فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 2 (پیاپی 133، اردیبهشت 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محسن رضائیان* صفحات 113-114

  در دو سخن سردبیری شماره های قبل به مطالعات مداخله ای (Interventional and/or experimental studies) [1] و مطالعات نیمه تجربی (studies Quasi-experiment) [2] پرداختیم. همان جا، به این نکته اشاره کردیم که برای اندازه گیری کارآیی یک دارو، واکسن، برنامه بهداشت عمومی و متغیرهای دیگری از این دست، مطالعات مداخله ای بهترین گزینه هستند. تقسیم تصادفی و کورسازی از مولفه های اساسی یک مطالعه مداخله ای است [1]. با این وجود، گاهی اوقات امکان تقسیم تصادفی افراد به دو گروه، به دلایل مختلفی امکان پذیر نمی باشد. اینجاست که محققین می توانند برای اندازه گیری کارآیی یک مداخله از مطالعات نیمه تجربی استفاده نمایند [2]. هدف از نگارش این سخن سردبیری، آشنا ساختن خوانندگان فرهیخته مجله دانشگاه با مطالعات تجربه طبیعی (Natural experiment studies) و کاربرد آنها در سلامت جوامع انسانی می باشد. یک تجربه طبیعی به مطالعه رخداد، مداخله یا سیاست هایی اشاره می کند که خارج از کنترل محقق بوده، اما با این وجود، محققین می توانند براساس سطوح مختلف مواجهه، میزان تاثیر آن را برآورد نمایند [3]. برای نمونه، محققی که تاثیرات متعاقب یک زمین لرزه را بر سلامت مردم منطقه مورد بررسی قرار می دهد، اقدام به انجام یک مطالعه تجربه طبیعی نموده است. هم چنین، محققی که قصد دارد نتیجه اجرای یک سیاست جدید بهداشتی را پیگیری نماید نیز، اقدام به انجام یک مطالعه تجربه طبیعی نموده است. Dawson و همکارش Sim، معتقد هستند که مطالعات تجربه طبیعی را به دو گروه می توان تقسیم کرد: گروه اول مطالعات مانند مثال زلزله، زمانی رخ می دهد که محقق واقعا هیچ دخالتی در همه ی رخداد ندارد. اما گروه دوم مطالعات مانند اجرای یک سیاست جدید بهداشتی، ممکن است درجات بسیار کمی از کنترل را در اختیار محقق قرار دهد. برای مثال، شاید او بتواند با انجام هماهنگی های لازم، زمان و مکان شروع برنامه را به منظور جمع آوری داده های پایه (Baseline)، تغییر دهد [4]. اخیرا، بر استفاده هرچه بیش تر از مطالعات تجربه طبیعی به ویژه برای مشخص نمودن سیاست های جدید بهداشتی در پیشگیری اولیه، تاکید شده است. برای مثال، نشان داده شده که استفاده از نوشابه هایی که با استفاده از شکر شیرین می شوند، باعث افزایش برخی از بیماری های مزمن می گردد. برای مقابله با این مشکل و در سال 2017 میلادی در بریتانیا، مالیات نسبتا شدیدی برای فروش این نوشابه ها در نظر گرفته شد. از آنجایی که این سیاست تمام بریتانیا را در بر گرفته است، پس فرصت بسیار مناسبی برای انجام یک مطالعه تجربی را در اختیار دانش مندان حوزه سلامت قرار می دهد [5]. بنابراین، مطالعات تجربه طبیعی می تواند به عنوان مکمل بسیار مهمی برای مطالعات تجربی و نیمه تجربی مورد استفاده قرار گیرد. اگرچه ملاحظات اخلاقی در مطالعات تجربه طبیعی بسیار کم تر از مطالعات تجربی و نیمه تجربی است، اما در مطالعات تجربه طبیعی، به ویژه آنجایی که محققین می توانند کنترل نسبتا کمی بر چگونگی اجرای تجربه داشته باشند نیز، رعایت جوانب گوناگون ملاحظات اخلاقی مرتبط هم چنان باید مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مطالعات نیمه تجربی، مطالعات مداخله ای
 • سبا صفار، ایمان فاطمی، محمدرضا رحمانی، جلال حسن شاهی، محمد پاک هاشمی، آیت کائیدی* صفحات 115-124
  زمینه و هدف

