فهرست مطالب

مطالعات توسعه اجتماعی ایران - سال دوازدهم شماره 1 (زمستان 1398)
 • سال دوازدهم شماره 1 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/11/22
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حمیدرضا قدسی راد، میثم موسایی*، باقر ساروخانی صفحات 7-21

  هرجامعه ای در روند توسعه خود به طور اجتناب ناپذیری با درجه ای از آسیب ها و مسایل اجتماعی مختلف روبرو است. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر توسعه اقتصادی بر نابرابری اجتماعی در کلان شهر تهران است. این بررسی می تواند میزان کارآمدی توسعه اقتصادی را آشکار ساخته و نقاط قوت و ضعف آن را مشخص کند. سپس نظریات صاحب نظران کلاسیک و نظریه پردازان جدید در زمینه توسعه اقتصادی و نابرابری اجتماعی مطالعه شده و از مجموع این مطالعات، شاخص هایی برای بررسی اثر توسعه اقتصادی بر نابرابری اجتماعی در کلان شهر تهران انتخاب شد. این پژوهش به روش اسنادی و آماری در دوره زمانی سال های 1385-1390 صورت گرفته است. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های همبستگی پیرسون و اسپیرمن استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که بین توسعه اقتصادی و نابرابری اجتماعی در کلان شهر تهران ارتباط معنی داری وجود ندارد هرچند با افزایش میزان توسعه یافتگی تا حدودی بر میزان نابرابری اجتماعی افزوده شده است. این مطلب حاکی از آن است که کلان شهر تهران در مراحل ابتدایی توسعه اقتصادی می باشد.

  کلیدواژگان: توسعه اقتصادی، نابرابری اجتماعی، کلان شهر
 • حسین بشیری گیوی، مهرداد نوابخش*، سروش فتحی صفحات 23-35

  این تحقیق با عنوان تبیین جامعه شناختی نقش نهادهای مدنی در برقراری دموکراسی محلی در شهر تهران سال 1395به روش پیمایش و با ابزار پرسشنامه انجام شد. امروزه به دلیل گستردگی و پیچیدگی مسایل شهری و همچنین کسب تجارب گوناگون درزمینه شرایط تحقق پروژه ها و برنامه های شهری، جلب مشارکت های مردمی در راستای دستیابی به اهداف مطلوب جوامع محلی، از ملزومات مدیریت شهر است. از سویی، تجربه نشان داده که تحقق امر مشارکت در معنای واقعی آن مستلزم نهادینه شدن و پایداری مشارکت است. امری که با شکل گیری طیف تشکل ها و نهادهای جامعه متقارن است. به بیان دیگر، گسترش و تعمیق مشارکت های مردمی نیازمند سازمان دهی، نهادسازی و ایجاد شرایط ساختاری مناسب است. فرضیه های مشارکت فرهنگی و اجتماعی با نهادهای مدنی رابطه معنی داری مشاهده شد ولی بین نهادهای مدنی و مشارکت مدیریتی، مشارکت در تصمیم گیری و مشارکت مشاوره ای رابطه معنی داری وجود نداشت. در آزمون رگرسیون ضریب تعیین تعدیل شده بیش از 50 درصد به پیش بینی دموکراسی محلی با متغیر مستقل نهادهای مدنی پرداخت.

  کلیدواژگان: نهادهای مدنی، دموکراسی محلی، مشارکت، شهر تهران
 • لیلا فتحی*، علی رضا کلدی، باقر ساروخانی صفحات 37-54

