فهرست مطالب

علوم و تکنولوژی محیط زیست - سال بیست و یکم شماره 10 (پیاپی 89، دی 1398)

نشریه علوم و تکنولوژی محیط زیست
سال بیست و یکم شماره 10 (پیاپی 89، دی 1398)

 • تاریخ انتشار: 1398/10/01
 • تعداد عناوین: 20
|
 • سید علی سجادی، مهری دلسوز، قاسم ذوالفقاری*، محسن میرمحمدی، حامد ادب صفحات 1-13
  زمینه و هدف

  امروزه زندگی افراد به خاطر آلاینده های متعدد وارد شده به اتمسفر ناشی از اقدامات انسانی و فعالیت های بیولوژیکی در معرض خطر است. از دیدگاه بهداشت عمومی ذرات معلق یکی از آلاینده های اصلی هوا می باشد. هدف از این پژوهش ارزیابی روش های میان یابی مکانی جهت تعیین غلظت سطحی ذرات معلق PM10و PM2.5 در شهر سبزوار و در نتیجه، انتخاب مناسب ترین روش میان یابی به منظور تهیه نقشه های پهنه بندی ذرات معلق در محیطGIS  است.

  مواد و روش ها

  اندازه گیری ذرات معلق PM2.5 و PM10 توسط دستگاه مونیتورینگ گرد و غبار محیطی مدل Haz-Dust EPAM5000، در 48 ایستگاه سطح شهر انجام شد و پس از اطمینان از صحت آماری آن ها در محیط نرم افزاری ARC GIS  توسط افزونه زمین آماری در منطقه مورد مطالعه (شهر سبزوار) به روش های کریجینگ (Kriging)، وزن دهی فاصله معکوس (IDW) پهنه بندی و ارزیابی شد. در نهایت با توجه به مقادیر خطایی که هر الگوریتم پس از میان یابی نشان داد بهترین روش از بین روش های میان یابی مورد آزمون انتخاب شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل نشان دهنده این بود که بین روش های زمین آمار و قطعی تفاوت چندانی بین روش های قطعی و زمین آمار به لحاظ مقادیر مربع میانگین ریشه دوم (Root Mean Squared (RMS)) و همچنین میانگین قدر مطلق درصد خطا (Mean Absolute Percentage Error (MAPE)) وجود ندارد هر چند که این میزان برای روش های قطعی کم تر می باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد که مناسب ترین روش میان یابی برای پهنه بندی غلظت ذرات معلق PM2.5 و PM10 روش قطعی با تابع IDW می باشد.

  کلیدواژگان: میان یابی، GIS، ذرات معلق، زمین آمار
 • محمدرضا خزائی*، مطلب بایزیدی، ایمان باباییان صفحات 15-30
  زمینه و هدف

  در این تحقیق آثار تغییر اقلیم آینده زنجان بر متغیرهای بارش روزانه، کمینه دمای روزانه و بیشینه دمای روزانه، با تحلیل عدم قطعیت های نوسانات طبیعی اقلیم و سناریوهای انتشار، ارزیابی شده است. با منظور نمودن این عدم قطعیت ها، نتایج دامنه وسیعی از حالات محتمل آینده را در بر می گیرد که در افزایش قابلیت اعتماد نتایج بسیار مهم است.

  روش بررسی

  برای کاهش مقیاس سناریوهای آینده از مدل استوکستیک LARS-WG استفاده شده است. خروجی های مدل CGCM3 برای زنجان ریز مقیاس شده است. تحلیل عدم قطعیت سناریوهای انتشار، با مقایسه ی نتایج برای سه سناریوی A1B، A2، و B1 که به ترتیب بیان گر حالات غلظت متوسط، زیاد، و کم گازهای گل خانه ای هستند، انجام شده است. تحلیل عدم قطعیت نوسانات اقلیمی با مقایسه حدود 90% تغییرات 100 سری 30 ساله ی تولید شده توسط مدل LARS-WG برای اقلیم حال و برای هر سناریوی انتشار اقلیم آینده انجام شده است.

  یافته ها

  نتایج حاکی از افزایش قابل توجه میانگین های کمینه دمای روزانه و بیشینه دمای روزانه در اقلیم آینده است. علی رغم نوسانات اقلیم، پیش یابی می شود که در همه ماه های سال میانگین های بیشنه دمای روزانه و کمینه دمای روزانه افزایش یابد. به علاوه، عدم قطعیت سناریوهای انتشار در مقایسه با میزان افزایش دما اندک است. هم چنین در اغلب ماه های سال انتظار می رود که مقدار بارش اقلیم آینده کاهش یابد، اما به دلیل نوسانات اقلیمی، افزایش مقدار بارش نیز با احتمال اندک ممکن است.

  بحث و نتیجه گیری

  متغیرهای دما و بارش اقلیم آینده زنجان نسبت به اقلیم فعلی تغییر خواهد داشت و عدم قطعیت های نوسانات طبیعی اقلیم و سناریوهای انتشار مهم است و لازم است که مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تغییر اقلیم، نوسانات اقلیم، عدم قطعیت، LARS-WG، استوکاستیک
 • علی بهنام فرد*، اسماعیل خفاجه، رسول علائی صفحات 31-40
  زمینه و هدف
  زهاب اسیدی معدن مهم ترین مشکل محیط زیستی ایجاد شده در اثر فرآیندهای معدن کاری است. زهاب اسیدی به واسطه اکسیداسیون کانی های سولفیدی موجود در باطله های معدنی در نتیجه تماس آن ها با آب و اکسیژن ایجاد می شود. کارخانه فرآوری سنگان سالیانه 6/2 میلیون تن کنسانتره با عیار آهن بیشتر از 66% تولید می نماید. در طی این عمل آوری سالیانه در حدود 3/1 میلیون تن باطله با عیار گوگرد در حدود 4% تولید می شود که به سد باطله ریخته می شود. حضور کانی های سولفیدی به همراه آب و اکسیژن در سد باطله می تواند زهاب اسیدی تولید نماید. هدف از انجام این تحقیق بررسی پتانسیل تولید زهاب اسیدی باطله کارخانه است.
  روش بررسی
  به منظور پیش بینی قابلیت تولید زهاب اسیدی، از باطله کلی (به عبارتی مخلوط جریان های مختلف باطله کارخانه) و همچنین به طور جداگانه از جریان های مختلف باطله کارخانه نمونه برداری شد. سپس پتانسیل تولید زهاب اسیدی نمونه ها به روش تست استاتیکی اسید باز اصلاحی تعیین گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که نسبت پتانسیل خنثی سازی به پتانسیل تولید اسید باطله نهایی ورودی به سد باطله برابر با 04/2 است.
  نتیجه گیری
  این تحقیق نشان داد که باطله کارخانه فرآوری سنگ آهن سنگان در محدوده نامشخص به لحاظ تولید اسید قرار دارد. بنابراین باید آزمایشات سینتیکی تکمیلی به منظور اطمینان یافتن از عدم تشکیل زهاب اسیدی به انجام رسد.
  کلیدواژگان: مجتمع سنگ آهن سنگان، باطله، زهاب اسیدی، آزمایش محاسبه اسید باز اصلاحی
 • مهدی بنایی*، امیر زیدی، مریم رضایی صفحات 42-54
  زمینه و هدف

  مالاشیت گرین به طور گسترده به عنوان یک قارچ کش، باکتری کش و انگل کش در صنعت آبزی پروری استفاده می شود. این ترکیب همچنین به عنوان یک عامل رنگ غذایی، افزودنی های غذایی، مواد ضدعفونی کننده پزشکی، و همچنین به عنوان یک رنگ در صنایع ابریشم، پشم، کنف، چرم، پنبه، کاغذ، و آکریلیک استفاده می شود. ازاین رو، حذف مالاشیت گرین از پساب سیستم های پرورش ماهی و صنایع نساجی، کاغذسازی و آکریلیک، به منظور پیشگیری از تاثیر نامطلوب آن بر ارگانیسم های آبزی ضروری است. در این مطالعه، تجزیه مالاشیت گرین با استفاده از نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم تحت شرایط نوری UV بررسی شد.

  روش بررسی

  به این منظور، تاثیر پارامترهایی ازجمله غلظت های مختلف مالاشیت گرین (5/3، 7 و 14 میلی گرم بر لیتر)، غلظت نانوکاتالیست (30/1، 60/2 و 20/5 میلی گرم) و pH های مختلف (5، 7 و 9) در شرایط ثابت دمایی 25 درجه سانتی گراد و شدت نور UV ثابت (12 وات، 230 ولت و فرکانس 50 هرتز) در طی 180 دقیقه موردمطالعه قرار گرفت.

  یافته ها

  بهترین نرخ تجزیه نوری مالاشیت گرین، در غلظت 5/3 میلی گرم بر لیتر مالاشیت گرین، 9: pH و 60/2 میلی گرم نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم مشاهده شد. اگرچه با افزایش نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم رانده مان و نرخ حذف مالاشیت گرین افزایش یافت، اما افزایش بیش تر فتوکاتالیست تاثیری در افزایش رانده مان تجزیه نوری ندارد. افزایش pH (9) ممکن است از طریق افزایش تولید رادیکال های آزاد بیش تر نرخ حذف مالاشیت گرین افزایش یافت. افزایش غلظت اولیه مالاشیت گرین سبب کاهش رانده مان و نرخ حذف مالاشیت گرین گردید.

  بحث و نتیجه گیری

  ازاین رو تجزیه نوری مالاشیت گرین در حضور نانو فتوکاتالیست دی اکسید تیتانیوم تابعی از pH، غلظت اولیه مالاشیت گرین و غلظت نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم است.

