فهرست مطالب

روانشناسی پیری - سال پنجم شماره 4 (زمستان 1398)
 • سال پنجم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/22
 • تعداد عناوین: 7
|
 • فرزین ابراهیمی قیه قشلاق*، علی زاده محمدی، لیلی پناغی صفحات 275-288
  مرحله آشیانه خالی از چرخه زندگی خانواده، که با ترک منزل از طرف فرزندان پیش  می آید، ممکن است بر احساس افسردگی، تنهایی و اضطراب والدین بیافزاید. زنان با احتمال بیشتری تحت تاثیر قرار می گیرند. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر روان شناسی وحدت مدار بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ زنان در مرحله آشیانه خالی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون، گروه گواه و پیگیری 2 ماهه بود. جامعه آماری متشکل از زنان در مرحله آشیانه خالی شهر تهران بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و با در نظر گرفتن معیارهای ورود به مطالعه، 24 زن در دو گروه 12 نفری به صورت تصادف گمارده شدند. گروه آزمایش در 6 جلسه حضوری مداخله آموزشی مبتنی بر روان شناسی وحدت مدار، هفته ای یکبار، به مدت 120 دقیقه شرکت و 6 جلسه تمرین در منزل را دریافت کردند و گروه گواه در فهرست انتظار قرار گرفتند. ابزار پژوهش، مقیاس تجدید نظر شده احساس تنهایی راسل و پرسش نامه اضطراب مرگ تمپلر بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس تک متغیره استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که آموزش مبتنی بر روان شناسی وحدت مدار بر کاهش احساس تنهایی و اضطراب مرگ زنان در مرحله آشیانه خالی گروه آزمایش، اثربخشی معناداری دارد. این نتایج پس از پیگیری 2 ماهه نیز پایدار بود. بنابراین آموزش مبتنی بر روان شناسی وحدت مدار می تواند به عنوان یکی از مداخلات روان شناختی موثر بر کاهش احساس تنهایی و اضطراب مرگ زنان در مرحله آشیانه خالی مورد استفاده قرار گیرد.تحت تاثیر قرار می گیرند. از این رو پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر روان شناسی وحدت مدار بر احساس تنهایی و اضطراب مرگ زنان در مرحله آشیانه خالی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون، گروه گواه و پیگیری 2 ماهه بود. جامعه آماری متشکل از زنان در مرحله آشیانه خالی شهر تهران بود. روش نمونه گیری به صورت هدفمند بود و با در نظر گرفتن معیارهای ورود به مطالعه، 24 زن در دو گروه 12 نفری به صورت تصادف گمارده شدند. گروه آزمایش در 6 جلسه حضوری مداخله آموزشی مبتنی بر روان شناسی وحدت مدار، هفته ای یکبار، به مدت 120 دقیقه شرکت و 6 جلسه تمرین در منزل را دریافت کردند و گروه گواه در فهرست انتظار قرار گرفتند. ابزار پژوهش، مقیاس تجدید نظر شده احساس تنهایی راسل و پرسشنامه اضطراب مرگ تمپلر بود. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی و آزمون تحلیل کوواریانس تک -متغیره استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل آماری نشان داد که آموزش مبتنی بر روان شناسی وحدت مدار بر کاهش احساس تنهایی و اضطراب مرگ زنان در مرحله آشیانه خالی گروه آزمایش، اثربخشی معناداری دارد. این نتایج پس از پیگیری 2 ماهه نیز پایدار بود. بنابراین آموزش مبتنی بر روان شناسی وحدت مدار می تواند به عنوان یکی از مداخلات روان شناختی موثر بر کاهش احساس تنهایی و اضطراب مرگ زنان در مرحله آشیانه خالی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آشیانه خالی، اضطراب مرگ، احساس تنهایی، روان شناسی وحدت مدار
