فهرست مطالب

آموزش علوم دریایی - سال هفتم شماره 1 (پیاپی 20، بهار 1399)
 • سال هفتم شماره 1 (پیاپی 20، بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/03/17
 • تعداد عناوین: 10
|
 • خدایار ابیلی*، مجتبی حاج خزیمه، جواد پورکریمی، محمدرضا حاتمی صفحات 1-18
  مقدمه

  دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی بیش از هر زمان دیگری به مدیران و رهبران شایسته و اثربخش نیاز دارند تا با تهدیدها و چالش های دنیای مدرن روبرو شوند. این پژوهش باهدف بررسی مطالعات انجام شده در خصوص شناسایی مولفه های توسعه حرفه ای مدیران گروه های آموزشی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی انجام شد.

  روش

  روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع فراترکیب بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه منابع مرتبط با توسعه حرفه ای مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی طی سال های 2000 تا 2019 به تعداد 3127 منبع بود که ابتدا تعداد 105 منبع بر اساس چکیده انتخاب شد. سپس 79 منبع بر اساس محتوا گزینش شد که درنهایت 60 منبع به عنوان منابع مرتبط، به روش تحلیل تم موردبررسی قرار گرفت. به منظور بررسی کیفیت داده ها، اعتبار (باورپذیری) و اعتماد (اطمینان پذیری) یافته ها تامین شده است.

  نتایج

  بر اساس ترکیب مقالات مرتبط، مولفه های توسعه حرفه ای مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی را در پنج مقوله اصلی شامل: مهارت های رهبری/مدیریتی، مهارت های آموزشی، مهارت های پژوهشی، مهارت های فردی و مهارت های مشاوره ای مشخص نمود.

  نتیجه گیری

  پنج مقوله اصلی حاصل از این مطالعه فراترکیب، می تواند الگویی اثربخش برای طراحی برنامه های توسعه حرفه ای مدیران گروه های آموزشی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی باشد و نتایج مفیدی در ارتقای کیفیت آموزش در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی داشته باشد.

  کلیدواژگان: توسعه حرفه ای، مدیران گروه های آموزشی، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، فراترکیب
 • محمدمهدی ملکی کرم آباد*، حسنعلی آقاجانی، منوچهر منطقی، بهنام عبدی صفحات 19-30

  یکی از پیش شرط های استقرار اقتصاد دانش بنیان در کشورهای درحال توسعه، همپایی فناورانه است که به دنبال کاهش شکاف فناوری در کشورهای در حال توسعه است. بخش قابل توجهی از چالش ها و نیازمندی های مطرح در راستای همپایی فناورانه و تحقق اهداف ملی، توسط نظام آموزش عالی کشور محقق می شود. در این امتداد، نقش آموزش عالی در همپایی فناورانه صنایع دفاعی کشور در پژوهش حاضر مورد شناسایی و تبیین قرارگرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف، اکتشافی و نحوه انجام آن کیفی است. داده ها از مصاحبه با خبرگان دانشگاهی و بخش صنایع دفاعی و به شیوه تحلیل محتوا و با استفاده از نرم افزار MAXQDA ، احصاء شده است. یافته ها نشان می دهد چهار عامل اصلی "یادگیری فناورانه"، " پایه دانش"، "نظام ها و شبکه نوآوری" و "نیروی انسانی" به عنوان ابعاد قابل توجه آموزش عالی در موفقیت همپایی فناورانه صنایع بخش دفاع قابل توجه هستند.