  کلیدواژگان: دی اکسید تیتانیوم، مالاشیت گرین، تجزیه نوری، فتوکاتالیست، ماوراءبنفش
 • حسین باقری*، کاظم درویش بسطامی، علی حمزه پور صفحات 55-66
  زمینه و هدف

  هیدروکربن های آروماتیک حلقوی (PAHs) از مهم ترین آلاینده های محیط زیستی هستند که از منابع مختلفی تولید می گردند و در آب و خصوصا در رسوبات بسیار پایدار بوده و تجزیه آنان به کندی صورت می گیرد. تعداد 16 ترکیب این آلاینده ها از سوی آژانس بین المللی حفاظت محیط زیست (EPA) جزء ترکیبات خطرناک سرطان زا معرفی شده اند. در این مطالعه میزان 16ترکیب هیدروکربن حلقوی آروماتیک (PAHs) در رسوبات سطحی سواحل سیسنگان (بخش جنوبی دریای خزر) بررسی گردید.

  روش بررسی

  12نمونه رسوب از چهار ترانسکت به کمک نمونه بردار ون وین برداشت گردید. آنالیز ترکیبات PAHs با استفاده از دستگاه HPLC (کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا) انجام شد و غلظت هر یک از ترکیبات(16ترکیب) در هر ایستگاه مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  غلظت کل PAH ها در رسوب از 55/94 تا  33/336 نانوگرم بر گرم وزن خشک رسوب متغیر بود. بیش ترین غلظت فردی PAHs مربوط به بنزو (b) فلورانتن و فلورانتن با 132و5/97 نانو گرم بر گرم بود و ترکیبات بنزو (k) فلورانتن، دی بنزو (a,h) انتراسن، بنزو (g,h,i) پریلن، اسنافتیلن، بنزو (a) پیرن و ایندینو در هیچ کدام از ایستگاه ها مشاهده نشد. ماده آلی بین 95/9-65/1 درصد متغیر بود.

  نتیجه گیری

  رسوبات منطقه سیسنگان دارای آلودگی کم تا متوسط بوده و منشا ترکیبات PAHs در رسوبات این منطقه (سیسنگان) بخشی پایروژنیک (منبع فسیلی) و بخشی نیز پتروژنیک می باشد. از مقایسه مقادیرPAHs  به دست آمده در این منطقه با مقادیراستاندارد (ISQGs, NOAA) مشخص گردید آلودگی رسوبات در حال حاضر اثر سویی برای موجودات ندارد.

  کلیدواژگان: هیدروکربن های حلقوی آروماتیک (PAHs)- آلودگی- رسوب- سیسنگان، دریای خزر
 • سید علی المدرسی، علیرضا مقدم، رویا پیروی*، رضا علی فلاح زاده، هادی اسلامی، محمود تقوی، رسول خسروی صفحات 67-78
  زمینه و هدف

  سازمان جهانی بهداشت برای استفاده از اثرات مفید(پیشگیری از پوسیدگی دندان) و جلوگیری از انواع اثرات منفی مانند فلورزیس دندانی و اسکلتی، پیامدهای بارداری و فشار خون؛ میزان فلوراید آب آشامیدنی را به عنوان رهنمود 2/1-8/0 میلی گرم بر لیتر بیان می کند. هدف از این مطالعه تعیین بهترین مدل درون یابی قطعی و زمین آماری جهت بررسی تغییرات مکانی فلوراید در آبخوان دشت یزد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی بود.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی- مقطعی از تعداد 24 حلقه چاه نمونه برداری و غلظت فلوراید تعیین شد. به منظور درون یابی پارامتر فلوراید از روش های قطعی و زمین آماری در نرم افزار GIS استفاده شد. بر مبنای معیارهای ارزیابی خطا بهترین روش درون یابی انتخاب و نقشه تغییرات مکانی فلوراید بر اساس آن ترسیم گردید.

  یافته ها

  میانگین غلظت فلوراید در نمونه ها برابر با 2/0 ± 6/0 میلی گرم بر لیتر بود. حداقل و حداکثر غلظت فلوراید به ترتیب برابر با 3/0 و 5/1 میلی گرم بر لیتر بود. با توجه به معیارهای ارزیابی خطا بهترین مدل برای پهنه بندی فلوراید روش چندجمله ای محلی  انتخاب شد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده لازم است سازمان های مسوول اقدامات لازم را برای پیشگیری ازبروز آثار سو ناشی از کمبود یا مازاد فلویور بر سلامت مصرف کنندگان را به عمل آورند.

  کلیدواژگان: درون یابی، پهنه بندی، فلوراید
 • فرزانه بهراد، مهرداد هادی پور، مرتضی نادری*، آزاده کاظمی صفحات 81-91
  زمینه و هدف

  سنجش ظرفیت برد مناطق طبیعی از جهات مختلف، یکی از ابزار نیل به توسعه پایدار و کاستن از فشار بر اکوسیستم ها و جلوگیری از تخریب آن ها می باشد. یکی از کاربری های تاثیرگذار بر اکوسیستم های طبیعی، گردش گری است که در صورت عدم طرح ریزی و برنامه ریزی در این خصوص می تواند اثرات منفی بر اکوسیستم های طبیعی باقی گذارد. در این راستا تعیین ظرفیت گردش گری می تواند تا حدی از این اثرات بکاهد. منطقه گردش گری آبشار بیشه استان لرستان یکی از اکوسیستم هایی است که منابع زیست محیطی آن با توجه به کوهستانی بودن منطقه بسیار حساس بوده و برنامه ریزی در راستای مدیریت ورود گردش گران به منطقه می تواند در حفاظت از منابع حساس این اکوسیستم موثر واقع گردد.              

  روش کار

  در این پژوهش، ابتدا یگان های زیست محیطی منطقه تشکیل شده و بر اساس عوامل مهمی چون وسعت و مساحت مورد نیاز جهت فعالیت های گردش گری، متغیرهای اقلیمی مثل روزهای به شدت گرم، روزهای طوفانی و بارانی و نیز متغیرهای توپوگرافیک مثل شیب، ارتفاع و جهات جغرافیایی، ابتدا ظرفیت برد فیزیکی محاسبه و سپس ظرفیت برد واقعی محاسبه گردید

  یافته ها

  نتایج نشان داد که ظرفیت برد فیزیکی برای پهنه های مستعد1246792 نفر و ظرفیت برد واقعی برای پهنه های مناسب تفرج ممتاز 1664 نفر در روز می باشد.  

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده برای ظرفیت برد مناطق مستعد منطقه ی بیشه دو نوع ظرفیت برد یعنی فیزیکی و واقعی را برای توسعه گردش گری به دست داد. مقایسه کمیت های حاصل از محاسبات نشان می دهد که در نظر گرفتن محدودیت های اکولوژیکی موجود درمنطقه ی  آبشار بیشه شامل ارتفاع، عمق خاک، پوشش گیاهی و مقاومت سنگ مادر تعیین شده، ظرفیت برد فیزیکی را در نواحی مستعد برای توسعه گردشگری تا 80 درصد کاهش می دهد .

  کلیدواژگان: کاربری اراضی، متغیرهای بوم شناختی، گردش گری پایدار، دامنه تحمل بوم شناختی
 • ساناز خرمی پور*، رویا مافی غلامی، علی جهانی صفحات 93-105
  زمینه و هدف

  این پژوهش در مرکز دفن زباله محمدآباد قزوین با هدف بررسی تعیین غلظت فلزات سنگین (سرب و نیکل) در گیاه درمنه دشتی (Artemisia sieberi) و خاک منطقه صورت گرفت.

  روش بررسی

    به منظور انجام مطالعه سه پلات استقرار یافت. در هر پلات از گیاه مورد مطالعه با 10 تکرار نمونه برداری انجام گردید. همچنین 10 نمونه از خاک نیز تهیه گردید. به منظور بررسی تفاوت معنی دار غلظت فلزات، داده ها مورد تجزیه واریانس دو طرفه برای گیاه و تجزیه واریانس یک طرفه برای خاک قرار گرفتند. برای مقایسه میانگین ها نیز از آزمون دانکن استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که خاک سه پلات از نظر غلظت فلزات تفاوت معنی داری ندارند. همچنین با انجام آزمون t غیرجفتی این نتیجه حاصل گردید که بین اندام هوایی و ریشه گونه از نظر غلظت سرب تفاوت معنی داری وجود ندارد اما از نظر غلظت نیکل این اختلاف در سطح 5 درصد معنی دار گردید. میانگین غلظت سرب در اندام های هوایی و ریشه A.sieberi  به ترتیب (mgkg-1) 35/2 و (mgkg-1)  19/3  و برای فلز نیکل (mgkg-1) 44/  2و (mgkg-1)  99/ 2 می باشد. 

  بحث و نتیجه گیری

  فاکتورهای تجمع و انتقال نشان داد که گیاه مورد مطالعه با 33/0 و10/1=BCF و 81/0و78/0=TF به ترتیب برای فلزات سرب و نیکل، برای پالایش فلز سرب از خاک های آلوده مناسب است.

  کلیدواژگان: آلودگی خاک، فلزات سنگین (سرب و نیکل)، گیاه Artemisia sieberi
 • احمد محمدی یلسوئی*، عبد المجید حاجی مرادلو، محمود ذوقی صفحات 107-116
  زمینه و هدف

  دنیتریفیکاسیون بیولوژیکی در سیستم هایی که دارای یک بستر مناسب برای جاگزینی باکتری ها هستند، بازده بالاتری نسبت به سیستم های دیگر دارد. عمده مشکل این بستر ها، مثل بستر هایی که از انواع پلیمر های مصنوعی تولید شده اند، هزینه بالای تولید و مشکلات زیستی آنان است. هدف از این مطالعه استفاده از ساقه های گندم به عنوان یک بستر ارزان قیمت و نیز بررسی کارایی آن بر شانس بقای ماهیان بود.

