فهرست مطالب

چشم انداز حسابداری و مدیریت - سال سوم شماره 24 (بهار 1399)
 • سال سوم شماره 24 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/13
 • تعداد عناوین: 10
|
 • آذین کاظمی منش*، محسن دستگیر صفحات 1-21
  پژوهش حاضر به بررسی تاثیر ارزش شرکت و سودآوری بر ریسک بازده سهام با تاکید بر سرمایه در گردش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی بوده و از بعد روش شناسی همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) میباشد. با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 156 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره ی زمانی 6 ساله بین سال های 1392 تا 1397 مورد بررسی قرار گرفتند. روش مورد استفاده جهت جمع آوری اطلاعات، کتابخانه ای بوده و داده های مربوط برای اندازه گیری متغیرها از سایت کدال و صورتهای مالی شرکت ها جمع آوری شده و در اکسل محاسبات اولیه صورت گرفته سپس برای آزمون فرضیه های پژوهش از نرم افزار استاتا و از رگرسیون چندگانه با الگوی داده های تابلویی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که ارزش شرکت بر ریسک بازده سهام شرکت تاثیر منفی دارد. سودآوری بر ریسک بازده سهام شرکت تاثیر منفی دارد. سرمایه در گردش اثر ارزش شرکت بر ریسک بازده سهام شرکت را شدت می بخشد. سرمایه در گردش اثر سودآوری بر ریسک بازده سهام شرکت را شدت می بخشد.
  کلیدواژگان: ارزش شرکت، سودآوری، ریسک بازده سهام، سرمایه در گردش
 • نادر نقش بندی*، زهرا مرید احمدی یزدی، فاطمه یوسف پور صفحات 22-42
  این تحقیق به بررسی تاثیر حاکمیت شرکتی و رقابت در بازار محصول بر بیش ارزشیابی سهام در بازار سرمایه (بورس اوراق بهادار تهران) پرداخته است. داده های متغیرهای مورد مطالعه در مدل های رگرسیونی برای یک دوره نه ساله (1388-1396) از صورت های مالی حسابرسی شده گردآوری شد. در راستای دستیابی به اهداف تحقیق دو فرضیه آزمون شد. تحلیل داده ها با استفاده از روش پانل دیتا در نرم افزار R انجام پذیرفت. بر اساس تحلیل آماری نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد: فرضیه اول تحقیق : بین حاکمیت شرکتی و بیش ارزشیابی سهام رابطه معنی داری وجود ندارد. فرضیه دوم تحقیق: رقابت در بازار محصول در رابطه بین حاکمیت شرکتی و بیش ارزشیابی سهام تاثیر معنی داری ندارد.
  کلیدواژگان: حاکمیت شرکتی، رقابت در بازار محصول، بیش ارزشیابی سهام
 • محمد احمدی عبدآباد*، منصوره سادات غفاری، فایزه آسایش پور صفحات 43-56
  این تحقیق به تاثیر رهبری اصیل، ارزش اخلاقی موسسه و انگیزه های کارکنان در رفتار ناکارآمد حسابرسان پرداخته است. تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی - پیمایشی، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نمونه مورد مطالعه از کارکنان موسسه های حسابرسی در مشهد انتخاب شد. با توجه به حجم جامعه در دسترس، با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه کوکران جهت افزایش اعتبار تحقیق تعداد 300 پرسشنامه توزیع شد که از این میان تعداد 274 پرسشنامه دریافت و مبنای تحلیل آماری قرار گرفت. نرخ بازگشت پرسشنامه ها 91 درصد تعیین شد. جهت آزمون فرضیه ها از مقدار احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معنی داری پارامترها استفاده شد. مناسبت مدل پیشنهادی با تبیین فرضیه ها در حالت تخمین استاندارد و معنی داری پارامترها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بررسی گردید. نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد: بین رهبری اصیل و ارزش های اخلاقی موسسه حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. بین رهبری اصیل و رفتار ناکارآمد حسابرس رابطه معنی داری وجود ندارد. بین رهبری اصیل و انگیزه کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. بین ارزش های اخلاقی موسسه و رفتار ناکارآمد حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد. بین ارزش های اخلاقی موسسه و انگیزه کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. بین انگیزه کارکنان رفتار ناکارآمد حسابرس رابطه معنی داری وجود دارد. انگیزه کارکنان رابطه بین رهبری اصیل و رفتار ناکارآمدحسابرس را میانجی گری می کند. انگیزه کارکنان رابطه بین ارزش های اخلاقی موسسه و رفتار ناکارآمدحسابرس را میانجی گری میکند
  کلیدواژگان: رهبری اصیل، ارزش اخلاقی، انگیزه های کارکنان، رفتار ناکارآمد حسابرسان
 • آزاده کهزادی طهنه* صفحات 57-68