  مصرف مزمن مورفین، تغییرات ساختاری در بخش های مختلف مغز را به دنبال دارد. از طرفی اپی گالوکاتچین-3-گالات (Epigallocatechin-3-gallate; EGCG) موجود در چای سبز اثرات ضد التهاب و محافظت کننده عصبی دارد، لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین اثر EGCG بر نقص حافظه کاری موش های القاء شده با مورفین طراحی شد.

  مواد و روش ها

   در مطالعه تجربی حاضر، 32 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار به 4 گروه 8 تایی تقسیم شدند که شامل: گروه کنترل، گروه مورفین (دریافت 40 میلی گرم بر کیلوگرم مورفین یک بار در روز به مدت 4 هفته) و گروه های مورفین + EGCG (دریافت مورفین (40 میلی گرم بر کیلوگرم) و هم چنین 5 و 50 میلی گرم بر کیلوگرم EGCG یک بار در روز به مدت 4 هفته) می باشند. برای بررسی حافظه کاری از آزمون رفتاری اندازه گیری رفتار تناوب در ماز Y شکل استفاده شد. برای بررسی میزان بیان پروتیین  TNF-α (Tumor necrosis factor alpha) در بافت هیپوکمپ مغز از تست وسترن بلات استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی Tukey استفاده شد.

  یافته ها

  تزریق داخل صفاقی مورفین، باعث بروز نقص حافظه کاری و افزایش میزان بیان پروتیینTNF-α  نسبت به گروه کنترل شد (001/0>P). تزریق داخل صفاقی EGCG با دوز 50 میلی گرم بر کیلوگرم در موش های دریافت کننده مورفین به طور معنی دار باعث بهبود عمکرد حافظه کاری (010/0>P) و کاهش میزان بیان پروتیین TNF-α  (050/0>P) نسبت به گروه دریافت کننده مورفین شد.

  نتیجه گیری

   EGCG می تواند نقص حافظه کاری و التهاب عصبی القاء شده با مورفین را در موش های صحرایی بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: مورفین، اپی گالوکاتچین-3-گالات، حافظه کاری، موش صحرایی
 • پروانه نظری، تابنده صادقی، ناصر نصیری، سید حبیب الله حسینی* صفحات 125-136
  زمینه و هدف

  اضطراب بر عملکرد قلب اثرات متفاوتی دارد، روش های دارویی و غیر دارویی مختلفی برای کاهش اضطراب وجود دارد. از آن جا که رنگ های مختلف و نور محیط می توانند تاثیرات متفاوتی بر اضطراب بیماران داشته باشند، هدف این مطالعه تعیین تاثیر رنگ و نور محیط بر کاهش اضطراب بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه قلب بیمارستان امام خمینی شهر جیرفت در سال 1397 بود.

  مواد و روش ها

   این مطالعه مداخله ای در سال 1397 در بخش مراقبت ویژه قلب شهر جیرفت با 4 گروه مداخله و 2 گروه کنترل با 240 شرکت کننده برای مقایسه تاثیر رنگ های نارنجی و بنفش (گروه های مداخله) با آبی تیره (گروه کنترل) همراه با نور خورشید بر اضطراب بیماران انجام شد. بعد از کسب موافقت نامه کتبی، شرکت کنندگان به صورت تصادفی به گروه های مداخله و کنترل تقسیم شدند. داده ها با استفاده از پرسش نامه اضطراب موقعیتی Spielberger در دو مرحله زمان بستری و زمان ترخیص برای هر بیمار جمع آوری و با آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه وتحلیل شدند.