  روش بررسی

  برای انجام این مطالعه معادل 10% و 5% حجم کل مخازن نگه داری آب (حجم مخازن 240 لیتر) ساقه های گندم (کلش) به آن ها اضافه شد. علاوه بر دو گروه، یک گروه شاهد (فاقد ساقه گندم) نیز انتخاب گردید (سه تیمار با سه تکرار). میزان 10 میلی گرم آمونیاک به همه ی مخازن اضافه شد و ابتدا آزمایش، 24، 48، 72 و 96 ساعت پس از افزودن آمونیاک، میزان آن محاسبه گردید. شش عدد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) با میانگین وزنی 2/0±8 گرم در مرحله دوم آزمایش به هر  مخزن اضافه گردید. تیماربندی ها در این مرحله مشابه مرحله قبل بود، منتهی مخازن علاوه بر ساقه گندم حاوی ماهی نیز بودند. میزان تلفات در بازه های زمانی 24، 48، 72 و 96 ساعت پس از اضافه کردن آمونیاک شمارش گردید. هیچ گونه غذادهی صورت نگرفت. برای مقایسه داده ها بین تیمار ها و هریک به تفکیک در واحد زمان از آنالیز واریانس یک طرفه (One-Way ANOVA) استفاده گردید. مقایسه میانگین ها با استفاده از نرم آفزار SPSS از طریق آزمون LSD در سطح اطمینان 05/0 صورت گرفت.

  یافته ها

   نتایج نشان داد میزان آمونیاک در تیمار ها تفاوت معناداری نسبت به گروه شاهد دارد (05/0>p). بین میزان آمونیاک در تیمارها در مقایسه با یک دیگر تفاوت معناداری وجود داشت (05/0>p). بیش ترین میزان کاهش آمونیاک مربوط به تیمار 10% ساقه گندم بود. کم ترین میزان تلفات ماهیان در مرحله دوم آزمایش مربوط به تیمار 10% ساقه گندم با مجموع 2 عدد بود؛ هم چنین شاهد (بدون ساقه گندم) بیش ترین تلفات ماهیان را داشت (15 عدد).

  بحث و نتیجه گیری

   نتایج مطالعه ما نشان داد چرخه دنیتروفیکاسیون در مخازنی که 10% حجمشان به کاه گندم اختصاص داده شده بود تا 32 برابر، بازده بالاتری نسبت به مخازن فاقد کاه گندم داشت. مطالعه حاضر نشان داد استفاده از کاه گندم می تواند تاثیر به سزایی در افزایش شانس بقای ماهیان در شرایط فوق حاد آمونیاک بگذارد. به شکلی که تلفات در مخازن 10% ساقه گندم، تنها 13%  تلفات مخازن فاقد ساقه گندم بود.

  کلیدواژگان: آمونیاک، بیوفیلتر، کپور معمولی، تصفیه بیولوژیکی، ساقه گندم (کلش)
 • پویا فرحانی، سید علی جوزی*، سعید ملماسی صفحات 117-127
  سابقه و هدف

  عدم توجه به مدیریت پسماندهای بیمارستانی مشکلات عدیده ای را ایجاد نموده به طوری که پیامد بی توجهی به مدیریت این گونه پسماندها محیط زیست و سلامت انسان را در معرض خطر جدی قرار داده است. این تحقیق در سال1394 و به صورت موردی در بیمارستان دکتر شریعتی تهران جهت بررسی وضع موجود مدیریت پسماندهای بیمارستانی و ارایه راهبردها و پیشنهادات عملی برای بهبود روند مدیریت پسماندهای بیمارستانی به انجام رسیده است.

  مواد و روش ها

  برای تعیین وضعیت موجود، پس از بازدید از محل و کنترل نحوه مدیریت پسماندها به مدت 3ماه، پرسشنامه ای با استفاده از روشSWOT و مقیاس امتیاز دهی لیکرت تدوین و بین جامعه آماری 30 نفر پخش شد و نتایج حاصل از آن برای تدوین ماتریس عوامل داخلی و خارجی و جداول روش های SPACE و Freeman مورد استفاده قرار گرفت.

  نتایج

  بررسی ها نشان داد امتیاز بدست آمده برای ماتریس عوامل خارجی 2/34 و امتیاز بدست آمده برای ماتریس عوامل داخلی 2/61 میباشد. در راستای تعیین دقیق تر وزن هر یک از عوامل خارجی و داخلی، اقدام به تشکیل ساختار درختی و مقایسات زوجی بر اساس مدل سلسله مراتبی (AHP) و از طریق نرم افزارExpert Choice گردید. برای تعیین موقعیت بیمارستان از روشSPACE استفاده شد که بیمارستان در وضعیت SO قرار گرفت. در پایان برای اولویت بندی راهبردها از دید ذینفعان از روش Freeman استفاده شد که راهبرد "رعایت دقیق مدیریت پسماند ها" با امتیاز +75 رتبه اول را به خود اختصاص داد.

  نتیجه گیری

  در نهایت میتوان اینطور نتیجه گیری کرد که روش های مدیریتی SPACE و Freeman روش های مناسب و کارآمدی برای ارایه برنامه های راهبردی در زمینه مدیریت پسماندهای بیمارستانی میباشند.

  کلیدواژگان: پسماندهای بیمارستانی، مدیریت راهبردی، روش SPACE، روش Freeman
 • حسین نظم فر*، علی عشقی چهاربرج، سعیده علوی صفحات 129-146
  زمینه و هدف

  در حال حاضر رقابت پذیری یک موضوع محوری در سطح دنیاست و از آن به عنوان وسیله ای جهت دست یابی به توسعه پایدار یاد می شود. بسیاری از پژوهش گران، رقابت پذیری را مساوی با موفقیت در بعد اقتصادی می دانند، اما رقابت پذیری شهری باید از دیدگاه وسیع تری مورد بررسی قرار گیرد و باید علاوه بر ابعاد اقتصادی بر ابعاد غیراقتصادی زندگی شهری نیز تاکید کند. با توجه به خلا موجود در این زمینه پژوهش حاضر  با هدف ارزیابی و سطح بندی استان های ایران با تاکید بر ابعاد اجتماعی و زیست محیطی انجام شده است.

  روش بررسی

  این پژوهش با استفاده از 36 شاخص مربوط به بعد اجتماعی و زیست محیطی به دنبال ارزیابی رقابت پذیری اجتماعی و زیست محیطی شهری با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره (MCDM) است. روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی است. جامعه ی آماری تحقیق شامل کلیه ی استان های کشور در سال 1390 می باشد. برای تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا از مدل های HAW  و SAW استفاده شد و در نهایت با روش کاندرست ادغام گردید و به 5 گروه با توان رقابت پذیری بسیار بالا، بالا، متوسط و پایین و بسیار پایین تقسیم گردید. برای پیدا کردن ضریب اهمیت هریک از شاخص ها از مدل آنتروپی شانون استفاده شده است.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج تحقیق بر اساس مدل کاندرست، نشان می دهد که بین استان های کشور ازلحاظ برخورداری از شاخص های اجتماعی و زیست محیطی رقابت پذیری شهری اختلاف فراوانی وجود دارد به طوری که اختلاف بین استان تهران (رتبه اول) با امتیاز 30 و استان سمنان (رتبه آخر) با امتیاز 25-، خیلی زیاد بوده (55) و این اختلاف زیاد ناشی از عدم تعادل در آمایش سرزمین است. رتبه بندی نهایی نشان می دهد که استان های تهران، البرز، خوزستان، خراسان جنوبی، اصفهان و خراسان رضوی توان رقابت پذیری بسیار بالایی داشته و استان های کهکیلویه و بویراحمد، اردبیل، یزد، گلستان، چهارمحال بختیاری و سمنان از توان رقابت پذیری بسیار پایینی برخوردار می باشند

  کلیدواژگان: رقابت پذیری شهری، زیست محیطی، ادغام، کاندرست، ایران
 • حمید محمدی*، علی رضا سرگزی، ولی الله سارانی صفحات 147-160
  زمینه و هدف

   کارایی پایین مصرف آب افزون بر هدر دادن منابع کمیاب آب موجب افزایش جریان آب و آلودگی های زیست محیطی نیز می شود. تحلیل اثر افزایش کارایی مصرف آب می تواند بعنوان ابزاری مطلوب به سیاستگذاران یاری رساند. در همین راستا این مطالعه با هدف تحلیل آثار افزایش راندمان آبیاری در میان بهره برداران استان فارس انجام شد.

  روش بررسی

   در این مطالعه از رهیافت برنامه ریزی چندهدفه استفاده گردیده است.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که اثر افزایش راندمان آبیاری بر الگوی کشت و اهداف بهره برداران شامل بازده ناخالص و ریسک بازده ناخالص و همچنین اثر آن بر ملاحظات زیست محیطی شامل مصرف آب و کودشیمیایی بررسی شد. اشتغال نیز دیگر هدف مورد توجه بود. با توجه به چندبعدی بودن آثار تحت بررسی، از رهیافت برنامه ریزی چند هدفی استفاده شد.

  بحث و نتیجه گیری

  تحلیل سناریوها نشان داد که افزایش راندمان آبیاری موجب افزایش بازده ناخالص و مصرف کودشیمیایی و تنوع در الگوی کشت می شود اما مساعدت چندانی به کاهش ریسک بازده ناخالص نمی کند. همچنین مشخص شد که افزایش راندمان در منطقه استان فارس موجب افزایش اشتغال نیز نخواهد شد. بطور کلی در افزایش راندمان اگر افزایش بازده ناخالص مورد توجه قرار گیرد بیش از سایر اهداف در جهت منافع جامعه خواهد بود.