 • زهره هاشمی، ساناز عینی* صفحات 289-299
  استرس پدیده ای است که رابطه آن با سلامت جسمانی و روان شناختی از دیرباز شناخته شده است و عوامل استرس زای روانی و مرتبط با سلامت با افزایش سن تشدید می شوند. بنابراین هدف پژوهش حاضر بررسی نقش هوش معنوی، خوددلسوزی و سرسختی روان شناختی در پیش بینی استرس ادراک شده سالمندان بود.روش پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سالمندان شهرستان اردبیل در سال 1397 بودند که از بین آنها 120 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل مقیاس استرس ادراک شده کوهن، کامارک و مارملشتاین، مقیاس هوش معنوی کینگ، مقیاس دلسوزی به خود نف و سیاهه سرسختی روان شناختی کوباسا، مدی و کان بود. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون همزمان ازطریقنرم افزار آماری SPSS نسخه 21 انجام شد.نتایج نشان داد که استرس ادراک شده در سالمندان با هوش معنوی، خوددلسوزی و سرسختی روان شناختی رابطه منفی و معناداری دارد (05/0>P) و هوش معنوی، خوددلسوزی و سرسختی روان شناختی 72 درصد از واریانس نمرات استرس ادراک شده در سالمندان را پیش بینی می کنند (01/0>P).بنابراین با توجه به نقش هوش معنوی، خوددلسوزی و سرسختی روان شناختی در استرس ادراک شده، می توان با آگاهی سازی و به کارگیری تدابیری جهت توانمندسازی سالمندان در این زمینه ها، استرس ادراک شده را در آنان کاهش داد.
  کلیدواژگان: هوش معنوی، خوددلسوزی، سرسختی روانشناختی، استرس ادراک شده، سالمند
 • فائزه ادیب نیا* صفحات 301-308
  فشارخون بالا و اختلالات شناختی از مشکلات رایج در سالمندان است و شیوع آنها با افزایش سالمند شدن جمعیت، رو به افزایش است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی ابعاد مختلف عملکرد شناختی در افراد سالمند با فشارخون بالا و افراد سالمند بدون فشارخون بالا انجام شد. این مطالعه از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل سالمندان شهر اراک بودند که از میان آنها، دو گروه 30 نفره به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. یک گروه سالمندانی بودند که بر اساس پرونده پزشکی دچار بیماری فشارخون بالا بودند و گروه دیگر این بیماری را نداشتند. برای ارزیابی ابعاد عملکرد شناختی از آزمون مونترال استفاده شد. نتایج تحلیل واریانس چندراهه نشان داد که در تمام خرده مقیاس های آزمون مونترال، سالمندان بدون فشارخون به صورت معناداری عملکرد بهتری نسبت به سالمندان با فشارخون بالا داشتند. بیشترین تفاوت عملکرد بین دو گروه در خرده مقیاس های زبان، محاسبه و توجه بود. این موضوع بیانگر اثرات فشارخون بالا بر عملکرد مغز است. با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش لازم است برای سالمندان با فشارخون بالا، پروتکل های درمانی جهت بازتوانی شناختی آنها طراحی و اجرا شود.
