فهرست مطالب

مطالعات مدیریت صنعتی - پیاپی 56 (بهار 1399)
 • پیاپی 56 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/08
 • تعداد عناوین: 10
|
 • اکبر رحیمی*، عباس راد، اکبر عالم تبریز، علیرضا موتمنی صفحات 1-49
  از یک سو، تولید محصولات دفاعی به دلیل نقشی که در ایجاد بازدارندگی و ارتقاء امنیت ملی کشور دارند، ضروری می باشند و از سوی دیگر شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، تولید محصولات دفاعی با کمترین هزینه را، به یک الزام تبدیل نموده است. ناب سازی زنجیره تامین صنایع دفاعی با تمرکز بر حذف اتلاف ها در سطوح مختلف زنجیره تامین، پاسخی به چگونگی تولید محصولات دفاعی با هزینه کمتر می باشد. این تحقیق با هدف تدوین مدل زنجیره تامین ناب صنایع دفاعی، ابتدا به شناسایی مهمترین اقدامات زنجیره تامین ناب متناسب با اتلاف های موجود در زنجیره تامین صنایع دفاعی پرداخته، سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، دسته بندی و تایید اقدامات بر مبنای مدلسازی معادلات ساختاری(SEM)را به انجام رسانده و در ادامه با استفاده از مدلسازی ساختاری تفسیری(ISM) به ارایه مدلی که روابط بین این اقدامات را نشان می دهد، می پردازد. قدرت نفوذ و وابستگی اقدامات نیز با استفاده از تکنیک MICMAC، تحلیل گردیده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که از مجموع 84 اقدام معرفی شده در تحقیقات پیشین برای زنجیره تامین ناب،49 اقدام در ناب سازی زنجیره تامین صنایع دفاعی موثرند که در قالب 8 دسته و شامل مدیریت سطح کارگاه، مدیریت کیفیت، تولید بهنگام، مدیریت نت، مدیریت منابع انسانی، ارتباط با تامین کنندگان، طراحی محصول جدید و ارتباط با مشتریان می باشند. ارتباط با مشتریان به عنوان پایه ای ترین و محرک ترین اقدام و ارتباط با تامین کنندگان، وابسته ترین و تحت تاثیرترین اقدام زنجیره تامین ناب صنایع دفاعی هستند.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، رویکرد ناب، مدلسازی ساختاری تفسیری، صنایع دفاعی
 • جواد بهنامیان*، محمدمهدی بشر صفحات 51-86

  یکی از مهم ترین بحث های امروزه در مدیریت زنجیره تامین ایجاد همکاری در زنجیره تامین با وجود تضاد در اهداف و خواسته ها است که در آن اعضای درون سطوح با یکدیگر توافق نموده و به عنوان یک کل در بازی زنجیره تامین مشارکت داشته باشند. به منظور دستیابی به حداکثر سود ممکن در کل زنجیره تامین در شرایط همکاری، در اینجا با استفاده از مفهوم تیوری بازی ها و بر اساس قرارداد جانبی مشارکت در سود و در نظر گرفتن هزینه بازاریابی بین تولیدکننده و خرده فروش، مدلی برای زنجیره تامین چند سطحی در شرایط همکاری طراحی شده است. در این تحقیق برای اولین بار مدلسازی ریاضی در محیط فازی با در نظر گرفتن تخفیف ارایه شده که در آن برای نزدیک تر شدن به شرایط واقعی، هزینه بازاریابی به صورت عدد فازی مثلثی در نظر گرفته شده است. در ادامه و با توجه به پیچیدگی مدل پیشنهادی ، برای چند مثال تصادفی با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری ژنتیک، انجماد تدریجی و ترکیبی ژنیک- انجماد تدریجی حل شده و کارایی الگوریتم های پیشنهادی با یکدیگر مقایسه شده است. در ضمن اعتبار سنجی مدل با استفاده از از نرم افزار گمز مورد بررسی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: زنجیره تامین، تئوری بازی، همکاری، الگوریتم فراابتکاری، هزینه بازاریابی
 • محمد نقی زاده*، احمد احمدی، مقصود امیری، ابوالفضل کزازی صفحات 87-127

