فهرست مطالب

فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی - سال دهم شماره 2 (تابستان 1399)
 • سال دهم شماره 2 (تابستان 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • وحید رضا میرزائیان، سید حسن طالبی*، مریم رودباری صفحات 5-23
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر استفاده از وب کویست بعنوان ابزاری فناورانه بر یاددگیری و یادداری مطالب درسی زبان انگلیسی عمومی در محیط دانشگاهی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از لحاظ روش شبه آزمایشی است. از کل جامعه آماری دانشجویان که تعداد 133 دانشجوی دختر مقطع کارشناسی دانشگاه الزهرا در درس زبان عمومی بود با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده، دو کلاس 25 نفره یکی به عنوان گروه کنترل و دیگری به عنوان گروه آزمایش در نظر گرفته شد و میزان یادگیری و یادداری مطالب درسی با یک پیش آزمون و دو پس آزمون مورد بررسی قرار گرفت. گروه آزمایش با استفاده از یک وب کویست مورد آموزش قرار گرفت و گروه کنترل به روش سنتی مطالب درس زبان عمومی را فرا گرفت. پس از دو ماه، آزمونی محقق ساخته جهت سنجش یادگیری و پس از یک ماه، همان آزمون مجدد بعنوان سنجش یادداری به دانشجویان داده شد. داده ها نشان داد بین نتایج هر دو آزمون یادگیری و یادداری دانشجویان در مقایسه با گروه سنتی تفاوت معنی داری وجود دارد و می توان نتیجه گرفت استفاده از این فناوری در آموزش درس زبان عمومی موثر بوده است.
  کلیدواژگان: زبان انگلیسی عمومی، وب کوئست، یادگیری، یادداری
 • نرگس میرانی سرگزی، مهتاب عسکری، صادق ملک حسینی، اسما یزدی* صفحات 25-44

  هدف از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی و رتبه بندی عوامل موثر بر موفقیت پیاده سازی گیمیفیکیشن از دیدگاه معلمان با استفاده از مدل فعالیت مستدل (TRA) می باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردی است و در زمره تحقیقات توصیفی-پیمایشی قرار می گیرد. جامعه آماریپژوهش را کلیه معلمان استان اصفهان به تعداد 18000نفر تشکیل می دهند. تعداد157 نفر با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و با استفاده از جدول مورگان به عنوان نمونه تعیین شد. ابزار مورد استفاده در پژوهش، پرسش نامه ای محقق ساخته است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نتایج حاصل از پژوهش حاکی از آن است که از بین عوامل موثر به ترتیب عامل باورهای رفتاری استفاده از گیمیفیکیشن، ذهنیت نسبت به استفاده از گیمیفیکیشن و تمایل به استفاده از گیمیفیکشن بیش ترین تاثیر را بر موفقیت پیاده سازی گیمیفیکیشن دارند.

  کلیدواژگان: مدل فعالیت مستدل، گیمیفیمیشن، بازی وار سازی، پیاده سازی گیمیفیکیشن، مدل TRA
 • فتح الله کوشکی*، محبوبه خسروی، مصطفی قادری، علیرضا صادقی صفحات 45-65

  پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت موجود برنامه درسی قصد شده آموزش ابتدایی از منظر دانش فن آوری انجام شد. روش پژوهش، تحلیل محتوا است. میدان پژوهش، برنامه درسی قصد شده آموزش ابتدایی است. نمونه ی پژوهش دروس کاربرد فاوا در آموزش ابتدایی به روش هدفمند انتخاب شد. ابزار پژوهش سیاهه تحلیل محتوای محقق ساخته است که براساس الگوی TPACK تهیه شد. روایی ابزار به روش صوری تایید شد و برای پایایی ابزار به روش اسکات ضریب توافق 05/91 به دست آمد. تجزیه و تحلیل کیفی داده ها نشان داد که برنامه درسی حاضر از منظر دانش های معلمی بر مبنای الگوی قدیمی شولمن طراحی شده است.  چون موضوعات مربوط به دانش فن آوری، جزء شایستگی محتوای پداگوژی بیان شده، به دانش فن آوری به عنوان یکی از انواع شایستگی به صورت واحدهای تیوری و عملی، به دانش فن آوری به صورت آنالوگو دیجیتال، به تلفیق فن آوری با محتوا و پداگوژی و یکپارچه سازی این سه با ارایه ابزارهای محتوا، ابزارهای تدریس آنلاین و ابزار ارزشیابی توجه نشده است. بنابراین از ظرفیت برنامه درسی برای آموزش دانش فن آوری به خوبی استفاده نشده و براساس الگوی TPACK ناقص است.