  کلیدواژگان: سالمندان، عملکرد شناختی، فشار خون بالا
 • مریم رستمی، کبری نصرتی*، گلین مهدی نژاد گرجی، میترا کبیری صفحات 309-320
  سالمندی فرایند زیستی است که تمام موجودات زنده از جمله انسان آن را تجربه می کنند، از این رو توجه خاص و پیشگیری از اختلالاتی نظیر اضطراب در حوزه سالمندی بسیار مهم است. یکی از واقعیت های انکارناپذیر در سالمندی، نزدیک شدن به واقعیت مرگ و اضطراب حاصل از آن است که سازگاری افراد سالمند را تضعیف می کند. بنابراین پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه سرسختی روان شناختی و التزام عملی به نمازبا اضطراب مرگ در سالمندان انجام شد. این پژوهش یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل سالمندان مرد بالای 60 سال ساکن منطقه 1 شهر تهران بود. از منطقه یک شهر تهران در پارک های محلی، 250 مرد سالمند بالای 60 سال، به صورت در دسترس انتخاب شدند و مقیاس نگرش و التزام عملی به نماز انیسی و همکاران، سیاهه سرسختی روان شناختی اهواز کیامرثی و همکاران و مقیاس اضطراب مرگ تمپلر را تکمیل کردند. داده های پژوهش از طریق ضریب همبستگی پیرسونو رگرسیون چندگانه به روش همزمان در نرم افزار SPSS نسخه 22 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان دادند کهسرسختی روان شناختی و التزام عملی به نماز با اضطراب مرگ در سالمندان رابطه منفی دارد (01/0P<). همچنین مدل رگرسیون اضطراب مرگ نشان داد که سرسختی روان شناختی (05/0>P) و التزام عملی به نماز (01/0>P)، اثربخشی نماز در زندگی فردی و اجتماعی (01/0>P)، توجه و عمل به مستحبات (01/0>P)، التزام و اهتمام جدی برای انجام نماز (01/0>P)، مراقبت و حضور قلب در نماز (01/0>P) قادر به پیش بینی اضطراب مرگ به صورت منفی بودند. طبق نتایج، پیشنهاد می شود مشاوران و روان شناسان حوزه سالمند با آگاهی رسانی و بکارگیری تدابیری در جهت افزایش سرسختی و انجام فرایض دینی، اضطراب مرگ در سالمندان را کاهش دهند.
  کلیدواژگان: سرسختی روانشناختی، اضطراب مرگ، التزام عملی به نماز، سالمند
 • صدیقه رضایی دهنوی، غزاله توکلی*، زهرا منتجبیان صفحات 321-332
  از واقعیت های انکارناپذیر در سالمندی، نزدیک شدن به واقعیت مرگ و اضطراب حاصل از آن و همچنین وجود درد که تجربه ای مشترک و مشکلی جدی در سالمندی است، می باشد و می تواند سازگاری سالمندان را تضعیف نماید. بنابراین، هدف این پژوهش بررسی اثربخشی روان درمانی مثبت نگر بر ادراک درد و اضطراب مرگ در سالمندان بود. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه سالمندان شهرستان الیگودرز در سال 1397 بودند. نمونه آماری شامل 30 نفر بودند که به صورت هدفمند و بر اساس ملاک های ورود به مطالعه انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل (هر گروه 15 نفر) جایگزین شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسش نامه درد مک گیل ساخته شده توسط ملزاک و مقیاس اضطراب مرگ تمپلر بود. گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه ای روان درمانی مثبت نگر را دریافت کردند در حالی که گروه کنترل هیچ آموزشی را دریافت نکردند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری (آنکوا) و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 25 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان داد که مداخله آموزشی به طور معناداری نسبت به گروه کنترل باعث کاهش ادراک درد و اضطراب مرگ (01/0>P) در سالمندان شده است. بنابراین روان درمانی مثبت نگر بر اضطراب مرگ و ادراک درد سالمندان موثر است. براساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود از روان درمانی مثبت نگر جهت کاهش ادراک درد و اضطراب مرگ در سالمندان استفاده شود.