  پژوهش حاضر به بررسی شکاف انتظارات بین حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش حسابرسی در حوزه سطح اهمیت می پردازد. این پژوهش از نوع پیمایشی است و نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران با جامعه نامعلوم، تعداد 384 نفر تعیین گردید که درنهایت تعداد  168پرسشنامه از حسابرسان و تعداد 187 عدد از استفاده کنندگان جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از آزمون های تی دو نمونه ی مستقل، تحلیل واریانس آنوا، توکی و فریدمن تجزیه وتحلیل شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین نظرات دو گروه در مورد تاثیر تعدیلات صورت های مالی بر اهمیت، افشای سطح اهمیت و نحوه فراگیر بودن آثار تحریف ها، تفاوت معنی داری وجود نداشت و هر دو گروه موافق افشای سطح اهمیت در گزارش حسابرسی و بازنگری معیار و ضرایب مشخص شده در دستورالعمل سطح اهمیت هستند. تاکنون به طور مشخص در حوزه تفاوت انتظارات حسابرسان و استفاده کنندگان گزارش ها در حوزه سطح اهمیت، پژوهش داخلی انجام نشده است، لذا می توان این مسیله را دال بر نوآوری موضوع و کاربردی بودن نتایج آن دانست.

  کلیدواژگان: کلیدواژه ها: سطح اهمیت، استفاده کنندگان گزارش حسابرسی، شکاف انتظارات
 • منصوره سادات غفاری*، منیره نوری، شعبان محمدی صفحات 69-82
  این تحقیق به بررسی بررسی تاثیر جهت گیری هدف، خودکارآمدی و پیچیدگی کار بر عملکرد قضاوتی حسابرسان پرداخته است. تحقیق حاضر، تحقیقی کاربردی و از لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات، توصیفی- همبستگی - پیمایشی، مبتنی بر مدل معادلات ساختاری است. نمونه مورد مطالعه از کارکنان موسسات حسابرسی در مشهد انتخاب شد. با توجه به حجم جامعه در دسترس، با توجه به فرمول تعیین حجم نمونه کوکران جهت افزایش اعتبار تحقیق تعداد 350 پرسشنامه توزیع شد که از این میان تعداد 241 پرسشنامه دریافت و مبنای تحلیل آماری قرار گرفت. نرخ بازگشت پرسشنامه ها 80 درصد تعیین شد. جهت آزمون فرضیه ها از مقدار احتمال حاصل از برازش مدل در حالت معنی داری پارامترها استفاده شد. مناسبت مدل پیشنهادی با تبیین فرضیه ها در حالت تخمین استاندارد و معنی داری پارامترها با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بررسی گردید. نتایج در سطح خطای پنج درصد نشان داد: بین جهت گیری هدف یادگیری و عملکرد قضاوت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. بین جهت گیری هدف عملکرد گرایشی و عملکرد قضاوت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. بین جهت گیری هدف عملکرد اجتنابی و عملکرد قضاوت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. بین جهت گیری هدف یادگیری و خودکارآمدی رابطه معنی داری وجود ندارد. بین جهت گیری هدف عملکرد گرایشی و خودکارآمدی رابطه معنی داری وجود دارد. بین جهت گیری هدف عملکرد اجتنابی و خودکارآمدی رابطه معنی داری وجود دارد. بین خودکارآمدی و عملکرد قضاوت حسابرسی رابطه معنی داری وجود دارد. خودکارآمدی رابطه بین جهت گیری هدف یادگیری و عملکرد قضاوت حسابرسی را میانجیگری نمی کند. خودکارآمدی رابطه بین جهت گیری عملکرد گرایشی و عملکرد قضاوت حسابرسی را میانجیگری می کند. خودکارآمدی رابطه بین جهت گیری عملکرد اجتنابی و عملکرد قضاوت حسابرسی را میانجیگری می کند. پیچیدگی کار رابطه بین خودکارآمدی و عملکرد قضاوت حسابرسی را تعدیل می کند.
  کلیدواژگان: جهت گیری هدف، خودکارآمدی، پیچیدگی کار، قضاوت حسابرسان
 • سمیه صائب نیا*، فرشته کریمی صفحات 83-93