  ظهور فضای مجازی و گسترش استفاده از شبکه های اجتماعی در بین جوانان و دانشجویان، بر سبک زندگی و گذران وقت آنان تاثیر گذاشته است. بر این اساس این مقاله با هدف بررسی میزان استفاده، الگوی مصرف و عوامل موثر بر مصرف شبکه های اجتماعی مجازی در بین دانشجویان انجام یافته است. رویکرد تحقیق ترکیبی، روش تحقیق کمی و کیفی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و مصاحبه است. جامعه آماری دانشجویان دانشگاه تهران است که بر اساس آن حجم نمونه به تعداد 350 نفر انتخاب شده است. شیوه نمونه گیری، از نوع احتمالی  و طبقه ای سیستماتیک است. یافته های کیفی در خصوص انگیزه استفاده از شبکه های اجتماعی دانشجویان نشان داد سرگرمی و گذران وقت و کنار آمدن با تنهایی، جویای حال دوستان و آشنایان، در جریان اوضاع و احوال جامعه قرار گرفتن و دانلود مقاله و کتاب، به ترتیب مهم ترین انگیزه دانشجویان برای استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی است الگوی مصرف شبکه های اجتماعی در بین بیش از 80 درصد از  دانشجویان، تلگرام و اینستاگرام است. این وضعیت طبق رویکردهای نظری تحقیق به دلیل غنای رسانه ای و معاشرت پذیری بالا و امنیت بالای این شبکه ها برای حفظ اطلاعات کاربران است. نتایج تحلیل رگرسیونی و تحلیل مسیر متغیرها نشان می دهد از بین متغیرهای وارد شده در معادلات رگرسیونی، 5  متغیر) سن، درآمد، سرمایه فرهنگی، وضعیت اشتغال و خودافشایی (اثر مستقیم و 2 متغیر دیگر(مقطع تحصیلی و سرمایه اجتماعی) صرفا به صورت غیرمستقیم بر میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی اثرگذار بوده اند. در مجموع، متغیرهای مستقل این تحقیق 31 درصد از تغییرات متغیر تابع یعنی میزان استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی را تبیین نموده اند.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، فضای مجازی، تمایل به گمنامی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فرهنگی، تمایل به خودافشایی، تلگرام
 • افروشه آزادمجد، محمدرضا رسولی*، سید محمد دادگران صفحات 55-68

  پژوهش حاضر بر آن است که به ارایه مدلی از مولفه های پوشش اخبار توسعه اجتماعی در ذایقه سازی افکار عمومی بپردازد. که در این راه از روش تلفیقی استفاده می کند و برای شناسایی مولفه های پوشش خبرهای توسعه اجتماعی و تدوین پرسشنامه از روش کیفی و تکنیک پرسشنامه نیمه ساخت یافته استفاده، و برای آزمون فرضیات بوسیله داده های جمع آوری شده بوسیله پرسشنامه از روش کمی و پیمایش استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه خبرنگاران مشغول به کار در روزنامه ها، خبرگزاری ها و سایت های فعال در شهر تهران می باشد، که در سال 1396 فعال می باشند، و تعداد آنها 1945 نفر از 108 پایگاه خبری می باشد، که پرسشنامه ها با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نامتناسب بین 330 نفر از افراد جامعه آماری توزیع گردید. نتایج حاکی از آن است که متغیر پوشش اخبار توسعه اجتماعی و ابعاد صداقت و شفافیت در خبر، قابل درک بودن خبر، سازگاری محتوا و موضوعات خبری با نیاز مخاطب و برطرف کردن نیازهای خبری مخاطب با ذایقه سازی افکار عمومی رابطه دارند، و تنها در رابطه بی طرفی سیاسی با ذایقه سازی افکار عمومی رابطه ای دیده نمی شود.

  کلیدواژگان: ذائقه سازی، افکار عمومی، اخبار توسعه اجتماعی، صداقت و شفافیت در خبر، قابل درک بودن، سازگاری محتوا با نیاز مخاطب و بی طرفی سیاسی
 • هادی برغمدی*، عادل عبدالهی صفحات 69-87

  پژوهش حاضر باهدف بررسی درجه عضویت شهر تهران در مجموعه مشارکت اجتماعی با استفاده از مفاهیم مرتبط با مجموعه های فازی انجام شده است. میزان عضویت شهروندان تهرانی در دو مجموعه اعتماد اجتماعی و همبستگی اجتماعی نیز به عنوان شروط علی لازم برای مشارکت اجتماعی با استفاده از شاخص سازگاری و پوشش مورد بررسی قرارگرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر مسیر توصیفی و تبیینی، از نظر میزان ژرفایی، سطحی نگر و ازنظر زمان مقطعی است. روش گردآوری اطلاعات نیز میدانی و اسنادی بوده است. جامعه آماری کلیه ساکنان بالای 15سال مناطق 22گانه شهر تهران و حجم نمونه 920 نفر بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم انتخاب و با ابزار پرسشنامه مورد بررسی قرارگرفته اند. یافته های پژوهش نشان داده است که اعتماد اجتماعی و همبستگی اجتماعی شروط علی لازم برای مشارکت اجتماعی شهروندان تهرانی بوده است. همچنین اعتماد اجتماعی0.6247درصد و همبستگی اجتماعی 0.4734 درصد از فضای مشارکت اجتماعی شهر تهران را پوشش داده است که پوشش بیشتر اعتماد اجتماعی نشان از اهمیت بیشتر این متغیر در عضویت شهر تهران در مجموعه مشارکت اجتماعی دارد.

