فهرست مطالب

پرستار و پزشک در رزم - سال هفتم شماره 23 (تابستان 1398)
 • سال هفتم شماره 23 (تابستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/06/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رسول چمنی قلندری*، محمدافشار اردلان، فریده دکانه ای فرد، سعیده چمنی، اشرف قمچیلی، حجت زارعی، نادر تاری برازین، عیسی پیری صفحات 5-10
  مقدمه

  یکی از چالش های بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر کاهش کیفیت زندگی و سلامت عمومی بیماران است. در دهه اخیر درمان شناختی-رفتاری به عنوان یکی از درمان های موثر در درمان بسیاری از اختلالات معرفی شده است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی درمان شناختی- رفتاری  بر سلامت عمومی و کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر انجام گرفته است.

  روش کار

  پژوهش از نوع نیمه تجربی پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه است. جامعه آماری بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر در زمستان سال 1397 بودند. حجم نمونه شامل 30 نفر، به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و در دو گروه 15 نفری آزمایش و گواه  قرار گرفتند. در این پژوهش از پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و همکاران و کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی استفاده شد. گروه آزمایش تحت درمان شناختی-رفتاری به مدت 10 جلسه 90 دقیقه ای قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکردند. داده ها با استفاده از تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد.

  نتایج

  نتایج به دست آمده نشان داد درمان شناختی-رفتاری در افزایش سلامت عمومی (0.001=p) و کیفیت زندگی (0.026=p) بیماران موثر است. میانگین نمرات سلامت عمومی و کیفیت زندگی در گروه آزمایش نسبت به گروه گواه  بهبود یافته است.

  بحث و نتیجه گیری

  به نظر می رسد که با اجرای درمان شناختی-رفتاری می توان به ارتقای کیفیت زندگی و سلامت عمومی در بیماران مبتلا به سندرم روده تحریک پذیر کمک کرد

  کلیدواژگان: درمان شناختی-رفتاری، سلامت عمومی، کیفیت زندگی
 • فاطمه معینی*، نجمه طاهری، ناصر گودرزی، پرویز دباغی، امیرمحسن راه نجات، وحید دنیوی صفحات 20-25
  مقدمه

  اختلال استرس پس از سانحه یکی از فراگیرترین اختلالات پس از وقوع حوادث آسیب زا است. پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی شفقت درمانی بر بهبود علایم اختلال استرس پس از سانحه انجام شد.

  روش کار

  جامعه آماری شامل جانبازان جنگ تحمیلی مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مراجعه کننده به بیمارستان ابن سینای شهر مشهد بود که از میان آنها تعداد 30 نفر به شیوه در دسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل (هرگروه 15 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایش طی هشت جلسه، شفقت درمانی را دریافت کردند و گروه کنترل هیچ مداخله ای دریافت نکردند. متغیر وابسته در دو نوبت پیش آزمون و پس آزمون مورد اندازه گیری قرار گرفت. برای اندازه گیری متغیر از مقیاس استرس پس از سانحه می سی سی پی استفاده شد.

  نتایج

  تحلیل داده ها با استفاده از روش تحلیل کواریانس تک متغیره نشان داد که با کنترل اثرات پیش آزمون، شفقت درمانی اثر معنی داری بر بهبود علایم اختلال استرس پس از سانحه داشت.

   نتیجه گیری

  مطالعه حاضر نشان می دهد که شفقت درمانی گروهی با کاهش در هیجانات منفی و بهبود روابط بین فردی باعث بهبود علایم اختلال استرس پس از سانحه می شود.

  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از سانحه، شفقت درمانی، جانبازان
 • حسین جاوید نمین، محمد قمری* صفحات 26-32
  مقدمه

    وجود 8 سال جنگ تحمیلی در ایران موجب شده است گروه قابل توجهی از رزمندگان و جانبازان به  علایم اختلال استرس پس از سانحه (PTSD) دچار شوند. در این مطالعه اثر گروه درمانی شناختی-رفتاری بر کاهش اضطراب ناشی از اختلال استرس پس از سانحه مورد بررسی قرار گرفت.

  روش کار

  این پژوهش کاربردی با طرح نیمه آزمایش به صورت پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل در سال 97-1396 در بیمارستان روان پزشکی صدر شهر تهران انجام پذیرفت و تعداد 30 نفر از جانبازان مبتلا به (PTSD) به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند. گروه آزمایش به مدت 14 جلسه تحت درمان شناختی-رفتاری قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها، مقیاس سنجش اضطراب و استرس و افسردگی DASS-21 بود. تجزیه و تحلیل آماری داده ها به روش تحلیل کوواریانس تک متغیره و آزمون لوین انجام شد.