  امروزه با توجه به گسترش سریع سندرم تنفسی حاد شدید (بیماری کرونا) منجر به همه گیری بیماری در سراسر جهان شده است. که این امر مشکلات بسیار زیادی در عملکرد کسب و کار ها ایجاد کرده است؛ از جمله این کسب و کارها، کسب و کارهای کوچک و متوسط است. کسب و کارهای کوچک و متوسط در برابر صنایع بزرگ قرار می گیرد و نسبت به آن مزایای بسیاری دارد؛ ازجمله ارزش افزوده، نوآوری، اشتغال آفرینی و انعطاف پذیری بیشتر. بر این اساس در این پژوهش قصد بر این است تا تاثیر بیماری کرونا (کووید-19) بر عملکرد کسب و کار در شرکتهای کوچک و متوسط استان اردبیل مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماری شامل تمامی مدیران و کارمندان ارشد صنایع کوچک و متوسط در استان اردبیل است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 341 نفر به دست آمد که بر اساس روش نمونه گیری غیر تصادفی قضاوتی انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری متغیرهای مربوط به عملکرد از پرسشنامه استاندارد مامون-آکروش و سامرالمحمود، (2010) و برای بیماری کرونا (کووید-19) از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید. روایی پرسشنامه بر اساس روایی سازه، تشخیصی و همگرا و پایایی پرسشنامه با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش معادلات ساختاری و نرم افزار 8.8 LISREL انجام گرفت. نتایج نشان داد که رابطه مثبت و معنادار بیماری کرونا بر عملکرد مشتری با ضریب تاثیر 73/0 تایید شد و همچنین رابطه معنادار بیماری کرونا بر عملکرد بازار با ضریب 69/0 مورد تایید قرار گرفت و رابطه مثبت و معنادار عملکرد مالی بر بیماری کرونا با ضریب تاثیر 71/0 تایید شد و نهایتا بر اساس نتایج تحقیق پیشنهادهایی برای ارتقای عملکرد کسب و کار ارایه گردید.

  کلیدواژگان: بیماری کرونا (کووید-19)، عملکرد مشتری، عملکرد بازار، عملکرد مالی، کسب و کارهای کوچک و متوسط استان اردبیل
 • مهسا نجارپور حسنی*، مرتضی خانلاری صفحات 94-107
  پژوهش حاضر به پیش بینی درماندگی مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر اقلام تعهدی و جریانات نقدی می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از بعد روش شناسی، همبستگی از نوع علی (پس رویدادی) می باشد. با استفاده از روش نمونه گیری حذف سیستماتیک، 127 شرکت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شده در دوره زمانی 6 ساله بین سال های 1391 تا 1396 مورد تحقیق قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که جریان های نقد عملیاتی، تغییرات در حسابهای دریافتنی و تغییرات در موجودی کالا رابطه معکوس و معناداری با درماندگی مالی (طبق مفاد ماده 141 قانون تجارت و مدل تعدیل شده آلتمن) دارند و هزینه استهلاک سالانه رابطه معناداری با آن ندارد. همچنین جریان های نقدی عملیاتی، تغییرات در حسابهای دریافتنی و تغییرات در موجودی کالا، قدرت پیش بینی سود عملیاتی سال آتی را داشته و با آن رابطه مستقیم و معنادار دارند ولی تغییرات در حسابهای پرداختنی رابطه معکوس و معناداری با سود عملیاتی سال آتی دارد و هزینه استهلاک سالانه رابطه معناداری با سود عملیاتی سال آتی ندارد.
  کلیدواژگان: پیش بینی درماندگی مالی، اقلام تعهدی، جریانات نقدی عملیاتی
 • طاهره بستانی*، مسعود قربان حسینی صفحات 108-119

  پژوهش حاضر با موضوع تاثیر گردش شغلی بر اشتیاق شغلی با نقش میانجی توانمندی کارکنان در شهرداری ساوه صورت پذیرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، جزو تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. در پژوهش حاضر جامعه آماری عبارتست از کلیه کارکنان شهرداری ساوه که تعداد آن ها 150 نفر است. در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و با روش تصادفی ساده 108 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. جهت سنجش گردش شغلی از پرسشنامه 11 سوالی مقیمی و رمضان (1390) ؛ جهت سنجش اشتیاق شغلی از پرسشنامه 17 سوالی سالواناوا و شوفلی در سال 2001 و جهت سنجش توانمندی کارکنان از پرسشنامه 12 سوالی اسپریتزر (1995) استفاده شده است که همه ی پرسشنامه ها به وسیله طیف پنج گزینه ای لیکرت سنجیده می شود. . در بخش تجزیه و تحلیل اطلاعات، داده هایی که از اجرای پرسشنامه ها بدست آمد، با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart PLS در دو بخش توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد گردش شغلی بر اشتیاق شغلی به میزان 0.514؛ گردش شغلی بر توانمندی کارکنان به میزان 0.503 ؛ توانمندی کارکنان بر اشتیاق شغلی 0.395 تاثیر دارد.