  کلیدواژگان: آموزش عالی، همپایی فناورانه، صنایع بخش دفاع، نظام ها و شبکه های نوآوری، پایه دانش
 • کامران مالکپور لپری*، عبدالرحیم نوه ابراهیم، شهرام مهرآورگیگلو صفحات 31-47
  دانشگاه ها و صنایع نقش مهمی را در رشد یکدیگر و همچنین، توسعه و پیشرفت کشورها ایفا می کنند از این رو پژوهش حاضر با رویکردی تفسیرگرایانه راهکارهای بهبود ارتباط بین صنایع و موسسات آموزش عالی را از نگاه مدیران صنایع و اساتید دانشگاه شناسایی کرده است. رویکرد پژوهشی به کاربرد شده از نوع روش شناسی کیفی می باشد و از روش مردم نگاری برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. داده های این پژوهش با استفاده از روش مشاهده مشارکتی، تکنیک مصاحبه نیمه ساختار و تحلیل اسناد جمع آوری شده و سپس با استفاده از تکنیک مثلث سازی ترکیب شده اند. روش نمونه گیری مورد استفاده در این پژوهش از نوع نمونه گیری معیار- هدفمند است و با استفاده از شاخص اشباع نظری تعداد 15تن از اساتید دانشگاه و 10 نفر از مدیران صنایع به عنوان نمونه پژوهش مورد مصاحبه قرار گرفتند. نگرش و دیدگاه آنها نسبت به راهکارهای بهبود ارتباط بین صنعت و دانشگاه مورد بررسی قرار گرفت. یافته های اصلی این پژوهش با استفاده از نظریه زمینه ای شامل مقولاتی همچون تغییر در شرایط محیطی، ارتقاء دانشگاهی، ارتقاء شایستگی ها، ایجاد ساختار حمایتی، فرهنگ سازی، تغییرات مدیریتی و بسترسازی می باشند. طبق نتیجه تحقیق می توان تمامی این مقولات را زیر مقوله بهبود راهکارهای ارتباط صنعت و دانشگاه قرار داد.
  کلیدواژگان: صنایع، آموزش عالی، ارتباط صنایع و آموزش عالی، ساختار حمایتی، بستر سازی، فرهنگ سازی
 • محمدسعید تسلیمی*، مهدی فاتح راد، سید مهدی چهل تنی صفحات 48-68

  در سال های اخیر یکی از مسایل اصلی در جمهوری اسلامی ایران استفاده از دریا و اقیانوس است. استفاده از اقیانوس ها، دریاها و منابع دریایی که به عنوان چهاردهمین هدف توسعه پایدار است، بیشتر مبتنی بر علم و فناوری است و باید نقش ساختارهای علم و فناوری کشور برای تحقق آنها مشخص گردد و ساماندهی مناسبی از این ساختارها به منظور نیل بومی به اهداف به خوبی صورت گیرد. یکی از ساختارهای علم و فناوری در ایران، نسل سوم دانشگاه ها است. در این مقاله ما به عوامل تعیین کننده نقش این موسسات در دستیابی به هدف دریای توسعه پایدار خواهیم پرداخت. روش مورد استفاده در این تحقیق در مرحله اول تحلیلی- پیمایشی و در مرحله دوم متکی بر روش تصمیم گیری تحلیل شبکه ای است. پس از استخراج شاخص های اولیه برای تایید اعتبار، پرسشنامه دلفی توسعه می یابد. در این مقاله، مشخص شد که عوامل در دو بعد فرهنگی- علمی و ساختار اجرایی بر نقش دانشگاه ها تاثیر می گذارند. اجزای این دو عامل به صورت کلی و رتبه بندی شده نیز احصاء گردیده است.

  کلیدواژگان: دانشگاه، نسل، سوم
 • علیرضا عالی پور* صفحات 69-82

  اخیرا" توجه ویژه ای به ارتباطات انکوباتورها و پارک های علم و فناوری با دانشگاه های علوم نظامی می شود. در همین راستا انکوبارتورهای پایدار مقوله ای جدید بوده که محقق به بررسی جایگاه انکوباتورهای پایدار در دانشگاه های علوم نظامی پرداخته است. به عبارتی مساله اصلی محقق مولفه های اصلی انکوباتورهای پادار در دانشگاه های نظامی سیوال اصلی محقق بوده است. جهت نیل به این منظور، از روش تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده گردید؛ در بخش کیفی از رویکرد تحلیل محتوای کیفی جهت دار استفاده شده است. منابع مورد استفاده، مصاحبه با 10 نفر از اساتید تحصیلات تکمیلی دانشگاه های نظامی (داعا: دافوس و دانشگاه های افسری آجا) در حوزه انکوباتورها بود، که با مرور چندباره و تحلیل مصاحبه های مکتوب شده، مولفه های انکوباتور پایدار در دانشگاه های نظامی شناسایی شدند. 60 واحد معنایی استخراج شدند که در قالب 13 رمز دسته بندی شدند. در بخش کمی تحقیق در قالب روش پژوهش توصیفی- پیمایشی و از طریق ابزار پرسشنامه محقق ساخته دیدگاه های 280 نفر از دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی دانشگاه های نظامی که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده بودند، گردآوری و سپس داده ها با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ، تجزیه و تحلیل و مولفه های انکوباتور پایدار و ملاک های مرتبط با هر یک از آنها اولویت بندی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که مولفه الزام آموزشی و پژوهشی پایدار با وزن نسبی 0/3 بیشترین اهمیت را در انکوباتور پایدار دانشگاه های نظامی دارد. و بعد از آن به ترتیب مولفه های الزام منابع پایدار با 18/ . و الزام مدیریتی پایدار با وزن نسبی 14/. قرار دارند.

