فهرست مطالب

صنعت لاستیک ایران - پیاپی 97 (بهار 1399)
 • پیاپی 97 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/12
 • تعداد عناوین: 8
|
 • میترا توکلی اردکانی*، عاطفه صادقی عسکری صفحات 3-16

  این مقاله مروری بر روش تولید، مزایا و کاربرد کایوچو احیا شده (ریکلیم) می باشد. بیشترین مصرف کایوچو در دنیا در صنعت تایر است که مواد اولیه آن شامل، کایوچوی مصنوعی و طبیعی می باشند. از مهمترین دلایل بازیافت لاستیک کمبود کایوچوی طبیعی، مشکلات زیست محیطی و رفع آلودگی می باشد، علاوه براین کایوچوی احیاشده دارای صرفه اقتصادی بوده و موجب اشتغال زایی نیز می گردد. استفاده از کایوچوی احیاشده موجب افزایش سرعت اختلاط آمیزه، کاهش دمای فرآیند و جمع شدگی و پایداری ابعادی محصولات می شود. همچنین کایوچوی احیاشده باعث سرعت پخت بالا، چسبندگی و زمانبندی خوب و مقاومت در برابر شرایط جوی در آمیزه می شود. با توجه به مزایای ذکر شده علاوه بر جایگزینی بخشی از کایوچوهای اصلی در ساخت تایر در صنایع مختلف نظیر روکش کابل، نوارهای نقاله، عایق سازی بام ها و لوله ها و غیره نیز می توان از کایوچوی احیاشده استفاده نمود.

  کلیدواژگان: لاستیک، کائوچوی احیا شده، اختلاط، تایر
 • جعفر خادم زاده یگانه*، سید علی موسوی صفحات 17-29

  هدف از این مقاله بررسی خواص فیزیکی مکانیکی آلیاژ لاستیک های استایرن اکریلونیتریل بوتادین/استایرن بوتادین، SBR/NBR، خالص و نیز در حضور سازگارکننده و نانو ذرات رس می باشد. یکی از راه های تقویت و بهبود خواص لاستیک ها آلیاژ سازی می باشد که برای ساخت محصول های جدید با خواص بهبود یافته، نسبت به هر یک از اجزاء تشکیل دهنده استفاده می شود. NBR و SBR هر دو از لاستیک های پرمصرف هستند که لاستیک NBR، دارای خواص مکانیکی ضعیف تری نسبت به SBR بوده و لاستیک SBR دارای مقاومت سایشی بهتر می باشد. SBR لاستیکی غیرقطبی، سیرنشده و فاقد شکست ناگهانی است اما NBR قطبی است و استحکام خوبی در مقابل حلال ها نسبت به SBR دارد. ترکیب خواص این دو کایوچو می تواند کاربردهای زیادی در صنعت داشته باشد. اما به دلیل ناسازگاری این دو الاستومر آلیاژ حاصل خواص مکانیکی ضعیفی دارد. مشاهده شده است که افزودن سازگارکننده ها، خواص مکانیکی از جمله استحکام کششی، ازدیاد طول تا پارگی را بهبود می بخشد. این بهبود خواص را به دلیل افزایش چسبندگی فازها با کاهش انرژی بین سطحی دوفاز لاستیکی دانستند. در این مقاله تاثیر سازگارکننده های مختلف بر خواص آلیاژ بررسی شده است. در انتها نیز تاثیر نیز تاثیر نانورس به عنوان سازگارکننده و تقویت کننده بر خواص مکانیکی آلیاژ بررسی شده است.

