فهرست مطالب

 • پیاپی 22 (فروردین 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/01/12
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سعید رومانی، زهرا ملک فر، زهرا محرابی * صفحات 1-14

  هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بلوغ اجتماعی و گرایش به مصرف مواد دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس علامه طباطبایی خرم آباد در سال 97 بوده است. جامعه پردیس علامه طباطبایی خرم آباد و نمونه ای که ما به بررسی آن پرداختیم 100 نفر از دانشجویان به صورت تصادفی بودند. روش تحقیق کمی و از نوع همبستگی بود. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های بلوغ اجتماعی رایو و گرایش به مصرف مواد استفاده شد. یافته های پژوهش از طریق آزمون های همبستگی و Tمستقل با استفاده از نرم افزار spss 25 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نشان داد که میان گرایش به مصرف مواد و بلوغ اجتماعی رابطه معناداری وجود ندارد 41/0 = sig و 58/0 =sig. میان گرایش به مصرف مواد و بلوغ اجتماعی و رشته های تحصیلی بررسی شده رابطه ی معناداری وجود نداشت. با توجه به یافته های پژوهش می توان این نتیجه را گرفت بلوغ اجتماعی و گرایش به مصرف مواد را بر اساس رشته تحصیلی نمی توان پیش بینی کرد.

  کلیدواژگان: بلوغ اجتماعی، گرایش به مصرف مواد، دانشگاه فرهنگیان
 • رمضان جهانیان *، سیده فاطمه صابری صفحات 15-23

  انجام فعالیت های سازمانی مستلزم برنامه ریزی در مصرف منابع محدود و کنترل هزینه هاست. بدون این برنامه ریزی اهداف سازمانی محقق نخواهد شد و مدیریت در سازمان ناکام خواهد ماند. بنابراین کلیدی ترین و ضروری ترین بخش مدیریت، بودجه بندی است. از طرفی بودجه بندی، تصویر فردای سازمان است که در غالب یک برنامه ی مالی حاوی پیش بینی درآمدها و برآورد هزینه ها نوشته می شود و موجب عملیاتی شدن سیاست ها و اهداف قانونی سازمان می شود. پس بودجه بندی ابزاری جهت تحقق وظایف مدیریت محسوب می شود. با توجه به اینکه مدیریت آموزشی، مدیریت در یک سازمان گسترده در جامعه محسوب می شود؛ بودجه و بودجه بندی در آن از اهمیت بیشتری برخوردار است. در این مقاله سعی بر این داریم تا ارتباط تنگاتنگ میان بودجه و مدیریت آموزشی را بیان کنیم.

  کلیدواژگان: بودجه، بودجه ریزی، مدیریت، مدیریت دولتی، مدیریت آموزشی
 • شهرزاد عبدالرحمیان *، افسانه صمدی صفحات 24-30

  آموزش و پرورش نقش بسزایی را در تولید، حفظ و بازنمایی موضوع مهدویت در دانش آموزان ایفا می کند و باعث بهبود شخصیت، نگرش، و نیز آگاهی آنان می شود. همچنین کتب درسی در شناساندن و تقویت مولفه مهدویت و زیرمولفه های آن در دانش آموزان جایگاه بسیار مهمی دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان توجه به مولفه مهدویت در کتاب هدیه های آسمان پایه ششم ابتدایی است. روش پژوهش، توصیفی و از نوع تحلیل محتواست. جامعه پژوهش، یک جلد کتاب هدیه های آسمان ششم ابتدایی را دربر می گیرد که در سال 1398 چاپ شده است. تعداد صفحات کتاب مذکور با 7 زیرمولفه مورد بررسی قرار گرفتند و فراوانی و درصد نسبی هر یک از زیرمولفه ها به دست آمد. نتایج تحلیل محتوا نشان داد که در این کتب به مسیله مهدویت به صورت مطلوب پرداخته نشده است. همچنین زیرمولفه ها از توزیع متوازن و یکسان برخوردار نیستند.

