فهرست مطالب

پژوهش های ماهی شناسی کاربردی - سال هفتم شماره 4 (زمستان 1398)
 • سال هفتم شماره 4 (زمستان 1398)
 • تاریخ انتشار: 1398/10/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسن فضلی*، غلامرضا دریانبرد، غلامعلی بندانی، اکبر پورغلامی، فرامرز باقرزاده، حسین طالشیان صفحات 1-12

  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر برخی از پارامترهای زیست محیطی (درجه حرارت آب، سطح آب و حجم آب ورودی رودخانه ولگا) بر روی میزان تغییرات جمعیت ماهی کفال طلایی (Chelon aurata) در سواحل ایران می باشد. در این تحقیق برای برآورد زیتوده از داده های صید و زیست سنجی سالهای بهره برداری 97-1370 استفاده شد. طی سال های مذکور میزان صید ماهی کفال طلایی بین 1425 الی 6600 تن در نوسان بود. میزان زیتوده کل از 10870 تن در سال 1370 به 20950 تن در سال 80-1379 افزایش و سپس به کمتر از 8800 تن در سال 1396 رسید. همچنین میزان زیتوده ماهیان 2 ساله (بعنوان نسل نوپا) از 1757 تن در سال 1370 به 2617 تن در سال 1380 افزایش و سپس به 387 تن در سال 1395 رسید. رابطه خطی دو متغیره بین درجه حرارت سطحی آب و زیتوده ماهیان نوپا خطی منفی معنی دار (p<0.017)، حجم آب ورودی ولگا (p<0.024) و سطح آب دریای خزر با زیتوده ماهیان نوپا (p<0.002) رابطه خطی مثبت معنی داری وجود داشت. تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد از سه فاکتور محیطی، فقط تغییرات سطح آب دریای خزر بر میزان ذخایر ماهیان نوپا کفال طلایی تاثیر معنی داری دارد (R2 = 0.336). بنظر می رسد تغییرات سطح آب دریای خزر نقش مهمی بر زیتوده ماهی کفال طلایی دارد. در نتیجه جهت بهره برداری مطلوب از ذخایر کفال طلایی در دریای خزر مدیریت با رویکرد اکوسیستم محور ضروری می باشد.

  کلیدواژگان: کفال طلائی، زیتوده، نسل نوپا، پارامترهای محیطی، دریای خزر
 • فاطمه عباسی، رسول قربانی*، عبدالرسول سلمان ماهینی، سیده ساناز رمضان پور، کلایو ان. ترومن، اندرو ال. جکسون صفحات 13-32

  ماهی سفید، Kamenskii, 1901 Rutilus kutum از خانواده کپورماهیان بومی دریای خزر بوده که بیشترین پراکنش آن در بخش های جنوبی است و در قسمت های شمالی به ندرت دیده می شود و به عنوان یکی از منابع مهم شیلاتی دریای خزر محسوب می شود. علی رغم اهمیت بالای آن، اطلاعات زیادی راجع به ترسیم ذخیره با اهداف مدیریت و حفاظت از این منبع با ارزش وجود ندارد. این مطالعه با هدف استفاده از شکل اتولیت ساجیتا به عنوان یک ابزار کارآمد برای تشخیص احتمالی ساختار جمعیت گونه ماهی سفید خزر صورت گرفت. تعداد 153 قطعه ماهی سفید از تورهای تعاونی پره ماهیان استخوانی مستقر در سواحل جنوبی دریای خزر در دوره زمانی 1396-1395 از 10 ایستگاه شامل: آستارا، بندر انزلی، رودسر، تنکابن، نوشهر، بابلسر، ساری، میانکاله (محدوده استان گلستان)، خواجه نفس (دهانه گرگانرود) و گمیشان جمع آوری گردید. شاخص های شکل اتولیت با آنالیزهای آماری تک متغیره و چندمتغیره بررسی شد. در آنالیز شکل اتولیت، در برخی مناطق مختلف اختلاف معنی دار مشاهده گردید. ماهیان نمونه برداری شده دارای نرخ بازطبقه بندی حدود 40 تا 60 درصد در ایستگاه های نمونه برداری بودند که نشان از وجود یک جمعیت تنها ندارد. بهرحال، با استفاده از آنالیز افتراقی و نیز MANOVA/CVA احتمال وجود 4 گروه فضایی مجزا شامل: گروه اول با نمونه هایی از گمیشان؛ گروه دوم خواجه نفس - میانکاله- ساری- بابلسر، گروه سوم نوشهر - تنکابن- رودسر؛ گروه چهارم انزلی - آستارا؛ وجود دارد. به طورکلی داده ها ساختار جمعیتی پویایی مکانی پیچیده ماهی سفید را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: ماهی سفید، مورفومتری اتولیت، بخش جنوبی دریای خزر، پراکنش
 • حسین رحمانی*، فاطمه اصفهانی، اصغر عبدلی، خسرو جانی خلیلی صفحات 33-48