  کلیدواژگان: SBR، NBR، آلیاژ، سازگارکننده، نانوکلی
 • امین ایران پوری*، فائزه محمدی صفحات 31-42

  به طورکلی عمر مفید یک جزء لاستیکی بر اساس حساسیت آن به وادادگی در اثر افت خواص مکانیکی یا شیمیایی کنترل  می گردد. به منظور بررسی خواص وادادگی لاستیک ها، آزمون های شناخته شده ای مانند سازوکار شکست برای بررسی دوام مکانیکی و آزمون های پیرسازی شتاب یافته برای تخریب شیمیایی وجود دارد. این مقاله به طورتجربی به بررسی طول عمر آمیخته لاستیکی حاوی NR و SBR به نسبت 3 به 1 در شرایط پیرسازی شتاب یافته می پردازد. نمونه ها در دماهای 90 و 100 و 120 و 150درجه سانتی گراد پیرسازی شدند. تغییرات تخمین زده شده در این دماها به کمک مفهوم نظریه آرنیوس درک شد و با نمونه لاستیکی در شرایط واقعی مقایسه شد و حفظ خواص فیزیکی مورد بررسی قرار گرفت. با افزایش دما و زمان، درصد حفظ خواص کاهش یافت. در نهایت، نتیجه شد که حداقل مقدار طول عمر آمیزه لاستیکی برای حفظ 55 درصد از خواص، 3 سال و برای حفظ 60 درصد از خواص، 6/2 سال است.

  کلیدواژگان: عمر کارکردی، پیرشدگی، خواص مکانیکی، قانون آرنیوس
 • سمیه محمدیان* صفحات 43-56

  بررسی سینتیک پخت لاستیک ها به منظور آگاهی از سرعت و زمان پخت آمیزه و هم چنین پدیده هایی مانند برشتگی و برگشت حایز اهمیت می باشد. برشتگی آمیزه ی لاستیکی در زمان انبارداری و پیش از عمل پخت اصلی مشکلات عمده ای را ایجاد می نماید. پدیده ی برگشت نیز در برخی لاستیک ها که مستعد تخریب پیوندهای گوگردی می باشند، به وقوع پیوسته و در نهایت از کیفیت قطعه ی تولیدی می کاهد. در این مقاله پس از معرفی عمومی منحنی پخت که برای تعیین پارامترهای پخت ضروری می باشد، چگونگی اندازه گیری ثابت سرعت واکنش پخت که وابسته به دمای واکنش بوده و همچنین انرژی فعال سازی برای شروع این واکنش با استفاده از پخت‎سنج (ریومتر)های دیسک نوسانی (ODR)، بدون دیسک یا دای متحرک (MDR) و دستگاه تحلیل گر فرایند لاستیک (RPA) و هم چنین گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) با ارجاع به پژوهش های مختلف مورد بررسی قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: فرایند پخت لاستیک ها، سرعت پخت، زمان پخت، انرژی فعال سازی، پخت‎نگاشت، پخت سنج، گرماسنجی روبشی تفاضلی
 • سمانه رئیسی نافچی*، محمدرضا فتحی، مریم فهندژسعدی صفحات 57-66

  این پژوهش با هدف اصلی بررسی سرمایه گذاران نهادی و ارزش جریان وجه نقد بر روی بازده سهام شرکت های پتروشیمی، لاستیک و شیمیایی پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. نمونه آماری شامل 14 شرکت عضو بازار سرمایه تهران است که در بازه زمانی 1391 تا 1396 متغیرهای پژوهش مورد بررسی قرار گرفته اند. برای آزمون فرضیه‏ها از مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی به روش داده‏های تلفیقی در سطح اطمینان 95 درصد استفاده شده است. نتیجه های حاصل از فرضیه اول نشان می دهد که سرمایه گذاران نهادی و ارزش جریان وجه نقد بر روی بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معنی داری دارد. نتایج فرضیه دوم حاکی از آن است که سرمایه گذاران نهادی بر روی بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده این حوزه در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معنی داری ندارد. و در نهایت نتیجه های فرضیه سوم در سطح اطمینان 95 درصد نیز حاکی از آن است که ارزش جریان وجه نقد بر روی بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معنی داری ندارد، اما در صورتی که سطح اطمینان 90 درصد باشد، ارزش جریان وجه نقد بر روی بازده سهام  در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر مثبت و معنی داری دارد.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاران نهادی، ارزش جریان وجه نقد، بازده سهام، بورس اوراق بهادار تهران
 • امیررضا علیزاده مجد*، عارفه داودی، نرگس سقازاده صفحات 67-83