  کلیدواژگان: سالمندان، ادراک درد، اضطراب مرگ، روان درمانی مثبت نگر
 • رزیتا امانی*، محمدرضا مجذوبی، کیانا هادیان همدانی صفحات 333-345
  بر اساس ادبیات پژوهشی سالمندان، مرور خاطرات در این افراد از متغیرهای بسیار مهم است. با این حال فقدان یک ابزار مناسب در ایران جهت سنجش میزان و نوع خاطره پردازی سالمندان به چشم می خورد. بنابراین هدف این مطالعه، ساخت و اعتباریابی پرسش نامه خاطره پردازی سالمند بر اساس مدل وات و وانگ (1991) بود. مطالعه حاضر از نظر هدف، یک مطالعه «تحقیق و توسعه» و از نظر روش اجرا، از نوع توصیفی بود. جامعه آماری پژوهش شامل سالمندان بالای 60 سال شهرهای همدان، کرمانشاه، اراک، رشت، سمنان، ارومیه، آبادان، تهران و کرمان بودند که از میان آنها 436 نفر (226 مرد و 210 زن) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به پرسش نامه 48 گویه ای خاطره پردازی سالمندان پاسخ دادند. نتایج تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS نسخه 23 نشان داد، پایایی درونی بر حسب آلفای کرونباخ برای کلیه گویه ها 904/0 و برای زیرمقیاس های روایتی-انتقالی، وسواسی، انسجامی، آمادگی برای مرگ، و گریزی به ترتیب 904/0، 826/0، 795/0، 812/0 و 774/0 بود. به منظور بررسی ساختار عاملی پرسش نامه از روش تحلیل عاملی اکتشافی به شیوه چرخش وریماکس استفاده شد که نتایج نشان داد 18 گویه از پرسش نامه از بار عاملی قابل قبولی در هیچ یک از زیرمقیاس ها برخوردار نبودند و 30 گویه در قالب پنج عامل در پرسش نامه جهت سنجش خاطره پردازی وجود دارد که به ترتیب عبارتند از خاطره پردازی روایتی-انتقالی (8 گویه)، وسواسی (6 گویه)، انسجامی (7 گویه)، آمادگی برای مرگ (5 گویه) و گریزی (4 گویه). همچنین زیرمقیاس خاطره پردازی ابزاری و حفظ صمیمیت از مقیاس حذف شدند. بنابراین کاربست پرسش نامه 30 گویه ای خاطره پردازی سالمندان در مطالعات آینده و بررسی رابطه میزان و نوع خاطره پردازی با دیگر متغیرهای مهم سالمندان می تواند باب جدیدی در حوزه مطالعات سالمند در ایران باز نماید.
  کلیدواژگان: خاطره پردازی، سالمند، پرسشنامه
 • اسماعیل صدری دمیرچی*، پژمان هنرمند قوجه بگلو، سید محمد بصیر امیر صفحات 347-359
  امروزه در بسیاری از کشورها خودکشی افراد سالمند به عنوان یک مساله مهم بهداشت عمومی مطرح است. از این رو پژوهش حاضر با هدف پیش بینی افکار خودکشی بر اساس تحریف های شناختی بین فردی، عاطفه مثبت و منفی، حمایت اجتماعی ادراک شده و معنا در زندگی در سالمندان بدون همسر انجام شد.پژوهش حاضر یک پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه سالمندان حاضر در خانه های سالمندان شهر اردبیل در سال 1398 بودند که از میان آنان به روش نمونه گیری در دسترس نمونه ای به تعداد 111 نفر انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده شامل مقیاس افکار خودکشی بک، مقیاس تحریف های شناختی بین فردی حمام چی و بویوک-اوزتورک، مقیاس عاطفه مثبت و عاطفه منفی واتسون و کلارک، مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی زیمت و همکاران و پرسش نامه معنا در زندگی استیگر و همکاران بودند. داده ها با آزمون ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین تحریف های شناختی بین فردی و عاطفه منفی با افکار خودکشی سالمندان رابطه مثبت معناداری وجود دارد (01/0>P). همچنین بین عاطفه مثبت و حمایت اجتماعی ادراک شده با افکار خودکشی سالمندان رابطه منفی معناداری وجود دارد (01/0>P). اما بخش دیگر یافته های پژوهشی حاکی از عدم وجود ارتباط معنادار بین معنا در زندگی و افکار خودکشی سالمندان بود. نتایج تحلیل رگرسیون آشکار کرد که به طور تقریبی 48 درصد از کل واریانس افکار خودکشی بر اساس متغیرهای تحریف های شناختی بین فردی، عاطفه مثبت و منفی، حمایت اجتماعی ادراک شده قابل پیش بینی است (01/0>P). در مجموع و با توجه یافته های این پژوهش توصیه می گردد جهت پیشگیری از بروز افکار خودکشی سالمندان بدون همسر به ابعادی همچون تحریف های شناختی بین فردی، عاطفه مثبت و منفی و حمایت اجتماعی ادراک شده توجه شود.