  به منظور بررسی اثر سد شهید رجایی بر فاکتورهای پویایی شناسی جمعیت گاوماهی Ponticola cyrius در پایین دست سد، در طی سال 1391 در سه ایستگاه به طور ماهانه توسط دستگاه الکتروشوکر نمونه برداری انجام شد. در مجموع 564 نمونه از ایستگاه اول، 219 نمونه از ایستگاه دوم و 263 نمونه از ایستگاه سوم صید و نسبت جنسی آن ها به ترتیب 42/1: 1، 2/1: 1 و 91/0: 1 بوده که فقط در ایستگاه اول با نسبت 1:1 اختلاف معنی داری داشت (p<0.05). گروه های سنی در ایستگاه اول از 4 گروه +0 تا +3 ساله و در ایستگاه های بعدی از 3 گروه +0 تا +2 ساله بود. الگوی رشد در هر سه ایستگاه و جنس های نر و ماده آلومتریک مثبت بود. رابطه ی رگرسیونی طول و وزن در هر سه ایستگاه دارای ضریب همبستگی بالای 97/0 بود. معادله رشد برتالانفی برای جنس نر در سه ایستگاه به ترتیب ،  و  و برای جنس ماده به ترتیب ،  و  محاسبه شد. میزان هماوری مطلق در سه ایستگاه مورد مطالعه به ترتیب 87/570، 330 و 5/303 بوده است. با بررسی پارامترهای مختلف پویایی شناسی مشخص گردید که اختلاف دمایی قابل توجه بین ایستگاه های مورد مطالعه (بیش از 2 درجه) سبب افزایش فراوانی، طول عمر و هماوری گردیده و زیستگاه مطلوبی برای گونه گاوماهی P. cyrius در ایستگاه نزدیک سد فراهم شد.

  کلیدواژگان: رودخانه تجن- گاو ماهی P، cyrius- رشد- هماوری- سد شهید رجایی
 • حسن صحرایی*، علی اکبر هدایتی، لیدا مریوانی، خدایار رضایی صفحات 49-63

  علی رغم افزایش استفاده از نانو ذرات فلزی و کاربردهای آن در صنایع مختلف تاکنون مطالعات اندکی در زمینه اثرات جانبی این مواد بر بدن جانداران صورت گرفته است، بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر نانو ذرات اکسید آهن و روی برروی تغییرات بافت مغز و روده در ماهی کپور معمولی صورت گرفت. برای این منظور ابتدا تعداد 420 قطعه ماهی کپور معمولی (با میانگین وزن اولیه 2/3±45 گرم) تهیه گردید، سپس ماهیان ضدعفونی و به مدت یک هفته با شرایط آزمایشگاهی سازش یافتند. پس از آن ماهیان به صورت تصادفی به هفت گروه تقسیم شدند، گروه اول به عنوان شاهد در نظر گرفته شد و سایر گروه ها به ترتیب مقادیر 10، 50 و 100 میکرو گرم از نانوذرات آهن و روی را در هر گرم غذا به مدت 60 روز دریافت کردند. بررسی های بافت شناسی روده نشان داد که نانو ذرات آهن و روی با افزایش غلظت و گذشت زمان باعث توسعه بیشتر لایه های ماهیچه ای در گروه های تحت تیمار نسبت به گروه شاهد می شوند. همچنین نانو ذرات آهن و روی هر دو بدون اینکه در بافت مغز تغییری ایجاد کنند فقط باعث بزرگ شدن نورون های مغزی شدند. از نتایج بدست آمده میتوان نتیجه گرفت که نانو ذرات روی و آهن حتی در مقادیر کم میتوانند باعث تغییراتی در سطح بافت های بدن ماهیان گردند.