  در سازمان های بزرگ، این موضوع حیاتی است که برای رشد عملکرد و کسب مزیت رقابتی، از رفتارهای کارآفرینانه در همه سطوح سلسله مراتبی حمایت کنند، از طرفی اعتماد از آن رو دارای اهمیت است که مدیران به دنبال درک و شناخت چگونگی ایجاد همکاری موثر در سازمان ها می باشند و  مهارت های ارتباطی رفتارهایی هستند آموخته شده و اکتسابی که برای زندگی اثربخشی ضروری اند که شامل آگاهی و ایجاد شرایط لازم جهت رشد چنین رفتارهایی می باشد. برای انجام تجزیه وتحلیل از نرم افزار PLS  و SPSS استفاده شد. براین اساس به منظور بررسی پایایی مدل اندازه گیری پژوهش، به بررسی ضرایب بارهای عاملی، ضرایب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی، روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که روابط همخطی بین متغییرها مورد تایید قرار گرفته است  و بر اساس پژوهش حاضر می توان پیشنهاد کرد که که سازمانی میتواند به موفقیت برسد که دارای کارکنان و مدیرانی دارای مهارت ارتباطی و رفتار کارآفرینانه باشند که در نهایت بتواند اعتماد سازمانی را هم در محیط سازمانی ایجاد کند.

  کلیدواژگان: اعتماد سازمانی، مهارت های ارتباطی، رفتار کارآفرینانه
 • سودابه رشیدی*، محمد زارعی محمود آبادی صفحات 85-104

  تغییر، باثبات ترین مشخصه ای است که می توان برای دنیای کنونی کسب وکار معرفی کرد. با سرعت گرفتن روند تغییرات در دانش و فناوری، بنگاه ها و سازمان ها پیچیده تر می شوند و همپای این تحولات، مدیریت سازمان ها نیز رو به پیچیدگی بیش تر می گذارد. امروزه اداره سازمان ها با روش ها و شیوه های سنتی امکان پذیر نیست؛ چراکه مدیریت بر انسان ها که سرمایه های اصلی سازمان ها را تشکیل می دهند، کار آسانی نیست و رهبران سازمان ها، به ویژه مسیولان منابع انسانی، باید دانش و مهارت لازم را برای این امر مهم کسب کنند و به طور موثر آن ها را به کار گیرند. از این رو موفقیت هر سازمانی در گرو معطوف کردن کانون توجه آن سازمان بر استعدادهای منحصر به فرد کارکنان آن و تبدیل صحیح این استعدادها به عملکردی پایدار نهفته است. پیاده سازی مدیریت دانش در سازمان نیز، به عنوان فرآیند ایجاد و استفاده از دانش برای بهبود عملکرد سازمان از حیث کارایی، مدیریت اطلاعات، دانش و تجربه موجود در سازمان، می تواند راهکاری موثر در روند پاسخگویی سازمان به تغییرات محیطی باشد. همچنین؛ تغییرات در محیط خارجی و پاسخگویی سریع به نیازهای متنوع مشتریان، سازمان ها را وادار به نشان دادن واکنش و اعمال تغییر می نماید و تلاش های فراوانی به منظور افزایش سرعت و انعطاف پذیری سازمانی صورت می گیرد. به همین دلیل بسیاری از علمای مدیریت، چابکی را کلید موفقیت سازمان در محیط پویا و غیرقابل پیش بینی عصر حاضر می دانند. از این رو؛ اثربخشی مدیریت منابع انسانی قطعا با سرمایه گذاری در سرمایه انسانی و هم چنین به حداقل رساندن هزینه های راهبردی مرتبط است. مدیریت منابع انسانی، متضمن آموزش، مهارت ها و تخصص کارکنان، متفاوت از سایر ادارات سازمان می باشد.

