی افراد با ضریب 29 درصد، میزان اطمینان مالی به نهادهای کمک رسان با ضریب 19 درصد، تجربه در موقعیت زلزله های گذشته با ضریب 20 درصد و کسب پاداش معنوی با ضریب 16 درصد بوده است.

  کلیدواژگان: کمک رسانی، مسئولیت اجتماعی، نوع دوستی، احساس همدلی، اعتماد سازمانی
 • حبیب آقابخشی*، ابوتراب طالبی، رسول گل جویی صفحات 159-194

  دو سوم زندانیان امکان دارد در طی سه سال اول آزادی از زندان دوباره مرتکب جرم گردند. مطالعه عوامل مرتبط با ارتکاب مجدد جرم برای برنامه ریزی های عمومی حیاتی است.در این جستار تلاش بر این است تا با بررسی مقالات چاپ شده در خصوص ارتکاب مجدد جرم، نه تنها عوامل خطر موثر بر این پدیده را شناسایی کنیم، بلکه باتوجه به نتایج متناقض پژوهش ها به بررسی اندازه اثر خلاصه تحقیقات بپردازیم. مقاله حاضر از نوع فراتحلیل است. در این پژوهش شاخص g هیجز به عنوان شاخص اندازه اثر مطالعات انتخاب گردید. برای محاسبه اندازه های اثر از نرم افزارCMA2استفاده شد.اندازه اثر خلاصه تصادفی 0.396 بود و اندازه اثر متغیرها از بالاترین تا پایین ترین به ترتیب عبارت بود از:متغیر اختلال شخصیت، سن پایین مجرم، نگرش های حامی جرم، تحصیلات پایین، کژکارکردی خانواده، سابقه بزه در خانواده، خصوصیات شخصیتی مشکل ساز، پیشینه بزهی، همگنان آسیب زا، نوع قربانی، اختلالات روانشناختی، سوء مصرف الکل و مواد، بیکاری ومتغیر مستقل وضعیت سکونت . اندازه اثر عامل های خطر در ارتکاب مجدد جرم، با توجه به دسته بندی کوهن دارای اندازه اثرهای کوچک و متوسط بود. بیشترین عوامل خطر بررسی شده، در سطح فردی بود که حاکی از غلبه دیدگاه فردی پنداری ارتکاب مجدد جرم در متون پژوهشی بود

  کلیدواژگان: ارتکاب مجدد جرم، بازگشت مجدد به زندان و محکومیت مجدد
 • رضا صفری شالی*، تقی پارسامهر صفحات 195-237

  تحلیل متون گفتمانی سال های 1368 تا 1376، نشان می دهد که گفتمان حاکم در این برهه، از نوع توسعه اقتصادی است، بر اساس این گفتمان شرط اصلی استقلال، عدالت، فقرزدایی و تداوم انقلاب و توسعه اقتصادی است. از الزامات و اقتضایات ضروری برای تحلیل خط مشی های عمومی، این است که برنامه های این دوره را با توجه به روح حاکم در آن و در بستر گفتمان زمینه ای، مورد بررسی قرار گیرند. بنابراین، هدف عبارت است از: تبیین نقش گفتمان سیاسی و اجتماعی توسعه اقتصادی در شکل گیری بحران صندوق های بازنشستگی، به عبارت دیگر ریشه ها و عوامل بحران صندوق ها در لایه گفتمانی مورد واکاوی و همچنین در قالب روایت پردازی، قابلیت «ساخت  اجتماعی واقعیت آینده» مورد بحث قرار می گیرد. یافته ها نشان می دهد که مفهوم خط مشی های بازنشستگی در بستر گفتمان توسعه اقتصادی، با توجه به مهم ترین نشانه  این دوره، یعنی «تولید و توسعه اقتصادی» با تفسیر خاص آن، بازنمایی شده است که مدلول های سازگار با این معنا از قبیل تعدیل نیروی انسانی، کوچک سازی دولت و...دچار تقلیل معنایی شده و شرایط امکانی برای جهت گیری های خاصی در خصوص تامین اجتماعی و خط مشی گذاری بازنشستگی و انباشتگی بحران صندوق ها و حمل روایت بحران برای دولت های بعدی را فراهم کرده است.

