فهرست مطالب

 • سال سیزدهم شماره 6 (بهمن و اسفند 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/12/21
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نسترن عباسی حسن آبادی، فرزاد فیروزی جهانتیغ*، پیام طبرسی صفحات 419-428
  زمینه و هدف

  موفقیت مورد انتظار در کاهش و کنترل بیماری سل به رغم اجرای برنامه های پیشگیرانه و درمانی موثر فراهم نشده که یکی از دلایل آن، تاخیر در تشخیص قطعی می باشد. بنابراین ایجاد یک سیستم کمک تشخیص برای غربالگری بیماری سل می تواند به تشخیص زودهنگام این بیماری کمک کند. هدف از این تحقیق، ارزیابی الگوریتم بیز ساده به عنوان ابزاری برای تشخیص سل ریوی است.

  روش بررسی

  در این مطالعه ی کاربردی، جامعه پژوهش بیماران دارای علایم سل و نمونه پژوهش، داده های ثبت شده ی 582 فرد با علایم اولیه سل در بیمارستان مسیح دانشوری تهران است. اطلاعات نمونه ها با تشخیص تاییدشده در دو کلاس مبتلا به سل ریوی و نرمال بررسی گردید. از الگوریتم بیز ساده (Naive Bayes) برای غربالگری بیماری سل ریوی با استفاده از علایم عمومی و اولیه بیماران از زبان برنامه نویسی پایتون Python) استفاده شده است.

  یافته ها

  دقت (Accuracy)، حساسیت (sensitivity) و ویژگی specificity)) حاصل از پیاده سازی الگوریتم بیز ساده جهت تشخیص بیماری سل ریوی به ترتیب 95/89%، 93/59% و 98/53% به دست آمد و سطح زیر منحنی مشخصه عملکرد (AUC) برابر با 98/91% محاسبه شد.

  نتیجه گیری

   عملکرد مدل بیز ساده برای تشخیص بیماری سل ریوی دقت قابل قبولی دارد. این سیستم می تواند برای کمک به بیمار و مدیریت بیماری در نقاط دور افتاده با دسترسی محدود به منابع آزمایشگاهی و کمبود متخصص، استفاده و موجب تسریع در تشخیص شود. همچنین می تواند موجب اقداماتی به موقع و مناسب جهت کنترل سرایت سل ریوی به سایر افراد و تسریع بهبود این بیماری باشد.

  کلیدواژگان: سل ریوی، الگوریتم بیز ساده، تشخیص، هوش مصنوعی
 • مینا رضایی، صدیقه مهرابیان*، کیومرث امینی صفحات 429-438
  زمینه و هدف

  در بین فاکتورهای بیماری زایی کاندیدا آلبیکنسمی توان از ژن als نام برد؛ که در کدکردن دسته ی بزرگی از گلیکوپروتیین ها که عامل اصلی چسبندگی قارچ به میزبان است، نقش دارد. این مطالعه، بررسی اثر سینرژیک کتوکونازول و ترکیب پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر بیان بیوفیلم ژن als کاندیدا آلبیکنسجدا شده از نمونه های دهانی می باشد.

  روش بررسی

  در این مطالعه ی مقطعی 12 جدایه بالینی کاندیدا آلبیکنس از عفونت پریودنتال دهانی بیمارانی که به کلینیک دندانپزشکی کرمان مراجعه کرده بودند، جمع آوری شد. میزان حداقل غلظت مهارکننده ی رشد و حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد قارچی برای هرکدام از تیمارها (داروی کتوکونازول، پروبیوتیک هرکدام به تنهایی و ترکیبی از هر دو کتوکونازول+پروبیوتیک) با استفاده از روش میکرودایلوشن به دست آمد. در نهایت آزمون Real-time PCR به منظور بررسی سطح بیان ژن als در سویه ها انجام گردید و نتایج با استفاده از روش -∆∆ct 2 آنالیز شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که ترکیب کتوکونازول و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم اثر سینرژی دارند. نتایج مطالعه ی حاضر نشان داد که اثر کتوکونازول (Ketoconazole)، باکتری پروبیوتیک (Probiotic) بیفیدوباکتریوم بیفیدوم به تنهایی و اثر توام کتوکونازول و بیفیدوباکتریوم (Keto+Pro) به ترتیب توانستند 1/47، 1/29 و 1/61 برابر بیان ژن alsرا در ایزوله های کاندیدا آلبیکنس کاهش دهند.