  یافته ها

   پس از تعدیل نمرات پیش آزمون تفاوت بین گروه آزمایش و کنترل معنی دار بود. بر اساس تحلیل کوواریانس یک طرفه به روی نمره کل افراد در متغیر اضطراب بین گروه آزمایش و کنترل تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0 > P) و (372/19= F) .

  بحث و نتیجه گیری

   این مداخله نشان داد که درمان شناختی-رفتاری موجب کاهش اضطراب در جانبازان مبتلا به استرس پس از سانحه شده است.

  کلیدواژگان: درمان شناختی و رفتاری، اختلال استرس پس از سانحه، اضطراب
 • گل فروز میرزاپور نورآبادی، عباس صارمی، محمد پرستش* صفحات 33-38
  مقدمه

  جینسینگ از جمله مکمل های گیاهی است که امروزه جهت بهبود کارایی ورزشکاران استفاده می شود. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرین سرعتی همراه با مکمل جینسینگ بر توان هوازی و بی‏هوازی دختران تمرین کرده بود.

  روش کار

  در این مطالعه نیمه تجربی، 30 دختر فعال به طور تصادفی در سه گروه تمرین به همراه مکمل، تمرین و کنترل قرار گرفتند. افراد گروه مکمل به همراه تمرین و تمرین به مدت 8 هفته، سه جلسه در هفته به اجرای تمرینات سرعتی پرداختند. گروه مکمل به همراه تمرین یک ساعت قبل از تمرینات سرعتی یک عدد کپسول 250 میلی گرمی جینسینگ مصرف می ‏کردند. قبل و بعد از برنامه تمرین و مکمل دهی، توان هوازی و بی هوازی و عملکرد سرعتی اندازه گیری به عمل آمد. به منظور بررسی نتایج از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی توکی در سطح معنی داری 0/05≥P استفاده شد.

  یافته ‏ها

   یافته‏ ها نشان داد که توان هوازی و عملکرد سرعتی در گروه تمرین به همراه مکمل نسبت به گروه تمرین و کنترل به طور معنی‏ داری بهبود پیدا کرد، در حالی که توان بی‏هوازی در بین سه گروه تفاوت معنی ‏داری نداشت.

  بحث و نتیجه گیری

  براساس یافته های تحقیق حاضر به نظر می‏ رسد که مکمل جینسینگ می ‏تواند باعث بهبود توان هوازی و عملکرد سرعتی شود.

  کلیدواژگان: تمرین سرعتی، جینسینگ، توان هوازی، توان بی هوازی، عملکرد سرعتی
 • محمدفلاح محمدی*، وحید سبحانی صفحات 39-45
  زمینه و هدف

  یکی از مشکلاتی که افراد پرتحرک به ویژه نظامیان با آن روبرو هستند، میزان بالای وقوع آسیب های عضلانی-اسکلتی و به دنبال آن از دست رفتن زمان خدمت و هزینه های گزاف ناشی از آن است. این آسیب ها به دلایل مختلفی اتفاق می افتند که برخی از آنان قابل اصلاح و پیشگیری هستند. هدف از مطالعه حاضر بررسی ارتباط همبستگی بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک، استقامت عضلات ناحیه مرکزی بدن و ثبات پاسچرال پویا می باشد.

  روش ها

  در مطالعه حاضر 30 تکاور نظامی (سن 4/76 ± 29/45) بودند که تحت ارزیابی و اندازه گیری قرار گرفتند. ابتدا ویژگی های آنتروپومتریک شامل قد، وزن و شاخص توده بدن (BMI)، مورد ارزیابی قرار گرفت. سپس آزمون های میدانی مگیل (استقامت عضلات ناحیه مرکزی بدن) و آزمون سنجش ثبات پاسچرال پویا روی آنان اجرا گردید. در انتها داده های به دست آمده از طریق آزمون همبستگی پیرسون (0/05>P) تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که بین شاخص های مورد نظر آنتروپومتری و استقامت عضلات ناحیه مرکزی بدن آزمودنی ها و شاخص DPSI همبستگی معناداری وجود ندارد. اما بین برخی شاخص ه ای آنتروپومتری و استقامت عضلات ناحیه مرکزی بدن همبستگی معنادار وجود داشت (0/05>P).