  کلیدواژگان: گردش شغلی، اشتیاق شغلی، توانمندی کارکنان
 • طاهره بستانی*، مسعود قربان حسینی صفحات 120-126

  پژوهش حاضر با موضوع تاثیر توانمندی کارکنان بر اشتیاق شغلی کارکنان شهرداری ساوه صورت پذیرفت. تحقیق حاضر از نظر هدف، جزو تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش گرد آوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. در پژوهش حاضر جامعه آماری عبارتست از کلیه کارکنان شهرداری ساوه که تعداد آن ها 150 نفر است. در این تحقیق برای تعیین حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان و با روش تصادفی ساده 108 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. جهت سنجش اشتیاق شغلی از پرسشنامه 17 سوالی سالواناوا و شوفلی در سال 2001 و همچنین جهت سنجش توانمندی کارکنان از پرسشنامه 12 سوالی اسپریتزر (1995) استفاده شده است. داده های گردآوری شده در نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت نتایج نشان داد توانمندی کارکنان به میزان 0.395 روی اشتیاق شغلی کارکنان شهرداری ساوه تاثیر مثبت و معناداری داشته است.

  کلیدواژگان: توانمندی کارکنان، اشتیاق شغلی، شهرداری ساوه
 • ابراهیم رضایی* صفحات 127-137
  شهرداری ها به عنوان یک نهاد حقوقی غیر دولتی در ایفای وظایف خدمات رسانی به شهروندان ممکن است باعث بروز خسارت هایی گردند که احکام و قواعد ایجاد مسولیت مدنی آنها با دیگر اشخاص حقیقی یا حقوقی مشترک بوده، اما آنچه موضوع به بررسی مقاله حاضر را تشکیل می دهد احکام خاص رجوع به شهرداری و پرسنل تحت آمرش است ،هر چند که در ماده یازده قانون مسیولیت مدنی شرایطی که برای تحقق مسیولیت کارمندان شهرداری و موسسات وابسته به آن ها مشخص و موجب خسارت به صورت عمد یا سهو بوده مثلا ممکن است در عرصه هایی همچون اجرای قوانین و مقررات، مسیولیت های ناشی از مالکیت بر معابر، بناها و همچنین اقدام به تملک قانونی اراضی و ابنیه یا قصور کارمندان در نگهداری وسیله نقلیه عمومی متعلق به شهرداری، موجد مسیولیت برای شهرداری ها گردد لذا در این مقاله جایگاه مسیولیت مدنی شهرداری در برابر شهروندان مشخص می گردد.
  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، تقصیر، شهرداری، خسارت
|
 • Azin Kazemi Manesh *, Mohsen Dastgir Pages 1-21
  The present study examines the impact of company value and profitability on stock risk by emphasizing the working capital of companies listed on the Tehran Stock Exchange. This research is applied in terms of purpose and is causally (post-event) in terms of correlation methodology. Using the systematic sampling method, 156 companies were selected as the research sample selected in a 6-year time period between 1392 and 1397. The method used to collect the information is library and the relevant data are collected to measure the variables from Kadal site and the financial statements of the companies and the initial calculations are done in Excel. Used. The results of the research show that the value of the company has a negative impact on the risk of the company's stock returns. Profitability has a negative impact on a company's stock return risk. Working capital intensifies the effect of the company's value on the company's stock return risk. Working capital intensifies the profitability effect on a company's stock return risk.
  Keywords: company value, Profitability, stock return risk, working capital
 • Nader Naghshbandi *, Zahra Morid Ahmadi Yazdi, Fatemeh Yosefpoor Pages 22-42
  This study examines the impact of corporate governance and competition in the product market on stock valuation in the capital market (Tehran Stock Exchange). Data from the variables studied in regression models for a nine-year period (2007-2010) were collected from audited financial statements. In order to achieve the research goals, two hypotheses were tested. Data analysis was performed using data panel method in R software. Based on statistical analysis, the results showed an error rate of 5%: The first hypothesis of the research: There is no significant relationship between corporate governance and stock valuation. The second hypothesis of the research: Competition in the product market has no significant effect on the relationship between corporate governance and stock valuation.
  Keywords: Corporate Governance, product market competition, stock valuation
 • Mansoore Sadat, Faezeh Asayesh Pages 43-56
  This research has addressed the impact of genuine leadership, the ethical value of the institution, and the motivations of employees on the inefficient behavior of auditors.According to the available population size, according to the formula for determining the sample size of Cochran to increase the validity of the research, 300 questionnaires were distributed, of which 274 questionnaires were received and became the basis for statistical analysis. The return rate of the questionnaires was set at 91%. To test the hypotheses, the probability value of the model fit was used in the significance of the parameters. The suitability of the proposed model was examined by explaining the hypotheses in the standard estimation mode and the significance of the parameters using Smart PLS software. The results at the 5% error level showed that there is a significant relationship between genuine leadership and the ethical values ​​of the audit firm. There is no significant relationship between genuine leadership and inefficient auditor behavior. There is a significant relationship between genuine leadership and employee motivation. There is a significant relationship between the ethical values ​​of the institution and the inefficient behavior of the auditor. There is a significant relationship between the ethical values ​​of the institution and the motivation of employees. There is a significant relationship between employee motivation of the auditor's dysfunctional behavior. Employee motivation mediates the relationship between genuine leadership and inefficient teacher behavior. Employee motivation motivates the relationship between the ethical values ​​of the institution and the dysfunctional behavior of the teacher.
  Keywords: Genuine leadership, ethical value, Employee Motivation, auditors' dysfunctional behavior
 • Azadeh Kohzadi Tahne * Pages 57-68