  کلیدواژگان: تحلیل محتوا، کتاب درسی، پایه ششم ابتدایی، مهدویت
 • مرضیه صادقی گوغری *_شب بو احمدی و فریده زارع صفحات 31-50

  برنامه درسی انواعی دارد که باید هر کدام در جایگاه خود مورد مطالعه قرار بگیرد. برنامه درسی پنهان یک نوع برنامه درسی است که که پژوهشگران را به مشاهده تعلیم و تربیت، تدریس وآموزش مدرسه به منزله متنی که باید تفسیر یا معانی پنهان آشکار گردد، فرا می خواند. برنامه درسی پنهان نه درجایی نوشته شده و نه هیچ معلمی آن را درس می دهد. بلکه محیط آموزشی مدرسه، با تمام خصوصیاتش، آن را آموزش می دهد. مقاله حاضر از نوع مروری – کتابخانه ای است که با توجه به نظرات اندیشمندان و صاحب نظران نگاشته شده است. هدف از نگاشتن این مقاله بررسی نقش برنامه درسی پنهان بر یادگیری مهارت های زندگی است که نتایج این پژوهش نشان می دهد که برنامه درسی پنهان نقش موثری در یادگیری مهارت های زندگی دارد.

  کلیدواژگان: برنامه درسی پنهان، مهارت های زندگی
 • صابر شفیعی *، بهروز عسکری، رضا علی محمدی صفحات 51-63

  این مقاله یک مقاله کتابخانه ای و توصیفی است که با توجه به نظرات اندیشمندان و صاحب نظران نگاشته شده است. آموزش مهارتهای زندگی در سال 1979 و با اقدامات آقای دکتر گیلبرت بوتوین آغاز شد که یکی از اهداف و ضرورت آموزش مهارت های زندگی ایجاد سلامت روانی به بالاترین سطح خود است و از آسیب های اجتماعی جلوگیری به عمل می آید. مهارت های زندگی در ده دسته طبقه بندی شده و هدف آشنایی با این مهارت ها جهت آموزش آنها است. نتایج این مقاله نشان می دهد که هدف اصلی این مهارت ها جلوگیری از آسیب های اجتماعی و ارتقای سطح سلامت روان است.

  کلیدواژگان: مهارت زندگی، خودآگاهی، همدلی، هیجان
 • غلامرضا رحیمی بلداجی * صفحات 64-74

  با توجه به شیوع بالا و دوره طولانی مدت اختلالات خلقی ، به نظر میرسد درمانی برای این اختلالات اثربخش است که در کوتاهترین زمان بیشترین اثربخشی را داشته باشد. لذا در پژوهش حاضر به بررسی اثربخشی آموزش چشم انداز زمان بر کاهش علایم اختلال افسردگی دانش آموزان پسر پرداخته شده است. در این پژوهش از طرح شبه آزمایشی به صورت پیش آزمون - پس آزمون، همراه با گروه گواه استفاده شده است. جامعه آماری، دانش آموزان پسری بودند که در سال تحصیلی 96-1395 درسه دبیرستان مختلف در شهر بلداجی مشغول به تحصیل بودند، که با توجه به معیارهای ورود به پژوهش و با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند 30 دانش آموز انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند مقیاس افسردگی بک درهردوگروه اجرا گردید و سپس گروه آزمایش به مدت 8 جلسه ی 60 دقیقه ای آموزش چشم انداز زمان را دریافت کردند، درحالیکه گروه گواه هیچ گونه آموزشی دریافت نکردند. مجددا مقیاس افسردگی بک در هر دو گروه اجرا گردید. نقاط برش برای مقیاس اختلال افسردگی نمره 31 و بالاتر بوده است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS22 و با روش تحلیل کوواریانس محاسبه شدند. نتایج نشان داد که آموزش چشم انداز زمان به طور معناداری باعث کاهش علایم اختلال افسردگی دانش آموزان پسر مبتلا به این اختلال گردید.

