فهرست مطالب

Archives Of Occupational Health - Volume:4 Issue: 2, Apr 2020
 • Volume:4 Issue: 2, Apr 2020
 • تاریخ انتشار: 1399/03/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقداد کاظمی، حسین فلاح صفحات 530-541
  مقدمه

  فعالیت در محیط های گرم یکی از رایج ترین خطرات فیزیکی در محیط های کاری است که می تواند علاوه بر ایجاد بیماری های ناشی از گرما و اثر بر سلامت شاغلین، باعث افزایش ریسک صدمات وحوادث شغلی شود. ایجاد صدمات شغلی، بیماری ها و کاهش بازدهی کارگران در اثر مواجهه با استرس حرارتی باعث افزایش نگرانی شده است. اکثر نتایج مطالعات دال بر بیماری های ناشی از گرما می باشد و کمتر مربوط به صدماتو حوادث شغلی می باشد. لذا هدف از انجام این مطالعه، مروری بر مطالعات انجام شده در مبحث صدمات و حوادث شغلی در مواجهه با استرس حرارتی محیط کار می باشد.

  روش کار

  در این مطالعه مروری، بررسی متون با استفاده از جستجوی سیستماتیک انتشارات و مقالات از سال 2000 تا 2018 در پایگاه های اطلاعاتیScopus Web of Science, ScienceDirect, Pub Med, Google Schoolar, Magiran Iran Medex, SID صورت گرفته است. کلمات کلیدی که برای جستجو استفاده گردید شامل کلید واژه های "استرس حرارتی"،"استرین حرارتی"،"مواجهه با گرما"،" موج گرمایی"،"صدمات گرمایی"، "حوادث شغلی"، "مواجهه شغلی"،" محیط گرم" و"تغییرات آب و هوایی" بود. در نهایت تعداد30 مقاله وارد مطالعه شدند.

  یافته ها

  مقالات مورد مطالعه در هر دو محیط روباز و سرپوشیده، شامل 29 محیط شغلی  و 1 محیط نظامی بود.  مشاغل مورد بررسی شامل 1 مطالعه در نیروی های نظامی، 1 مطالعه در کارگران نساجی، 1 مطالعه در کارگران ذوب آلومینیوم، 2 مطالعه در کارگران معدن، 2 مطالعه در کارگران صنعت فلزی و آهن، 3 مطالعه در کارگران ساختمانی، 1 مطالعه در کارگران تمیز کننده مخازن نفتی، 4 مطالعه در کارگران کشاورزی  و 15 مطالعه در در مشاغل مختلف بود.  همچنین در خصوص محیط مطالعه، 11 مطالعه در محیط روباز، 7 مطالعه در محیط سرپوشیده و 12 مطالعه در هر دو محیط روباز و سرپوشیده بود. روش های ارزشیابی ارتباط بین متغیرهای مواجهه گرما و ریسک صدمات شغلی، 17 مطالعه تحلیلی، 3 مطالعه همبستگی، 1 مطالعه کوهورت، 3 مطالعه مقطعی، 3 مطالعه همگروهی، 2 مطالعه توصیفی - تحلیلی و 1 مطالعه توصیفی بود. نتایج نشان داد بیشتر صدمات و حوادث شغلی در فصل تابستان رخ داده است و مردان به ویژه جوانان بیشتر دچار این مشکلات شده اند و با افزایش دما بیش از حد مجاز، بروز صدمات و حوادث شغلی افزایش یافته است. به طور معمول، صدمات و حوادث شغلی شامل سوختگی، لغزش، برخورد با اجسام و برخورد با اجسام متحرک بود.

  نتیجه گیری

  ارتباط قوی بین دما در محیط های گرم و افزایش ریسک صدمات و حوادث در محیط کار وجود دارد که بر اساس ویژگی های کارکنان (نظیر سن، جنس، شغل و صنایع) متفاوت است. با این حال، مکانیزم های حاکم بر وقوع این صدمات هنوز معلوم نیست. جهت تعیین صدمات ویژه و میزان بروز حوادث در محیط های گرم نیازمند کار بیشتر می باشد. سیاستگزاران و کارفرمایان باید از صدمات و حوادث شغلی مواجهه با گرما بیشتر آگاه شوند و منابع آموزشی مناسب جهت پیشگیری از صدمات تهیه شود.