  کلیدواژگان: راندمان آبیاری، اهداف زیست محیطی، الگوی بهینه کشت، ریسک، استان فارس
 • حبیب مرادپور، جابر اعظمی*، عباسعلی زمانی، احمدرضا عیسایی صفحات 161-173
  زمینه و هدف

  از آن جایی‏‏‏که گونه‏های ماکروبنتوزها به طور قابل توجهی نسبت به آلودگی‏های محیط زیست حساسیت نشان می‏‏‏‏‏دهند؛ می‏توان از تغییرات ساختار اکولوژیک آن ها برای استنتاج بار آلودگی وارد شده به اکوسیستم استفاده کرد. لذا مطالعه حاضر با هدف شناسایی ماکروبنتوزها ساکن و هم چنین به منظور ارزیابی کارایی شاخص های تک معیاره و چند معیاره برای تعیین سلامت اکولوژیکی آب حوضه آبخیز بختگان در شهرستان اقلید انجام شد.

  روش بررسی

  از نمونه‏بردار سوربر جهت نمونه برداری از 8 ایستگاه در طول مسیر رودخانه سفید و گاوگدار که از سرچشمه های مهم رود کر در حوضه آبی بختگان است،  استفاده شد. ویژگی های شیمیایی شامل BOD، COD، نیترات، نیتریت، فسفات، آمونیاک و کلی‍فرم مدفوعی در آزمایشگاه و ویژگی های فیزیکی دما، pH، هدایت الکتریکی، اکسیژن محلول، سختی کل و کدورت در محل نمونه برداری اندازه گیری شد.

  یافته‏ ها

  تعداد 8161 ماکروبنتوزها در 14 راسته و 24 خانواده شناسایی شدند که بیش ترین فراوانی متعلق به راسته Amphipoda، خانواده Gammaridae با فراوانی 66 درصد بود. ضریب همبستگی اسپیرمن (81/0 = r)، نشان داد که بین شاخص زیستی BMWP/ASPT  و ویژگی های زیستی وابستگی بیش تری وجود دارد.

  بحث و نتیجه ‏گیری

   گرچه نتیجه ی تحلیل های آماری بیان‍گر عدم اختلاف معنی دار آماری بین شاخص‏های مورد مطالعه در ایستگاه های شاهد و غیر شاهد بود (05/0  >Sig)، اما تایید می کرد که کیفیت زیستی آب در تمام ایستگاه‏ها در سطح متوسط به پایین می باشد. نتیجه‏گیری نهایی، ضمن تعیین بهترین شاخص، آن بود که وضعیت اکوسیستم مطالعه شده، مطلوب نیست.

  کلیدواژگان: اقلید، شاخص زیستی، کیفیت آب، بزرگ بی مهرگان آبزی
 • مریم داغستانی*، حسین نیکنام صفحات 175-184
  زمینه و هدف

  امروزه فرآیند تولید ورمی کمپوست به عنوان یکی از روش های بسیار مناسب از لحاظ اقتصادی، بهداشتی و سازگار با محیط زیست برای تثبیت مواد زاید آلی مطرح است. هدف از این پژوهش تولید ورمی کمپوست از پسماند میوه و تره بار توسط کرم خاکی Eisenia fetidaاست.

  روش بررسی

  به منظور بررسی کمیت تولید ورمی کمپوست توسط کرم ایزنیا فویتیدا این پژوهش در میدان میوه تره بار آزادی تهران انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی با پنج تیمار سبزی و کاهو، صیفی جات، انواع میوه، کاغذ و مقوا و ترکیبی از تیمارها در  سه تکرار در شرایط مشابه اجرا گردید.

  یافته ها

  وزن ورمی کمپوست تولید شده تحت تیمار میوه، ترکیب پسماند و صیفی جات تفاوت معنی داری با سایر تیمارها داشت. تعداد کرم بالغ افزایش معنی داری در استفاده از تیمار انواع میوه و ترکیب پسماند نشان داد ولی در خصوص افزایش تعداد کرم جوان تفاوت معنی داری مشاهده نگردید. وزن کل کرم بالغ و جوان افزایش معنی داری تحت تیمارهای انواع میوه،ترکیب پسماند و صیفی جات نشان داد. بیش ترین افزایش طول بدن کرم بالغ و بیش ترین میزان پسماند مصرف شده نیز در تیمار میوه مشاهده گردید. نتایج نشان داد که کیفیت ورمی کمپوست تیمارهای مورد بررسی در محدوده ی استاندارد قرار دارد و تنها از نظر سطح مواد آلی بیش تر از سطح مجاز است.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این تحقیق به نظر می رسد که استفاده از پسماندهای میادین میوه و تره بار برای تولید کمپوست    از کرم ایزنیا فویتیدا ارزش سرمایه گذاری دارد.

  کلیدواژگان: ایزنیا فوئتیدا، پسماند، کرم خاکی، ورمی کمپوست
 • مونا کرمی، علی رستمی*، مهدی حیدری صفحات 185-199
  زمینه و هدف

  اثرات جنگل در ذخیره کربن به عنوان یک روش مقرون به صرفه در کاهش گرمای کره زمین به اثبات رسیده است. هرساله در کشور ما به ویژه استان ایلام به منظور افزایش سرانه فضای سبز سطوح قابل توجهی از اراضی مستعد، مورد جنگل کاری با گونه های مختلف قرار می گیرد؛ اما اثرات این جنگل کاری ها روی ذخیره کربن خاک و ترسیب آن کم تر بررسی شده است. در این پژوهش سعی شد اثرات جنگل کاری های دست کاشت کاج تهران (Pinus eldarica Medw.) و سرو نقره ای (Cupressus arizonica Green.) همراه با اراضی جنگلی بلوط ایرانی (Quercus brantii Lindl.) اطراف روی ترسیب کربن خاک در پارک جنگلی چغاسبز شهرستان ایلام مورد بررسی و مقایسه قرار گیرد. همچنین، رابطه بین برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک با ترسیب کربن توده های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.

  روش بررسی

  برای این منظور تعداد 15 اصله درخت بلوط ایرانی و 15 درخت سوزنی برگ دست کشت کاج تهران و 15 درخت سرو نقره ای و مجموعا 45 درخت به طور ترانسکت تصادفی انتخاب شده و نمونه های خاک در زیر تاج هر درخت در فاصله یکسان از تنه (30 تا 50 سانتی متری) از عمق 0 تا 30 سانتی متری خاک برداشت شد. پس از انتقال نمونه ها به آزمایشگاه و بررسی آن ها میزان ترسیب کربن با استفاده از میزان کربن آلی در نمونه های خاک و از طریق فرمول محاسبه شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد ترسیب کربن در خاک توده کاج تهران (7/55 تن در هکتار) به طور معنی داری بیش تر از توده سرو نقره ای (98/39 تن در هکتار) و توده بلوط ایرانی (45/29 تن در هکتار) اطراف است. نتایج آنالیز همبستگی نیز نشان داد که درصد ماده آلی، درصد نیتروژن، هدایت الکتریکی و جرم مخصوص ظاهری، به ترتیب از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر مقدار ترسیب کربن خاک در توده های مورد بررسی هستند.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این تحقیق پتانسیل ترسیب کربن برحسب گونه های گیاهی متفاوت است، بنابراین با شناخت گونه هایی که قابلیت بیش تری جهت ترسیب کربن دارا هستند و همچنین بررسی عوامل مدیریتی که بر فرآیند ترسیب تاثیر گذار هستند می توان اصلاح و احیاء اراضی را از منظر ترسیب کربن دنبال نمود.

  کلیدواژگان: پارک جنگلی چغاسبز، ترسیب کربن، شهرستان ایلام، گونه های سوزنی برگ
 • الهه پورکریمی، صادق زیباکلام*، نادر نوروزی، معصومه ابتکار صفحات 201-215

  حفاظت از محیط زیست از ارکان اصلی مدیریت شهری محسوب می شود و اهمیت آن درکان شهرها به لحاظ پیچیدگی روابط انسان و محیط زیست روز به روز بیش تر می شود. ناهماهنگی های مدیریتی بین دستگاه های متولی محیط زیست شهری، نگرش پراکنده دستگاه ها، تعیین سیاست های متفاوت درکلان شهر تهران از جمله نارسایی های مدیریتی و ساختاری این کلان شهر است. در این تحقیق سعی شده تا تاثیر این گونه مشکلات شهری به حداقل رسانده شود.روش تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی است. در آن نقاط ضعف، قوت، تهدیدها و فرصت ها (تحلیل SWOT) شناسایی شد و چشم انداز مدیریت محیط زیست شهری با درنظرگرفتن جایگاه اسناد حقوقی بالادستی در سطح ملی شامل موارد مرتبط از قانون اساسی، سند چشم انداز ایران 1404، سیاست های کلی محیط زیست کشور و نیز موارد مرتبط از اسناد حقوقی خاص کلان شهر تهران شامل راهبردهای توسعه استان تهران، طرح پایه آمایش سرزمین، منشور شهر تهران، طرح توسعه استان تهران، سند ملی استان تهران چشم انداز مدیریت محیط زیست کشور مشخص گردید. در نهایت با استفاده از تجارب جهانی برخی کلان شهرها، برخی اصول کلی محیط زیست مرتبط با مدیریت محیط زیست شهری، برخی از اسناد بین المللی و الگوهای جهانی همچون موارد مرتبط از برنامه اسکان بشر UN Habitat، برنامه شهرهای پایدار، سیاست و چارچوب قانون گذاری برنامه شهرهای پایدار، برنامه شهرهای سالم، دستور کار 21 و راهبردهای مربوطه کمیسیون محیط زیست اتحادیه اروپا و نیز الگوی حکم روایی مطلوب (Good Governance) در این زمینه و با درنظرگرفتن نتایج  تحلیل SWOT چارچوب پیشنهادی برای مدیریت مطلوب محیط زیست شهری در کلان شهر تهران (مدیریت یکپارچه) ارایه شد.ذیربطان مدیریت شهری در چارچوب پیشنهادی مطلوب مشخص شده اند و وظایف هریک از ذیربطان در سه سطح سیاست گذاری، تصمیم گیری و اجرا و سطح هدف طبقه بندی شده است.