  کلیدواژگان: مراکز رشد پایدار، دانشگاه نظامی، توسعه پایدار
 • حسینعلی تقی پور*، ابوطالب مطلبی ورکانی صفحات 83-92

  هدف اصلی پژوهش بررسی نقش فضیلت سازمانی بر عملکرد کارکنان دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی نوشهر می باشد. این پژوهش برحسب هدف از نوع کاربردی و برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و از گروه پیمایش، همبستگی است .ابزار گردآوری پرسشنامه استاندارد فضیلت کامرون و همکاران (2004) و پرسشنامه عملکرد سازمانی شریف آبادی و همکاران (1390) استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کارکنان شاغل که دارای سمت سازمانی بوده و در دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی نوشهر مشغول فعالیت بودند را شامل می شود تعداد کل کارکنان 230 و نمونه آماری براساس جدول کرجسی مورگان 140 نفر انتخاب شده اند. تحلیل داده ها با آزمون رگرسیون صورت گرفته است. نتایج حاکی ار آن است که خوش بینی بر عملکرد شغلی کارکنان (645/0) تاثیر دارد. همچنین اعتماد (725/0)، شفقت (648/0)، صداقت (871/0) و بخشش (878/0) بر عملکرد شغلی کارکنان بر دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی نوشهر تاثیر دارد. در نتیجه فضیلت سازمانی بر عملکرد شغلی کارکنان دانشگاه امام خمینی نیروی دریایی نوشهر تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: فضیلت سازمانی، عملکرد شغلی، نیروی دریایی
 • بابک رضایی*، سید محمد زرگر، هادی همتیان صفحات 93-108
  هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه سازمانی پایدار بود. پژوهش حاضر از نظر هدف از نوع کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، آمیخته (کیفی- کمی) بود.روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق، رویکرد ترکیبی نظریه پردازی زمینه ای (گراندد تیوری) و مدل سازی معادلات ساختاری بود. به منظور گردآوری اطلاعات از روش های کتابخانه ای و میدانی از جمله پرسشنامه و مصاحبه در شش ماه نخست سال 1398 استفاده شد. جامعه آماری پژوهش را تعداد 15 تن از خبرگان دانشگاهی و 25 تن از خبرگان سازمانی ، مدیران و متخصصین حوزه منابع انسانی شرکت سایپا تشکیل دادند.پس بررسی ادبیات نظری مربوط به ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز و توسعه سازمانی پایدار ، مقوله های اصلی و کدهای مفهومی با استفاده از روش گراندد تیوری بر اساس نظر خبرگان پژوهش شناسایی شدند. به منظور بررسی تاثیر ابعاد نه گانه مدیریت منابع انسانی سبز بر توسعه سازمانی پایدار از روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. از آنجا که مقدار آماره t- values برای تمامی فرضیه ها بزرگ تر از 96/1 بدست آمد، می توان گفت ابعاد نه گانه مدیریت منایع انسانی سبز تاثیر معنادار و مثبتی یر توسعه سازمانی پایدار دارند. نتایج نشان داد که طراحی شغل سبز 552/0 ، برنامه ریزی منابع انسانی سبز 657/0 ، آموزش نیروی انسانی سبز 802/0 ، مدیریت پاداش سبز 619/0 ، مدیریت ایمنی و بهداشت سبز 728/0 و مدیریت انضباط سبز 724/0 تغییرات مربوط به توسعه سازمانی پایدار را به طور مستقیم تبیین می کنند.