  با در نظر گرفتن نوآوری باز بعنوان یک طیف و نه بعنوان یک مفهوم غیرقابل انعطاف، تحقیقات بسیاری برای انعکاس پویایی های مختلف موجود در پیاده سازی این مفهوم در قالب ارایه ی گونه ها، مدها، تم ها، و مکانیزم های نوآوری باز انجام شده است. این تحقیقات هر یک با مدنظر قراردادن تنها جنبه های خاصی از فرآیند نوآوری، سعی در توسعه ی روشی برای طبقه بندی و ارایه الگویی برای استقرار نوآوری باز بوده اند. نوشتار حاضر نیز در صدد است تا با تمرکز بر پیاده سازی نوآوری باز در سطح یک بنگاه بزرگ، چارچوبی روشمند برای بررسی اجزای نوآوری باز شامل بازیگران، محتوی و مکانیزم ها و عوامل موثر بر آنها در هر یک از مراحل پیاده سازی نوآوری باز در بنگاه بسته بندی و چاپ مواد غذایی ارایه کند. جهت تحقق هدف تحقیق، پس از مرور ادبیات تحقیق و مصاحبه با خبرگان، اجزا و عوامل در هر یک از مراحل پیاده سازی احصا گردید و در نهایت به منظور تحلیل و ترسیم روابط متقابل میان اجزاء مختلف مدل نوآوری باز از تکنیک دی متل استفاده شد. مهمترین یافته های این تحقیق نشاندهنده این موضوع است که مدل نوآوری باز شرکت مورد مطالعه که حاصل زنجیره ای از تصمیمات در رابطه با هر یک از اجزاء مدل در گستره ی فرآیند نوآوری می باشد شامل: انتخاب حوزه ی "پیش از چاپ" بعنوان محتوی مدل نوآوری باز؛ انتخاب جهت گیری "طرف بازار-انتخابی" برای بازیگران؛ و انتخاب مکانیزم هایی برای افزایش "ظرفیت جذب"، "ظرفیت تبدیلی و پیوندی"، و "ظرفیت انتقال"؛ می باشد.

  کلیدواژگان: نوآوری باز، ظرفیت های دانشی، فرآیند نوآوری، بسته بندی و چاپ مواد غذایی
 • سید محمدحسن حسینی* صفحات 129-169

  امروزه تحقق برنامه های از پیش تعیین شده و تامین به موقع تقاضاها و سفارشات مشتریان یکی از اهداف مهم و استراتژیک سازمان ها و واحدهای تولیدی محسوب می شود. اهمیت این موضوع ریشه در جایگاه مشتریان و موضوع رضایت ایشان از تحویل به موقع تقاضاهایشان و همچنین بهره برداری مناسب از منابع تولیدی سازمان دارد. در تحقیق حاضر، مساله یکپارچه برنامه ریزی تولید و تعمیرات و نگهداری مورد مطالعه قرار می گیرد. برای این مساله دو تابع هدف مدنظر می باشد. تابع هدف اول عبارتست از هزینه های کل سیستم که همه عوامل هزینه ای تولید را شامل می شود. تابع هدف دوم نیز میزان نارضایتی مشتریان است که در اثر تاخیر در تامین به موقع تقاضاها افزایش می یابد. باتوجه به اهمیت جایگاه و رضایتمندی مشتریان در دنیای رقابتی امروزی، اضافه کردن تابع هدف دوم مساله را به دنیای واقعی نزدیکتر می کند. ابتدا مساله تشریح و متغیرها و پارامترهای آن تعریف شده و براساس آن، مدل ریاضی این مساله در حالت چندهدفه توسعه داده شده است. سپس باتوجه به اینکه این مساله از نوع NP-Hard می باشد، یک روش حل مبتنی بر الگوریتم ژنتیک با رتبه بندی نامغلوب-بازنگری 2 (NSGA-II) ارایه گردیده است. در پایان نیز این مساله با داده های استاندارد موجود در منابع با دو تکنیک محدودیت اپسیلون و NSGA-II حل شده و نتایج مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج حاکی از عملکرد مناسب الگوریتم NSGA-II در زمان حل و کیفیت جواب می باشد.