  یافته ها

   بر اساس نتایج این مطالعه، اختلاف معنی داری در میانگین نمره اضطراب بیماران بستری در واحد های به رنگ بنفش (03/0=p) و واحد های به رنگ بنفش همراه با نور خورشید وجود داشت (01/0=p). 

  نتیجه گیری

   یافته های این مطالعه نشان داد که به کارگیری رنگ بنفش و تلفیق رنگ بنفش و نور خورشید در بخش مراقبت ویژه قلب می تواند در کاهش اضطراب بیماران موثر باشد. بنابراین بهتر است در طراحی بخش مراقبت ویژه قلب به تاثیر رنگ بنفش و نور خورشید توجه شود.

  کلیدواژگان: اضطراب، بیماری قلبی، رنگ، محیط
 • احسان فقیه میرزایی، عالیه عامری*، حمید فروتن فر، حسنیه السادات روح الامینی، محدثه شمس الدینی پور، ماندانا جعفری صفحات 137-154
  زمینه و هدف

  سرطان به عنوان یکی از معضلات عمده سلامت، یکی از علت های اصلی مرگ و میر در سطح جهان می باشد. مشتقات گزانتین از جمله تیوبرومین، یک دسته از ترکیبات موثر در کنترل سرطان می باشند. در این مطالعه یک سری مشتقات جدید فنوکسی اتیل تیوبرمین با استخلاف در موقعیت N1 طراحی و فعالیت سمیت سلولی آن ها ارزیابی شد. هم چنین، مطالعات داکینگ مولکولی جهت پیش بینی مکانیسم احتمالی آن ها انجام شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه آزمایشگاهی،  ابتدا، ترکیبات 2، 3 و a-l5 سنتز شدند. سمیت سلولی تمام ترکیبات جدید سنتز شده با روش رنگ سنجی بر پایه MTT (Methylthiazolyldiphenyl-tetrazolium bromide)، علیه 4 رده سلولی سرطانی انسان مورد مطالعه قرار گرفتند. نرم افزار Autodock برای تعیین انرژی های اتصال این ساختارها بر روی آنزیم های تتراهیدروفولات ردوکتاز انسانی، اکتو-'5-نوکلیوتیداز انسانی (e5NT) و فسفودی استراز انسانی استفاده شد. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج حاصل از مطالعات داکینگ، انرژی اتصال پذیری قابل قبولی (kcal/mol 42/8-) را در برابر e5NT نشان داد. نتایج حاصل از بررسی سمیت سلولی نشان داد که بیش ترین اثر سمیت سلولی علیه سلول A549 و MCF-7 رخ داده است (ترکیب e5 به ترتیب با IC50 برابر با 65/86 و 09/161 میکرومولار).

  نتیجه گیری

  نتایج مطالعات داکینگ مولکولی، انرژی اتصال قابل قبولی در برابر آنزیم اکتو-5'-نوکلیوتیداز نشان داد. در میان مشتقات سنتز شده، ترکیب a5 با پایین ترین سطح ΔG (kcal/mol 42/8-) به عنوان بهترین مهارکننده این آنزیم انتخاب شد. اثرات مناسب سمیت سلولی در غلظت های مختلف ترکیبات سنتز شده بر روی رده های سلولی MCF7 و A549  مشاهده شد.

  کلیدواژگان: سمیت سلولی، مدل سازی مولکولی، مشتقات تئوبرومین، سنتز
 • جلال فیض اللهی، مسعود صادقی*، فاطمه رضایی صفحات 155-172
  زمینه و هدف

  اختلال نارسایی توجه-بیش فعالی یکی از شایع‎ترین اختلالات روان‎پزشکی دوران کودکی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه تاثیر بازی درمانی شناختی رفتاری و تلفیق آن با آموزش مدیریت والدین بر علایم نارسایی توجه-بیش فعالی کودکان 11-7 سال انجام شد.