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش حاضر نشان داد بین برخی ویژگی های آنتروپومتریک (وزن، BMI) و استقامت عضلات ناحیه مرکزی بدن (آزمون های پلانک) ارتباط معناداری وجود دارد. بدین معنا که هر چه وزن و BMI افراد کاهش پیدا کند نمرات آزمون مگیل به ویژه آزمون های پلانک و پلانک از طرفین بهتر خواهند شد. در نتیجه، کنترل وزن به ویژه در کارکنان نظامی به منظور کاهش ضعف در عضلات ناحیه مرکزی و در نهایت جلوگیری از بروز کمردرد که امری نسبتا شایع می باشد ضروری است.

  کلیدواژگان: ویژگی های آنتروپومتریک، استقامت عضلات ناحیه مرکزی، ثبات پاسچرال پویا، آسیب های عضلانی-اسکلتی
 • مرتضی موسوی* صفحات 46-51
  مقدمه

  امروزه اهمیت دانش بیشتر از منابع سنتی مانند نیروی کار، زمین و سرمایه مالی است و در اختیار داشتن دانش منحصر به فرد و اهرم دانش موثر منجر به مزیت های رقابتی خواهد شد، در نتیجه این مطالعه با هدف دستیابی به الگوی راهبردی مدیریت دانش در بیمارستان 523 ارتش انجام شده است.

  روش کار

  مقاله حاضر بخشی از یک مطالعه گراندد تیوری بود. تحلیل مقایسه ای مداوم همزمان با جمع آوری داده ها و با استفاده از نرم افزار MAXQDA نسخه 2016 انجام و نمونه گیری از نوع هدفمند از میان کارکنان باتجربه و با حداکثر واریانس در زمینه مورد مطالعه انتخاب شدند.

  یافته ها

  مشارکت کنندگان تحقیق شامل 17 نفر با سابقه کار بخش های متنوع بیمارستانی بودند. ساختار مدیریت دانش نیز در ابعاد: پدیده مورد مطالعه و پیامد حاصل شده طبقه بندی گردید که این طبقات بر اساس الگوی پارادایمی، ساختار مدیریت دانش را مشخص نمودند.

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج حاصل از پژوهش نشان داد مدیریت دانش عبارت است از اداره فرایند تراوش دانش، آرایش دانش و تولد دانش، که طی این فرایند، پیامد انتشار و کاربرد دانش را در بر دارد. این تعریف ساختاری از مدیریت دانش برخاسته از زمینه و شرایط موجود در سیستم بهداشتی و درمانی بیمارستان 523  ارتش بود.

  کلیدواژگان: مدیریت دانش، تراوش دانش، آرایش دانش، تولد دانش، کاربرد دانش، انتشار دانش
 • احمد کیخا، مژگان محمدی مهر* صفحات 59-67
  مقدمه

  افزایش بی اخلاقی ها و سرقت های علمی در نظام آموزش عالی کشور  به یک بحران جدی مبدل شده است. از این رو، هدف از این مطالعه تحلیل مصادیق سرقت علمی و معرفی نرم افزارهای شناسایی سرقت علمی می باشد.

  روش کار

  پژوهش حاضر یک مطالعه مروری-روایتی است. مقالات فارسی و لاتین مرتبط با استفاده از کلیدواژه های سرقت علمی در پایگاه های اطلاعاتی در بازه زمانی 2003-2014 جستجو شدند. از بین 59 مقاله استخراج شده پس از بررسی، 33 مقاله تحلیل اسنادی شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته های مطالعه، 14 مورد مصداق سرقت علمی شناسایی شد که شامل سرقت از خود، سرقت علمی موزاییکی، داده سازی، فریب کاری یا دروغ پردازی، سرقت استعاره ای، نادرستی در نام نویسندگان، سرقت سبک استدلال، انتشارات همپوشان، سرقت ترجمه و تغییر زبان، سرقت ایده، کپی و پیست، سرقت علمی ساختاری، سرقت علمی عمدی و سرقت علمی غیر عمدی می باشد. 25 نرم افزار پیشرو در قلمروی شناسایی سرقت علمی وجود دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به یافته های مطالعه حاضر، توصیه می گردد مسیولین با برگزاری کارگاه های آموزشی، ضمن ترویج فرهنگ اخلاق پژوهشی به معرفی و نحوه استفاده از نرم افزارهای شناسایی آن همت گمارند.