  کلیدواژگان: برنامه ریزی تولید ادغامی، چند محصولی، تعمیر و نگهداری، چندهدفه، الگوریتم فراابتکاری NSGA- II
 • زهرا رفیعی مجد، حمیدرضا پسندیده* صفحات 171-207

  در این مقاله یک زنجیره تامین سه سطحی متشکل از چند تامین کننده، چند انبار (توزیع کننده) و چندین خرده فروش (مشتریان)، به صورت یک مساله جدید موجودی- مکان یابی- مسیریابی دو هدفه به گونه ای مدل شده است که کالاهای فاسدشدنی در یک افق زمانی محدود و متشکل از چند دوره زمانی از طریق مراکز توزیع به مشتریان ارسال می شوند. تقاضای خرده فروشان غیرقطعی است و به صورت سناریوهای گسسته با احتمال رخداد مشخص در مدل ریاضی اعمال شده است. ناوگان حمل و نقل ناهمگن است و مراکز توزیع، از یک جدول زمانی استفاده می کنند که از تداخل کار ماشینها و تخصیص اشتباه یک ماشین به بیش از یک مرکز توزیع در هر دوره جلوگیری خواهد کرد. سه روش مبتنی بر محاسبه فاصله تا نقطه آرمان، جهت حل مدل بررسی و تحلیل شده اند. در انتها نیز ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی ارایه شده است.

  کلیدواژگان: مساله یکپارچه موجودی- مکان یابی- مسیریابی، کالاهای فاسدشدنی، سناریو، بهینه سازی چندهدفه
 • علی بنیادی نایینی*، سیروس امیرقدسی، احمد ماکویی صفحات 209-243
  یکی از تصمیمات مهم در زنجیره تامین انتخاب تامین کننده است که بر بخشها و اهداف مختلف یک زنجیره اثرات مهمی بر جای میگذارد. ازآنجاکه در حوزه انتخاب تامینکننده سه شاخص: انتخاب محصول/تکنولوژی، انتخاب روش انتقال محصول/ تکنولوژی و انتخاب تامین کننده محصول/تکنولوژی، قابل بحث و بررسی می باشند؛ در این مقاله، عوامل تاثیرگذار بر این سه شاخص شناسایی و اهمیت معیارها با استفاده از روش دیمتل خاکستری و روش بهترین-بدترین (BWM) تعیین خواهد شد. سپس اولویت گزینه ها با استفاده از روش تصمیم گیری تحلیل شبکه ای خاکستری که از قوی ترین روش های تصمیم گیری است مشخص خواهد شد. در این مقاله تلاش شده است تا برتری روش BWM برای تعیین اهمیت معیارها نسبت به روش های پیشین در این گروه نشان داده شود. میزان سازگاری به دست آمده برای روش BWM تایید کننده این ادعا است. به منظور بررسی روش پیشنهادی، یک نمونه مطالعاتی با وجود 5 تامین کننده نهایی، 3 تکنولوژی و 5 روش انتقال تکنولوژی اجرایی گردید که به انتخاب بهترین تامین کننده ای که دارای تکنولوژی برتر بوده و با روش انتقال بهینه قادر به انتقال تکنولوژی است، ختم شد.
  کلیدواژگان: انتخاب تامین کننده، انتخاب تکنولوژی، انتقال تکنولوژی، روش بهترین-بدترین، فرآیند تحلیل شبکه ایی خاکستری
 • سروش آوخ دارستانی*، فاطمه فاضل صفحات 245-274

  در بازار رقابتی امروزه در سطح جهانی مدیریت زنجیره تامین دارای اهمیت بسزایی است. مدیریت زنجیره تامین سبز به عنوان یک چارچوب برای بهینه سازی عملکرد زیست محیطی سازمان ها و شرکتها، که امروزه یکی از شاخص های مهم مدیریتی به شمار می رود.هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش سبز بر مدیریت زنجیره تامین سبز و تاثیر آن بر عملکرد سازمان تعیین گردید. در این راستا یک مدل مفهومی برای این تحقیق طراحی گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه کارشناسان و مدیران شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه گیلان بودند. نوآوری پژوهش حاضر این است که با وارد کردن "مسایل سبز" در مدیریت منابع انسانی سبز و مدیریت زنجیره تامین علاوه بر یکپارچه سازی این دو فرآیند، تاثیر آن را بر عملکرد سازمان نیز بسنجیم. نتایج حاصل از بررسی فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری با نرم افزار لیزرل در سطح اطمینان 95% نشان داد آموزش سبز از طریق نقش میانجی مدیریت زنجیره تامین سبز بر عملکرد سازمان تاثیر گذار است.