  مواد و روش‎ها

  طرح مطالعه، نیمه‎آزمایشی به شکل پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش، شامل کودکان دارای اختلال نارسایی توجه-بیش‎فعالی 11-7 سال شهر کرمانشاه در سال 1398 بودند که 48 نفر از آن‎ها به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چندمرحله ای انتخاب و در گروه‎های آزمایش 1 و 2 و گروه گواه به تعداد مساوی جایگزین شدند. در گروه آزمایش 1 بازی ‏درمانی شناختی رفتاری (10 جلسه 90 دقیقه‎ای) و درگروه آزمایش 2 بازی درمانی شناختی رفتاری و آموزش مدیریت والدین (10 جلسه 90 دقیقه‎ای) اجرا شد. گروه گواه (گروه 3) تحت مداخله قرار نگرفت. اطلاعات از طریق تکمیل پرسش نامه تشخیص علایم نارسایی توجه-بیش فعالی Swanson قبل از مداخله و بعد از آن جمع‎آوری شد. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ‏ها

  پس از مداخله‎ها، بین نمرات میانگین شدت علایم نارسایی توجه-بیش فعالی در گروه آزمایش 1 (86/1±24/34) و گروه گواه (23/3±80/37) و هم چنین گروه آزمایش 2 (07/2±18/31) و گروه گواه (23/3±80/37) تفاوت معنی دار مشاهده شد (001/0<p). هم چنین بین مقدار تاثیر دو مداخله بازی ‎درمانی شناختی رفتاری و تلفیق بازی ‎درمانی شناختی رفتاری و آموزش مدیریت والدین تفاوت معنی‎دار دیده شد (05/0<p). در مقایسه میانگین دو رویکرد، مداخله تلفیقی موثرتر بود.

  نتیجه گیری

   به نظر می‎رسد تلفیق بازی درمانی و آموزش مدیریت والدین در کاهش علایم نارسایی توجه-بیش فعالی موثر باشد.

  کلیدواژگان: بازی درمانی شناختی رفتاری، آموزش مدیریت والدین، اختلال نارسایی توجه-بیش‎فعالی
 • سعید شجاعی برجوئی، حمیدرضا عظیم زاده*، اصغر مصلح آرانی صفحات 173-192
  زمینه و هدف

  اجرای برنامه‏های توسعه‏ صنعتی بدون در نظر گرفتن ملاحظات محیط‏زیستی باعث تداوم ورود آلاینده‏ها به هوا شده است. لذا هدف از این مطالعه تعیین ریسک اکولوژیکی برخی فلزات سنگین غبار تعدادی از صنایع غیرفلزی و تعیین بهترین شاخص در ارزیابی آلودگی منطقه اردکان بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی در فصل تابستان سال 1397، با نصب تله های غبار گیر اطراف تعدادی صنایع غیرفلزی انجام شد. پس از جمع آوری غبار، غلظت روی، سرب، آرسنیک، آلومنیوم، کبالت، آهن، برلیوم و مولیبدن توسط دستگاه طیف سنجی جرمی پلاسمایی جفت شده القایی اندازه گیری شد. سپس سطح آلودگی فلزات سنگین بر اساس تعدادی از شاخص های اکولوژیک منفرد و تلفیقی ارزیابی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمونهای توصیفی انجام شد.

  یافته ها

  میانگین غلظت روی، سرب، آرسنیک، آلومنیوم، کبالت، آهن، برلیوم و مولیبدن در کلیه نمونه ها به ترتیب 961، 08/62، 19/19، 32/13، 91/36527، 42/1 و 22/2 میلی گرم بر کیلوگرم اندازه گیری شد. بر اساس شاخص آلودگی منفرد عناصر سرب، روی و آرسنیک در کلاس آلودگی شدید و بر اساس شاخص منفرد، فاکتور آلودگی دو عنصر روی و آلومنیوم در کلاس بسیار بالا آلودگی قرار گرفتند. کلاس آلودگی شاخص های تلفیقی درجه آلودگی و درجه آلودگی اصلاح شده به ترتیب قابل توجه تا بسیار بالا و متوسط تا بالا متغیر بود. بر اساس شاخص تلفیقی بار آلودگی، کلیه نمونه ها در کلاس آلوده قرار گرفتند.