  کلیدواژگان: چابکی سازمان، مدیریت دانش، مدیریت منابع انسانی، عملکرد سازمان
 • علی سلطان پور*، شهرام آریا فر، ایمان رودری، ابوذر ترک زاده صفحات 105-119

  امروزه با پیشرفت و گسترش روز افزون فناوری در سیستم های تولیدی، این سیستم ها با پیچیدگی های مختلفی نظیر پیچیدگی در فرآیندها و فعالیت ها روبه رو شده اند به گونه ای که موجب شده است دارایی های سازمان ها، خصوصا نیروی انسانی، با خطرات و ریسک های متنوعی همچون خطرها و ریسک های ایمنی روبه رو شوند. از این رو شناسایی ریسک ها و به دنبال آن ارایه اقدام های پیشگیرانه جهت کاهش و جلوگیری از بروز حادثه های احتمالی کاملا لازم و ضروری است. در این زمینه، پژوهش پیش رو، با بهره گیری از تکنیک نظام آراستگی، به عنوان تکنیکی کارا و موثر در حذف و بهبود موارد نامنطبق با اصول مهندسی، تحت پنج اصل تشخیص، ترتیب، تنظیف، تثبیت و تکلیف و همچنین بهره گیری از اصل ارزیابی ریسک ایمنی، به عنوان یک اصل جداگانه در این تکنیک، به دنبال شناسایی و اولویت بندی موارد نامنطبق با اصول  5S و ایمنی است. در همین ارتباط، به منظور بررسی کارایی روش پیشنهادی، مطالعه های میدانی و ارزیابی ریسک در گروه صنعتی بارز به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تایر کشورانجام شد. از این رو، در ابتدا چک لیستی به منظور پایش ایمنی گروه صنعتی بارز بر اساس استاندارد ایزو 45001 و اصول 5S طراحی شد؛ سپس گزینه های چک لیست بر اساس دو شاخص کاربردی بودن و وضعیت فعلی صنعت توسط خبرگان گروه صنعتی بارز، به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان تایر کشور، ارزیابی گردید و در نهایت، با توجه به نتایج به دست آمده، گزینه های چک لیست ایمنی در نظام آراستگی به ترتیب سطح ریسک (ریسک بالا، ریسک متوسط و ریسک کم) اولویت بندی شدند.

  کلیدواژگان: نظام آراستگی، ارزیابی ریسک ایمنی، تصمیم گیری چند معیاره، گروه صنعتی بارز
|
 • M. T. Ardakani*, A. S. Askari Pages 3-16

  This article is a review of the production method, advantages and application of recycled reclaim rubber. The most used rubber in the world is in the tire industry, whose raw materials contain the synthetic and natural rubbers. The most important reasons for recycling rubber are the natural rubber shortage, environmental problems, and pollution removal. In addition, the recycled rubbers are economically viable and create employment opportunities. The using of recycled reclaim rubber increases the blend mixing speed, decreases the process temperature and shrinkage, and also enhances the dimensional stability of the products. The reclaimed rubber provides higher curing speed, better adhesion and aging, and also enhances resistance to atmospheric conditions in the blend. Due to the mentioned advantages, the recycled rubber can be also used in other industries, e.g. cable sleeving, conveyors, roof insulation, pipes, etc

  Keywords: Recycle, Rubber, Reclaim, Mixing, Tire
 • J. Y. Khademzadeh*, S. A. Mousavi Pages 17-29