  کلیدواژگان: آموزش سبز، خرید سبز، زنجیره تامین سبز، عملکرد سازمان
 • سعید موسی خانی، علی بزرگی امیری*، محمدصادق سنگری صفحات 275-304
  یکی از موضوعات اصلی در مدیریت زنجیره تامین، برنامه ریزی یکپارچه تولید- توزیع است که نقش مهمی را در کاهش هزینه های زنجیره بر عهده دارد. علاوه بر این، انتخاب محل بهینه مراکز توزیع می تواند دست یابی به این هدف را تسهیل کند. از سوی دیگر، قوانین و مقررات زیست محیطی که توسط دولت ها مصوب شده است، محدودیت هایی را برای فعالیت های تولید و توزیع ایجاد کرده و اتخاذ رویکرد زنجیره تامین سبز را بیش از پیش ضروری ساخته است . در این مقاله، یک مدل جدید برای مسیله مکانیابی - تولید - توزیع یکپارچه در یک زنجیره تامین سبز سه سطحی شامل کارخانه های تولیدی، مراکز توزیع و مشتریان برای چند نوع محصول و در طی چندین دوره زمانی ارایه شده است. تابع هدف شامل کمینه سازی کل هزینه های زنجیره و همچنین کمینه سازی میزان انتشار گاز CO2 در طول زنجیره می باشد. همچنین مقادیر تقاضا و سطح سرویس مشتریان در مدل پیشنهادی به صورت اعداد فازی Z بیان شده تا قابلیت اطمینان اعداد تصمیم گیری نیز در کنار آنها از کارشناسان اخذ شود. از طریق ارایه یک مطالعه موردی، کاربردپذیری و کارایی مدل پیشنهادی با در نظر گرفتن دو شاخص سطح سرویس مشتریان و رویکرد سبز در تولید و توزیع، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است. همچنین به منظور حل مدل پیشنهادی، از نرم افزار تجاری گمز استفاده شده است. نتایج بدست آمده بیانگر عملکرد مطلوب مدل پیشنهادی در کاهش هزینه ها در زنجیره تامین سبز می باشد.
  کلیدواژگان: برنامه ریزی تولید - توزیع، مکانیابی، زنجیره تامین سبز، سطح سرویس مشتریان، عدد فازی Z
 • احسان کاشی*، مهری شهریاری صفحات 305-335
  مدیریت روابط در زنجیره تامین تاثیر قابل توجهی بر رقابت های عملیاتی، عملکرد و سودآوری شرکتها دارد و قدرت یکی از مفاهیم مهمی است که در روابط بین اعضای زنجیره تامین در نظر گرفته می شود. هدف این پژوهش بررسی تاثیر قدرت در روابط اعضای زنجیره تامین بر عملکرد مالی شرکتهای ساختمانی در شهر سمنان است. اعتماد، تعهد و عملکرد استراتژیک نیز به عنوان متغیرهای میانجی استفاده شده اند. نوع پژوهش بر اساس هدف، کاربردی است و روش آن بر اساس نحوه گردآوری داده ها، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش، مدیران شرکتهای ساختمانی شهر سمنان است. بدین منظور، 140 پرسشنامه از این جامعه جمع آوری و فرضیات پژوهش به کمک معادلات ساختاری، بررسی شدند. نتایج حاکی از آن است که قدرت غیراجبار، تاثیر مستقیم و معنادار بر اعتماد و تعهد در روابط زنجیره تامین در صنعت ساختمان دارد، در صورتیکه قدرت اجبار بر اعتماد تاثیر معکوس و معناداری داشته است. تاثیر مستقیم و معنادار اعتماد بر تعهد و عملکرد مالی و عملکرد استراتژیک شرکت تایید شده است. تعهد در روابط زنجیره تامین بر عملکرد استراتژیک و عملکرد مالی تاثیر مستقیم و معنادار داشته و تاثیر مستقیم و معنادار عملکرد استراتژیک بر عملکرد مالی نیز تایید شده است.
  کلیدواژگان: قدرت، تعهد، اعتماد، عملکرد استراتژیک، عملکرد مالی
 • مسعود فضلی*، علی فلاح، امیر خاکباز صفحات 337-374
