فهرست مطالب

بیهوشی و درد - سال یازدهم شماره 1 (بهار 1399)
 • سال یازدهم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/12
 • تعداد عناوین: 9
|
 • نازیلا خوش خطی، مجتبی امیری مجد*، سعیده بزازیان، علیرضا یزدی نژاد صفحات 1-13
  زمینه و هدف

  همودیالیز موجب طولانی شدن زندگی بیماران مبتا به نارسایی مزمن کلیه میشود اما عوارض همودیالیز همواره موجب رنج این بیماران میشود.درد مزمن از شایع ترین مشکلات بیماران تحت همودیالیز است و یک موقعیت ناتوان کننده است که با برخی از متغیرهای روان شناختی همراه میشود لذا جستجوی روش هایی برای کاهش درد این بیماران اهمیت دارد براین اساس این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی بر شدت درد بیماران کلیوی تحت همودیالیز اجرا شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش بیماران تحت درمان با همودیالیز شهر زنجان در سال 1397 بودند.20 نفر با روش هدفمند انتخاب و به روش تصادفی ساده به کمک قرعه کشی در دو گروه 10 نفری جایگزین شدند. جهت انجام مداخله بیماران گروه آزمایش در طی دو ماه در 8 جلسه ا ساعته شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی را به صورت گروهی دریافت کردند و گروه کنترل هیچگونه درمانی دریافت نکردند. برای سنجش متغیرهای پژوهش از مقیاس عددی 11 نقطه ای11-(NRS (Scale Rating Numbered point-11 استفاده شد. داده ها با روش تحلیل واریانس چند متغیره و با استفاده از نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24 تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج آزمون تحلیل واریانس با اندازهگیری مکرر نشان داد که پس از انجام مداخله، نمره مقیاس شدت درد به طور معناداری نسبت به گروه کنترل کاهش پیدا کرد)01/0 >P)و مرحله در هیچ کدام از زیر مقیاسها معنیدار نبود(0/01>P)

  نتیجه گیری

  به طورکلی نتایج پژوهش حاضر نشان داد که شناخت درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی به عنوان روش درمانی موثری در کاهش شدت درد بیماران کلیوی تحت همودیالیز محسوب میگردد. لذا پیشنهاد میشود درمانگران و متخصصین از این نوع مداخله برای ارتقا سلامت بیماران استفاده نمایند

  کلیدواژگان: ذهن آگاهی، شناخت درمانی، شدت درد، همودیالیز
 • فاطمه آقاکشی زاده، معین ساغری*، سید صدرالدین شجاع الدین صفحات 14-24
  زمینه و هدف

  با توجه به شیوع آسیبهای مچ پا در میان بازیکنان بسکتبال در اثر کاهش دامنه حرکتی دورسی فلکشن و در نتیجه تضعیف عملکرد مچ پا یا ضعف درتعادل این افراد، استفاده از برنامه های تمرینی مناسب بسیار مهم میباشد. لذا هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر هشت هفته تمرینات تراباند بر درد، تعادل پویا و عملکرد بسکتبالیستهای نوجوان آماتور دارای محدودیت دورسی فلکشن مچ پا میباشد.

  مواد و روش ها

  30 نوجوان بسکتبالیست (12 تا 17 سال) دارای محدودیت دورسی فلکشن مچ پا در این تحقیق نیمه تجربی شرکت کردند که به دو گروه تجربی (15=n) و کنترل (15=n) تقسیم شدند. ارزیابی دامنه حرکتی دورسی فلکشن مچ پا، تعادل، عملکرد و درد به ترتیب به وسیله تست النچ با تحمل وزن، تستY ،تست cut-v و آزمون VAS صورت گرفت. سپس ورزشکاران گروه تجربی تمرینات تراباند را به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت 30 دقیقه انجام دادند.

  یافته ها

  نتایج آزمونهای آماری نشان داد که تمرینات تراباند بر درد، دامنه حرکتی دورسی فلکشن، تعادل پویا و عملکرد نوجوانان بسکتبالیست دارای محدودیت دورسی فلکشن تاثیر داشته و به طور معنی داری باعث افزایش دامنه حرکتی، تعادل و عملکرد و همچنین کاهش درد در مچ پا شده است (0/05> p).