  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی سبز، ابعاد مدیریت منابع انسانی سبز، توسعه سازمانی پایدار
 • ویدا اندیشمند، امیرصدرا اسدی خانوکی*، محمود اسدی خانوکی صفحات 109-118
  هدف از مطالعه حاضر بررسی رابطه وفاداری سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار به واسطه گری فضیلت سازمانی در کارکنان دانشگاه علوم دریایی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان دانشگاه علوم دریایی نوشهر بود که 340 نفر براساس جدول مورگان به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب گردیدند. جمع آوری اطلاعات از طریق پرسشنامه وفاداری سازمانی انسون و همکاران (2013)، پرسشنامه رفتارهای انحرافی سازمانی بنت و رابینسون (2000)، پرسشنامه فضیلت سازمانی کامرون و همکاران (2004) انجام گرفت. به منظور تحلیل داده های جمع آوری شده از مدل سازی معادلات ساختاری نرم افزار Amos18 استفاده شد. نتایج نشان داد وفاداری سازمانی 60 درصد از تغییرات متغییر رفتار انحرافی در محیط کار را به طور مستقیم و 089/0 را از طریق متغیر میانجی فضیلت سازمانی به صورت غیرمستقیم تبیین می کند بنابراین رابطه وفاداری سازمانی و رفتارهای انحرافی در محیط کار به واسطه گری فضیلت سازمانی کارکنان دانشگاه علوم دریایی معنی دار است.
  کلیدواژگان: وفاداری سازمانی، رفتارهای انحرافی، محیط کار، فضیلت سازمانی، کارکنان دانشگاه علوم دریایی
 • محمد یزدان شناس، مهربان هادی پیکانی*، آذر قلی زاده صفحات 119-140
  هدف این پژوهش طراحی مدل استراتژی های توسعه ی منابع انسانی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران می باشد. روش شناسی این پژوهش ترکیبی (کیفی و کمی) می باشد. اعضای جامعه هدف در بخش کیفی تعداد 13 نفر از خبرگان مدیریت منابع انسانی و آموزش سازمان نیروی دریایی ارتش بودند، که 10 نفر از این افراد در ارزیابی انتقادی (CASP) به منظور تعیین مرتبط ترین تحقیق ها در گام اول با محقق مشارکت نمودند و در گام دوم هر 13 نفر به عنوان اعضای پانل چک لیست های تدوین شده به وسیله محقق را به منظور تعیین مهمترین شاخص های استراتژی های منابع انسانی ارزیابی نمودند. اعضای جامعه ی هدف در بخش کمی نیز شامل 128 نفر از افسران سازمان نیروی دریایی ارتش بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. به منظور تحلیل پژوهش در بخش کیفی از روش ارزیابی انتقادی بر اساس مقیاس 50 امتیازی و تحلیل دلفی استفاده شد و در بخش کمی از برازش مدل به وسیله ی نرم افزار آموس استفاده گردید. نتایج پژوهش در بخش کیفی 3 مولفه اصلی شامل استراتژی های ساختاری، ارزشی و فراسازمانی و 9 مولفه فرعی و 29 شاخص را تایید نمودند و در بخش کمی نتایج مشخص ساخت مدل طراحی شده بخوبی از نظر معیار های آماری مورد تایید است و ارتباط تمامی مولفه های اصلی و فرعی در دامنه 96/1 تا 96/1- مورد تایید هستند. بر اساس این نتایج مشخص گردید، مدل طراحی شده می تواند به عنوان استراتژی های آتی توسعه منابع انسانی مورد استفاده ی سازمان نیروی دریایی ارتش قرار گیرد.
  کلیدواژگان: استراتژی های ساختاری، استراتژی های ارزشی، استراتژی های فراسازمانی، سازمان نیروی دریایی ارتش
 • خیرالله سربلند* صفحات 141-152