  کلیدواژگان: اعتماد اجتماعی، همبستگی اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شهر تهران، مجموعه های فازی
 • سعید کشانی، طهمورث شیری*، زهرا حضرتی صومعه صفحات 89-101

  ایران کشوری با پتانسیل های متنوع گردشگری فرهنگی، تاریخی، طبیعی، تنوع قومیتی و هنری بدون شک می تواند یکی از روش های توسعه باشد؛ اما علی رغم حرف های خوش آب و رنگ دولت ها در این خصوص همچنان این صنعت جایگاه واقعی خود را به عنوان عامل توسعه نیافته است. در این تحقیق که باهدف مطالعه تطبیقی شاخص های صنعت گردشگری در دولت دهم و یازدهم صورت گرفته با تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ده تن از خبرگان در حوزه گردشگری در سطح مدیریت، اجرا و آموزش به این نتیجه دست یافتیم چارچوب کنترلی و نظارتی گردشگری، محیط تجاری و زیرساخت های گردشگری، منابع انسانی، فرهنگی و طبیعی گردشگری زمینه رونق صنعت گردشگری را فراهم می آورد. تحلیل مصاحبه ها نشان می دهد عدم وجود یک سند جامع راهبردی در کشور و تغییرات پی درپی مدیران صنعت گردشگری و اولویت قرار ندادن این صنعت در همه دولت ها حاکی از آن است که تغییرات در این صنعت آن قدر چشمگیر نیست که تفاوت های قابل ارایه ای داشته باشد؛ بنابراین شاخص های صنعت گردشگری در دولت های دهم و یازدهم تفاوت چندانی نداشته است. پیشنهاد می شود سند جامع راهبردی این صنعت تدوین و مصوب شده و اقدامات اجرایی با کمک خبرگان کاربرد این حوزه جدا از هرگونه رویکرد سیاسی در ساختار دولت ها در نظر گرفته شود. با این روند شاخص های شناسایی شده در این تحقیق محقق می گردد.

  کلیدواژگان: گردشگری، توسعه، رونق اقتصادی، دولت
 • فاطمه حقانی صرمی، غلامحسین زرگری نژاد*، سینا فروزش صفحات 103-121

  مهم ترین عرصه ی مشارکت سیاسی زنان ایران پس از وقوع انقلاب اسلامی، قوه قانونگذاری به ویژه در مجلس پنجم بوده است؛ دوره ی پنجم مجلس شورای اسلامی شاهد حضور بیش ترین تعداد زنان در مقام نمایندگی مجلس بود. در این دوره زنان نماینده موفق به تصویب قوانین مهمی در جهت بهبود وضعیت زنان در جامعه ی ایران شدند. پرسش اصلی در این مقاله این است که چه عواملی باعث موفقیت نمایندگان زن در تصویب قوانین مربوط به زنان در مجلس پنجم شدند؟ این پژوهش با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس پنجم، کتابخانه ی مجلس و نشریات صورت گرفته و مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی است. در این پژوهش، ضمن بیان پیشینه ی مشارکت زنان در عرصه های مختلف اجتماعی، با بررسی مصوبات مجلس پنجم شورای اسلامی در خصوص زنان، به تبیین نقش و عملکرد نمایندگان زن پرداخته شده  است. یافته های پژوهش نشانگر آن هستند که افزایش سطح مشارکت سیاسی زنان در جامعه ی ایران و در پی آن، افزایش تعداد نمایندگان، تحصیلات بالاتر نمایندگان زن نسبت به دوره های پیشین، روی کار آمدن دولت هم سو با رویکرد توجه به حقوق زنان، تغییرات فرهنگی-اجتماعی در جامعه و تاثیر رسانه ها در افزایش آگاهی زنان، از عوامل موثر در موفقیت نمایندگان زن در مجلس پنجم به شمار می آیند. ضمنا با در نظر گرفتن نقش عامل "هویت"در فرایند تصویب قوانین مربوط به مطالبات زنان، گفتمان های هویتی موجود در حوزه های سیاسی-اجتماعی و جایگاه زنان در انقلاب اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی از عوامل تعیین کننده در تصویب قوانین به شمار می روند.