  نتیجه گیری

  افزودن برنامه های تمرینات تراباند به تمرینات متداول نوجوانان بسکتبالیست میتواند باعث افزایش تعادل، دامنه حرکتی مفصل مچ پا و بهبود عملکرد شود که احتمالا میتواند از بروز آسیبهای مچ پا پیشگیری کند.

  کلیدواژگان: تمرینات مقاومتی تراباند، درد، دامنه حرکتی، تعادل، بسکتبال
 • فاطمه امینی، ایلناز سجادیان*، منصور ثالثی صفحات 25-37
  زمینه و هدف

  درد مزمن فشارهای عاطفی و روانی بسیاری را به همراه دارد و یک تجربه روانشناختی پیچیده است. بنابراین این پژوهش با هدف بررسی رابطه باورهای مرتبط با درد و اضطراب درد با افسردگی در بیماران مبتا به آرتریت روماتویید انجام شد.

  مواد و روش ها

  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. بدین منظور از میان بیماران مبتا به آرتریت روماتویید شهر اصفهان   بیمار به صورت در  دسترس انتخاب شدند. شرکت کنندگان در پژوهش 240 به کلینیک های روماتولوژی مراجعه کردند، 1397که در بهار به پرسشنامه های افسردگی، ادراک و باورهای درد و اضطراب مرتبط با درد پاسخ دادند. همچنین داده های حاصل از پژوهش با استفاده از ضرایب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج تحلیل همبستگی نشان داد، باورهای مرتبط با درد و اضطراب درد با افسردگی رابطه معنادار داشتند. همچنین باورهای مرتبط با درد و اضطراب درد توان پیش بینی افسردگی را در بیماران مبتا به آرتریت روماتویید داشتند.

  نتیجه گیری

  آرتریت روماتویید یک بیماری مزمن، پیش رونده است، که عملکردهای روانشناختی بیماران را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین برای درمان این بیماری توجه خاص به سامت روانشناختی بیماران پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: باورهای مرتبط با درد، اضطراب درد، افسردگی، آرتریت روماتوئید
 • مهدی قیطاسی*، آرش خالدی، عبدالرسول دانشجو، محمد بیات ترک صفحات 38-48
  هدف و زمینه

  کمردرد یکی از مهمترین علل بازنشستگی زود هنگام در ورزشکاران محسوب میشود. هدف این مطالعه بررسی تاثیر تمرینات ترکیبی ثبات مرکزی و حسی- حرکتی بر درد، عملکرد و ترس از حرکت در ورزشکاران مرد بازنشسته مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی بود.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و طرح آن مطالعه ای دو گروهی همراه با پیش آزمون و پس آزمون بود. نمونه های پژوهش 30 ورزشکار مرد بازنشسته مبتا به کمردرد مزمن غیراختصاصی بودند که به صورت دو سو کور تصادفی شده و به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. شدت درد با مقیاس دیداری درد، میزان ناتوانی با پرسشنامه اوسوستری و برای تعیین میزان ترس از حرکت از مقیاس تمپا استفاده شد. گروه تجربی هشت هفته تمرینات ثبات مرکزی و تمرینات حسی- حرکتی را انجام و گروه کنترل هیچ گونه مداخله درمانی را تجربه نکردند. برای بررسی اختاف بین گروهی از آزمون u من ویتنی و برای بررسی اختاف درون گروهی از آزمون ویلکاکسون در سطح معناداری 0/05>p استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاضر پس از هشت هفته تمرینات ترکیبی ثبات مرکزی و حسی-حرکتی کاهش معناداری را در میزان شدت درد و ترس از حرکت و افزایش معناداری را در عملکرد ورزشکاران مرد بازنشسته مبتا به کمردرد مزمن غیراختصاصی نشان داد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد افزایش قدرت و ثبات ناحیه مرکزی بدن همراه با توسعه کنترل عصبی- عضالنی ناشی از بهبود عملکرد حس عمقی متعاقب تمرینات ثبات مرکزی و حسی- حرکتی ممکن است موجب کاهش شدت درد و ترس از حرکت و افزایش عملکرد در ورزشکاران مرد بازنشسته مبتا به کمردرد مزمن غیراختصاصی گردد.