  کلیدواژگان: دانش فناوری، برنامه درسی قصد شده، آموزش ابتدایی، دانشگاه فرهنگیان
 • شیرین پورقاز، عبدالجلال توماج*، کلثوم غلامی صفحات 67-87
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر موک و معکوس بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان مبتلا  به اختلال کمبود توجه/ فزون کنشی بود. روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون/ پس آزمون از نوع گروه گواه و آزمایش است. جامعه آماری شامل تمامی دانش آموزان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ فزون کنشی مقطع ابتدایی پایه ششم استان گلستان در سال تحصیلی 99-98 بود که به روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای، از بین شهرستان های استان گلستان به طور تصادفی دو شهرگنبدکاووس و بندرترکمن انتخاب شد که 60 دانش آموز مبتلا به اختلال کمبود توجه/ فزون کنشی انتخاب شد. ابزار پژوهش شامل پرسش نامه سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک (1984) است. روایی محتوایی پرسش نامه توسط روان شناسان و متخصصان حوزه علوم تربیتی، اختلالات روانی و یادگیری ورد بررسی و تایید قرار گرفت و پایایی آن استفاده از آلفای کرنباخ 78/0 به دست آمد. روش اجرا بدین صورت بود که نمونه به سه گروه 20 نفری تقسیم و پس از سنجش پیش آزمون به سه شیوه سنتی، موک و معکوس تحت آموزش قرار گرفت و پس از آخرین جلسه آموزش، پس آزمون گرفته شد. یافته های پژوهش نشان داد که دو روش مذکور بر سازگاری تحصیلی دانش آموزان مبتلا به اختلال کمبود توجه/ فزون کنشی تاثیر مثبت و معناداری دارند.
  کلیدواژگان: موک، معکوس، سازگاری تحصیلی، دانش آموزان، اختلال توجه، فزون کنشی
 • حامد فلاح تفتی*، فاطمه منتظری سانیج، محمد بیغم صفحات 89-108

  هدف از این پژوهش،  بررسی نقش رسانه های اجتماعی در تحریک رفتار ‏اطلاع یابی دانش آموزان ‏مقطع متوسطه شهر یزد بوده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و از منظر رویکرد ،جزء پژوهش های کمی به شمار می آید. جامعه ی آماری این ‏پژوهش را معلمان مقطع متوسطه شهر یزد تشکیل دادند که بر اساس سرشماری آموزش وپرورش در سال 1397 بالغ بر 2000 نفر می باشند. بااستفاده از فرمول کوکران تعداد 323 نفر از آن ها به عنوان نمونه ی آماری با استفاده از روش نمونه گیری ساده انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش، پرسش نامه ی محقق ساخته با طیف لیکرت پنج نایی می باشد. برای تعیین روایی محتوایی این پرسش نامه یک آزمون از قضاوت متخصصان استفاده شد. برای بررسی پایایی پرسش نامه از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است که مقدار آن 0.724 ارزیابی شد. روش آماری این پژوهش، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیلی است که به منظور اعتبارسنجی و پایایی متغیرهای مستقل و وابسته از تحلیل های ذکرشده استفاده شده است. نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر مثبت و معنادار رسانه های اجتماعی بر رفتار اطلاع یابی دانش آموزان است . هم چنین یافته های پژوهش نشان می دهد استفاده از رسانه های اجتماعی موجب کاهش استرس، دسترسی آسان و سریع به منابع اطلاعاتی، افزایش آگاهی در بین دانش آموزان می گردد و نیز یادگیری گروهی را برای آن ها به ارمغان می آورد.