  نتیجه گیری

  نتیجه ی این مطالعه، نشان داد که اثر سینرژیستی بین کتوکونازول و پروبیوتیک بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در کاهش بیان ژن als (تولید بیوفیلم) وجود دارد. پیشنهاد می شود که در درمان عفونت های کاندیدایی مکمل پروبیوتیک به همراه کتوکونازول تجویز گردد.

  کلیدواژگان: کاندیدا آلبیکنس، ژن als، کتوکونازول، بیفیدوباکتریوم بیفیدوم، Real-time PCR
 • اکبر جعفری، علی اصغر صفائی* صفحات 439-449
  زمینه و هدف

  به کارگیری سیستم های واقعیت مجازی در حوزه ی مراقبت-بهداشت به تازگی پیشرفت های چشمگیری داشته است؛ این مقاله به بررسی سامانه طراحی شده ی مبتنی بر واقعیت مجازی برای بیماران مبتلا به دو نوع فوبیای تاریکی و ارتفاع پرداخته است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر، حاصل مطالعه ای است که از طریق جستجو در منابع علمی معتبر از جمله Springer، Pubmed ،Science Direct (Elsevier)   و مشاهده و بررسی سیستم های واقعیت مجازی مشابه صورت گرفته است. با توجه به مطالعات صورت گرفته، بیماران بر اساس میزان فوبیا و نظر پزشک وارد محیط واقعیت مجازی م ی شوند و برای بررسی تاثیر میزان فوبیا از یکسری پرسش نامه هایی قبل و بعد از آزمایش استفاده شده و پزشکان می توانند با استفاده از این پرسش نامه ها میزان بهبودی بیماران را ارزیابی نمایند.

  یافته ها

  یکی از روش های درمان فوبیا در معرض قراردادن بیمار در محیط واقعی می باشد که در خیلی از مواقع فراهم نمودن محیط از لحاظ هزینه و امکان پذیربودن برای پزشکان و بیماران مقدور نیست. ولی با استفاده از فناوری واقعیت مجازی و در سامانه طراحی شده در این پژوهش، روان پزشکان می توانند محیط های واقعی را به صورت واقعیت مجازی جلوی چشم بیمار به اجرا درآورند.

  نتیجه گیری

  وجود چندین محیط واقعیت مجازی متنوع و مناسب برای مراقبت و درمان بیماران مبتلا به فوبیای تاریکی و ارتفاع در سامانه ارایه شده در این پژوهش از نقاط متمایز آن محسوب می شود که در بسیاری از پژوهش های صورت گرفته فقط از یک محیط ثابت برای بیماران استفاده شده بود.

  کلیدواژگان: واقعیت مجازی، فوبیای تاریکی، فوبیای ارتفاع، سامانه ی واقعیت مجازی
 • علی عابدینی، حمیدرضا ایرانی*، حمیدرضا یزدانی صفحات 450-462
  زمینه و هدف

  امروزه به دلیل تنوع محصولات و برندهای داروهای گیاهی اعم از تولید داخلی و وارداتی، رقابت بر سر گسترش بازار و فروش بیشتر محصولات در میان شرکت های تولیدکننده ی داروهای گیاهی به رقابت علمی و تاکتیکی مبدل شده است. شرکت های تولیدکننده ی داروهای گیاهی می توانند با شناسایی مشکلات شرکت های پخش دارو آن ها را بهتر ارزیابی کنند و با یافتن پاسخ های بهینه برای مشکلات آنان می توانند مزیت رقابتی خود را در بازار حفظ کنند. ازاین رو هدف این پژوهش، شناسایی مشکلات کانال بازاریابی داروهای گیاهی از منظر شرکت های پخش دارویی می باشد.

  روش بررسی

  در پژوهش حاضر، با مصاحبه های اکتشافی، مشکلات کانال بازاریابی داروهای گیاهی از منظر شرکت های پخش دارویی شناسایی و با استفاده از روش تحلیل محتوا تحلیل شد. جامعه ی پژوهش را مدیران شرکت های پخش دارویی استان تهران تشکیل می دهند که از این میان 16 نفر با روش نمونه گیری غیراحتمالی قضاوتی و گلوله برفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که مشکلات کانال بازاریابی داروهای گیاهی در عناصر آمیخته ی بازاریابی خدمات، در هفت عنصر محصول، قیمت، توزیع، ترفیع و تبلیغ، فرایندها، شواهد فیزیکی و افراد جای گرفتند.