  کلیدواژگان: مدیریت یکپارچه، محیط زیست شهری، چارچوب مدیریت، شهر پایدار
 • فاطمه هوشمند فیروزآبادی*، معصومه پورسعیدی، صدف سلامتیان، حمید سودایی زاده صفحات 217-229
  زمینه و هدف
  ترویج و آموزش محیط زیست نقشی مهم و اساسی را در حفاظت اصولی از آن دارد، بنابراین آموزش به عنوان یکی از اصلی ترین ابزار ها در تحقق توسعه انسانی مورد توجه است. از این طریق انسان ها به عنوان محورهای توسعه می توانند ضمن کسب توانمندی های جدید به ایفای نقشی فعال و تاثیر گذار در توسعه بپردازند. هدف از تدوین این پژوهش شناسایی میزان آگاهی دانشجویان دانشگاه یزد از رشته محیط زیست است.
  روش بررسی
  برای این منظور سوالات در سه گرایش آلودگی، ارزیابی و تنوع زیستی مطرح گردید تا میزان آشنایی دانشجویان نسبت به گرایش های مختلف این رشته مشخص گردد. تعداد نمونه ها با فرمول کوکران 628 به دست آمد و نمونه برداری با استفاده از پرسش نامه، به صورت تصادفی بین دانشجویان دانشگاه یزد توزیع شد. داده ها با نرم افزارهای SPSS و Excel مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  یافته ها بیان گر لزوم آموزش های محیط زیستی در جامعه و ارتقای میزان اطلاع رسانی و آگاهی محیط زیستی است. نوع مقطع تحصیلی بر روی آگاهی دانشجویان نسبت به محیط زیست تاثیر زیادی نداشت اما نوع رشته های تحصیلی و جنسیت بر نگرش و دیدگاه افراد تاثیر به سزایی داشت. بنابراین با برنامه ریزی های آموزشی مناسب و فرهنگ سازی در مقاطع مختلف دانشگاهی می توان وضعیت آگاهی های محیط زیستی جامعه را در راستای توسعه پایدار بهبود بخشید.
  بحث و نتیجه گیری
  توجه به آموزش و ترویج محیط زیست در سطوح دانشگاهی به عنوان یک نقطه شروع ضمن این که می تواند در پر کردن این خلاء مفید واقع شود، قادر است افرادی را با تخصص ها و مهارت های لازم برای اشاعه دانش و اطلاعات مربوط به محیط زیست و بحران های پیش رو تربیت نماید
  کلیدواژگان: آموزش، محیط زیست، پرسش نامه، آگاهی، دانشگاه یزد
 • ملیحه شریفی*، نسیبه صدفی صفحات 231-244
  زمینه و هدف

  در معماری سنتی انسان همواره با طبیعت در ارتباط بوده و هم دلی و احترام به طبیعت ریشه‏ های عمیق فرهنگی داشته است. بازارهای سنتی نیز به عنوان محور مهم ارتباطی، اقتصادی و فرهنگی شهر جایگاه  مهمی در حیات اجتماعی شهرها داشته‏اند، که پس از گسترش شهرها، با فضاهای پراکنده تحت عنوان مراکز تجاری جایگزین گشته‏ اند.

  روش بررسی

  مقاله حاضر با هدف ارزیابی رضایت‏مندی کاربران مراکز تجاری و اهمیت بهره گیری از اصول معماری سنتی و معماری ارگانیک در معماری معاصر با اتخاذ شیوه توصیفی _ تحلیلی تدوین شده است. شاخص‏های پژوهش بر مبنای مطالعات کتابخانه ای و اسنادی به کمک پرسش نامه طراحی شده در طیف لیکرت مورد بررسی قرارگرفته‏اند. تعداد 272 پرسش نامه به روش تصادفی بین بازدیدکنندگان در بازار شهر ری، بازار سنتی تجریش، مراکز خرید ال ماس ایران و تیراژه،  توزیع و جمع‏آوری شده است. جهت بررسی فرضیه‏ ها از آزمون همبستگی T تک متغیره و آزمون F استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاکی از آن است که بهره گیری از اصول معماری ارگانیک در تلفیق با تجربه معماری سنتی ایرانی مورد توجه و پذیرش مخاطبان امروز می‏باشد.

  بحث و نتیجه گیری

  صرف شباهت ظاهری محیط و کالبد به یک عنصر یا معنا، نمی تواند تامین کننده اصول مورد نظر در نزد کاربران محیط باشد و توجه به تصاویر ذهنی و جنبه های روانشناختی دریافتی مخاطبین از یک فضا نیز شایان توجه فراوان می باشد.

  کلیدواژگان: طبیعت، معماری ارگانیک، معماری سنتی، بازار، مرکز خرید
 • احسان درستکار*، رقیه ودایع خیری صفحات 245-257
  مقدمه و مسیله

   کیفیت زندگی در محیط های سکونتی شهری و از جمله شهرهای ایران، با انواع مخاطراتی که باعث کاهش رضایت ساکنان می شوند، مواجه می باشد. این پژوهش با شناسایی عوامل ارتقاء کیفیت زندگی در محلات شهری سعی دارد مشخص کند که آیا می توان به میزان رضایتمندی سکونتی مطلوب دست یافت. همچنین پیشنهاد شده در محله گلشن به عنوان مورد پژوهی، برای دستیابی به کیفیت زندگی برتر، باید در زمینه های مسکن، حمل و نقل عمومی، فضاهای باز و سبز و... مداخلاتی صورت گرفته و راهکارهایی برای بهبود آن ها ارایه گردد.

  هدف و مدل

   هدف کلی پژوهش حاضر سنجش و بومی سازی شاخص های کیفیت زندگی در محله گلشن و ارایه راهکارهایی برای ارتقای کیفیت زندگی بیان شده است. مدل رضایتمندی به عنوان پایه هایی برای ارزیابی شاخص های کیفیت زندگی در قالب چهار بعد کالبدی- فضایی، اجتماعی- اقتصادی، عملکردی- خدماتی و زیست محیطی طراحی شده است.

  روش بررسی

  روش تحقیق تحلیلی توصیفی بوده و جهت ارزیابی نهایی و تحلیل داده ها از نرم افزار Spss و روش های آماری نظیر میانگین، ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. شیوه جمع آوری اطلاعات میدانی از طریق برداشت عینی محقق و مصاحبه با مسیولین و پر کردن پرسشنامه می باشد.

  نتیجه گیری

  ارزیابی ها و نتایج تحلیل نشان می دهد که رضایتمندی کلی ساکنان از محله گلشن در حد متوسط است. بیشترین رضایتمندی از معیارهای روابط همسایگی بالا در بین ساکنان، متراژ واحد مسکونی، حس تعلق خاطر به محله و... بیان شده است. همچنین براساس تحقیق مشخص شد که از بین ویژگی های فردی، متغیرهای جنسیت، شغل، تحصیلات و تعداد خانوار در برابر ابعاد جمعی اهمیت بیشتری بر روی رضایتمندی سکونتی تاثیرگذار هس

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، کیفیت محیط، رضایتمندی سکونتی، محله گلشن
 • ساینا بابایی*، مرتضی ملکی، محمدرضا مهربانی گلزار صفحات 259-273
  زمینه و هدف

  توجه به شفابخشی از طریق پیاده راه های تفریحی می تواند باعث بهبود سلامت روح و جسم و افزایش میزان بهداشت روان شهرنشینان شود. یکی از مهم ترین ابعاد منظر پیاده راه های تفریحی، عناصر طراحی به کار گرفته شده در آن هاست که به دو گونه محسوس و ذهنی دسته بندی می شوند. پژوهش های بسیاری مولفه های طراحی موثر بر سلامت و آسایش شهروندان را بررسی نموده اند؛ اما تا کنون نگاه جامعی که ارتباط بین عناصر منظر پیاده راه های تفریحی ومولفه های شفابخشی را همراه بادر نظر گرفتن نقش حواس پنج گانه انسان مورد مطالعه قرار داده باشد؛ انجام نشده است.این مقاله در پی شناخت ابعاد موثر پیاده راه های تفریحی بر شفابخشی کاربران به کمک حواس پنج گانه است.

  روش بررسی

  رویکرد پژوهش از نوع کیفی است.به طور کلی، داده های مورد استفاده در تحقیق حاضر در دو بخش داده های مستخرج از "مطالعات پیشین" و داده های مستخرج از "پرسش نامه کاربران متخصص" به دست آمده اند. ابتدا با روش کتابخآن های و استدلال منطقی به تبیین و اولویت بندی ابعاد موثر و مولفه ها پرداخته شد. سپس از طریق فرایند تحلیل شبکه ای فازی به تحلیل نظر متخصصان پرداخته شده است و در انتها به منظور اولویت بندی نهایی عناصر پیاده راه، نتایج حاصل از هر دو مرحله ی قبل به کمک نرمال کردن، یکپارچه شده است.

  یافته ها

   در میان تمامی حواس، حس بینایی بیش ترین نقش را دارا می باشد. همچنین"عناصر طبیعی" در ایجاد شفابخشی از سایر عناصر پیاده راه موثرتر می باشد؛ همچنین بیش ترین میزان شفابخشی در زمینه ی "شفای احساسی/روانی" روی خواهد داد.

  بحث و نتیجه گیری

  مشاهده مناظر طبیعی (محرک وجه دیداری و بصری) و در معرض عناصر طبیعی قرار گرفتن (محرک حس لامسه بویایی و شنیداری) می تواند عوامل تنش زای روان شناختی را کاهش و رفاه بیولوژیکی را افزایش دهد، همچنین سبب بهبود اضطراب های درونی می شوند.