  یکی از مهم ترین اهداف مدیران سازمان ها دست یابی به کمال و تعالی است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش واسطه ای ارزش های اخلاقی در رابطه بین حرفه گرایی و تعالی عملکرد کارکنان در دانشکده های علوم و فنون دریایی است. این تحقیق از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایش است. جامعه آماری تحقیق، تمامی کارکنان دانشکده های علوم و فنون دریایی بودند که با روش هومن (2015) نمونه ای به حجم 200 نفر، به صورت نمونه گیری طبقه ای تصادفی، انتخاب شده اند. ابزار پژوهش، پرسش نامه های استاندارد ارزش های اخلاقی، حرفه گرایی و تعالی عملکرد بودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل سازی معادلات ساختاری و روش تحلیل مسیر بر اساس پیشنهاد بارون و کنی با کمک نرم افزار SPSS و Amos استفاده گردید. بر اساس نتایج تحقیق، سازه های پژوهش در سطح رضایت بخش بود. یافته های پژوهش نشان داد که بین حرفه گرایی با ارزش های اخلاقی و تعالی عملکرد کارکنان رابطه مستقیم، مثبت و معنی داری برقرار بوده و رابطه مثبت و معنی داری بین ارزش های اخلاقی و تعالی عملکرد کارکنان وجود داشت. همچنین مشخص شد ارزش های اخلاقی در تاثیرگذاری حرفه گرایی بر تعالی عملکرد کارکنان در دانشکده های علوم و فنون دریایی نقش واسطه ای دارد.

  کلیدواژگان: ارزش های اخلاقی، حرفه گرایی، تعالی کارکنان، دانشکده های علوم و فنون دریایی
|
 • Khodayar Abili *, Mojtaba Hajkhozeymh, Javad Pourkarimi, Mohammadreza Hatami Pages 1-18
  Introduction

  Universities and higher education institutions need more than ever competent and effective managers and leaders to face the threats and challenges of the modern world. This research for the purpose of investigate studies on identifying the components of professional development of universities departments chairs and higher education institutions.

  Method

  The method was qualitative and a kind of meta-synthesis. The research population consisted of all the related sources with professional development of departments chairs in universities and higher education of institutions from 2000 to 2019 there were 3127 sources. First, 105 sources were selected based on abstract. Then, 79 sources were selected based on the content, which eventually analyzed 60 sources as related resources by theme analysis examined. In order to verify the quality of data, validity and reliability have been provided.

  Results

  Based on the synthesis of related articles, the components of professional development of departments chairs in universities and higher education institutions includes five main categories: leadership / management skills, educational skills, research skills, individual skills and Counseling skills.

  Conclusion

  The five main themes from this meta-synthesis study can be effective model for designing professional development programs for departments chairs in universities and higher education institutions and have useful results to improve the quality of universities and higher education institutions.

  Keywords: professional development, departments chairs, universities, higher education institutions, Meta-synthesis
 • MohammadMehdi Maleki Karamabad *, HosseinAli Aghajani, Manocher Manteghi, Behnam Abdi Pages 19-30

  One of the preconditions for establishing knowledge enterprise economy in the developing countries is technological catch-up whose aim is to reduce technology gap in the developing countries. The significant part of the existing challenges and the requirements along the way of technological catch-up and national goals ascertainment will be achieved through the higher education system of country. Along this way, in the present study higher education’s role in technological catch-up for defensive industries of the country will be explored and explained. Considering the goal, the present study is explorative and the approach is qualitative. Data have been obtained through interviews with academic and defensive industries experts, by content analysis method and via MAXQDA software. These findings display four major factors including: “technological Learning”, “knowledge base”, “innovation network and systems” , “human resource” have been underscored as significant aspects of higher education in technological catch-up succession for defensive section industries.