  کلیدواژگان: گرما، استرس حرارتی، صدمات گرمایی، حوادث شغلی، موج گرمایی
 • عبدالحمید تاجور، مرتضی مرتضوی مهریزی، میلاد درخشان جزری، پگاه راستی پیشه، محمدرضا فرح بخش، حمیدرضا غفاری* صفحات 542-547
  مقدمه

   اشعه ایکس از نوع پرتوهای یونیزان بوده و اثرات مضر آن برسلامتی انسانها تایید شده است.کاربرد این اشعه در بیمارستانها و مراکز پزشکی جهت امور تشخیصی، درمانی و تحقیقاتی امری اجتناب ناپذیر بوده و در حال گسترش می باشد. از این رواندازه گیری،ارزیابی وکنترل صحیح میزان دز دریافتی اشعه ایکس توسط پرتوکاران بسیار حایز اهمیت می باشد.

  روش کار

  در فاز اول این تحقیق، با استفاده از چک لیست به بررسی نتایج گزارشات فیلم بج و نحوه کاربرد تجهیزات حفاظت فردی توسط افراد پرتوکار شاغل در بیمارستانهای مورد مطالعه پرداخته شد و در فاز دوم، با استفاده از پرتوسنج مدل  TERRA (MKS-05)  میزان اشعه ایکس در دپارتمان های مختلف بیمارستانهای مورد مطالعه اندازه گیری شد.

  نتایج

  حداکثر دز اندازه گیری شده در دپارتمان های مختلف بیمارستانهای مورد مطالعه  19 میکروسیورت بر ساعت گزارش گردید و در هیچ کدام از بیمارستانها میزان دز اندازه گیری شده بیشتر از حد مجاز نبوده است.همچنین پس از بررسی گزارشات فیلم بج مشخص گردید که هیچ گونه مورد مشکوکی که دال بر دریافت دز بیش از حد مجازباشد وجود نداشته است.نحوه کاربرد تجهیزات حفاظتی بدین گونه بود که 52.6 درصد گفته بودند همواره از تجهیزات حفاظتی استفاده می کنند،43.4 درصد گفته بودند گاهی اوقات استفاده می کنند و 3.9 درصد نیز گفته بودند اصلا از تجهیزات حفاظت در برابر اشعه ایکس استفاده نمی کنند.

  نتیجه گیری

  با توجه به اینکه میزان دز اندازه گیری شده در تمامی بیمارستانهای مورد مطالعه کمتر از از حد مجاز توصیه شده توسط کمیسیون بین المللی حفاظت در برابر پرتوها  وکمیته فنی بهداشت حرفه ای ایران بوده است لذا نتیجه گیری می شود برنامه حفاظت پرتوی به خوبی اجرا شده است.

  کلیدواژگان: اشعه ایکس، بیمارستان، مواجهه فردی، مواجهه محیطی، پرتوکار
 • رضا پوربابکی، بهنام حق شناس، علی کریمی*، زهرا اعلایی، سعید یزدانی راد صفحات 548-556
  زمینه و هدف

  اعمال ناایمن در صنایع میتواند ناشی از عوامل مختلفی باشد، این مطالعه با هدف پیش بینی و مدل سازی اعمال نا ایمن با استفاده از پرسشنامه های جو ایمنی و فرهنگ ایمنی در صنایع اجرا شد.

  روش بررسی

  این مطالعه یک بررسی مقطعی از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به تجزیه و تحلیل داده ها و پیش بینی اعمال ناایمن مربوط به 90 نفر از کارگران صنعت ساختمان سازی، با استفاده از سیستم استنتاج عصبی- فازی (ANFIS) در نرم افزار MATLAB R2016a پرداخته شد.

  یافته ها

  در این مطالعه مدل های جو ایمنی- میزان اعمال ناایمن و نگرش فرهنگی- اعمال ناایمن به ترتیب با ضرایب رگرسیون 9337/0 و 9234/0آموزش داده شد که مشاهده شد هرکدام از پارامتر ها به تنهایی ارتباط تنگاتنگی با میزان اعمال ناایمن دارند. همچنین ترکیبی از هر دو پارامتر جو ایمنی و نگرش فرهنگی در برآورد میزان اعمال ناایمن به نتایج بهتری با ضریب رگرسیون 9453/0 دست یافت که این موضوع بیانگر تاثیر مستقیم هر دو پارامتر به طور همزمان در میزان اعمال ناایمن می باشد.