  کلیدواژگان: کمردرد مزمن غیراختصاصی، ورزشکار، تمرین، ناتوانی
 • ابوذر نصر، نصرالله علیمحمدی*، مهدی نصر اصفهانی صفحات 49-60
  زمینه و هدف

  مدیریت ناکافی درد حاد مصدومان در مراحل پیش بیمارستانی واقعیت معمولی است که روزانه بطور مکرر رخ می دهد، و عوارض جسمی و روحی فراوانی دارد.  از آنجایی که مصرف داروهای کنترل درد  توسط تکنسین های فوریت های پزشکی کشور، در اورژانس پیش بیمارستانی ممنوعیت مصرف دارد. توجه به شیوه های غیر دارویی کنترل درد می تواند به بهبود وضعیت مدیریت درد و کیفیت مراقبت مصدومین کمک نماید. لذا  این مطالعه با هدف تدوین و بومی سازی راهنمای بالینی مدیریت درد غیر دارویی در اورژانس پیش بیمارستانی انجام شد.

  مواد و روش

  پژوهش حاضر به روش مطالعه تکاملی چند مرحله ای انجام شده است. در مرحله اول مرور سیستماتیک  مقالات، کتب و راهنما های بالینی مدیریت درد حاد پیش بیمارستانی با رویکرد جامع انجام شد و راهنماهای بالینی دارای بیشترین ارتباط با موضوع انتخاب و بررسی کیفیت آنها با ابزار اگری انجام گرفت. در مرحله بعد ، پیش نویس راهنمای بالینی بومی شده بر اساس توصیه های راهنماهای بالینی دارای بیشترین امتیاز ، تدوین شد، سپس از روش دلفی و پنل حضوری متخصصین  جهت  تدوین نهایی توصیه های راهنمای بالینی بومی شده استفاده شد.

  یافته ها

  تعداد 27 توصیه ی از توصیه های مورد اجماع مشارکت کنندگان  درمرحله دلفی ، به عنوان توصیه نهایی در نظر گرفته شدند و با ذکر منبع آنها به صورت راهنماهای بالینی  بومی سازی شده مدیریت غیر دارویی درد مصدومین در اورژانس پیش بیمارستانی  تدوین شد.
    

  نتیجه گیری

  بررسی های انجام شده نشان داد، در کشور ایران هیچ نوع راهنمای عملکرد بالینی یا دستور العمل مکتوب در زمینه مدیریت غیر دارویی درد در محیط های پیش بیمارستانی تا کنون منتشر نشده است، بنابراین مراکز اورژانس می توانند از توصیه های این راهنمای بالینی استفاده کنند و بخشی از نیاز تکنسین های فوریت های پزشکی در مدیریت درد مصدومین را مرتفع و منجر به ارتقای وضعیت مدیریت درد گردند.

  کلیدواژگان: راهنمای بالینی، مراقبت پیش بیمارستانی، مصدوم، کنترل درد، مدیریت درد غیر دارویی
 • سحر توکلی*، میر سعید جعفری صفحات 61-69

  پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش صمیمیت زناشویی و هوش معنوی در پیشبینی درد پس از جراحی سزارین انجام شد. این پژوهش از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنانی بود که در بیمارستانهای دولتی شهر قم در تابستان 1397 تحت عمل جراحی سزارین انتخابی قرار گرفته بودند و با روش نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس 200 نفر انتخاب شدند، و با پرسشنامه صمیمیت زناشویی باگاروزی (2001) پرسشنامه هوش معنوی کینگ (2008) و پرسشنامه درد مک گیل (1997) مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بین صمیمیت زناشویی و هوشی معنوی با درد پس از زایمان رابطه منفی و معناداری وجود دارد، و صمیمیت زناشویی و هوش معنوی 17/0 درصد سهم در پیش بینی درد پس از جراحی سزارین دارند.

  کلیدواژگان: صمیمیت زناشویی، هوش معنوی، درد
 • عبدالرسول دانشجو*، مهدی قیطاسی، نسرین جعفری صفحات 70-84
  زمینه وهدف

  امروزه ابتلا به اختلال مولتیپل اسکلروزیس افزایش یافته است . هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر شش هفته ماساژ در آب برسرعت راه رفتن،کنترل پاسچر(تعادل استاتیک و دینامیک) ، شدت درد، خستگی وکیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس شهرستان خمینی شهر بود.