  Keywords: Higher Education, Technological Catch-Up, Defensive section industries, Innovation networks, systems, Knowledge base
 • Kamran Malekpour Lapari *, Abdolrahim Navehebrahim, Shahram Mehravar Pages 31-47
  Universities and industries play an important role in the growth of each other and the development of countries. Therefore, this research has identified interpretive approaches to improve communication between industries and higher education institutions from the point of view of managers and professors. The research approach is a qualitative methodology and ethnographic method is used for applied research. . The data of the study were assembled by using participatory observation, semi-structured interview technique and document analysis and then combined with triangulation technique. The type of the sampling method used in the survey is Critical-Purposive Sampling and by using theoretical saturation index, 15 university professors and 10 industry managers were interviewed as a sample. Their attitudes and views with respect to improving the relationship between industry and university were examined. Considering contextual theory, the main results of this study are changes in environmental conditions, academic promotion, competence raise, support of structure, cultivation, managerial change, and context. According to the research, all of these categories can be categorized as improving communication between industries and higher education institutions strategies.
  Keywords: Industry, Higher Education, Industry-Higher Education communication, Structure of Support, Litter, cultivation
 • MohammadSaeid Taslimi *, Mahdi Fateh Rad, Sayyed Mahdi Cheheltani Pages 48-68

  In recent years, one of the main issues in the Islamic Republic of Iran is the use of sea and ocean. The use of oceans, seas and marine resources, which is the 14th goal of sustainable development, is more based on science and technology, and the role of the country's science and technology structures in their realization needs to be determined and the proper organization of these structures in order to achieve the goals of the Nation Well done. One of the structures of science and technology in Iran is the third generation of universities. In this article, we will look at the determinants of the role of these institutions in achieving the goal of sustainable development. The method used in this research is in the first stage of the analytical-survey and in the second stage it relies on the network analysis decision making method. Delphi questionnaire is developed after extracting the initial indexes for validation. In this paper, it was discovered that factors affect the role of universities in two cultural-scientific and executive structures. The components of these two factors are generally ranked and ranked.

  Keywords: Third, generation, University
 • Alireza Alipour * Pages 69-82

  Recently, "special attention has been paid to the role of incubators and science and technology parks in the Military university. In this regard, sustainable incubators are a new category that the researcher aimed at developing among academics, researchers and companies Knowledge based on the status of stable incubators has been studied. In this paper, key indicators of sustainable incubators. To this end, exploratory hybrid research method has been used; In the qualitative section, the qualitative content analysis approach has been used The interview was conducted with 10 expert professors in the field of incubators. By repeated review and analysis of written interviews, stable incubator components were identified in the development of social capital. 60 semantic units were extracted in the form of a 13 code In a small part of the study, a descriptive-survey method was used and a researcher-made questionnaire was used to survey the views of 280 graduate students of Mazandaran universities who were selected by simple random sampling method. Data were then compiled using the Analytical Hierarchy Process (AHP) process, analysis and component The results of this study showed that the component of the mandatory educational and research commitment with a relative weight of 0/3 is most important in the incubator for the development of social capital. Afterwards, the components of the requirement for sustainable resources are arranged, respectively. And a sustainable management requirement with a relative weight of 14 /. Are located.

  Keywords: Sustainable Incubator, Military University, Sustainable development
 • HoseinAli Taghipor *, Abutaleb Motallebi Varakani Pages 83-92

  The main objective of this research is to investigate the role of organizational virtue on the performance of staff members of Imam Khomeini University Naval Force Navy. This research is correlated according to the purpose of the applied type and according to the data collection method. Descriptive and survey group is correlated. Cameron et al. (2004) and the organizational performance questionnaire of Sharif Abadi and colleagues (2011) have been used. . The statistical population of this research includes all employed employees who have an organizational aspect and were involved in the Navy's Naval Imam Khomeini University. The total number of employees was 230 and the sample was 140 according to Morgan's table of 140 people. Data analysis was done by regression test. The results indicate that goodness affects employees' job performance (0.654). Also, trust (0.725), compassion (0.648), integrity (0.8871) and forgiveness (0.887) have an impact on employees' job performance on Imam Khomeini University of Navas Navy. As a result, organizational virtue is effective on the job performance of staff members at Imam Khomeini University Naval Force Navy.