  کلیدواژگان: پژوهش، سرقت علمی، اخلاق در پژوهش
|
 • Rasoul Chamani Ghalandary *, MohammadAfshar Ardalan, Farideh Dokaneifard, Saideh Chamani, Ashraf Ghamchili, Hojjat Zarei, Nader Taribarazin, Isaa Piri Pages 5-10
  Background

  One of the challenges of patients with irritable bowel syndrome is to reduce the quality of life and general health of patients. In the last decade, cognitive-behavioral therapy has been introduced as one of the effective treatments for many disorders. The purpose of this study was to determine the effectiveness of cognitive-behavioral therapy on the general health and quality of life of patients with irritable bowel syndrome.

  methods

  The research is a semi-experimental pre-test and post-test with the control group. The statistical population included patients with irritable bowel syndrome who were in 2019. Sample size included 30 people from this community, who were selected by available sampling method and tested in two equal groups. The Global health questionnaire, Goldberg et al., and the quality of life of the world health organization were used. The experimental group received cognitive-behavioral therapy for 10 sessions of 90 minutes and the control group received no intervention. The data was analyzed using covariance analysis.

  Results

  The results showed that cognitive-behavioral therapy was effective in increasing general health (P = 0.001) and quality of life (P = 0.026). In other words, the average of general health and quality of life scores in the experimental group was improved in comparison with the control group.

  Conclusion

  It seems that by implementing cognitive-behavioral therapy, it is possible to improve the quality of life and general health in patients with irritable bowel syndrome.

   

  Keywords: cognitive-behavioral therapy, general health, quality of life
 • F.Moeeni*, N.Taheri, N. Goodarzi, P.Dabaghi, AM.Rahnejat, V.Donyavi Pages 20-25
  Background

  Post-Traumatic Stress Disorder is one of the most prevalent post traumatic events. The purpose of this study was to determine the efficacy of compassion therapy in improving the symptoms of post-traumatic stress disorder.

  Methods

  The study population consisted of war veterans with post-traumatic stress disorder referring to Ebnesina Hospital in Mashhad, Iran. 30 individuals of the population were selected by available method and randomly divided to experimental and control groups (15 people each). The experimental group received 8 compassion focused therapy and the control group did not receive any intervention. Dependent variables were measured in both pre-test and post-test. The Mississippi-Causal Stress Scale was used to measure the variable.

  Results

  Data analysis using univariate analysis of covariance showed that by controlling for pre-test effects, compassion therapy had a significant effect on the improvement of symptoms of post-traumatic stress disorder.

  Conclusion

  The present study showed that group compassion therapy reduces symptoms of post-traumatic stress disorder by reducing the negative emotions and improving interpersonal relationships.

  Keywords: Post-traumatic stress disorder, Compassion therapy, War veterans
 • Hossien Javid namin, Mohammad Ghamari* Pages 26-32
  Background

  Eight years of imposed war between Iran and Iraq has caused a considerable number of soldiers and disabled veterans to experience symptoms of posttraumatic stress disorder (PTSD). In the present study, the effect of group cognitive-behavioral therapy on reduction PTSD caused anxiety has been studied.

  Methods

  This applied study was conducted in the form of a quasi-experimental study with a pre-test, post-test design and a control group at Sadr psychiatric hospital in Tehran during the years 2017-18. A total of 30 disabled veterans with PTSD were selected through an available sampling method, and divided into two groups: experimental and control group. The experimental group underwent cognitive-behavioural therapy for 14 sessions. The depression, anxiety and stress scales (DASS-21) was used for data collection. Data were analysed by analysis of covariance (ANCOVA) and Levene’s test.

  Results

  After modifying pre-test scores, the difference between experimental and control groups was significant. Based on the one-way ANCOVA carried out on the subjects’ total scores, there was a significant difference between experimental and control groups in the “anxiety”  variable (P < 0.05) and (F=19.372).

  Conclusion

  This intervention showed that cognitive-behavioural therapy had reduced anxiety among disabled veterans with PTSD.

  Keywords: cognitive-behavioural therapy, posttraumatic stress disorder (PTSD), anxiety
 • Golforus Mirzapurnoorabadi, Abbas Saremi, Mohammad Parastesh* Pages 33-38
  Background

  Ginseng is one of the herbal additives that is used to improve the activity of athletes. The purpose of this study was to determine the effect of 8 weeks of speed training with Ginseng supplement on the aerobic and anaerobic power of trained girls the students.