  مواد و روش ها

  در این پژوهش یک کار آزمایی صورت گرفت به شکلی که تعداد 30 بیمار مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با نمره ناتوانی 2 تا 5 به صورت هدفمند و در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی همراه با کورسازی در دو گروه 15 نفره قرار گرفتند. گروه ماساژ در آب (میانگین سن 33/8±60/39، قد 04/6±00/160سانتی متر و توده بدنی 74/3±59/26 کیلوگرم بر متر مربع و گروه کنترل(سن 56/6±00/36، قد 92/2±86/158 سانتی متر و توده بدنی 33/2 ±95/26 کیلوگرم بر متر مربع) تقسیم شدند. آزمودنی های گروه تجربی یک برنامه ماساژ درمانی در آب را به مدت شش هفته، سه جلسه در هفته و به مدت زمان 20 دقیقه اندام تحتانی(ران، زانو،ساق ،مچ و کف پا) دریافت کردند. گروه کنترل فعالیت های طبیعی زندگی روزانه را انجام دادند. قبل و بعد از دوره تمرینی سرعت راه رفتن با تست راکپورت، تعادل استاتیک و دینامیک به ترتیب توسط آزمون تعدیل شده لک لک و Y،شدت درد توسط مقیاس بصری درد، خستگی توسط پرسشنامه MFIS و کیفیت زندگی توسط مقیاس36SF ارزیابی شد. داده های حاصل با استفاده از آمار توصیفی پالایش گردید. سنجش طبیعی بودن توضیع داده ها توسط آزمون شاپیرو_ویلک انجام و تحلیل داده ها برای مقایسه بین گروهی از آزمون t مستقل استفاده گردید، همچنین از نرم افزار آماری SPSS نسخه 25 استفاده شد. سطح معناداری 0/05>p در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج تحقیق نشان داد که شش هفته ماساژدر آب بر سرعت راه رفتن، کنترل پاسچر(تعادل استاتیک و دینامیک)، شدت درد، خستگی وکیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس تاثیر معنی داری داشت(0/05>p).

  نتیجه گیری

  بر این اساس می توان نتیجه گیری کرد که ماساژ در آب برای افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس می تواند موثر باشد. لذا به متخصصین ماساژ درمانی توصیه می شود از این روش های بازتوانی برای بهبود سرعت راه رفتن،کنترل پاسچر (تعادل استاتیک و دینامیک) ، شدت درد، خستگی وکیفیت زندگی در افراد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس استفاده نمایند.

  کلیدواژگان: ماساژ، کنترل پاسچر، تعادل، خستگی، کیفیت زندگی، شدت درد
 • مهسا امامویردی*، امیر لطافتکار، مهدی خالقی تازجی صفحات 85-96
  هدف

  سندروم درد پتلافمورال شایع ترین اختلال زانو در زنان جوان است. اختلالات الگوهای حرکتی اندام تحتانی در طی فعالیت های همراه با تحمل وزن میتواند به طور مستقیم روی درد ارجاعی تاثیرگزار باشد. هدف از این پژوهش تعیین تاثیر تمرینات فیدبکی والگوس زانو بر درد، گشتاور اکسنتریک ران، زاویه والگوس زانو و عملکرد در افراد دارای سندروم درد پتلافمورال بود.

  روش بررسی

  32 زن مبتلا به سندروم سندروم درد پتلافمورال با میانگین سن 18/6±6/22 سال انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل (16=n) و تجربی (16=n) تقسیم بندی شدند. قبل و پس از اجرای تمرینات، به منظور اندازه گیری گشتاور اکسنتریک ران، درد و زاویه والگوس زانو به ترتیب از دستگاه داینامومتر ایزوکنتیک، مقیاس آزمون بصری(VAS)، دوربین فیلم برداری و همچنین آزمون های عملکردی اندام تحتانی استفاده شد. از آزمون های آماری آنالیز واریانس اندازه گیری مکرر، تی وابسته و مستقل برای تجزیه و تحلیل آماری استفاده شد.

  یافته ها

  بر اساس یافته های این تحقیق، در گروه تجربی تغییرات معناداری در نسبت حداکثر گشتاور ابداکتور به اداکتور (0/001=p) و اکسترنال روتیتور به اینترنال روتیتور (0/001=p)، درد(0/001=p) و زاویه والگوس زانو (0/001=p) و عملکرد(0/001=p) مشاهده شد که نشان داد تمرینات کنترل والگوس زانو گشتاور اکسنتریک ران، درد، زاویه والگوس زانو و عملکرد را بهبود داد.