  نتیجه گیری

  براساس یافته ها می توان نتیجه گرفت که استفاده از مدل نوروفازی می تواند به عنوان یک ابزار مناسب جهت پیش بینی اعمال ناایمن در صنایع مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اعمال ناایمن، نگرش فرهنگی، جو ایمنی، پیش بینی، سیستم استنتاج عصبی- فازی
 • سیاوش اعتمادی نژاد، مجتبی احمدی صفحات 557-562

  افزایش شمار خانواده هایی که زن و مرد هر دو شاغل هستند، منجر به تغییر ساختار خانواده ها در چند سال اخیر شده است که این تغییر ساختارها، تعادل زندگی کاری و خانوادگی را بر هم زده و موجب تعارض کار-خانواده می شود. تعارض کار-خانواده نوعی از تعارض بین نقشی است که به علت فشارهای ناسازگار در حوزه های کاری و خانوادگی به وجود می آید. لذا این مطالعه با هدف بررسی تعارض کار-خانواده در جمعیت معلمان شهرستان شهرکرد و رابطه آن با ویژگی های جمعیت شناختی آن ها انجام شد. مطالعه حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده که بین 346 نفر از معلمان در سال 1397 انجام شد. در این پژوهش به منظور سنجش تعارض کار خانواده پرسشنامه ی تعارض کار-خانواده ی کارلسون استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق آزمون های آماری همبستگی پیرسون، تی مستقل، تحلیل واریانس، مدل خطی تعمیم یافته و تحلیل واریانس چندمتغیره انجام شد. نتایج نشان داد که بین مولفه های تعارض با تعارض کل رابطه ی معنی دار آماری وجود داشت و همچنین تعارض کار-خانواده محتمل تر از تعارض خانواده-کار نشان داده شد. نتیجه ی دیگر این بود که بین تعارض کل با مشخصات دموگرافیک رابطه ی معنی دار دیده نشد.

  کلیدواژگان: تعارض کار-خانواده، تعارض خانواده-کار، مشخصات دموگرافیک، معلمان
 • یاسر جلیل پور*، لیلا ابراهیمی، بهزاد فولادی، حسن رجبی صفحات 563-569
  زمینه و هدف

  یکی از تبعات شایع شرایط نامناسب کار با کامپیوتر اختلالات اسکلتی- عضلانی است. کارمندان از جمله گروه های شغلی هستند که ساعات زیادی از زمان کاری خود را صرف کار با کامپیوتر می کنند. پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان شیوع اختلالات اسکلتی-عضلانی در بین کاربران کامپیوتر شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان و تاثیر آن بر فعالیت های روزمره آنان انجام شده است.

  روش بررسی

  این مطالعه توصیفی - تحلیلی با استفاده از نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از میان جامعه آماری 500 نفری کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان لردگان نمونه ای 217 نفری که دارای حداقل 1 سال سابقه کار و حداقل 3 ساعت در روز در محل کار با کامپیوتر سروکار داشتند ، انتخاب شدند. به منظورتعیین میزان درد و ناراحتی و تاثیر آن بر فعالیت های روزمره کارکنان از پرسشنامه کرنل و سپس با هدف ارزیابی ارگونومیک میزان تنش اداری کاربران از روش ROSA استفاده گردید. نتایج با استفاده از آزمون کای دوو نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

  میزان درد و ناراحتی و تاثیر درد بر فعالیت های روزمره در اندام های مختلف کاربران کامپیوتر بر اساس سن، و سابقه کاری دارای تفاوت معنی داری بود.(P< 0.05) و همچنین بین امتیاز نهایی ROSA و متغیرهای سن، و سابقه کار ارتباط معنا داری وجود داشت(P< 0.05). نتایج ارزیابی ROSA نشان داد 9/53 درصد افراد در سطح ریسک متوسط به بالا قرار داشتند.

  نتیجه گیری

  استفاده از روش ROSA برای ارزیابی عوامل خطرزای کار اداری مناسب بوده و از طریق این روش می توان کاستی های موجود در ایستگاه های کاری را شناسایی نموده و از طریق طراحی و اجرای برنامه های آموزشی توام با مداخلات ارگونومیک در جهت رفع نواقص اقدام نمود.