  کلیدواژگان: مجلس شورای اسلامی، زنان نماینده، نمایندگی مجلس، مجلس پنجم، مصوبات، مشارکت
 • احمدصالح صفار*، شیرین احمدنیا صفحات 123-140

  جایگاه ممتاز علوم اجتماعی در دستیابی به توسعه پایدار امری واضح است . اما نقش آفرینی موثر این علوم در توسعه جوامع نیازمند طراحی ساز و کاری است که بتواند به "بومی سازی" در انطباق و سازگاری با ساختارهای خاص و متنوع فرهنگی - اجتماعی بپردازد. اثبات گرایان به جهت ادعا درباره تناسب پدیده های طبیعی و اجتماعی ، بر عدم ضرورت بومی سازی علوم اجتماعی اصرار دارند . اما رهیافت انتقادی با تکیه بر تاثیر اجتناب ناپذیر شرایط و ارزش های خاص اجتماعی بر فرآیند تولید علم، بومی سازی را مساله ای ضروری می داند. براساس چارچوب مفهومی می توان فرض کرد که علم بهنجار نهایتا به بومی سازی علوم اجتماعی منجر می شود. بر این اساس می توان با مفهوم سازی درونی متغیرها باتوجه به ویژگی های جامعه و انطباق فرآیندهای پژوهش علمی با شرایط موجود، علوم اجتماعی را بومی سازی نمود و با استفاده از علم بهنجار و بومی پاسخگوی نیازهای جامعه از حیث کاربردی گردید. این مقاله تلاش دارد با تکیه بر نظریات کوهن و مرتون و با استفاده از ماتریس SWOT، فرصت ها و تهدیدات اثرگذار بر فرآیند بومی سازی علم بهنجار در ایران را شناسایی کرده و با کاربست استراتژی های چهارگانه به تحلیل استراتژیک چگونگی توسعه گفتمان علمی در ایران بپردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که ظرفیت علمی انباشته و غنی دانشمندان ایرانی در طول تاریخ ، یک فرصت ارزشمند تلقی شده و عدم کاربردی سازی یافته های جامعه شناختی با نیازها و شرایط خاص جامعه، یکی از اصلی ترین تهدیدات پیش روی بومی سازی علوم اجتماعی در کشورمان است. از این رو به نظر می رسد بومی سازی علوم سازی علوم اجتماعی در ایران باید با تکیه بر یافته های استراتژیک، بسترهای لازم برای توسعه گفتمان علمی در کشور را فراهم نماید.

  کلیدواژگان: توسعه گفتمان علمی، بومی سازی علوم اجتماعی، علم بهنجار، اثبات گرایی، انتقادگرایی، تحلیل استراتژیک، SWOT
 • زهرا عزیزی*، فاطمه سادات همایونی صفحات 141-158

  تاثیر شادی بر فرآیند توسعه و تعالی جامعه سبب شده است که در دهه های اخیر این موضوع به عنوان یکی از مباحث مهم در علوم مختلف مطرح گردد. شناسایی عوامل موثر بر شادی به سیاست گذاران کمک می کند تا سیاست های مناسب تری را جهت سوق دادن جامعه به سمت یک زندگی شادتر فراهم آورند. در این مطالعه تلاش شده است که به بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر شادی افراد ساکن تهران در بازه سنی 18 تا 65 سال با نمونه 382 نفری به روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، پرداخته شود. بدین منظور دو الگوی مجزا با استفاده از تحلیل رگرسیون مورد برآورد قرار گرفته است. با توجه به اینکه نتایج الگوی اول نشان می دهد که بیکاری و تحصیلات اثر منفی و معناداری بر شادی داشته اند، در الگوی رگرسیون دوم فرضیه تاثیرگذاری منفی بیکاری تحصیل کردگان، با در نظر گرفتن اثر تعاملی این دو متغیر مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج حاصل تاییدکننده این فرضیه است که تاثیر منفی متغیر بیکاری بر شادی با افزایش سطح تحصیلات بیشتر می شود. سایر نتایج به دست آمده حاکی از آن است که درآمد خانوار، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی و مشارکت اجتماعی رابطه ای مثبت و معنادار با شادی داشته اند.