  کلیدواژگان: نانو ذرات اکسید آهن و روی، بافت مغز و روده، کپور معمولی
 • عباس زمانی* صفحات 64-78

  در این پژوهش، ترکیب بدن و فعالیت آنزیم های گوارشی در بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (میانگین وزن 0/55±2/51 گرم) تغذیه شده با تک یاخته باکتریایی  (IPL68)به عنوان یک منبع پروتئین غذایی بجای پودر ماهی به مدت 6 هفته در قالب طرح کاملا تصادفی و با 3 تکرار ارزیابی گردید. جیره های آزمایشی در قالب 5 تیمار و همسان از نظر میزان پروتئین با سطوح مختلف پودر ماهی و IPL68 (100 درصد پودر ماهی (A)، 75 درصد پودر ماهی و 25 درصد IPL68 (B)، 50 درصد پودر ماهی و 50 درصد IPL68 (C)، 25 درصد پودر ماهی و 75 درصد IPL68 (D) و 100 درصد IPL68 (E)) تهیه گردیدند. نتایج حاصل از ترکیب بدن ماهیان نشان داد بیشترین میزان چربی خام و پروتئین خام و کمترین میزان رطوبت و خاکستر در ماهیان تغذیه شده با جیره C و کمترین میزان چربی خام و پروتئین خام و بیشترین میزان رطوبت و خاکستر در ماهیان تغذیه شده با جیره E وجود داشت (0/05>P). نتایج مربوط به ارزیابی فعالیت آنزیمی نشان داد آنزیم های تریپسین و آلفاآمیلاز در ضمایم پیلوریک و روده ماهیان جیره C و آنزیم فسفاتاز قلیایی در ضمایم پیلوریک و روده ماهیان جیره D بطور معنی داری بیشتر از ماهیان تغذیه شده با جیره E بودند (0/05>P). بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق می توان بیان کرد پروتئین تک یاخته باکتریایی(IPL 68) در سطح 50 درصد می تواند جایگزین مناسبی برای پودر ماهی در جیره غذایی بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان باشد.

  کلیدواژگان: پروتئین تک یاخته، ترکیب بدن، تریپسین، قزل آلای رنگین کمان
 • رضاقلی تبار، ولی الله جعفری*، محمد مازندرانی صفحات 79-91

  به منظور بررسی اثرات عصاره آویشن در کپور معمولی، تعداد 180ماهی با میانگین وزنی (063/0±84/10) گرم به چهار تیمار و با 3 تکرار و 15 قطعه ماهی در هر تکرار به طور تصادفی تقسیم شده و با جیره های حاوی صفر، 5/0، 1، و 2 درصد عصاره گیاه آویشن به مدت 70 روز تغذیه شدند. در پایان دوره 30 قطعه ماهی از هر تیمار به مدت 12 ساعت تحت تنش شوریppt  13 قرار گرفته و مورد بررسی خون شناسی قرار گرفتند. به این منظور خون گیری در زمان های قبل از تنش، 6، 24 و 72 ساعت پس از تنش انجام شد. در این بررسی افزودن عصاره گیاه آویشن در مدت پرورش، اثر معنی داری بر شاخص های رشد نداشت (05/0>P). در بررسی های خون شناسی هماتوکریت بعد از تنش شوری افزایش معنی داری در تیمارهای شاهد وتیمار 5%  نسبت به قبل از تنش شوری نشان داد (05/0<P). هماتوکریت خون در72 ساعت بعد ازتنش شوری در تیمار1 و 2% با شاهد اختلاف معنی دار داشت (05/0<P). مقدار هموگلوبین 6 ساعت پس از تنش شوری، فقط در تیمارهای تغذیه شده با عصاره آویشن افزایش معنی داری را نسبت به قبل از تنش شوری نشان داد (05/0<P). در میزان گلبول سفید و قرمز خون و نیز مقادیر اندیس های خونی (MCV، MCH وMCHC) قبل و بعد تنش شوری بین تیمارها تفاوت معنی داری مشاهده نشد (05/0>P). بر اساس نتایج بررسی حاضر افزودن عصاره آویشن در سطوح 5/0، 1 و 2 درصد جیره تاثیری در شاخص های رشد و نیز فراسنجه های خونی ماهی کپورمعمولی  در مواجهه با استرس شوری نداشت.