  نتیجه گیری

   دولت و قوانین نیز علاوه بر عناصر آمیخته ی بازاریابی خدمات می تواند به عنوان عامل مداخله گر بر مشکلات کانال بازاریابی این داروها از منظر شرکت های پخش دارو اثر بگذارد.

  کلیدواژگان: کانال بازاریابی، توزیع دارو، داروهای گیاهی، شرکت های پخش دارو، تحقیق کیفی
 • رضا صفدری، سید سینا مرعشی شوشتری، مرضیه اسماعیلی، فوزیه طهماسبی، زهره جوانمرد* صفحات 463-475
  زمینه و هدف

  داروها و تجهیزات ‏پزشکی از منابع حیاتی صنعت مراقبت می‏ باشند. لذا هرگونه فرایندی که بتواند در مدیریت این منابع تاثیرگذار باشد، ارزشمند است. یکی از راه ‏های کنترل و مدیریت بهتر فرایندها، استفاده از سامانه‏ های دسته ‏بندی و کدگذاری است. هدف از پژوهش حاضر، طراحی سامانه دسته ‏بندی و کدگذاری داروها و تجهیزات ‏پزشکی در ایران است.

  روش بررسی

  مطالعه توصیفی حاضر، در بازه زمانی مهر 1397 تا شهریور 1398، در چهار مرحله انجام شد. جهت شناسایی نیازمندی ‏های یک سیستم کدگذاری برای داروها و تجهیزات پزشکی، منابع کتابخانه ‏ای جستجو شد و سیستم‏ های کدگذاری موجود در این حوزه مورد بررسی دقیق قرارگرفتند. سپس بر اساس نظر متخصصان در مورد ویژگی‏ های استخراج شده، مدل اولیه سامانه طراحی گردید.

  یافته‏ ها

   35 سیستم کدگذاری شناسایی و بررسی شد. در نتیجه‏ مقایسه‏ این سیستم‏ها، دو سیستم ATC/DDD و UMDNS به ترتیب جهت کدگذاری دارویی و تجهیزات ‏پزشکی سامانه انتخاب گردید. همچنین پس از نظرسنجی، محور مکان مصرف و استقرار محصولات و استفاده از رمزینه پاسخ سریع (Quick Response (QR) Code)، جهت کدگذاری داده‏ ها نیز به تایید رسیدند.

  نتیجه‏ گیری

  طراحی و ایجاد یک سیستم کدگذاری جامع و یکپارچه، به‏ طوری که منطبق بر ساختارهای بین‏ المللی باشد و دو حوزه ی دارو و تجهیزات‏ پزشکی را به صورت ترکیبی در برگیرد، بسیار موثر خواهد بود. همچنین استفاده از محور مکان در ساختار کد می‏تواند به مدیریت موجودی این محصولات کمک کند.

  کلیدواژگان: داروها، تجهیزات پزشکی، سیستم دسته بندی، کدگذاری، رمزینه پاسخ سریع
 • لیا میرصفایی*، حسن کاویانی صفحات 476-491
  زمینه و هدف

  باتوجه به سیر صعودی پژوهش های انجام شده، پژوهش حاضر با هدف تببین روند اثربخشی این آموزش و عوامل موثر بر آن انجام گرفت.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر، ترکیبی و از نوع طرح های تبیینی است. در مرحله ی اول برای به دست آوردن میزان اثربخشی آموزش خودمراقبتی از روش کمی فراتحلیل و در مرحله ی دوم جهت بررسی عوامل موثر آن از روش کیفی موردپژوهی استفاده شد. جامعه ی آماری مرحله ی اول، شامل کلیه پژوهش های مرتبط داخلی و در مرحله ی دوم، شامل کلیه متخصصان قلب و عروق در استان اصفهان بود. ابزار جمع آوری اطلاعات در مرحله ی اول، چک لیست محقق ساخته و برای مرحله ی دوم، استفاده از روش مصاحبه ی نیمه ساختار یافته بود. جهت تحلیل داده های مرحله ی اول از نرم افزار جامع فراتحلیل آماری CMA نسخه دوم و برای مرحله دوم از روش های کدگذاری استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مداخلات آموزش خودمراقبتی در بیماران قلبی در حد زیاد اثربخش بوده است (1/616ES=، 0/05P<)؛ به عبارت دیگر میانگین اثربخشی آموزش خودمراقبتی در (گروه های آزمایش) 94 درصد اثربخش تر از گروه های کنترل بود. از سوی دیگر نتایج مرحله دوم نشان داد که عوامل موثر بر اثربخشی شامل هفت عامل: آموزش پذیری؛ کنترل فردی؛ فعالیت بدنی؛ تغذیه؛ کنترل هیجانات؛ خوش بینی و پیگیری مستمر می شود.