  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، سیاست اجتماعی، تعدیل دولت، ظرفیت برسازی آینده، روایت پردازی گفتمانی آینده
 • زینب شاه بختی، عبدالله شفیع آبادی*، جعفر حسنی، محمود جاجرمی صفحات 239-278

  مطالعه حاضر با روش کیفی، از روش داده بنیاد تلاش می کند تا مفهوم خانواده در تجربه زیسته زوجین متقاضی طلاق را شناسایی نماید. هدف این مطالعه، رسیدن به درکی از تجربه زیسته زوجین متقاضی طلاق و استخراج مدل از درون این تجربیات و ترسیم پارادایم مربوطه است. داده ها از طریق مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند با زوجین متقاضی طلاق در دادگاه خانواده کرج بدست آمد. روش نمونه گیری هدفمند و با حجم نمونه 9 زوج (18 نفر) به اشباع نظری رسید. داده ها به روش اشتراوس کوربین و طی سه مرحله کدگذاری باز، محوری و گزینشی تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد که شرایط علی شامل: دگرگونی ساختاری و ایدیولوژیکی خانواده، تحولات خانواده، مسایل فرهنگی و مسایل اقتصادی و شرایط زمینه ای شامل: نابسامانی خانوادگی، عدم وجود تعامل اظهاری، داشتن تعاملات ابزاری و بی توجهی به بعد پیامدی دین و شرایط مداخله ای شامل: عدم برخورداری از مهارت زندگی، فرهنگ نادرست استفاده از تکنولوژی مدرن و عدم تفکیک حوزه خصوصی و عمومی خانواده می باشند و پیامدها شامل: اجتناب ناپذیری طلاق، آسیب های طلاق و از دست دادن حمایت خانوادگی می باشند. درنتیجه توسعه نامتوازن خانواده با آموزش مهارت های زندگی و حمایت های اجتماعی تا حد زیادی مرتفع می شود.

  کلیدواژگان: مفهوم خانواده، تجربه زیسته، زوجین متقاضی طلاق، نظریه داده بنیاد
|
 • Majid Fouladian* Pages 1-40

  The present study investigates the causal, contextual, and interventionist conditions of the phenomenon of gender identity disorder, using the "grounded theory" approach. In this regard, the researcher analyzed and interpreted the strategies and consequences of the phenomenon. To achieve this goal, in-depth interviews were conducted with 11 patients who suffered from a gender identity disorder, and three focus group sessions were held with 30 patients. The results indicated that gender identity disorders are a multifaceted phenomenon and its various dimensions have made this phenomenon an inevitable crisis. This phenomenon occurs under conditions such as psychological and mental conflicts, lack of positive feelings about physical characteristics, and occurrences of conflicts with gender which eventually lead to a romantic relationship with the opposite gender and intercourse with homosexuals. Actors in these situations either find gender reassignment surgery a strategy for resolving their gender crisis, or marriage as a strategy offered by their family. In some cases, they suppress and hide their sexual feelings, and follow actions in line with their current gender. These cases will lead to the risky exposure of transsexuals to the post-operative world of gender change.

  Keywords: Grounded Theory, Gender Identity Disorder, identity crisis, Gender Reassignment Surgery
 • Hossein Yahyazadeh Pirsaraee*, Marjan Kiani Pages 41-97

  Addiction and substance abuse are one of the social issues that are constantly on the rise. The consequences and damage that the family and the society bear as a result of women’s drug addiction is far more profound than that of men. The purpose of this study was to understand the social experiences and consequences of drug abuse in women. The theoretical saturation criterion was conducted with 25 women in the semi-structured in-depth interview camp .Using a thematic analysis, the data collected was categorized and interpreted based on the research questions and objectives. The findings of this study were presented in four main themes in the four areas of women's addiction experiences, camp experience, addiction outcome, and from experience to outcome. The results show that the age of onset of addiction is decreasing. Furthermore, changes in the type of substances abused have occurred. The onset of addiction for women and girls is not just from home and the family, but also the role of friends.

  Keywords: Drug Abuse, women, Social Consequences, Age of Onset of Addiction
 • Leila Fathi, Maryam Por Kasmaei*, Mohhamad Ebrahimi Pages 99-126

  the main objective of this research is to examine the impact of social capital and its dimensions and the motivation for advancement on the entrepreneurial spirit of students. The statistical population of the study is all TabrizUniversity students at all levels in the academic year of 1395-1396, from whom 382 students were selected through random sampling and the data were collected. The results showed that there is a positive and significant relationship between total social capital, social trust, social norm, social network and motivation for progress with the entrepreneurial spirit of students. In addition, the results indicated that there was a positive and significant relationship between the dimensions of entrepreneurial spirit and independent variables of research. The result of path analysis also showed that the motive of progress directly influenced the dependent variable by 0.29%. The variable of social trust is 0.14% directly and 0.18 percent have influenced the entrepreneurial spirit through the motive of progress. The social norm variable, as much as 0.15%, has influenced the entrepreneurial spirit of the studied sample. Finally, the social network variable had the most direct effect (0.36%) and indirectly (40.0%) through the variable of the motive of progress on the variable of entrepreneurial spirit.