  کلیدواژگان: ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio)، عصاره ی آویشن، عملکرد رشد، فراسنجه های خونی، استرس شوری
 • زینب امیدوار، حجت الله جعفریان*، مصطفی عقیلی نژاد صفحات 92-102

  این مطالعه در چهار استخر خاکی طی 40 روز پرورش در بهار 1392 و در شش تیمار زمانی انجام شد. بدین منظور از زیوپلانکتون و بنتوز استخرها و محتویات معده 240 قطعه بچه ماهی نمونه برداری به عمل آمد. فراوانی طعمه ها در معده و محیط به منظور تعیین شاخص انتخابگری برای هر طعمه بررسی شده بود. محدوده ارزش های انتخابگری از 1 تا 1- بود، 1 به انتخاب مثبت برای طعمه، 1- اجتناب از طعمه و صفر به انتخاب تصادفی طعمه اشاره می کرد. در استخرهای خاکی روتیفر و دافنی با فراوانی 6/172 و 8/123 بین شش جانور آبزی در ششسمین تیمار زمانی غالب شدند. اما لارو شیرونومید بیشترین فراوانی25/40 را در سومین تیمار زمانی داشت در محتویات معده بچه ماهیان دافنی، دیاپتوموس و لارو شیرونومید مشاهده شد. دافنی و لارو شیرونومید موجودات غالب بودند. بالاترین میزان شاخص انتخابگری مثبت از دافنی (83/0) در تیمار سوم مشاهده شد، در حالیکه برای شیرونومید بالاترین میزان (59/0) در تیمار ششم بود. به طوری که بعد از 30 روز افزایش انتخاب مثبت برای شیرونومید و کاهش انتخاب برای دافنی وجود داشت.

  کلیدواژگان: شاخص انتخابگری، غذای زنده، بچه تاس ماهی ایرانی، استخرهای خاکی
 • سعیده یمر علی، سکینه علی جان پور*، عبدالرضا جهانبخشی، رحمان پاتیمار صفحات 103-117

  در تحقیق حاضر تاثیر غلظت های مختلف 2-فنوکسی اتانول (1/0، 3/0، 5/0، 7/0، 9/0و 1/1 میلی لیتر درلیتر) برشاخص های استرسی، خون شناسی و آنزیم های کبدی تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که قرارگرفتن ماهی سیبری در غلظت های پایین دارو سبب بیهوشی عمیق در مدت زمان بیشتری  می‏شود، ولی مدت زمان لازم برای ریکاوری ماهی به طور چشمگیری کاهش می یابد. در غلظت های های پایین 2-فنوکسی اتانول (1/0، 3/0 و 5/0 میلی لیتر در لیتر) سطوح کورتیزول پلاسما به طور معناداری نسبت به گروه شاهد افزایش یافت (05/0<P) اما  در غلظت های بالاتر (9/0 و 1/1 میلی لیتر در لیتر) سطح کوتیزول نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری نشان داد (05/0>P) .  در سطح گلبول های سفید در غلظت های مختلف دارو اختلاف معنی داری بین تیمارهای آزمایشی مشاهده نشد (05/0>P)، اما سطح گلبول های قرمز، هموگلوبین و هماتوکریت خون در غلظت های 1/0 و 3/0 میلی لیتر در لیتر بطورمعناداری افزایش یافت (05/0<P). همچنین سطوح املاح مختلف پلاسمای خون در غلظت های مختلف 2-فنوکسی اتانول تفاوت معناداری با گروه شاهد نشان نداد (05/0>P). سطوحMCV، MCH و MCHC در غلظت های مختلف دارو،  تفاوت معنی داری با گروه شاهد نداشتند (05/0>P). سطوح ALP و AST در غلظت های 9/0 و 1/1 میلی لیتر در لیتر از ماده ی بیهوشی دارای اختلاف معنا داری با گروه شاهد نبود، اما در غلظت های 1/0 و 3/0 میلی لیتر در لیتر  مقادیر آن‏ها به طور معناداری افزایش یافت (05/0<P). نتایج مطالعه حاضر نشان داد، غلظت‏های  9/0 و 1/1 میلی لیتر در لیتر 2- فنوکسی اتانول غلظت‏های مناسبی برای بیهوش کردن  تاس ماهی سیبری است زیرا که کمترین اثر را  بر سیستم فیزیولوژیک ماهی دارد.

  کلیدواژگان: تاس ماهی سیبری، 2-فنوکسی اتانول، کورتیزول، آنزیم های کبدی
 • اشکان زرگری، محمد مازندرانی*، سید مرتضی حسینی صفحات 118-132