  نتیجه گیری

  خودمراقبتی بیماران قلبی بر اساس عوامل ذکر شده، به عنوان موثرترین عامل جهت کنترل و بهبود بیماری های قلبی می باشد که منجر به افزایش طول عمر و بهبود کیفیت زندگی بیماران قلبی خواهد شد.

  * فرمول ها به درستی نمایش داده نمی شوند.

  کلیدواژگان: آموزش خودمراقبتی، خودمراقبتی بیماران، آموزش بیماران قلبی
 • مسعود طاهری میرقائد، بتول احمدی، عباس رحیمی فروشانی، قاسم رجبی واسوکلایی، محمد عرب* صفحات 492-500
  زمینه و هدف

  امروزه بازار گردشگری پزشکی به عنوان یکی از صنایع درآمدزا و رقابتی در دنیا مطرح شده و از حوزه های نوین گردشگری پیشرفته است. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت بازاریابی گردشگری پزشکی در بیمارستان های زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1397 انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی-تحلیلی و از نوع مقطعی که به بررسی وضعیت بازاریابی گردشگری پزشکی در شش بیمارستان خصوصی و 14 بیمارستان دولتی زیر پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1397 پرداخت. برای گردآوردی داده ها از چک لیست معتبر استفاده شد؛ هم چنین از  نرم افزار SPSS و روش های آماری توصیفی و مان-وینتی و کروسکال-والیس برای تجزیه و تحلیل داده استفاده گردید.          

  یافته ها

  عامل محصول در بیمارستان های دولتی وضعیت قابل قبولی دارد و در بیمارستان های خصوصی از وضعیت متوسطی برخوردار است. عامل مکان، عامل کارکنان، عامل فرایند و عامل پزشک در بیمارستان های دولتی و خصوصی از وضعیت قابل قبولی برخوردارند. عامل ترویج در بیمارستان های دولتی از وضعیت غیرقابل قبول و در بیمارستان های خصوصی وضعیت متوسط برخوردار است. عوامل قیمت و تسهیلات در بیمارستان های دولتی و خصوصی از وضعیت متوسطی برخوردار می باشند. همچنین بین هیچکدام از عوامل فوق و نوع بیمارستان (دولتی، خصوصی) ارتباط معنی داری وجود ندارد.

  نتیجه گیری

   باتوجه به عناصر بازاریابی، بیمارستان ها و موسسات درمانی می توانند با اخذ استانداردهای بین المللی علاوه بر افزایش اعتبار و وجهه ی بین الملل، موجبات اطمینان خاطر گردشگران را نیز فراهم آورند. هم چنین توجه بیشتر به تبلیغات رسانه ای و فراهم آوردن امکانات بیشتر می تواند وضعیت بیمارستان ها را بهبود بخشد.

  کلیدواژگان: بازاریابی، گردشگری پزشکی، بیمارستان
 • سمیه قویدل*، نصرت ریاحی نیا، سمیرا دانیالی صفحات 501-515
  زمینه و هدف

  مطالعه برون داد های علمی با استفاده از شاخص های علم سنجی، ابزاری موثر جهت درک تحقیقات علمی است. هدف پژوهش حاضر دیداری سازی برون دادهای پژوهشی بین المللی قلمرو موضوعی SMA است.

  روش بررسی

  پژوهش حاضر از نوع کاربردی با رویکرد تحلیلی و با استفاده از شاخص های علم سنجی انجام شده است. جامعه ی پژوهش حاضر، تعداد 4217 مدرک در پایگاه WOS، در قلمرو موضوعی SMA در بازه زمانی 1946 تا پایان 2018 است. جهت مشخص کردن کلیدواژه های اصلی از سرعنوان های موضوعی پزشکی (مش) و برای یکدست سازی واژگان از نرم افزارRavar Matrix و جهت دیداری سازی نیز از نرم افزار VOSviewer، HistCite و Excel استفاده شده است.