  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی- عضلانی، کاربران کامپیوتر، ROSA، پرسشنامه کرنل
 • اکرم حیدریان*، ایرج علیمحمدی، شهرام وثوقی، جمیله اوالقاسمی صفحات 570-576
  زمینه و هدف

  حوادث رانندگی ، چالشی جهانی به ویژه  در کشورهای در حال توسعه است که از سوی سازمان جهانی بهداشت از دلایل اصلی به خطر انداختن سلامت انسان ها معرفی شده است .مهم ترین دلیل تصادفات رانندگی، رفتار و ویژگی های روانشناسی راننده خودرو است. رفتار رانندگی پرخطر یک شاخص مهم در تصادفات رانندگی است.هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر هوش هیجانی بر خطاهای رانندگی است .

  روش ها

  در پژوهش حاضر 69 نفر جوان دانشجو که در محدوده سنی 20 تا 35 سال قرارداشته و دارای گواهینامه رانندگی ،با سابقه رانندگی حداقل یک سال بودند با استفاده از پرسشنامه هوش هیجانی 90 سوالی بار-ان و پرسشنامه معتبر رفتار رانندگی منچستر مورد ارزیابی قرار گرفتند .جهت آنالیز داده ها نیز از نسخه 22 نرم افزار SPSS  استفاده شد .

  یافته ها

  آزمودنی ها شامل 40 مرد و 29 نفر زن که اکثریت آن ها در محدوه سنی 20 تا 25 سال بودند .میانگین نمره هوش هیجانی آن ها 62/329 و بیشترین نمره خطاهای افراد مربوط به لغزش ها با نمره 0.4/21 بود . همچنین میانگین نمره رفتار رانندگی آن ها 50.97 بود .بین زیر مولفه های حل مساله،استقلال و خودشکوفایی با خطاهای رانندگی ارتباط معنی دار وجود داشت

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که هوش هیجانی و مولفه های آن بر خطاهای رانندگی تاثیر گذار است .

  کلیدواژگان: هوش هیجانی، خطاهای رانندگی، تصادفات رانندگی
 • آمنه گلباغی، لیلا نعمت پور*، بهزاد فولادی دهقی صفحات 577-584
  زمینه و هدف

  از جمله فاکتورهای مهم ایجاد کننده اختلالات اسکلتی- عضلانی در صنایع، آسیب های شغلی و ناتوانی مرتبط با کار می باشد. ایستگاه کاری نامناسب و پوسچر نامطلوب منجر به افزایش بار خستگی و در نهایت بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی می شود. اختلالات اسکلتی- عضلانی علاوه بر کاهش قوای جسمانی، موجب کاهش دقت، افزایش حوادث و کاهش بهره وری شغلی می شود. لذا، هدف از این مطالعه ارزیابی ریسک فاکتورهای ایجاد کننده اختلالات اسکلتی- عضلانی در مونتاژکاران قطعات الکتریکی با استفاده از روش   MFAو NERPA می باشد.

  روش بررسی

  این پژوهش مطالعه ای موردی می باشد که در مونتاژکاران قطعات الکتریکی یک کارگاه تولیدی در استان خوزستان با 84 کارگر زن، انجام گرفت. در این کارگاه 13 شغل و 32 پوسچر انتخاب گردید. به منظور تعیین فراوانی اختلالات اسکلتی عضلانی از پرسشنامه نوردیک استفاده گردید. سپس با استفاده از دو روش MFA و NERPA سطوح ریسک در افراد مورد مطالعه تعیین گردید. داده های بدست آمده در نرم افزار SPSS نسخه 16 تحلیل گردید.

  یافته ها

  یافته های حاصل از MFA  نشان داد، مچ دست راست و کمر با  7/66 % ، گردن و شانه راست با 60% کارگران و در روش NERPA  مچ دست راست 3/67 % ، کمر  4/65 % ،گردن 3/61 % و شانه راست 8/60 % در سطح "خیلی زیاد"  اولویت اقدام اصلاحی قرار دارند که بی درنگ باید اقدامات اصلاحی صورت گیرد. همچنین نتایج آماری نشان داد همبستگی معنی داری بین نتایج پرسشنامه نوردیک ، MFA و NERPA دیده شده است.