  Keywords: : organizational virtue, Job performance, navy
 • Babak Rezaei *, Seyyed Mohammad Zargar, Hadi Hematian Pages 93-108
  The main purpose of this study was to investigate the impact of green HRM dimensions on sustainable organizational development. The purpose of this study was applied in terms of purpose and in terms of data collection method (qualitative-quantitative). Library and field methods such as questionnaires and interviews were used in the first six months of the year. The research population consisted of 15 academic experts and 25 organizational experts, managers and specialists of Saipa company. After reviewing the theoretical literature on the dimensions of green human resources management and sustainable organizational development, the main categories and conceptual codes Grounded theory was identified based on the experts' opinion. Structural equation modeling was used to investigate the impact of nine dimensions of green HRM on sustainable organizational development. Since the t-values for all hypotheses were greater than 1.96, it can be said that the nine dimensions of green HRM have a significant positive effect on sustainable organizational development. The results also showed that analysis and design of green jobs were 0.555, green HR planning 0.657, green employment 0.479, green selection 0.413, green performance evaluation 0.461, training Green manpower directly accounted for 0.802, green reward management 0.619, green health and safety management 0.728 and green discipline management 0.724 for changes in sustainable organizational development.
  Keywords: Green HR Management, Green HR Management Dimensions, Sustainable Organizational Development
 • Vida Andishmand, Amirsadra Asadi Khanouki *, Mahmoud Asadi Khanuki Pages 109-118
  The purpose of the present study was to investigate the relationship between organizational loyalty and deviant behaviors in the workplace mediated by organizational virtue among University of Marine Sciences staff . The research method is descriptive - correlational . The statistical population of this study was all staff of Noshahr University of Marine Sciences . 340 people were selected by random sampling based on Morgan table . Data were collected through the Anson et al . (2013) organizational loyalty questionnaire , Bennett & Robinson's deviant organizational behavior questionnaire (2000) , Cameron et al. (2004) organizational virtue questionnaire . Amos18 software structural equation modeling was used to analyze the collected data . The results showed that organizational loyalty accounts for 60 % of the variance in deviant behaviors in the workplace directly and 0.08 % indirectly through the organizational virtue mediator variable . The University of Marine Sciences is meaningful .
  Keywords: Organizational loyalty, Deviant Behavior, work environment, organizational virtue, staff of University of Marine Sciences
 • Mohammad Yazdan Shenas, Mehraban Hadi Paykani *, Azar Gholizadeh Pages 119-140
  The purpose of this research is Design of HR Strategies Development Strategies Model of the Navy of the Army of the Islamic Republic of Iran. The research is mix methodology. The members of the statistical community in the qualitative section were 13 human resource management personnel of the Naval Army, 10 of whom participated in the Critical Appraisal Skills Program (CASP) in order to determine the most relevant research in the first step with the researcher In the second step, every 13 people evaluated the panel as checklist by the researcher to determine the most important indicators of human resources strategies. The members of the statistical community in the small part also included 128 Army Navy managers who were selected through simple random sampling. In order to analyze the research in the qualitative section, a Critical Appraisal Skills Program was used based on the scale of 50 points and Delphi Analysis. In the quantitative part, the fit of the model was used by Amos software. The results of the research in the qualitative section confirmed the three main components including structural, value and Extra-organization strategies, and 9 sub-components and 29 indicators. In the small part of the results, the design of the designed model is well-established in terms of statistical criteria and the relevance of all the main components and sub-components in the range of 1.96 to -1.96 is confirmed. Based on these results, the designed model can be used as the future HRD strategies used by the Navy.
  Keywords: Structural Strategies, Value Strategies, Extra-organizational strategies, Army Naval Organization
 • Kheyrollah Sarboland * Pages 141-152

  One of the most important goals of organization managers is to achieve perfection. The purpose of this study was to investigate the mediating role of ethical values in the relationship between professionalism and Staff performance excellence in School of Marine Science and Technology. This research is applied in terms of purpose, and in terms of research method is descriptive and of type of scrolling. The statistical population of the study was all Staff of School of Marine Science and Technology, which were selected by random sampling method using Human method (2015). The research instruments were standard questionnaires of ethical values, professionalism and performance excellence. The data were analyzed using SPSS and Amos software using structural equation modeling and path analysis method based on the proposed Baron and Kenny. Based on the results of the research, the research structures were satisfactory. Findings showed that there was a positive, positive relationship between professionalism and ethical values and Staff' performance excellence. There was a positive and significant relationship between ethical values and Staff excellence. It was also found that ethical values in the influence of professionalism on the excellence of Staff in School of Marine Science and Technology have an editorial role.

  Keywords: Moral Value, Professionalism, Excellence of Staff, School of Marine Science, Technology