  کلیدواژگان: شفابخش، منظر شفابخش، پیاده راه های تفریحی، حواس پنج گانه، عناصر منظر محسوس
|
 • Seyed Ali Sajjadi, Mehri Delsouz, Ghasem Zolfaghari *, Mohsen MirMohammadi, Hamed Adab Pages 1-13
  Background and Objectives

  Nowadays, people’s life is at risk because of various pollutants into the atmosphere by human action and biological activities. One of the major air pollutants are particulate matter. The aim of this study was to evaluate spatial interpolation methods to determine the concentration PM2.5 and PM10 in Sabzevar city and select the most suitable interpolation method for preparation of zoning maps particulate matter in GIS.

  Materials and Methods

  Particulate matter were measured by a monitoring device, environmental dust model Haz-Dust EPAM 5000 at 48 stations in the city, then in ARC GIS software three well-known spatial interpolation techniques, namely Kriging, Inverse Distance Weighting (IDW) were applied for generating the prediction maps. Finally the best interpolation method was chosen according to the values of each algorithm error.

  Findings

  The results indicated that the RMS was lower between geostatistical and deterministic methods, and the MAPE in deterministic methods was lower.

  Discussion and Conclusion

  The best interpolation method for the particulate matter (PM2.5 and PM10) was deterministic method by IDW function.

  Keywords: Interpolation, GIS, Particulate matter, Geostatistic
 • MohammadReza Khazaei *, Motalleb Byzedi, Iman Babaeian Pages 15-30
  Background and Objective

  In this paper climate change impacts on daily precipitation, daily maximum, and daily minimum temperature are estimated, while joint uncertainties due to natural climate variability and emission scenarios are estimated. By considering these uncertainties, the results incorporate a wide range of future possible situations which is a great importance in increasing the reliability of the results.

  Method

  For downscaling of future GCM scenarios, Weather Generator method is used using LARS-WG model. CGCM3 outputs for based on three emissions scenarios, medium (A1B) and high (A2), low (B1), are downscaled for Zanjan. Uncertainty due to natural climate variability is estimated by comparison of 90% limits of 100 LARS-WG generated series for historic and for each future climate scenarios.

  Findings

  The results of this research show that the daily minimum and maximum temperature will increase in the future. Despite the Uncertainty due to natural climate variability, if is expected that the monthly means of daily minimum and maximum temperature will increase for the entire calendar months. Moreover, the uncertainty of emission scenarios is low in comparison with the future increase in temperature. It is expected that the average of monthly precipitation will decrease for the most of the calendar months; although, there is a little possibility for increase in precipitation due to natural climate variability.

  Discussion and Conclusion

  In result of climate change, temperature and precipitation of the Zanjan will change in the future and uncertainties due to natural climate variability and emission scenarios are important in climate change impact assessment on precipitation and temperature.

  Keywords: Climate Change, natural climate variability, Uncertainty, LARS-WG, stochastic
 • Ali Behnamfrad *, Esmail Khaphaje, Rasool Alaei Pages 31-40
  Background and Objective
  Acid mine drainage (AMD) is the most significant environmental pollution problem associated with the mining activities. AMD is caused by the oxidation of sulfide minerals in the mine tailings that occurs when these materials are exposed to atmospheric oxygen and water. Sangan processing plant annually produces 2.6 million tons of concentrate with iron content more than 66%. During this beneficiation approximately 1.3 Mt/a of tailing material containing 4% sulfur is produced and discarded to the tailings dam. The presence of sulfide minerals associated with water and oxygen in the tailing dam can generates AMD. The aim of this research is to evaluate the acid generation potential of the tailing material.  
  Method
  In order to predict the acid generation potential of the tailing material, samples were taken from the final tailing (i.e., the mixture of various tailing streams of the plant) and also separately from various tailing streams of the plant. Afterwards, the acid generation potential of the samples was determined by modified acid base accounting static tests.
  Results
  The results indicated that the ratio of neutralization potential to acid potential for the final tailing is 2.04.
  Conclusion
  This research showed that the tailing of Sangan iron ore processing plant is in the zone of uncertainty. Hence, additional kinetic testing must be performed for obtaining certainty about acid generation potential.
  Keywords: Sangan Iron Ore Complex, Tailing, Acid Mine Drainage, Modified Acid Base Accounting test
 • Mahdi Banaee *, Amir Zeidi, Maryam Rezaei Pages 42-54
  Background and Objective

  Malachite greenis an extensively used biocide in the aquaculture industry, and is highly effective against important protozoal and fungal infections. It is also used as a food coloring agent, food additive, and medical disinfectant as well as a dye in the silk, wool, jute, leather, cotton, paper, and acrylic industries. Therefore, the elimination of malachite green in wastewater of aquaculture and textile, paper and acrylic industries is essential in order to prevent its adverse effects on aquatic organisms. In this study, degradation of malachite green with titanium dioxide nanoparticles (TiO2 NPs) under UV light was investigated.

  Method

  For this reason, the effects of parameters such as different concentrations of malachite green (3.5, 7 and 14 mg L-1) and the Nano-catalyst concentrations (1.30, 2.60, and 5.20 mg) in constant temperature (25°C) and constant UV intensity (12 W, 230 V, 50 Hz) during 180 minutes were studied.

  Findings

  The best degradation rate of malachite green was found in the concentration of 3.5 mg L-1 malachite green, pH: 9, and 2.60 mg of TiO2 NPs. Although with an increase in titanium dioxide nanoparticles the efficiency and removal rate of malachite green increased, the increase in the photo catalyst had no effects on increasing the efficiency of photo degradation. An increase in pH (9) may improve the removal rate of malachite green through increasing free radicals. An increase in the initial concentration of malachite green decreased the efficiency and removal rate of malachite green.

  Discussion and Conclusion

  Therefore, the photo degradation of malachite green in the presence of TiO2 NPs photo catalyst could be a function of pH, the initial concentration of malachite green and concentration of TiO2 NPs.

  Keywords: Titanium dioxide, malachite green, photo degradation, photo catalyst, UV
 • Hossein Bagheri *, Kazem Darvish Bastami, Ali Hamzepour Pages 55-66
  Introduction

  Polycyclic aromatic hydrocarbon (PAHs) is the most important environmental pollutants which originated from various sources. They are stable in seawater and especially in sediments and their degradation occur slowly. Sixteen numbers of this pollutant are introduced by Environmental Protection Agency (EPA) as serious carcinogen compounds. In this study, the contents of 16 PAHs compounds were determined in the sediments of Sisanagan coastal sediments (South Caspian Sea).

  Material and Methods

  The sampling was performed by Van Veen grab from 12 sites and 4 transect of the study area. Determination of PAHs (16 components) was performed by high performance liquid chromatography (HPLC).

  Results

  The results showed that the total concentration of PAHs varied between 94.55- 336.33 ng/g dry weight of sediments. Maximum individual concentration of PAHs was 132, 97.5 ng g-1 belonged to banzo(b) flouranthene and flouranthene and  Benzo[k]fluoranthene, dibenzo(a,h)anthracen, banzo(g,h.i)perylen, acenaphtylen, banzo (a) pyren and indino were not detected in all of the sampling sites. The total organic matters (TOM) of sampling sites were different from 1.65 to 9.95%.

  Conclusion

  Comparison of PAHs concentrations in the studied sediments with other places in the world showed (PAHs) pollutions of studied sediments are medium to low and results also showed that PAHs pollutants in this area have both pyrogenic (Fuel) and petrogenic sources. Comparing the values obtained in this area with standard PAHs (ISQGs, NOAA) indicated contaminated sediments are not harmful effect on the creatures.

  Keywords: PAHs, Sediment, Pollution, Sisangan, Caspian Sea
 • S.Ali Almodaresi, Alireza Moghaddam, Roya Peirovi *, Raza Ali Fallahzadeh, Hadi Eslami, Mahmood Taghavi, Rasoul Khosravi Pages 67-78
  Background & aim

  To use of beneficial effects (prevention of dental caries) and prevent all adverse effects such as dental and skeletal fluorosis, pregnancy outcomes, and blood pressure, the World Health Organization states concentration of fluoride in drinking water as a guideline 1.8-2 mg/L. The aim of this study was to determine the best deterministic and geostatistical interpolation model to investigate the spatial variability of fluoride in Yazd aquifer using a Geographic Information System.

  Method

  In this cross sectional study, samples were collected from 24 wells, fluoride concentration was determined. To interpolate fluoride, deterministic and geostatistical methods was used in GIS software. Based on cross-validation criteria, best model interpolation was determined and zoning map prepared.

  Results

  The mean fluoride concentration in the samples was equal to 0.2 ± 0.6 mg/L. The minimum and maximum fluoride concentrations respectively were 0.3 and 1.5 mg/L. by considering cross-validation criteria local polynomial Interpolation method (LPI) was selected as best model for fluoride mapping.

  Conclusion

  According to the results, In order to prevent the occurrence of side effects caused by a deficiency or excess fluoride on consumers’ health, it is necessary to conduct needful measures by responsible agencies.

  Keywords: Interpolation, Zoning, Fluoride
 • Farzaneh Behrad, Mehrdad Hadipour, Morteza Naderi *, Azadeh Kazemi Pages 81-91
  Introduction

  Capacity assessment of natural areas in different directions is one of the tools to achieve sustainable development, to reduce pressure on ecosystems and to prevent their destruction. One of the most effective uses of natural ecosystems is circulation, which can have negative effects on natural ecosystems if not planned and planned. In this regard, determining the capacity of the recreation can mitigate to some extent these effects. Because of the nature of the study area where is mountainous, Lorestan waterfall is one of the most fragile natural areas which needs planning to manage the influx of tourists into the area can be effective in protecting the sensitive resources of this ecosystem.

  Material & Methods

  In this study, environmental units of the region were initially formed based on important factors such as the extent and area needed for circulation activities, climate variables such as hot days, stormy and rainy days, as well as topographical variables such as slope, elevation. And geographical directions, first the physical carrier capacity was calculated and then the actual board capacity was calculated.