  در بررسی حاضر اثرات تزریق داخل صفاقی عصاره گیاه گلرنگ (Carthamus tinctorius) بر ایمنی غیر اختصاصی و برخی شاخص های سرمی خون ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور، ماهی های قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن 100 گرم تهیه و با سطوح مختلف عصاره گلرنگ به صورت داخل صفاقی تزریق شدند. در این بررسی یک گروه شاهد منفی (بدون تزریق)، یک گروه شاهد مثبت (تزریق با 2/0 میلی لیتر سرم فیزیولوژی) و سه گروه تیمار تجربی به ترتیب با غلظت های 50، 100 و 200 (میلی گرم بر کیلو گرم وزن در حجم 2/0 میلی لیتر) تزریق شدند. نمونه برداری در روز های سوم، هفتم و دهم بعد از تزریق انجام گرفته شد و مقادیر پروتئین کل سرم، ایمنوگلوبولین کل، فعالیت لایزوزیم سرم، فعالیت سیستم کمپلمان و گلوکز خون سنجش گردید. بر اساس نتایج  تزریق عصاره گلرنگ باعث کاهش معنی دار تعداد گلبول های سفید در روز های سوم، هفتم و دهم گردید (05/0<sig). همچنین به کار بردن این ماده منجر به کاهش معنی دار سطوح گلوکز خون، فعالیت لایزوزیم، ایمنوگلوبولین کل و پروتئین کل سرم خون شد در عین حال در فعالیت کمپلمان تغییر معنا داری ایجاد نشد (05/0>Sig). با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده استفاده از عصاره گلرنگ در ماهی قزل آلای رنگین کمان می تواند منجر به کاهش و ضعف سیستم ایمنی غیر اختصاصی شود

  کلیدواژگان: گلرنگ، قزل آلای رنگین کمان، کمپلمان، ایمنوگلوبولین کل، لایزوزیم
 • برزان بهرامی کمانگر، ادریس قادری، فرشاد مولودی، حبیب الله محمدی* صفحات 133-142

  دریاچه زریبار مریوان مهمترین دریاچه طبیعی آب شیرین استان کردستان و غرب کشور است. در آبان 1398 گزارشی مبنی بر مشاهده یک گونه ماهی غیر معمول در ترکیب صید ماهیان دریاچه زریبار دریافت شد و جهت شناسایی و بررسی اولیه زیست شناسی این ماهی نمونه برداری لازم صورت گرفت. نتایج نشان داد که گونه مورد نظر اردک ماهی گونه Esox lucius (Linnaeus, 1758) با میانگین وزن بدن gr 1/182 ± 3/630، طول کل mm 3/41 ± 4/418، سن 5/0 ± 7/2 سال، تعداد تخمک در گرم مولدین ماده 3/26 ± 9/171 و وضعیت رسیدگی جنسی مولدین ماده مرحله 35/0 ± 13/5  (کمترین مرحله 5 و بیشترین مرحله 6) و مولدین نر مرحله 57/0 ± 5/2 (کمترین مرحله 2 و بیشترین مرحله 3) مشاهده شد. همچنین با توجه به محاسبه شاخص RLG (12/0 ± 98/0) این ماهی دارای رژیم گوشتخواری بود که در دستگاه گوارش آن، ماهی کاراس (Carassius Carassius)، سفید رودخانه ای (Squalius cephalus)، کولی .Alburnus sp. و قورباغه مشاهده شد. بر اساس نتایج این ماهی می تواند به طور مستقیم و غیر مستقیم بر اکثر آبزیان و دوزیستان دریاچه زریبار تاثیرات نامطلوب بگذارد و به عنوان گونه مهاجم شناخته شود. همچنین بررسی دستگاه تولید مثل نمونه ها نشان داد که هر دو جنس نر و ماده در میان ماهیان صید شده وجود دارد و هر دو جنس از نظر رسیدگی جنسی بالغ محسوب می گردند و شرایط زیست در دریاچه زریبار برای تغذیه و تولید مثل آن ها مهیا می باشد و در صورت ورود به رودخانه های پایین دست می توانند تهدیدی جدی برای سایر ماهیان بومی بحساب بیایند.

  کلیدواژگان: اردک ماهی (Esox Lucius)، دریاچه زریبار، گونه مهاجم
|
 • Hasan Fazli*, Gholamreza Daryanabard, Gholamali Bandani, Akbar Pourgholami, Faramarz Bagherzadeh, Hssein Taleshian Pages 1-12