  نتیجه گیری

  تحلیل نتایج این تحقیق نشان داد که تمرینات فیدبکی کنترل والگوس زانو تاثیرات سودمندی در افراد دارای سندروم درد پتلافمورال داشت؛ که منجر به تغییرات در متغیرهای بیومکانیکی مانند گشتاور اکسنتریک ران، متغیرهای عملکردی ، زاویه والگوس زانو و درد شد.

  کلیدواژگان: سندروم درد پتلافمورال، فیدبک، والگوس داینامیک زانو، درد، گشتاور اکسنتریک، عملکرد
 • حامد شفیعی، فاطمه مسعودی* صفحات 97-100
|
 • Nazila Khoshkhatti, Mojtaba Amiri Majd*, Saeideh Bazzazian, Alireza Yazdinezhad Pages 1-13
  Aims and background

  Hemodialysis prolongs the life of patients with chronic renal failure, but hemodialysis complications always cause these patients to suffer. Chronic pain is one of the most common problems for patients undergoing hemodialysis and is a debilitating condition that is associated with some psychological variables. Therefore, the aim of this study was to determine the effectiveness of mindfulness-based cognitive therapy on pain severity in patients undergoing hemodialysis.

  Materials and methods

  The present study was a semi-experimental design with pretest-posttest and follow-up with control group. The study population consisted of hemodialysis patients in Zanjan in 1397. 20 patients were selected by purposeful method and were randomly divided into two groups (n = 10). Patients in the experimental group received mindfulness-based cognitive therapy in 8 sessions within two months and the control group did not receive any treatment. The 11-point Numbered Rating Scale (NRS-11) was used to measure the research variables. Data were analyzed by multivariate analysis of variance using SPSS 24 software.

  Findings

  Results of repeated measure ANOVA showed that after intervention, the severity of pain severity score was significantly decreased compared to the control group (P <0.01) and the stage was not significant in any of the subscales (P <0.01).

  Conclusion

  In general, the results of the present study showed that Mindfulness-based cognitive therapy is considered as an effective therapeutic approach in reducing the severity of pain in hemodialysis patients. Therefore, it is suggested that therapists and specialists use this type of intervention to improve the health of patients.

  Keywords: Mindfulness, cognitive therapy, Pain Intensity, Hemodialysis
 • Fateme Aghakeshizade, Moein Saghari*, Seyed Sadrodin Shojaeddin Pages 14-24
  Aims and background

  With respect to the prevalence of ankle injuries due to the decrease in range of motion of dorsiflexion, and to the lack of proper function in foot and/or lack of balance among basketball players, utilizing exercise plans is of great importance. Therefore, the present study aims to investigate the effect of eight weeks of thera-band exercises on the range of motion on pain, dynamic balance, and function in amateur teenage basketball players suffering from ankle dorsiflexion limitation.

  Materials and methods

  Thirty teenage basketball players aged between 12 and 17 suffering from ankle dorsiflexion limitation participated in this quasi-experimental study, and were assigned to experimental group (n=15) and control group (n=15). Evaluation of ankle dorsiflexion range of motion, dynamic balance, function, and pain were conducted using lunge test with weight bearing, Y test, v-cut test, and VAS test respectively. The participants in experimental group performed thera-band exercises for eight weeks, three thirty-minute sessions each week.

  Findings

  The results of the statistical tests showed that thera-band exercises have positive effects on pain, dorsiflexion range of motion, dynamic balance, and function of teenage basketball players suffering from dorsiflexion limitation, and it significantly increases range of motion, balance, function, and pain reduction in ankle (p≤0.05).

  Conclusion

  Adding thera-band exercises to the common sets of exercises of teenage basketball players may result in more balance and range of motion of the ankle, and improvement in function, which would prevent ankle injuries.

  Keywords: balance, basketball, performance, range of motion, pain, thera-band exercises
 • Fatemeh Amini, Ilnaz Sajjadian*, Mansour Salesi Pages 25-37
  Aims and background

  Chronic pain has many emotional and psychological pressures and is a complex psychological experience. The purpose of the study was to investigate the relationship of pain-related beliefs and pain anxiety with depression in patients with rheumatoid arthritis.

  Materials and methods

  It was a descriptive-correlational study thus, among patients with rheumatoid arthritis in Esfahan who has been visited in rheumatology clinics in spring 2018, 240 patients were selected according to inclusion and exclusion criterias. Participants in the study completed depression inventory, pain beliefs and perceptions inventory and pain-related anxiety questionnaire. Also, the data were analyzed using Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis.