  امروزه مدیریت ریسک راهکاری مناسب برای مقابله با ریسک هایی می باشد که ممکن است در یک پروژه رخ دهد. در تحلیل واکنش ریسک، ریسک ها اغلب دارای وابستگی متقابل فرض می شوند. درواقع ریسک ها در یک پروژه متقابلا روی هم تاثیر می گذارند و ریسک مستقل به ندرت وجود دارد. اجرا و مدیریت پروژه های مختلف ازجمله پروژه های ساختمانی، دارای موارد مبهم فراوانی است. این گونه موارد که عدم قطعیت نامیده می شوند، نتیجه را گاهی بهتر و گاهی بدتر ازآنچه پیش بینی شده است، تغییر می دهند. در پروژه های ساختمانی که تعامل های متفاوتی در بین ارکان داخل و خارج آن در جریان است، پیچیدگی، چالش و عدم قطعیت بیشتر است. از این رو به منظور تحقق اهداف کمی و کیفی این دسته از پروژه ها با توجه به فعالیت ها و پیچیدگی ارتباطات آن ها استفاده از چارچوبی جهت شناسایی ریسک ها، نظارت و کنترل آن ها ضروری است. در این مقاله ابتدا یک پروژه ساختمانی را مد نظر قرار می-دهیم و با توجه به نظرات متخصصین و برگزای یک جلسه طوفان ذهنی ریسک های مربوط به آن را مشخص می نماییم. سپس با بهره گیری از نظرات متخصصین، استراتژی های پاسخ دهی به هر ریسک را شناسایی و درنهایت از یک مدل بهینه برای انتخاب استراتژی های پاسخ به ریسک با توجه به وابستگی متقابل ریسک استفاده می نماییم. یافته اصلی از طریق تحلیل پروژه موردنظر این است که توجه کم یا غفلت از وابستگی متقابل ریسک ها، مطلوبیت مورد انتظار را کاهش و هزینه پیاده سازی را افزایش می دهد.
  کلیدواژگان: مدیریت ریسک پروژه، عدم قطعیت، وابستگی متقابل ریسک، پروژه ساختمانی
|
 • Akbar Rahimi *, Abbas Raad, Akbar Alem Tabriz, Alireza Motameni Pages 1-49
  On the one hand, the production of defense products is indispensable because of the role it plays in deterring and promoting the national security of the country, and, on the other hand, the economic conditions prevailing in the country have made production of defense products at the lowest cost an obligatory requirement. The lean supply chain of defense industries by focusing on waste removal and reducing costs, the answer is how to produce lower cost defense products. The purpose of this research is to identify the most important practices of the defense industries lean supply chain, and then, using exploratory and confirmatory factor analysis, the categorization and verification of the practices based on Structural Equation Modeling (SEM), and then, using the Interpretive Structural Modeling (ISM) model, presents a model that shows the relationships between these practices. The power of driving and dependence of practices are also analyzed using the MICMAC technique. The results of the research show that out of a total of 84 practices introduced in the previous research for the lean supply chain, 49 practices are effective in the lean supply chain of defense industries. It consists of 8 categories and includes: Workshop level management, Quality management, Just in time, Repairs and Maintenance management, Human resource management, Suppliers relationships, New products design and Customer relationship. Customers relationship as the most basic and most driving practice and supplier relationship is the most dependent practice of the defense industries lean supply chain.
  Keywords: Supply Chain, Lean Approach, Interpretative Structural Modeling, Defense Industries
 • Pages 51-86