  This study was conducted to determine the effects of some environmental parameters (sea surface temperature SST, sea level SL and Volga river water volume VRWV) on biomass of golden grey mullet Chelon aurata in Iranian coastlines of the Caspian Sea. In the study, the catch and population parameters of golden grey mullet during the years 1991-2017 used as input data. In these years, the catch of golden grey mullet ranged from 1425 to 6600 mt. The total biomass increased from 10870 mt in 1991-92 to 20950 mt in 2000-01 and then declined to less than 8800 mt in 2017-18. Also, the biomass of 2 years (as recruitment R) increased from 1757 mt 1991-92 to 2617 mt in 2001-02, then declined to 387 mt in 2016-17. There is a significant negative relationship between R-SST (p<0.017), and a positive relationship between R-VRWN (p<0.024) and R-SL (p<0.002). By using stepwise regression, among three environmental parameters, only SL had significant effects on R biomass (R2 = 0.339). It seems that the SL has the main role in the biomass of golden grey mullet in the Caspian Sea. Therefore, an ecosystem-based approach to Management is required to sustainably exploit of golden grey mullet stocks in the Caspian Sea.

  Keywords: Golden grey mullet, Biomass, Recruitment, Environmental parameters, Caspian Sea
 • Fatemeh Abbasi, Rasoul Ghorbani*, Abdolrassul Salman Mahini, Seyedeh Sanaz Ramezanpour, Clive N. Trueman, Andrew L. Jackson Pages 13-32

  The Caspian kutum, Rutilus kutum Kamenskii, 1901 from Cyprinidae family is native in the Caspian Sea, with the highest distribution in the southern part and rarely seen in the northern and is an economically important species along the Caspian Sea. Despite this, knowledge about stock structure is scarce and there is no formal management strategy to ensure the long-term sustainability of this valuable resource. This study was carried out using Sagitta otolith as an effective tool for possible diagnosis of the Caspian kutum species population structure. A total 153 individuals fish were collected from the ten Cooperative bony fish beach sein in southern coasts the Caspian Sea (Astara, Bandar-e Anzali, Roudsar, Tonekabon, Nowshahr, Babolsar, Sari, Miyankaleh (Golestan Province),  Khajeh Nafas and Gomishan) from 2016 to 2017. Otolith shape indices were analyzed by uni- and multivariate statistics. Significant differences were observed in some regions in otolith shape analysis.The sampled fish had a reclassification rate of about 40 to 60% at sampling stations, indicating no single population. However, using differential analysis as well as MANOVA / CVA there were four distinct spatial groups including: the first group with samples of Gomishan, the second group Khajeh Nafas- Miyankaleh- Sari- Babolsar, the third, Nowshahr- Tonekabon- roodsar and the forth one, Bandar-e Anzali- Astara. Overall, the data showed the complex spatial dynamics of the Caspian kutum.

  Keywords: The Caspian kutum, otolith morphometry, southern part of the Caspian Sea
 • F.Esfahani, H. Rahmani*, A.Abdoli, K.Janikhalili Pages 33-48

  To study the effect of Shahid Rajai Dam on Population dynamics of P. cyrius in downstream of the dam, during the April 2012 to March 2013, sampling was carried out monthly by electro fishing. A total of 564 specimens from the first station, 219 specimens from the second station and 263 specimens from the third station were examined and the sex ratio of male to female 1:1.42, 1:1.2 and 1:0.91 respectively, that was the first station with 1:1 were significantly different (p<0.05). At first station, both sexes were four groups of 0+ to 3+ years old, while at the other stations, there were three age groups of 0+ to 2+ year old. Pauly growth pattern in all stations and both sexes were calculated positive allometric. The relationship between length and weight showed a high correlation (more than 0.97). Bertalanfy growth equation was calculated for both sexes’ at all three stations. Absolute fecundity at three stations was 570.87, 330 and 303.5 respectively. Mentioned parameters were determined that the significant temperature difference between the stations caused substantial increase in abundance, longevity and fecundity, and provided a favorable habitat for P. cyrius near the dam.

  Keywords: Tajan River- P. cyrius- growth- fecundity- Shahid Rajai Dam
 • H.Sahraei*, A.A.Hedayati, L.Marivani, K.Rezaei Pages 49-63

  despite of increase in use of metal nanoparticles and their applications in various industries, few studies has been done in vivo on the  side effects of this materials, so  this research had been done with purpose of effects of nanoparticles of iron and zinc oxide on histopathological changes in brain and intestinal tissues in common carp. For this purpose, first 420 common carp (with an average initial weight 45±3.2 g) was prepared, then fish were adapted with laboratory conditions for a week and were disinfected. Samples were randomly divided to 7 groups. First group was control treatment and others received 10, 50 and 100 micrograms of iron and zinc nanoparticles per gram of food for 60 days. Intestine histopathological studies shows with progress of time and increase concentration, iron and zinc oxide nanoparticles cause more muscle layers in treated groups in comparison to control group.  Also in brain tissue they cause enlargement of the Neurons volume without any histological changes. From the results we can conclude that zinc and iron nanoparticles, even in small amounts can cause changes in the fish body tissues.