  Results

  The results showed that the physical board capacity for eligible zones is 1246792 persons and the actual board capacity for suitable zones is 1664 persons per day.

  Discussion and conclusion

  The results obtained for the range of regionally susceptible regions of the grove yielded two types of range, namely physical and real for the development of tourism. Comparison of the calculated quantities shows that considering the ecological constraints in the bush area including altitude, soil depth, vegetation cover and determined parent rock strength, the physical board capacity in areas prone to tourism development is up to 80%.

  Keywords: Ecological tolerance, Ecological variables, land use, sustainable Ecotourism
 • Sanaz Khorami Pour *, Roya Mafi Gholami, Ali Jahani Pages 93-105
  Background and Objective

  This study was conducted in Mohammadabad waste disposal site in Ghazvin in order to determine the concentration of Ni and Pb in Artemisia sieberi and in region’s soil.

  Method

  Three plots were selected. Ten random samples from root and shoot of the plant and also from the soil were collected. Two-way and one-way ANOVA were used to assess the differences of metal concentrations in roots and shoots of the plants, and in the soil of the plots, respectively. Duncan Test was applied to compare the average concentrations of metals in different plots.

  Findings

  The results revealed that the soil of the different plots does not have a significant difference in Ni and Pb concentrations. No significant difference was observed between the metal concentrations in roots and shoots of the plants. The mean concentration of lead in the A.sieberi aerial and root organs was 2.35 mgkg-1 and 3.19 mgkg-1, respectively, and for the nickel metal 3.14 mgkg-1 and 2.99 mgkg-1 respectively.

  Discussion and conclusion

  Bio concentration and transmission factors for Ni and Pb (TF=0.78; 0.81 and BCF=1.10; 0.33, respectively) suggested that A.sieberi is an appropriate plant to remove Pb from soil.

  Keywords: Soil pollution, Heavy Metals (Ni, and Pb), Artemisia sieberi
 • Ahmad Mohamadi Yalsuyi *, Abdolmajid Hajimoradloo, Mahmud Zoqi Pages 107-116
  Introduction

  Biological nitrification, in the system that has a proper substrate to replace bacteria is more efficient than other systems. The major problem substrates, such as substrates that are made of synthetic polymers are their high cost of production and environmental problems. The aim of this study using wheat stalks as a substrate cost as well as review performance on the survival of fish.

  Material and Methods

  To do this, the study added 10% and 5% of the word water storage tank size (240 liters size) of wheat stalks (starch). Control over two groups, one control (no wheat stem) control group (three treatments with three replications). You can calculate this student 10, best, most, 24, 48, 72 and 96 hours after adding ammonia. A weight of 0.28 g is added to each tank in the test volunteer. Treatments at this stage observe pre-budget law, leading to limited reservoirs of wheat stalks containing mosques. Mortality rates were counted 24, 48, 72 and 96 hours after the addition of ammonia. There was no food. One-way ANOVA was used to compare data between treatments and each one by time. The means were compared by SPSS software using LSD test at 0.05 level of confidence.

  Results and Discussion

  The results showed that the ammonia treatment is significantly different than the control group (p > 0/05). The amount of ammonia in treated compared with each other, there was a significant difference (p > 0/05). Greatest amount of ammonia reduced to 10% of the wheat stalk; Lowest fish mortality rates in the second stage of the treatment, 10% of wheat stem (2 number), as well as the control group (without wheat) had the highest mortality of fish (15 number). Results of our study showed that nitrification cycle in the reservoirs that 10% of the volume is dedicated to wheat straw up to 32 times more efficient than the other tanks (tanks without wheat). Well as present study showed that the use the wheat stalks can have a significant role in the increasing the chance of survival of fish, in the face of hyper-acute ammonia.

  Keywords: Bio-filter, Common Carp, Biological filtration, Wheat stalks (wheat chaff)
 • Pooya Farhani, Seyed Ali Jozi *, Saeed Malmasi Pages 117-127
  Background and purpose

  Ignoring hospital wastes management has caused numerous problems. So the consequences of neglecting the management of these wastes have threatened the environment and human health. This research is done in 1394 and is a case study in Dr. Shariati hospital of Tehran. The aim was to assess the current situation of hospital wastes management system and propose practical strategies and suggestions for improving the management system of hospital wastes.

  Material and Methods

  To determine the current status, after observing the place and controlling wastes management condition during 3 months a questionnaire was distributed through SWOT method and Likert scoring scale within 30 persons and its results were used to complete internal and external factors Matrix and tables of SPACE and Freeman methods.

  Results

  The analyses showed scoring of external and internal factors are 2/34 and 2/61 respectively. In order to determine each external and internal factors weight more accurately, the hierarchy structure and paired comparison was established using AHP method and Expert Choice software. To set the position of the hospital, SPACE method was used and the hospital rank was in SO position. At the end, Freeman method was used to prioritize the strategies from stake holders’ point of views and “accurate wastes management” became first by +75 score.

  Conclusion

  As a result, it can be concluded that Freeman and SPACE methods are suitable and efficient for presenting strategic programs in hospital wastes management

  Keywords: hospital wastes, Strategic planning, SPACE method, Freeman method, Tehran, Dr. Shariati Hospital
 • Hossein Nazmfar *, Ali Eshgi, Saredeh Alavi Pages 129-146
  Introduction

  Now competitiveness is a central issue in the world and the use of it, as a tool, is mentioned to achieve sustainable development. Many researchers consider the economic competitiveness equals success, but urban competitiveness should be examined from a broader perspective on aspects of economic and non-economic aspects in addition to the stress of urban life. Due to the vacuum in the field of research aimed at evaluating and ranking states are conducted with an emphasis on social and environmental dimensions.

  Material and Methods

  This study uses 36 indicators of social and environmental dimension to urban competitiveness evaluation techniques using multi-criteria decision making (MCDM). Methods the study population consisted of descriptive analysis of all the provinces in 1390. The models used to analyze the data and SAW HAVE eventually integrated Kandrst technique and competitiveness was divided to 5 groups can be very high, high, moderate, low and very low. To find the coefficients of each indicator used is the Shannon entropy.

  Results and Discussion

  Based on Kandrst mode, the provinces terms of social and environmental indicators of urban competitiveness, there are wide differences. So that the difference between Tehran Province (ranked first) with a score of 30 and Semnan (bottom) with a score of 25, was too high (55) and this gap is caused by an imbalance in land use. Final ranking shows that Tehran, Tehran, Khuzestan, Chaharmahal and Bakhtiari, Isfahan and Khorasan Razavi is very high competitiveness and regions in Kohgiluyeh and Boyer, Ardabil, Yazd, Golestan, Semnan Bakhtiari and competitiveness can be very low.

  Keywords: Urban Competitiveness, social, environmental integration, Kandrst, Iran
 • Hamid Mohammadi *, Alireza Sargazi, Valiollah Sarani Pages 147-160
  Background and Objective

  Low water use efficiency, in addition to wasting scarce water resources, also increases water flow and environmental pollution. Analyzing the effect of increasing water use efficiency can be a useful tool for policy makers. This study aimed to analyze the effects of increasing irrigation efficiency among farmers in Fars province.

  Method

  In this study, multi-objective planning approach was used.

  Findings

  Result showed that Impact of increased irrigation efficiency on cropping pattern and producer's objectives including gross margin and risk as well as its impact on environmental aspects including water and chemical fertilizer use was studied. Employment is also another objective. Regarding the multidimensional impacts, multi objective programming was applied.

  Discussion and Conclusion

  Scenario analysis showed that increase in irrigation efficiency increases gross margin, chemical fertilizer use and diversity in cropping plan. However, it failed to incorporate in risk reduction. It was also found that increase in irrigation efficiency dose not increase employment. In general, the society will be benefited from improvement in irrigation efficiency if the increase of gross margin is considered as the main goal.

  Keywords: irrigation efficiency, Environmental Objectives, Optimal Cropping Plan, Risk, Fars province
 • Habib Moradpour, Jaber Aazami *, Abbasali Zamani, AhmadReza Issaee Pages 161-173
  Background and Objective

  macroinvertebrates communities are very sensitive to environmental pollution. Therefore, we can use to derive the pollution load entering to the ecosystem via their ecological structures. This study aimed to identify macroinvertebrates as well as indicator to evaluate the ecological health of water in the Eghlid.

  Methods

  Thirteen physicochemical parameters have been measured including BOD, COD, NO3, NO2, PO4, NH4, Fecal Coliforms, Temperature, pH, EC, DO, Total Hardness and Turbidity in Eghlid Rivers (Sefid and Gavgodar parts), Fars province- Iran. 

  Findings

  Based on the results, 8161 macroinvertebrates were identified from 14 orders and 24 families with 66 % frequency of Gammaridea belong to Amphipoda order as the most collected family.

  Discussion and Conclusion

  With regard to Spearman correlation (r=0.81), the BMWP/ASPT index had the most dependency with the abiotic parameters. Although, the results didn’t show any significant differences between references and impaired stations (sig > 0.05), but the category of water ecological quality was in moderate to low in all studied stations. This study concluded the ecological status of water in the studied area is not desirable.

  Keywords: Eghlid, Biotic Index, Water quality, macroinvertebrate
 • Maryam Daghestani *, Hossein Niknam Pages 175-184
  Background

  Today, Vermi compost production process as one of the very good procedures in terms of economic,health, and environmental sustainability to stabilize the organic waste is discussed. The aim of this study was Vermi compost production from fruit and vegetable organization waste by earthworm (Eisenia Fetida).

  Methods

  In order to evaluate the quantity of produced Eisenia Foetida and Vermi compost an investigation was conducted in Azadi fruit and vegetable organization. The experiment was completely randomized design with three replications. Treatments were fruit, leaf vegetable and lettuce, non leafly vegatables, paper and combination of four treatments, in similar conditions.