  کلیدواژگان: رسانه های اجتماعی، رفتار اطلاع یابی، دوره ی متوسطه، دانش آموز
 • مصطفی یوسفی طزرجان، اسرافیل علاء، مریم ملاباقر* صفحات 109-127
  هدف این پژوهش، ارایه الگویی جهت پیش بینی نمرات دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی در آزمون های متمرکز، در نیم سال های آتی دانشگاه بوده است. بدین منظور وضعیت نمرات 207/19 دانشجو/ درس در 8 عنوان درسی در 6 استان و 120 مرکز آموزشی که به صورت متمرکز در مقطع کاردانی و کارشناسی و هم زمان در سراسر کشور در نیم سال دوم تحصیلی 98-1397 برگزار شده ، مورد مطالعه قرار گرفته است و با استفاده از روش انتخاب ویژگی، موثرترین آن ها انتخاب شدند. برای روشن تر شدن روابط بین ویژگی های انتخاب شده با استفاده از مدل درخت تصمیم گیری و الگوریتم C5.0 ، با استفاده از نرم افزار SPSS Modeler و 10 شاخص موثر، مدلی برای پیش بینی نمرات دانشجویان در نیم سال آتی در دروس مصوب آزمون متمرکز ارایه شده است. این الگوی پیش بینی می تواند برای کارآمدتر ساختن فرآیند یادگیری در سیستم دانشگاهی موثر باشد. از نتایج این مدل می توان به پیشنهادهایی برای اصلاح فرآیند آزمون، یافتن دانشجویان و مراکز و شرایط خارج از الگو جهت نظارت بیش تر و شناسایی مراکزی که میانگین معدل دانشجویان شان بالا بوده اما در آزمون متمرکز عملکرد ضعیف ضعیفی داشتند، اشاره کرد.
  کلیدواژگان: آزمون متمرکز، داده کاوی، پیش بینی، دانشگاه جامع علمی کاربردی
 • ستاره جانی*، نیلوفر میکائیلی، پریسا رحیمی صفحات 129-145

  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر درمان شناختی- رفتاری به واسطه اینترنت بر کاهش اضطراب کرونا در کارکنان مراقبت های بهداشتی و درمانی می باشد. طرح پژوهش، طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل و روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل: تمامی کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی شهری و روستایی و هم چنین کارکنان بیمارستان های شهرستان پارس آباد در فروردین ماه 1399 بود (851=N). 20 نفر با نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایشی (10 نفر) و کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. گروه آزمایش، درمان شناختی - رفتاری را در 6 جلسه به مدت 90 دقیقه و به واسطه اینترنت دریافت کردند ولی گروه کنترل هیچ مداخل های را دریافت نکرد. قبل و بعد از درمان، پرسش نامه اضطراب کرونا از طریق ایمیل برای اعضای دو گروه اجرا شد. برای تحلیل داده های حاصل از پرسش نامه، آزمون تحلیل کواریانس و نرم افزار 20-SPSS استفاده شد. نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات گروه آزمایش و کنترل در پس آزمون، تفاوت معناداری وجود دارد و درمان شناختی - رفتاری به واسطه اینترنت ، موجب کاهش اضطراب کرونا در کارکنان مراقبت های بهداشتی و درمانی شده است (05/0>P) بنابراین پژوهش حاضر نشان می دهد که درمان شناختی -رفتاری به واسطه اینترنت، در بهبود علایم اضطراب کرونا موثر می باشد.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: اضطراب، بهداشت، درمان، شناختی، رفتاری، کرونا
 • حمیدرضا عالیان*، مژگان حیدری، منیژه احمدی صفحات 147-166

  هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر آموزش از طریق واقعیت افزوده در یادگیری درس مطالعات اجتماعی بود. نوع پژوهش کاربردی-نیمه آزمایشی می باشد. جامعه  آماری، دانش آموزان پایه  ششم ابتدایی بخش شهری آموزش و پرورش کهریزک در سال تحصیلی 98-97 می باشد. با روش نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ای120 نفر در 4 گروه 30نفره از دختران و پسران در دو گروه شاهد (آموزش سنتی) و دوگروه آزمایش (آموزش با کمک واقعیت افزده) انتخاب شدند.گردآوری اطلاعات در دونیم سال تحصیلی در 3 نوبت توسط آزمون محقق ساخته پیشرفت تحصیلی با 25سوال انجام شده است. در اجرای آزمایشی آزمون آلفای کرونباخ 86/0 محاسبه شدکه نشان دهنده پایایی خوب سوالات می باشد. برای ساخت اپلیکیشن از موتوربازی سازی یونیتی برروی پلتفورم اندروید برمبنای واقعیت افزوده با محتوای چندرسانه ای بهره گرفتیم و درکلاس درس ویادگیری معکوس استفاده شد. باآزمون تکرار سنجش به بررسی میزان یادگیری دانش آموزان پرداختیم که میانگین نمرات (گروه آزمایش  51/16 ودرگروه شاهد 03/15) برتری روش تدریس به کمک واقعیت افزوده را در یادگیری نشان می دهد. مقدارآماره (93/2) F  نیز معنا داری روش تدریس را تصدیق می کند؛ اما میانگین  و آماره (438/0) t تاثیر پایین جنسیت در یادگیری را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: واقعیت افزوده، یادگیری، یادگیری سیار، یادگیری معکوس، کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم
|
 • Vahid Mirzaeian, Seyed Hassan Talebi *, Maryam Roubdari Pages 5-23
  The aim of this study was to investigate the effect of WebQuest, as one of the new technological tools in teaching various sciences, including foreign languages, on learning and teaching general English language in the university environment. The study is applied in terms of purpose and quasi-experimental in terms of method. From the total statistical population of students, which was 133 undergraduate female students of Alzahra University in the general language course, using simple random sampling method, two classes of 25 people, one as a control group and the other as a experimental group, were selected and the amount of learning and retention were examined with one pre-test and two post-tests. The experimental group was trained using a WebQuest, and the control group learned course content using traditional method. After two months, a researcher-made test was given to measure learning, and after a month, the same test was given to students for retention. The data showed a significant difference between the results of both students' learning and retention compared to the traditional group, and it can be concluded that the use of this technology is effective in teaching and learning.
  Keywords: English Language, Web quest, Learning, retention
 • Narges Miranisargazi, Mahtab Asgari, Sadegh Malekhosseyni, Asma Yazdi * Pages 25-44