  Keywords: zinc, iron oxide nanoparticles, Brain tissue, intestines, common carp
 • Abbas Zamani* Pages 64-78

  In this study, body composition and digestive enzymes activity was assessed in rainbow trout fry (weight 2.51 ± 0.55 g) fed by bacterial single cell (BSC) as a dietary protein source replaced with fish meal as completely randomized design with triplicate for 6 weeks. Experimental diets were prepared in 5 treatments as isonitrogenous with different levels of fish meal and BSC (100% fish meal (A), 75% fish meal and 25% BSC (B), 50% fish meal and 50% BSC (C), 25% fish meal and 75% BSC (D) and 100% BSC (E)). The body composition findings showed that the highest amount of lipid and protein and the lowest amount of moisture and ash was revealed in fish fed by diet C while the lowest amount of lipid and protein and the highest amount of moisture and ash was observed in fish fed with diet E (P <0.05). Enzymatic assessment from pyloric caeca and intestine were showed that trypsin and α-amylase were increased significantly in fish fed by diet C while alkaline phosphatase activity had the highest amount in diet D than did that from diet E (P <0.05). Based on the results of this study, it is recommended that BSC could be properly replaced up to 50 % with fish meal in rainbow trout fry diet.

  Keywords: Single cell protein, body composition, trypsin, rainbow trout
 • Reza Gholi Tabar, Valiollah Jafari*, Mohammad Mazandarani Pages 79-91

  In order to survey on effects of  dietary Thyme (Thymus vulgaris) extract on common carp 180 Fish with average weight of 10.84±0.063 were divided into four groups  with three replicates (each replicate with 15 fihs), and fed with different levels of dietary Thyme extract including 0, 0.5, 1 and 2 % for 70 days. At the end of rearing period 30 fish from each group were exposed to 13 ppt sea salt for 12 hours and were studied for hematological parameters. In this regard, sampling were done in times of  before salinity stress and 6, 24, 72 hours post salinity stress from caudal peduncles.  In this study supplementary thyme extract in food has no effects on growth performance after rearing period (P>0.05). in hematological study, after salinity stress hematocrit levels in treatments 0.5 % was increased compared to control group (p<0.05). And so hematocrit value in fish of treatments 1% and 2% groups were calculated significantly higher compare with control,  72 h post salinity stress (p<0.05). Hemoglobin levels just in the treatment groups were significantly increased after salinity stress  (p<0.05).The white blood cells (WBC)  and red blood cell (RBC)counts and so hematological indices (MCV, MCH, MCHC value) had no significant difference among all studied fish (P>0.05). Totally in this study supplementary 0.5, 1 and 2 % dietary thyme extract has no effect on growth performances and hematological parameters in common carp in salinity stress situation.

  Keywords: Common carp (Cyprinus carpio), Thyme extract, hematological parameters, Growth, salinity strss
 • Zeinab Omidvar, Hojatallah Jafaryan*, Mostafa Aghilinejad Pages 92-102

  This study whitin fourty days of rearing in four earthern ponds in the spring of 2013 and in the six treatments were carried out. For this purpose, sampled from zooplankton and benthose in the earthern ponds and stomach contents of the 240 fry. The abundance of prey items in the stomach and the environment was investigated to determine the electivity index for each prey item. The electivity values range from -1 to 1 where 1 indicated a positive selection for that prey item, -1 indicated an avoidance of that prey item and zero implied a random selection. In the earthen ponds, Rotifer, and Daphnia were dominated with frequency 172.6, 123.8 among in six aquatic animals at sixth sampling (treatment 6), but the chironomid larvae(Chironomus sp.) had a highest frequency 40.25 in tertiary sampling.In the stomach contents Daphnia , Diaptomus and chironomid larvae(Chironomus sp.) was observed. Daphnia and Chironomid larvae were the dominant organisms. The highest positive elctivity of Daphnia (0.83) was observed in treatment 3 while for chironomid (0.59) it was in treatment 6.As after day 30, there was an increasing positive selection for Chironomid and a decreasing selection for Daphnia.