  Emphasizing the importance of competition and cooperation in supply chains promote the revitalization of game theory as a convenient tool for analyzing interactions, as well as how it affects the different levels of cooperation and coordination in a supply chain. Therefore, using the game theory concept, and based on a side-contract of partnership in profits and marketing costs, in which profit is shared between all the chain levels’ members and marketing expenses is shared between producer and retailer, a cooperation model has been designed with the aim of maximizing the supply chain profit.In this research for the first time in fuzzy enviormet and with considering discount costs, a mathematical modeling is proposed in which to get closer to real conditions, marketing cost is considered as a triangular fuzzy number. The proposed model has been solved using Genetic algorithm (GA), simulated annealing algorithm (SA) and a hybrid algorithm based on GA-SA, for some random examples, and the model has been validated using GAMS software.

  Keywords: Supply Chain, Game Theory, cooperation, Metaheuristic algorithm, Marketing cost
 • Mohammad Naghizadeh *, Ahmad Ahmadi, Abolfazl Kazai, Maghsood Amiri Pages 87-127

  Following Chesbrough's statements of open innovation as a spectrum rather than a dichotomy, many studies have been conducted to reflect the dynamics in its implementation in the form of typologies, modes, themes, and mechanisms. In fact, these studies, with consideration of only certain aspects of the innovation process, have tried to develop a method for classifying and providing a model for adoption of open innovation.This paper also attempts to focus on the study of extant literature of implementation of open innovation and, after describing the shortcomings and gaps, present a comprehensive framework for aggregating these studies on considerations of open innovation as a model. Finally, by providing a systematic approach, the open innovation model has been implemented. Research approach is combination of qualitative and quantitative research methods and was applied at the level of the firm and a company active in the printing industry for the packaging of food products. Consequently, the open innovation model was determined in the study company. This model is the result of a chain of decisions in relation to each component of OI model within the phases of the innovation process. The decision chains include: selecting the “pre-print” domain as content of the model, choosing the direction of “market driven –invitational” for actors, and choosing mechanisms for increasing “absorption capacity”, “transformative and connective capacity”, and “desorptive capacity”.

  Keywords: Open Innovation, Knowledge Capacity, Inoovation Process, Food Packaging, Printing
 • Seyed Mohammad Hassan Hosseini * Pages 129-169

  Realization of plans and on time demands providing, is nowadays one of the most strategic goals in all production industries. This importance is caused by importance of customer position and also exploitation of resources. In this paper, the aggregate production planning problem is studied. Two objective function is considered for this problem. First, minimizing total cost elements and second, minimizing dissatisfaction of customer that comes about delay in demands delivery. Due to the importance of the customer place in nowadays competitive environment, the last objective function is added to problem to getting closer to the real world. Therefore, at first problem definition via objective functions, parameters, and decision variables are presented. Then mathematical model in multi objective is developed. Since, this problem has been proved as NP-Hard, an approximation method is also developed based on Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II). Finally this problem is solved applying two algorithm ε_Constraint and NSGA-II using standard data that is obtained from references. The result show good performance of the proposed method based on NSGA-II both in solution quality and running time.

  Keywords: Production planning, multi product, maintenance, multi objective, metaheuristic algorithm of NSGA-II
 • Zahra Rafiee Majd, Hamidreza Pasandideh * Pages 171-207

  In this paper, a three-echelon supply chain, consisting of suppliers, a number of distribution centers (DCs), and a number of retailers (customers) is modeled in form of the integrated bi-objective inventory- location – routing problem (ILRP), in a way that perishable products are delivered to the customers in a limited time horizon, consisting of several time periods. The retailers’ demand is stochastic and is applied on the model by the concept of scenario. The transportation fleet is heterogeneous, and distribution centers use a timetable, which will prevent interference of the vehicles operation and allocation of a vehicle to more than one distribution center in each time period. Three methods of calculating the distance to the ideal point and in order to solving the model, have been investigated and analyzed and have brought some examples for expressing proposed methods. At the end, besides concluding the discussion, recommendations are made for future studies.

  Keywords: ILRP, perishable products, scenario, Multi-Objective Optimization
 • Ali Bonyadi Naieni *, Sirous Amirghodsi, Ahmad Makui Pages 209-243
  One of the important decisions in the supply chain is the supplier selection affecting different sectors and objectives of a chain significantly. When it comes to supplier selection, product/technology selection, product/technology transfer method selection, and product/technology supplier selection are three debatable factors. Hence, in this paper, criteria influencing these three indicators will be identified and their importance will be ranked by Gray-DEMETEL and Best-Worst Method (BWM). Then, the priority of the options will be determined using Gray Analytical Network Process (GANP), which is one of the strongest decision-making methods. This paper attempts to demonstrate the superiority of the BWM method in determining the importance of criteria while comparing to previous methods in this group. The compliance rate obtained for the BWM confirms this claim. In order to investigate the proposed approach, a case study was conducted while considering 5 final suppliers, 3 technologies and 5 technology transfer methods, which ended with the selection of the best supplier with the highest technology and capable of transferring the technology by the optimal transfer method.
  Keywords: Supplier Selection, Technology Selection, Technology Transfer, Best-Worst Method (BWM), Gray Analytical Network Process
 • Soroush Avakh Darestani *, Fatemeh Fazel Pages 245-274