  کلیدواژگان: شادی، سرمایه اجتماعی، بیکاری، تحصیلات، بیکاری فارغ التحصیلان
 • هدا فتاحی، منصور حقیقتیان*، سید علی هاشمیانفر صفحات 159-172

  پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل اجتماعی- فرهنگی مرتبط با سبک زندگی سلامت محور جوانان شهر اصفهان انجام شد. چارچوب نظری و مدل تحلیلی با استفاده از نظریه نظریه پردازانی همچون بوردیو و کاکرهام ارایه شد. این پژوهش به روش پیمایشی انجام شد و در جهت ارتقا روایی سنجه های پرسشنامه از اعتبار صوری استفاده شد و قابلیت اعتماد نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای کلیه متغیر ها بالاتر از 70/0 به دست آمد. جامعه آماری این پژوهش، شامل کلیه جوانان 15 تا 29 ساله شهر اصفهان بودند که طبق سرشماری سال 1395 برابر با 227628 نفر (سایت مرکز آمار) بودند که از بین آن ها با استفاده از فرمول کوکران تعداد 600 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از دو شیوه آمار توصیفی و استنباطی و با بهره گیری از نرم افزار spss، پس از تهیه جدول ماتریس، اطلاعات در قالب جداول یک بعدی و دوبعدی تنظیم شد. یافته های پژوهش نشانگر این بودند که بین متغیرهای مستقل: سرمایه اجتماعی (237/0=r)، سرمایه اقتصادی(157/0=r)، سرمایه فرهنگی(303/0=r)، شبکه های اجتماعی مجازی(108/0=r)، رضایت از زندگی(392/0=r)،  مهارت های اجتماعی(399/0=r)، ارایه خدمات فرهنگی، هنری و ورزشی (146/0=r)، و ارایه خدمات اوقات فراغت و گردشگری (127/0=r)،  با متغیر وابسته سبک زندگی سلامت محور رابطه معنی داری وجود دارد.

  کلیدواژگان: سبک زندگی سلامت محور، سرمایه اجتماعی، سرمایه اقتصادی، سرمایه فرهنگی، شبکه های اجتماعی، رضایت از زندگی، مهارت های اجتماعی
|
 • Hamid Reza Ghodsi Rad, Maysam mousaei *, Bagher Sarokhani Pages 7-21

  Every society in its development process is inevitably faced with a range of different social damages and problems. The main purpose of this study is to investigate the impact of economic development on social inequality in Tehran metropolis. This study can reveal the efficiency of economic development and identify its strengths and weaknesses. Then the theories of classical experts and new theorists in the field of economic development and social inequality were studied and from these studies, indicators were selected to examine the effect of economic development on social inequality in Tehran metropolis. This research has been done through documentary and statistical method during the period of 2006-2011. Pearson and Spearman correlation tests were used to test the hypotheses. Research findings show that there is no significant relationship between economic development and social inequality in Tehran metropolitan area, although with increasing level of development some degree of social inequality was observed. This suggests that Tehran's metropolis is in early stage of economic development.

  Keywords: Economic Development, Social Inequality, Metropolis
 • Hossein Bashiri Guivi Pages 23-35

  This research titled "Sociological Explanation of the Role of Civil Institutions in Establishing Local Democracy in Tehran in 1395 "And by survey method using a questionnaire tool. Nowadays, due to the wide and complexity of urban issues as well as the acquisition of various experiences in terms of realization of urban projects and programs, attracting popular contributions in order to achieve the desired goals of local communities, On the one hand, experience has shown that the realization of participation in its true sense requires institutionalization and sustainability of participation, which is symmetrical with the formation of the spectrum of associations and institutions of society, in other words, the expansion and Deepening of public participation requires organizing, institutionalizing and creating appropriate structural conditions. There was a meaningful relationship between civil society and civil society, but there was no significant relationship between civic institutions and management participation, participation in decision making, and consulting participation. In the regression test, the adjusted coefficient of adjustment was more than 50% predicted by local democracy with Independent variable of civil institutions.