  یافته ها

   تعداد 91 کشور در تولید برون دادهای علمی قلمرو مذکور مشارکت داشته اند که در بین کشورهای تاثیرگذار، کشور آمریکا بیشترین همکاری علمی را با دیگر کشورها دارد. تعداد 946 مجله ی مهم شناسایی شد که مجله ی Human Molecular Genetics SMA دارای بالاترین مدرک و استناد است. مقالات قلمرو موضوعی SMA مجموعا دارای 6097 کلیدواژه است که کلیدواژه ی Spinal Muscular Atrophy (SMA) دارای بیشترین فراوانی و موضوع هسته در 9 کشور تاثیرگذار در این قلمرو است. تعداد کل مقالات قلمرو مذکور، 8505 مورد است. کشور ایران با میزان 0/58 درصد از کل تولیدات علمی در جایگاه بیست و نهم قراردارد.

  نتیجه گیری

   سیر صعودی روند پژوهش های علمی قلمرو SMA، نشانگر اهمیت روزافزون این قلمرو در جهان است. با توجه به رشد بین المللی پژوهش در قلمرو مذکور و اهمیت مشارکت پژوهش های بین المللی، پژوهشگران کشورمان باید به همکاری علمی توجه بیشتری نشان دهند.

  کلیدواژگان: آتروفی عضلانی نخاعی، اس ام ای، علم سنجی، دیداری سازی ساختار علم
|
 • Nastaran Abbasi Hasanabadi, Farzad Firouzi Jahantigh*, Payam Tabarsi Pages 419-428
  Background and Aim

  Despite the implementation of effective preventive and therapeutic programs, no significant success has been achieved in the reduction of tuberculosis. One of the reasons is the delay in diagnosis. Therefore, the creation of a diagnostic aid system can help to diagnose early Tuberculosis. The purpose of this research was to evaluate the role of the Naive Bayes algorithm as a tool for the diagnosis of pulmonary Tuberculosis.

  Materials and Methods

  In this practical study, the study population included Patients with TB symptoms, the study sample is recorded data of 582 individuals with primary Tuberculosis symptoms in Tehran's Masih Daneshvari Hospital. The data of samples were investigated in two classes of pulmonary Tuberculosis and non-Tuberculosis. A Naive Bayes algorithm for screening pulmonary Tuberculosis using primary symptoms of patients has been used in Python software version 3.7.

  Results

  Accuracy, sensitivity and specificity after the implementation of the Naive Bayes algorithm for diagnosis of pulmonary Tuberculosis were %95.89, %93.59 and %98.53, respectively, and the Area under curve was calculated %98.91.

  Conclusion

  The performance of a Naive Bayes model for diagnosis of pulmonary Tuberculosis is accurate. This system can be used to help the patient and manage illness in remote areas with limited access to laboratory resources and healthcare professional and cause to diagnose early Tuberculosis. It can also lead to timely and appropriate proceedings to control the transmission of TB to other people and to accelerate the recovery of the disease.

  Keywords: Pulmonary Tuberculosis, Naive Bayes Algorithm, Diagnosis, Artificial Intelligence
 • Mina Rezaei, Sedigheh Mehrabian*, Kiumars Amini Pages 429-438
  Background and Aim

  Candida albicans has numerous virulence factors such as the agglutinin-like sequence(ALS) genes which code the large glycoprotein family that has a role in the adherence of Candida. The present study was to observe the synergistic effect of ketoconazole and probiotic composition of Bifidobacterium bifidum on expression of C. albicans als gene biofilm isolated from oral samples.

  Materials and Methods

  In this cross-sectional study, 12 clinical isolates of C. albicans were collected from oral periodontal infection in patients referred to dental clinic in Kerman. The MIC and FIC values for each treatment(keto and probiotic alone and keto-probiotic composition) were obtained using micro broth dilution method. Finally, a real-time PCR test was performed to evaluate the level of ASL gene expression in the strains and the results were analyzed using the 2 -ΔΔct method.

  Results

  The results showed that the combination of ketoconazole and bifidobacterium bifidum had synergistic effects. The results of this study showed that the effect of Ketoconazole(keto), B. bifidum(probiotic) alone and the effects of ketoconazole+Bifidobacterium(keto+pro) were 1.47, 1.61 and 1.29 times, reduced the als gene, respectively.