  The present study examines the gap of expectations between auditors and users of the audit report in the area of materiality. This research is a survey research. Statistical sample was determined using Cochran's formula with unknown society. Finally, 168 questionnaires from auditors and 187 users were collected. Data were analyzed using two-sample t-test, analysis of variance. , And Friedman were analyzed. The results show that there was no significant difference between the two groups regarding the concept of importance, the importance in interim financial statements, the effect of adjustments on financial statements on the materiality, disclosure of the materiality level and how the effects of distortions were pervasive. The audit report and review are benchmarks and coefficients specified in the level of significance. So far, no internal research has been conducted specifically on the difference between auditors 'and users' expectations regarding the level of materiality, so this can be attributed to subject innovation and the applicability of its results.

  Keywords: materiality Level, Audit Report Users, Expectations Gap
 • Monireh Noori, Shaban Mohammadi Pages 69-82
  The return rate of the questionnaires was set at 80%. To test the hypotheses, the probability value of the model fitted to the significant parameters was used. The suitability of the proposed model was examined by explaining the hypotheses in the standard estimation mode and the significance of the parameters using Smart PLS software. The results at the 5% error level showed that there was a significant relationship between the orientation of the learning objective and the performance of the audit judgment. There is a significant relationship between the orientation of goal orientation and audit performance. There is a significant relationship between goal orientation, avoidance performance and audit judgment performance. There is no significant relationship between learning goal orientation and self-efficacy. There is a significant relationship between orientation of goal orientation and self-efficacy. There is a significant relationship between goal orientation, avoidance performance and self-efficacy. There is a significant relationship between self-efficacy and audit judgment performance. Self-efficacy does not mediate the relationship between learning goal orientation and audit judgment performance. Self-efficacy mediates the relationship between orientation of orientation performance and audit judgment performance. Self-efficacy mediates the relationship between the orientation of avoidant performance and the performance of audit judgment. The complexity of the work moderates the relationship between self-efficacy and audit judgment.
  Keywords: goal orientation, self-efficacy, job complexity, auditors' judgment
 • Somayeh Saebnia *, Fereshteh Karimi Pages 83-93