  نتیجه گیری

  شاخص های اکولوژیک منفرد بهترین شاخص ها در ارزیابی شدت آلودگی غبار منطقه هستند که در بین عناصر مورد بررسی، فلز روی را به عنوان فلز بحرانی معرفی می کنند.

  کلیدواژگان: فلزات سنگین، غبار صنایع، ارزیابی ریسک اکولوژیکی، اردکان یزد
 • رضا بهزادی نژاد، محسن رضائیان، پروین خلیلی، رضا وزیری نژاد* صفحات 193-212
  زمینه و هدف

  بیماری سل (Tuberculosis; TB) یک بیماری عفونی است که بیش از 95 درصد موارد بیماری و مرگ ناشی از آن در کشورهای با درآمد پایین و متوسط رخ می دهد. امروزه سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) یکی از مفیدترین ابزار اپیدمیولوژیک در شناسایی مناطق جغرافیایی و گروه های جمعیتی با خطر بالای ابتلاء به بیماری سل می باشد. این مطالعه با هدف تعیین الگوی مکانی بروز بیماری سل در استان کرمان به انجام رسیده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه اکولوژیک، 1927 بیمار جدید که از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1395 در استان کرمان مبتلا به سل تشخیص داده شده بودند، وارد مطالعه گردیدند. اطلاعات بیماران از سامانه نرم افزاری ثبت بیماران سل، استخراج گردید. داده ها با استفاده آزمون آماری کای دو تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  تعداد 1356 نفر (37/70 درصد) بیمار مبتلا به سل ریوی و 571 نفر (63/29 درصد) بیمار مبتلا به سل خارج ریوی بودند. متوسط میزان بروز 6 ساله بیماری سل  در جمعیت زنان در استان، 40/11 و در جمعیت مردان 94/9 مورد در یک صد هزار نفر  به دست آمد. با ترسیم نقشه های بروز بیماری سل، بالاترین مقادیر متوسط بروز 6 ساله، در شهرستان های قلعه گنج، کهنوج و کرمان مشاهده گردید.

  نتیجه گیری

  نقشه های تهیه شده با GIS نشان دهنده آن است که خطر ابتلاء به بیماری سل در مناطق شرقی و جنوبی استان (به ویژه شهرستان های قلعه گنج، کهنوج، کرمان، بم و رودبار) بیش تر از سایر مناطق است، لذا ارایه خدمات و مراقبت های ویژه به به مناطق با خطر بالا پیشنهاد می گردد.

  کلیدواژگان: سل، الگوی مکانی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، کرمان ​​​​​​​
 • حسین همتی، محمدصادق اسماعیلی دلشاد*، میلاد صرافی، افروز حق دوست، پرنیان قدیمی، ذکیه جعفری پرور صفحات 213-218
  زمینه و هدف

  با توجه به نادر بودن شریانی وریدی پوپلیتیال به دنبال دررفتگی خلفی زانو، در این مطالعه به معرفی این مورد نادر پرداخته می شود.

  شرح مورد

  در این گزارش مورد، آقای 46 ساله ای که به دنبال ترومای بلانت، دچار دررفتگی خلفی زانو و پارگی لیگامان های صلیبی شده و تحت آرتروسکوپی و ترمیم لیگامان قرار گرفته است، شرح داده می شود. در پیگیری های بعد از عمل، بیمار دچار درد و تورم اندام شد. در معاینه، تریل در لمس پوپلیته و ادم اندام تحتانی وجود داشت. سونوگرافی داپلر وآنژیوگرافی وجود فیستول شریانی وریدی در ناحیه پوپلیته را تایید کرد. بیمار تحت عمل جراحی قرار گرفت و بدون هیچ عارضه ای مرخص شد.