  The purpose of this paper is to investigate the physical and mechanical properties of styrene-butadiene rubber/acrylonitrile butadiene rubber blends, SBR / NBR, with and without compatibilizer and clay nanoparticles. One of the ways to enhance and improve the properties of rubbers is blending, which is used to produce new products with improved properties, as opposed to each of the components. NBR and SBR are both commonly used rubbers, NBR’s mechanical properties is weaker than SBR, however SBR have higher abrasion resistance. SBR is a non-polar and non-saturated rubber which cannot be masticated easily, however NBR is polar and has good strength against solvents than SBR. The blend of these two elastomers can have many applications in industry, but because of the incompatibility of these two elastomers, the mechanical properties of the resultant blend is poor. It has been observed that the addition of a compatibilizer improves mechanical properties, including tensile strength, elongation at break which is due to the increased adhesion between the phases by decreasing the interfacial energy. In this paper, the effect of adding different compatibilizers on the properties of the SBR/NBR blends has been investigated. In the end, the effect of nano-clay as a stabilizer and reinforcing filler on the mechanical properties of the blend has been studied.

  Keywords: SBR, NBR, Blend, Compatibilizer, Nano-Clay
 • A. Iranpouri*, F.Mohammadi Pages 31-42

  Generally, the useful life of a rubber component is governed by its susceptibility to failure by either mechanical or chemical deterioration. There are well established tests to address the failure properties of elastomers – fracture mechanism to investigate mechanical durability and also accelerated aging tests for chemical degradation. This paper is presented to experimentally estimate the life span of the rubber blend comprising NR and SBR in a ratio of 3:1 at accelerated ageing conditions. The specimens are subjected to ageing at different temperatures mainly at 90ºC, 100 ºC, 120 ºC and 150 ºC. The changes estimated at these temperatures were then understood with the help of the concept of Arrhenius theory and were compared to the rubber sample at ordinary conditions and the retention in physical properties was assessed. So, the retention of these mentioned properties decrease with increase in temperature as well as time. As result, the minimum value for life span of compound was 2.6 years for 55% retention and 3 years for 60% retention.

  Keywords: Service Life, Ageing, Mechanical Properties, Arrhenius Law
 • S. Mohammadian * Pages 43-56

  It is important to study the kinetics of rubber cooking in order to know the speed and time of cooking the mixture, as well as phenomena such as fragmentation and reversal. The rupture of the rubber compound during storage and before the main cooking operation causes major problems. The phenomenon of reversal also occurs in some tires that are prone to the destruction of sulfur bonds, and ultimately reduces the quality of the part produced. In this paper, after the general introduction of the cooking curve, which is necessary to determine the cooking parameters, how to measure the constant speed of the cooking reaction that depends on the reaction temperature and also the activation energy to start this reaction using oscilloscope disk )ODR( rheometers, Animated disc or die-casting )MDR( and rubber process analyzer )RPA( as well as Differential Scale Thermometer )DSC( are examined by referring to various researches.

  Keywords: Rubber cooking process, cooking speed, cooking time, activation energy, rheogram, rheometer, differential scanning thermometer
 • S. R. Nafchi*, M. Fathi, M. Fahandezhsaadi Pages 57-66

  This research is aimed at investigating the institutional investors and the value of cash flow on the stock returns of Petrochemical, Rubber & Chemical Companies in Tehran Stock Exchange. The statistical sample includes 14 companies that are members of the capital market in Tehran. During the period 2011 to 2017, the research variables were investigated. In order to test the hypotheses, the least squares regression model was used with consolidated data at 95% confidence level. The results of the first hypothesis show that institutional investors and the value of cash flow on stock returns in affiliated companies in Tehran Stock Exchange have a positive and significant effect. The results of the second hypothesis indicate that institutional investors do not have a positive and significant effect on stock returns in companies admitted in this field in Tehran Stock Exchange. Finally, the results of the third hypothesis at 95% confidence level indicate that the value of cash flow on stock returns in affiliated companies in Tehran Stock Exchange does not have a positive and significant effect, but if the confidence level is 90% The value of cash flow on stock returns in affiliated companies in Tehran Stock Exchange has a positive and significant effect.