  Conclusion

  The results of this study showed that synergistic effects between ketoconazole and probiotic B. bifidum have been shown to reduce als gene expression(biofilm production). Therefore, it is recommended to administer probiotic supplementation with ketoconazole in the treatment of candidal infections.

  Keywords: Candida Albicans, Als Gene, Ketoconazole, Bifidobacterium Bifidum, Real-Time PCR
 • Akbar Jafari, AliAsghar Safae* Pages 439-449
  Background and Aim

  Implementation of virtual reality systems in the field of health care has recently made significant progress. This article aims to examine a virtual reality-based system designed for patients with two types of phobia: darkness and height.

  Materials and Methods

  The present paper is the result of a study conducted by searching valid scientific sources including Springer, PubMed and Science Direct(Elsevier), and observing and examining similar virtual reality systems. According to the performed studies, patients enter the virtual reality environment based on their phobia and physician opinion. To assess the effect of phobia, a series of questionnaires are used before and after the test; and using these questionnaires, physicians can evaluate the extent of their patients' recovery.

  Results

  One of the ways to treat phobia is to put the patient in real environment; but in terms of cost and feasibility, it is not possible to provide the environment for physicians and patients in many cases. However, by using virtual reality technology and in the system designed in this paper, psychiatrists can implement real environments as virtual reality in front of the patient's eyes.

  Conclusion

  In the system presented in this study, the existence of several diverse and appropriate virtual reality environments for the care and treatment of patients with darkness and height phobia is one of its distinct points because in many studies only a fixed environment is used for patients.

  Keywords: Virtual Reality, Darkness Phobia, Height Phobia, Virtual Reality System
 • Ali Abedini Abedini, Hamidreza Irani*, Hamidreza Yazdani Pages 450-462
  Background and Aim

  Due to the variety of herbal medicine products and brands, competition among herbal medicine manufacturing companies has become a scientific and tactical competition. Herbal medicine companies by identifying the problems of pharmaceutical distribution companies can evaluate them and find solutions to their problems and finally, they can maintain their competitive advantage in the market. Therefore, the purpose of this study was to identify the marketing channel problems of herbal medicine from the perspective of pharmaceutical distribution companies.

  Materials and Methods

  In this research, with exploratory interviews, the marketing channel problems of herbal medicine were identified from the perspective of distributors and analyzed using content analysis method. The statistical population of this study was pharmaceutical distributor’s managers in Tehran provinces, among which 16 persons were selected through the judgmental and snowball sampling method.

  Results

  The results showed the marketing channel problems of herbal medicines were categorized in Product, Prices, Place, Promotion, Physical Evidence, Process and People.

  Conclusion

  The government and the laws, in addition to the marketing can affect the marketing channel problems of these drugs from the perspective of distributors.

  Keywords: Marketing Channel, Pharmaceutical Distribution, Herbal Medicine, Pharmaceutical Distributors, Qualitative Research
 • Reza Safdari, Seyed Sina Marashi Shooshtari, Marzieh Esmaeili, Fozieh Tahmasbi, Zohreh Javanmard* Pages 463-475
  Background and Aim

  The importance of managing medicines and medical devices as vital resources in healthcare industry cannot be ignored. Therefore, the application of coding systems could be of great help in the control of the required processes. This study aims to develop a coding system for medicines and medical devices in Iran.

  Materials & Methods

  This descriptive study was planned to be carried out in four phases from September 2018 to August 2019. To identify the requirements of designing a coding system for the classification of medicines and medical devices, library resources were studied, and the existing coding systems in the area of medicines and medical devices came under scrutiny. Then, based on the expert opinion on the results, the initial model of the coding system was designed.

  Results

  Thirty-five coding systems were identified and investigated. To design the proposed system, two coding systems -- ATC/DDD and UMDNS -- were selected as a core for medicines and medical devices, respectively. Then, based on expert opinion, the axes for the place of consumption and the placement of products and also the application of Quick Response (QR) code for data encoding were added.

  Conclusion

  The design and development of a comprehensive coding system–which is in compliance with the international protocols and capable of including both medicines and medical devices simultaneously – could be very helpful. Besides, using the location axis in the structure of coding system can improve the management of these products.