  Keywords: civil institutions, local democracy, participation, City of Tehran
 • Leila Fathi *, Alireza Kaldi, Bagher Sarokhani Pages 37-54

  The emergence of cyberspace and the expansion of the use of social networks among young people and students have influenced their lifestyle and spending time. Accordingly, this paper aims at evaluating the amount of use, pattern of consumption and factors affecting the use of virtual social networks among students. Combined research approach, Quantitative and qualitative research method were used, and data gathering tools include questionnaires and interviews. The statistical population is the students of Tehran University, and the sample size is 350 people. The sampling method is systematic categorical and probabilistic. Qualitative findings about the motivation to use social networks of students showed that the motivations include: entertainment and spending the time, coping with solitude, greeting friends and acquaintances, following news, and downloading articles and books which are respectively the most important motivations of students to use virtual social networks. Over 80% of students use Telegram and Instagram. This situation, according to the theoretical framework of the research, is due to their high socialization and high level of security of these networks to protect users' information. The results of regression analysis and analysis of variables showed that among the variables introduced in the regression equations, 5 variables (age, income, cultural capital, employment status and sociability), directly affect and two other variables (academic grade and social capital) indirectly affect the use of virtual social networks. In general, the independent variables of this study explained 31% of the variation of the function, i.e., the amount of use of virtual social networks.

  Keywords: cultural capital, Social Networks, Tendency to Obscurity, Social Capital, Tendency to Self-disclosure
 • Afrosheh Azadmajd, Mohammadreza Rasouli *, Seyed Mohammad Dadgran Pages 55-68

  The present study seeks to provide a model for covering the elements of social development news on the tastes of public opinion. In this way, using a combination method, the qualitative method and the semi-structured questionnaire technique were used to identify the components of covering the social development news and the questionnaire, and to test the hypotheses by the data collected by the questionnaire, the quantitative method and scrolling Used. The statistical population of this research includes all reporters working in newspapers, news agencies and active sites in Tehran, which are active in 1396, and their number is 1945 out of 108 news outlets, with questionnaires with Using unsatisfactory stratified sampling method, 330 people from the statistical population were distributed. The results indicate that the variability of the coverage of social development news and the dimensions of honesty and transparency in the news, the comprehensibility of the news, the compatibility of the content and news topics with the audience's needs and addressing the audience's news needs are related to the tastes of public opinion, and only in relation Political impartiality is not associated with the tastes of public opinion

  Keywords: Taste, public opinion, Social development news, Integrity, transparency in the news, understanding
 • Hadi Barghamadi *, Adel Abdollahi Pages 69-87
  Interoduction

  The current study investigates the degree of involvement of Tehran in social participation using the concepts related to fuzzy sets. The level of involvement of Tehran citizens in social trust and social solidarity as well as causal requirements for social participation is evaluated through consistency and coverage index.

  Method

  The research is an applied, descriptive, and cross-sectional one. Documentary data has been collected in the field. The statistical population include15 years or older residents in 22 districts of Tehran and the sample size is 920 subjects selected through random sampling and analyzed by questionnaire. Finding and

  Conclusion

  The results showed that all the studied cases (22 districts of Tehran Municipality) has confirmed that social trust and solidarity is the causal requirement for social participation of citizens in Tehran. Social trust and social solidarity cover 0.6247% and 0.4734% of social participation in Tehran, respectively; this shows that social trust is a more important variable in Tehran involvement in social participation.

  Keywords: social trust, social solidarity, social participation, Tehran, fuzzy sets
 • Saeed Keshani, Tahmures Shiri * Pages 89-101

  Iran, a country with diverse cultural, historical, natural, ethnic and artistic tourism potentials can undoubtedly be one of development styles. But despite the good-natured words of the administrations in this regard, the industry has not yet developed its real status as a growth factor. In this study, which aims at a comparative study of the indicators of tourism industry in the tenth and eleventh administrations, by analyzing the qualitative content of interviews with ten experts in the field of tourism at the levels of management, implementation and training, we have drawn the conclusion that the control and supervisory framework of tourism, commercial environment and tourism infrastructure, human, cultural and natural resources provide the thriving tourism industry. The analysis of the interviews reveals that the lack of a comprehensive strategic document in the country and the consecutive changes in the managers of the tourism industry and the lack of prioritization of this industry in all administrations indicate that the changes in the industry are not so significant that provide remarkable differences. Therefore, the indicators of the tourism industry in the tenth and eleventh administrations are not significantly different. It is recommended that the comprehensive strategic document of the industry be formulated and adopted by assistance of experts in this field to be considered apart from any political approach in the structure of governments. With this trend, identified indicators in this study will be realized. 