  Today, due to the rapid spread of acute acute respiratory syndrome (coronary heart disease) has led to the spread of the disease around the world. This has created a lot of problems for businesses, including small and medium-sized businesses. Small and medium-sized businesses face large industries and have many advantages over them, including added value, innovation, job creation, and greater flexibility. Accordingly, in this study, it is intended to investigate the effect of corona disease (Qovid-19) on business performance in small and medium enterprises in Ardabil province.The statistical population includes all managers and senior employees of small and medium industries in Ardabil province. The sample size was 341 using Cochran's formula, which was selected based on non-random sampling method. In order to measure performance variables, the standard Ma'mun-Acrosh and Sumerian-Mahmoud standard questionnaire (2010) was used and for Corona's disease (Quaid-19) a researcher-made questionnaire was used. The validity of the questionnaire was examined based on the validity of the structure, diagnostic and convergent and the reliability of the questionnaire with Cronbach's alpha coefficient.The research model was based on the structural equation and software method 8.8 LISREL. The results showed that the positive and significant relationship between corona disease on customer performance was confirmed by the effect coefficient of 0.73 and also the significant relationship between corona disease on market performance was confirmed by 0.69 and positive and significant relationship between financial performance on corona disease and The impact factor of 0.71 was confirmed and finally, based on the research results,

  Keywords: Corona disease (Covid-19), customer performance, Market Performance, financial performance, small, medium businesses in Ardabil province
 • Mahsa Najarpoor *, Morteza Khanlari Pages 94-107
  The present study predicts financial helplessness in companies listed on the Tehran Stock Exchange with an emphasis on accruals and cash flows. This research is applied in terms of purpose and methodologically, causal correlation (post-event). Using the systematic sampling sampling method, 127 companies were selected as the sample of the selected research in a 6-year time period between 2012 and 2017. The results show that operating cash flows, changes in accounts receivable and changes in inventory have a significant inverse relationship with financial helplessness (according to the provisions of Article 141 of the Commercial Code and the Modified Altman model) and the cost of annual depreciation has a significant relationship with It doesn't. Also, operating cash flows, changes in accounts receivable and changes in inventory have the ability to predict operating profit for the next year and have a direct and significant relationship with it, but changes in accounts payable are inversely related to operating profit for next year and cost. Annual depreciation has nothing to do with next year's operating profit.
  Keywords: Predicting financial helplessness, Accruals, Operating Cash Flows
 • Tahereh Bostani *, Masoud Ghorbanhoseini Pages 108-119

  The present study was conducted on the effect of job turnover on job enthusiasm with the mediating role of employee empowerment in Saveh Municipality. The present research is applied in terms of purpose, descriptive and survey type in terms of data collection method. In the present study, the statistical population includes all employees of Saveh Municipality, whose number is 150 people. In this study, 108 people were considered as the sample size to determine the sample size using Morgan table and by simple random method.To measure job turnover, 11 questionnaires of Moghimi and Ramadan (2011) were used; to measure job enthusiasm, a questionnaire of 17 questions of Salvanava and Shuffley was used in 2001 and to measure the ability of employees, a questionnaire of 12 Spritzer (1995) questions was used. The Likert is measured by a range of five options. . In the data analysis section, the data obtained from the implementation of the questionnaires were analyzed using SPSS and Smart PLS software in two descriptive and inferential sections.The results showed that job turnover affects job enthusiasm by 0.514; job turnover affects employee ability by 0.503; employee ability affects job passion by 0.395.

  Keywords: Job turnover, job enthusiasm, Employee empowerment
 • Tahereh Bostani *, Masoud Ghorbanhoseini Pages 120-126

  The present study was conducted on the effect of staff empowerment on the job enthusiasm of Saveh Municipality employees. The present research is applied in terms of purpose, descriptive and survey type in terms of data collection method. In the present study, the statistical population includes all employees of Saveh Municipality, whose number is 150 peopleIn this study, 108 people were considered as the sample size to determine the sample size using Morgan table and by simple random method. The 17-question questionnaire of Salvanava and Schuffley was used in 2001 to measure job desire, and the 12-question questionnaire of Spritzer (1995) was used to measure employee empowerment. The collected data were analyzed in PLS software.The results showed that the ability of employees at 0.395 had a positive and significant effect on job enthusiasm of Saveh Municipality employees.

  Keywords: Employee capability, job enthusiasm, Saveh Municipality
 • Ebrahim Rzaei * Pages 127-137
  Municipalities, as a non-governmental legal entity, may cause damages in the performance of their duties to provide services to citizens whose provisions and rules for civil liability are shared with other natural or legal persons, but what constitutes the subject of this article is Granting special sentences to the municipality and the personnel under its control, although in Article 11 of the Civil Liability Law, the conditions that are specified for the fulfillment of the responsibilities of municipal employees and their affiliated institutions and cause intentional or accidental damage, for example, may be in some areas. Such as the implementation of laws and regulations, responsibilities arising from ownership of passages, buildings and
  Keywords: Civil Liability, Fault, municipality, damages