  Keywords: Medicines, Medical Devices, Classification System, Coding, Quick Response Code
 • Lia Mirsafaei*, Hassan Kaviani Pages 476-491
  Background and Aim

  Given the increasing research, the purpose of this study was to explain the effectiveness of this training and its effective factors.

  Materials and Methods

  The present study is a mixed and explanatory project. In the first step to obtain the effectiveness of self-care education through quantitative meta-analysis and secondly to examine its effective factors the qualitative method of the case study was used. Statistical population of the first stage includes all relevant internal research and secondly, it included all cardiologists in Isfahan province. The data gathering tool is firstly a researcher-made checklist and for the second stage, the semi-structured interview method was used. To analyze the first stage data Comprehensive statistical meta-analysis software CMA Version II and for the second step, coding methods were used.

  Results

  The results showed that self-care education interventions were highly effective in cardiac patients(ES=1.616, P<0.05) In other words, the average effectiveness of self-care education in (experimental groups) 94% were more effective than control groups. On the other hand, the results of the second stage showed Factors affecting effectiveness include seven factors: education, personal control, physical activity, nutrition, emotion control, optimism, and continuous follow-up.

  Conclusion

  Heart disease self-care based on the above mentioned factors, as the most effective factor in controlling and improving heart disease this will lead to a longer life expectancy and a better quality of life for patients with heart disease.

  Keywords: Self-Care Education, Patient Self-Care, Heart Disease Education
 • Masood Taheri Mirghaed, Batool Ahmadi, Abbas Rahimi Foroushani, Ghasem Rajabi Vasoukolaii, Mohammad Arab* Pages 492-500
  Background and Aim

  Nowadays, medical tourism market is considered as one of the most profitable and competitive industries in the world and is one of the new areas of advanced tourism. The aim of this study was to investigate the marketing status of medical tourism in private and public hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences (TUMS) in 2018.

  Materials and Methods

  This is a cross-sectional descriptive-analytic study that investigated the marketing status of medical tourism in 6 private and 14 public hospitals affiliated to TUMS in 2018. A valid checklist was used for data collection; besides, SPSS software, descriptive statistics, Mann-Whitney test and Kruskal-Wallis test were applied for data analysis.

  Results

  Product factor has a satisfactory status in state-owned hospitals and an average status in private hospitals. Place factor, people factor, process factor, and physician factor are satisfactory in public and private hospitals. Promotion factor in public hospitals is unacceptable and in private hospitals is average. Besides, price and place factors in public and private hospitals are average. Moreover, there is no significant relationship between any of the above factors and the type of hospitals (public, private).

  Conclusion

  Due to marketing mix, hospitals and medical institutions can increase the confidence of tourists by adopting international standards in addition to enhancing international reputation. Also, paying more attention to media advertising and providing more facilities can improve the condition of hospitals, thereby attracting more medical tourists and expanding the industry in Tehran.

  Keywords: Marketing Mix, Medical Tourism, Hospital
 • Somayeh Ghavi Del*, Nosrat Riahinia, Samira Daniali Pages 501-515
  Background & Aim

  studying scientific outputs by using scientific indices is a useful tool for understanding scientific research. The purpose of this study is to visualize the international research outputs of the SMA subject Area.

  Materials & Method

  This study is an applied one with an analytical approach and using scientometric indices. The population present in this study includes 4217 WOS records all in the SMA area from 1946 until the end of 2018. The MeSH have been used to identify keywords and Ravar PreMap software for words’ homogenization, VOSviewer, HistCite, and Excel used also.

  Conclusion

  Ninety-one countries involved in scientific production outputs of this subject area, were among the most influential countries in scientific collaboration. The USA has most of its collaborations with other countries. Of the 946 essential journals identified, HUMAN MOLECULAR GENETICS SMA has got the highest number of citations. Articles in SMA Subject Area with the total number of 6097 keywords have got the 1st rank, of which the “Spinal Muscular Atrophy” has got the highest frequency and the core subject among the nine influential countries. The total number of articles in this area is 8505. Worthy of mentioning, Iran with 58% of the total scientific output ranked nine on the list.

  Results

  The upward trend of SMA scientific research trend indicates the increasing importance of this area in the world. Due to the the international growth of research in this area and the importance of the participation of international research, researchers in our country should pay more attention to scientific cooperation.

  Keywords: Spinal Muscular Atrophy, Sma, Scientometrics, Visualization of Scientific Structure