  Thepurpose of thepresent study was to evaluate and rank the factors influencing the success of the game implementation from teachers'point of view usingTRAmodel in three areas of learning desire,behavioral beliefs and learning mentality.Thepresent study is of practical purpose and is one of the descriptive-survey research.Thestatistical population of the study consists of all elementary school teachers in District 1 of Isfahan province;the total number of elementary school teachers in this area is approximately1600.The number of157students is determined by cluster random sampling and Morgan table as sample of research.Theinstrument used in the research is a researcher-made questionnaire that uses scientific literature,previous research,and the opinions of experts in three components of willingness to learn,behavioral control and learning mentality.Descriptive and inferential statistics were used to analyze the data. Data were analyzed using Spss25software and Friedman test was used to rank and determine factors affecting the success of game implementation.Theresults indicate that among thefactors influencing the behavioral beliefs of using the game,respectively,thementality of using the game and the tendency touse the game have the greatest impact on the success of the game.There is also no significant difference between teachers'perceptions of factors affecting the success of gamificationimplementation based on demographic variables of gender,education,and service history;Not done.

  Keywords: Reasonable Activity Model, Gameplay, Gameplaying, Game Implementation, TRA Model
 • Fatollah Koushki *, Mahbobeh Khosravi, Mostafa Ghaderi, Alireza Sadeghi Pages 45-65

  The purpose of this study was to investigate the current status of intended curriculum for elementary education of Farhangian University in perspective of technology knowledge. The research method is content analysis.The field of study is intended curriculum for elementary education. sample of research is ICT lessons in elementary education that was selected by purposeful method. The research tool has compiled researcher-made content analysis list based on theoretical foundations of TPACK model. The validity of the instrument was formally confirmed by experts, and Scottish coefficient of 91.05 was obtained for reliability of the instrument using Scott method. Qualitative data analysis showed that present curriculum was designed from Perspective of teacher knowledge based on old Schulman method. Because subjects of technology knowledge have been described as part of pedagogical content Competency. To knowledge of technology and its structures as one of the types of competence as theoretical and practical units, To technology knowledge in analog and digital, to integrate technology with content and pedagogy, and to integrate the three by providing content tools, online teaching tools, and evaluation tool have not been attention. Therefore, capacity of curriculum to teach technology knowledge is not well utilized and is incomplete based on TPACK model.

  Keywords: Technology Knowledge, intended curriculum, Elementary education, Farhangian University
 • Shirin Pourghaz, Abdoljalal Toomaj *, Colthom Gholami Pages 67-87
  The purpose of the present study was to investigate the effect of mock and reverse education on adjustment to college of students with attention deficit / hyperactivity disorder. The research method is quasi-experimental with control and experimental group with pretest and posttest design. The statistical population of the study consisted of all sixth grade students of Golestan province who were randomly selected from two cities of Gonbad Kavous and BandarTurkmen. Then, 60 students with attention deficit / hyperactivity disorder were selected with the help of education departments and psychologists and specialists in the field of education and psychiatric disorders and learning. The research instrument was Baker,R. W.,&Siryk,(1984)adjustment to college questionnaire with24items. The Content validity of the questionnaire was evaluated by psychologists and specialists in the field of educational sciences, mental disorders and learning and Mohammadi etal`s research. And its reliability using Cronbach's alpha in this study and Mohammadi et.al`s study was0.80and0.78, respectively. The results showed that mock-based and reverse-based educational methods had a positive and significant effect on adjustment to college in students with attention deficit / hyperactivity disorder, but mock-based education has a greater impact on adjustment to college in students with attention deficit / hyperactivity than reversed education.
  Keywords: Mook, Reverse, Adjustment to College, Students, attention deficit, hyperactivity disorder
 • Hamed Fallah Tafti *, Fatemeh Montazeri Sanij, Mohammad BighaM Pages 89-108