  Keywords: Entrepreneurial spirit, motivation for progress, social trust, Social Network
 • Pages 127-157

  Nowadays, the study of people’s conception toward the way they provide help in an earthquake is of utmost importance. The purpose of this study has been to describe and explain the condition of humanitarian help in the Kermanshah earthquake. To achieve this goal, a theoretical framework has been developed based on theories of social psychology: John Piliavin's social exchange, Latané and Darley’s theory of decision making process, and Alvin Goldner's Social Responsibility. The sample size of the study was 220 residents of Tehran aged over 18. A multi-stage cluster sampling method was used. The results showed that 69 percent of the people in Tehran contributed to the Kermanshah earthquake, 48 percent of which was in the form of cash and 36 percent non-cash. The explanatory results of the PLS ​​software showed that the financial status of individuals had a coefficient of 29%, the extent of financial assurance to donor organizations had a coefficient of 19%, the experience of past earthquakes had a coefficient of 20%, and obtaining a spiritual reward had a coefficient of 16%.

  Keywords: Help, Social Responsibility, Altruism, empathy, Organizational trust
 • Rasoul Goljouee Pages 159-194

  Research shows that two-thirds of the prisoners are likely to commit crimes again within the first three years of their release. It is critical to study the factors associated with committing crime again for public planning. In this essay, we try to identify not only the risk factors affecting this phenomenon by studying published articles about recidivism, but also, given the contradictory results of the research, we will examine the effect size of a summary of the research. This paper is a meta-analysis. In this study, Hege’s g index was selected as the indicator of the effect size of studies. The CMA2 software was used to calculate the effect sizes. The random summary effect size was 0.396, and the effect sizes of the variables from the highest to the lowest were that of personality disorder, low age of the offender, offenders’ attitudes, poor education, dysfunctional family, family history of crime, problematic personality traits, crime background, criminal associates, victim type, psychological disorders, alcohol and drug abuse, unemployment and status of residence, respectively. In conclusion, the summary effect size of risk factors, according to Cohen's classification, shows small and medium effects. The most studied risk factors were at the individual level, indicating that the individual's perception of committing crime in the research literature was overcome.

  Keywords: Re-offending, reinstatement, re-conviction
 • Reza Safari Shali*, Taqi Parsamehr Parsamehr Pages 195-237

  The analysis of discourse texts during 1989-1997 indicated that the discourse governing this period was of economic development type. Based on this discourse, the main condition of independence was justice, poverty alleviation, continuation of revolution, and economic development. One of the necessary requirements of policy analysis is evaluating the programs of this period according to its governing spirit in the context of contextual discourse. Thus, the objective was explaining the role of socio-political discourse of economic development in the formation of pension funds crisis. In other words, the roots and causes of funds crisis were evaluated in the discourse layer and also the future constructivism was illustrated in form of narration. The findings indicated that the concept of retirement was represented in the discourse context of economic development due to the most important sign of this period, i.e. "production and economic development" with its specific interpretation. The signified being consistent with this sense including the adjustment of human resources, government downsizing, etc., have experienced semantic reduction and have provided the potential of specific orientations on social security, retirement policies, funds crisis accumulation, and transmission of crisis narration to future governments.

  Keywords: Economic Development, social policy, Government Adjustment, Future Constructivism Potential, Future Narrative Discourse
 • Zeinab Shahbakhti, Abdollah Shafiabady*, Mahamoud Jajarmi Pages 239-278

  The present study tries to identify the concept of family in the lived experiences of divorced applicants, using a qualitative method of Foundation data. The aim of this study was to gain an understanding of the life experience of divorce applicants and to discover and extract models from these experiences and to map the relevant paradigms, including the interrelationships between conditions (structure), action (process), and consequences. Data obtained through in-depth and semi-structured interviews with divorce applicants of the Karaj Family Court. The study reached theoretical saturation through the purposive sampling method with a sample size of 9 spouses (n = 18). The data were analyzed through the Strauss & Corbin method in three stages of open, axial and selective coding. The findings show that the causal conditions are the family ideological and structural tyans formation, the family evolution, the cultural problems, and economic problems. The basis conditions include family disorder, the lack of the state interactions, having the tool interaction and neglect to the religion outcome dimension. Intervention conditions are composed of the lack of life skill, the incorrect culture of the modern technology use and the lack of the separation of the family public and private scope. The consequences are of three main categories: the inevitability of divorce, the consequences of divorce, and the loss of family support. The results of the research showed that the phenomenon or category of the family concept in the living experience of divorce applicants is the unbalanced development of the family. As a result, unbalanced family development is largely eliminated by life skills training and social support.

  Keywords: Family Concept, Life Experience, Divorce Applicant, Grounded Theory