  Keywords: Institutional Investors, Cash Value, Stock Returns, Tehran Stock Exchange
 • A. R. A. Majd*, A. Davoudi, N. Saghazadeh Pages 67-83

  In large organizations, it is vital to support entrepreneurial behaviors at all levels of hierarchy in order to grow performance and gain competitive advantage. On the other hand, trust is important because managers seek to understand how effective collaboration can be done in organizations and communication skills are behaviors. There are lessons learned and acquired that are essential to effective living that include awareness and creating the conditions needed to grow such behaviors. This study is quantitative in terms of purpose, and in terms of data collection. PLS and SPSS software were used for analysis. Therefore, to evaluate the reliability of the research measurement model, factor loadings, Cronbach's alpha coefficients and composite reliability, convergent validity and divergent validity were used. The results show that the correlational relationships between variables have been confirmed and based on the present study it can be suggested that an organization can succeed by having employees and managers with communication skills and entrepreneurial behavior that can ultimately promote organizational trust. Create an organizational environment.

  Keywords: Organizational trust, Communication skills, Entrepreneurial behavior
 • S. Rashidi*, M. Z. Mahmoudabadi Pages 85-104

  Change is the most stable feature that can be introduced to the current business world. As the pace of change in science and technology accelerates, businesses and organizations become more complex, and along with these developments, the management of organizations becomes more complex. Today, it is not possible to manage organizations in the traditional way, because it is not easy to manage human beings, who are the main assets of organizations, and the leaders of organizations, especially human resources officials, need the necessary knowledge and skills. To gain important for this and to use them effectively. Therefore, the success of any organization depends on focusing the organization's attention on the unique talents of its employees and turning these talents into a sustainable function. Implementing knowledge management in the organization, as a process of creating and using knowledge to improve the organization's performance in terms of efficiency, information management, knowledge and experience in the organization, can be an effective solution in the process of responding to environmental changes. Also, changes in the external environment and rapid response to diverse customer needs force organizations to show resilience and change, and many efforts are made to increase organizational speed and flexibility. For this reason, many management scholars consider agility to be the key to the success of the organization in the dynamic and unpredictable environment of the present age. Hence, the effectiveness of human resource management is certainly related to investing in human capital as well as minimizing strategic costs. Human resource management, including training, skills and expertise of employees, is different from other departments of the organization.

  Keywords: Organizational agility, knowledge management, human resource management, organizational performance
 • A. Soltanpouri*, SH. Ariafar, I. Roudari, A. Torkzadeh Pages 105-119

  In the current century, due to technological developments, especially the development of the production systems, the manufacturing systems have been faced with different complexities including their processes and activities i.e. organizational assets especially human resources are facing by various risks including safety risks. Hence, identification of risks followed by the provision of preventive measures to reduce and prevent the occurrence of accidental incidents is significantly required. For this purpose, this research is going to identify and prioritize the items that are inconsistent with engineering and safety principles in industries through the usage of 5S standard as an efficient and effective technique in optimization and elimination of inconsistencies in terms of engineering principles of industries, under five principles initiated by “S” as “sorting out”, “set in order/systematize”, “sweep/shine”, “standardize”, and “sustain”, as well as the safety risk assessment as a separate (sixth) principle applied in this technique. In this respect, in order to study the efficiency of this technique, field studies and safety risk assessment have been performed in the Barez Industrial group as one of the biggest tire manufacturing companies in the country. Hence, at first, a checklist was designed based on the ISO 45001 and 5S principles. Then, the checklist was evaluated by experts for two indicators of functionality and the current status of the manufacturing system. Finally, with consideration of the results, some preventive mechanisms have been proposed in order to identify the actions with high risks.

  Keywords: 5S system, Safety risk assessment, Multi-criteria decision making, Barez Industrial Group