  In today’s competitive environment, having a supply chain managenet has a crucial and significantrole. In this context, green supply chain management has defined as a framework for optimizing environmental concerns for both organizations and companies that is one of the important managerial criteria in this respect. The aim of this research is about investigating the relationship between green training and green supply chain management and finally its effect on organizational performance. In this context, a developed conceptual model was designed for this research. The statistical population included all experts and managers of the National Iranian Oil Products Distribution Company of Guilan’s region. The innovation of the present research is to measure the impact of green human resources management as well as green training and supply chain management in integrating these two processes into the organization's performance. After doing the anylysis the results were produced and based on the obtained results it could be concluded that the testing of the hypotheses with 95% confidence interval using structural equation modeling employing LISREL software showed that green education has significant impact on organizational performance through mediating role of green supply chain management.

  Keywords: Green education, green purchasing, collaboration with customers, Green supply chain, Performance
 • Saeed Mousakhani, Mohamad Sadegh Sangari Pages 275-304
  Integrated production-distribution planning is one of the main issues in supply chain management that plays an important role in reducing supply chain costs. In addition, choosing optimal location of distribution centers can facilitate achieving this goal. On the other hand, environmental lows and regulations established by governments impose constraints to production and distribution activities and make necessary the adoption of green supply chain approach more than ever.In this paper, a novel model is developed for integrated location-production-distribution planning in a three-echelon green supply chain consisting of manufacturing plants, distribution centers, and customers with multiple products and multiple time periods. The objective function includes minimization of the total supply chain costs as wll as CO2 emissions throughout the chain. Also, the customer demand and service level are expressed as fuzzy Z-number in order to obtain the reliability of the values from the experts. The applicability and efficiency of the proposed model is demonstrated through a real case study considering two indexes of level of customer service and green production and distribution. In order to solve the proposed model, GAMS software package is used. The obtained results show satisfactory performance of the proposed model in reducing costs in the green supply chain.
  Keywords: Production-distribution planning, Location, Green supply chain, Customer service level, Fuzzy Z-number
 • Ehsan Kashi *, Mehri Shahriari Pages 305-335
  Relationship management in the supply chain has a significant impact on the operational competitiveness, performance and profitability of the companies and power is one of the important concepts that is considered in the relationships between members of a supply chain. The purpose of this study was to investigate the effect of power in supply chain members’ relationships on financial performance of building companies in Semnan. Trust, commitment and strategic performance are also used as mediator variables. The type of research is based on the objective, applied and its method is descriptive and correlational based on the data collection method. The research population is the managers of construction companies in Semnan city. For this purpose, 140 questionnaires were collected from this community. The research hypotheses were studied using structural equation modeling. The results indicate that non-coercive power has a direct and significant impact on trust and commitment in relations between members of the supply chain. If the coercive power has a reciprocal and significant effect on trust. The direct and significant effects of trust on commitment and financial performance and strategic performance have been confirmed. Commitment has a direct and significant effect on strategic performance and financial performance and The direct and significant impact of strategic performance on financial performance has also been confirmed.
  Keywords: Power, Commitment, Trust, Strategic Performance, Financial Performance
 • Masoud Fazli *, Ali Fallah, Amir Khakbaz Pages 337-374
  Nowadays, risk management is a good way to deal with the risks that may occur in a project. In risk response analysis, risks are often assumed to be interdependent. In fact, the risks affect one project in the opposite direction. Implementing and managing various projects, including construction projects, has a lot of ambiguous cases. Such cases, called uncertainty, change the outcome sometimes better, and sometimes worse than anticipated. Complexity, challenge and uncertainty are more common in building projects with different interactions between the pillars inside and outside it. Therefore, in order to realize the quantitative and qualitative goals of these projects, it is necessary to use a framework for identifying risks, monitoring and controlling them in relation to the activities and complexity of their communications .In this article, first we consider a construction project and then, with experts' opinions and a brain storm meeting, we identified the risks involved, then, according to experts, we determined the strategy for each risk. Finally, we have used an optimal model for choosing risk response strategies with respect to the risks’ interdependence. The main finding through the analysis of the project is that the low attention or neglect of the interdependence of risk reduces the expected utility and increases the implementation.
  Keywords: Project Risk Management, Uncertainty, Risk interdependence, Construction project