  کلیدواژگان: چشم انداز زمان، اختلال افسردگی، دانش آموزان
 • مصطفی طریقتی * صفحات 75-84

  پژوهش حاضر با هدف بررسی مهمترین شیوه های دعوت دانش آموزان به نماز، از دیدگاه دانش آموزان دوره دوم ابتدایی در شهر آبیک انجام شد. روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و مقطعی بود. جامعه آماری، دانش آموزان دوره دوم ابتدایی شهر آبیک در سال تحصیلی 99-98 که شامل 3115 دانش آموز (1591 نفر دختر و 1524 نفر پسر) و حجم نمونه که به شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله انتخاب گردید 342 نفر بود. ابزار مورد استفاده در پژوهش پرسشنامه عوامل تاثیر گذار در نهادینه کردن نماز بود که توسط دانش آموزان تکمیل شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss و روش آماری t استفاده شد. نتایج بدست آمده حاکی از اهمیت نقش خانواده در جذب بیشتر دانش آموزان به نماز می باشد، در رتبه های بعدی به ترتیب گروه های دوستی، مدرسه و معلمان قرار دارد.

  کلیدواژگان: نماز، دانش آموزان، دوره دوم ابتدایی
 • مهری علیزاده *، رمضان جهانیان صفحات 85-98

  شناخت و درک هرچه بیشتر آینده و ناشناخته هایی که فراروی انسانها و جوامع بشری قرار دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. این شناخت به ما کمک می نماید که از خطر رویارویی با ناشناخته هادوری ننماییم. همچنین آینده شناسی این امکان را به انسانها می دهد که یک قدم پیشتر از حال گام بردارند. اطلاع نسبی از آنچه که ممکن است در آینده اتفاق افتد و وقوع آن محتمل است، ضروری به نظر میرسد. این شناخت به برنامه ریزان و دانشمندان کمک می نماید تا در عرصه های مختلف با اطمینان خاطر برنامه ریزی نمایند.نظریه پردازان معتقدند آینده پژوهی، آینده شناسی است که دریچه ورود ما به آینده را میسر می سازد با توجه به اینکه وظیفه اصلی آموزش و پرورش توسعه نسل آینده است همچنین آموزش و پرورش از پیش دبستان تا دانشگاه ضرورتا بایستی آینده مدار باشد زیرا کارکرد آن در واقع تجهیز دانش آموزان و دانشجویان به دانش و مهارت های لازم برای مشارکت موثر در جامعه در زمان حال و بالاخص برای آینده می باشد.

  کلیدواژگان: آینده، آینده پژوهی، روند آینده پژوهی، آموزش و پرورش
 • فرشته دانش، بهناز بهنام، زینب هکماتی، زهرا اذانی، مینا سادات میرشجاع * صفحات 99-108
  هدف

  بازی درمانی شناختی حاصل ترکیب درمان شناختی- رفتاری و درمان گروهی می باشد که به پذیرش مسیولیت، کسب مهارت های استدلال، حل مسیله، مهارت های بین فردی کمک می کند، از این رو این مطالعه با هدف تاثیر بازی درمانی شناختی بر اضطراب، عزت نفس، مهارت های رفتاری- اجتماعی و خودکارآمدی تحصیلی کودکان مبتلا به اختلال یادگیری انجام شد.

  مواد و روش

  این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی به صورت پیش آزمون و پس آزمون در دو گروه کنترل و آزمایش انجام شد. مداخلات درمانی \" در یک برنامه ی 16 جلسه ای 3 روز در هفته به مدت 45 دقیقه برای شرکت کنندگان به صورت گروهی اجرا شد. ابزارهای ارزیابی آزمون شامل پرسشنامه های اضطراب اسپنس، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت می باشد.

  یافته ها

  در این مطالعه 24 کودک، 18 نفر دختر و 6 نفر پسر با میانگین سنی ± انحراف معیار 096/0±16/8 شرکت کردند. بازی درمانی شناختی بر اضطراب اسپنس و عزت نفس تفاوت معنادار بود. (p<0.01)

  نتیجه گیری

  بازی میتواند ارتباطات کودک را تسهیل کرده و در عین حال امکان رهاسازی احساسات منفی را نیز به او بدهد و می تواند به کودک کمک کند تا سازگاری با محیطش را یاد بگیرد. این مطالعه نیز نشان داد از طریق بازی درمانی شناختی می توان به بیان احساسات و کنترل و سازگاری محیطی ان ها کمک کرد.