  نتیجه گیری

   عوارض دررفتگی خلفی زانو، معمولا ترومبوز و ایسکمی اندام می باشد. با توجه به این که فیستول شریانی وریدی به دنبال ترومای بلانت به زانو نادر است، بنابراین عدم تشخیص و در نتیجه تاخیر در درمان آن می تواند عوارض جبران ناپذیری ایجاد نماید، لذا پزشکان جراح، همیشه باید احتمال این عوارض در نظر بگیرند.

  کلیدواژگان: فیستول شریانی وریدی، ترومای زانو، شریان پوپلیته آل
|
 • M. Rezaeian* Pages 113-114
 • S. Saffar, I. Fatemi, M.R. Rahmani, J. Hassanshahi, M. Pak-Hashemi, A. Kaeidi* Pages 115-124
  Background and Objectives

  Chronic morphine use leads to structural changes in the brain. Some studies have shown the antioxidant and neuroprotective effects of Epigallocatechin gallate (EGCG) as a main polyphenol of green tea. Therefore, the aim of this study was to investigate the effect of EGCG on working memory in morphine-treated rats.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 32 male Wistar rats were divided into 4 experimental groups (8 rats in each group): 1- control; 2- Morphine group (the animals received 40 mg/kg morphine for 4 weeks, once a day, s.c.); 3 and 4- Morphine + EGCG, the animals received morphine (40 mg/kg, 4 weeks, once a day, s.c.) and EGCG (5 and 50 mg/kg, once a day, i.p.). To evaluate the working memory, Y-maze spontaneous alternation was used. To measure the level of TNF-α protein expression in brain hippocampus tissue, the western blot test was used. One-way ANOVA with Tukey’s post hoc test was used for data analysis.

  Results

  Intraperitoneal morphine injection resulted in working memory deficits and increased TNF-α protein expression levels compared to the control group (p<0.001). Moreover, intraperitoneal injection of 50 mg/kg EGCG in morphine treated rats significantly improved working memory (p<0.01) and decreased TNF-α protein expression level (p<0.05) compared to solely morphine treated group.

  Conclusion

  EGCG improved morphine induced working memory deficits in rats.

  Keywords: Morphine, EGCG, Working memory, Rat
 • P. Nazari, T. Sadeghi, N. Nasiri, S.H. Hosseini* Pages 125-136
  Background and Objectives

  Anxiety has multiple effects on heart performance; there are various pharmaceutical and non- pharmaceutical methods to reduce anxiety. Since different colors and ambient light have multiple effects on the patients’ anxiety, this study aimed to determine the impact of color and ambient light on the patients' anxiety in the coronary care unit of Jiroft Imam Khomeini Hospital in 2018.

  Materials and Methods

  This experimental study was conducted in the coronary care unit in Jiroft, 2018. Participants (240) were divided into four intervention groups and two control groups. The participants were asked for consent then they were randomly divided into groups of intervention and control to compare the effect of orange, purple (intervention groups) and dark blue with sunlight (control group) on anxiety. Data were collected using the Spielberger situational anxiety questionnaire in two stages of hospitalization and discharging for each patient. Data were analyzed using the analysis of variance.

  Results

  According to the results of this study, there was a significant difference in the average score of hospitalized patients’ anxiety in the purple units (p=0.03) and purple units with sunlight (p=0.01).

  Conclusion

  The findings of this study showed that using purple and the integration of purple and sunlight in the coronary care unit can be useful in reducing patients' anxiety. Accordingly, it is better to consider the effect of purple and sunlight in the design of the coronary care unit.