  Keywords: Electivity index, live food, Persian sturgeon fry, earthern ponds
 • Saeede Yamrali, Sakineh Alijanpour*, Abdolreza Jahanbakhshi, Rahman Patimar Pages 103-117

  The present study examined the effects of various concentrations (0.1-1.1 ml L-1) of 2-phenoxyethanol, an anesthetic agent, on the stress responses, the hematological parameters and the hepatic enzymes in Siberian sturgeon (Acipenser baerii; Brandt JF, 1869).  The results showed that placing Siberian fish in low concentrations of the drug causes deep anesthesia over a longer period in compared with higher concentration, but the time required for fish recovery significantly decreases. Furthermore, plasma cortisol levels significantly increased (P< 0.05) and decreased (P< 0.05) at low (0.1- 0.5 ml L-1) and high (0.9 and 1.1 mg L-1) concentrations of 2-phenoxyethanol in compared to the control group, respectively. Different concentrations of 2-phenoxyethanol had no effect on the levels of WBC (P> 0.05), but the levels of RBC, hemoglobin and hematocrit significantly increased in the concentrations of 0.1 and 0.3 ml L-1 of the drug (P <0.05). It was seen no changes in the ions levels of blood plasma as well as MCV, MCH and MCHC in compared with the control group in the different concentrations of 2-phenoxyethanol (P> 0.05). ALP and AST levels in high concentrations (0.9 and 1.1 ml L-1) of anesthetic agents had not significantly different with the control group, but their values significantly increased at low concentrations of the drug (0.1 and 0.3 ml L-1; P <0.05). In conclusion, these findings show that 2- phenoxyethanol at doses of 0.9 and 1.1ml L-1 is suitable for the anesthetization of Siberian sturgeon because these concentrations have the least effects on the physiological system of fish.

  Keywords: Siberian sturgeon, 2-phenoxyethanol, cortisol, liver enzymes
 • Ashkan Zargari, Mohammad Mazandarani*, Morteza Hoseini Pages 118-132

  In the present study, the effect of the intraperitoneal injection of Carthamus tinctorius extract on non-specific immune system and some serological of Oncorhynchus mykiss has been investigated. To this end, the fish with average weight of 100±10 gr were intraperitoneally injected by different levels of safflower extract. In this regard, a negative control group (no injection), a positive control group (injection with 0.2 ml physiologic serum) and three treatment groups received injections of C. tinctorius extract with the concentration of 50, 100 and 200 (mg/kg weight in the volume of 0.2 ml) respectively. Blood sampling were taken On the third, seventh and tenth days after injection, and total serum protein, total immunoglobulin, lysozyme activity, complement and blood glucose levels determined. The results showed that safflower extract injection led to a significant decrease in the number of white blood cells on the third, seventh and tenth days after injection (sig< 0/05). Moreover, blood glucose, lysozyme activity, total immunoglobulin and total protein levels significantly decreased. There was no significant change in complement activity among all groups. Considering this results, the use of safflower extract in rainbow trout can reduce and non-specific immune system activities.

  Keywords: safflower, rainbow trout, complement, total immunoglobulin, lysozyme
 • Barzan Bahrami Kamangar, Edris Ghaderi, Farshad Maolodi, Habibollah Mohammadi* Pages 133-142

  The Zrebar Lake is a most important natural freshwater Lake ecosystem in the Kurdistan Province, west of Iran.  Since Decembeer 2019, there has been reports of an unusual fish species sighting in the Zrebar Lake. This has led our efforts to set traps, capture and identify the species as Esox lucius Linnaeus. Consequently, we made further, field assessments and conducted biological study in the laboratory. The preliminary results showed that the captured E. lucius from Zrebar lake have in average a body weight of 630.3 ± 182.1 gr, total length of 418.4 ± 41.3 mm, and age of 2.7 ± 0.5 year. Further we observed that the number of eggs per gram in females was 171.9 ± 26.3 and females sexual maturation stage is 5.13 ± 0.35 years(lowest stage 5 and 6 at most) and sexual maturation stage of males is 2.5 ± 0.57 years (lowest stage 2 and 3 at most). According to the RLG index (0.98 ± 0.12) this fish has a carnivorous diet with observation of Carassius carassius (Crucian Carp), Squalius cephalus (Common Chub), Alburnus sp. (Bleaks) and frogs (adult) in their Gastrointestinal tract. . Based on these observed diets, this invasive fish can have a direct and indirect impact on the population of many aquatic species in particular fish and amphibians. Our first observation on the reproductive organs of the male and female specimens obtained showed that they have an established mature and reproductive population in Zaribar Lake. This means that if they enter the downstream freshwater systems they can pose a serious threat to native fish populations and overall freshwater ecosystem.

  Keywords: Northern pike, Zrebar Lake, Invasive species