  کلیدواژگان: افکار خودکشی سالمندان، تحریف های شناختی بین فردی، عاطفه مثبت و منفی، حمایت اجتماعی ادراک شده، معنا در زندگی
|
 • Farzin Ebrahimi *, Ali Zadehmohammadi, Leili Panaghi Pages 275-288
  Empty nest stage in family life cycle, which takes place with children leaving home, may cause an increase in the feelings of depression, loneliness and anxiety of parents. Women are more likely to be affected than men. Therefore, the present study aimed to determine the effectiveness of unity-oriented psychology based training on loneliness and death anxiety in women at empty nest stage. A quasi-experimental research method with pretest-posttest, control group and 2-month follow-up was used in this study. The statistical population consisted of women experiencing empty nest stage in Tehran. The sampling method was purposive and 24 individuals were selected and randomly assigned into two groups (n=12). The experimental group participated in 6 sessions of Unity-Oriented Psychology based training, once a week, for 120 minutes, and 6 home exercise sessions, and the control group was on the waiting list. Research instruments included Revised Loneliness Scale (UCLA) and the Templer Death Anxiety Questionnaire (DAS). Descriptive statistics and one-way analysis of covariance were used for data analysis. The results showed that the unity-oriented psychology based training had a significant effect on reducing feelings of loneliness and death anxiety among women experiencing empty nest stage. These results were also consistent after a 2-month follow-up. According to the findings of this study, unity-oriented psychology based training can be considered as an effective intervention to reduce the feelings loneliness and death anxiety of women at empty nest stage.
  Keywords: Unity-Oriented psychology, Loneliness, death anxiety, empty nest stage
 • Zohreh Hashemi, Sanaz Eyni * Pages 289-299
  Stress has been known as a phenomenon which is in relationship with physical and psychological health, and mental and health-related stressors are exacerbated with age. Therefore, the present study aimed to investigate the role of spiritual intelligence, self-compassion, and psychological hardiness in predicting perceived stress in the elderly. It was a descriptive-correlational study. The statistical population of this study included all the elderly in Ardabil, Iran in 2018, out of whom 120 were selected through convenience sampling. Data collection tools included Cohen, Kamarck and Mermelstein’s Perceived Stress Scale, King's Spiritual Intelligence Scale, Neff's Self-Compassion Scale, and Kobasa, Maddi and Kahan Psychological Hardiness Questionnaire. Data were analyzed using Pearson correlation test and regression analysis by SPSS 21. Perceived stress in elderly showed a negative significant relationship with spiritual intelligence, self-compassion, and psychological hardiness (p<0.05). Spiritual intelligence, self-compassion, and psychological hardiness predicted 72% of the variance in perceived stress scores in the elderly (p <0.01). Therefore, due to the effects of spiritual intelligence, self-compassion, and psychological hardiness on perceived stress, it can be reduced by raising awareness and employing measures to empower the elderly in these areas. Stress has been known as a phenomenon which is in relationship with physical and psychological health, and mental and health-related stressors are exacerbated with age. Therefore, the present study aimed to investigate the role of spiritual intelligence, self-compassion, and psychological hardiness in predicting perceived stress in the elderly. It was a descriptive-correlational study. The statistical population of this study included all the elderly in Ardabil, Iran in 2018, out of whom 120 were selected through convenience sampling. Data collection tools included Cohen, Kamarck and Mermelstein’s Perceived Stress Scale, King's Spiritual Intelligence Scale, Neff's Self-Compassion Scale, and Kobasa, Maddi and Kahan Psychological Hardiness Questionnaire. Data were analyzed using Pearson correlation test and regression analysisby SPSS 21. Perceived stress in elderly showed anegative significant relationship with spiritual intelligence, self-compassion,and psychological hardiness (p<0.05). Spiritual intelligence, self-compassion, and psychological hardiness predicted 72% of the variance in perceived stress scores in the elderly (p <0.01). Therefore, due to the effects of spiritual intelligence, self-compassion, and psychological hardiness on perceived stress, it can be reduced by raising awareness and employing measures to empower the elderly in these areas.
