فهرست مطالب

 • سال دوم شماره 6 (پاییز 1398)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/07
 • تعداد عناوین: 3
|
 • عبدالجبار زرگوش نسب*، فاطمه کهزادی مقدم صفحات 7-24

  حفظ نظام جامعه یکی از ضروریات مسلم در اسلام است ، این امر از اظهارات فقها در موارد ومناسبات مختلف ومتعدد به دست می‏آید و آنچه موجب اختلال درنظام زندگی و معیشت جامعه می‏شود، ممنوع است وصنعت هایی که حفظ نظام جامعه به آن وابستگی دارد، واجب است، وبراحکام شخصی مقدم است؛ چون حفظ نظام از ضروریاتی است که عقل و شرع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست. آنچه که سبب شک وتردید در اخذ اجرت بر واجبات نظامیه شده است واجب بودن آن بر مکلفین است بخصوص که در مواردی وجوبشان عینی یاعبادی است که در این صورت اخذ اجرت با قصد قربت واخلاص منافات دارد؛لذا این نوشتار با شیوه توصیفی تحلیلی اشکالات و نظرات فقها در باره واجبات وصناعات نظامیه مورد نقد وبررسی قرار داده است. حفظ نظام جامعه یکی از ضروریات مسلم در اسلام است ، این امر از اظهارات فقها در موارد ومناسبات مختلف ومتعدد به دست می‏آید و آنچه موجب اختلال درنظام زندگی و معیشت جامعه می‏شود، ممنوع است وصنعت هایی که حفظ نظام جامعه به آن وابستگی دارد، واجب است، وبراحکام شخصی مقدم است؛ چون حفظ نظام از ضروریاتی است که عقل و شرع مقدس به هیچ وجه راضی به ترک آن نیست.

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: واجبات نظامیه، حفظ نظام، اختلال در نظام، اجرت
 • اباالفضل سلیمیان*، غلامرضا ایزدپناه صفحات 25-39

  سلامت هر مجموعه ای رابطه ای مستقیم با نظارت و بازرسی دارد، بطوریکه شرکتهای سهامی نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. بر این اساس، به منظور جلوگیری از سوءاستفاده مدیران و نیز ایجاد پوششی مناسب برای حفظ حقوق سهامداران و اشخاص ثالث، نهاد بازرسی در شرکت های سهامی پیش بینی گردیده تا بر عملکرد هیات مدیره شرکت نظارت داشته باشند. این اشخاص در قانون تجارت 1311 «مفتش» و در لایحه اصلاح قانون تجارت «بازرس» نامیده شده اند که معادل (Auditor) در حقوق انگلیس می باشد. بازرسان، اشخاص مطلع و مجربی هستند که از حسن شهرت برخوردار بوده و از طرف مجمع عمومی صاحبان سهام برای اطلاع از وضع شرکت و نظارت بر حسن جریان و گردش امور شرکت در جهت حفظ منافع سهامداران، بستانکاران و دارندگان اوراق قرضه انتخاب می شوند و بر طبق قانون و اساسنامه شرکت مکلفند، نظرات خود را درباره بیلان و عملکرد شرکت به مجمع عمومی گزارش کنند. گزارش خلاف واقع و نیز قصور در انجام وظیفه ممکن است خساراتی به سهامداران و شرکت وارد گردد. به همین جهت، هم در ماده 64 قانون تجارت 1311 و هم در ماده 154 لایحه اصلاح قانون تجارت، مسیولیت بازرسان پیش بینی گردیده، بطوریکه علاوه بر مسیولیت مدنی، اگر تخلف بازرس مستوجب مجازات باشد از نظر کیفری نیز

  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی بازرس، وظایف و اختیارات بازرس، شرکت، سهامداران، اشخاص ثالث
 • سعید شعبانی، سبحان طیبی* صفحات 40-59
  چین طی سی سال گذشته در اجرای تعهدات بین المللی در نظام حقوقی داخلی خود پیشرفت قابل توجهی داشته است. اگرچه قانون اساسی و قوانین عادی چین، درباره وضعیت معاهدات در نظام حقوقی داخلی قوانین کلی را وضع نمیکنند اما تعهدات ماهوی معاهداتی که چین به آن ملحق شده است تا حد زیادی در قوانین داخلی اعمال شده و مستقیما بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی کشورتاثیر میگذارند. این مقاله به بررسی اشکال و روش های مختلفی که چین تعهدات بین المللی خود را در سطح داخلی اعمال می کند میپردازد. در همین راستا،تعداد پرونده هایی که در آن دادگاه ها از مقررات مربوط به معاهدات استفاده میکنند در حال افزایش است که این نشان از عزم چین برای پایبندی هر چه بیشتر به تعهدات بین المللی اش است. در زمینه های مدنی و تجاری، معاهدات بین المللی در درجه اول، در پرونده هایی با عناصر خارجی اعمال می شود، در حالی که در قانون جزایی، چین تقریبا تمام جنایات بین المللی را به عنوان جرایم جنایی تحت قوانین کیفری ملی خود قرار داده است و طی سی سال گذشته با توجه به اجرای تعهدات بین المللی در نظام حقوقی داخلی خود پیشرفت قابل توجهی داشته است. این مقاله به بررسی اشکال و روش های مختلفی که چین تعهدات بین المللی خود در سطح داخلی اعمال می کند می پردازد تا موقعیت چین را در نظام بین المللی نشان دهد.
  کلیدواژگان: چین، حقوق بین الملل، معاهدات، حقوق داخلی، تعهدات
|
 • Abalfazl Salimian *, Gholamreza Izadpanah Pages 25-39

  The health of any company has a direct relationship with supervision, so that corporations are no exception. Accordingly, in order to prevent abuse of directors and to provide appropriate coverage for the protection of shareholder and third party rights, the audit firm is foreseen in joint stock companies to monitor the performance of the board of directors. These persons are referred to in the Inspectorate of Trade Act 1311 and the Inspector of Trade Amendment Act, which is equivalent to (auditor) in English law. Inspectors are well-known and experienced persons who are well-known and selected by the General Meeting of Shareholders to inform the Company about the Company's status and to monitor the Company's flow of business in order to safeguard the interests of its shareholders, creditors and bondholders. The law and statute of the company are required to submit their views to the general meeting on the balance sheet and performance of the company. False reporting as well as failure to perform may cause damage to shareholders and the corporation. Therefore, both Article 64 of Trade Law 1311 and Article 154 of the Trade Amendment Bill provide for the responsibility of inspectors, so that in addition to civil liability,

  Keywords: Civil liability of the inspector, duties, powers of the inspector, Company, Shareholders, Third Parties
 • Saeid Shabani, Sobhan Tayebi * Pages 40-59
  China has made significant progress in the implementation of international obligations in its domestic legal system over the past thirty years. However, the Chinese constitution and ordinary laws do not lay down general rules on the status of treaties in the domestic legal system. But the substantive obligations of the treaties to which China has acceded largely to domestic law and directly affect the country's economic and social activities. This article examines the various forms and ways in which China implements its international commitments domestically. In line with this, the number of cases in which courts use treaty rules is increasing, indicating China's determination to adhere more fully to its international obligations. In civil and commercial matters, international treaties apply primarily to cases with foreign elements, while in criminal law, China has placed almost all international crimes as criminal offenses under its national criminal law. And over the past thirty years, there has been significant progress in the implementation of international obligations in its domestic legal system. This article illustrates the various forms and ways in which China implements its international obligations at home, given China's position in the international system.
  Keywords: China, International Law, Treaties, Domestic Law, obligations