  نتیجه گیری

  با توجه به نوع فعالیت، عدم استفاده از تکیه گاه، بالاترین درصد ریسک در مچ دست راست، کمر و گردن مشاهده گردیده است. لذا به منظور حداقل رساندن خستگی عضلانی، طراحی مناسب ایستگاه کاری و اجرای اقدامات مدیریتی پیشنهاد می گردد. این دو روش نیز شباهت هایی به هم داشته اند و زمانیکه لازم به بررسی تمام اعضای بدن باشد روش MFA ارجحیت دارد. اما در بررسی جزییات بیشتر می توان از NERPA استفاده نمود.

  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی-عضلانی، MFA، NERPA، پرسشنامه نوردیک
|
 • Somayeh Farhang Dehghan, Hojat Mousavi Kordmiri, Rohollah Fallah Madvari, Faezeh Abasi Balochkhaneh* Pages 528-529
 • Rajabali Hokmabadi, Vida Rezaei-Hachesu, Meghdad Kazemi, Hossein Fallah, Farideh Golbabaei* Pages 530-541
  Background

  activity in hot environments is among the most common physical dangers in work environments that not only creates diseases resultant from heat which influences on staff’s health but also increases job injuries and accidents. Job injuries, diseases, and reduction in workers' efficiency in exposure to heat stress have caused increasing anxiety. Most of the study results are demonstrative of diseases as a result of heat and less related to job injuries and accidents. Therefore, the present study aims at reviewing previous studies in the field of job injuries and accidents in exposure to the work environment's heat stress.

  Methods

  this review study has systematically reviewed publications and articles from 2000 to 2019 in databases. Keywords including "heat stress”, “heat strain”, “heat exposure”, “heat wave", "heat injuries”, “job accidents”, “job exposure”, “hot environment” and “air change" have been used and finally, 30 articles included into the study.

  Results

  study articles consist of 29 jobs and 1 military environment. Study occupations consist of one study about military forces, textile, aluminum smelting, cleaners of oil reservoirs, two studies about mineworkers and metal and iron industries, three studies about building workers, four studies about agricultural workers and 15 studies about different occupations. Also, 11 studies conducted in open environments, seven studies in closed environments and 12 others conducted both in open and closed environments. 17 analytical studies, three correlational, cross-sectional, cohort studies, one cohort, and descriptive study and two descriptive-analytical studies have been conducted. Most job injuries and accidents happened during summer and men especially the young have involved in such problems and job injuries and accidents have increased due to extreme temperature increase. Generally, job injuries and accidents include burn, slip, collision with things and collision with mobile things.

  Conclusion

  there is a strong relationship between temperature in hot environments and risk increase in injuries and accidents of work environments which differ based on employees' features (such as age, gender, occupation, and industry). However, dominant mechanisms on the happening of such injuries have not been determined yet. It necessitates more expertise to determine especial injuries and accidents happening in hot environments. Policymakers and employers have to be more aware of job injuries and accidents in heat exposure and suitable educational resources have to be provided to prevent such injuries.

  Keywords: Heat, Heat stress, Heat injuries, Job accidents, Heat wave
 • Abdolhamid Tajvar, Morteza Mortazavi Mehrizi, Milad Derakhshan Jazari, Pegah Rastipisheh, Mohamadreza Farahbakhsh, Hamidreza Ghaffari* Pages 542-547
  Background

  X-ray is a type of radiation that their harmful effects on human health have been confirmed. The use of radiation in hospitals and medical centers for diagnostic, therapeutic, and research tasks is inevitable and is developing. So, it is essential to measure, evaluate, and control the amount of dose received by radiologists.

  Methods

  In the first phase of this study, using the checklist to study the results of badge film and how to use individual protective equipment in hospitals surveyed in this investigation and in the second phase, using the Radiometer (05-MKS) TERRA model of the x-ray in different departments of the study hospitals was measured.

  Results

  The maximum dose measured in different departments of hospitals studied by 19 micro Sievert/hour was reported, and in none of the hospitals, the dose has been exceeded. Also, after reviewing the reports of the badge film, it was found that there were no suspicious cases that indicate an excessive receiving dose. The use of protective equipment was as in a way that 52.6 % said they were always using protective equipment, and 43.4 % said they sometimes use it. 3.9 % said they did not use X-ray protection equipment.