  Keywords: spiritual intelligence, Self-Compassion, Psychological Hardiness, Perceived stress, elderly
 • Faezeh Adibnia * Pages 301-308
  Hypertension and cognitive disorders are common problems in the elderly and their prevalence is increasing as the population ages. The present study aimed to investigate different aspects of cognitive function in elderly people with and without hypertension. It was a causal-comparative study. The statistical population included the elderly of Arak city, among them, two groups of 30 were selected through convenience sampling, one with hypertension based on medical records and the other non-hypertensive. Montreal test was used to assess cognitive performance dimensions. Results of multivariate analysis of variance showed that in all subscales of the Montreal test, the elderly without hypertension performed significantly better than the elderly with hypertension. The most significant differences between the two groups were known in the subscales of language, computation, and attention. This finding suggested the effects of high blood pressure on brain function. According to the results of this study, it is necessary to design and implement therapeutic protocols for the elderly with hypertension for their cognitive rehabilitation.
  Keywords: elderly, Cognitive Function, Hypertension
 • Maryam Rostami, Kobra Nosrati *, Galin Mahdinejad Gorji, Mitra Kabiri Pages 309-320
  Aging is a biological process that all living beings, including humans, experience it. Therefore, it is crucial to notice and prevent some disorders such as anxiety in the field of aging. One of the undeniable facts about aging is recognizing the reality of death and anxiety that weakens compatibility in elderly. The present study aimed to investigate the relationship between psychological hardiness and practical commitment to prayer with death anxiety in the elderly. It was a descriptive-correlation survey. The statistical population included all the elderly man over 60, living in the 1th district of Tehran. 250 elderly men over 60 were selected using convenience sampling in local parks of the 1th district of Tehran. Psychological hardiness questionnaire by Kiamarsi et al., Templer Death Anxiety Scale and scale of attitude and practical commitment to prayer Enisi et al. were completed. Data were analyzed in SPSS-22 using Pearson's correlation coefficients and multiple linear regression with Enter Method. The results suggested a negative and significant correlation between psychological hardiness and practical commitment of Prayer in the Elderly (P<0.01). Also, Death Anxiety Regression Model showed that psychological hardiness (P<0.05), practical commitment to prayer (P<0.01), the effectiveness of prayer in individual and social life (P<0.01), attentions and acts of precepts (P<0.01), serious commitment to prayer (P<0.01) and care and presence of the heart in prayers (P<0.01) could negatively predict death anxiety. According to the result, it was suggested that counselors and psychologists working with elderly may reduce the anxiety of death among them through raising awareness and applying measures to increase hardiness and practice religious beliefs.
  Keywords: Psychological Hardiness, death anxiety, practical commitment to prayer, elderly
 • Sedigheh Rezaei Dehnavi, Ghazaleh Tavakkoli *, Zahra Montajabian Pages 321-332
  One of the undeniable realities of aging is recognizing the reality of death and the resulting anxiety, as well as the existence of pain, which is a common experience and a serious problem in old age and can weaken compatibility among the elderly. Therefore, the aim of this study was to investigate the effectiveness of positive psychotherapy on pain perception and death anxiety in the elderly. It was a semi-experimental study with pretest-posttest design including control group. The statistical population of the present study included all elderly people in Aligudarz, Iran in 2018. The statistical sample consisted of 30 people who were randomly selected based on the entrance criteria of the study and divided to two experimental and control groups (15 people in each group). McGill Pain Questionnaire developed by Melzak, and the Templer Death Anxiety Scale were used to collect the data. The experimental group received 8 positive psychotherapy sessions each lasting for 90 minutes, while the control group received no intervention. Data were analyzed using univariate analysis of covariance (ANCOVA) in SPSS software version 25. The results of the study showed significant reduction of pain perception and death anxiety (P<0.01) experiment group compared to control group. Therefore, positive psychotherapy was effective on death anxiety and pain perception in the elderly. Based on the results of this study, it is recommended that positive psychotherapy be used to reduce pain perception and death anxiety among elderly.