  کلیدواژگان: بازی درمانی شناختی، عزت نفس، اضطراب، اختلال یادگیری
 • فرشته دانش، کیوان صالحی، مینا سادات میرشجاع * صفحات 109-116
  مقدمه

  خانواده مهمترین نهاد اجتماعی است که سلامت و بالندگی جامعه به رشد و سلامت آن وابسته است. اگرچه هنوز خلاء ها و مطالب ناگفته ای درباره خانواده سالم وجود داشته و در مورد مفهوم واژه سلامتی اختلاف نظر زیادی وجود دارد، با این حال می توان خانواده های سالم را دارای برخی از خصایص مشترک دانست که جنبه هایی از کارکرد خانواده را مطرح می کنند و موجب تمایز خانواده های بهنجار و کارآمد از خانواده های آشفته و ناکارآمد می گردند.

  روش بررسی

  هدف از پژوهش حاضر تبیین تبیین پدیدارنگاری نقش فرسودگی شغلی در کاهش سازگاری زناشویی زنان معلم دوره ابتدایی بود. در این پژوهش 35 نفر با استفاده یک مصاحبه نیمه ساختار یافته به عنوان نمونه مشارکت کردند.

  یافته ها

  نتایج بدست آمده از تحلیل داده ها نشان داد که مقوله های تداخل بین کارهای منزل و شغل، خستگی ناشی از کار و تاثیر مشکلات محیط کار بر روابط درون خانه دارای بالاترین میزان اهمیت از سوی مصاحبه شوندگان بوده اند.

  بحث و نتیجه گیری

  می توان با اتخاذ تدابیری در خصوص احیای محیط کار از یک سو، و ارایه اموزش های لازم به زنان شاغل در آموزش و پرورش به عنوان آموزگار، ضمن ایجاد تعادل با کار و خانواده، نسبت به افزایش سازگاری زناشویی آنان اقدام کرد.

  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، سازگاری زناشویی، زنان معلم، دوره ابتدایی
 • عیسی مرادی فرزان، هاجر امین پور * صفحات 117-130

  در این پژوهش سعی بر آن داریم تا به بررسی عدم تعادل روانی و پرخاشگری در نوجوانان و جوانان در چند سال اخیر بپردازیم. این تحقیق به روش توصیفی-پیمایشی، با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته   38 سوالی انجام گرفته است. جامعه آماری در بررسی توصیفی- پیمایشی صورت گرفته است.که از روش تمام شماری تعداد نمونه 180 نفر انتخاب گردیدند. ضریب پایایی آن از طریق شاخص آلفای کرونباخ  821/0 محاسبه گردید. این پرسشنامه در مقیاس لیکرت 5 گزینه ای تنظیم شده و طیف آن شامل بسیار زیاد با نمره 5، زیاد با نمره 4، متوسط با نمره 3، و کم با نمره 2 ،خیلی کم با نمره 1، بوده است. تجزیه و تحلیل استنباطی داده های تحقیق، به منظور بررسی فرضیات پژوهش صورت پذیرفته، که این امر از طریق مدل یابی معادلات ساختاری و با استفاده از از نرم افزار Amos انجام می گیرد. همچنین آزمونT مقایسه میانگین یک نمونه، آزمونT مقایسه میانگین دو نمونه مستقل، آنالیز واریانس یک طرفه،آزمون رتبه بندی فریدمن، آزمون تعقیبی ویلکاکسون جهت ارایه یافته های جانبی تحقیق و با استفاده از نرم افزار 21Spss مورد استفاده قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: عدم تعادل روانی، فضای مجازی، بازیهای رایانه ای، ماهواره، مواد غذایی و غذا