  Conclusion

  Considering that the dose measured in all hospitals of the study is less than the recommended limit proposed by the International Commission for Environmental Protection and the Technical Committee of Iran's Professional Health. So, it is concluded that the radiation protection program is well executed.

  Keywords: X- rays, Hospital, Interpersonal Confrontation, Environmental exposure, Radiologist
 • Reza Pourbabaki, Zahra Beigzadeh, Behnam Haghshenas, Ali Karimi*, Zahra Alaei, Saeid Yazdanirad Pages 548-556
  Background

  Unsafe behavior in industries can be due to different factors. The aim of this study was to predict and model unsafe behavior using a safety atmosphere and cultural attitudes questionnaires.

  Methods

  This study was a descriptive-analytic and cross-sectional examination that analyzed the data and predicted the unsafe behaviors of 90 construction workers using Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) in MATLAB R2016a software.

  Results

  In this study, the model of the safety atmosphere - unsafe behavior and the model of the cultural attitudes - unsafe behavior had the regression coefficients of 0.93373 and 0.9234, respectively. It showed that each of the parameters has a close relationship to the rate of the unsafe behavior. In this regard, a combination of the safety atmosphere and safety attitude parameters for the estimation of the unsafe behaviors achieved the better results with a regression coefficient of 0.9453 which indicates the direct effect of both parameters simultaneously on unsafe behavior.

  Conclusion

  Based on the findings, it can be concluded that the neuro-fuzzy model can be used as an appropriate tool for predicting unsafe behavior in the industries.

  Keywords: Unsafe behavior, Cultural attitude, Safety atmosphere, Prediction, Neuro-fuzzy inference system
 • Siavash Etemadinezhad, Leila Zafarian*, Jamshid Yazdani Charati, Mojtaba Ahmadi Pages 557-562
  Background

  increasing the number of families with employed men and women leads to changes in families' structure during recent years that these structural changes have disrupted family and work-life balance and have caused family-work conflict. Work-family conflict is an inter-role conflict that has been created due to incompatible pressures in work and family domains. Therefore, the present study aims at investigating work-family conflict among the teachers' population of Shahrekord and its relationship with demographic features.

  Methods

  the present study is descriptive-analytical research, which has been conducted among 346 teachers in Shahrekord in 2019. Carlson Work-Family Conflict Questionnaire used to measure work-family conflict in this study. SPSS v22 has analyzed collected data through Pearson correlation statistical tests, independent t-test, variance analysis, and multivariate analysis of variance.

  Results

  there is a statistically meaningful relationship between conflict parameters (time, pressure, and behavior) and general conflict (P < 0.01). Time parameter has a more meaningful relationship with public conflict; also, there is no statistically significant relationship between demographic parameters of age, work experience, and income in different levels of conflict (P > 0.05).

  Conclusion

  generally, the current study revealed that Shahrekord teachers had experienced work-family conflict, in which the main problem was related to the work-family conflict in a way that occupational status intervenes in family life. Also, the time factor has the most effect on the incidence of conflict that is the time which has to be assigned to a work or family field, intervenes in the necessary time for another domain. There was no meaningful relationship between work-family conflict and parameters of age, gender, marital status, work experience, and income, which have been considered in this study.

  Keywords: Work-family conflict, Family-work conflict, Demographic features, Teachers
 • Yasser Jalilpour*, Leila Ebrahimi, Behzad Fouladi, Hassan Rajabi-Vardanjani, Mojtaba Jahanifar Pages 563-569
  Background

  Musculoskeletal disorders are common consequences of inappropriate computer work conditions. Employees are job groups who spend many office hours working on computers. The present study was conducted to investigate the prevalence of musculoskeletal disorders among computer users of the health network of Lordegan city and its impact on their daily activities.

  Methods

  This research was applied in terms of purpose and was determined as one of the quantitative researches.  This descriptive-analytical study was performed with the use of systematic random sampling, and the samples were picked from the statistical population of 500 employees of Lordegan Health Network. A sample size of 217 persons was selected, which had at least one year of work experience and at least 3 hours a day working in front of a computer. The Cornell questionnaire was applied in order to specify the rate of pain and discomfort and its effect on the employees' daily activities. Then, the ROSA method was utilized to assess the ergonomics of the office strain rate of users. The results were analyzed with the use of the chi-square test and SPSS v.25 software.