  Results

  the amount of Vermi compost significantly increased by fruit, combination and non leafly vegetables. Also the numbers of mature Eisenia Foetida, significantly increased by fruit and combination. But there were no significant differences in number of immature worms. Total weight of mature and immature worms was increased significantly by using fruit, combination and non-leafy vegetables. The highest increase in the average body length of mature worms and the most used waste were observed during the use of fruit treatment. The results showed that Vermi-compost quality treatments examined were in the standard range and only in terms of the organic matter was higher than the standard level.

  Conclusion

  The results of this study showed that using waste of fruit and vegetable for producing compost from Eisenia Foetida is fully justified.

  Keywords: Eisenia fetida, waste, Earthworm, Vermicompost
 • Mona Karami, Ali Rostami *, Mehdi Heydari Pages 185-199

  The effects of forestry on carbon storage as a cost-effective way to reduce global warming have been proven. In our country, especially in the province of Ilam, for the increase of green space per capita of significant areas of susceptible land, different types of forestry have been affected, but the effects of these forests on soil carbon storage and sequestration have been less studied. In this study, the effects of Tehran pine forest (Pinus eldarica Medw.) And silver cedar (Cupressus arizonica Green.) Along with Iranian oak (Quercus brantii Lindl) Forests on soil carbon sequestration in Choghbaz forest park of Ilam city were investigated. Examine and compare. Also, the relationship between some physical and chemical properties of soil with carbon sequestration of different soils was investigated.

  Method

  to achieve the above goals, 15 of Quercus brantii Lindl. 15 of planted conifer Pinus eldarica Medw and 15 of Cupressus arizonica Green, totally 45 trees were selectes based on random transects and soil samples under the crown of each tree at the same distance from stem (30-50 cm) at 0-30 depth were taken. After transferring the samples to laboratory and the relevant analysis, the amount of carbon sequestration was determined using appropriate formula by organic carbon in the soil samples.

  Results

  The results indicated that soil carbon sequestration of Pinus eldarica Medw. (55.7 ton/ha) was significantly more than Cupressus arizonica Green (39.98 ton/ha) and Quercus brantii Lindl. (29.45 ton/ha). Their economic values for mentioned species were computed 140, 101 and 74 million rial’s respectively. The result of Correlation analysis showed that the percentages of organic matter, nitrogen, electrical conductivity and bulk density were respectively the most important factors for soil carbon sequestration.

  Conclusion and discussion

  based on the obtained results of this study, carbon sequestration potential of different plants species is not the same. Therefore, by identifying the species which have higher capabilities for carbon sequestration and analyzing management factors affecting carbon sequestration, it is possible to advance the programs to revive the lands by carbon sequestration.

  Keywords: Carbon sequestration, Chaghasabz forest park, Conifers species, Ilam County
 • Elahe Pourkarimi, Sadegh Zibakalam *, Nader Noroozi, Masoumeh Ebtekar Pages 201-215

  Environmental protection is a key element in urban management. Due to complex relationships between human and environment in metropolises, the importance of environment is ever-increasing. Heavy environment deterioration and the indicators of the human habitat show significant drop in life satisfaction and life quality in Tehran (Tehran state of the Environment, 2015). A reason for this situation is inter-organizational inconsistencies among those who are in charge of urban environmental management. Sporadic attitudes of the organizations and different policies within the geographical neighboring areas are among managerial and structural deficiencies in the metropolis. This research is an attempted to minimize the effects of such urban difficulties and problems. In this paper The current situation of environment in Tehran metropolis including air, water, biodiversity and human habitat along with the most crucial threats, their effect as well as the associated agencies and organizations have been investigated, using the indicators of OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), UNEP (United Nation Environmental Program) and GFF (Global Environmental Fund). The current management of Tehran environment is studied based on a framework and using SWOT analysis. Then, an ideal urban environmental management framework is proposed for Tehran, with regard to the higher order legal documents of national and international levels and the global models such as: UN Habitat Program, Sustainable Cities Program, Policy and Regulatory Framework for Sustainable Cities Program, Healthy Cities Program, Agenda 21, Strategies of the Environmental European commission and a Good Governance Model, as well as the results of the SWOT analysis In this framework, the authorities in charge of urban management and their responsibilities are determined and classified at three levels of policy-making, decision making and implementation and Target, and the relationship between them are clarified.

  Keywords: Integrated Management, urban environment, Management Framework, Sustainable Cities
 • Fatemeh Hooshmandfiroozabadi *, Maasoomeh Poorsaiedi, Sadaf Salamatian, Hamid Sodaiezadeh Pages 217-229
  Introduction
  Promotion and training of the environment has an important and fundamental role to play in protecting it, so education is considered as one of the main tools in the realization of human development. In this way, human beings as axes of development can play an active and influential role in development while acquiring new abilities. The purpose of this study was to identify the level of environmental awareness among Yazd University students.
  Material and Methods
  For this purpose questions trends in pollution, and biodiversity assessment was brought to the knowledge of students to determine trends in this field. Cochran formula obtained 628 samples collected using questionnaires randomly distributed among students of Yazd University. Data were analyzed with SPSS and Excel software.
  Results and Discussion
  The results indicate the need for environmental education and awareness in the community and promotion of environmental awareness. Type of education on students' awareness about the environment did not have a great impact on the field of education and gender attitudes of people had a great influence.
  Conclusion
  Due to the promotion of environmental education at university level as a starting point can also be useful in filling this gap, capable people with expertise and skills necessary to disseminate knowledge and information related to the environment and the crisis facing the education.
  Keywords: Education, Environment, Questionnaire, Knowledge, Yazd University
 • Malihe Sharifi *, Nasibeh Sadafi Pages 231-244
  Background and Objective

  In the traditional architecture, buildings had close relationships with the surrounding environment, and intimacy to the nature had deep roots in Iranian’s culture. Traditional Bazaars were one of the most important parts of a city and had great impacts on people's social lives and architecture. Due to the expansion of cities, the concept of bazaar has changed and replaced by distributed spaces called shopping centers.

  Method

  In this study, the shortcomings of the current bazaars, and the effects of traditional architecture and organic concept were examined from the perspective of clients and visitors. Descriptive-analytic survey was conducted and questionnaires were distributed randomly among 272 visitors in Rey bazaar, Tajrish traditional bazaar, Almas shopping center, and Tirazheh shopping mall. To evaluate the hypothesis, the single variable T-test and the F-test were applied.

  Findings

  The results indicate that, synthetizing the concept of organic architecture and Iranian traditional architecture in the current shopping malls could meet the users’ expectation.

  Results and discussion

  Exposing the apparent similarity of the environment and an element is not sufficient for users. So, a special attention is required for the psychological aspects received by the visitors.

  Keywords: Nature, organic architecture, traditional architecture, bazaar, Shopping center
 • Ehsan Dorostkar *, Roghiye Vadayeh Kheiry Pages 245-257
  Introduction and Objective

  Quality of life in urban residential environments, including cities in Iran, faces a variety of risks that reduce residents' satisfaction. By identifying the factors that promote the quality of life in urban areas, this study seeks to determine whether optimal residential satisfaction can be achieved. Also suggested in Golshan neighborhood as case study, in order to achieve a better quality of life, interventions should be made in the areas of housing, public transport, open spaces and green areas, and solutions to improve them.

  The Purpose and the Model

   The overall objective of the present study was to measure and localize the quality of life indicators in the Golshan neighborhood and to present strategies for improving the quality of life. The satisfaction model is designed as a basis for evaluating the indicators of quality of life in the four dimensions of physical-spatial, socio-economic, functional-service and environmental.

  Methods

  The research method is descriptive-analytical and in order to final evaluation and data analysis, SPSS software and statistical methods such as mean, Spearman correlation coefficient were used. The method of collecting field information is through objective researcher interviews and interviewing the authorities and filling out the questionnaire.

  Conclusion

  Evaluations and analysis results show that the overall satisfaction of residents in Golshan is moderate. The highest satisfaction with the criteria of high neighborhood relations among residents, area of ​​residential unit, sense of belonging to the neighborhood, etc. is expressed. The study also found that among the individual characteristics, gender, occupation, education and number of households in terms of collective dimensions were more important in affecting residential satisfaction

  Keywords: quality of life, Environmental quality, Residential satisfaction, Gulshan neighborhood
 • Saina Babaei *, Morteza Maleki, MohammadReza Mehrabani Golzar Pages 259-273
  Background and Objectives

  Consideration of Healing through recreational footpaths can improve mental and physical health and increase the mental health of city dwellers. One of the most important dimensions of recreational footpaths is design elements used in them which are categorized into two tangible and subjective species. Many researchers have investigated the effective design components on the health and welfare of citizens; but a comprehensive look at the relationship between landscape elements of recreation footpaths and healing components with regard to the role of the human senses has not been carried out yet. This article seeks to identify effective dimensions of recreation footpaths and their impact on healing the users with the help of the five senses.

  Method

  The research approach is qualitative. In a general view, all the used data in this research obtained from two ways; review of previous researches and experts’ vote. At first, efficient dimensions and components were clarified and prioritized using library methods and logical reasoning; then experts’ recommendations had been analyzed and discussed through fuzzy Analytic Network Process (FANP). At the end, the results of both previous stages were integrated using normalization in order to finalize the priorities of footpath elements.

  Findings

  The findings emphasized that “Sight” has the most impact on perception and healing components, among other senses. Also, natural elements have the most impact on the healing through footpath elements. And the highest proportion of healing will occur in ‘emotional / psychological healing’.

  Discussion and Conclusion

  Seeing "natural landscapes" (through sight and visual aspects) and being in touch with nature (through olfactory, tactile and audible senses), can decrease the psychological stresses and Increase biological well-being as well as heal internal anxiety.

  Keywords: Healing Landscape, Recreation Footpaths, Human Senses, Sensible Scape Elements