  Keywords: tourism, development, economic boom, government
 • Fatemah Haghani Sarmi, Gholamhosien Zargarinezad *, Sina Forosezh Pages 103-121

  The most important area of political participation of women in Iran after the Islamic Revolution was the legislature; the fifth session of the Islamic Consultative Assembly witnessed the presence of the largest number of women as members of the parliament. During this period, the women's representative succeeded in ratifying important laws to improve the status of women in Iranian society. The main question in this article is: what factors led women women's parliaments to success in the fifth legislature? This research is based on a detailed descriptive-analytical approach to parliamentary talks, parliamentary libraries and publications. In this research, while presenting the history of women's participation, by examining parliamentary resolutions on women, explaining the performance of women's representatives, research findings indicate that increasing the level of women's political participation in society, increasing the number of delegates, and increasing the education of women's deputies to courses Previously, the coming of the government in line with the approach to focusing on women's rights, socio-cultural changes in society, and the media's impact on raising women's awareness, as well as the "identity" factor in the process of ratifying the laws on women's demands, the existing discourses of political-social domains And the constitution of factors t The contributors are considered to be laws. Key words: parliament, women representative, fifth parliament, approvals, participation

  Keywords: parliament, women representative, fifth parliament, approvals, participation
 • Ahmadsaleh Saffar *, Shirin Ahmadnia Pages 123-140

  Social sciences play an important role in the development. But it must be localized. To be able to adopt the structure and characteristic of the community. Positivists emphasize the lack of need for localization of social science. But a critical approach believes that the specific values of any society, the process of knowledge production affects. Based on the theoretical concept of Cohen and metro, social science norm production could be localized adapt the ideas to real conditions of society, the most important feature is standard sciences. In this paper, using the methodology swot, weaknesses and strengths and opportunities and threats related to the identification & localization of social sciences has been determined. The findings show that capacity utilization in the history of Iranian scientists is an opportunity to develop scientific discourse. Non – application of the social sciences as well as the failure of the project will be to production of indigenous social science.

  Keywords: Science, social science, localization, science norm
 • Zahra Azizi *, Fatemeh Homayouni Pages 141-158

  The impact of happiness on the process of development of society has made this issue one of the most important topics in different sciences in recent decades. Identifying the factors that affect happiness helps policymakers to develop better policies to lead society toward a happier life. The aim of this study is to investigate the economic and social factors affecting the happiness of Tehran residents aged 18-65 years with a sample of 382 people using multi-stage cluster sampling. For this purpose, two separate models have been estimated using regression analysis. Since the results of the first model show that unemployment and education have a negative and significant effect on happiness, in the second regression model the hypothesis of negative impact of unemployment of graduates has been tested by considering the interactive effect of these two variables. The results confirm the hypothesis that the negative impact of the unemployment on happiness increases with increasing education level. Other results indicated that household income, social coherence, social trust and social participation have a positive and significant relationship with happiness.

  Keywords: happiness, Social Capital, Unemployment, Education, Unemployment of Graduates
 • Hoda Fatahi, Mansour Haghighatian *, Seyedali Hashemianfar Pages 159-172

  The purpose of this study was to investigate the socio-cultural factors associated with the youth lifestyle of Isfahan. Theoretical framework and analytical model were presented using theorizing theories such as Bourdieu and Kakerham. This research was carried out through a survey method. The validity of the questionnaire was used to validate the face validity, and reliability was calculated using Cronbach's alpha coefficient for all variables higher than 0.70. The statistical population of this study was all young people aged 15-29 years old in Isfahan, which according to the census of 1395 were 227628 people (the site of the statistical center), using 600 Cochran formula, using multistage cluster sampling Selected as an example. For analyzing the data using descriptive and inferential statistics, using spss software, after providing the matrix table, information was arranged in the form of one-dimensional and two-dimensional tables. The findings of this study showed that there was a significant relationship between independent variables: social capital (r = 0.237), economic capital (r = 0.17), cultural capital (r = 0.373), virtual social networks (r = 108 = ), Life satisfaction (r = 0.392), social skills (r = 0.399), cultural, artistic and sports services (r = 0.046), leisure services and tourism services (0.197) = r), there is a significant relationship with dependent variable of life style of health. 

  Keywords: Healthy lifestyle, Social Capital, economic capital, cultural capital, Social Networks