  Methods

  In this semi-experimental study, 30 active girls were randomly selected and after completing the consent forms divided into three equal groups: training with supplement, training and control. Individuals of training with supplement and training groups perform speed training for eight weeks, three sessions per week. The training with supplement group consumed 250 milligrams of ginseng one hour before training. Aerobic and anaerobic power and speed performance were measured before and after the training program. The Shapiro-Wilk test was used to evaluate of normal distribution of data and the results were analyzed using ANOVA test and Tukey post-hoc test at P≤0.05.

  Results

  The results showed that aerobic power and speed performance in the training with supplement group significantly improved compared to the training and control groups, while the anaerobic power was not significantly different between the three groups.

  conclusion

  Based on the findings of this study, it seems that Ginseng supplementation can improve aerobic power and speed performance.

  Keywords: Speed training, Ginseng, Aerobic power, Anaerobic power, Speed performance
 • MohammadFallah Mohammadi*, Vahid Sobhani Pages 39-45
  Background

  One of the problems encountered by active population, especially military personnel, is high incidence of musculoskeletal injuries leading to lose work time and high expenses. These injuries occur due to so many reasons, some of which are considered to be modifiable. The aim of the present study was to investigate correlation between some anthropometrical characteristics, core muscle endurance, and dynamic postural stability.

  Methods

  Thirty commandoes (age of 29.45 ± 4.76) selected for this study and underwent assessments. Some anthropometrical indices (height, weight, BMI) have been measured. Then, McGill standardized testing battery (core muscle endurance tests) and dynamic postural stability test have been conducted. Data were analyzed using Pearson correlation test (P<.05).

  Results

  Pearson correlation test showed no significant relationship between anthropometrical characteristics, core muscle endurance, and dynamic postural stability index. But significant and negative correlation have been found between some anthropometrical features (weight, BMI) and core muscle endurance tests (P<.05).

  Conclusion

  The findings of the present study showed that there are significant correlation between some anthropometrical features (weight, BMI) and McGill tests (plank, side plank). It means that higher weight and BMI, leads to worse McGill test scores. Therefore, weight control -especially among military personnel- is recommended in order to reduce core muscle weakness and prevent low back pain which is a relatively common problem.

  Keywords: Anthropometrical characteristics, Core muscle endurance, Dynamic postural stability, musculoskeletal injuries
 • Mortaza Mousavi* Pages 46-51
  Background

  The importance of knowledge is greater than traditional sources such as labor, land, and financial capital. The availability of unique knowledge and leverage of effective knowledge will lead to competitive advantages. As a result, this study aims to achieving a strategic knowledge management model at the 523 Army hospital.

  Methods

  The present study was a part of a grounded theory study. Continuous comparative analysis was performed concurrently with data collection using MAXQDA version 2016, and targeted sampling was selected from experienced and maximal variables in the field.

  Results

  The research participants included 17 people with a history of work in various hospital departments. The structure of knowledge management is also categorized in terms of: the phenomenon studied and the resulting outcomes, which, according to the paradigmatic model, identified the structure of knowledge management.

  Conclusion

  The results of the research showed that knowledge management is the management of the process of knowledge leakage, knowledge arrangement and the birth of knowledge, which -during this process- results from the dissemination and application of knowledge. This structural definition of knowledge management emerged from the context and conditions in the health care system of the 523 Army hospital.

  Keywords: Knowledge Management, knowledge leakage, knowledge arrangement, knowledge birth, knowledge application, knowledge dissemination
 • Mojgan Mohammadimehr, Ahmad Keykha* Pages 59-67
  Background

  Increasing Immorality and Plagiarism in the country's higher education system has become a serious crisis. Hence, the purpose of this study was to analyze the Examples of Plagiarism and the introduction of Plagiarism detection software.

  Method

  The present study is a narrative review study. Articles in Persian and Latin related to the use of scientific theft key words in databases were searched in the period 2003-2014. Of the 59 papers extracted after the review, 33 papers were analyzed.

  Results

  Based on the findings of the study, 14 cases of academic theft were identified, including Self-plagiarism, Mosaic plagiarism, Data Plagiarism, Disguised Plagiarism, Metaphor plagiarism, Inaccurate Authorship, Reasoning Style Plagiarism, Overlapping Publications, Plagiarism by Translation, Idea plagiarism, Copy & Paste, Structural Plagiarism, Intentional plagiarism, Unintentional plagiarism. There are 25 leading software in the field of identity plagiarism.

  Conclusion

  Regarding the findings of this study, it is recommended to perform workshops, promoting the culture of research ethics,  and introduce and use the software to identify Plagiarism.

  Keywords: Research, Plagiarism, Ethics in research