  The aim of this study was to investigate the role of social media in ‎stimulating the intelligence behavior of Yazd high school students. The ‎present study is applied in terms of purpose and is "quantitative research" ‎in terms of approach. The statistical population of this study included high ‎school teachers in Yazd city, which according to the ‎‏1397‏‎ education ‎census, over ‎‏2000‏‎ people. Using the Cochran's formula, ‎‏323‏‎ people were ‎selected by simple sampling as a statistical sample. The tool used in this ‎study is a researcher-made questionnaire with a five-point Likert scale. To ‎determine the validity of the content of this questionnaire, an expert ‎judgment test was used and Cronbach's alpha method was used to evaluate ‎the reliability of the questionnaire, which was ‎‏0.724‏‎. The statistical method ‎of this research is exploratory and analytical factor analysis which has ‎been used to validate and reliability of independent and dependent ‎variables of the mentioned analyzes. The results of this study show the ‎positive and significant effect of social media on students 'information ‎behavior. Research also shows that using social media reduces stress, quick ‎and easy access to information resources, increases students' awareness, ‎and group learning. Brings to them.‎

  Keywords: social media, Information behavior, high school‎, student
 • Mostafa Yousefi Tezerjan, Esrafil Ala, Maryam Mollabagher * Pages 109-127
  The aim of this study is to provide a model for predicting University of Applied Science & Technology students' scores in centralized exams in the coming semesters of the university. For this purpose, the status of the 19/207 student/ course grades has been studied in 8 courses in 6 provinces and 28 educational centers, that have been held in an associate's and bachelor's degree level and concurrently across the country in the second semester of 1397-98 And by using the feature selection method, the most effective ones were selected. To clarify the relationships between the selected features and the decision tree model with C5.0 algorithm using SPSS Modeler software, with 10 effective indicators, a model for predicting students' scores in the next semester is presented in the courses approved for the centralized exam. This predictive model can be effective in making the learning process more efficient in the academic system. The results of these models include suggestions for modifying the test process, finding students and centers, and out-of-pattern conditions for further monitoring and identifying centers whose students' average GPAs were high but poor on the centralized test.
  Keywords: Centralized Testing_Data mining_Prediction_University of Applied Science & Technology
 • Setareh Jani *, Niloofar Mikaeili, Parisa Rahimi Pages 129-145

  Health care workers, while hosting people with or suspected of having coronavirus, may experience corona anxiety more severely than other people in the community.On the other hand, due to the prevention of corona spread, the conditions for face-to-face psychotherapy are not available in the current situation.Therefore, the aim of the present study is to evaluate the effectiveness of internet-delivered cognitive behaviour therapy on reducing anxiety about coronary heart disease in health care workers in Parsabad city.The research method is quasi-experimental and pre-test and post-test design with control group. vioral therapy group received behavior in six 90-minute sessions via the Internet, while the control group did not receive any intervention members of both groups before and after treatment. The covariance analysis test and SPSS software were used to analyze the collected data. The results showed that there was a significant difference between the mean scores of the experimental and control groups in the post-test, and internet-delivered cognitive behaviour therapy significantly reduced corona anxiety in health care staff. Therefore, the present study shows that internet-delivered cognitive behaviour therapy is effective in improving the symptoms of coronary anxiety and is a valuable option for reducing waiting time and increasing clinical efficacy.

  Keywords: anxiety, behavior, internet-delivered, cognitive
 • Hamidreza Alian *, Mozhghan Heidary, Manijeh Ahmadi Pages 147-166

  The purpose of this study was investigate The effect of training through augmented reality on learning the Lesson Social studies elementary students in 6 the grade. the type of research is quantitative for data collection of the semi - experimental study. the subjects were selected 120 students through multi - stage cluster sampling method in groups of control (traditional teaching) and the experimental group (training with the help of augmented reality) were selected .Data collection by the researchers made exam for academic progress with 25 questions in three occasions. The reliability of the test was also obtained by Cronbach 's alpha 0.86 which indicates good reliability of the questions. the repeated measure test was performed in order to study the learning extent of students who showed the superiority of the teaching method to the help of augmented reality, but augmented reality did not significantly affect the learning of girls and boys.

  Keywords: Augmented Reality_Learning_Mobile Learning_blended learning.Book of Social Studies in 6 the grade