  Findings

  Correlation analysis showed that there was a significant relationship between pain belief and pain anxiety with depression. Also, based on regression analysis, beliefs associated with pain and anxiety would predict depression in patients with rheumatoid arthritis.

  Conclusion

  Rheumatoid arthritis is a progressive, chronic disease that also affects the psychological functions of patients. Therefore, special attention is paid to the psychological well-being of patients in the treatment of this disease.

  Keywords: Pain-Related Beliefs, Pain Anxiety, Depression, Rheumatoid Arthritis
 • Mehdi Gheitasi*, Arash Khaledi, Abdolrasoul Daneshjoo, Mohammad Bayattork Pages 38-48
  ​Aims and background

  Low back pain is one of the important causes of early retirement in athletes. The purpose of this research was to study the effect of combined core stability and sensory-motor exercises on pain, performance, and movement fear in retired male athletes with non-specific chronic low back pain.

  Materials and methods

  This study was a semi-experimental, and its design was two-groups with pretestposttest. Subjects were 30 retired male athletes with non-specific chronic low back pain that by double-blind method, randomly divided into two experimental and control groups. The visual analog scale of pain, Oswestry questionnaire, and Tampa scale were used for evaluating pain, disability and fear of movement, respectively. The experimental group performed eight-week core stability, and sensory-motor exercises and the control group did not experience any other treatment intervention. The Mann-Whitney U test was used for inter-group difference and Wilcoxon test for the intra-group difference at a significant level of p≤0.05.

  Findings

  The findings of the present study showed a significant reduction in the pain and fear of movement and an increase in the performance of retired male athletes with non-specific chronic low back pain after eight weeks of combined core stability and sensory-motor exercises.

  Conclusion

  It seems that increases in body core strength and stability with the extension of neuromuscular control resulting from improved function of proprioception following eight weeks of combined core stability and sensory-motor exercises may reduce pain and fear of movement and increases the performance in retired male athletes with non-specific chronic low back pain.

  Keywords: Low back pain, Athletes, Exercise, Disability
 • Nasrollah Alimohammadi*, Abozar Nasr, Mehdi Nasr Isfahani Pages 49-60
  Aims and background

  Pain management is the core of care in traumatic injuries, which unfortunately is not properly managed in the pre-hospital stages. The use of pharmacological pain management by emergency medical technicians in the Iran is also subject to widespread restrictions and prohibited, so focusing on nonpharmacological pain management techniques can help improve pain management and quality of care for the injured. The aim of this study was to develop and localize a clinical guideline for the management of nonpharmacological pain in a pre-hospital emergency.

  Materials and Methods

  This study was carried out through a multi-stage evolutionary study. . In the first phase, systematic review of articles, books and clinical guides of pre-hospital acute pain management was performed and then  38 clinical guides and 150 related articles were found in the study databases.The research team identified 4 more comprehensive, up-to-date and most relevant clinical guides. Then, the experts, the 3 clinical guides that were most relevant to the topic were selected by examining their quality with the AGREE tools. Next, the drafted localized clinical guideline was developed based on the highest rated clinical guideline recommendations, Then the Delphi method and the panel of experts were used to finalize the localized clinical guideline recommendations.

  Findings

  A total of 27 recommendations from Delphi participants’ consensus recommendations were taken into consideration and each were localized as a clinical guideline for non-medication pain management patients.

  Conclusion

  The results of the present study showed that in Iran no clinical practice guideline or written guideline for non-pharmacologic management of pain in pre-hospital settings has been published so far, so that emergency centers can apply it. Usage of these guidelines would improve and supply part of the need for emergency medical technicians in pain management to improve pain management status.

  Keywords: Clinical guideline, Pre-hospital care, Injury, Pain control, Non-drug pain management
 • Sahar Tavakkoli*, Mirsaid Jafari Pages 61-69

  The purpose of this study was to determine the role of marital intimacy and spiritual intelligence in predicting pain after elective cesarean section surgery. This research was a descriptive-correlation type. The statistical population of the study consisted of all women who underwent elective cesarean section in Qom governmental  hospitals during the summer of 1397 who were selected by non-random sampling 200 people and evaluated by questionnaire on matters of matrimonial intimacy (Bagarozi 2001), spiritual intelligence (2008) and McGill’s Pain Questionnaire (1997). Data were analyzed using descriptive statistics and inferential statistics including Pearson correlation and simultaneous regression. The results showed that there was a negative and significant relationship between marital intimacy, spiritual intelligence and postpartum pain, and marital intimacy and spiritual intelligence wer 0.17 share in the prediction of pain after cesarean section.