  Keywords: Anxiety, Coronary disease, Color, Environment
 • E. Faghih-Mirzaei, A. Ameri*, H. Forootanfar, H.S. Rouholamini, M. Shamsadini-Pour, M. Jafari Pages 137-154
  Background and Objectives

  Cancer, one of the global health problems, has been introduced as one of the main death causes worldwide. Xanthine derivatives have been identified as effective compounds for prevention and treatment of cancer. In this study, a series of novel phenoxy ethyl theobromine derivatives were designed with N1 positioning and their cytotoxic activity was evaluated. Also, molecular docking studies were performed to predict the possible action mechanism of these compounds.

  Materials and Methods

  In the present laboratory investigation, compounds 2, 3, and 5a-l were initially synthesized. The cytotoxicity of all new synthesized compounds was studied by MTT (methylthiazolyldiphenyl-tetrazolium bromide) -based colorimetric assay against 4 human cancer cell lines. Autodock software was used to determine the binding energies of these structures on human tetrahydrofolate reductase, human octo-5'-nucleotidase (e5NT) and human phosphodiesterase enzymes. The obtained data were analyzed using one-way analysis of variance.

  Results

  The results of docking studies showed acceptable binding energy (-8.42 kcal/mol) against e5NT. The results of cytotoxicity analysis showed that the greatest effect of cytotoxicity was against A549 and MCF-7 cells (compound 5e with IC50 values of 86.65 μM and 161.09 μM, respectively).

  Conclusion

  The results of molecular docking studies showed acceptable binding energy against the octo-5'-nucleotidase enzyme. Among the synthesized derivatives, compound 5a with the lowest ΔG level (-8.42 kcal/mol) was selected as the best inhibitor of this enzyme. Appropriate effects of cytotoxicity were observed at different concentrations of the synthesized compounds on MCF7 and A549 cell lines.

  Keywords: Cytotoxicity, Molecular modeling, Theobromine derivatives, Synthesis
 • J. Feizollahi, M. Sadeghi*, F. Rezaei Pages 155-172
  Background and Objectives

  Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) is one of the most common psychiatric disorders in childhood. The purpose of this study was to determine and compare the effects of cognitive behavioral play therapy (CBPT) and its integration with parental management training (PMT) on the symptoms of ADHD in children aged 7-11 years.

  Materials and Methods

  The present study was a quasi-experimental study with pre-test and post-test with the control group. The study population included children with ADHD in Kermanshah city in 2019, of whom 48 were selected by multistage random cluster sampling and they were randomly allocated in experimental groups 1 and 2 and one control group in equal numbers. In the experimental group 1, CBPT was performed in 10 sessions of 10 -90-minute and in the experimental group 2, CBPT and its integration with PMT was performed  in 10 sessions of 10 -90-minute. The control group (group 3) did not receive any intervention. Data were collected before and after the intervention through completing Swanson attention deficit hyperactivity disorder questionnaire. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance (MANCOVA).

  Results

  After the treatment, there was found a statistically significant difference between the average score of the symptoms of ADHD in the experimental group 1 (34.24±1.86) and the control group (37.80±3.23) and the experimental group 2 (31.18±2.07) and the control group (37.80±3.23) (p<0.001). Also, there was a significant difference between the effect of CBPT and the integration of CBPT and PMT (p<0.05). Comparing the mean of two approaches, the integrated intervention was more effective.

  Conclusion

  CBPT, PMT and their integration might be effective in reducing symptoms of ADHD.  The aforementioned approaches is suggested to be used in psychological counseling centers.

  Keywords: Cognitive-behavioral play therapy (CBPT), Parent management training (PMT), Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD)
 • S. Shojaee Barjoee, H.R. Azimzadeh*, A. Mosleh Arani Pages 173-192
  Background and Objectives

  Implementation of industrial development programs, without considering environmental considerations has caused continuous entrance of pollutants to air. Therefore, the purpose of this study was assessing the ecological risk of some heavy metals in the dust of a number of non-metallic industries and determining the best indices in pollution assessment of Ardakan area.