  Keywords: elderly, perceived pain, death anxiety, positive psychotherapy
 • Rozita Amani *, Mohammadreza Majzoobi, Kiana Hadian Hamedani Pages 333-345
  Reminiscence appears to be a crucial variable in the elderly, according elderly related literature. However, there is seen to be a lack of a suitable tool to assess the rate and kind of reminiscence in the aged people in Iran. Therefore, the current study was to construct and validate an elderly reminiscence questionnaire based on Watt and Wong (1991) model. This was a “research and development” study in terms of its purpose and a descriptive one in terms of its kind. The statistical population contained the whole aged individuals up to 60 years old residing in Hamedan, Kermanshah, Arak, Rasht, Semnan, Urmia, Abadan, Tehran and Kerman, among whom selected using convenience sampling were 436 (226 male & 210 female) who filled out a 48-item elderly reminiscence questionnaire. Having been analysed using SPSS-23, results indicated that the internal consistency (Cronbach's Alpha-coefficient) was 0.904 for whole items and were 0.904, 0.826, 0.795, 0.812, and 0.774 for narrative-transmissive, obsessive, integrative, death preparation, and escapist subscales respectively. The factor structure of the questionnaire was analysed using Exploratory Factor Analysis with Varimax Rotation. Results indicated that 18 items in questionnaire don’t exhibit acceptable loading on any component and there were found 30 items which exhibited the highest loadings on 5 emerged components include narrative-transmissive (8 items), obsessive (6 items), integrative (7 items), death preparation (5 items), and escapist reminiscence (4 items). Besides, the instrumental and intimacy maintenance subscales were deleted from the questionnaire. Hence, it may open up a new chapter in the elderly related studies in Iran, with the utilization of 30-item elderly reminiscence questionnaire in future studies and the consideration of the relationship between the rate and kind of reminiscence with other significant elderly related variables.
  Keywords: reminiscence, elderly, questionnaire
 • Esmaeil Sadri Damirchi *, Pezhman Honarmand Ghojebegloo, Seyed Mohamad Basir Amir Pages 347-359
  Today, in many countries, elderly suicide is considered as an important issue in public health. The present study aimed to predict suicidal ideation based on interpersonal cognitive distortions, positive and negative affect, perceived social support and meaning in life in the elderly without a spouse. It was a correlational descriptive study. The statistical population of the study included all elderly attending nursing homes in Ardabil in 2019 among whom 111 were selected by convenience sampling method. Beck Scale for Suicidal Ideation, Hamamci and Buyukozturk Scale for Interpersonal Cognitive Distortions, Watson and Clark Questionnaire for Positive and Negative Affect, Zimet Multiple Scale for Perceived Social Support and Steger Questionnaire for Meaning in Life were used to collect the required data. Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and regression analysis in SPSS version 23 software. The results showed a significant positive correlation between interpersonal cognitive distortions and negative affect with suicidal ideation of the elderly (P<0/01). In addition, there was a significant negative correlation between positive affect and perceived social support with suicidal ideation of elderly (P<0/01). However, results suggested no significant correlation between meaning in life and suicidal ideation of elderly. In addition, the results of regression analysis revealed that approximately 48% of the total variance of suicidal ideation was predicted based on cognitive distortions, positive and negative affect and perceived social support (P<0/01). In general, according to the findings of the study and in order to prevent the occurrence of suicidal ideation in elderly without a spouse, it was recommended to pay attention to dimension such as interpersonal cognitive distortions, positive and negative affect and perceived social support.
  Keywords: Suicidal ideation of elderly, interpersonal cognitive distortions, positive, negative affect, Perceived social support, meaning in life