  Keywords: marital intimacy, spiritual intelligence, pain
 • Abdolrasoul Daneshjoo*, Mehdi Gheitasi, Nasrin Jaffari Pages 70-84
  Aims and background

  Nowadays, multiple sclerosis disorder has been increased. The aim of this study was to investigate the effect of six weeks of massage in water on walking speed, postural control, pain intensity, fatigue and quality of life in women with multiple sclerosis in Khomeini city.

  Materials and methods

  In this study, a trial was performed in which 30 patients with multiple sclerosis (EDSS 2-5) were randomly selected and randomly assigned to two blind groups of 15 patients. The massage group was in water (mean age 39.60 ± 8.33, 160 ± 6.04 cm and body weight 26.59 ± 3.74 cm2 and control group 36 ± 6.56 years, Height 158.86±2.92 cm, and body mass 26.95 ± 2.33 kg/m2). The experimental group performed a massage therapy program in water  for six weeks, three sessions per week and the duration of 20 minutes for lower extremities (thighs, knees, legs, wrists and feet), the control group performed the natural activities of daily living, before and after the training, speed of walking with rocket test, static and dynamic equilibrium Arranged by a modified stamina and Y test, pain intensity by visual acuity scale, Fatigue was assessed by MFIS questionnaire and quality of life by SF scale of 36 The data were refined using descriptive statistics. Measurement of the nature of the data was performed by Shapiro-Wilk test and data analysis was used to compare the independent t-test. Also, SPSS version 25 was used. The significance level was considered as (p<0.05).

  Finding

  The results of the study showed that six weeks of massage in water had a significant effect on walking speed, postural control (static and dynamic balance), pain intensity, fatigue and quality of life in women with multiple sclerosis (p<0.05).

  Conclusion

  Based on this study, it can be concluded that water massage could be effective for people with multiple sclerosis. Therefore, massage therapists are to be advised to use these rehab techniques to improve walking speed, postural control (static and dynamic balance), pain intensity, fatigue, and quality of life in people with multiple sclerosis.

  Keywords: Massag, postural control, balance, fatigue, quality of life, pain intensity
 • Mahsa Emamvirdi*, Amir Letafatkar, Mehdi Khaleghi Tazji Pages 85-96
  Aims and background

  Patellofemoral pain syndrome (PFPS) is a common knee disorder frequently occurred in young females. Abnormalities of lower limb movement patterns during weight-bearing activities can directly affect referred pain. The purpose of this study was to determine the effect of knee valgus control feedback exercise on pain, eccentric hip muscle torque, performance and knee angle in females with PFPS.

  Materials and methods

  32 women with PFPS with mean age 22.6±6.18 years selected and were divided into experimental (n=16) and control (n=16) groups. The isokinetic dynamometer, visual analogue scale (VAS), 4 lower extremity performance tests includes (single leg hop test, triple hop test, crossover hop test and single leg 6m timed hop test) and single leg squat were used respectively in order to measure eccentric hip muscle torque, pain, performance and knee angle. The Shapiro-Wilk, repeated measure, paired and sample t tests were used for statistical analysis (significance level α≤0.05).

  Findings

  Based on the findings of this study, the significant changes were reported in experimental group in hip abductor to adductor ratio (P=0.001) hip external to internal rotation ratio (P=0. 001), pain (P=0. 001), and all performance tests (P=0. 001) and knee valgus angles were (P=0. 001), that indicate knee valgus control feedback exercises improve the hip torque ratio, pain, dynamic knee valgus angle and performance.

  Conclusions

  The results revealed that, dynamic knee valgus control feedback exercises have a beneficial effect on PFPS participants due to alteration in biomechanical variables such as eccentric hip muscle torque, performance variables, knee dynamic valgus angle and pain.

  Keywords: Patellofemoral pain syndrome, feedback, dynamic knee valgus, pain, eccentric torque, performance
 • Hamed Shafiee, Fatemeh Masoudi* Pages 97-100