  Materials and Methods

  This descriptive study was conducted in the summer season of 2018 by installing dust traps around a number of non-metallic industries. After collecting dust, concentrations of zinc, lead, arsenic, aluminum, cobalt, iron, beryllium and molybdenum were measured by inductively coupled plasma mass spectrometry apparatus. Then, heavy metals pollution level was evaluated based on the number of single and integrated ecological indices. Data were analyzed using descriptive tests.

  Results

  The mean concentrations of zinc, lead, arsenic, aluminum, cobalt, iron, beryllium and molybdenum in all samples were measured 961, 62.08, 19.19, 13.32, 36527.91, 1.42 and 2.22 mg/kg, respectively. Based on the single pollution index,  lead, zinc and arsenic elements in the class of severe pollution and based on the single index of contamination factor, two zinc and aluminum elements were in the very high pollution class. The pollution class of the integrated indices of contamination degree and modified degree of contamination varied from significant to very high and medium to high, respectively. Based on the integrated index of pollution load, all samples were in the contaminated class.

  Conclusion

  The single ecological indices are the best indices in assessing the severity of dust pollution of the area and among the studied elements, zinc metal was introduced as a critical metal.

  Keywords: Heavy metals, Industrial dust, Ecological risk assessment, Ardakan of Yazd
 • R. Behzadinejad, M. Rezaeian, P. Khalili, R. Vazirinejad* Pages 193-212
  Background and Objectives

  Tuberculosis (TB) is an infectious disease that more than 95% of its cases and the death caused by it occurs in low and middle income countries. Nowadays Geographical Information System (GIS) software is one of the most useful epidemiologic devices for identifying geographic areas and high risk population for infection by TB. This study was performed in Kerman, Iran, to determine the geographical pattern of TB in this province.

  Materials and Methods

  In this ecological study, documents of 1927 New TB patients identified in Kerman province at the beginning of 2011 until the end of the 2016 were assessed. Information of patients was extracted from the software for patients’ registration. The data was analyzed using chi-square test.

  Findings

  In this study, 1356 patients (70.37%) had pulmonary tuberculosis and 571 patients (29.63%) had extra pulmonary tuberculosis. The average incidence of tuberculosis at 6 years in the female population in the province was 11.41 and in the male population was 9.99 per 100,000 people. By mapping the incidence of tuberculosis, the highest average incidence at 6 years was observed in the counties of Qaleh Ganj, Kahnooj and Kerman.  

  Conclusion

  GIS maps indicate that the risk of TB in the eastern and southern areas of the province (especially the counties of Qaleh Ganj, Kahnooj, Kerman, Bam and Rudbar) is higher than in other areas. Special care and services to high-risk areas is recommended.

  Keywords: Tuberculosis, Spatial Pattern, Geographic Information Systems, Kerman
 • H. Hemmati, M. S. Esmaeili Delshad*, M. Sarrafi, A. Haghdoost, P. Ghadimi, Z. Jafaryparvar Pages 213-218
  Background and Objectives

  Due to the rarity of the popliteal intravenous artery following posterior knee dislocation, this study will explain a rare case.

  Case Report

   This case report describes a 46-year-old man with blunt trauma, posterior knee fracture and cruciate ligament arthroscopy and ligament repair. In the postoperative follow-up, the patient developed pain and swelling. On examination, there was a thrill in poplité and lower extremity edema. Doppler ultrasonography and angiography confirmed the presence of arteriovenous fistula in the popliteal area. The patient underwent surgery and discharged without any complication.

  Conclusion

  Complications of posterior knee dislocation are usually thrombosis and ischemia of the limb. As venous arterial fistula following blunt trauma to the knee is rare, lack of diagnosis and consequently delayed treatment can cause irreversible complications; therefore, surgeons should always consider the possibility of these complications.

  Keywords: Arteriovenous fistula, knee trauma, Popliteal artery