  Results

  A significant difference was seen between the rate of pain and discomfort and the effect of pain on daily activities in different body parts of computer users based on age, work experience (P<0.05). Also, there was a significant difference between ROSA final score and age variables and work experience (P<0.05). The results of the ROSA evaluation declared that 53.9% of persons were exposed at medium to high-risk levels.

  Conclusion

  The ROSA method was appropriate for detecting risk factors for office work and was able to identify deficiencies existed in workstations. Concerning the postures and jobs in the office department, the ROSA method was able to identify musculoskeletal disorders of the office employees in health care. The CMDQ questionnaire could determine the rate and effect of pain and discomfort on different body parts for these employees.

  Keywords: Musculoskeletal Disorders, Computer Users, ROSA, Cornell Questionnaire
 • Akram Heidaryan*, Iraj Alimohamadi, Shahram Vosoughi, Jamile Abolghasemi Pages 570-576
  Background

  Driving accidents are global challenges, especially in developing countries, that have been introduced by the World Health Organization (WHO) as one of the significant reasons for endangering human health. The most important reasons for driving accidents are the behavior and psychological characteristics of the vehicle driver. Aberrant driving behavior is considered as a major cause of driving accidents. The present study aimed the present study aimed to investigate the effect of emotional intelligence on driving errors.

  Methods

  In the present research, 69 young students aged 20-35 years with a driving license were subjects of the study which had at least one-year driving experience and were assessed with the use of Bar-on emotional intelligence (EQ-i) questionnaire (90 questions) and valid Manchester Driving Behavior Questionnaire (MDBQ). Data analysis was conducted by SPSS version 20, descriptive tables, and Pearson correlation coefficient.

  Results

  Data analysis indicated that the mean score of emotional intelligence of the tested subjects was 329/62, and the maximum rating of individual errors was related to slips with the score of 21/04. Also, the mean score of their driving behavior was 50/97. There was a significant inverse relation between sub-components problem solving, independence and self-actualization, and driving errors.

  Conclusion

  Based on the obtained results of this study, it can be concluded that emotional intelligence and its components affected driving errors. This meant that persons with lower levels of emotional intelligence would be more involved in driving errors.

  Keywords: Emotional Intelligence, Driving Errors, Driving Accident
 • Ameneh Golbaghi, Leila Nematpour*, Behzad Fouladi Dehaghi Pages 577-584
  Background

  Occupational injuries and work-related disabilities are among the most factors contributing to the creation of musculoskeletal disorders (MSDs) in industry. Improper workstation and poor posture increase fatigue load and, eventually, the appearance of MSDs. In addition to reducing physical strength, MSDs mitigate accuracy, augment the accidents, and reduce job productivity. Hence, the purpose of this research was to assess the risk factors for MSDs in electrical devices assembly workers utilizing Muscle Fatigue Assessment (MFA) and Novel Ergonomic Pos tural Assessment (NERPA).

  Methods

  This study was one cross-sectional descriptive study in the year … and was conducted in one electrical device manufacturing workshop in Khuzestan province along with 84 female workers. 13 jobs and 32 postures were selected in this workshop. Nordic Questionnaire was used to determine the frequency of MSDs. Then, the risk levels were specified in the studied individuals with the use of MFA and NERPA. The obtained data were analyzed in SPSS software version 16. The statistical methods applied in this study were mean, standard deviation, frequency, frequency percentage, t-test of two independent samples, and correlation coefficient assessment. Furthermore, the significance level of statistical tests was considered to be P<0.05.

  Results

  Findings obtained from MFA exhibited that the right wrist and waist were with 66.7%, neck and right shoulder were with 60% of workers and NERPA method results mentioned that the right wrist with 67.3% and the waist with 65.4% and neck with 61.3% and the right shoulder with 60.8% were at “very high” level of corrective actions priority, which these actions must be taken immediately. Also, statistical results indicated that there was a significant correlation between the results of Nordic, MFA, and NERPA questionnaires (P<0.05).

  Conclusion

  Concerning the kind of activity and misuse of support, the highest percentage of risk was evident in the right wrist, waist, and neck. So, a proper design of workstation and implementation of managerial actions were proposed to minimize muscle fatigue. These two methods also had similarities. MFA method was preferred when it was required to assess all body parts. On the other hand, NERPA was applied to determine more details.

  Keywords: Musculoskeletal Disorders (MSDs), MFA, NERPA, Nordic Questionnaire